X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:25

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

مسئلة مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تأسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع در شرایطی که محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می‎گردد .برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای ان می باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه هایی همراه خواهد بود کسب نمود. در این تحقیق تلاش شده است به شناسائی این عوامل تاثیر گذار پرداخته و با بحث وبررسی دقیق برخی از عاملهای مهم، از طریق سؤالات و کسب نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط به آن شده است که نهایتاً برای رسیدن به اهداف پژوهش که شامل شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت در صورت اجرای این سیستم و بررسی شرایط ساختاری ، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت جهت اجرای این سیستم و در نهایت در صورت موجود بودن شرایط، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد. که می تواند به صورت عملی اجرا شود که در فصول مختلف مراحل آن ذکر گردیده است.

با بررسی این تحقیق ضمن بحث در صحت فرضیات به نتایجی دست یافته که چنانچه به آن پرداخته نشود اجرای این سیستم نه تنها کارائی نداشته بلکه هزینه زیادی را بر سازمان برجای خواهد گذاشت. توجه بر فرهنگ ‏، ساختار، تشویق وتنبیه، توجه مدیر عالی و مدیران ارشد و آموزش کارکنان از مسائل مهمی می باشد که قبل از اجرای سیستم باید زمینه را فراهم نمود.

فهرست:

پیشگفتار................................................................................................................................................. 1

چکیده..................................................................................................................................................... 2

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه...................................................................................................................................... 4

بیان مسئله پژوهش............................................................................................................. 4

اهمیت پژوهش..................................................................................................................... 5

اهداف پژوهش...................................................................................................................... 6

سؤالات و فرضیه های پژوهش......................................................................................... 6

تعاریف اصطلاحات و تعاریف متغیرها.......................................................................... 7

قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

شناخت سیستم نت............................................................................................................ 11

خصوصیات یک سیستم نت.............................................................................................. 13

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات...................................................................... 16

سیستم تعمیرات اضطراری............................................................................................... 16

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه........................................................................ 17

نگهداری بهره ور جامع....................................................................................................... 18

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه........................................................................ 21

سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه...................................................................... 22

سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق................................................................................. 22

اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان................. 26

بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق...................................... 28

بررسی پژوهش های مشابه .............................................................................................. 28

روش پژوهش........................................................................................................................ 29

فصل سوم: روش تحقیق

محدوده مورد بررسی و جامعه آماری............................................................................. 31

نمونه آماری و روش نمونه برداری.................................................................................. 31

حجم نمونه و روش تعیین آن......................................................................................... 31

ابزارهای اندازه گیری........................................................................................................... 31

روایی و پایایی ...................................................................................................................... 32

روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................ 33

فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق

توصیف داده ها..................................................................................................................... 37

تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................................... 42

بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی................................................. 54

نتایج......................................................................................................................................... 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مروری بر کلیات تحقیق..................................................................................................... 65

نقد و بررسی از یافته های پژوهش ............................................................................... 66

محدودیت .............................................................................................................................. 76

پیشنهادات و کاربرد ........................................................................................................... 76

منابع

فارسی...................................................................................................................................... 82

انگلیسی.................................................................................................................................. 83

پیوست ها

نمونه سؤالات........................................................................................................................ 85

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

شکل 1-2 – اهمیت امور نت.......................................................................................................... 12

شکل 2-2- توالی نت......................................................................................................................... 23

شکل 1-5- ارتباط بین بخشهای اصلی مدیریت نت................................................................. 69

شکل 2-5- ارتباط سیستم نت با سایر بخشها............................................................................ 70

شکل 3-5- نمودار پیشنهادی (الف).............................................................................................. 74

شکل 4-5- نمودار پیشنهادی (ب)................................................................................................. 75

جدول 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران............................................................................... 42

جدول 2-4- فراوانی متغیر استقبال مدیران................................................................................ 43

جدول 3-4- شاخص متغیر تکنولوژی........................................................................................... 45

جدول 4-4- فراوانی متغیر تکنولوژی.......................................................................................... 45

جدول 5-4- شاخص متغیر ساختار............................................................................................... 47

جدول 6-4- فراوانی متغیر ساختار................................................................................................ 47

جدول 7-4- ساخص متغیر فرهنگ.............................................................................................. 49

جدول 8-4- فراوانی متغیر فرهنگ............................................................................................... 49

جدول 9-4- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت.................................................... 51

جدول 10-4- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت.................................................. 51

جدول 11-4- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت.................................................. 61

جدول 12-4- جدول تعیین سطح شرکت.................................................................................. 62

جدول 13-4- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان.............................................................................. 63

نمودار 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران............................................................................... 44

نمودار 2-4- شاخص متغیر تکنولوژی........................................................................................... 46

نمودار 3-4- شاخص متغیر ساختار............................................................................................... 48

نمودار 4-4- شاخص متغیر فرهنگ.............................................................................................. 50

نمودار 5-4- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت............................................ 54خرید فایللینک منبع :بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) filenab.com/product-53240-aa.aspx‎Cachedبررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه. مسئلة مهم در نگهداری و تعمیرات ... بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و ... wikiproject.ir/products.php?354&cPath=18‎Cachedبررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و ارائه الگوی مناسب ... تعداد صفحات : 85 صفحه _ فرمت word مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ... اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان 26 ... صورت موجود بودن شرایط، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد. بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) 290990.com/.../1185-بررسی-عوامل-موثر-در-اجرای-سیستم-نگهداری-و-تعمیرات-پیشگیرانه--(PM)-و-ارائه-الگوی-مناسب-شرکت-آب-و-فا...‎Cachedبررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه. چکیده: مسئلة مهم در نگهداری و ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع : سیستم نگهداری و ... www.payanname.net/پایان-نامه-ارشد-صنایع-سیستم-نگهداری-و/‎Cached Similar... سیستم و بهره وری). عنوان: بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ... بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) prozhe.marketfile.ir/product-46771-Factors-affecting-the-implementation-of-preventive.aspx‎Cachedبررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه. بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم ... بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) www.mohandesidl.ir/.../بررسی-عوامل-موثر-در-اجرای-سیستم-نگهدار/‎Cached13 مه 2016 ... بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه پایان نامه دوره ... بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) filoadnew.blogsky.com/.../بررسی-عوامل-موثر-در-اجرای-سیستم-نگهداری-و-تعمیرات-پیشگیرانه-PM-و-ارائه-الگوی-مناسب‎Cached11 سپتامبر 2016 ... بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه ... ( PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه. پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات ... sample-queries.ir/.../38533—پایان-نامه-بررسی-عوامل-موثر-اجرای-سیستم-نگهداری-تعمیرات-پیشگیرانه-pm-ارائه-الگوی-مناسب.html‎Cached7 سپتامبر 2016 ... ... بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در قالب word و. بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) faridfile.ir/?p=28439‎Cached28 سپتامبر 2016 ... بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب ... در طول زمان و خصوصا به عوامل موثر در اجرای آن از طریق تحقیق عملی در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه پرداخته و با ... پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات ... articlenetwork.ir/p=35249‎Cached26 سپتامبر 2016 ... ... و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب ... پایان نامه جغرافیای سیاسی ،امنیتی استان کرمانشاه دسته: جغرافیا فرمت ...