X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:30

بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل


مقدمه:
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام میدهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می نماید.
با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا کرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشد. این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، کارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلکه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاکید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریک از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود که درآمد ها به چه منظور خرج میشود(United Nations 1982)
از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روش های بودجه ریزی و توزیع منابع آن می باشد . از آنجائیکه اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هرسازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد، استفاده از روش بودجه بندی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. با توجه به حرکت رو به رشداصلاحات در ارائه خدمات بخش دولتی و از جمله بخش بهداشت و درمان ، اصلاح روند بودجه ریزی با تکیه بر هماهنگی های فرابخشی ودرون بخشی از جمله اهداف دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه به شمار میرود و این امر تنها در سایه تعامل و ایجاد زبان مشترک برنامه ریزی و بودجه بندی در فرآیند تدوین بودجه میسر خواهد گردید . دراین مجال برآنیم که به ضرورت ها ومفاهیم مرتبط با بودجه عملیاتی پرداخته ، بستر همفکری وهمکاری واحدهای زیرمجموعه بخش بهداشت ودرمان را در دستیابی به یک روش مناسب توزیع اعتبار فراهم نماییم.
ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
بودجه بندی را « فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود » می دانند. مجموع کوشش هائی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور « حداکثر استفاده» از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نمی نمایند و به اصطلاح اقتصادی « کیمیاب» هستند. بنابراین در راه رسیدن به « اهداف مطلوب» ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گرد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است (آیت الهی ، 1374 ص. 111).
بودجه هدفها و راهبردها را به صورت عبارتهای مالی در آورده و راه اجری برنامه و کنترل پیشرفت آنها را می نماید. سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند : (رضائی نژاد،1375ص.239 ).
- نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها ؛
- شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها؛
- بدست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها
سیر تکوین بودجه
مفهوم بودجه همگام با تکامل دولت ها و پیچیده تر شدن وظایف دولت، تغییر وتکامل یافته است . این تکامل را می توان به چهار مرحله متمایز تقسیم کرد. در مرحله اول که تقریباً از 1920 تا 1935می باشد ، تاکید عمده روی ایجاد یک سیستم با کفایت برای کنترل هزینه ها بود و حسابداری هزینه ها و پیوند بین حسابداری وبودجه مطرح بود. مرحله دوم که در توسعه بودجه عملیاتی خود را نشان می دهد، استفاده از بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی بود و خود را در اصلاح ساختار مناسب ،بهبود مدیریت و برنامه های اندازه گیری کار ظاهر ساخت و بر بودجه ای تاکید داشت که کار وفعالیتهای سازمان را اندازه بگیرد.
مرحله سوم با پیوند دادن بودجه وبرنامه به عنوان معیاری برای تجزیه وتحلیل رفاه اقتصادی آغاز شد و روی پیشرفتهایی که در تکنولوژیهای تصمیم گیری و اطلاعاتی رخ داده بود تمرکز داشت.
مرحله چهارم بواسطه پیچیدگی محیط سازمانها بوجود آمده وباعث استفاده از بودجه بر مبنای صفر به عنوان ابزاری برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) گردیده است(فرج وند،1380،ص.201).

فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها
3- سیر تکوین بودجه
- بودجه به عنوان ابزار کنترل
- بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی
- بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی
- بودجه به عنوان ابزار راهبردی
4- روش های بودجه ریزی
- بودجه متداول (سنتی)
- بودجه ریزی افزایشی
- بودجه ریزی برنامه ای
- بودجه ریزی بر مبنای صفر
- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
5- مشکلات نظام بودجه ریزی متداول در بخش بهداشت و درمان
6- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی
7- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی و برنامه ای
- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی یا متداول
- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی برنامه ای
8- اهداف بودجه ریزی عملیاتی
9- مزایای بودجه ریزی عملیاتی
10- عناصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی
11- روش های بودجه ریزی عملیاتی
الف) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق حسابداری قیمت تمام شده
- طبقه بندی عملیات
- انتخاب واحد اندازه گیری
- برآورد هزینه یک واحد کار
- پیش بینی حجم عملیات
- محاسبه هزینه عملیات

ب) تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی
- انتخاب حوزه کار
- انتخاب واحد کار
- تهیه گزارش آماری
- انتخاب هنجار
- پیش بینی تعداد کارکنان و برآورد هزینه های پرسنلی
ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )
- مکانیسم عملکرد سیستم ABC
- مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم ABC در محل مورد مطالعه
گام اول: تشکیل تیم طراحی
گام دوم: تعریف مراکز فعالیت
گام سوم: تفکیک مراکز فعالیت بر حسب عملیات
گام چهارم: تعین خروجی و برون داد هر مرکز فعالیت
گام پنجم: عملیات هزینه یابی بر اساس هر مرکز فعالیت
گام ششم: نسبت دادن هزینه های هر مرکز فعالیت به مراکز هزینه نهایی
گام هفتم: محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی
12- آشنایی با نرم افزار سیستم بهای تمام شده بر اساس روش ABC
13- نکاتی که باید برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های پایلوت در نظر گرفت
14- دستورالعمل تهیه و تکمیل جداول و فرم های بودجه ریزی عملیاتی
15- منابع و مواخذخرید فایللینک منبع :بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل

[DOC] بودجه ریزی عملیاتی؛از تئوری تا عمل(1) portal.arakmu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=c9d7a564...‎Cached Similarبودجه ریزی عملیاتی؛از تئوری تا عمل(1). مقدمه: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های ... بررسی بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل alfa.ofmas.ir/product-247919-بررسی-بودجه-ریزی-عملیاتی-از-تئوری-تا-عمل.aspx‎Cachedبررسی بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. فهرست مطالب. 1- مقدمه 2- ضرورت بودجه ریزی در سازمان ها 3- سیر تکوین بودجه بودجه ریزی عملیاتی؛ از تئوری تا عمل - sabzblog.tk albeyin.sabzblog.tk/post/4673‎Cachedبودجه ریزی عملیاتی؛ از تئوری تا عمل. بهترین کار خدمت به خلق خداست فایل پروژه - پایان نامه دانشجویی - یا طرح و آموزشی با تیتربودجه ریزی عملیاتی؛ از تئوری تا ... بررسی بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل toranjekhayal.meeblog.ir/post/1342‎Cachedشعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد اینک شما با جستجوی ((بررسی بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی ... دریافت فایل بررسی بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل - پرداخت و ... nikan4dl.parsiblog.com/.../دریافت+فایل+بررسی+بودجه+ریزی+عملیاتی+از+تئوری+تا+عمل+-+پرداخت+و+/‎Cachedبه صفحه دانلود فایل(بررسی بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{بررسی بودجه ریزی ... بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل | کارگاه دانشجو karghahdaneshju.avablog.ir/.../بودجه+ریزی+عملیاتی+از+تئوری+تا+عمل‎Cachedخدایا شکرت به خاطر سفرهای هیجان انگیزی که رفته ام و دیدم هر لحظه نعمتهای تو را و چه لذت بخش بود برای من. عنوان اصلی محصول : مقاله بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا ... بودجه ریزی عملیاتی؛ از تئوری تا عمل - فروشگاه ساز رایگان فایل payfile.org/product-10210-tahgeg.aspx‎Cachedبودجه ریزی عملیاتی؛ از تئوری تا عمل. مقدمه بودجه شاهرگ حیاتی دولت است ، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های ... بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل - PicoFile.com s1.picofile.com/.../بودجه_ریزی_عملیاتی_از_تئوری_تا_عمل.pdf.html‎Cachedبودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل.pdf. حجم فایل, 489 KB. تعداد دانلود, 171. تاریخ انتشار, 1389/02/07 08:52 PM. تاریخ آخرین دانلود, 1395/02/28 09:31 PM. دانلود (بررسی بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل) 1hhg4q.abtindls.ir/‎Cachedامیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با جستجوی ((بررسی بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل)) وارد صفحه فروش فایل ... بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل www.iran24h.com/Shop/More.aspx?PName=شارژ+ایرانسل...‎Cachedخرید و دانلود مقاله و تحقیق حسابداری - بودجه ریزی عملیاتی از تئوری تا عمل.
برچسب‌ها: بودجه، ریزی، عملیاتی، تئوری، عمل