X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:14

جرائم علیه تمامیت جسمانی

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

فهرست مطالب

جرائم علیه تمامیت جسمانی ۱
مقدمه – صدمات بدنی ۱
مبحث اوّل ۲
قتل عمدی ۲
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام ۳
۱- قتل نفس در ادیان مختلف ۳
۲- منابع و مآخذ قتل نفس از دیدگاه قرآن مجید ۴
بخش دوم – قتل عمدی در حقوق موضوعه ۵
۱- تعریف قتل عمدی ۵
تعریف قتل عمدی پیشنهادی: ۷
۲- ارکان قتل عمدی ۷
الف- رکن مادی قتل ۷
اوّل- وجود شخص زنده ۷
بند (الف)- حیات قبلی مجنی علیه ۸
بند (ب)- منتفی بودن خودکشی ۱۲
دوم- فعل مادی قتل عمدی ۱۷
بند (الف)- فعل مثبت مادی ۱۷
بند (ب)- ترک عمل ۱۹
بند (ج)- عنصر مادی جرم از نظر فقه جزائی ۲۳
ب- رکن معنوی یا عمد و قصد در قتل عمدی ۲۴
اول- قتل عمدی به معنی خاص ۲۵
دوم- قتل عمدی با انجام فعل نوعا کشنده ۲۵
سوم- قتل عمدی با فعل موثر نسبت به مجنی علیه معین ۲۷
ب- کیفیت قصاص با عفو مجنی علیه قبل از مرگ ۳۰
ج- رکن قانونی قتل عمدی ۳۳
اول- احکام قصاص بر طبق قرآن مجید ۳۴
دوم- خصوصیات قصاص ۳۶
(ب)- فرار قاتل محکوم به قصاص: ۳۸
(ج)- جنسیت در قصاص: ۳۸
(الف)- مبانی تساوی در قصاص در شریعت اسلام: ۳۹
(ب)- مبانی تساوی در قصاص در حقوق موضوعه ایران: ۴۰
۱- لزوم اجازه ولی مسلمین یا نماینده او در قصاص: ۴۵
۲- لزوم اجازه ولی دم برای اجرای قصاص ۴۵
سوم- شرایط اجرای قصاص ۴۶
بخش سوم – اثبات قتل ۵۴
۱- اقرار ۵۵
الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشکنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دلیل، درقانون اساسی ۵۵
ب- ضمانت اجرای‏‏‏‏تخلف از اصل سی وهشتم قانون اساسی‏جمهوری اسلامی ایران ۵۶
ج- صحت در اقرار ۵۷
د- کیفیت و کمیت اقرار در قتل در حقوق موضوعه ۵۷
۲- شهادت ۵۹
الف- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی ۶۲
ب- کیفیت و کمیت گواهی یا شهادت در حقوق موضوعه ۶۳
ج- شهادت منتهی به وضع لوث ۶۴
۳- قسامه ۶۵
الف- سوگند عادی ۶۵
ب- قسامه به عنوان سومین راه ثبوت قتل در دادگاه ۶۵
ج- کیفیت و کمیت سوگند و قسامه در حقوق موضوعه ۶۷
اول- نقش قسامه در اثبات قتل های عمدی و شبه عمدی و خطای محض ۶۸
موارد لوث و ضرورت قسامه ۶۸
۲- کمیت قسامه در قتل های عمدی، شبه عمدی و خطای محض ۶۹
۳- نقش قسامه در جراحات عضو و نصاب آن ۷۱
دوم- عدم کفایت سوگند در اثبات جرائم مستوجب حد و موقعیت شایعه (شیاع) به عنوان دلیل ۷۱
۴- علم قاضی ۷۱
فهرست منابع و مآخذ : ۷۳خرید فایللینک منبع :جرائم علیه تمامیت جسمانی

[PDF] ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺷﺨﺎص - دپارتمان حقوق و علوم سیاسی www.departeman.com/uploads/7_2_93.pdf‎Similarﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺷﺨﺎص. ] www.departeman.com. ﺗﻤﺎم ﺟﺰوات دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ. ﺳﺒﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺰوات آﻣﺪه اﺳﺖ ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﮐﭙﯽ از ﺟﺰوات دارای ... جرایم علیه اشخاص apu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=29&pageid=4639&newsview...‎Cachedجرایم علیه اشخاص به صورت زیر تقسیم بندی می شود: 1- جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نظیر قتل عمدی، قتل های غیر عمدی، ایراد صدمات، جراحات و آسیب های جسمانی. جرایم علیه اشخاص | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم - نظرات کاربران pajoohe.ir/جرایم-علیه-اشخاص__a-36605.aspx‎Cached15 نوامبر 2014 ... مقاله، جرایم علیه اشخاص، جنایات عمدی، جنایات غیر عمدی، صدمات بدنی، صدمات ... جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان «جنایات» ... جرایم علیه تمامیت جسمانی - BlogyLaw www.blogylaw.com/forum/showthread.php?tid=1025‎Cachedجرایم علیه تمامیت جسمانی. [/quote]نام دانشجو :فاطمه صادقی دانشجوی رشته حقوق. فایل (های) پیوست شده .doc جرایم علیه تمامیت جسمانیdocx.doc ... جرایم علیه تمامیت جسمانی » پایگاه اطلاع رسانی آراء وآثاراستادصادقی ... sbahabadi.ir/articles/35-.html‎Cached16 مارس 2016 ... جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از مهمترین جرائمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت جسم انسان از تعدی و تعرض را هدف قرار داده ،که همواره شدید ... جرایم علیه اشخاص (1): جرایم علیه تمامیت جسمانی - حقوق جزا وجرمشناسی ... jazaa.blogfa.com/post-123.aspx‎Cachedحقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی - جرایم علیه اشخاص (1): جرایم علیه تمامیت جسمانی - مباحث حقوق و فقه جزای اسلامی و جرمشناسی و پیشگیری از جرم .فقه وحقوق مدنی. حقوق و مردم - جرایم علیه تمامیت جسمانی صادقی بهابادی مدرس دانشگاه sbahabadi.blogfa.com/post-146.aspx‎Cached Similar25 آوریل 2013 ... ب- شریط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی. ج-وقوع نتیجه مشخص. مبحث اول :رفتارفیزیکی - منظور از رفتار فیزیکی ... جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص - حـقـوق - blogfa.com rklaw.blogfa.com/post/21/جرایم-علیه-تمامیت-جسمانی-اشخاص‎Cachedحـقـوق - جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص - دانشجویان رشته ی حقوق دانشگاه آزاد رباط کریم - حـقـوق. جرایم علیه تمامیت جسمانی - پرتال حقوقی داتیکان www.datikan.com/documents/search/id:1500/‎Cachedبا توجه به اینکه شروع به آدم ربایی هم در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده، مرتکب شروع به آدم ربایی مجرم است و زیان دیده می تواند علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ... law - حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت اشخاص) n-khodakarami.blogfa.com/post/5‎Cachedlaw - حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت اشخاص) - درس حقوق. ... را به شدت ناروا می شمردند بحث جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از قبیل اواع ضرب و جرح و مجازات ...
برچسب‌ها: جرائم، علیه، تمامیت، جسمانی