X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:23

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابعخرید فایللینک منبع :چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

پروژه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر | داک کده ... dockade.com/1110/پروژه-چگونگی-رسیدگی-به-دعاوی-نهادهای-د/‎Cachedدر این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می ... best file چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر filefilm.sellfile.ir/prod-221333-چگونگی+رسیدگی+به+دعاوی+نهادهای+دولتی+علیه+یکدیگر.html‎Cached Similarدر این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اج. چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر - فایل ناب filnab.filenab.com/product-55068-aa.aspx‎Cachedچگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه ... مرکز پژوهشها - رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ... rc.majlis.ir/fa/law/show/101415‎Cached Similarمراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال 1374 به انجام رسید. ... عالی کشور در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاههای دولتی علیه یکدیگر. چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات نهادهای دولتی علیه یکدیگر در ... www.pdf-docx.ir/چگونگی-رسیدگی-به-دعاوی-و-اختلافات-نهاد/‎Cached22 آگوست 2016 ... چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات نهادهای دولتی علیه یکدیگر در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word ... چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر - لونا پروژه lonadoc.com/چگونگی-رسیدگی-به-دعاوی-نهادهای-دولتی-ع/‎Cachedچگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر. نوشته شده در دی ۱, ۱۳۹۴ | 74 views. بخش اول : تعاریف و مفاهیم. در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای ... شکایت قضایی دستگاههای دولتی از یکدیگر ممنوع شد +سند - صبحانه ... sobhanehonline.com/.../شکایت-قضایی-دستگاههای-دولتی-از-یکدیگر-ممنوع-شد-سند‎Cached Similar2 جولای 2014 ... شکایت قضایی دستگاههای دولتی از یکدیگر ممنوع شد +سند ... دستگاههای مشمول شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلافات دستگاههای اجرایی خواسته است ... هرگونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در ان مصوبه شده است. جهانگیری با اشاره به اهمیت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و ... دانلود تحقیق در مورد چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه ... crbdnday-t.lel.ir/‎Cached21 آگوست 2016 ... دانلود مقاله چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر ,دانلود پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر ,دانلود جزوه ... [PDF] ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ www.ensani.ir/storage/Files/20120329105208-2096-98.pdf‎Cached Similarﻧﮕﺮی در ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻧﺪازه دوﻟﺖ ﻗﺒـﻞ از آﻣـﺎدﮔﻲ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻣـﺴﺘﻘﺮ در ..... ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ دﻋـﺎوی؛. ﻳﻌﻨﻲ دادﮔﺎﻫ. ﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ..... دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در دادﮔﺎﻫﻬﺎی دادﮔﺴﺘﺮی اﻗﺎﻣﻪ دﻋـﻮا ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﻣﻮﺿـﻊ. دادﮔﺎﻫﻬﺎ در ... چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر payanname2020.rozblog.com/.../-چگونگی-رسیدگی-به-دعاوی-نهادهای-دولتی-علیه-یکدیگر-.html‎Cached2 ژوئن 2016 ... چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 142 کیلوبایت تعداد ...