X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:25

کتاب SOS کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک

کتاب SOS کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودکبا توجه به طرفدار بودن این کتاب واینکه دسترسی ان برای علاقمندان مشکل می باشد کتاب الکترونیکی انرا با قیمت مناسبتر برای والدین قرار دادیم .

تقدیم به
کودکان و آنهایی که رسالت تربیت کودکان را بر عهده دارند.

گاهی اوقات، تربیت کودکان بسیار دشوار است. چنانچه به کمک و مسـاعدت متخصص نیاز داشتید، درصدد کمک گرفتن از یـک متخصـص توانـا برآییـد. در فصل 22، چگونگی دسترسی به کمکهای حرفهای مورد بحث قرار گرفته است. اغلب اوقات، مشاوران مطالعه کتابsos را درکناربهره گـرفتن از آمـوزش و مشاوره، توصیه میکنند.

این کتـاب، شـما را بـرای اداره کـردن دامنـه متنـوعی از مشـکلات رفتـاری رایج،راهنمایی خواهد کرد. شما شاهد راه حلهایی خاص برای مشـکلاتی ماننـد مشکلات زیر خواهید بود:

مشکلاتی که والدین با آنها روبرو هستند:

•کودک سه ساله شما، هنگامی که با خواسته او مخالفت میکنیـد، شــما را مــیزنــد. شــما ســرزنش کــردن و کتــک زدن را امتحــان کردهاید، اما این رفتار او بدتر شده است.

•هرگــاه شــما انجــام کــار ســادهای را از دختــر ده ســالهی خــود میخواهید، او پا سخی بیادبانه به شـما مـیدهـد و شـما از ایـن برخورد او ناراحت و عصبانی هستید. هنگامی که بـرای او توضـیح میدهید که پاسخش چقدر بیشرمانه و نامناسـب اسـت، شـما را مسخره میکند.

• شما ازصـبح روز تعطیـل آخـر هفتـه وحشـت داریـد. هـر هفتـه فرزندان دوازده و هشت ساله شما درحین تماشای تلویزیون با هم بگومگو و دعوا دارند. شما پیوسته به آنها اخطار مـیدهیـد کـه از دعوا ومشـاجره بپرهیزنـد. امـا در واقـع هـیچ ابـزار مـوثری بـرای پشتیبانی کردن از هشدارهای خود، در اختیار ندارید.

•دختر پنج ساله شما به تازگی قشـقرق بـه پـا مـیکنـد، او حتـی درمنزل دوستان و آشنایان همچنین میکنـد. شـما از رفتـار او و ازمعذرتخواهی و توجیه کردن رفتار او خسته شدهاید. امـا بـرای تغییر دادن او احساس درماندگی میکنید.

رویکرد رفتاری در مورد پرورش و تربیت کودکـان، بـرای درک آنـان و کمـک کردن به تغییر آنها بسیار مفید است. رویکرد رفتاری چیسـت؟ تربیـت رفتـاری چیست؟ رویکرد رفتاری می گویدکه رفتـار خـوب و بـد هـر دو آمـو ختـه شـده هستند. همچنین این رویکرد اشاره دارد که رفتار مـیتوانـد «یـادگیری زدایـی» شده یا تغییر پیدا کند. تربیت رفتاری روشها، مهارتها، شیوههـا و راهبردهـای آزموده ای را به شما عرضه می کند تا در جهت بهبود رفتار کودک خود، از آنهـاSOS 24 کمک برای والدین استفاده کنید.

شما میتوانید در مورد کمک به کودک خود جهت تغییر، خـوشبـین باشـید. روشهای رفتاری در تغییر تمامی انواع مشکلات رفتاری، بسـیار مفیـد هسـتند. مطالعات تحقیقاتی مربوط به کودکان که در ایالات متحده و سایر کشورها انجـام شدهاند،50 تا90 درصد کاهش را در دامنه متنوعی از مشکلات رفتاری با استفاده از روشهای رفتاری نشان میدهند. من به عنوان یک والد و روان شناس، اعتماد فراوانی به این روشها دارم. در واقع، من تقریباً تمامی روشهای رفتاری توصیف شده در این کتـاب را در مـورد کودکـان خـودم بـه کـار بـردهام. یـادگیری ایـن مهارتها آسان است و آنها مؤثر واقع میشوند.


نام کتاب: SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک
مترجمان: دکتررضا رستمی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) ـ علی نیلوفری
ویراستار: خانم نفیسه ساور سفلی
ناشر: انتشارات تبلور (84012345)
شمارگان: 5000
تاریخ چاپ: بهار 87
لیتوگرافی: بهنورپرداز
چاپ: کامیاب
صحافی: سبحان

کتاب الکترونیکی SOS کمک برای والدین ، راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک

نوع فایل: PDF

سایز: 4.84MB

تعداد صفحه: 323


http://filenab.com/user-products-3413خرید فایللینک منبع :کتاب SOS کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک

[PDF] SOS ﻛﻤﻚ ﺑﺮای واﻟﺪﻳﻦ - دانشگاه تهران psyedu.ut.ac.ir/acstaff/Rostami/Book/B7.pdf‎Similar64/649. ﺷﻤﺎره ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻠﻲ. : 1229302. ﻧﺎم ﻛﺘﺎب. : SOS. ﻛﻤﻚ ﺑﺮای واﻟﺪﻳﻦ. : راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﻲ. ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻛﻮدک. ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن. : دﻛﺘﺮ رﺿﺎ. رﺳﺘﻤﻲ. (. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ) ﻋﻠﻲ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮی. SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک vista.ir/book/.../SOS-کمک-برای-والدین-راهنمای-عملی-تغییر-و-اصلاح-رفتار-کودک‎Cached Similarنگارنده در این کتاب بر مبنای تجارب حرفه‌ای و شخصی و نتایج به دست آمده از مطالعات پژوهشی فراوان بر روی والدین و کودک روش‌های آزموده شده برای کمک به والدین و کودک را ... کتاب SOS کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک bartarin.filenab.com/product-55075-RAVANSHNASY.aspx‎Cachedقیمت فایل فقط 8,000 تومان. خرید. کتاب SOS کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک. با توجه به طرفدار بودن این کتاب واینکه دسترسی ان برای ... SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک www.adinehbook.com/gp/product/9645580689‎Cached SimilarSOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک ~لین کلارک، رضا ... 978-964-5580-68-9 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ... کتاب SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک ... https://www.gisoom.com/book/.../کتاب-SOS-کمک-برای-والدین-راهنمای-عملی-تغییر-و-اصلاح-رفتار-کودک/‎Cachedکتاب SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک اثر لین کلارک، علی نیلوفری، رضا رستمی، نفیسه ساورسفلی بوده و چاپ 1 آن در سال 1388 ... کتاب: SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک stufile.ir/.../کتاب-sos-کمک...والدین-راهنمای-عملی-تغییرو-اصلاح-رفتار-کودک/4093‎Cachedبا توجه به طرفدار بودن این کتاب واینکه دسترسی ان برای علاقمندان مشکل می باشد کتاب الکترونیکی انرا با قیمت مناسبتر برای والدین قرار دادیم. کتاب SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode...‎Cachedکتاب SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک انتشارات تبلور رقعی شومیز تاریخ چاپ88/03/20 نوبت چاپ1. SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک (لین ... www.lib.ir/book/.../SOS-کمک-برای-والدین-راهنمای-عملی-تغییر-و-اصلاح-رف/‎Cachedمشخصات کتاب SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک در کتابخانه کتابخانه مرکزی کانون اسلامی انصار. کتاب SOS کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار - داممنگ dammeng.rozblog.com/.../کتاب-sos-کمک-برای-والدین---راهنمای-عملی-تغییرو-اصلاح-رفتار.html‎Cached16 آگوست 2016 ... SOS کمک برای والدین: راهنمای عملی تغییر و اصلاح رفتار کودک ... نگارنده در این کتاب بر مبنای تجارب حرفه‌ای و شخصی و نتایج به دست آمده از ... کتاب SOS کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک projenab.rozblog.com/.../-کتاب-sos-کمک-برای-والدین---راهنمای-عملی-تغییرو-اصلاح-رفتار-کودک-.html‎Cached29 مه 2016 ... کتاب SOS کمک برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار کودک دسته: روان شناسی بازدید: 2 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 4963 کیلوبایت ...