X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:28

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی


امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول کلیات ............................................................................... 7

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی ....................................................................................................... 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی .................................... 38

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی...... 49

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ......................................... 55

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ...... 79

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی.................. 96

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی 113

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی...................................................................... 147

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

نتیجه گیری 176

منابع و مآخذ 179خرید فایللینک منبع :جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی ... www.payanname.net/پایان-نامه-جرایم-بهداشتی،-درمانی-و-دار/‎Cached Similarپایان نامه رشته حقوق دانلود متن کامل با فرمت ورد word مقدمه الف) توضیح موضوع امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی | فروشگاه ... www.asanproject.ir/جرایم-بهداشتی،-درمانی-و-دارویی-در-قانو/‎Cached Similarمقدمه الف) توضیح موضوع امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور ... مازندران-قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی www.tazirat.gov.ir/mazandaran/tab-7150/index.aspx‎Cached Similarماده 11-در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست مرکب از سرپرست ... ماده 13-دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت درمان و آ,وزش ... مصادیق جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی در حقوق جزای ایران vista.ir/.../مصادیق-جرایم-بهداشتی%25D8%258Cدرمانی-و-دارویی-در-حقوق-جزای-ایران‎Cachedحال با عنایت به اینکه قانون‌گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید,توزیع و فرو ش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی را ... جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی - فایل ناب filnab.filenab.com/product-55082-aa.aspx‎Cachedجرایم بهداشتی درمانی دارویی قانون تعزیرات حکومتی حقوق ایران پژوهش مقاله تحقیق پروژه دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود پروژه. قانون تعزیرات بهداشتی www.ghanoonbaz.com/anavin/.../GH_Tazirat_Behdashti.htm‎Cached Similarقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی .... ماده ۱۸ - دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارایه شود و ارایه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر ... دانلود فایل ( پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون ... dlkadest.ir/dlarticle7280.html‎Cached7 دسامبر 2016 ... دانلود فایل ( پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی). شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی thesisdoc.ir/.../پایان-نامه-جرایم-بهداشتی-درمانی-و-دارویی-در-قانون-تعزیرات-حکومتی‎Cachedپایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی سال 1385 مقدمه الف) توضیح موضوع ... دانلود فایل ( پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون ... www.newfilestant.ir/paper4954.html‎Cached7 ا کتبر 2016 ... دانلود فایل ( پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی). از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ... جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی - کتابخانه ملی opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1244369 عنوان و نام پدیدآور, : جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی[ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر رسول اکبری ؛ استاد راهنما صفت‌الله آقایی‌فیشانی ؛ استاد مشاور ...