X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:32

نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام

نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام (از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ایران دوره ای ساسانی را از سال 226تا 420 میلادی روشن سازد.محور این تحقیق توصیفی است پیرامون بخش های قضایی و اداری دیوانسالاری ساسانی. در این میان ، مقام های مربوط به این نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقیق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت یابی و استقرار حکومت ساسانی را در دوره ای اردشیر بابکان مورد بررسی قرارمی دهد ؛ سال های کوشش او در برقراری پیوندهای نزدیک میان دین و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلی یگانه از دین به عنوان دین رسمی ، در جریان این روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئیات مربوط به طبقات اجتماعی در این دوره گردآوری و تحلیل شده اند ، درفصل سوم تصویری کلی از نظام دیوانی ساسانیان ارائه می کند. فصل چهارم مشاغل دیوانی و درباری دیوانسالاری ساسانی را مورد بررسی قرار می دهد . بالاخره ،در فصل پایانی ،شخصیت های برجسته ای که در دیوانسالاری ساسانی ایفای نقش کردهاند ، مورد شناسای و تحقیق قرار گرفته اند .

روش تحقیق به کار رفته در این بررسی بیش از هر چیز روش کتابخانه ای است .داده های این بررسی از متن های نوشتاری گردآوری شده اند . در ارائه ای این داده ها از شیوه ی توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحلیل نیز قرار گیرند.

فهرست مطالب:

مقدمه 1

معرفی منابع 9

فصل اول: تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت و اتحاد دین و دولت 19

1-1ساسانیان ادامه دهنده را هخامنشیان 20

2-1 تلاش اردشیر در جهت تشکیل حکومت 24

3-1 اتحاد دین و دولت در عصر ساسانیان 27

فصل دوم: مروری بر طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان 32

1-2 تعریف طبقه اجتماعی 33

2-2 طبقات اجتماعی 34

3-2 طبقه روحانیون 37

1-3-2 موبد 45

2-3-2 موبدان موبد 48

3-3-2 هیربد 51

4-3-2 زوت و راسپی 53

5-3-2 دستور 54

4-2 طبقه جنگجویان 54

1-4-2 وظیفه جنگجویان 57

2-4-2 تقسیم طبقات جنگجویان 57

1-2-4-2 سواره نظام 57

2-2-4-2- جایگاه سواره نظام 58

2-2-4-2 پیاده نظام 60

5-2 طبقه کشاورزان و صنعتگران 61

1-5-2- طبقه کشاورزان 65

2-5-2-طبقه صنعتگران 67

فصل سوم: نظام دیوانی در عصر ساسانیان 68

1-3 شناخت سازمان‌های داخلی دوره ساسانیان 69

2-3- دیوان 73

1-2-3 پیدایش دیوان‌ها 75

3-3 دیوان ریاست طبقات جامعه 77

1-3-3 وزرگ فرمذار یا بزرگ فرمذار 78

2-3-3وظایف و اختیارات وزیر 83

4-3 دیوان سپاه 84

1-4-3 ایران سپاهید 86

2-4-3 ارتشیاران سالار 89

3-4-3 ارگبذ 90

5-3 دیوان دادرسی (داد) 93

1-5-3 ارزش داد و دادگستری 96

2-5-3 منشاء قوانین در عصر ساسانیان 98

3-5-3 حوزه قضات 99

4-5-3 ادّله اثبات دعوی 100

5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت 102

6-5-3 روحانیون در منصب قضاوت 103

6-3 دیوان رسایل (دیوان دبیران) 105

7-3 طبقه‌ی متستخدمین ادارات (دبیران) 106

1-7-3 دبیر 109

2-7-3 ایران دبیربد(دبیر بد) 110

3-7-3 اهمیت دبیران و دیدگاه شاهان به دبیران 111

4-7-3 چگونگی برگزیدن دبیران 114

5-7-3 وظایف دبیران 116

6-7-3 اصناف دبیران 119

1-8-3 دین دبیر 119

8-2--3 دبیران دیوان خراج 120

3-8-3 گذک آمار دبیر 121

4-8-3 واسپوهرگان آمازکار 121

5-8-3 روانیگان دبیر 121

6-8-3 آذربادگان دبیر 121

7-8-3 گنج آمار دبیر 122

9-3 دیوان سرای شمره یا دیوان استیفا (اداره مالیه) 122

10-3 دیوان خراج 123

1-10-3 خسرو انوشیروان و اصلاح نظام مالیاتی 125

2-10-3 واستر پوشان سالار 126

3-10-3 آمار کار(آمارگر ) 128

4-10-3 دهقانان 129

1-4-10-3 جایگاه دهقانان 132

11-3 دیوان درآمدهای کل کشور 133

12-3 دیوان خزائن 134

13-3 گهبذ و ضرب مسکوکات 135

14-3 دیوان آتشکده‌ها 136

15-3 دیوان برید 137

16-3 دیوان اشراف 141

17-3 دیوان ایران دربد 142

18-3 دیوان مهرشاهی (دیوان خاتم ) 143

19-3 دیوان احشام 144

1-19-3 آخور آمار دبیر – آخورسالار 145

20-3 دیوان ویژگان 146

21-3 دیوان نوروز 147

22-3 دیوان کستبزود (دیوان آب) 148

1-22-3 وظیفه‌ی دیوان آب 149

23-3 دیوان جامه خانه 150

24- 3 ایران درستبد 150

فصل چهارم :مشاغل دیوانی و درباری 152

1-4مشاغل دیوانی 153

2-4 پادشاه 154

1-2-4شاه 155

1-2-4 وظیفه متقابل شاهان و پادشاهان 156

3-4 شهرب 157

4-4 مرزبان 159

5-4 اسپهبد 161

6-4 پادگوسپانان 162

7-4 بیدخش 164

8-4 اندرزبد 165

9-4 آموزگاران اسواران 166

10-4 دریوشان جادگ گو و دادور (مدافع درویشان و دادور) 167

11-4 خرم باش 167

12-4 پشتیگبان سالار 169

13-4 مهماندار 170

14-4 خوانسالار 171

15-4 پذشخوار 172

16-4 مردبذ 173

17-4 دیده‌بان سلطنتی 174

18-4 بازدار 174

19-4 گنجور 175

20-4 دواتدار 175

21-4 کاروانسالار 176

22-4 تغاربد 176

23-4 آیین بد 176

24-4 بازاربد 177

25-4 کیروگ بد ( هنربد ) 177

فصل پنجم شخصیت‌های برجسته دوره ساسانیان 179

1-5 تنسر در منابع 180

1-1-5-تنسر 182

2-1-5 تنسر شخصیتی تاریخی 184

2-5 ابرسام 186

1-2-5 تنسر و ابرسام 188

3-5 کرتیر و تقویت روحانیت زرتشتی 192

1-3-5 کرتیر 193

2-3- 5 کرتیر و شاپور یکم و ترقی مقام وی در شاهان بعدی 195

3-3-5 کریتر و کتیبه‌های وی 199

4-5 آذرپاد مهراسپندان 206

5-5 مهرنرسی 210

نتیجه 215

تصاویر

کتاب شناسی ( فهرست منابع و ماخذ) 219خرید فایللینک منبع :نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام

برترین پکیج نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز ... www.sarvoptdl.ir/file2103.html‎Cachedبا سلام،محصول دانلودی +{{نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم)}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ... دانلود فایل ( نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ... harirdlc.ir/article/25090‎Cached25 ا کتبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم با سلام،محصول دانلودی +{{نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام ... دانلود فایل ( نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ... 4equm7.afradlc.pw/‎Cachedدانلود فایل ( نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم)) نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز ... - برترین فایل ها bartarin.filenab.com/product-57341-aa.aspx‎Cachedنظام دیوانی ساسانیان صاحب منصبان عالی مقام ساسانیان بهرام پنجم طبقات اجتماعی دیوانسالاری مشاغل دیوانی و درباری شخصیت های دیوانی پروژه پژوهش پایان نامه جزوه ... تحقیق در باره نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز ... sobhbkheyriran.sabzblog.tk/post/4868‎Cachedسلام به پرتال اینترنتی ما خوش آمده اید , شما وارد پیشخوان تحقیق در باره نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم) شده اید ... دانلود فایل ( نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ... 9ynxnw.prodownload.site/‎Cachedدانلود فایل ( نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم)) دانلود (نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ... www.risearticle.ir/download/3947‎Cached26 ا کتبر 2016 ... از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد محقق گرامی،شما با جستجوی نظام دیوانی ساسانیان و ... نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا ... cero.projeh.net/2016/08/نظام-دیوانی-ساسانیان-و-صاحب-منصبان-عال/‎Cached10 آگوست 2016 ... نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم). پایان نامه حاضر می کوشد شکل گیری و گسترش نظام حکومتی ... کویر دانلود » نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز ... kavirdlc.ir/نظام-دیوانی-ساسانیان-و-صاحب-منصبان-عال/‎Cached31 ا کتبر 2016 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام،محصول دانلودی +{{نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام(از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم)}}+آماده ارائه ... نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام skyhorse95.rozblog.com/.../نظام-دیوانی-ساسانیان-و-صاحب-منصبان-عالی-مقام.html‎Cached6 نوامبر 2016 ... نظام دیوانی ساسانیان و صاحب منصبان عالی مقام (از آغاز دورة ساسانیان تا بهرام پنجم). توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه ...