X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:18

تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله

توضیحات محصول

1-تأثیر آموز ش زوج درمانی اسلام محور بر تعهد زناشویی زوجین-1

2-رابطۀ تعهد زناشویی با ارزشهای فرهنگی زوجین: مطالعۀ موردی استان خراسان جنوبی

3-بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا :

خلاصه
مقدمه: عشق و شهوت از غرایز پایه و اصلی انسانها است که فقدان تامین آن خود را با علایم و عوارض دیگری نظیر ناراحتیهای جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی و حتی طلاق نشان میدهد.
روش کار: پژوهش حاضر که با هدف تعیین رابطهی تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زوجین شهرستان شهرضا در سال 1387 انجام گرفته
است یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعهی آماری شامل کلیهی زوجین شهرضا و نمونهی مورد نظر شامل 42 زوج (84 نفر)
بودند که به صورت خوشهای دو مرحلهای از بین پروندههای بهداشتی خانوادههای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی بهطور تصادفی انتخاب
شدند. در جمعآوری اطلاعات از پرسشنامهی تعهد زناشویی و رضایت جنسی محقق ساخته استفاده شد. جهت تحلیل دادهها از ضریب
همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین تعهد زناشویی و رضایت جنسی رابطهی معنیداری وجود دارد (r=0/475 و P<0/001). همچنین بین طول
مدت ازدواج با تعهد زناشویی (P=0/021) و رضایت جنسی (P=0/013) رابطه وجود دارد و هر چه طول مدت ازدواج کمتر باشد تعهد و
رضایت جنسی بیشتر است. بین رضایت جنسی و تحصیلات نیز رابطهی معنیداری وجود دارد (P=0/042) به این معنی که هر چه میزان
تحصیلات بالاتر باشد رضایت جنسی در زوجین بیشتر خواهد بود.
نتیجه گیری: ارتقا در رضایت جنسی میتواند در افزایش تعهد زناشویی نقش موثری داشته باشد.
واژههای کلیدی: تعهد زناشویی، رضایت جنسی، زوج

مقدمه

با پیمان ازدواج، ارتباطی شکل میگیرد که در مقایسه بـا د یگـر ارتباطـات انسـان ی، امنیتـی
بینظیر دارد. دیگر ارتباطات انسانی ممکن است یک بعد از ابعاد حیـات را پوشـش دهنـد،
اما در ازدواج، ابعاد جسمی، عاطفی، اجتماعی و ذهنـ ی نیـ ز پوشـش داده شـده و رابطـه ای
زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی – اجتماعی و معنوی نیز بین زن و شوهر برقرار میشود.

ازدواج، اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که دو نفر آن را در بزرگسالی میپذیرند. تعهـد

زناشویی به معنای وفـادار مانـدن بـه خـانواده و اعضـای آن هنگـام غـم و شـادی، وقـایع
خوشایند و ناخوشایند زندگی، تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و نیز بر پایه قصـد و نیـت
است. زوجینی که در مورد تعهد خود در برابر همسر و دیگران به بلوغ فکری لازم نرسـیده
و رفتاری دوسوگرایانه را تعقیب میکنند، در ازدواج و کار کردن با دیگـران دچـار مشـکل
3 خواهند شد و غالباً نتیجه این امر، بیوفایی خواهد بود.

4 تعهد، ابزاری است که میزان امنیت و فاصله از شریک زندگی را پدید مـی آورد.
تعهـد
در ازدواج چندین جزء دارد: چگونگی درک زن و شوهر از نوع رابطـه در گذشـته و طـول
مدت رابطه، انتخاب رفتارهای ادامه زندگی مشترک، درجه و وسعت یـک رابطـه خـوب و
علاقه به ماندن در این رابطه به مدت طولانی و گرفتن تشـویق بـه سـبب مانـدن در رابطـه
توسط هر دو زوج.
تعهد چه به صورت اجباری یـا فداکارانـه بـرای کیفیـت زنـدگی زناشـویی و ثبـات در
5 ازدواج مهم است.
البته باید اشاره کرد که تعهد فداکارانه بهطـور فزاینـده ای در مقایسـه بـا
تعهد اجباری با رضایت زناشویی مرتبط است. تعهد در زندگی زناشـویی عبـار ت اسـت از
علاقه و قصدی که شخص به آن اندازه و بر اساس آن، تمایل دارد کـه در رابطـه زناشـو یی
باقی بماند و عهدی را که بسته، حفظ کند. تعهد ابعاد چندگانهای دارد و دربرگیرندة دلایـ ل
شخصی، اخلاقی و اعتقادی به خصوصی است که شخص را به ادامه رابطه زناشویی پایبنـد
میکند

بررسی رابطه ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین.pdf

مفهوم رضایت جنسی زناشویی به دو صورت تقسیم میشود:
1- رضایت با فعالیتهای جنسی 2- رضایت عاطفی و هیجانی (2).
در برخی تحقیقات نیز رضایت جنسی زناشویی به3 دسته تقسیم
میشود:

اولین دسته، روابط گوناگونی است که شامل رضایت در
روابط جنسی است،

دومین دسته، حالت فیزیولوژی روابط جنسی
را شامل میشود که علایم رضایت از طریق فعالیتهای جنسی را
نشان میدهد (مثلا دفعات انزال در اثر مقاربت) و

سومین دسته
به صفات فردی و اجتماعی زوجین بر مربوط میشود

وموارد دیگر که با دانلود این محصول می توانید ان را دنبال کنید

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.57mb

تعداد صفحه:47خرید فایللینک منبع :تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله

تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله - برترین فایل ها projeha.filenab.com/product-56728-RAVANSHNASY.aspx‎Cachedتعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله. ... 2-رابطۀ تعهد زناشویی با ارزشهای فرهنگی زوجین: مطالعۀ موردی استان خراسان جنوبی. 3-بررسی رابطه ی رضایت ... تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله stufile.ir/.../تعهدزناشویی-تصویربدن-همراه-با-پرسشنامه-و-مقاله/331‎Cachedتعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله. در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب روانشناسی برای مقابله با مشکلات زندگی ومطالب ... تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله - فروشگاه پدیده yourpadideh.forushgahfile.com/دانلود%20تعهدزناشویی-تصویربدن%20همراه%20با%20پرسشنامه%20و%20مقاله.html‎Cachedتعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله. توضیحات محصول :در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب روانشناسی برای مقابله با ... تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله - دانلود پروژه و مقاله nabproje.rozblog.com/.../-تعهدزناشویی-تصویربدن-همراه-با-پرسشنامه-و-مقاله-.html‎Cached15 ژوئن 2016 ... تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله دسته: روان شناسی بازدید: 3 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1616 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 ... تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله - خانه khazesh.ir/.../تعهدزناشویی+تصویربدن+همراه+با+پرسشنامه+و+مقاله‎Cachedپرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری همراه با تفسیر و تعاریف و ... ... مقاله) - پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری همراه با تفسیر و تعاریف ... و پایایی پرسشنامه . دانلود رایگان مقاله تاملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان lawdownload.epage.ir/.../incl.news_connector.NewsPrintVersion.Html_TypeId.1_NewsId.1208.html‎Cachedدانلود+مقاله+کامل+در+مورد+تاملی+بر+جرم+زنای+به+عنف+در+حق... ۱۷ مهر .... دانلود پرسشنامه روانشناسی رایگان . .... تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله . شارژ رایگان همراه اول سامانه 30370 (آپدیت شد) charge-free.rzb.irbloger.xyz/post497034.html‎Cachedبا شارژ صفر اصلا نفرستید دعوت حساب نمی شود دوستان باید 400 تومان خط شما شارژ ... رشد رشته روانشناسی عمومی · تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله ... یوز - آخرین مطالب مقاله نکته طلایی www.yooz.ir/blogs/?t=1&i=1&s=0...مقاله%20نکته%20طلایی تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله دسته: روان شناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1616 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 این محصول در 47 ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز زن و مطالعات خانواده 2008-7225 8 29 ... jwsf.iaut.ac.ir/?_action=xml&issue=112647‎Cachedآزمودنیها با استفاده از مقیاس میزان استرس مربوط به والدین بری و جونز (1995) مورد ... ارشد مطالعات زنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان 2015 12 16 رمان با تجربه انسانی همراه با ... مقاله حاضر به بررسی خشونت علیه زنان در رمان پریچهر نوشته مرتضی مودبپور با .... 09 21 مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در ... دیدقوی | بیسترینها royalf.bistarinha.xyz/list/دیدقوی.html‎Cachedبا انجام این ۴ کار در منزل ابروهای پرپشت و زیبا داشته باشید · ۱۲۶۹۰۳۷ دانلود .... پوسیدگی دندان1 | تعهدزناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه مقاله | تحقیقی چمن ...