X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:49

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارتهای ارتباطی آموزش دادهشد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاری مجدداً اجرا گردید .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته است سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P>0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی شود ولی در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار است.

کلمات کلیدی : مهارت های ارتباطی ، سازگاری ، سازگاری اجتماعی ، دختران دبیرستانی

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………...………………….…. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………...…………………….…. 3

1-2 بیان مسئله ………………………………………………..........................……5

1-3 ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………........…….8

1-4 تعاریف متغیرها…………………………...……………….........………………10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه………………………………………………………....................….....…13

2-1 مبانی نظری ………………………......…………………………………..……13

2-2-عواملمؤثردربروزاختلالاترفتاریدردوراننوجوانی…………..........………..……24

3- 2- مفهومسازگاری…………………………………………...……..……...……28

2-4 انواع سازگاری…………………………………………...…………...……40

2-5 مهارتهای ارتباطی……………………………………………...………...……51

2-6- پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری………....……………...…56

2-7 فرضیه پژوهش …………………………………………......………………61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه…………………........................…………………………....…………63

3-2 روش پژوهش…………………………………………..................……………63

3-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………...……....……………63

3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………….........…………………......……………64

3-5 ابزار و روش گردآوری اطلاعات………………………………........………………64

3-6 ابزار پژوهش……………………………………………….......………………65

3-7 تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….......……68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………...............………….......…………70

4-1- فرضیه اصلی پژوهش…………………….....…………………......……………70

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………….............………………75

5-2.بحث ونتیجه گیری ………………………………………......…………………75

5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی……………………………….......………………78

5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79

5-2-3.شاخص روابط خانوادگی………………………………......………………….80

5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81

5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81

5-2-6.شاخص روابط اجتماعی ……………………………………………...….……82

5-3.نتیجه گری کلی از تحقیق……………………………………………..………… 83

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………...........……84

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.…………..…………..………………………84

5-6 محدودیت های پژوهش…………………........….…........………………………85

منابع

منابع فارسی ……………...............……………...................................…………87

منابع انگلیسی ……………...............……………...................................…………93

چکیده انگلیسی………...............…….......………...................................…………95

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف29

جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون ابعاد سازگاری اجتماعی71

جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72

3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون72

جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاری اجتماعی73خرید فایللینک منبع :بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران ... powerpoint.filenab.com/product-59623-a.aspx‎Cachedهدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده ... بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران ... mihandocs.com/41026-بررسی-تأثیر-آموزش-مهارت‌های-ارتباطی-بر-سازگاری-اجتماعی-دختران-دبیرستانی.html‎Cached27 جولای 2016 ... شرح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش ... دانلود بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی ... mastanehoinline.marketfile.ir/card.aspx?productid=30720‎Cachedبررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی. قیمت, 17,000 تومان. نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود > پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی ... 98patoghi.bistarinha.xyz/.../پایان%20نامه%20بررسی%20تأثیر%20آموزش%20مهارت‌های%20ارت...‎Cachedهدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده ... بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران ... karghahdaneshju.avablog.ir/.../بررسی+تأثیر+آموزش+مهارت‌های+ارتباطی+بر+سازگاری+اجتماعی+دختران+دبیرستانی+%2B+docx‎Cached12 ا کتبر 2016 ... بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی + docx - مهارت های ارتباطی ، سازگاری ، سازگاری اجتماعی ، دختران ... بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران ... arshadha.ir/53365-2/‎Cached20 جولای 2016 ... بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران .... آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . برترین پکیج پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر ... www.newfilestant.ir/paper1965.html‎Cached26 سپتامبر 2016 ... برترین پکیج پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی – دانلود فایل. کاربران گرامی درود بر شما. کاملترین فایل پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر ... avaibrain.meeblog.ir/post/455‎Cached24 نوامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب ... بررسی تأثیر آموزش مهارت ‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران ... www.docs.blogsky.com/1395/06/03/post-38265/ 24 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی. ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم هموطن گرامی . بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران ... allfiles.blogsky.com/1395/07/04/post-59108/‎Cachedعنوان تحقیق: بررسی تأثیر آموزش مهارت zwnj;های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 104 شرح مختصر: هدف از این ...