X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:28

بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

چکیده

خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک فرد سازمانی از اشتغال به شغل مورد نظر خود می تواند به دست آورد. در گذشته بعضی از مدیران تصور می کردند که روحیه بستگی غیر قابل انکار ناپذیری با خشنودی از شغل دارد. در صورتی که امروزه روحیه را مجموعه ای کیفی تمام خصیصه های فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و سازمانی ، اقتصادی و سیاسی ، علمی است. از این رو هدف اساسی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار است.

با وجود آن که مقصود اصلی این پژوهش بررسی خشنودی شغلی اعم از شناخت عوامل مانند نفس کار ، سرپرستی شغلی ، حقوق و مزایا ، امکان ترفیع و رشد در شغل و نقش همکاران در این حوزه از یک سو و درک عوامل معطوف به پرخاشگری را در سطح واحد ( میزان نیل به هدف نیست به نیروی انسانی و میزان خشنودی ذینفعان اصلی نسبت به نیروی انسانی ) از سوی دیگر است . اما در این میان ایجاد حساسیت در مدیران شرکت از ناحیه درک بیشتر پیامد های عدم خشنودی شغلی و همچنین بستر سازی جهت اثر گذاری بر ادراک و طرز تلقی کارکنان نسبت به تلاش های شرکت در جهت اهمیت دادن به منابع انسانی و اولویت بندی خشنودی شغلی معطوف به پرخاشگری کار است.

هدف اصلی در تحقیق حاضر آزمون پیش فرض های دو گانه است که برخی از آن ها معتقدند خشنودی شغلی بر پرخاشگری تاثیر کاهنده دارد و بعضی بر این اعتقادند رابطه ای بین آن ها نیست.

پژوهش حاضر در جامعه آماری کارمندان دانشگاه علم و صنعت و در حجم نمونه ای معادل ۳۱ نفر انجام شده است.

در پژوهش حاضر که از نوع تحقیق همبستگی محسوب می شود ، جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه جهت سنجش متغیر ها استفاده شده است. پرسشنامه رضایت شغلی ( JDI) و پرسشنامه پرخاشگری ( بخشی از SCL_90 ) .

پس از انتخاب نمونه مورد نظر پرسشنامه های مورد نظر به آن ها ارائه شد و از تکمیل پرسشنامه ، نسبت به نمره گذاری آن ها بر اساس شناسنامه تست اقدام گردید و داده ها ی به دست آمده وارد رایانه شده و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفته و یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و بررسی فرضیه ها در ادامه ارائه شده است.

واژه های کلیدی: خشنودی شغلی، سرپرستی شغلی، نفس کار، حقوق و مزایا، امکان ترفیع و رشد شغل، پرخاشگری، افسردگی

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات پژوهش ۱

مقدمه : ۲

بیان کلی مسئله : ۴

هدف پژوهش : ۵

اهداف خاص پژوهش به شرح ذیل است: ۶

اهمیت موضوع پژوهش : ۶

فرضیه پژوهش : ۹

فرضیه اصلی : ۹

فرضیه های فرعی : ۹

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها : ۱۰

تعریف عملیاتی متغیر ها : ۱۰

تعریف نظری /متغیر ها : ۱۱

پرخاشگری : ۱۱

افسردگی : ۱۲

مدل عملیاتی ارتباط متغیر ها : ۱۳

فصل دوم ۱۳

ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۳

تاریخچه تعاریف رضایت شغلی ۱۴

ابعاد رضایت شغلی : ۱۶

تعریف شغل: ۱۷

تعریف رضایت شغلی: ۱۸

عوامل موثر در انتخاب شغل ۲۱

عوامل موثر بر رضایت شغلی: ۲۲

پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی: ۲۵

الف) بررسی های روان شناسان: ۲۹

ب) مطالعات جامعه شناختی ۳۰

علل اساسی رضایت از شغل: ۳۱

مفاهیم انتخاب شغل : ۳۶

۱٫تصادفی یا اصولی بودن انتخاب شغل: ۳۶

۲٫آگاهانه یا نا آگاهانه بودن انتخاب شغل: ۳۶

۳٫عقلانی یا عاطفی بودن انتخاب: ۳۷

۴٫آنی یا تکاملی بودن انتخاب : ۳۷

تقسیم بندی ویلیامسون : ۳۸

۱٫عدم انتخاب ۳۸

۲٫تردید در انتخاب: ۳۸

۳٫انتخاب نامعقول: ۳۹

نظریه های تصمیم گیری : ۳۹

تقسم بندی کراتیز: ۴۱

۱-نظریه های غیر روانی انتخاب شغل و حرفه : ۴۱

۲ – نظریه های روانی انتخاب شغل وحرفه : ۴۲

۳ – نظریه های عمومی انتخاب شغل و حرفه : ۴۲

نظریه سوپر: ۴۳

نظریه بوهلر : ۴۵

* نظریه کینز برگ ۴۶

*نظریه آنارو: ۵۰

*نظریه جان هالند: ۵۱

*علل و انگیزه های پرخاشگری : ۵۳

*عوامل تعیین کننده پرخاشگری : ۵۳

*خلاصه عوامل مربوط به خشنودی شغلی: ۵۷

*ناخشنودی شغلی و پرخاشگری: ۵۷

*فرضیه ناکامی ـ پرخاشگری: ۵۹

*خشنودی شغلی: ۶۰

*نظریه ی کامروایی نیازی : ۶۰

*نظریه گروه مرجع: ۶۱

*نظریه انگیزشی ـ بهداشتی هرزبرگ: ۶۱

*همبسته های خشنودی شغلی: متغیر های شخصی: ۶۲

*عوامل مرتبط با رضایت شغلی: ۶۳

*نظریه های سازش شغلی : ۶۵

- نظریه خصیصه و عامل ۶۵

*نظریه روان پویایی: ۶۶

*نظریه رشدی : ۶۶

*نظریه های رضایت شغلی : ۶۷

انگیزش : ۶۷

نظریه نیاز های آشکار: ۶۸

نظریه های انگیزش شغلی: ۷۱

۱- نظریه محرک و پاسخ : ۷۱

۲ – نظریه میزان سازگاری: ۷۱

۳- نظریه عقلی و استدلالی: ۷۲

*تحقیقات انجام شده در ایران: ۷۳

چکیده : ۷۴

*پیشینه تحقیقات خارجی : ۷۷

فصل سوم: ۸۰

روش پژوهش ۸۰

مقدمه ۸۱

*جامعه ی پژوهش : ۸۱

*نمونه و روش نمونه گیری: ۸۲

*ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات : ۸۲

*روش نمره گذاری : ۸۳

پرسش نامه scl_ 90 ۸۵

پرخاشگری ( HOS ) ۸۵

طرح تحقیق ۸۶

روش جمع آوری داده ها ۸۷

فصل چهارم ۸۸

تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

مقدمه ۸۹

توصیف آماری داده ها ۹۰

۱٫ توصیف نمونه مورد بررسی ۹۱

۲٫ توصیف داده های بدست آمده از پرسشنامه ۹۳

ب) بررسی فرضیه پژوهش ۹۹

فصل پنجم ۱۰۶

بحث و نتیجه ۱۰۶

مقدمه ۱۰۷

نتیجه پژوهش ۱۰۸

الف) یافته های توصیفی ۱۰۸

ب) یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها ۱۰۸

محدودیت های پژوهش ۱۱۰

پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی ۱۱۰

منابع : ۱۱۶

مقدمه :

خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد ، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر و تعلیم یافته در تبدیل جوامع به جوامع صنعتی تاثیر انکار ناپذیری داشته است.

هر فردی سعی دارد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تامین نیاز های مادی ازنظر روانی نیز او را ارضا نماید. بدین لحاظ برای نیل به این هدف یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب مطالعه فردی و بررسی خصوصیات آن ها لازم و ضروری است. در غیر این صورت با سپردن مشاغل به افرادی که یا علاقه ای به انجام شغل مورد نظر ندارد و یا فاقد خشنودی شغلی لازم برای انجام آن هستند علاوه بر آن که فردی ناشایست بر سر کار گمارده می شود بلکه موجب تغییر در سطح پرخاشگری نیز می گردد.

در جامعه صنعتی بر خلاف جوامع سنتی هیچگاه مشاغل افراد از قبل تعیین شده نیست بلکه رغبت ها ، توانایی ها ، استعداد ها و نیاز های شغلی جامعه تعیین کننده آینده فرد می باشند هر فردی باید از بازار کار مطلع بوده و با مؤسسات استخدام کننده و نحوه استخدام آن ها آشنا باشد.

ارضای نیاز های جسمانی که از طریق کسب پول در مقابل انجام کار حاصل می شود نمی تواند تنها علت لازم و کافی برای کار کردن محسوب گردد. ارضای نیاز های روانی ، اجتماعی نیز از تعیین کننده های مهم در اشتغال و نوع آن به شمار می روند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری پرداخته است. اگر خشنودی شغلی به شکل صحیح مطالعه و بررسی بشود و با توجه به نتایج به دست آمده برای دستیابی به آن ، طرح ریزی شده و بر اجرای طرح ها نظارت شود ، منابع چند گانه عام و خاص به همراه خواهد داشت.

یکی از منافع مطالعه و بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و پرخاشگری این است که جهت سطح عمومی خشنودی کارکنان بر پرخاشگری در صنعت را به مدیریت نشان می دهد.

نتایج تحقیق منعکس کننده بخشی از خشنودی یا ناخشنودی گروه های خاصی از کارکنان است و به عبارت دیگر بیانگر احساسات کارکنان در خصوص کارشان است. که این احساسات مربوط به کدام بخش از خشنودی شغلی

می شود. پرخاشگری بیشتر از کدام بخش از خشنودی تاثیر خواهد پذیرفت و به چه عاملی مربوط می شود.

تحقیق و مطالعه خشنودی شغلی راهی است تا از نظرات کارکنان مطلع شویم و از سوی دیگر آنان را نیز از طریق بیان احساسات خود به تغییرات توسعه نزدیک نماییم . بر اساس نتایج تحقیق می توان نیاز های آموزش را تعیین کرد. نگرش ، شناخت و دید کارکنان را نسبت به شاخص های زمینه ساز خشنودی بخش مورد شناسایی قرار داد و همچنین درک کرد که کارکنان چه انتظاراتی از عناصر تاثیر گذار و نحوه سلوک و عملکرد آن دارند.

بیان کلی مسئله :

در دنیایی که هر روز به سوی صنعتی شدن گام بر می دارد و در دنیایی که هر فرد برای داشتن زندگی در آن نیاز به کارکردن دارد، آیا ضروری است که مدیران و برنامه ریزان بخش تولید با خواست ها و ملاک هایی که یک فرد در زمینه عوامل خشنودی شغلی با آن رو به روست آشنا شوند ؟

آیا شناخت خواسته های افراد می تواند منجر به تغییر سطح پرخاشگری و خشنودی شغلی گردد ؟ آیا وقتی شخصی برای شغل خود ارزش و اعتبار قائل شود و یا اهمیت آن را واقعاً در یابد ، این فرایند به تغییر سطح خشنودی شغلی او می انجامد؟ و از همه مهم تر این که آیا همیشه خشنودی شغلی موجب پرخاشگری پایین می شود ؟ یا خیر ؟ ( دعائی ، ۱۳۷۷ )

مهم ترین مسئله تلاش در جهت انجام مطالعه هدفمند و معطوف به خشنودی شغلی در راستای پرخاشگری کار است. یعنی شناخت علمی فرآیند متغییر مستقل ، بر متغییر وابسته در شرایط تعدیل کننده و … در بحث خشنودی شغلی و پرخاشگری.

آنچه در پی می آید جزئیات کوشش پژوهشگری است برای شناسایی و سنجش میزان خشنودی شغلی و اولویت بندی عوامل مربوط به آن در میان کارکنان دانشگاه علم و صنعت و در نهایت ارائه استراتژی های مناسب برای بهبود وضعیت موجود در تحقیق پرخاشگری کار.

بیان مسئله : آیا بین رضایت شغلی و پرخاشگری کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد؟

هدف پژوهش :

هدف اصلی در تحقیق حاضر آزمون پیش فرضهای دو گانه است که برخی از آن ها معتقدند خشنودی شغلی بر پرخاشگری تاثیر کاهنده دارد و بعضی بر این اعتقاد رابطه ای بین آن ها نیست. با حد اقل خشنودی شغلی همواره موجب پرخاشگری بالا نمی شود.

خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک فرد سازمانی از اشتغال به شغل مورد نظر خود می تواند به دست آورد. در گذشته بعضی از مدیران تصور می کردند که روحیه بستگی غیر قابل انکار ناپذیری با خشنودی از شغل دارد. در صورتی که امروزه روحیه را مجموعه ای کیفی تمام خصیصه های فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و سازمانی ، اقتصادی و سیاسی ، علمی است. از این رو هدف اساسی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار است. ( آبراهام ، ترجمه شکر کن ، ۱۳۷۰ )

با وجود آن که مقصود اصلی این پژوهش بررسی خشنودی شغلی اعم از شناخت عوامل مانند نفس کار ، سرپرستی شغلی ، حقوق و مزایا ، امکان ترفیع و رشد در شغل و نقش همکاران در این حوزه از یک سو و درک عوامل معطوف به پرخاشگری را در سطح واحد ( میزان نیل به هدف نیست به نیروی انسانی و میزان خشنودی ذینفعان اصلی نسبت به نیروی انسانی ) از سوی دیگر است . اما در این میان ایجاد حساسیت در مدیران شرکت از ناحیه درک بیشتر پیامد های عدم خشنودی شغلی و همچنین بستر سازی جهت اثر گذاری بر ادراک و طرز تلقی کارکنان نسبت به تلاش های شرکت در جهت اهمیت دادن به منابع انسانی و اولویت بندی خشنودی شغلی معطوف به پرخاشگری کار است. ( همان منبع ) فرضیه پژوهش :

فرضیه اصلی :

بین خشنودی شغلی و پرخاشگری در میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

۱- بین شاخص نفس کار و پرخاشگری در میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

۲- بین شاخص سرپرستی و پرخاشگری در میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

۳- بین شاخص حقوقی و مزایا و پرخاشگری میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

۴- بین شاخص امکان ترفیع و پرخاشگری میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

۵- بین شاخص همکاران و پرخاشگری میان کارمندان دانشگاه علم و صنعت رابطه وجود دارد.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها :

تعریف عملیاتی متغیر ها :

خشنودی شغلی : بر نمره حاصل جمع ارزشیابی مجموع معیار های پنجگانه پرسشنامه سنجش خشنودی شغلی ( JDI ) ویسوکی و کروم اطلاق می شود.

نفس کار : که طراحی شغل در خصوص غنی سازی ، توسعه شغلی وبه مجموعه امتیاز های استناد دارد که پیچیدگی ، غیر تکراری و خلاقانه بودن ، شیفته بودن ، خوب ، خشنودی ، محترمانه ، مفید و ارزشمند ، مطبوع و سود مند همراه با احساس موفقیت و رسیدن به هدف را می سنجد.

سرپرستی شغل : که به کار بردن در روابط انسانی و مواردی همچون شایستگی هوش ، دردسترس بودن ، مورد پسند بودن ، میانه روی ، انعطاف پذیری ، عدم دخالت در کار ، بازخورد دهی ، سرپرست را مورد سنجش قرار می دهد.

حقوق و مزایا : به مجموعه ارزیابی عملکرد و ارزشیابی شغل و ملاک های خوب بودن ، امنیت شغلی ، پرداخت بالا ، مکفی و متناسب و توانمند بون حقوق را اندازه گیری می نماید.

امکان ترفیع و رشد شغل : که برنامه ریزی کار را با ملاک ارتقاء مناسب ، منظم و بر اساس توانایی ، مستمر همراه با فرصت پیشرفت را مورد سنجش قرار می دهد.

همکاران در شغل که مجموعه روابط انسانی ، مشاغل گروهی و حلقه های کیفیت را با زیر مجموعه انگیزه دهنده ، وفادار ، سریع ، مسئولیت پذیر ، زیرک ، فعال ، مراعات کننده ، خوشایند ، دوستانه و پرجاذبه بودن را می سنجد.

پرخاشگری : آن است که پرسشنامه پژوهش حاضر می سنجد که تست پرخاشگری SCL 90 است.

تعریف نظری /متغیر ها :

نوع فایل: word

سایز : 2.27 MB

تعداد صفحه: 116خرید فایللینک منبع :بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری

تحقیق بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-بین-خشنودی-شغلی-با-پر/‎Cached Similarعنوان : تحقیق بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری. تعداد صفحات :۱۲۴. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک ... تحقیق بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری - دنلود مقاله و ... bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-رابطه-بین-خشنودی-شغلی-با-پر/‎Cached Similarتحقیق بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ... بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری - فایل ناب archive.filenab.com/product-59692-payannameh.aspx‎Cachedبررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری. چکیده. خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک فرد سازمانی از اشتغال به شغل مورد نظر خود می تواند به دست آورد. پایان نامه بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری » ایران ... iranproject.net/.../1721-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-خشنودی-شغلی-با-پرخاشگری.html‎Cachedپایان نامه بررسی رابطه کارگران و کارمندان شغلی با پرخاشگری پایان نامه روانشناسی پرخاشگری پایان نامه روانشناسی شغلی رابطه رضایتمندی شغلی و پرخاشگری ... دانلود مقاله بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسی-رابطه-بین-خشنودی-شغ.htm‎Cached Similarبررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری. مقدمه : خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد ، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه ... پایان نامه بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری - دانلود تحقیق mihandocs.com/1718-پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-خشنودی-شغلی-با-پرخاشگری.html‎Cached27 آگوست 2015 ... خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی موردتوجه قرار گیرد ، مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می دهد ... بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه - 1 file7.ir/.../بررسی-رابطه-رضایت-شغلی-و-پرخاشگری-بین-کارمندان-دانشگاه‎Cached Similarتحقیق حاضر به بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری پرداخته است. اگر خشنودی شغلی به شکل صحیح مطالعه و بررسی بشود و با توجه به نتایج به دست آمده ... [PDF] بررسی رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت شغلی با ... www.civilica.com/PdfExport-RDTM01_123=بررسی-رابطه-بین-بهزیستی-روان-شناختی-و-رضایت-شغلی-با-پرخاشگری-دبیران-آموزش-و-پرور...‎Cachedﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA. com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﯼ ﺩﺑﯿﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ... پایان نامه بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری | cell full cellfull.ir/?p=221100‎Cached21 ا کتبر 2016 ... فایل : word. قابل ویرایش و آماده چاپ. تعداد صفحه :116. مقدمه : خشنودی شغلی از عوامل مهمی است که باید در توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد ، مطالعه و ... پایان نامه بررسی رابطه بین خشنودی شغلی با پرخاشگری - فروشگاه ... ketabsabz.sellfile.ir/prod-474858-پایان+نامه+بررسی+رابطه+بین+خشنودی+شغلی+با+پرخاشگری.html‎Cachedاین فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 114 صفحه می باشد. چکیده خشنودی از شغل پدیده ای است احساسی که یک فرد سازمانی از اشتغال به شغل مورد نظر خود می تواند به ...