X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:47

بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه

بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه

مرد گرایی زنان پدیده ای بشری که امروز جزو پدیده های اجتماعی کنار پدیده های جهان طلاق، جرائم، اجتماعی و… مورد توجه قرار گرفته است ودرصدد مقابله با آن بر آمده اند اما باید قبل از آن این پریدن شناخت وعوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرده چرا که در هر کشور وجامعه ای این پدیده دیده شده است. مرد گرایی دارای معنای ومفاهیم زیادی است وتعریفای زیادی ازآن به عمل آمده وتقسیم بندی های مختلفی ازآن شده است. مردگرایی زنان نتیجه در رفتار درونی است که ناشی از ناکامی در خود بروز می کند وبنابر عقیده آن را تقسیم بندی ومرتب می کنیم. مردگرایی ناشی از بی هنجاری بسیاری در بیان عوامل تأثیر گذار مانند جنس،فاصله سنی،بیوگی،مجرد،مطلقه بودن،نداشتن فرزند،تمرکزجمعیت،اقامت در شهرهای بزرگ،بالا بودن هزینه های زندگی،بحران های اقتصادی اعتیاد،سوءسابقه اختلافات خانوادگی،اختلال روانی را مؤثر می دانند گروهی دیگر وجود طبقات اجتماعی در هر جامعه ای بدون اراده افراد بشر بوجود می آیند در بروز این پدیده بشری که در کنار پدیده های دیگر مؤثرمی دانند مرد گرایی در تمام طبقات اجتماعی چه در طبقه بالا وچه در طبقه متوسط ویا پایین دیده می شود برخی از صاحب نظران از خدمت های زندگی مفهوم سبک زندگی را خارج کرده اند وگفته اند که سبک زندگی شامل نحوه گذراندن اوقات فراغت،ورزش، میهمانی دادن، هدیه دادن،دست دادن،نحوه صحبت کردن می شود که تحت تأثیر پایگاه طبقاتی شخص قراردارد. میعاد گاه معاشرت وملاقات با دوستان وهمتایان نیز ظاهراً با موفقیت های طبقانی اشخاص بی ارتباط نیست. مردگرایی پدیده ای بشری است که محصول زندگی وی در اجتماع می باشد ودر کنارپدیده هایی چون بزهکاری وجرائم دیگر قابل توجه می باشد وبرای کنترل آن در جهت کاهش آن باید اندیشید وبرنامه ریزی دقیق انجام داد. این پدیده مانند دیگر پدیده های اجتماعی چون طلاق،اعتیاد،فرار از خانه،… در همه جوامع دیده می شود وامکان ریشه کن کردن آن به طور کلی منتفی است اما این پدیده را می توان کنترل کرد وبرای کنترل آن مانند هر پیامد اجتماعی باید ابتدا آن را شناخت وازدیدگاههای متفاوت به آن نگریست وعلتها را یافت وبررسی کرد سپس در جهت کاهش آن اقدام نمود. می توان گفت مردگرایی زنان پدیده سنجیده ای است ونمی توان به راحتی راهکاری جهت کنترل یا کاهش آن پیدا کرد نظریات مختلفی در مورد مرد گرایی وجود دارد. که نتیجه مستقیم وغیرمستقیم عملی است که شخص وبانی آن را انجام داده است واز نتیجه عملش آگاه بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات پژوهش ۱

۱- مقدمه ۲

۲ – بیان مسئله ۴

۳ – اهداف تحقیق: ۷

۴ – ضرورت واهمیت تحقیق:. ۸

۶ – دیاگرام تحقیق: ۱۲

۷- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ۱۴

فصل دوم ۱۸

پیشینه پژوهش ۱۸

۱-مقدمه ۱۹

۲- تعریف ۲۱

۱-۲ – زن ومرد وعشق ۲۱

۲-۲ – برابری جنسی ۲۴

۳-۲- فرهنگ ۲۶

۴-۲- زنان ۲۸

۵-۲- آنومی اجتماعی ۳۱

۶-۲- کنترل اجتماعی ۳۲

۷-۲- ازدواج ۳۴

۳- عوامل موثر بر موضوع ۳۷

۱-۳- تربیت خانوادگی ۳۷

۲-۳- ارتباطهای نامشروع ۳۸

۳-۳- خستگی جنسی ۳۹

۴-۳- فرهنگ ۴۰

۵-۳- زنان ۴۱

۶-۳- شخصیت ۴۴

۷-۳- مهاجرت ۴۶

۴- آثار و تبعات موضوع ۴۷

۱-۴- فحشا ۴۷

۲-۴- آسیب جسمانی ۴۹

۳-۴- خود آرائی ۵۷

۴-۴- فرهنگ ۵۸

۵-۴- فساد اخلاقی ۵۹

۵- نظریه ها ۶۰

۱-۵- فروید و اریک فروم : غریزۀ جنسی ۶۰

۲-۵- مورگان : تک همسری ۶۱

۳-۵- با خوفن : روابط جنسی ۶۱

۴-۵- رولومی: روابط جنسی ۶۲

۵-۵- رادکلیف براون : رابطه اجتماعی ۶۲

۶-۵- دورکیم انحراف ۶۴

۷-۵- انحراف از دیدگاه اسلامی ۶۵

۶- وضع موجود درجامعه ۶۵

۱-۶- مشکلات بزرگ جوامع کنونی ۶۵

۲-۶- زوجهای امروزی ۶۷

۳-۶- روابط جنسی ۶۸

۴-۶- ازدواج و روابط زناشوئی ۶۹

فصل سوم ۷۳

روش پژوهش ۱- مقدمه ۷۳

۲- جامعه آماری ۷۴

۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۵

۵- روش جمع آوری اطلاعات ۷۹

۶- روش آماری ۷۹

فصل چهارم ۸۰

تجزیه وتحلیل داده ها ۸۰

۱- مقدمه ۸۱

فصل پنجم ۱۳۶

بحث ونتیجه گیری ۱۳۶

۱- بحث و نتیجه گیری ۱۳۷

۲- تنگناها و محدودیت های پژوهش ۱۴۳

۳- پیشنهاد های پژوهش ۱۴۴

خلاصه پژوهش ۱۴۶

جامعه آماری ۱۴۷

روش نمونه گیری ۱۴۷

ابزار اندازه گیری ۱۴۷

روش جمع آوری اطلاعات ۱۴۸

منابع : ۱۴۹

- مقدمه

درطول تاریخ بشر نیاز به ازدواج از گذشته وجود داشته ودر خاص شرایط خود را داشته مرد گرایی زنان در شرایط سخنی در یک دوره تاریخی رشد کرده، و ابعاد اقتصادی،اجتماعی،قابل است مرد گرایی زنان عواملی تشدید یا تضعیف کنندۀ آن می شوند، مرد گرایی آثار ونظریه ندارد عوامل وعلل وجود دارد واین موضوع اندیشمندان وروان شناس ومرد شناسان به فکر واداشته، وآنچه پس از این خواهد آمد از گذشته تابه حال یکی از بزرگترین خوشبختی انسانها داشتن همسری صالح وشایسته است آن بهره ای انسان را سامان

می بخشد داشتن همسری است که هر گاه به وی نظر بیفکند، شادی ومسرور گردد،اگر از نظرش دورباشد،برایش دلتنگی کند،همیشه حافظ اوباشد ونیززمانی که از اوخواهشی می کند با خوشرویی اطلاعات کند چرا گاهی بنای خانواده به این زیبایی را که خداوند روی آخر نظر دارد،طوری می سازیم که گذشت زمان می تواند هم چون موریانه ای، پایه های آخر را سست کرده تا جای که قادر به ادامه زندگی نبوده وبه ویرانی تبدیل می گذرد وآثار مجذب آخرنه تنها موجب شوربختی زن وشوهر می شود حتی اگر بیانگیر فرزندانشان نیز می گردد ومتأسفانه راهی برای ترسیم آخر باقی نمی ماند در اینجاست که باید بودید که چه عواملی سبب همین شغل بزرگ اجتماعی می گردند.

2 - بیان مسئله

چرا در جوامع امروزی با این همه حمایت از زنان تمایل دارند که با بعضی از مردان متأهل رابطه داشته باشند ازدواج وتشکیل خانواده یکی از بهترین ومهم ترین رسوم اجتماعی انسان هااست که از فطرت آنها مایه می گیرد ودر طول تاریخ همواره مورد قبول انسان ها بوده است هر چند ازدواج یکی از ضروریات زندگی انسان ها به شمار می رود اما همیشه موفقیت وشادمانی زوجین نیست عدم رعایت حقوق انسانی اخلاقی،علل اقتصادی،بیکاری ، تفاوت فرهنگی زوجین ناتوانی جنسی،انحراف جنسی،اعتیاد به مواد مخدر،غیبت یکی از زوجین یکی از عمده دلیل اختلاف زناشویی است که باعث می شود زن به خارج از خانه پناه ببرد عواملی که روی مرد گرایی زنان تأثیر می گذارد وباعث جذب زنان متأهل می شود انتقام جویی، بی محبتی، نبودن فرهنگ مذاکره، گفتگو،ازدواج اجباری،خود خواهی، شهوت زیاد.

نوع فایل: word

سایز : 143 KB

تعداد صفحه:161خرید فایللینک منبع :بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه

بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به ... radyab.filenab.com/product-59755-payannameh.aspx‎Cachedقیمت فایل فقط 12,800 تومان. خرید. بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه. مرد گرایی زنان پدیده ای بشری ... بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن ... payaname.com/.../1881-بررسی-و-شناخت-مرد-گرایی-زنان-متاهل-و-عوامل-تاثیرگذار-بر-روی-آن.html‎Cached160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد +پرسشنامه قیمت ..... بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد ... پایان نامه بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر ... mihandocs.com/4543-پایان-نامه-بررسی-و-شناخت-مرد-گرایی-زنان-متاهل-و-عوامل-تاثیرگذار-بر-روی-آن-به-منظور-کاهش-مرد-گرایی-در-جامعه.html‎Cached12 سپتامبر 2015 ... مرد گرایی زنان پدیده ای بشری که امروز جزو پدیده های اجتماعی کنار پدیده های ... زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه. پایان نامه بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر ... mihandocs.com/1776-پایان-نامه-بررسی-وشناخت-مرد-گرایی-زنان-متأهل-و-عوامل-تأثیر-گذار-بر-روی-آن-به-منظور-کاهش-مرد-گرایی-در-جامعه.html‎Cachedخرید فایل. عنوان مقاله : پایان نامه بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه. قالب بندی : docx. قیمت : 13000. [PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮد ﮔﺮاﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ... amparticle.tk/.../59441-پایان-نامه-بررسی-وشناخت-مرد-گرایی-زنان.pdf‎Cachedﻣﻘﺪﻣﻬﺪرﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ازدواج از ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ودر ﺧﺎص ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﻣﺮد ﮔﺮاﯾﯽ زﻧﺎن در ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮد ﮔﺮاﯾﯽ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮد ﮔﺮاﯾﯽ q ... آﺛﺎری ﮐﻪ ﻣﺮد ﮔﺮاﯾﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. پایان نامه بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر ... cellfull.ir/?p=254258‎Cachedپایان نامه بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه. توسط : adminدر: اکتبر 25, 2016 در: بدون دیدگاه. دانلود مقاله بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر ... mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسی-وشناخت-مرد-گرایی-زن.htm‎Cachedآثاری که مرد گرایی زنان در جامعه به وجود می آورد زنان به صورت زننده در جامعه ظاهر می ... بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد ... بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به ... payanname2020.rozblog.com/.../-بررسی-وشناخت-مرد-گرایی-زنان-متأهل-و-عوامل-تأثیر-گذار-بر-روی-آن-به-منظور-کاهش-مر.html‎Cached9 ا کتبر 2016 ... بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه دسته: روان شناسی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc ... پایان نامه بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر ... rozfile.blogsky.com/.../پایان-نامه-بررسی-وشناخت-مرد-گرایی-زنان-متأهل-و-عوامل-تأثیر-گذار-بر-روی-آن-به-منظور-کاهش-مرد-گرایی-در-جامعه اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت . پایان نامه بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر ... word-amade.ir/book/.../پایان-نامه-بررسی-وشناخت-مرد-گرایی-زنان/‎Cached26 مه 2015 ... پایان نامه بررسی وشناخت مرد گرایی زنان متأهل و عوامل تأثیر گذار بر روی آن به منظور کاهش مرد گرایی در جامعه با موضوع ازدواج و روابط زناشوئی, انحراف ...