X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:30

مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

مقدمه: 5

بخش اول : 7

سازمان مالی شهرداری ها 7

1ـ بودجه و اعتبارات.. 8

2ـ درآمد. 8

3 ـ حسابداری. 9

4 ـ خزانه 10

5 ـ تدارکات یا کارپردازی. 11

6 ـ حسابرسی داخلی. 12

7 ـ اموال. 12

8 ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی. 12

بخش دوم : 13

سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین. 13

اسناد دریافتی. 15

حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار ) 15

بستانکاران. 16

اسناد پرداختی. 16

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت.. 17

زمین و ساختمان .. 17

ماشین آلات و وسایل نقلیه .. 17

اثاثه .. 17

کار در جریان ساخت .. 17

سرمایه گذاری برای دارایی ثابت .. 17

حسابهای انتظامی دارایی های جاری. 17

موجودی انبار .. 17

سرمایه گذاری برای دارایی جاری .. 17

دفتر معین درآمد. 17

برای هر یک از منابع درآمد که در بودجه مصّوب شهرداری منظور گردیده است باید یک حساب در دفتر معین درآمد منظور گردد .. 17

رعایت تفکیک عناوین منابع درآمد بر اساس فهرست طبقه بندی درآمدها که ضمیمة دستورالعمل بودجة شهرداری میباشد الزامی است .. 17

بنا به پیشنهاد متخصصّان حسابداری و تایید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار در صورتیکه در بعضی از شهرداریها ایجاب کند برای یک منبع درآمد ممکن است چند منبع فرعی در نظر گرفته شده و حسابهای جداگانه برای منابع فرعی مذکور در دفتر معین درآمد منظور شود .. 17

حداقل سر فصل حساب درآمد در دفتر معین طبقات اصلی درآمد طبق فهرست طبقه بندی درآمد ها بشرح زیر است مگر اینکه بعضی از منابع مذکور مطلقاً در یک شهرداری وجود نداشته باشد . 18

سهمیة شهرداری از پرداختهای وزارت کشور .. 18

عوارض توأم با مالیات وصولی در محل .. 18

عوارض بر ساختمانها و اراضی .. 18

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل .. 18

عوارض بر پروانه های کسب و فروش و تفریحات .. 18

درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات .. 18

درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم تخلفات .. 18

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری .. 18

کمکهای بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی دوره قبل .. 18

دفتر معین هزینه 18

برای هر یک از قالبهای بودجه یک حساب انتظامی و برای هر یک از. 18

فصول چهارگانه آنها( هزینه های پرسنلی ـ اداری ـ سرمایه ای ـ انتقالی ) یک حساب جداگانه در دفتر معین هزینه منظور می گردد و جمع اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه در پایان هرماه در دفتر معین هزینه ثبت می شود .. 19

جمع اقلام هزینه های ثبت شده در دفتر معین ماهی یک بار رسیدگی و کنترل شده به دفتر کل منتقل و ثبت می گردد .. 19

بنا به تشخیص متخصصان حسابداری و تأیید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار ممکن است علاوه بر سر فصل حسابهای فوق الذکر سر فصلهای دیگری نیز برای ثبت حساب هزینه ها بر اساس مواد هزینه داخل در هر یک از فصول چهارگانه هزینه برای مجموع هزینه های شهرداری یا مجموع هزینه های هر یک از وظائف یا برنامه ها با فعالیتها و یا قالبهای بودجه ای در دفتر معین هزینه منظور شود . 19

در شهرداریهای بزرگ و متوسط در صورتیکه از کامپیوتر در نگهداری حسابهای شهرداری استفاده شود این حسابها باید با تفکیک مواد هزینه و حتی اجزاء آن و بر اساس فصول چهارگانه هزینه ها در قالبهای بودجه ای هر یک از قالبهای وظایف ـ برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد . 19

تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها که مبنای نگهداری حساب هزینه بر اساس آنها خواهد بود تابع فهرست طبقه بندی ضمیمه دستورالعمل طرح و تنظیم برنامه 5 ساله عملیات نوسازی و عمران اصلاحات شهری در شهرداریها می باشد .. 19

حداقل سرفصل حسابهای هزینه دردفتر معین فصول چهارگانة هزینه ها برای هر یک از قالبها بودجه ای که بر اساس تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها و طرحها تنظیم می گردد به شرح زیر خواهد بود : 20

فصل اول ـ هزینه های پرسنلی .. 20

فصل دوم ـ هزینه های اداری .. 20

فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای.. 20

فصل چهارم ـ هزینه های انتقالی .. 20

در اسناد و اوراق فرمها و دفاتر مالی مربوط به هزینه ها ذکر شمارة قراردادی وظیفه و برنامه و فعالیت قبل از شماره قراردادی هزینه الزامی است و با این ترتیب که هزینه ها 7 رقمی خواهد بود که با سه رقم اول سمت چپ نماینده فعالیت و برنامه و وظیفه و چهار رقم سمت راست که با علامت ( ـ ) از سه رقم سمت چپ جدا می شود نشان دهندة فصول چهارگانه مواد هزینه و عنداللزوم مواد هزینه می باشد .. 20

بخش سوم : 21

حسابداری اموال. 21

با توجه به اینکه طبق مادة 45 آئین نامه مالی شهرداریها اموال شهرداری بر دو نوع اموال عمومی و اموال اختصاصی تقسیم گردیده و در مورد اموال عمومی شهر وظیفة شهرداری حفاظت و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز اشخاص نسبت به آنها است عمل حسابداری و ثبت در دفاتر حساب در مورد این دسته از اموال مصداق نخواهد داشت .. 22

وظیفة واحدهای سازمانی تابعه شهرداری درمورد آمار گیری و صورت برداری از اموال عمومی شهر در دستوالعمل اموال شهرداریها مقرر شده است .. 22

ادارة امور اموال شهرداری. 22

در مورد ادارة امر اموال شهرداری ( منقول و غیر منقول ) و تهیة کارت اموال برای هر یک از دو نوع منقول و غیر منقول و صورت برداری و کنترل آنها و طرز عمل در دستوالعمل اموال شهرداری مقرر شده است .. 22

در شهرداریهای کوچک و متوسط که برای اموال شعبة خاصی وجود ندارد وظائف مربوط به عهدة حسابداری می باشد .. 22

ثبت اموال در دفاتر 23

کلیة اموال منقول و غیر منقول شهرداری که در موقع تصویب این دستورالعمل در مالکیت هر شهرداری است باید صورت برداری شده برای هر یک از آنها کارت مشخصات تنظیم و در صورتی که قیمت خرید یا قیمت تمام شدة آنها مشخص نباشد به قیمت روز ارزیابی و در کارتها درج و به ترتیب طبقه بندی ضمیمة دستوالعمل اموال در دفاتر معین اموال غیر منقول و دفتر معین اموال منقول که نمونة آنها ضمیمة دستورالعمل مربوط می باشد به ثبت برسد و خلاصة آن به حساب مربوط در دفتر کل منتقل شود . 23

در مورد اموالی که در آینده خریداری یا به هر ترتیب به مالکیت شهرداری در آید کارت اموال تهیه و به قیمت خرید یا قیمت تمام شده یا قیمت ارزیابی دردفاتر مربوطه ثبت شود . 23

پس از مشخص شدن قیمت کلیة اموال به طرق فوق و جمع کل آنها به حساب دارائی ثابت بدهکار و حساب سرمایه گذاری در دارائی ثابت معادل همان مبلغ بستانکار می شود و به تدریج که اموال جدیدی خریداری و یا به تصرف شهرداری در می آید به طریق فوق عمل می شود .. 23

در صورتیکه در پایان دورة مالی و در موقع بستن حسابها تعدادی از دارائیهای ثابت در دست انجام و یا در شرف تکمیل باشد قیمت تمام شده تا آن تاریخ در حساب بدهکار کارهای دردست انجام و بستانکار حساب سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت ثبت و منظور گردد .. 23

پس از تکمیل کار حساب دارائی مربوط نسبت به قیمت تمام شدة کل بدهکار و حساب کارهای در دست انجام به ماندة خود بستانکار گردیده و این دو قلم در حساب سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت ثبت میشود .. 24

تهیة گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر 24

در پایان هر سال دو گزارش در مورد اموال تنظیم می شود :. 24

الف ـ صورت کامل اموال موجود در پایان سال. 24

ب ـ گزارش تغییرات اموال در طول سال شامل موجودیهای آغاز سال به اضافة اموال اضافه شده یا کسر اموالی که اسقاط یا فروخته و یا خارج شده است .. 24

نتیجة صورتهای مذکور در حسابهای اموال دردفتر کل و دفاتر معین اموال به ثبت می رسد و ضمیمة گزارش سالانه وضع مالی شهرداری همراه با تفریق بودجه و ترازنامه جهت بررسی و تصویب انجمن شهر تسلیم می گردد.. 24

استهلاک اموال. 25

نگهداری و ثبت حساب استهلاک اموال در مورد شهرداریها جز در مورد واحدهای تابعه شهرداری که ممکن است به صورت انتفاعی عمل کنند و قیمت تمام شده برای آنها مورد پیدا کند ضرورت نخواهد داشت . 25

در مواردی که هزینه هائی در بعضی از عملیات ضرورت داشته باشد از حساب استهلاک اموال طبق آئین نامة استهلاک مورد عمل وزارت دارائی تنظیم و محاسبه می شود .. 25

بخش چهارم : 26

سازمان و طرز گردش کار حسابرسی در شهرداریها 26

1ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری : 27

چون طبق مادة 79 اصلاحی قانون شهرداری و مادة 26 آئین نامة مالی شهرداریها مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری ( بر اساس تشکیلات شهرداری مربوط ) در معیت شهردار ذیحساب و مسئول حسن گردش کار مالی شهرداری می باشد شهردار مجاز نخواهد بود نامبرده را بدون جلب نظر و موافقت انجمن منصوب یا تغییر دهد .. 27

2 ـ انتخاب حسابرس داخلی : 27

3ـ تشکیل گروه حسابداران متخصص : 27

4ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور : 28

بخش پنجم. 29

حسابرسی داخلی. 29

برنامة حسابرسی. 31

پرسشنامة حسابرسی : 32

در مورد اموال و ماشین آلات : 32

در مورد وجوه نقدی و حساب جاری : 34

در مورد حسابهای دریافتی ( بدهکاران ) و اسناد دریافتی : 35

در مورد موجودیها : 36

درمورد خریدها : 37

در مورد پیش پرداخت بیمه : 38

در مورد اسناد پرداختی : 40

در مورد حسابهای پرداختی ( بستانکاران ) 40

در مورد درآمد ها : 41

درمورد حقوق و دستمزد : 41

در مورد هزینه ها : 43

بخش ششم : 44

برنامه و فعالیتها 44

وظایف ـ مجموع کوششهای سازمان یافتة شهرداری و واحدهای تابعة آن است که خدمات مشخصی را برای شهر در بر میگیرد . انجام هر وظیفه یک هدف اصلی برای شهرداری محسوب میشود . هر وظیفه شامل چند برنامه و هر برنامه مشتمل بر چند فعالیت می باشد .. 45

طبقه بندی درامد شهرداری ها و شمارة قرارداری آنها : 45

لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها : 46

مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه 47

حقوق. 48

طریقه پرداخت مساعده : 50

اضافه کار : 50

محدودیتهای تراز عملیات.. 51

مراحل کشف اشتباهات : 52

چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر 53

عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین. 53

نحوه پرداخت.. 53

عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده) 54

عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی) 55

عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی. 55

صورت مغایرت بانکی. 56

تعریف صورت مغایرت : 57خرید فایللینک منبع :مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

مدیریت و حسابداری در شهرداریها - همکاری در فروش فایل mastanehoinline.marketfile.ir/product-42780-مدیریت-و-حسابداری-در-شهرداریها.aspx‎Cachedمدیریت و حسابداری در شهرداری ها. مقدمه: مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد ... مدیریت و حسابداری در شهرداریها - برترین فایل ها - فایل ناب projeha.filenab.com/product-53320-412.aspx‎Cachedمدیریت حسابداری شهرداری مدیریت و حسابداری در شهرداری ها تحقیق پژوهش مقاله پروژه دانلود تحقیق دانلود پژوهش دانلود مقاله دانلود پروژه. مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها bankmaghale.ir/مقاله-مدیریت-و-حسابداری-در-شهرداری‌ها/‎Cached Similarمقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری‌ها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ... مقاله درمورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها - پروژه پایان نامه پروپوزال ... foghelisans.blogsky.com/1395/09/14/post-3428/‎Cached*مقاله درمورد مدیریت و حسابداری در شهرداری ها*. مقدمه: مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ... مدیریت و حسابداری در شهرداریها - لیست وبلاگ های بلاگ اسکای - آی آر ... sky.irbloger.xyz/view466717.html‎Cachedمدیریت و حسابداری در شهرداری ها. مقدمه: مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد ... دانلود مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها mag-iran.com/دانلود-مقاله-مدیریت-و-حسابداری-در-شهرد.htm‎Cachedمدیریت و حسابداری در شهرداری ها. مقدمه: مدیر امور مالی که طبق مادة ۷۹ قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد ... مدیریت و حسابداری در شهرداریها - دانلود پروژه و پایان نامه - رز بلاگ ... payanname2020.rozblog.com/.../-مدیریت-و-حسابداری-در-شهرداریها-.html‎Cached11 ژوئن 2016 ... مدیریت و حسابداری در شهرداریها دسته: مدیریت بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل : 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مدیر امور مالی که طبق مادة ... مدیریت و حسابداری در شهرداریها - دانلود پروژه و مقاله - رز بلاگ - متفاوت ... maghalefile.rozblog.com/.../-مدیریت-و-حسابداری-در-شهرداریها-.html‎Cached5 ژوئن 2016 ... مدیریت و حسابداری در شهرداریها دسته: مدیریت بازدید: 14 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مدیر امور مالی که طبق ... حسابداری هزینه در شهرداریها - مدیریت درآمد های عمومی - شهرداری مشهد https://daramad.mashhad.ir/.../594576-حسابداری-هزینه-شهرداریها.html‎Cached Similarمراحل انجام هزینه در شهرداریها: دراجرای ماده 43 آیین نامه مالی شهرداری تصویب و به کلیه شهرداریهای کشور ابلاغ شده است. برای ایجاد و برقراری یک سیستم کنترل داخلی در ... [PDF] ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎﺭ ﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ - انجمن علمی اقتصاد شهری ... www.iuea.ir/files/.../nezamemalijameshahrdarihayekeshvar13950118.pdf اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ... ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﮐﻪ در آن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ وﺟﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و .
برچسب‌ها: مدیریت، حسابداری، داری، ها