X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:33

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

چکیده :

حس مذهبی یکی از احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر با پرستش بتها, این حس را ارضا نموده و زمانی نیز به چندگانه پرستی و یگانه پرستی رو آورده است, و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی متأثر از آموزه های دینی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیری که آموزه‌های دینی برنخبگان وتودة مردم می‌گذارد، می‌تواند تمام انرژیها و فعالیتها را در جهت انقلابها, اصلاح تمدنها و فرهنگها به کارگیرد وآثار عظیمی را از خود به یادگار بگذارد , تا آن جا که برخی معتقدند تمدن بشری بدون وجودکلیسا و عبادتگاهها ممکن نبوده و نیست.

** دانشجوی دکترای فلسفة تعلیم و تربیت

در ایران نیز به دلیل وضعیت سیاسی, اقتصادی و جغرافیایی خاص, آموزه‌های دینی در همة دورانها علاوه برحفظ اساس کشور, تمدن ساز بوده و هرگاه آموزه‌ها به انحراف کشیده شده, یا خاصیت خود را از دست داده است, تحــول آفرینی وحرکت ازفرهنگ گرفته شده, جامعه با نوعـــــی بی هـــویتی و بی فرهنگی رو به رو شده و رو به اضمحلال گذاشته است. نویسندگان در این مقاله با هدف بیان تاثیرآموزه های مذهبی در همة دوره های تاریخی بر فرهنگ وتمدن ایرانی با روش تحلیلی به بحث پرداخته‌اند و در پایان به این نتیجه رسیده‌اند که دین و فرهنگ به عنوان دو مقولة در هم تنیده منسجم, آموزه‌هایی می‌آفرینندکه می‌تواند در نقش روح فرهنگی, تحول آفرینی, بالندگی و رشد فرهنگ و تمدن را به دنبال داشته باشد.

واژگان کلیدی:

دین، فرهنگ، تمدن، تربیت، تاریخ ، آزادی، آموزه ، اندیشه .

مقدمه :

در ایران به دلیل وضعیت مذهبی و سیاسی خاص ، آموزه‌های دینی در هر زمان بر فرهنگ و تمدن مؤثر بوده, نقش اساسی را ایفا نموده است؛ به طوری که هر گاه جدایی و شکاف بین آموزه‌ها و فرهنگ به وجود آمده، فرهنگ هویت خود را از دست داده, دچار یک نوع سقوط و سر در گمی شده است. برای روشن شدن نقش آموزه‌های دینی بر فرهنگ و تمدن, بهتر است ابتدا مفهوم هر یک را مشخص نماییم:

دین: به معنای کیش وآیین است و در اصطلاح به راه و رسم و برنامه‌ای گفته می‌شود که توسط شخصی به نام پیامبر برای هدایت بشرآورده شده است. دین یک نهضت همه جانبه و به سوی تکامل است که کارکردهای زیادی دارد. برخی از آنها عبارتند از :

الف) اصلاح فکروعقیده : هیچ فردی یافت نمی‌شود که تهی از افکار و اندیشه‌ها باشد، اما ممکن است برخی از افکار او نادرست باشد. دین افکار و عقاید بشر را اصلاح می نماید و به سؤالات اساسی او نظیر (( ازکجا آمده ام؟ برای چه آمده ام؟ به کجاخواهم رفت؟)) پاسخ می دهد .

ب) پرورش اصول اخلاقی: ‌اصولاً مذهب پشتوانة اخلاق است و بدون ضمانت مذهب, اخلاق یک حسابگری تنها بیش نیست و چون بدون دین احساس تکلیف از میان می‌رود (دورانت[1] , 1379, ص444 ), کارآمدی اخلاق نیز از بین می رود.

[1] - Durant

ج) اصلاح روابط افراد اجتماع : دین پشتوانة اصول اجتماعی نیز هست. اصول اجتماعی در افراد مذهبی به صورت یک تکلیف مقدس در می آید . وبه قول هوفدینگ[2] دین حافظ ارزشها و روابط اجتماعی است ( دورانت , 1379, ص 444 ).

[2] - Hoffding

د) حذف هرگونه تبعیض های ناروا: افراد مذهبی همة انسانها را مخلوق خدا می دانند و به عدالت اعتقاد دارند و برآن پافشاری می کنند ( سبحانی , 1372, ص 14) و با هر گونه تبعیض به مبارزه برمی‌خیزند.

تمدن: ترکیبی از امنیت, فرهنگ، نظم وآزادی است که امنیت و نظم را از راه اخلاق, قانون و اقتصاد تأمین می‌کند و فرهنگ را از راه تسهیلاتی که برای رشد علم‌, آداب و رسوم و هنر لازم است فراهم می نماید. ناگفته نماند که تمدن امر پیچیده و ناپایداری است که به عوامل گوناگونی وابسته است و هر یک از این عوامل می تواند مایة عظمت یا انحطاط کشور شود ( دورانت , 1379, ص298). برخی از این عوامل عبارتند از : 1-پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی؛ 2- سازمان سیاسی؛ 3- سنن اخلاقی؛ 4- کوشش درراه معرفت وبسط هنر( ویل دورانت, به نقل ازولایتی , 1378, ص75) .

به عبارت دیگر, تمدن پدیده‌ای درهم تنیده است که جمیع رویدادهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, هنری, ادبیات و علم را درخود گردآورده است (هنری لوکاس، به نقل ازولایتی ,1378, ص75) و این که تمدن چگونه به وجود می آید, بعضی آن را محصول نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور می دانند و می‌گویند تمدنها را اقلیتها و اشخاص هوشمند و برجسته پدید آورده‌اند و بقیه ازآن اقلیت تبعیت کرده‌اند (توین بی, به نقل ازولایتی , 1378, ص75).

فرهنگ: فرهنگ ریشه در توسعه و انتقال اعتقادات بشردارد ( بودن 1 ودیگران, 1989) و به معنای روش سازمان یافته زندگی است که شامل ارزشها, هنجارها و مؤسسات و نهادها می‌شود و بنا به تعریقی دیگر: فرهنگ مجموعه‌ای از آداب و سنتهای فردی و اجتماعی است که با توجه به شرایط اجتماعی و مقتضیات محیطی شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند ( ولایتی , 1378, ص74). بعضی فرهنگ را همان تمدن می‌دانند و معتقدند که این دو, رابطة مفهومی تنگاتنگی دارند که در عین حال می‌توان معانی متفاوتی را از این دو واژه استخراج نمود:

نوع فایل: word

سایز :30.1 KB

تعداد صفحه:18خرید فایللینک منبع :تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران

تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران vista.ir/article/.../تأثیرآموزه-های-تربیت-دینی-برفرهنگ-وتمدن-ایران‎Cached Similarچکیده : حس مذهبی یکی از احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر با پرستش بتها, این حس را ارضا نموده و زمانی نیز به ... [PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮﺁﻣﻮزﻩ هﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﺮﻓﺮهﻨﮓ وﺗﻤﺪن اﻳﺮان دآﺘﺮﺣ www.ensani.ir/.../20101022113732-تأثیرآموزه%20های%20تربیت%20دینی%20برفرهنگ%20وتمدن%...‎Cachedﺗﺄﺛﻴﺮﺁﻣﻮزﻩ هﺎی ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﺮﻓﺮهﻨﮓ وﺗﻤﺪن اﻳﺮان. دآﺘﺮﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ... هﺮ. ﻣﻮرد ﺁﺛﺎر ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﺗﻤﺪﻧﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از. ﺁﻣﻮزﻩ . هﺎی. دﻳﻨﻲ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎد. ﮔﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﺄﺛﻴﺮی آﻪ ﺁﻣﻮزﻩ ...... ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮزﻩ هﺎی دﻳﻨﻲ و ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ. تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران 29ص - ورد - ماهان بلاگ mahania.blogsky.com/.../تأثیرآموزه-های-تربیت-دینی-برفرهنگ-وتمدن-ایران-29ص-ورد‎Cached25 سپتامبر 2016 ... تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران 29ص - ورد ... و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی متأثر از آموزه های دینی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران 29ص - ورد - فایل ... listingf.blogsky.com/.../تأثیرآموزه-های-تربیت-دینی-برفرهنگ-وتمدن-ایران-29ص-ورد‎Cached28 ژوئن 2016 ... تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران 29ص - ورد. چکیده : حس مذهبی یکی از احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی ... تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران | صفحه ۳ - آفتاب www.aftabir.com/.../تأثیرآموزه-های-تربیت-دینی-برفرهنگ-وتمدن-ایران‎Cached27 مارس 2007 ... در ایران نیز به دلیل وضعیت سیاسی, اقتصادی و جغرافیایی خاص, آموزه های دینی در همهٔ دورانها علاوه برحفظ اساس کشور, تمدن ساز بوده و هرگاه آموزه ها به ... تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران - فروشگاه آرین aryan.filenab.com/product-60141-payannameh.aspx‎Cachedتأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران. چکیده : حس مذهبی یکی از احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر ... دانلود تحقیق تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران در ... fer2si.ir/تحقیق-تأثیرآموزه-های-تربیت-دینی-برفره/ 13 آگوست 2016 ... دانلود تحقیق تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران در فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد ... تاثیر آموزه های تربیت دینی بر فرهنگ و تمدن ایران - پژوهشگاه علوم و ... ganj.irandoc.ac.ir/articles/315777‎Cachedتاثیر آموزه های تربیت دینی بر فرهنگ و تمدن ایران ... مقاله‌های همایش‌های ایران . خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی. نویسنده: رضا نوروزی | نویسنده: حسن علی ... دانلود تحقیق تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران paperdoc.ir/.../دانلود-تحقیق-تأثیرآموزه-های-تربیت-دینی-برفرهنگ-وتمدن-ایران‎Cachedدانلود تحقیق تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران در ایران به دلیل وضعیت مذهبی و سیاسی خاص ، آموزه‌های دینی در هر زمان بر فرهنگ و تمدن مؤثر بوده, نقش ... تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران stufile.ir/.../تأثیرآموزه-های-تربیت-دینی-برفرهنگ-وتمدن-ایران/2704‎Cachedتأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران. چکیده : حس مذهبی یکی از احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر ...