X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:34

جامعه شناسی سیاسی ایران

جامعه شناسی سیاسی ایران

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می¬کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبه¬ها، زمین شناسی-ها، باستان شناسی¬ها می¬باشد. شریعت نامه¬ها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می¬پردازند) و سیاست نامه¬ها( شامل تذکره نامه¬ها و پندنانه¬ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم می¬شوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکل¬های دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسیم می¬گردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکل¬ها) و منابع ثانوی جدید( رساله¬های دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویه¬ای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رساله¬های دکترا تقسیم می¬گردد.

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالب¬های نظری به نگرش¬های : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.

این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاک¬های مختلفی دوره بندی می¬شود: براساس یک دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را می¬توان به سه دوره: قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم می¬کند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سال¬های مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم می¬گردد.

منظور از جامعه شناسی سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری بود تا پدیده¬ها و کنش¬های ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمی¬گردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط می¬شود که درقالب اثبات گرایی بیان شد.

جامعه شناسی سیاسی درایران

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می¬گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویکردهای توصیفی و نظری است

( که رویکرد نظری خود به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود).

مرحله اول جامعه شناسی ایران( جامعه شناسی سنتی)

شکوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری مشروطه بازمی¬گردد و مقارن دوران پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است¬. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سیاسی و حکومت پربار است. به خلاف این که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسی در معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق کوشش¬های متفکران اجتماعی در تسهیل مطالعات اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این کوشش¬ها در جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افکار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آن¬ها سخن گفت. همچنین دراین زمینه علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشه¬های آزادی خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است که زمینه ساز انقلاب 1879 فرانسه شد.

سالهای اواخر قرن نوزده( بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه روشنفکران آزادی خواه، با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است. روشنفکرانی مانند زین الدین مراغه¬ای ، آقا خان کرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و... چه از طریق رمان، نوشته¬های علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشارکت مستقیم ؛ و چه با حضور علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفکران اجتماعی شدند که از آثار و افکار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر می¬کرده و راه مشروطیت و برپایی قانون را هموار کردند. از این روست که فرمان¬های اول تا سوم مشروطه، قانون اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افکار ناظم الاسلام کرمانی و قزوینی است تا تلاش¬های علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افکار اجتماعی ایران ، باید نقش کسانی که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان کرمانی که درتاریخ نگاری اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری اجتماعی مردمی تبدیل کرد. ناظم الاسلام کرمانی نیز، با نگارش کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"، سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و کوشش¬های این افراد و دیگران در امور سیاسی پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حکومت است. در تحلیل نهایی می¬توان گفت این گونه علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیکتر است تا به جامعه شناسی در مفهوم خاص آن. تمامی این شخصیت¬ها از مهمترین روشنفکرانی هستند که با آثار انتقادی خود در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) می¬خواستند یک مبارزه فکری را ازدرون و بیرون آغاز کنند تا که ایرانیان هموطن خود را که از بی¬ثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند.

مرحله دوم جامعه شناسی ایران ( جامعه شناسی رسمی)

این مرحله با تاسیس دانشگاه تهران آغاز می¬شود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات پیشین است. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با ادغام مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ایجاد شد. دانشکده علوم تربیتی و دانشکده کشاورزی باتاسیس دانشگاه تاسیس شدند. رشته جامعه شناسی در سال 1325در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. دراین زمان، با گسترش رشته¬ها ، شاهد افزایش دانشجویان د رکل علوم اجتماعی هستیم. جامعه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر دانشگاه¬ها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، جامعه شناسی به وجود آمد و شعبه¬های داخلی دیگر یافت که مصادف با تغییر نظام آموزشی فرانسه به امریکایی از اواسط دهه 1940 بود. از اوایل دهه 1340با رونق کمی و کیفی علوم انسانی مواجه هستیم . در سال 1351 علوم اجتماعی گسترش بیشتری می¬یابد و گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل می¬شود. گروه¬های این دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی و تعاون. در این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران شکل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاه¬ها ی کشور رواج یافت. اما به موازات جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت . براساس تحقیقات انجام شده پیش از انقلاب بررسی ابعاد اجتماعی مختلف در بیرون دانشگاه بیشتر از داخل آن بود . دلایل اکراه استادان دانشگاه به مسایلی مانند:

رسمی بودن تحصیلات درایران و نه خصوصی بودن آن

غیر سیاسی بودن استادان

مشکلات مالی آن¬ها

نوع فایل:word

سایز :59.3 KB

تعداد صفحه:34خرید فایللینک منبع :جامعه شناسی سیاسی ایران

جامعه شناسی سیاسی ایران - جامعه شناسی سیاسی ایران نسخه متنی library2.tebyan.net/fa/Viewer/Text/73616/1‎Cachedمطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده میکند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبهها، زمین شناسیها، باستان شناسیها ... [PDF] ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺭ www.aja.ir/portal/file/?94629/جامعه-شناسی-سیاسی-ایران.pdf‎Cachedﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ. ﺁ. ﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻠﻴﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ. ﺩﺭ. ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭﺍﯾﺮﺍﻥ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ. جامعه‌شناسی سیاسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/جامعه‌شناسی_سیاسی‎Cached Similarجامعه‌شناسی سیاسی، (به انگلیسی: Political Sociology) علمی است که به تحلیل پدیده‌های سیاسی ار منظر جامعه‌شناختی می‌پردازد و از علوم میان رشته‌ای مرتبط با علوم ... آدینه بوک: درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران ~علیرضا ازغندی ... www.adinehbook.com/gp/product/9645516994‎Cached Similarدرآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران ~علیرضا ازغندی - 964-5516-99-4 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال کتاب. مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران by Ervand Abrahamian ... www.goodreads.com/book/show/17793790‎Cached Similar Rating: 3.4 - 11 votes مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران has 11 ratings and 0 reviews: Published 2011 by پردیس دانش, 267 pages, باشگاه اندیشه › جامعه شناسی سیاسی ایران www.bashgah.net/fa/content/show/19463‎Cached Similarتاریخچه جامعه شناسی و علم سیاست در ایران مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل ... کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران polisocial.ir/‎Cached Similarکمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی - کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران - کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی. مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران (تاریخ معاصر ایران) - پایگاه ... www.noormags.ir/.../مقالاتی-در-جامعه-شناسی-سیاسی-ایران-(تاریخ-معاصر-ایران)‎Similarزهرا حامدی ; مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ; آبان 1377 - شماره 13 ; جامعه شناسی سیاسی - انجمن علوم سیاسی ایران www.ipsa.ir/content/2/محتوای-ثابت/.../کمیته-جامعه-شناسی-سیاسی‎Cached Similarکمیته جامعه شناسی سیاسی، در راستای گسترش فعالیت های انجمن علوم سیاسی ایران و نیز بهره گیری از ظرفیت های علمی و تخصصی اساتید و صاحبنظران علاقمند و ... معرفی و خلاصه‌ی کتاب: دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران (دوره‌ی ... research-society.ir/.../معرفی-و-خلاصه-ی-کتاب-دیباچه-ای-بر-جامعه-شناسی-سیاسی-ایران-دوره-ی-جمهوری-اسلامی‎Cached Similar4 مارس 2014 ... معرفی و خلاصه‌ی کتاب عنوان کتاب: دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران (دوره‌ی جمهوری اسلامی) نویسنده: حسین بشیریه سال نشر: 1387- چاپ پنجم ...
برچسب‌ها: جامعه، شناسی، سیاسی، ایران