X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:35

کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]

کمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل آریک علیه هلند[5]

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]

لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد که «ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند»[11].

کنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواک در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند[12].

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد

کمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در مورد ماده 17 که طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است... . هر چند که در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گویای این مطلب است که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. چرا که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است[13].

آقای آندو[14] نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

«از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالاً بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیری کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصراً به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.»

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتاً متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟[15]


[1] - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

[2] - Alex Conte,"Privacy, Honour and Reputation" , in Alex Conte, Scott Davidson, Defining Civil and Political Rights, Aldershot, Ashgate, 2004, P.145

[3] - ICCPR. Art. 17

4 - «کمیته حقوق بشر نهادی است مبتنی بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مواد 28 الی 45 میثاق به آن اختصاص دارد. کمیته می تواند شکایت های افرادی را که ادعا می کننند قربانی تجاوز به حقوق ذکر شده در میثاق شده اند، دریافت کند، مشروط به این که دولت موردنظر، میثاق اختیاری را امضا، کرده باشد. کمیته تمام اطلاعات دریافتی از فرستنده شکایت، قربانی مفروض و دولت عضو موردنظر را بررسی می کند . درباره اساس موضوع، ملاحظات و تصمیماتی را تصویب و به طرفین ابلاغ می نماید. اما هیچ رویه قضایی و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد و مسوولیت رعایتشان صرفاً بر عهده دولتهاست» برای اطلاع بیشتر رجوع کنید:

لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشرف ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر قطره، تهران1377، 45-48

[5] - Coeriel and Aurik v The Netherlands , 453/1991

[6] - Ibid.P.477-478

[7] - Herndle

[8] - Ibid. P.478

[9] - Richard B. Lillich, Civil Rights, in: Human Rights in Intenational Low, Legal and Policy Issues, ed.T.Meron (1984), P148

[10] - European Convention For The Protection Of Human Rights and Fundamental Fredoms.(ECHR), Art.8

[11] - Francis G.Jacobs, The European Convention on Human Rights, 1975,P.126

[12] - M.Novak, UN The International Covenant on Civil and Political Rights : CCPR Commentary, (N.P.Engel, Kehl 1993) P.294, Section 15.

[13] - Ibid.P.249

[14] - Ando

[15] - Sarah Joseph , … , op.cit.P.479خرید فایللینک منبع :کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر Human Rights Committee_HRC | سایت پژوهه ... www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42247‎Cached SimilarSkip Navigation Links خانه موضوعات مقالات فرهنگ علوم انسانی و اسلامی موضوعی حقوق حقوق بین‌الملل حقوق بشر کمیته حقوق بشر Human Rights Committee_HRC. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/.../کمیسیون_حقوق_بشر_سازمان_ملل_متحد‎Cached Similarکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۶ توسط شورای اقتصادی تشکیل و در ۱۵ مارس ... شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/شورای_حقوق‌بشر_سازمان_ملل_متحد‎Cached Similarشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Human Rights Council ) یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن ... پایان نامه ها و نهادها و کمیته های بین المللی و حقوق بشر - دانشنامه www.hawzah.net/.../پایان-نامه-ها-و-نهادها-و-کمیته-های-بین-المللی-و-حقوق-بشر‎Cached Similarپایان نامه ها و ابزار، راه کارها و روش های نظارت بر حقوق بشر. پایان نامه ها و نهادها و ... نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در تدوین و توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه. ریاست اسرائیل بر کمیته حقوقی سازمان ملل/ تمسخر حقوق بشر ... www.mehrnews.com/.../ریاست-اسرائیل-بر-کمیته-حقوقی-سازمان-ملل-تمسخر-حقوق-بشر‎Cached14 ژوئن 2016 ... ریاست رژیم صهیونیستی بر کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل یکی از طنزهای روزگار است که البته می تواند تبعات خطرناکی برای کشورهای ... واکنش کمیته حقوق بشر سازمان ملل به بازداشت‌های خودسرانه در ایران ... www.bbc.com/persian/iran-38005524‎Cached16 نوامبر 2016 ... هشتاد و پنج کشور در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواسته اند به بازداشت های خودسرانه در کشور خاتمه دهد. ایران در واکنش، این قطعنامه ... کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران www.ihrc.ir/‎Cached Similarحق کودک به رهایی از کلیه اشکال خشونت ترجمه آخرین نظریه تفسیری کمیته حقوق کودک را منعکس کرده است. با توجه به اینکه این نظر به ابعاد مختلف حق کودک به ... مصر به عضویت کمیته حقوق بشر سازمان ملل در آمد - سایت خبری ... www.tabnak.ir/fa/.../مصر-به-عضویت-کمیته-حقوق-بشر-سازمان-ملل-در-آمد 25 ژوئن 2016 ... سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر از عضویت مصر در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ خبر داد. ابراز«نگرانی عمیق» کمیته مجمع عمومی سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ... www.radiofarda.com/a/o2-un-iran-human.../27376430.html‎Cachedکمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای «نگرانی عمیق» خود را از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. این قطعنامه همچنین از ... :: ستاد حقوق بشر:: قوه قضائیه www.humanrights-iran.ir/‎Cached Similarوب سایت حقوق بشر. ... حقوق بشری‌ها خواستار اصلاحات سیاسی از سوی سران شورای همکاری خلیج فارس شدند · قاسمی: از حقوق ملت ایران دفاع می کنیم/نگران تحریم های ...
برچسب‌ها: کمیته، حقوق، بشر