X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:30

بررسی کارکردهای تجارت بین الملل

بررسی کارکردهای تجارت بین الملل


کاربردهایی در تجارت بین الملل

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم . می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک . اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم . سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که رابطه مبادله اشان

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) . بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود . بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد :

MRTf = = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداکثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRTf = = = MRT

توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده کرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عکس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امکان را فراهم میکند که رفاه صاحبان نیروی کار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض کنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( uL0 و uK0 ) باشد که با منحنی بی تفاوتی جامعه I0 متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یک uK1 بزرگترازuK0 وجود داشته باشد به گونه ای که منحنی بی تفاوتی جامعه ( uK0 و uK1 ) مربوط به آن بر منحنی امکانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

MRTf = = = MRS

است بنابراین در صورتی که قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حرکت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای کشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می کند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت کالاها بدین معناست که اگرx به خاطر ارزان بودن واردکشور شود موجب کاهش قیمت داخلی x ( Py / Px ) وکاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) که محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می کند می شود اما در بالا ثابت کردیم که این امکان وجود دارد که بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی کار راجبران کرد روش معمول چنین جبرانی این است که برصاحبان نیروی کار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع کنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی کنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه کارآیی هم در پی ندارد .

مسئله 1-4 « وقتی درهای کشوری به روی تجارت خارجی باز باشد ، این کشور بهبود پارتو بالقوه ای را تجربه می کند ، خواه قیمت نسبی جهانی بالاتر از قیمتهای غیر مبادله ای داخلی باشد ، خواه از آن کمتر وخواه با آن مساوی باشد . » این عبارت صحیح است یا غلط ؟

مسئله 2-4 ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهای آفریقا [به روی خارجی ها] قیمت نسبی زمین در انگلستان سقوط کرد چرا ؟

( ب ) درسال 1832 لایحه اصلاحات انگلستان به طبقات بی زمین حق شرکت در انتخاب عطاکرد . در سال 1846 تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آیا رخ داد اول می تواند روی داد دوم را توضیح دهد ؟

2-4 اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

اما جبران کارآی اثرات منفعتی تغییر اقتصادی در تاریخ بشری نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر این است که گروههای آسیب دیده شیوه های ناکارآیی را برای حمایت از منافع خود جستجو می کنند . بنابراین گروههایی که با برقراری تجارت زیان می بینند،معمولاً به طورجنجال برانگیزی خواهان وضع تعرفه می شوند . اثر وضع تعرفه برx این است که قیمت نسبی داخلی Py / Px را به « اندازه مقدار تعرفه » بالاتر از قیمت نسبی جهانی آن قرار می دهد :

3-4 تعیین قیمت های جهانی

اکنون مورد رابطه مبادله متغیر را مورد بررسی قرار می دهیم کشورهای کوچک بدون منابع طبیعی وپژه ممکت است قادر نباشد رابطه مبادله شان راتحت تأثیر قراردهند اما حتی کشورهای کوچکـی کـه بـخش عمـده ای از قلع قهوه ویا الـماس جـهان را تـولید

می کنندچه بسا بتوانند اثر معنی داری بر قیمت های نسبی خود داشته باشند البته کشورهای بزرگی هم که بخش عمده‌ای از هرکالا را وارد می کنند می توانند چنین نقشی در موردقیمتهای نسبی ایفا کنند بنابراین برای بررسی موضوع ار نقطه نظر موقعیت منفعت ملی یک کشور باید سئوال کنیم که رابطه ای مبادله چگونه از طریق سیاست بازرگانی ( یعنی سیاست وضع تعرفه اعطای یارانه وغیره ) تحت تأثیر قرار می گیرد.

برای این منظور به نظریه چگونگی تعیین قیمت های جهانی نیاز داریم به عنوان نقطه شروع نظر خودرا به مورد مبادله محض معطوف می داریم نمودار 4-4 کپی کم و بیش مستقیم نمودار6-2 است جز اینکه آن نمودار دراین جا در راستای عمودی وارونه شده است[حول طول پایینی جعبه اجورث 180 درجه دوران کرده است.] تاباقراردادهای عرفی نظریه پردازان تجارت در این مورد سازگار باشد به علاوه جعبه اصلی دراین جا تنها آن قسمت از جعبه اولیه که مربوط به تجارت است ( یعنی قسمت جنوب وشرق نقطه E درنمودار6-2 وشمال وشرق نقطه E دراین جا ) رادر بردارد بنابراین محورهامقادیر x و y مصرف شده را اندازه نمی گیرند بلکه مقادیر مبادله شده را اندازه می گیرند محورافقی x خریداری شده توسط کشور A ومحور عمودی y فروخته شده توسط این کشور را اندازه می گیرد . همانند قبل توسط شیب خطی که از E گذشته است تعیین می شود هر نقطه روی منحنی پیشنهاد کشور A ، EA نشان می دهد که این کشور در قیمت های نسبی مربوطه چقدر x خواهد خرید (وارد خواهد کرد)

وچقدرy خواهد فروخت ( صادر خواهد کرد ) همین طور هرنقطه روی منحنی پیشنهاد B نشان می دهد که این کشور چقدر x صادر وچقدرy وارد خواهد کرد . منحنی های نمودار6-2 برمبنای این فرض که A وB دارای موجودی ثابتی ازکالاها هستند رسم شده اند اما قبلاً ملاحظه کرده ایم که چگونه منحنی پیشنهاد یک اقتصادوقتی که تولید در پاسخ به تغییرات قیمت تغییر می کند را رسم کنیم این مطلب در ارتباط با نمودار 19-2 بحث شد وما اکنون می توانیم تصور کنیم که منحنی های نمودار 4-4 در حقیقت منحنی های پییشنهاد حقیقی تجارت خارجی هرکشوررا رائه می دهندهمان طور نشان داده شده [وقبلاً هم اثبات شد] این دومنحنی مجموعه تعادلی منحصر به فردی از قیمت ها ومقادیر را در نقطه P ارائه می دهند .

اما آیا تعادل تجارت جهانی لزوماً یکه ومنحصر به فرداست؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در قیمت های نسبی جهانی x ( ) همیشه در همسایگی تعادل مازاد تقاضای جهانی x را کاهش می دهد تحلیل این موضوع دراین جا به طور اساسی باتحلیل آن در اقتصاد بسته یکسان است اثرات افزایش بر تقاضا ازدوقسمت تشکیل شده است اولین اثر ، اثر جانشینی است که هر دو کشور را از مصرف x دور می سازد سپس به دنبال آن یک توزیع مجدد اثر درآمدی وجود دارد . در همسایگی تعادل عواید درآمدی نفع برنده ها تقریباً معادل زیانهای درآمدی زیان کنندگان است لذا اگر تفاوت عمدهای در میلهای نهایی به مصرف x وجود نداشته باشد اثرات تقاضایی این تغییرات درآمد احتمالاًبه طور تقریبی همدیگر را خـنثی می کنـند به طور قـطع افزایـش درعرضـه x وجـودداردلذا به

احتمال بسیار زیاد مازاد تقاضای x کاهش می یابد.خرید فایللینک منبع :بررسی کارکردهای تجارت بین الملل

خرید آنلاین پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل – فایل و مقالات www.newfilestant.ir/paper10199.html‎Cached25 ا کتبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه ... بررسی کارکردهای تجارت بین الملل - sabzblog.tk albeyin.sabzblog.tk/post/796‎Cachedفایل پروژه - پایان نامه دانشجویی - یا طرح و آموزشی با تیتربررسی کارکردهای تجارت بین الملل را در اینجا دانلود کنید.,برای مشاهده توصیحات کامل بررسی کارکردهای ... دانلود فایل ( پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل) | تحقیق گستر www.risearticle.ir/download/6249‎Cached27 ا کتبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. برترین فایل پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل 36bzqu.afradlc.pw/‎Cachedبرترین فایل پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل. دانلود پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل -کامل و جامع - ساخت وبلاگ graficshamsine.aslblog.ir/post/311‎Cached11 نوامبر 2016 ... با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه ... مقالات تجارت بین الملل - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/tajarat-benalmelal/‎Cachedدر ادامه این نوشته سعی می شود که با بررسی جداگانه این دو و ذکر ویژگیها و ... اهمیت و نقش مالکیت فکری و دارائیهای غیرملموس در صحنه تجارت بین الملل به شدت روبه ... بررسی کارکردهای تجارت بین الملل - فروشگاه آنلاین مولانا فایل mastanehinline.payfile.org/product-13847-بررسی-کارکردهای-تجارت-بین-الملل.aspx‎Cachedپایان نامه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل مقاله بررسی کارکردهای تجارت بین الملل پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل تحقیق بررسی کارکردهای تجارت بین ... بررسی کارکردهای تجارت بین الملل mastanehupline.payfile.org/product-13847-بررسی-کارکردهای-تجارت-بین-الملل.aspx‎Cachedپایان نامه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل مقاله بررسی کارکردهای تجارت بین الملل پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل تحقیق بررسی کارکردهای تجارت بین ... کاملترین فایل پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل 26zyqd.nikandlc.ir/‎Cachedکاملترین فایل پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل. کویر دانلود » دریافت فایل پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل ... kavirdlc.ir/دریافت-فایل-پروژه-بررسی-کارکردهای-تجا/‎Cached25 ا کتبر 2016 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پروژه بررسی کارکردهای تجارت بین الملل || روی دکمه ...