X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:38

نگرشی بر مدیریت تلفیقی آفات

نگرشی بر مدیریت تلفیقی آفات

با کشت کار گیاهان اهلی شده در زمین‎‎‎های بزرگ زراعی تعادل زیستی اکو سیستمهای طبیعی بر هم خورد و حشرات توانستند غذای فراوان خود را در مزارع یک دست کشت شده بیابند و بی هیچ مزاحمتی جمعیت خود را افزایش دهند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان, کشاورزی یک صنعت است و یا شاید بتوان گفت راه صنعتی شدن یک جامعه از صنعتی شدن فعالیتهای کشاورزی می‎گذرد. بیشتر کشورهای اروپائی که اکنون به کشورهای صنعتی مشهورند در ابتدا جوامع کشاورزی مدار بوده‎اند. نتیجه توسعه صنعتی کشاورزی و افزایش تولیدات آن در واقع تولید غذای کافی برای جمعیت رو به رشد جهان است.

اما روی دیگر سکه امنیت غذائی که اتفاقاً از اهمیت خاصی برخوردار است همانا حفاظت و نگهداری از محصولات کشاورزی در برابر خطر نابودی توسط عوامل تهدید کننده‎ای چون آفات و بیماریهای گیاهی است.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نگرشی، مدیریت، تلفیقی، آفات
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:31

اساسی ترین آفات مدیریت از دیدگاه مدیریت علوی

اساسی ترین آفات مدیریت از دیدگاه مدیریت علوی

- دستیابی به هدف با هر وسیله :

مدیریت نیز مانند سایر امور فردی و اجتماعی دارای اصول و ضوابطی است که اگر مدیر در چارچوب آن اصول حرکت کند ، می‌تواند کشتی سازمان و تشکیلات را به ساحل نجات و مقصد نهایی رهنمون گردد و اگر از آن اصول و ضوابط خارج شود و به شیوه‌ها و روشهای نامطلوب برای وصول به هدف متوسل گردد ، آفتی مخرب دامنگیر سازمان و تشکیلات خواهد شد و در نتیجه انحطاط و اضمحلال سازمان را در پی‌خواهد داشت .خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:37

کتاب آفات و بیماری های گیاهی رشته کشاورزی

کتاب آفات و بیماری های گیاهی رشته کشاورزی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی (البته بعضی دروس برای دیگر گرایش ها هم قابل استفاده است) ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:آفات مهم گیاهان زراعی

گندم جو

ملخ ها:

یکی از حشرات زیان آور محصولات کشاورزی می باشند که در بین آنها خسارت ملخ صحرایی اهمیت زیادی دارد.

(schistocerca gregaria (orth., Acridiclae صحرایی یا دریایی ملخ -1

مبدأ تشکیل دستجات ملخ کشورهای آفریقا، عربستان، هند و پاکستان است. این آفت در بین درختان سـنجد را تـرجیح

داده و در حالت طغیانی هر نوع سر سبزی و پوشش گیاهی موجود در مسیر از جمله گیاهـان زراعـی، گیاهـان مرتعـی و

انواع درختان مثمر و غیر مثمر را از بین می برد.

این آفت به دو فرم مهاجر و انفرادی وجود دارد.

مناطق دائمی نشو و نمای این ملخ در نواحی شرق آفریقا و نقاطی از آسیا است. ملخ های بالغ بالـدار مهـاجر بـرای بلـوغ

جنسی نیاز به پرواز طولانی و دسته جمعی دارند تا چربی های بدن را مصرف کنند و فضای لازم برای رشد تخمـدان هـا

فراهم گردد.

مناطق انتشار:

1- مراکز زندگی دائمی: سودان، اطراف دریاچه چاو، و هندوستان

2- مراکز حمله موقتی: ایران، عراق، سوریه، ترکیه و شمال آفریقا

3- کانون های حمله: نقاط پر آب و علف نزدیک به مراکز دائمی

تخمریزی در خاک صورت می گیرد. تخم ها را در کپسول تخم قرار می دهند. ملخ صحرایی حداقل یک و اغلـب 2 نسـل

در سال دارد.

Calliptamus italicus ایتالیایی ملخ -2

این آفت به همراه ملخ مراکشی یافت می شود. گونه ای بسیار پلی فاژ است. این حشره زمین های خشک و کم علـف را

ترجیح می دهد.

خسارت: این حشره یکی از آفات مهم غلات، علوفه، صیفی جات، مزارع یونجه و مراتع در ایران بـوده و خسـارت ناشـی از

حمله فرم مهاجر آن در مواردی قابل توجه است. «10» آفات و بیماری های گیاهی

این حشره پروازهای متفرق و کوتاه دارد. پوره های سن اول از گیاهان جنس درمنه و پوره هـای سـنین بعـد از گیاهـانی

نظیر خاکشیر، پیچک، کنگر، تاتوره و خرگوشک نیز تغذیه می کنند زیسـت شناسـی زمسـتان را بـه صـورت تخـم درون

کپسول سپری می کند و یک نسل در سال دارد.

کنترل:

طعمه پاشی باید علیه پوره های سن دوم به بعد صورت گیرد.

Dociostaurus maroccanus مراکشی ملخ -3

این حشره بومی ایران است و اغلب در مناطق کوهستانی و تپه های خشک یافت می شود.

این ملخ نیز دارای دو فاز بیولوژیک انفرادی و مهاجر (اجتماعی) می باشد.

خسارت:

ملخ مراکشی در درجه اول آفت غلات می باشد. این آفت از نظر اهمیت و خسارت نسبت به ملخ دریـایی در درجـه دوم

قرار دارد.

زیست شناسی:

زمستان را به صورت تخم های مقاوم سپری می کنند.

(Eurygaster integriceps ( Hem., Scutelleridae گندم سن -4

مهمترین آفت گندم موجود در ایران می باشد. این حشره در مناطق سن خیز ایران دارای دو فرم بیولوژیک است.

انتشار:

به استثنای استان های سیستان و بلوچستان و بخش کوچکی از کرمان و هرمزگان بقیه مناطق گندم کاری آلوده به این

آفت می باشند.

سؤالات چهار گزینه ای آفات سبزی و صیفی

1- وجود چهار غدد خار منشعب در حلقههای اول و آخر و شش عدد خار منشعب در سایر حلقههای بدن

جزو مشخصات لارو کدام یک از آفات خربزه میباشد؟

Epilachna chrysomelina (2 Aulacophroa foveicollis (1

carpomyia pardalina (4 Acythopeus curvirostris (3

2- شب پره الماسی (Diamond back moth) آفت کدام گیاه است؟

1) گوجه فرنگی 2) خیار 3) کدو 4) کلم

3- مگس خربزه تخمهای خود را در کجا میگذارد و زمستان را چگونه میگذراند؟

1) روی پوست میوه میزبان و شفیره درون خاک

2) زیر پوست میوه میزبان و شفیره درون خاک

3) زیر دم گل و لارو در داخل کلشهای باقیمانده

4) زیر پوست میوه میزبان و حشره کامل درون میوههای باقیمانده

4- زنبور Diadegma cerophaga انگل کدام آفت و به کدام خانواده تعلق دارد؟

1) بید کلم ، 2 Braconidae) بید کلم، Ichneumonidae

3) سفیده کوچک کلم، 4 Pteromalidae) سفیده کوچک کلم ، Ichneumonidae

5- لارو عروسک خربزه به کدام قسمت گیاه حمله میکند؟

1) برگ 2) ریشه 3) ساقه 4) میوه

6- کدام یک از اسامی متعلق به بید کلم است؟

plutella maculipenis (2 Hellula undalis (1

rapae Pieris (4 Pieris brassicae (3

پاسخ تشریحی سؤالات چهارگزینه ای آفات سبزی و صیفی

1- گزینه ی 2 صحیح است. لاروهـای عروسـک خربـزه دارای خارهـای منشـعبی در قسـمت پشـتی هسـتند. در روی

حلقه های اول و آخر بدن 4 و سایر حلقه ها هر کدام 6 عدد خار منشعب وجود دارد.

2- گزینه ی 4 صحیح است. نام علمی این آفت بید کلم Plutella xylostella میباشد.

3- گزینه ی 2 صحیح است. ماده ها تخمهای خـود را درون پوسـت میـوه مـی گذارنـد. زمسـتان گـذارانی ایـن حشـره

به صورت شفیره در عمق 10-8 سانتی متری خاک میباشد.

4- گزینه ی 2 صحیح است. زنبورهای Angitiacerophaga و Didegma پارازیتویید لاروهای بید کلم هستند که

میزان کارآیی طبیعی پارازیتویید دوم روی لاروسن آخر 35درصد است.

5- گزینه ی 2 صحیح است. لاروها ریشه ها را سوراخ کرده و باعث میشوند باکتریها بـه طـور غیرمسـتقیم بـه ریشـه

حمله ور شوند.

6- گزینه ی 2 صحیح است. این آفت معروف شبپره پشت الماسی است.

نوع فایل:Pdf

سایز :4.21 MB

تعداد صفحه:258خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 04:36

پاورپوینت معرفی آفات گیاهان زراعی

پاورپوینت معرفی آفات گیاهان زراعی

سن گندم
یکی ازآفات گندم درایران{سن}است که به علت تاثیرمنفی اقتصادی که به جامی گذاردجزءآفات عمومی محسوب میشود.

شکل شناسی:حشره کامل به رنگ زردخاکستری تاقهوه ای مایل به سیاه است.سرمثلثی شکل داردکه دروسط آن شیاردیده می شود

زیست شناسی:زمستان رابه صورت حشره کامل درزیربوته هابخصوص گون ودرمنه به صورت خواب سپری میکند

خسارت:این آفات درسه مرحله به گیاه آسیب میرساند مرحله اول:توسط حشرات بالغ نروماده که اصطلاحآ سن مادرگفته میشود مرحله دوم:توسط پوره های سنین مختلف مرحله سوم:توسط حشرات بالغ نسل جدید.

فهرست:

سن کوهی
سن گندم
ملخ دریایی
کک چغندر
کرم ساقه خواربرنج
شته سبز گندم
طنبور ساقه خوار غلاتخرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 04:36

پاورپوینت معرفی آفات گیاهان باغی

پاورپوینت معرفی آفات گیاهان باغی

مگس میوه مدیترانه

سر خرطومی سیب

کرم سیب

کرم خوشه خوار انگور

شته سبز سیب

شته مومی یا خونی سیب

شپشک یا سپردار واوی

شپشک دوکو ها نه

کنه تار تن

مینوزمارپیچ

سوسک گرده خوار

کرم گلو گاه انار

کرم آلو

زنبور مغز خوار بادام

لیسه ی سیب

سوسک کر گردنی خرما

پیش نمایشی از فایل:خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:51

آفات و بیماری های مهم درخت بید

آفات و بیماری های مهم درخت بید

مقدمه

اهمیت فضای سبز و جنگل برای انسان

بشر از روزی که در کره زمین زیست خود ا شروع کرد، شروع به استفاده از منابع طبیعی، جنگلها و مراتع جهت تأمین نیازهای خود نمود بطوریکه از میوه، چوب، جهت تغذیه، سوخت . . . استفاده نمود. که با توجه به روند افزایش این مسئله نیز افزایش یافت.

بطوریکه در قرن 18 و 19 بسیاری از کشورهای اروپایی و آفریقایی تا 95% درآمد کشورشان از این طریق بدست می آید که باعث نابودی جنگلها و مراتع در بسیاری از این مناطق گردید.

الف- مشخصات اقلیمی

بعلت وسعت زیاد کشور و موقعیت خاص جغرافیایی آب و هوای مختلفی در نقاط مخلف کشور حکمفرما می باشد در تابستان هوا در فلات مرکزی ایران بسیار گرم می شود و از آنجایی که بسیاری از کوهها و مناطق اطراف شهرها بدون پوش گیانهای هستند و ساختمانها از آهن و بتون است بدن سبب گاهی دمای محیط به 50 درجه سانتیگراد می رسد.

در منطقه جنوبی کشور بعلت بالا بودن رطوبت نسبی محیط گاهی وضع بخصوص برای افراد مسن و مریض خطرناک می شود بطوری که در مرداد ماده 1356 دمای محیط به 50 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی محیط به 95% رسید که باعث تلف شدن تعداد بسیاری از افراد گردید. در شمال ایران آب و هوا ملایم است و تابستانها بر عکس منطقه مرکزی زیاد گرم نمی شود.

ب- وضع خاک

با آنکه ایران کشوری وسیع است ولی فقط قسمتی از این خاک قبل استفاده و بهره برداری می باشد سطح وسیعی از مملکت را کوههای عظیم بدون پوشش گیاهی تشکیل می دهدو که از آن قسمت که قابل استفاده است بهره برداری اصلی به عمل نمی آید.


فهرست مطالب:

- مقدمه ..................................................................................................... 1

- فصل اول – کلیات ..................................................................................... 2

- اهداف کلینیک ........................................................................................... 4

- آشنایی با امکانات و اجزای لازم برای کلینیک گیاهپزشکی ...................................... 5

- بررسی و تشخیص آفات و بیماریهای ارسال شده به آزمایشگاه ............................... 6

- طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماری‌های گیاهپزشکی ............. 6

- مشخصات نمونه خوب ................................................................................ 6

- اصول جمع آوری گیاهان ............................................................................. 9

- تهیه اسلاید موقت میکروسکوپی ................................................................... 10

- آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت ................................................................ 12

- طریقه سنجاق زدن به حشرات در کلینیک ........................................................ 14

- اتاله کردن حشرات .................................................................................. 18

- جمع آوری لارو حشرات .......................................................................... 19

- انتخاب درختان و درختچه‌های زینتی ............................................................. 21

- تعریف درخت و درختچه ........................................................................... 23

- نکاتی که باید در موقع کاشت درختان رعایت کنیم ............................................. 24

- گروه بندی درختان از نظر تفاوت در سرعت رشد، ابعاد و بافت تاج ....................... 25

- هرس درختان ......................................................................................... 26

- برخی درختچه‌ها و درختان خیابانی ............................................................... 31

- برخی از آفات مهم درختان فضای سبز ........................................................... 40

- برخی بیماریهای مهم گیاهان زینتی فضای سبز ................................................. 44

- معرفی برخی علف‌های هرز موجود در فضای سبز و روش‌های کنترل آنها ............... 51

- روش‌های انتشار و گسترش علف‌های هرز در چمن ........................................... 51

- روش‌های جلوگیری از گسترش علف‌های هرز در چمن ...................................... 51

- کنترل علف‌های هرز قبل از کاشت چمن ........................................................ 52

- کنترل‌های علف‌های هرز پس از کاشت چمن ................................................... 52

- انواع علف کش‌ها .................................................................................... 54

- لیست بیماری‌های مهم تهران و اطراف آن ....................................................... 57

- لیست آفات مهم تهران و اطراف آن ............................................................... 58

- لیست علف‌های هرز مهم تهران و اطراف آن ................................................... 59

- فصل دوم – گزارش کارآموزی .................................................................... 60

- درخت و بید و انواع آن ............................................................................. 61

- آفات مهم بید ...............................................................................................

- شته بید ................................................................................................ 73

- شته سیاه بید .......................................................................................... 75

- شته خالدار بید ........................................................................................ 76

- سپردار بید ............................................................................................ 77

- سپردار سفید بید ..................................................................................... 78

- کرم خاردار بید ....................................................................................... 79

- کنه گالزای بید ........................................................................................ 81

- لیسه بید ................................................................................................ 82

- پروانه سفید بید ....................................................................................... 83

- سنگ بید ................................................................................................ 85

- سوسک شاخک بلند بید................................................................................ 86

- سوسک برگخوار بید ................................................................................. 88

- زنبور گالزای برگ بید ............................................................................... 90

- بیماری‌های مهم بید .......................................................................................

- آنتراکنوز بید .......................................................................................... 92

- زنگ بید ................................................................................................ 93

- لکه سیاه بید ........................................................................................... 94

- سفیدک برونی بید ..................................................................................... 96

- منابع.................................................................................................... 98خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آفات، بیماری، درخت، بید
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:40

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

مقدمه

اهمیت فضای سبز و جنگل برای انسانبشر از روزی که در کره زمین زیست خود را شروع کرد، شروع به استفاده از منابع طبیعی، جنگلها و مراتع جهت تأمین نیازهای خود نمود بطوریکه از میوه، چوب، جهت تغذیه، سوخت... استفاده نمود. که با توجه به روند افزایش این مسئله نیز افزایش یافت.

بطوریکه در قرن 18 و 19 بسیاری از کشورهای اروپایی و آفریقایی تا 95% درآمد کشورشان از این طریق بدست می آید که باعث نابودی جنگلها و مراتع در بسیاری از این مناطق گردید.

الف- مشخصات اقلیمی

بعلت وسعت زیاد کشور و موقعیت خاص جغرافیایی آب و هوای مختلفی در نقاط مخلف کشور حکمفرما می باشد در تابستان هوا در فلات مرکزی ایران بسیار گرم می شود و از آنجایی که بسیاری از کوهها و مناطق اطراف شهرها بدون پوش گیانهای هستند و ساختمانها از آهن و بتون است بدن سبب گاهی دمای محیط به 50 درجه سانتیگراد می رسد.

در منطقه جنوبی کشور بعلت بالا بودن رطوبت نسبی محیط گاهی وضع بخصوص برای افراد مسن و مریض خطرناک می شود بطوری که در مرداد ماده 1356 دمای محیط به 50 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی محیط به 95% رسید که باعث تلف شدن تعداد بسیاری از افراد گردید. در شمال ایران آب و هوا ملایم است و تابستانها بر عکس منطقه مرکزی زیاد گرم نمی شود.

ب- وضع خاک

با آنکه ایران کشوری وسیع است ولی فقط قسمتی از این خاک قبل استفاده و بهره برداری می باشد سطح وسیعی از مملکت را کوههای عظیم بدون پوشش گیاهی تشکیل می دهدو که از آن قسمت که قابل استفاده است بهره برداری اص.لی به عمل نمی آید.

فهرست مطالب:

- مقدمه ........................................... 1

- فصل اول کلیات ................................... 4

- اهداف کلینیک .................................... 5

- آشنایی با امکانات و اجزای لازم برای یک کلینیک گیاه پزشکی 7

- طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماریهای گیاهی ...................................... 7

- مشخصات نمونه خوب ................................ 8

- اصول جمع آوری گیاهان ............................ 9

- تهیه اسلاید موقت میکروسکوپی ..................... 12

- آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت .................. 14

- طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه آفات به آزمایشگاه 16

- نمونه برداری از حشرات جونده .................... 18

- طریقه شمارش حشرات روی نباتات ................... 18

- اتاله کردن نهایی پروانه ........................ 21

- برچسبهای نمونه حشرات ........................... 23

- نکاتی که باید در موقع کاشت درختان رعایت کنیم ..... 24

- هرس درختان...................................... 25

- برخی درختچه‌ها و درختان خیابانی.................. 27

- برخی از آفات مهم درختان فضای سبز ............... 33

- برخی بیماریهای گیاهان زینتی فضای سبز ........... 47

- مصرفی یک بیماری مهم در گیاهان فضای سبز – مرگ نارون 49

- معرفی برخی علف‌های هرز موجود در فضای سبز و روش‌های کنترل آنها ........................................... 51

- روش‌های انتشار و گسترش علف‌های هرز در چمن ........ 59

- انواع علف کش ها ................................ 61

- لیست بیماریهای مهم تهران و اطراف آن ............ 65

- لیست آفات مهم تهران و اطراف آن ................. 66

- لیست علف‌های هرز مهم تهران و اطراف آن ........... 67

- فصل دوم – گزارش کارآموزی........................ 68

- درخت صنوبر و انواع آن .......................... 69

- آفات مهم صنوبر ...................................

- پروانه گالزای صنوب ............................. 87

- پروانه برگخوار صنوبر ........................... 89

- کرم ریشه خوار صنوبر............................. 90

- پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر..................... 92

- پروانه مینوز صنوبر ............................. 95

- سوسک برگخوار صنوبر ............................. 96

- پروانه گالزای صنوبر ............................ 98

- شته گال کوزه‌ای صنوبر........................... 100

- شته گال کیسه‌ای صنوبر........................... 102

- شته گال مارپیچی صنوبر ......................... 104

- شته گال تاج خروسی صنوبر ....................... 106

- شته مومی صنوبر ................................ 107

- سوسک شاخدار صنوبر ............................. 108

- سوسک شاخک بلند خالدار صنوبر ................... 111

- سوسک مینوزی صنوبر ............................. 113

- بیماریهای مهم صنوبر...............................

- لکه برگی صنوبر................................. 115

- بیماری فتیله نارنجی صنوبر...................... 116

- بیماری لکه قهوه‌ای برگ صنوبر.................... 118

- منابع.......................................... 120خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: آفات، بیماری، درخت، صنوبر
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:30

دانلود گزارش کارآموزی آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز

گزارش کارآموزی آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز

این محصول در قالب فایل word و در 120 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مکان: شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیه

فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول

1

مقدمه

1

تاریخچة محل کارآموزی

5

موقعیت جغرافیایی

7

طرح و توسعه

7

مشکلات

9

پیشنهادات

10

مراکز فرهنگی

11

منابع درآمد پارک

11

وضعیت روشنایی

11

منابع آب

12

سرویس و تجهیزات بهداشتی

14

سرویس خدماتی

14

امکانات تفریحی کودکان

14

امکان خدمات شهری همجوار

15

نقشه و مشخصات پارک

16

گلکاری و چمنکاری پارک

17

وضعیت پرسنلی و نیروی انسانی

17

کارهایی که قرار است در پارک انجام شود

18

چارت زمانی پارک

19

فصل دوم

20

موارد مختلف استفاده از چمن

20

خاک

21

تهیة زمین چمن

22

کاشت بذر

23

مقدار بذر در واحد سطح

24

نگهداری چمن

24

تهیه و تازه کردن چمن

26

کودپاشی

26

آبیاری چمن

27

علفهای هرز چمن

28

علف کش 2-4D

29

علفهای هرز چمن و مبارزه با آنها

29

کاربرد تزئیناتی چمن

21

بررسی گیاهان در طراحی فضای سبز و مبارزه با آفات آنها

33

چنار

33

نارون

34

فصل سوم

35

نگهداری گیاهان

35

آبیاری

35

کوددهی

36

مالچ پاشی

37

هرس درختان و درختچه ها

38

زمان مناسب هرس

38

هرس زمستانه

38

هرس تابستانه

38

هرس پائیزه

39

هرس بهاره

39

روش های هرس

40

هرس تنک

41

هرس سرشاخه

41

زمستانگذرانی فضای سبز

42

روش کاهش خسارت زمستانی

42

بادسوختگی

43

کاهش شدید دما

43

آفتاب سوختگی

44

برآمدن یا آماس کردن خاک

45

آسیب ناشی از برف و یخ

45

خسارت ناشی از نمک

46

خسارت ناشی از برف روبی

46

پوسیدگی چمن

47

فصل چهار

48

آرالیا

48

ارکیده

52

برگ انجیری

55

بگونیا ببری

60

پاپیتال

63

پاپیتال

66

یاس آبی

68

داوودی

72

دیفن باخیا

75

عشقه

78

فیکوس

81

فیکوس بنجامین

85

لیندا

89

موز

95

نخل مرداب

97

یوکا خنجری

99

بیماری لکه سیاه گلابی

102

بیماری سرطان تنه و شاخه سیب

107

منابع و مآخذ

109خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 16:40

مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

دانلود گزارش کارآموزی با عنوان مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

این محصول در قالب فایل word و در 233 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مکان: مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه..................................................................................................................... 2

تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی........................................... 4

توضیح وظایف اساسی موسسه............................................................................ 12

تشکیلات موسسه................................................................................................... 15

بخش تحقیقات آ‍فت کش‌ها..................................................................................... 18

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان.......................................................... 20

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار..................................................... 21

بخش تحقیقات سن گندم........................................................................................ 23

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان......................................................................... 24

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات........................................................................... 27

بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی.............................................................. 29

بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی..................................................................... 31

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک............................................................................ 32

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی............................ 33

بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها......................................................................... 34

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی.................................................. 35

نیروی انسانی........................................................................................................ 36

طرح‌های تحقیقاتی.................................................................................................. 37

انتشارات................................................................................................................ 38

منابع فصل............................................................................................................. 41

فصل 2: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی......................................................................................... 43

فصل 3: کلیات

کلیات...................................................................................................................... 47

فصل 4: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

اتاله کردن حشرات................................................................................................ 50

تهیه پرپاراسیون از حشرات کوچک...................................................................... 53

منبع این فصل........................................................................................................ 58

فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن

مقدمه..................................................................................................................... 60

مرفولوژی مراحل رشدی...................................................................................... 61

دموگرافی و دینامیسم جمعیت............................................................................... 67

پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای................................................................................... 68

مگس سفید............................................................................................................. 72

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای.......................... 79

انواع آندوسولفان................................................................................................... 81

عسلک پنبه............................................................................................................. 88

کنه دو نقطه‌ای....................................................................................................... 93

شپشک آرد آلود ساحلی........................................................................................ 95

منابع این فصل....................................................................................................... 97

فصل6: پروژه سن گندم و تاثیر روی کاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان........................................................................................... 99

کلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها.................................................................. 100

رده‌بندی‌ سن‌ها...................................................................................................... 106

الف: زیرراسته سن‌های آبزی............................................................................... 106

ب: زیر راسته سن‌های خاکزی............................................................................. 107

سن گندم................................................................................................................ 111

پروژه سن گندم و تاثیر سموم در کاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده.... 126

مواد و روش‌ها...................................................................................................... 129

نتایج....................................................................................................................... 131

بحث....................................................................................................................... 133

نتیجه این آزمایشات.............................................................................................. 139

منابع این فصل....................................................................................................... 141

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز............................................................................................... 143

24 SC Tracer.................................................................................................... 149

سم دلتامترین 5/2% EC........................................................................................ 161

دپیترکس 80% SP................................................................................................. 161

موسپیلان 4/20%................................................................................................... 162

مگس خربزه.......................................................................................................... 173

سرخرطومی هندوانه............................................................................................. 177

منابع این فصل....................................................................................................... 180

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا........ 182

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه..................................................................................................................... 192

ابعاد کشاورزی دقیق............................................................................................ 194

امکان بالقوه وجود آفات در کشت دقیق................................................................ 195

PIPM‌ درون مزرعه............................................................................................. 196

سیستم‌های حس کننده از راه دور UAV............................................................ 197

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عکس‌های حاصله از دستگاه UAV............. 198

PIPM‌در سطوح وسیع......................................................................................... 199

اطلاعات منطقه‌ای................................................................................................... 200

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی........................................................................... 200

سیستم حمایت از تصمیم....................................................................................... 201

ذخیره و بازیافت GIS........................................................................................... 204

به کارگیری GIS و IPM‌حشرات......................................................................... 207

IPM و تکنولوژی حشرات.................................................................................... 212

منابع این فصل....................................................................................................... 214

فصل دهم: منابع

منابع لاتین............................................................................................................. 216

منابع فارسی.......................................................................................................... 217خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 16:37

دانلود پروژه آفات گلخانه ای

آفات گلخانه ای

این محصول در قالب فایل word و در 66 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

آفت چیست ؟ 2

راسته ناجوربالان 5

راسته جوربالان 11

شته 14

پسیل 22

سفید بالک 23

مگس های سفید 26

شپشک 27

راسته دیزانوپترا 33

تریپس 34

راسته دیپترا 38

راسته لپیدوپترا 42

مورچه ها 46

روشهای پیشگیری ازخسارت آفات 51

ضدعفونی بسترکشت 56

مدیریت تلفیقی آفات 58خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: دانلود، پروژه، آفات، گلخانه، ای
1 2 3 >>