X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:26

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور


پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (پروژه تحقیقاتی سمینار )

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد . و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند .


کلید واژه ها : جنس ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران ، رضایت از خود ، هویت اجتماعی ، هویت دینی ، هویت خانوادگی ، هویت ملی

1ـ1 مقدمه

آنچه موجب شد تا پژوهش فعلی با این عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام شود، به دلیل اشتغال به تدریس (نگارنده) در مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است که مدام شاهد نگرانی های همکاران فرهنگی و همچنین مراجعات مکرر اولیا و اظهار نگرانی از وضعیت تحصیلی و اخلاقی فرزندانشان ، بودم و با توجه با اینکه همگی دبیران و اولیا به اتفاق معتقد بودند که نسل فعلی با نسلهای قبلی بسیار متفاوت می باشد و یک شکاف نسلی عمیق احساس می کردند و از طرفی مشاهده برخی از رفتارها و حرکات و گرایشات در کلاس های درس ، مرا بر آن داشت تا در زمینه هویت اجتماعی آنان و مسائل تأثیر گذار بر آن به صورت جدی به مطالعه بپردازم و بدین صورت زمینه تحقیق حاضر فراهم شد.

در این فصل مسأله تحقیق مطرح و اهمیت و ضرورت آن بیان می شود و سپس اهداف تحقیق، محدوده زمانی و مکانی و پیشینه تحقیق عنوان می شود، و در نهایت به موانع و تنگناهای تحقیق پرداخته می شود.

1ـ2 عنوان تحقیق:

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور


نوع فایل:word

سایز: 373Kb

تعداد صفحه:136
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (پروژه تحقیقاتی سمینار )
چکیده
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .
این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .
نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد . و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند .
کلید واژه ها : جنس ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران ، رضایت از خود ، هویت اجتماعی ، هویت دینی ، هویت خانوادگی ، هویت ملی
1ـ1 مقدمه
آنچه موجب شد تا پژوهش فعلی با این عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام شود، به دلیل اشتغال به تدریس (نگارنده) در مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است که مدام شاهد نگرانی های همکاران فرهنگی و همچنین مراجعات مکرر اولیا و اظهار نگرانی از وضعیت تحصیلی و اخلاقی فرزندانشان ، بودم و با توجه با اینکه همگی دبیران و اولیا به اتفاق معتقد بودند که نسل فعلی با نسلهای قبلی بسیار متفاوت می باشد و یک شکاف نسلی عمیق احساس می کردند و از طرفی مشاهده برخی از رفتارها و حرکات و گرایشات در کلاس های درس ، مرا بر آن داشت تا در زمینه هویت اجتماعی آنان و مسائل تأثیر گذار بر آن به صورت جدی به مطالعه بپردازم و بدین صورت زمینه تحقیق حاضر فراهم شد.
در این فصل مسأله تحقیق مطرح و اهمیت و ضرورت آن بیان می شود و سپس اهداف تحقیق، محدوده زمانی و مکانی و پیشینه تحقیق عنوان می شود، و در نهایت به موانع و تنگناهای تحقیق پرداخته می شود.
1ـ2 عنوان تحقیق:
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور
نوع فایل:word
سایز: 373Kb
تعداد صفحه:136خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:38

پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج

پژوهش بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج

24-2: درمان جسمانی کمرویی

درمان جسمانی کمرویی بیشتر برای غلبه بر حالت فوق عاطفی بودن صورت می گیرد در حالت فوق عاطفه شدید باید با دکتر مشورت کرد . عاطفه شدید به طور ناخود گاه در ایجاد کمرویی تاثیر زیادی دارد چرا که فرد در برابر عادی ترین رویدادها واکنشی شدید از خود نشان می دهد . عاطفه زیاد به شکل آشفتگی شدید عصبی، حالت خستگی عمومی بدن ، مسمومیت و تغییرات بیولوژیکی آشکار می شود .

دقت در کار هایی که باعث تقویت اعصاب می شوند ، استراحت کافی ، استفاده از داروهای آرامشبخش و بار بیتورات ، مراقبتهای پزشکی و تمرکز حواس برای درمان شخص فوق عاطفی بسیار مفید و به کار می رود . (پی داکو ، ترجمه آقایی ، 1371 ، صفحه 152 )

25-2 با حالت هایی که از آن ترس دارید روبرو شوید :

افراد عاطفی از بعضی از دیدارها و بعضی از اشخاص کارها و موقعیت ها دچار هراس شدید می شوند و تحمل بعضی از آن ها ، برای آن ها به صورت ناراحت کننده ای غیر قابل تصور به نظر می رسد . اما برای از بین بردن کمر.ویی از این پس باید این کارها را متوقف کرده و در برابر کسی که احساس راحتی نمی کنید را انتخاب کرده و هیچ فرصتی را از روبرو شدن با او را از دست ندهید کوشش کنید پاسخ او را محکم بدهید ، نگاه او را تحمل کنید و از نظریه خود تا آخرین لحظه دفاع کنید . قیافه خود را آرام و تاثیر ناپذیر نگه دارید، با اعتماد به نفس در اوبنگرید هر چه این تمرین ها به نظر دشوار تر باشد .

ضرورت آنها برای شما بیشتر است . هیچکس در دنیا نباید در شما نفوذ کند ، اجازه ندهید غیر از این بشود آن قدر بر خودتان مسلط باشید که در حضور جمع و در موقعیت های مختلف بتوانید خونسرد و آرام بمانید . برای دست به کار شدن امروز و فردا نکنید از همین امروز شروع کنید .( ژاگو، ترجمه بنی احمد ، 1382 ، صفحه 30)

26-2 : زندگی خود را تغییر دهید

برای درمان کمرویی توصیه ها و تمریناتی که ارائه می شوند زمانی ارز شمند می باشد که تصمیم خود را نسبت به تغییر شیوه زندگی اتخاد کرده باشید . اگر از کمرو بودن خسته شده اید دیگر نمی خواهید وامانده اجتماعی به حیات خود ادامه دهید ، یا از دیدن این که کمرویی شدید مانع استفاده از فرصت های خوب زندگی می شود احساس ناراحتی می کنید ، وقت آن است که همه را تغییر دهید .

چهاره نوع تغییر اساسی می باید در زندگی شما انجام پذیرد :

1: طرز فکر شما درباره خودتان و درباره کمرویی

2: طرز رفتار شما

3: ارزش های اجتماعی مشخص که افزایش دهنده کمرویی می باشند

4: رشد مهارت های اجتماعی مشخص و موفقیعت آمیز

27-2 روش های موثر در تقویت اعتماد به نفس و غلبه بر کمرویی

کمرویی شرایط ناتوان کنندهای برای اغلب افراد پدید می آورد و مانع از ایفای نقش در موقعیتهای اجتماعی و بیان دلمشغولیها و درخواست ازادواج از مشخص مورد علاقه خود میگردد . واقعیت این است که اغلب انسانها دقیقاً از همان شخصیت دلخواه طرف مقابلشان برخورد دارند ولی بدلیل کمرویی و ترس ، از بیان درخواست ازدواج طفره میروند و اغلب توسط معشوقه اشان مورد شکوه و شکایت قرار میگیرند . اینگونه افراد فقط به ملاقات و قرارهای عاشقانه اکتفا کرده و گام بلند تری بر نمیدارند . اگر کمرویی شما را از رسیدن بفرد مورد علاقه تان بازمیدارد به مطالعه خود ادامه داده تا بیاموزد چگونه می توانید بر آن چیره شوید.

1-3- روش تحقیق :

تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی است که هدف ان بررسی رابطه ی کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج در بهار 1386 می باشد.

2-3- جامعه آماری:

جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان مقطع راهنمایی روستای پیر تاج می باشد.

3-3- نمونه آماری:

حجم نمونه مورد مطالعه از بین دانش آموزان راهنمایی که 20 نفر دختر و 20 نفر پسر می باشند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.

4-3- ابزارها:

ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کمرویی استنفرد است که به بیش از 000/5 نفر از نوجوانان ،جوانان و بزرگسالان در سراسر دنیا ارائه گردیده و دارای 25 سؤال بسته می باشد.

5-3- روائی و پایائی:

روائی و پایائی مقیاس کمرویی استنفرد قبلاً توسط استنفرد و دیگران تأیید گردیده است .

6-3- روش آماری :

روش آماری به کار رفته در این تحقیق بر اساس روش های توصیفی و استباطی می باشد که در روش توصیفی بر اساس جدول فراوانی ونمودارها در روش استباطی با استفاده از مجذور کامل فرضیه های تحقیق را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

روش های آماری و تحلیل داده ها:

در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استباطی اطلاعات به دست آمده در سطح کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در سطح توصیفی نتایج داده ها به صورت جدول و نمودار توصیف می شود و در سطح استباطی بر اساس فرضیه های مطرح شده در پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها

الف- تحلیل داده های اصلی

ب – تحلیل استنباطی

2- تحلیل داده های تلویحی

تحلیل داده های اصلی:

الف- تحلیل وتوصیفی: درسطح توصیفی در سطح جدول و نمودار برای نمایش داد ه ها استفاده می شود.

ب: تحلیل استنباطی در سطح تحلیل استنباطی از آزمون های آمار استنباطی استفاده می شود که در این تحقیق از آزمون غیر پرامتر یک مجذور کا استفاده شده است .

تحلیل داده های تلویحی:

از آنجایی که کمرویی یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و مانع از ظهور استعدادهای نهفته دانش آموزان می گردد و بر اساس تحقیقات انجام شده به عنوان رف تاری که مانع پیشرفت در زمینه های مختلف از جمله تحصیل می گردد مورد توجه بوده است. در این پژوهش سعی شد که پدیده کمرویی مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تا حدودی هم در این زمینه به بحث پرداختیم در مقدمه تحقیق مطرح شد که آیا بین کمرویی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی رابطه وجود دارد یا نه؟خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:41

اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان

اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ ی دانش آموزان دختر سال سوم دوره اول دبیرستان که در سال تحصیلی 93-92در شهر ایوان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. پس از اجرای پیش آزمون، تعداد 30 نفر از دانش آموزانی که در هر دو پرسشنامه نمره ی پایین کسب کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش آزمون خلاقیت شناختی عابدی و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل بود. جلسات آموزشی توانمندسازی روانشناختی به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا گردید، ولی بر گروه کنترل مداخله ای اعمال نشد. بعد از اتمام جلسات آموزشی، بلافاصله پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در دو مرحله اجرای آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی را با 99/0اطمینان تأیید کرد.

واژگان کلیدی:توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت شناختی، خلاقیت هیجانی.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 2

2-1-بیان مسئله. 5

3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش.... 8

4-1-اهداف پژوهش.... 10

1-4-1-هدف کلی.. 10

2-4-1-اهداف جزئی.. 11

5-1-فرضیه های پژوهش.... 11

1-5-1-فرضیه اصلی.. 11

2-5-1-فرضیه های فرعی.. 11

6-1-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

1-2-خلاقیت... 15

1-1-2-تعاریف خلاقیت... 15

2-1-2-عوامل مؤثر بر خلاقیت... 16

3-1-2-نظریه های روانشناختی خلاقیت... 16

نظریه تداعی گرایی و رفتارگرایی.. 16

نظریه شناخت گرایی.. 17

نظریه گشتالت... 18

رویکرد روانکاوی.. 18

رویکرد انسان گرایان. 19

رویکرد رشدی.. 19

رویکرد نوروپسیکولوژی.. 20

رویکرد مرحله ای و مؤلفه ای.. 20

رویکرد فرهنگ نگر. 21

رویکرد بوم شناسی.. 22

رویکرد تکاملی.. 22

رویکرد سیستم ها 23

رویکرد روان سنجی.. 24

2-2-خلاقیت شناختی.. 25

1-2-2-ابعاد خلاقیت شناختی.. 25

2-2-2-مراحل خلاقیت شناختی.. 26

3-2-خلاقیت هیجانی.. 28

1-3-2-مؤلفه های خلاقیت هیجانی.. 29

2-3-2-ویژگی‌هایی از افراد خلاق هیجانی.. 31

4-2-توانمندسازی روانشناختی.. 32

1-4-2-ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 32

2-4-2- ویژگی های افراد توانمند. 36

3-4-2-مدل شناختی توماس و ولتهوس درباره ی توانمند سازی روانشناختی.. 37

5-2- نتیجه گیری.. 40

6-2-پژوهش های انجام شده. 42

1-6-2-پژوهش های انجام شده داخلی.. 42

2-6-2-پژوهش های انجام شده خارجی.. 44

فصل سوم: روش پژوهش

1-3- طرح پژوهش.... 47

2-3- جامعه آماری.. 47

3-3- روش نمونه گیری و تعداد نمونه. 47

4-3- ابزارهای پژوهش.... 47

1-4-3- پرسشنامه خلاقیت شناختی.. 47

2-4-3- پرسشنامه خلاقیت هیجانی.. 49

5-3- ملاک ورود و خروج از پژوهش.... 50

6-3- روش پژوهش و شیوه ی اجرای آن. 50

1-6-3- ساختار جلسات... 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-یافته های توصیفی: 53

2-4-یافته های استنباطی پژوهش.... 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-بحث و نتیجه گیری.. 64

2-5-محدودیت های پژوهش.... 69

3-5-پیشنهاد های پژوهش.... 69

1-3-5-پیشنهاد های پژوهشی.. 69

2-3-5-پیشنهاد های کاربردی.. 69

منابع فارسی.. 71

منابع لاتین...............................................................................................................................................74

ضمائم و پیوست ها

فهرست جداول

جدول1-4: تعداد شر کت کنندگان در دو گروه کنترل وآزمایش... 53

جدول 2-4: توزیع فروانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات مادر. 53

جدول 3-4: توزیع فروانی گروه نمونه بر اساس تحصیلات پدر. 54

جدول4-4 : میانگین وانحراف استاندارد خلاقیت شناختی و هیجانی در دو گروه کنترل وآزمایش 55

جدول5-4: آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی مفروضه ی نرمال بودن متغیر های خلاقیت شناختی و هیجانی در دو گروه کنترل و آزمایش 57

جدول6-4.: آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در دو گروه کنترل وآزمایش 58

جدول7-4: آزمون واریانس (اثرپیلایی) بر ای بررسی شیب رگرسیون در در دو گروه. 58

جدول8-4: آزمون ام باکس برای بررسی مفروضه ی برابری ماتریسه ای کوواریانس در دو گروه 58

جدول 9-4: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (آزمون اثر پیلایی) بین دو گروه بر روی نمرات تعدیل شدۀ خلاقیت هیجانی و شناختی.. 59

جدول10-4: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر های خلاقیت شناختی و هیجانی بین دو گروه. 59

جدول11-4: آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در دو گروه کنترل وآزمایش 60

جدول12-4: آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر خلاقیت شناختی در دو گروه 60

جدول 13-4: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر خلاقیت شناختی بین دو گروه 61

جدول14-4: آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در دو گروه کنترل وآزمایش 61

جدول15-4: آزمون واریانس بر ای بررسی شیب رگرسیون در متغیر خلاقیت هیجانی در دو گروه 62

جدول16-4: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ متغیر خلاقیت هیجانی بین دو گروه 62

فهرست نمودارها

نمودار1-4: نمودار توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس متغیر تحصیلات مادر...................................54

نمودار2-4: نمودار فراونی شرکت کنندگان براساس متغیر تحصیلات پدر........................................55

نمودار3-4: مقایسه ی میانگین های دو متغیر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی در دوگروه...................56خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:38

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه

مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است ودر آن روند اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی استقرار عوامل مدارس هوشمند ازدیدگاه مدیران ودانش آموزان مقطع دوم متوسطه مدارس کاشان وآران وبیدگل است.هدف دیگر مقایسه این ابعاد از دیدگاه مدیران ودانش آموزان است.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.نمونه آماری با استفاده ازروش سرشماری شامل 25 مدیر و135 دانش آموز مدارس هوشمند است.ابزار تحقیق پرسشنامه 28 گویه ای با 5 بعد در طیف لیکرت تنظیم شده است.با استفاده ازنرم افزارspss در دوبخش آمار توصیفی واستنباطی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران ودانش آموزان در وضعیت مطلوب عوامل استقرار مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.از نظر مدیران زیرساخت های فناوری اطلاعات و توانمند سازی معلمان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.از دیدگاه مدیران ودانش آموزان مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط بادیگر مدارس ومحیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد.

واژگان کلیدی:

مدارس هوشمند-زیرساخت فناوری اطلاعات-ارتباط رایانه ای-مدیریت یکپارچه –توانمندسازی معلمان-محیط یاددهی-یادگیری


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................. 2

1-1-بیان مسئله................................................................................................................ 3

1-2-اهمیت وضرورت موضوع.......................................................................................... 5

1-3-اهداف تحقیق.......................................................................................................... 7

1-4- سوال های تحقیق..................................................................................................... 8

1-5- فرضیه های تحقیق................................................................................................... 9

1-6- قلمرو تحقیق.......................................................................................................... 9

1-7-مدل مفهومی تحقیق.................................................................................................. 10

1-8- تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق............................................................................ 10

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................... 14

2-1. تاریخچه پیدایش مدارس هوشمند .......................................................................... 14

2-2 . تاریخچه آموزش با کمک فناوری در ایران ............................................................ 16

2-3. تعریف مدرسه هوشمند ........................................................................... 17

2-4 . اهداف مدرسه هوشمند........................................................................................... 18

2-5. مفهوم هوشمند سازی ............................................................................................. 20

2-6. ویژگی های مدارس هوشمند ................................................................................... 20

2-7. ضرورت هوشمندسازی مدارس .............................................................................. 21

2-8. فواید کلاس هوشمند .............................................................................................. 24

2-9 . ابزار مدرسه هوشمند..........................................................................................................25

2-10. ساختار مدرسه هوشمند ......................................................................................... 26

2-11. پیشتازان ایجاد مدرسه هوشمند ............................................................................. 27

2-12. معلمین مدارس هوشمند .......................................................................................... 28

2-13. دانش‌آموزان مدارس هوشمند.................................................................................. 29

2-14. ابعاد فناوری در مدارس هوشمند .............................................................................. 30

2-15. کارکردهای عمده مدارس هوشمند .......................................................................... 34

2-16. تئوری ومبانی نظری ............................................................................................... ....35

2-17. نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند ................................................................ ....37

2-18. آموزش هوشمند در مدرسه هوشمند ......................................................................... ....39

2-19. مسئولیتها و مهارتهای حرفه ای در مدارس هوشمند..................................................................40

2-20.فناوری مدارس هوشمند...........................................................................................................44

2-21.یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند................................................................................48

2-22.دلایل عدم شکل گیری مدارس هوشمند..................................................................................51

2-23.پیشینه تحقیق...........................................................................................................................53

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه................................................................................................................................ 59

3-1. روش تحقیق............................................................................................................ ..59

3-2.جامعه آماری............................................................................................................. ..60

3-3.حجم نمونه و نمونه گیری........................................................................................... ..61

3-4.روش گردآوری اطلاعات........................................................................................... ..61

3-5.ابزار گردآوری داده ها............................................................................................... ..61

3-6.روایی و پایایی پرسشنامه............................................................................................. ..62

3-7.روش تجزیه وتحلیل داده ها........................................................................................ ..63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................. ..66

4-1. آمار توصیفی.......................................................................................................... ..67

4-1-1.توزیع متغیر زیرساخت های فناوری......................................................................................67

4-1-3.توزیع متغیر محیط یاددهی-یادگیری....................................................................... ..69

4-1-5.توزیع متغیرمعلمان آموزش دیده............................................................................... ..70

4-1-7.توزیع متغیر نظام ارتباطات..................................................................................... ..72

4-1-9.توزیع متغیر مدیریت.............................................................................................. ..73

4-2.آمار استنباطی........................................................................................................... ..75

4-2-1.آزمون نرمال بودن متغیرها....................................................................................................75

4-2-2.تحلیل عاملی........................................................................................................................76

4-2-3.آزمون فرضیات..................................................................................................................77

4-2-4.آزمون فرضیات فرعی.........................................................................................................78

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه.............................................................................................................................. 83

5-1 .نتایج تحقیق............................................................................................................. 83

5-2 .پیشنهادها................................................................................................................. 87

5-2-1.پیشنهادات کاربردی............................................................................................... 87

5-2-2.پیشنهادات پژوهشی................................................................................................ 89

5-3.محدودیتها................................................................................................................ 90

پیوست

پرسشنامه......................................................................................................................... .92

spss............................................................................................................................. .94

منابع فارسی..................................................................................................................... 105

منابع لاتین....................................................................................................................... 108

فهرست جداول

جدول2-1.ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند......................................................... 19

جدول3-1.جامعه آماری .................................................................................................. 60

جدول3-2.جامعه آماری................................................................................................... 60

جدول3-3. شماره گویه های پرسشنامه .............................................................................. 62

جدول3-3.آلفای کرنباخ.................................................................................................. 63

جدول4-1-1.توزیع فراوانی زیرساخت فناوری ................................................................... 67

جدول 4-1-2.آمار توصیفی زیرساخت های فناوری............................................................ 68

جدول4-1-3.توزیع فراوانی محیط یاددهی-یادگیری ......................................................... 69

جدول4-1-4.آمار توصیفی محیط یاددهی-یادگیری ........................................................... 70

جدول4-1-5.توزیع فراوانی معلمان آموزش دیده................................................................ 70

جدول4-1-6.آمارتوصیفی معلمان آموزش دیده................................................................. 71

جدول4-1-7.توزیع فراوانی نظام ارتباطات ....................................................................... 72

جدول 4-1-8.آمار توصیفی نظام ارتباطی .......................................................................... 73

جدول4-1-9.توزیع فراوانی مدیریت................................................................................. 73

جدول4-1-10.آمار توصیفی مدیریت................................................................................ 74

جدول 4-2-1.آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ................................................................... 75

جدول4-2-2-1.آزمون kmo......................................................................................... 77

جدول4-2-2-2 اشتراک استخراجی..............................................................................................77

جدول 4-2-2-3 عوامل استخراجی...............................................................................................78

جدول4-2-1.آزمون t....................................................................................................... 78

جدول4-2-2.آزمون t...................................................................................................... 78

جدول4-2-3.آزمون t..................................................................................................... 79

جدول4-2-4.آزمون t ..................................................................................................... 79

جدول4-2-5.آزمون t.................................................................................................... 80

جدول4-2-4.آزمون t.................................................................................................... 81

فهرست شکل ها

1-1.مدل مفهومی..........................................................................................................................10خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:14

بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت، خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسردوره راهنمایی شهرستان اصفهان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خود کارآمدی باخلاقیت دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور، پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور(2001)، خودکارآمدی عمومی جروسالم و شوارزر (1992، به نقل از فولادچنگ، 1382) و خلاقیت عابدی (1372) به 329 نفر شامل 169 دختر و 160 پسر که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند، ارائه شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری هدف تسلطی- گرایشی و جهت گیری هدف عملکردی- اجتنابی نمره کل خلاقیت و ابعاد آن را به صورت معنی داری پیش بینی می کنند. همچنین خودکارآمدی نیز خلاقیت را به صورت مثبت و معنی داری پیش بینی می کند. نتایج آزمون t نشان داد که جهت گیری هدف عملکردی-گرایشی دختران بیشتر از پسران است. در انواع دیگر جهت گیری های هدف تفاوت معنی داری بین دختران و پسران مشاهده نشد. همچنین در نمره کل خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما نمرات ابعاد ابتکار و بسط دختران بیشتر از پسران بود. در نمرات خودکارآمدی دختران و پسران نیز تفاوف معنی داری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خلاقیت، جهت گیری هدف پیشرفت، خودکارآمدی.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 4

1-4- اهداف تحقیق..................................................................................................................... 5

1-5- سوالات تحقیق................................................................................................................. 6

1-6- تعریف مفهومی متغیرها................................................................................................... 7

1-6-1- خلاقیت...................................................................................................................... 7

1-6-2- جهت گیری هدف................................................................................................... 7

1-6-3- خودکار آمدی........................................................................................................... 8

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها............................................................................................... 8

1-7-1- خلاقیت..................................................................................................................... 8

1-7-2- جهت گیری هدف.................................................................................................. 8

1-7-3- خودکارآمدی............................................................................................................ 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری......................................................................................................................... 11

2-1-1- خلاقیت........................................................................................................................... 11

2-1-1-1- رویکردهای مختلف به خلاقیت................................................................. 13

2-1-1-1- 1- دیدگاه روانکاوی.................................................................................. 13

2-1-1-1-2- دیدگاه رفتارگرایی................................................................................ 14

2-1-1-1-3- دیدگاه انسان گرایی............................................................................. 15

2-1-1-1-4- دیدگاه شناختی.................................................................................... 16

2-1-2- جهت گیری هدف پیشرفت...................................................................................... 17

2-1-2-1- انگیزش.............................................................................................................. 17

2-1-2-2- انگیزش ومفهوم هدف................................................................................... 18

2-1-2-3- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت............................................................. 19

2-1-3- خودکارآمدی............................................................................................................ 21

2-2- تحقیقات پیشین................................................................................................................ 25

2-2-1- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت............................................................ 25

2-2-2- خودکارآمدی و خلاقیت........................................................................................ 26

2-2-3- تفاوت های جنسیتی درخلاقیت........................................................................ 27

2-2-4- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت.................................. 29

2-2-5- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی............................................................. 30

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- طرح تحقیق........................................................................................................................ 32

3-2- جامعه آماری، نمونه، روش نمونه گیری..................................................................... 32

3-3- ابزار اندازه گیری................................................................................................................ 33

3-3-1- پرسشنامه خلاقیت.................................................................................................... 33

3-3-2- پرسشنامه اهداف پیشرفت...................................................................................... 34

3-3-3- پرسشنامه خودکارآمدی........................................................................................... 36

3-4- روش اجرا............................................................................................................................ 38

3-5- روش آماری......................................................................................................................... 38

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش....................................................................... 40

4-2- یافته های استنباطی و بررسی سوالات تحقیق........................................................ 41

4-2-1- بررسی رابطه جهت گیری های هدف، خودکارآمدی وخلاقیت................ 41

4-2-2- پیش بینی خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و خودکارآمدی....... 41

4-2-3- پیش بینی ابعاد خلاقیت توسط جهت گیری های هدف و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 43

4-2-4- بررسی تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و

خودکارآمدی.............................................................................................................................. 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-1- جهت گیری هدف و خلاقیت................................................................................ 47

5-1-2- خودکارآمدی و خلاقیت.......................................................................................... 48

5-1-3- تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش...................................................... 49

5-2- کاربردهای پژوهش............................................................................................................ 50

5-3- محدودیت های پژوهش................................................................................................... 51

5-4- پیشنهادات پژوهش........................................................................................................... 51

فهرست منابع

منابع فارسی ........................................................................................................................................ 52

منابع انگلیسی...................................................................................................................................... 57

پیوست ها........................................................................................................ 63

فهرست جداول

جدول 3-1: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه خلاقیت.............................................. 34

جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه خلاقیت با نمره کل پرسشنامه. 34

جدول 3-3: ضرایب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه جهت گیری هدف........................... 35

جدول 3-4: ضرایب همبستگی نمره هر جهت گیری با سوالات مربوط به آن

جهت گیری......................................................................................................................................... 36

جدول 3-5: ضرایب همبستگی نمره هر سوال با نمره کل پرسشنامه خودکارآمدی...... 37

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش........... 40

جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه........................................................ 41

جدول 4-3: رگرسیون خلاقیت روی جهت گیری های هدف و خودکارآمدی................. 42

جدول 4-4: رگرسیون ابعاد خلاقیت روی جهت گیری های هدف وخودکارآمدی......... 43

جدول 4-5: تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف، خلاقیت و خودکارآمدی 45خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:37

رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

رابطه‌ ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و با همسالان در مقطع راهنمایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 400 دانش‌آموز(185 پسر و 215 دختر) در این پژوهش شرکت داده شدند. به منظور سنجش هوش هیجانی و مشکلات رفتاری به ترتیب از پرسش‌نامه‌های تجدید نظر شده‌ی هوش هیجانی(آستین، ساکلوفسکی، هوانگ و مک‌کنی، 2004) و نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار براون و هامیل(1978) استفاده گردیده است. پایائی هر یک از ابزارهای سنجش به ترتیب از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب کودرریچاردسون و روائی آنها از طریق محاسبه ضریب همبستگی درونی بین زیر مقیاس­های هر یک از ابزارهای سنجش احراز گردید. نتایج حاکی از پایائی و روائی قابل قبول ابزارها بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان همبستگی معنادار وجود دارد. هم­چنین تحلیل­های رگرسیونی چندگانه برای پیش­بینی مشکلات رفتاری در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان توسط ابعاد هوش هیجانی نشان داد که بعد ارزیابی هیجان، مشکلات رفتاری را در سه موقعیت خانه، مدرسه و در ارتباط با همسالان مورد پیش‌بینی قرار می‌دهد. همین‌طور، بعد تنظیم هیجان پیش‌بینی کننده‌ی مشکلات رفتاری در موقعیت‌های مدرسه و همسالان است.

واژه‌های کلیدی: ابعاد هوش هیجانی، مشکلات رفتاری، همسالان

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1 -1- کلیات ............................................................................................................................................ 2

1-2-بیان مساله........................................................................................................................................ 6

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق .......................................................................................................... 8.

1-4-اهداف پژوهش.............................................................................................................................. 10

1-5-پرسش‌های پژوهش..................................................................................................................... 11

1-6-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش.......................................................................................... 11

1-7-تعریف عملیاتی............................................................................................................................. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری.................................................................................................................................... 14

2-1-1-منشاء هوش هیجانی......................................................................................................... 14

2-1-2-مدل‌های هوش هیجانی................................................................................................... 19

2-1-2-1-مدل توانایی مایر و سالووی.................................................................................. 19

2-1-2-2-مدل ترکیبی گلمن................................................................................................ 20

2-1-2-3-مدل ترکیبی بار-آن............................................................................................... 22

2-1-3-مشکلات رفتاری................................................................................................................ 24

2-1-3-1-اختلال سلوک......................................................................................................... 26

2-1-3-2-اختلال نافرمانی...................................................................................................... 27

2-1-3-3-اختلالات اضطرابی................................................................................................ 28

2-1-3-4-پرخاشگری............................................................................................................... 29

2-1-3-5-اختلال نقص توجه-بیش فعالی......................................................................... 29

2-1-3-6-کمرویی..................................................................................................................... 30

2-2-مروری بر پژوهش‌های پیشین.................................................................................................. 31

2-2-1-رابطه‌ی هوش هیجانی با مشکلات رفتاری درون‌ساز.............................................. 31

2-2-2-رابطه‌ی هوش هیجانی با مشکلات رفتاری برون‌ساز............................................... 34

2-2-3-جمع‌بندی تحقیقات پیشین........................................................................................... 40

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-جامعه‌ی آماری............................................................................................................................... 42

3-2-نمونه و روش نمونه‌گیری............................................................................................................ 42

3-3-ابزار پژوهش.................................................................................................................................... 43

3-3-1-مقیاس تجدیدنظرشده‌ی هوش هیجانی...................................................................... 43

3-3-1-1-روایی و پایایی مقیاس تجدیدنظرشده‌ی هوش هیجانی............................. 44

3-3-2-نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار................................................................................................... 47

3-3-2-1-پایایی و روایی نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار.......................................................... 48

3-4-شیوه‌ی اجرای پژوهش................................................................................................................ 50

3-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................................. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-اطلاعات توصیفی پژوهش......................................................................................................... 52

4-2-رابطه‌ی همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری................................... .53

4-3-پیش‌بینی مشکلات رفتاری در موقعیت خانه بر اساس ابعاد هوش هیجانی.............. 54.

4-4- پیش‌بینی مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه

بر اساس ابعاد هوش هیجانی.............................................................................................................. 55.

4-5- پیش‌بینی مشکلات رفتاری در ارتباط با همسالان

بر اساس ابعاد هوش هیجانی............................................................................................................... 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1-مقدمه............................................................................................................................................... 59

5-2-رابطه ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری...................................................................... 60.

5-3-پیش‌بینی مشکلات رفتاری در موقعیت خانه بر اساس ابعاد هوش هیجانی............... 63.

5-4- پیش‌بینی مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه بر اساس ابعاد هوش هیجانی........ 64.

5-5- پیش‌بینی مشکلات رفتاری در ارتباط با همسالان بر اساس ابعاد هوش هیجانی.... .66

5-6- نتیجه‌گیری و کاربرد نتایج........................................................................................................ 67

5-7-محدودیت‌های پژوهش................................................................................................................ 69

5-8-پیشنهادهای پژوهش.................................................................................................................... 69

5-8-1-پیشنهادهای تحقیقاتی...................................................................................................... 69

5-8-2-پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................ 70

فهرست منابع

منابع فارسی............................................................................................................................................. 71

منابع انگلیسی.......................................................................................................................................... 75

فهرست جداول

جدول(3-1) نتایج حاصل از تحلیل عاملی مقیاس تجدید نظرشده هوش هیجانی.................... 46

جدول(3-2) ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد مقیاس هوش هیجانی........................................... 47

جدول(3-3) موقعیت‌ها و گویه‌های مربوط به مقیاس درجه‌بندی رفتار........................................ 48

جدول(3-4) ماتریس همبستگی ابعاد و کل نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار(نسخه‌ی دانش‌آموز)...... 49

جدول(3-5) ضرایب کودرریچاردسون برای نیم‌رخ درجه‌بندی رفتار.............................................. 49

جدول(4 -1) میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد هوش هیجانی.......................................... 52

جدول(4-2) میانگین و انحراف استاندارد نمرات مشکلات رفتاری................................................. 53

جدول(4-3) ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی و مشکلات رفتاری .......................... 53

جدول(4-4) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت خانه

بر ابعاد هوش هیجانی.................................................................................................................................. 55

جدول(4-5) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه

بر ابعاد هوش هیجانی................................................................................................................................. 55

جدول(4-6) تحلیل رگرسیون مشکلات رفتاری در موقعیت مدرسه

بر ابعاد هوش هیجانی 56خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:32

بررسی ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی

بررسی ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی


مقدمه:
شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است .
کودکان ما ارزشمندترین سرمایه جامعه ، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظایف جامعۀ دست اندر کاران تعلیم تربیت کشور اسلامی است که از طریق مطلوبترین روشها و انسانی ترین رفتار کودکان جامعه (آینده سازان) را هدایت کنند در این راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پایه اصلی می توانند انجام وظیفه کنند.
روشها و طرحهای متعدد برای همکاری پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد که در شرایط مختلف به فراخور مال والدین قابل اجرا و بهره برداری می باشند میزان تصمیمات تراکم شغلی ، موقعیت اقتصادی ، اجتماعی پدر و مادرها از جمله عوامل تعیین کننده ای هستند که حدود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مشخص می سازند.

چکیده تحقیق :
علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) افت تحصیلی شده این اهدافی که مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند عبارتند از:
اهداف کلی : هدف کلی این تحقیق ارائه پیشنهادات بر اساس نتایج بدست آمده جهت کاهش افت تحصیلی است
اهداف ویژه : هدف ویژه بررسی و شناسایی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی دارای افت تحصیلی

موضوع: بررسی ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی
در رابطه با سوالات فوق الذکر 100 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی فروردین که این تعداد از مدرسه راهنمایی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه 20 سوال در بین آنها توزیع گردیده است.
با توجه به توضیحات نتایج ذیل در این تحقیق به دست آمده است.
1- اکثر دانش آموزان مردود در خانواده هایی با سطح پایین اقتصادی زندگی می کردند.
2- اکثریت دانش آموزان مردود با سطح پایین اجتماعی و فرهنگی پایین قرار دارند.
3- اکثریت دانش آموزان مردود برنامه ریزی صحیحی جهت گذراندن اوقات فراغت خود ندارند.
4- اکثریت دانش آموزان مردود دوستان بی تفاوت نسبت به تحصیل ، اهل تفریح و یا ترک تحصیل کرده دارند.

بیان مسئله :
همگام با پیشرفت و افزایش سرانه آموزش و پروش نیز درمان افزایش است . مسلما هر جامعه ای که برای تعلیم و تربیت سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که محصولی در راستای هدف نظام آموزش و پرورش بدست آورد تا این سرمایه گذاری عظیم از طریق تربیت انسانی جوابگوی احتیاجات جامعه گردد.
در این تحقیق تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مدارس مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد مسائلی مثل فقر و محرومیت اقتصادی، نا مناسب بودن مکان زندگی نگرش والدین نسبت به تحصیل فرزندان توفیقاتی داده شده است.

فصل اول

معرفی تحقیق

تعریف موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
فایده تحقیق
اهداف کلی و ویژه تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات

معرفی تحقیق:
شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن یکی از نقایص آموزشی بسیاری از کشورهای جهان سوم، و از آن جمله کشور ایران است این مسئله به عوامل و موجبات گوناگون مربوط می شود که برای چاره جویی باید آنها را به دقت شناسایی و ارزشیابی کرد.
برخی از اقتصاد دانان معتقدند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آموزش رسمی بزرگترین صنعت و بزرگترین مصرف کننده درآمدهای عمومی است قراین و شواهد حکایت از آن دارد که کشور ما به علت تمرکز بیش از حد تصمیم گیری در نظام اداری و اجرایی ناسازگار بودن توان آموزش و پرورش با مقتضیات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز رشد فزاینده تعداد دانش آموزان که از رشد سریع جمعیت سرچشمه می گیرد و سبب افزایش حجم مسئولیت دستگاه اجرایی آموزش و پرورش می گردد. مجموع شرایطی که با کمیت قلت بازدهی این صنعت یعنی خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی می شود تشدید می گردد.
در این رابطه وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانواده دانش آموزان چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در جهت آن و گروه دوستان دانش آموزان را به عنوان ویژگیهای مردودین مورد توجه قرار دادیم.
امید است شناخت ویژگیهای مذکور در بررسی همه جانبه و ارائه پیشنهادات دستیابی به نتایج بتواند مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان جامعه آموزش و پرورش را به راه حلها رهنمون گردد.
تعریف موضوع تحقیق
موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان
ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی که در این تحقیق مد نظر است عبارتست از :
درآمد خانواده ، شغل خانواده ، تحصیلات والدین ، اشتغال دانش آموزان، وضعیت مسکن ، نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان نقش دوستان ، رفتار والدین با دانش آموزان ، رفتار اعضای خانواده با دانش آموزان این تحقیق در صدد است که ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان دختری که سابقه افت تحصیلی دارند را بررسی کند.
از افت تحصیلی تعاریف متعددی در کتابها ذکر شده است اما آنچه در تحقیق از این مفهوم مد نظر است مترادف دانستن آن با مفهوم پایه تکرار تحصیلی است .
در ذیل به چند تا از تعاریف افت تحصیلی اشاره می شود.
1- در تعریفی منظور از افت تحصیلی یا تکرار پایه تحصیلی عبارتست از تکرار پایه یک کلاس برای دانش آموزان که در معدل یک سال تحصیلی در همان کلاس پایه ای که در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان کاری را انجام می دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است.
2- در تعریف دیگری منظور افت تحصیلی تکرار پایه تحصیلی بدین صورت بیان شده است که در نظامهای آموزشی که ارتقا از یک پایه به پایه دیگر از نظر سابقه و پیشرفت تحصیلی اجرا شرایط خاص پیش بینی شده در مقررات امتحانی را ایجاب می کند عدم توفیق گروهی از دانش آموزان در امتحان تکرار پایه و اتلاف ناشی از آنرا پدید می آورد.

فهرست:
مقدمه
چکیده تحقیق
بیان مسئله
فصل اول
تعریف موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
فایده تحقیق
اهداف کلی و ویژه تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
- شرایط و عوامل اقتصادی
الف - فقرو محدودیت اقتصادی
ب- نامناسب بودن مکان زندگی
ج- نامناسب بودن امکانات بهداشتی
د-کارکردن کودکان
2- شرایط و عوامل فرهنگی واجتماعی
الف- فرهنگ و رابطه آن با آموزش و پرورش
ب- تفاوت زبان و فرهنگ بومی با زبان و فرهنگ عمومی
ج- نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها
3- شرایط عواملی خانوادگی
4- محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
- روش تحقیق
- جامعه آماری
- نمونه آماری
- شیوه های جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
-جداول یافته های جامعه از پرسشنامه های دانش آموزان
-تحلیل یافته های دانش آموزانخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:25

بررسی شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

بررسی شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

مقدمه
مساله حجاب که یک دستور دینی است از موضوعات مهم و کلیدی جوامع اسلامی است که با بسیاری از مسایل پیوند خورده است ودارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی گردیده است .

این موضوع از جهتی که مورد خطاب آن بیشتر زنان جامعه اسلامی است،به نیمی از جمعیت جامعه ارتباط پیدا می کند ولی از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند در واقع به همه افراد جامعه مربوط می شود و کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. هرچند حجاب در تمام ادیان آسمانی مورد توجه بوده است ولی دین مبین اسلام بعنوان آخرین و کاملترین ادیان به موضوع حجاب توجهی خاص دارد.دین اسلام بعنوان یک حکم الهی به زن می آموزد و بهتر بگویم دستور می دهد در برخورد با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند تا ضمن حضور خویش در فعالیت های مختلف جامعه اسلامی نقش اساسی خود را بعنوان مربی واقعی انسان بخوبی ایفا نماید.موضوع حجاب همواره بعنوان یک مساله جنجالی و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفین حجاب در داخل و خارج کشور مطرح بوده است و دشمنان ما به این مساله توجه زیادی دارند و علت توجه آنان عمدتا مبارزه با حجاب بعنوان یکی از مهمترین نشانه های اصالت فرهنگی در مقابل تجاوزگران و بیگانگان است.

دربین جوامع اسلامی برسر مساله حجاب ونیز تا حدودی چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد و همه آنها یکسان به این مساله نمینگرند و در رعایت و التزام به آن یکسان عمل نمیکنند

به گونه ای که عده ای از مردم جوامع وکشورهای اسلامی کاملا به آن مقیدند،عده ای هم هیچ قیدوبندی به آن ندارند،وعده ای تا حدودی آن را رعایت می کنند. این همه اختلاف در رفتار مسلمین با وجود پیامبرواحد،کتاب آسمانی واحد و نزدیکی نظرات علما و فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره حجاب و پوشش ناشی ازچه عواملی است؟

چرا در یک جامعه اسلامی زنان و دخترانی وجود دارند که توجه کافی به پوشش اسلامی ندارند وازآن مهمتر اینکه در بسیاری از موارد مشاهده میشود مادران دارای پوشش مناسب هستند ولی دختران آنها در اجتماع بدحجابندوبعضادر مجالس خصوصی گرفتار بی حجابی می شوند.


چرا در کشور اسلامی ایران با گذشت بیش ازدو دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی و باوجود توجه مدارس به این موضوع،انتشار کتب ورسالات مذهبی مختلف و...نسل جوان ما اهمیت کمتری به این مساله داده و گرایش به بدحجابی پیدا می کنند.هرچند تا کنون در خصوص مساله حجاب و عوامل بد حجابی سخنرانیهای زیادی شده است و کتابهای زیادی به رشته تحریر درآمده است ولی کماکان جامعه دچار بد حجابی است.

به نظر می رسد یکی از دلایل مهم گرایش رو به رشد دختران جوان به بد حجابی،عدم آشنایی آنان به مفهوم و فلسفه حجاب و رابطه دین و دستورات دینی با سعادت و شقاوت انسانهاست و همچنین نقش خانواده،مدرسه،دوستان،رسانه های گروهی و ماهواره و...از جمله مواردی هستند که در موضوع بد حجابی حایز اهمیت هستند وهر کدام در جای خود تاثیر بسزایی در کاهش ویا افزایش بدحجابی عهده دار می باشند.

دراین پژوهش سعی بر این است نقش هر کدام از عوامل فوق در میزان گرایش به بد حجابی دختران دبیرستانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.امید آنکه نتایج این پژوهش بتواند در ترویج حجاب اسلامی وجلوگیری از گسترش بد حجابی و کاهش این ناهنجاری اجتماعی موثر واقع گردد.

1-2- بیان مساله پژوهش

از جمله مسایل و موضوعاتی که در تمام ادیان آسمانی و حتی در مکاتب غیر دینی از آن سخن به میان آمده است پوشش و رعایت حریم در روابط زن و مرد است.

از آنجا که جوانهای ماجامعه اسلامی زندگی می کنند و برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس،برنامه های صدا وسیما،مراسم مذهبی،کتب ومقالات دینی والگوهای اسلامی و اجتماعی همگی درصدد تربیت جوانان ونسل جدید می باشند لکن متاسفانه آنگونه که می بایست عوامل فوق درتربیت فرزندان موفقیت مطلوبی بدست نیاورده اند و موضوع حجاب در جامعه اسلامی ما نسبت به دهه اول انقلاب کم رنگ تر شده ودر قشرها ومکانهایی به طور کلی رنگ باخته است . این مسئله ما را بر ان داشت تا به ریشه یابی عوامل موثر در گرایش دختران جوان به بدحجابی بپردازیم.

امید است یافته های این پژوهش، ریشه های کم توجهی به حجاب را در میان دانش اموزان ودانش پژوهان شناسایی نماید. و متولیان امر تعلیم وتربیت با بهره گیری ازنتایج این تحقیق

برنامه ریزی های لازم را جهت برطرف نمودن این مشکل به عمل آورند.

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق

وجود جامعه سالم در گرو تربیت دختران سالم ومقید به احکام الهی است و وقتیکه در لباس ورفتارفرزندان تغییرایجاد شده است باید منتظر تغییر در سلامت جامعه خود و آیندگان باشیم.

در هر جامعه ای که روابط زن ومرد بر اساس عفاف باشد وزنان در خارج از دایره ازدواج خود آرا وخود نما نباشد قلبها آرام وروحها سالم خواهد بودو در هر جامعه ای که از این مسئله غافل شودغریزه جنسی تحریک پذیر شده است و برای هر دو جنس ناآرامی و طغیانگری را بدنبال خواهد داشت وثمره آن چیزی جز خیانت به ناموس دیگران ،قتل ،آدم ربایی ،حسادت ،رقابت در خود آرایی ،خود کم بینی،افسردگی، برهم خوردن روابط خانوادگی ،وجود فرزندان بی سر پرست ، بی فرهنگی و بی هویتی و در یک کلمه دوری از خدا نخواهد بود.

حال که جامعه کنون ما در این واد قدم گذاشته و خانواده ها احساس خطر و بی امنیتی برای فرزندان خود دارند ضروری است که با توجه دادن جوانان به امر حجاب و پوشش اسلامی ، اعتقادات آنها به این ارزش اخلاقی و اجتماعی تعمیق و با شناخت عوامل موثر در بوجود آوردن بد حجابی در جامعه به کمک مسئولین فرهنگی و دست اندر کاران تعلیم و تربیت بشتابیم و با مشارکت موثر خانواده ها، رسانه های جمعی و گروهی عوامل بوجود آورنده این ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی را در حد امکان از بین ببریم تا جوانان ما بتوانند در بستری مناسب در فعالیت های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی، سیاسی جامعه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

-4-اهداف تحقیق

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاثیر گذار در نپذیرفتن پوشش و حجاب اسلامی می باشد و تلاش خواهد شد، مسایلی مانند عدم شناخت نسبت به موضوع ، برخورد نا مناسب وتند یاسهل انگاری والدین،که توجهی مراکز آموزشی ،همنشینی با دوستان ، وسایل ارتباط جمعی ،سینما ،ویدیو ، CDو ماهواره مورد بررسی قرار گیرند و نتایج آن در اختیار مسئولین آموزش وپرورش قرار گرفته تا بتوانند برای بر طرف نمودن و یا تقلیل این مشکل برنامه ریزی نمایند تا جامعه کنونی ما که دچار ناهنجاری بد حجابی شده است تا حدودی از این مشکل رها شده و زمینه تعمیق اعتقادات دختران جوان به این موضوع مهم فراهم گردد.


خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:21

شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار

شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار

چکیده تحقیق :

بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم . بنابراین لازم است والدین ، معلمان ، استادان ، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد .

پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد .

در این تحقیق به عوامل متعددی نظیر نقش والدین وضع اقتصادی خانواد ه سطح سواد آنها و روابط خانوادگی و شیوه رفتار دانش آموزان با همکلاسیها و معلم مورد توجه قرار گرفته است وبیشتر مطالعاتی که تا کنون انجام شده مربوط به عوامل ایجاد و تداوم پرخاشگری می باشد گاهی پرخاشگری حالتی هیجانی دارد و برای جلب توجه و یا هنگام خشم و ابزار می شود یا استفاده از اقدامات منطقی و منظم می توان پاسخهای پرخاشجویانه را از طریق رههای غیر مستقیم به رفتاری مطلوب تبدیل کرد نقش معلم در این فرایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون پرخاشگری از راه تقلید قابل یادگیری است لذا معلم و همکلاسیها می توانند نقش مناسبی را ایفا نمایند .

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق 1

فصل یکم

مقدمه 2

بیان مساله پژوهش 2

اهمیت و ضرورت مساله 3

ا هدف ویژه پژوهش 4

سوالات یا فرضیه 5

فرضیه 5

تعریف متغیرها 6

تعریف عملیاتی 9

فصل دوم

جامعه آماری 9

نمونه تحقیق 10

نوع تحقیق 10

روش نمونه گیری 10

ابزار اندازه گیری 10

طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل 11

فصل سوم

یافته های پژوهشی 11

مقدمه 12

جامعه آماری معلمین مشهد 12

جدول سوالات پرسشنامه 13

جدول آماری یک 15

جدول آماری دوم 16

جدول آماری سوم 18

جدول آماری چهارم 19

جدول آماری پنجم 20

جدول آماری ششم 21

جدول آماری هفتم 21

جدول آماری هشتم 22

جدول آماری نهم 23

جدول آماری دهم 24

جدول آماری یازدهم 25

جدول آماری دوازدهم 26

جدول آماری سیزدهم 27

جدول آماری چهاردهم 28

جدول آماری پانزدهم 29

جدول آماری شانزدهم 30

جدول آماری هفدهم 31

جدول آماری هیجدهم 32

جدول آماری نوزدهم 33

جدول آماری بیستم 34

فصل چهارم

بیان مسئله پژوهش 35

تجزیه و تحلیل داده ها 39

محدودیت پژوهش 39

پیشنهاد و کاربردهای پژوهشی 40خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:30

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان


فهرست مطالبچکیده 1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 3

بیان مساله 4

اهمیت و ضرورت تحقیق 5

اهداف تحقیق 6

موضوع تحقیق 6

متغیرها 6

فرضیه و سوالات 7

مفاهیم و اصطلاحات 9

مشکلات و تنگناها 11

خلاصه فصل اول 12

فصل دوم : بیشینه تحقیق

مقدمه 14

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی - یادگیری 15

یاددهی - یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی 15

نقد یاددهی - یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی 16

یاددهی - یادگیری با رویکرد فعال 17

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی - یادگیری با رویکرد فعال 20

رابطه تدریس و یادگیری 22

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری 23

الگوهای تدریس 24

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی 24

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال 25

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال 26

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال 26

الگوی حل مساله 26

پیشینه تحقیق 30

تحقیقات انجام شده در ایران 31

تحقیقات انجام شده در جهان 34

خلاصه فصل دوم 38

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه 40

روش تحقیق 41

روش تحقیق توصیفی 41

جامعه آماری 41

نمونه آماری روش نمونه گیری 41

روش تجزیه و تحلیل آماری 41

روائی 42

پایائی 43

خلاصه فصل سوم 43

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه 46

لیست فرمول ها 47

بررسی فرضیات 48

جدول و نمودارها 52

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 1 53

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 2 54

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 3 55

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 4 56

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 5 57

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 6 58

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 7 59

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 8 60

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 9 61

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 10 62

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 11 63

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 12 64

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 13 65

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 14 66

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 15 67

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 16 68

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 17 69

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 18 70

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 19 71

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 20 72

نودار کلی 73

خلاصه فصل چهارم 74

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه 76

خلاصه فصل اول 77

خلاصه فصل دوم 78

خلاصه فصل سوم 79

خلاصه فصل چهارم 80

پیشنهاد و راهکارها 81

منابع و موآخذ 83

چکیده :

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :

  1. 1. بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
  2. 2. بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
  3. 3. بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
  4. 4. بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .

جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها 1698 نفر است که 784 نفر معلمین مرد و 850 نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش 50 نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی 2 . ضریب پایائی این پژوهش 94 % است که پایائی به صورت مطلوب است .خرید فایلادامه مطلب
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 28 >>