X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:40

اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

پژوهش حاضر به منظوربررسیاثربخشی آموزش تاب اوری بر میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی انجام شد روش: این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با طرح دو گروهی پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه­های احساس تنهایی ،پرخاشگری وتاب اوری بهره گرفته شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر رشت است که به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شده و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند. سپس برنامه آموزش تاب اوری به عنوان متغیر مستقل ،طی 10 جلسه 75 دقیقه ای و در طول دو ماه ونیم،بر گروه آزمایشی اعمال شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری 18SPSS بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهند که F مشاهده شده از نظر آماری در سطح( 05/0 p< )="" معنی="" دار="" است.="" نتیجه="" گیری:="" بر="" اساس="" یافته="" ها،="" اجرا="" برنامه="" آموزش="" تاب="" اوری="" می="" تواند="" در="" کاهش="" پرخاشگری="" و="" احساس="" تنهایی="" دانش="" آموزان="" پسر="" موثر="" باشد.="" بنابراین="" در="" نظر="" گرفتن="" این="" برنامه="" در="" مدارس،می="" تواند="" برای="" دانش="" آموزان="" مفید="">

واژگان کلیدی : تاب آوری، پرخاشگری،احساس تنهایی ،دانش آموزان

فهرست مطالب

چکیده پژوهش................................................................................... 1

بیان مسأله.......................................................................................... 6

اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................... 9

هدفهای پژوهش.................................................................................. 10

فرضیه­های پژوهش............................................................................. 10

تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش.......................................................... 11

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.......................................................... 11

تعریف متغیر کنترل............................................................................ 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق........................................................... 13

مقدمه.............................................................................................. 14

نوجوانی........................................................................................... 14

خصوصیات دوره نوجوانی................................................................... 14

رشد فردی واجتماعی دوران نوجوانی........................................................ 19

هویت وهویت یابی دردوره نوجوانی......................................................... 16

تاب آوری......................................................................................... 17

تعریف تاب آوری............................................................................... 17

ظهورتاب آوری................................................................................. 20

تاب­آوری و آسیب­پذیر.......................................................................... 20

ارتباط بین تاب­آوری، مراحل رشد روانی، شناختی، اجتماعی و سلامت روان 22

الگوی تاب­آوری و آسیب­پذیری............................................................... 23

ویژگیهای افراد تاب­آور......................................................................... 24

وجوه تاب آوری................................................................................. 26

ویژگیهای دخیل درتاب آوری.................................................................. 27

سخت‌رویی کلیدی برای تاب­آوری............................................................ 29

مؤلفه­های تاب­آوری............................................................................. 29

پژوهشهای انجام شده در این زمینه........................................................... 31

پرخاشگری....................................................................................... 23

تعریف پرخاشگری.............................................................................. 24

پرخاشگری،خشم،خصومت.................................................................... 37

تاریخچه پرخاشگری............................................................................ 38

نظریه های مربوط به پرخاشگری............................................................ 49

شالوده زیستی پرخاشگری...................................................................... 52

علل و عوامل پرخاشگری...................................................................... 53

انواع رفتارهای پرخاشگرانه................................................................... 55

زیانهای پرخاشگری............................................................................. 58

پرخاشگری در نوجوانان....................................................................... 59

احساس تنهایی................................................................................... 61

تعریف احساس تنهایی.......................................................................... 63

شناخت احساس تنهایی.......................................................................... 67

دربرابراحساس تنهایی چه میکنیم............................................................. 67

انواع احساس تنهایی............................................................................ 67

رابطه احساس تنهایی با ترس واضطراب................................................... 69

با احساس تنهایی چگونه برخورد می کنیم................................................... 70

چند توصیه برای رفع احساس تنهایی........................................................ 70

طبقه بندی ویس از احساس تنهایی............................................................ 73

ارتباط احساس تنهایی با کودک آسیب دیده درون........................................... 73

تفاوت احساس تنهایی با کمرویی و افسردگی............................................... 74

احساس تنهایی درروان شناسی................................................................ 75

ریشه های احساس تنهایی...................................................................... 76

رابطه بین ترس و احساس تنهایی............................................................. 77

رابطه احساس تنهایی با شخصیت خود محور............................................... 78

روش ازبین بردن احساس تنهایی............................................................. 78

ایا درمان قطعی برای احساس تنهایی وجود دارد؟.......................................... 79

اثرات احساس تنهایی در دوره نوجوانی..................................................... 82

نظریه های مربوط به احساس تنهایی........................................................ 83

فصل سوّم: فرایند پژوهش.................................................................... 96

مقدمه.............................................................................................. 97

جامعه آماری..................................................................................... 97

نمونه آماری...................................................................................... 98

روش جمع­آوری اطلاعات..................................................................... 97

روش و طرح پژوهش.......................................................................... 98

ابزارهای اندازه­گیری........................................................................... 98

پایایی وروایی مقیاس تنهایی................................................................... 98

پایایی وروایی مقیاس پرخاشگری............................................................. 99

خلاصه پکیج آموزش تاب اوری............................................................ 100

روش تجزیه و تحلیل داده­ها.................................................................. 101

فصل چهارم: یافته های پژوهشی........................................................... 102

یافته ها.......................................................................................... 104

فرضیه اول..................................................................................... 104

فرضیه دوم..................................................................................... 109

فرضیه سوم..................................................................................... 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری.............................................................. 111

مقدمه............................................................................................ 112

بحث و نتیجه گیری فرضیه اول............................................................ 113

بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم............................................................. 119

بحث و نتیجه گیری فرضیه سوم........................................................... 117

محدودیتها و پیشنهاد‌ها........................................................................ 119

پیوستها.......................................................................................... 120

منابع............................................................................................. 132

چکیده انگلیسی................................................................................. 145

فهرست جداول و نمودارها

جدول 1-3: طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل.............................. 98

جدول 1-4: بررسی اثر تعاملی............................................................. 105

جدول 2-4: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس............................... 106

جدول3-4: آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس................................. 106

جدول 4-4: میانگین اولیه.................................................................... 107

جدول 5-4: میانگین تعدیل شده............................................................. 107

جدول 6-4: آزمون اندازه اثر بر اساس لامبدای ویلکز................................. 108

جدول 7-4: نتایج آزمون اثر آموزش تاب آوری برکاهش احساس تنهای 109

جدول 8-4: نتایج آزمون اثر آموزش تاب آوری برکاهش پرخاشگری............... 110خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:39

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

حال با توجه به این مطالب به نظر میرسد به منظور در گیر کردن و ادامه شرکت دانش آموزان در فرایند یادگیری و فراگیری هر چه بیشتر مطالب توسط آنها ، فهم ترجیحات، سبک یادگیری و سبک شناختی هر یک از آنها بسیار مؤثر است.بنابر این سازگار کردن روشهای آموزشی دانش آموزان با سبک های یادگیری آنها بسیار سودمند است. این امر مستلزم این است که در ابتدا سبک ها ی یادگیری آنها را شناسایی کنیم. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش رویکردهای یادگیری در میزان اثربخشی روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی است.

فهرست مطالب

فصل اولکلیات.. 1

مقدمه.. 2

بیان مساله.. 3

فرضیه های پژوهش.. 4

سوالات تحقیق.. 4

مراحل اجرای طرح.. 5

فصل دومادبیات تحقیق.. 6

نظریه اندیشمندان.. 7

تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع.. 12

منابع 16خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:33

بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی بوده‌است. روش مورد استفاده در این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی سال تحصیلی 93-94 در دانشگاه فنی-حرفه‌ای بودند. به منظور انجام پژوهش، تعداد 30 نفر از دانشجویان دختر برای شرکت در این برنامه در نظرگرفته شدند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15=n) و کنترل (15=n) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس افسردگی بک ویراست دوم (1968) و مقیاس محقق ساخته درد معنوی بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی به طور معناداری (001/0p<) بر="" کاهش="" افسردگی="" و="" درد="" معنوی="" در="" دانشجویان="">

کلیدواژه‌ها: آموزش‌های هستی‌شناسی اسلامی، افسردگی، دانشجویان، درد معنوی، گروه‌درمانی

فهرست مطالب

فصل اوّل: مقدمه

1-1کلیات 2

1-2 بیان مسأله. 8

1-3ضرورت و اهمیت تحقیق.. 12

1-4اهداف پژوهش... 16

1-5تعریف مفهومی متغیرها16

1-5-1 افسردگی.. 16

1-5-2 درد معنوی.. 17

1-6تعریف عملیاتی متغیرها17

1-6-1 افسردگی.. 17

1-6-2 درد معنوی.. 17

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 افسردگی.. 19

2-1-2 الگوها و درمان‌های اختلال افسردگی.. 22

2-1-2-1 الگوی زیستی افسردگی.. 22

2-1-2-2 الگوی روان‌پویشی افسردگی.. 28

2-1-2-3 الگوهای شناختی افسردگی.. 30

2-1-2-4 الگوی وجودگرایی.. 33

2-1-2-5 افسردگی از دیدگاه معنوی‌گرایی.. 37

2-1-2-6 رویکرد اسلامی در تبیین افسردگی.. 42

2-2 درد معنوی.. 84

2-3 سابقه تحقیق.. 89

2-3-1 درمان با رویکرد اسلامی و افسردگی.. 89

2-3-2 درد معنوی و رویکرد هستی‌شناسی اسلامی.. 92

فصل سوّم: روش پژوهش

3-1 طرح تحقیق.. 96

3-2 جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 96

3-2-1 جامعه آماری.. 96

3-2-2 روش نمونه‌گیری.. 97

3-2-3 ملاک‌های ورود به پژوهش... 97

3-2-4 حجم نمونه. 97

3-3ابزارهای پژوهش... 98

3-3-1 ویرایش دوم مقیاس افسردگی بک (BDI-II)98

3-3-2 مقیاس درد معنوی.. 100

3-3-2-1 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مقیاس درد معنوی.. 100

3-3-2-2 روایی.. 101

3-3-2-2-1 همبستگی با نمره کل مقیاس... 105

3-3-2-2-2 روایی همزمان. 107

3-3-2-3 پایایی.. 108

3-4 روش اجرا109

3-5- مداخله. 109

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها112

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1 یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش... 114

4-2 تحلیل استنباطی.. 115

4-2-1 فرضیه اول: گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی ، تأثیر

معناداری بر میزان افسردگی در دانشجویان افسرده دارد.115

4-2-2 فرضیه دوم: گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی، تأثیر

معناداری بر میزان درد معنوی در دانشجویان افسرده دارد.117

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 بحث یافته اول. 120

5-2 بحث یافته دوم. 122

5-3 نتیجه‌گیری.. 125

5-4 محدودیت‌ها126

5-5 پیشنهادات.. 126

منابع

منابع فارسی.. 127

منابع انگلیسی.. 138

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 3-1 میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت‌کنندگان به تفکیک گروه‌ها98

جدول 3-2 فراوانی شرکت‌کنندگان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی.. 101

جدول 3-3: ماتریس عامل‎‌های چرخش یافته به شیوه واریماکس... 103

جدول3-4: ماتریس همبستگی مؤلفه‌های مقیاس و نمره کل آزمون. 106

جدول3-5: ماتریس همبستگی مقیاس درد معنوی و سلامت معنوی و ابعاد آنها107

جدول3-6: مقادیر پایایی مقیاس درد معنوی و ابعاد آن. 108

جدول 3-7: پلن گروه‌درمانی هستی شناسی اسلامی.. 111

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایشی و

کنترل. 115

جدول 4-2 نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات پس‌آزمون

افسردگیبا کووریت پیش‌آزمون. 116

جدول 4-3 میانگن تعدیل شده متغیر وابسته افسردگی.. 116

جدول 4-4 نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات پس‌آزمون درد

معنوی باکووریت پیش‌آزمون. 117

جدول 4-5 میانگن تعدیل شده متغیر وابسته درد معنوی.. 118

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1، میانگین نمرات افسردگی قبل و بعد از درمان. 117

نمودار 4-2، میانگین نمرات درد معنوی قبل و بعد از درمان. 118خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:31

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

چکیده

نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد ماموریتها، هدفها، سیاستها، خط مشی ها و استراتژیهای سازمان داراست و از ارکان رشد و بقای سازمان محسوب می‌گردد .در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به هدفهای سازمانی از معیارهایی استفاده می‌کنند. اهم این معیارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص. از آنجا که ویژگیهای فردی منابع انسانی با اثربخشی سازمانی رابطه دارد، در این راستا محققین برای دستیابی به نتایج مطلوب هدفهای علمی و کاربردی را مدنظر قرار داده‌اند. بدین منظور قصد بررسی و پاسخگویی به این سوالات را دارند: (1) آیا بین سابقه کاری منابع انسانی واثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجوددارد؟ (2) آیا بین تحصیلات منابع انسانی و اثر بخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ (3) آیا بین شخصیت منابع انسانی و اثربخشی مدارس غیر انتفاعی رابطه معنی داری وجود دارد؟ در این تحقیق، سابقه کار، تحصیلات و شخصیت متغیر مستقل و اثربخشی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به سوالات تحقیق سه فرضیه برای آن تدوین گردید که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرسشنامه 47 سوالی طراحی، توزیع و جمع آوری شد. پس از بررسی و تحلیل سوالات و آزمون فرضیه ها به روش «کای دو» مشخص گردید که بین سابقه کاری منابع انسانی و اثربخشی (فرضیه اول ) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین تحصیلات و شخصیت منابع انسانی و اثربخشی سازمانی (فرضیه دوم و سوم ) رابطه معنی داری وجود دارد.

توضیح : این مقاله در ماهنامه مدیریت مدرسه منتشر خواهد شد.

کلیدواژه : اثربخشی؛ Effectiveness؛ شخصیت؛ Personality؛ تجربه کاری؛ Experience؛ تحصیلات؛ Education؛ منابع انسانی؛ Human Resources


1- مقدمه

از زمانی که علم مدیریت و سازمان در اوائل سال 1900 به سرعت بسط یافت، تکاملی درباره ماهیت و وظیفه سازمانها و معیار اثربخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و کمپانی های بزرگ جوامع جهانی رو به رشد، رشد نموده و تکامل یافت. در طول تاریخ یک صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی در باره افراد، سازمانها، کارگران، مدیران، سیستمها و شبکه ها رشد پیدا نموده و باعث شکل دهی به اندیشه و رفتار مدیران، کارکنان و سیاستگذاران گردید (بیکر و برنچ 2002). دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، متولیان آن محسوب می‌شوند.

امروزه بیش از هر زمان مشخص شده است که رشد و توسعه سازمانها و در پی آن جوامع در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور ص3). در حال حاضر سازمان بشری مانند گذشته نیست به ویژه نیروی کار به طور قابل توجهی در حال تغییر است. از این رو لازم است مدیران خود را با الگوها و گرایشات مختلف افراد هماهنگ نموده و آماده باشند تا آنها را برهم منطبق نمایند (سیدجوادین 1383، 19). بی شک در جهان پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز آنچه موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می‌کند، نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویاست. ازاین روست که در عصر حاضر منابع انسانی بنای اصلی فرآیند افزایش کارائی و اثربخشی و با ارزشترین سرمایه و کلید طلایی رقابت قلمداد شده است (تیموری نژاد). بدین سبب مدیریت منابع انسانی که عهده دار بخشی از وظائف اصلی مدیریت بود و بعنوان رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک قلمداد می‌شد، ظهور پیدا نمود. مدیریت منابع انسانی یعنی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی جهت نیل به اهداف سازمان (سعادت 1381، 1).

7- روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که مندرجات آن با توجه به فرضیات تحقیق و اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق که در خلال مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، جمع آوری و تدوین شده است. سؤالات 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 شامل اطلاعاتی راجع به کارکنان و آموزشگاه می‌باشد. در این سؤالات از کارکنان (نمونه ها) خواسته می‌شود جنسیت، وضعیت تاهل، سن، سطح سازمانی، مقطع تحصیلی و نوع آموزشگاه را درج نمایند. سؤال 4 مربوط به تحصیلات (از اجزاء متغیر مستقل)، سؤال 5 مربوط به سابقه کار (از اجزاء متغیر مستقل)، سؤالات 9 الی 35 مربوط به شخصیت (از اجزاء متغیر مستقل) و سؤالات 36 الی 47 مربوط به متغیر تابع یعنی اثر بخشی است. نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها در غالب جداول و نمودارها ارائه شده که جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آنها استفاده به عمل آمده است.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:21

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.

پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد و همچنین کلیه کارکنان این دوایر می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد 147 نفر و کارکنان، تعداد 345 نفر می‌باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد 87 مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (1989)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (1379) » می‌باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش آزمون – بازآزمون و آلفای کرانباخ استفاده شده است. در روش آزمون- بازآزمون اعتبار پرسشنامه منابع قدرت 61/0 و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 58/0 به دست آمده است. همچنین با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه منابع قدرت برابر 84/0 و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی برابر 78/0 می‌باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب می‌باشند و بنابراین اعتبار پرسشنامه‌ها قابل تأیید است.

جهت توصیف داده‌ها از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها، درصد فراوانی، فراوانی نسبی تجمعی، میانگین،‌میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روشهای آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ربته‌ای اسپیرمن، آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. تمامی تحلیل‌های انجام شده با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفت.

بررسی و تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان داد که:

- بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

- بین‌منابع قدرت مدیران با سنوات‌خدمت ونیزسابقه مدیریت‌آنان‌ارتباط معنادار وجود دارد.

- بین منابع مختلف قدرت مدیران بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت تفاوت معناداری وجود ندارد.

-1) عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران-ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد- سال تحصیلی 85-84.

1-2) مقدمه

دنیایی را تصور کنید که در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می کند و هرگز مشارکتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشکلات و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یکپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران تاثیر بپذیرد و به گونه ای متقابل بر آنان تاثیر بگذارد. در یک کلام:تصور چنین جهانی اگر ناممکن نباشد،دشوار است.

این تصور بسیار مشکل است؛ زیرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشری از میان برده و غیر قابل بحث نموده است. دنیایی که ما در آن بسر می بریم بسیار مبهم و پیچیده است. در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن- به مفهومی که امروز می شناسیم- امکان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسیله ارتباط،موفق شده ایم علوم و آموخته ها و تلاشهایمان راتجزیه و ترکیب کنیم. تواناییها و تلاشها و آموخته های علمی ما را قادر ساخته است تا ظرفیت علمی،تکنولوژی و فرهنگی مان توسعه یافته و رو به تکامل و تعالی بروند. بدون وجود یک زمینه مناسب برای ایجاد ارتباط با یکدیگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی‌توانست موقعیت ما قبل تاریخ را پشت سر گذاشته و به پیشرفتهای کنونی دست یابد.

ارتباط از این جهت مهم است که سازماندهی را امکان پذیر می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سازند تا در روش زندگی به سیستمهای سازمان یافته موجود، دسترسی پیدا کنند. در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی یک ارتباط خوب می تواند از دیدگاه‌ها و جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد.

بنا به تعریف، سازمانها برای بقای خود به کنش و واکنش متقابل و یا ارتباط نیاز دارند. بنابراین منطقی است اگر بگوئیم درک و شناخت بهتری از ارتباط موجب ارتقای سازمانها می شود.

از طرف دیگر قدرت به عنوان یک عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولی دولتمردان و مدیران بوده است. مدیران،قدرت را به عنوان جزئی بسیار سازنده در ساختار سازمان و وسیله اجرای تــعهــــدات آن می دانند.

قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در کلیه سطوح سازمانهای اجتماعی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم و تاثیر گذار در حیات سازمانی می‌باشد،محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح کرده اند، اول اینکه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می‌سازد،و دوم، در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد. (فخیمی،1379).

1-3) بیان مساله:

فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می کند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات کاری نشان می دهد که بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند.

مکالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاکس و تلکس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می کند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می کند (امیر کبیری،1377).

ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است که، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امکان اداره سازمان مهیا نخواهد بود. (میرابی،1380).

-4) اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر تمدن را تسلط بر طبیعت تعریف کنیم،تغییراتی را که تکنولوژی ارتباطات در شئون مختلف زندگی بشر پدید می آورد، میتوان موجد تحولی عظیم در مسیر تمدن و انقلابی در «ارتباطات» به شمار آورد.

یکی از مسائل مهم اداری،ارتباطات و چگونگی تاثیرآن در روند پیشرفت و توسعه و ترقی سازمان می باشد وبه این دلیل است که دانشمندان و محققان علوم اداری،ارتباطات را به منزله سلسله اعصاب سازمان و از ارکان مهم و اساسی آن شمرده اند. به عقیده ایشان،همانگونه که انسان بدون صحبت کردن و به کار گرفتن حرکات و اشارات چشم،دست ویا سایر اندام ها نمی تواند با محیط خارج و افراد ارتباط بر قرار نموده و به عبارتی دیگر پیامی را منتقل کند و یا دریافت نماید،سازمان نیز بدون استقرار ارتباط درون و برون سازمانی نمی تواند ماموریت و تکالیف محول را به انجام برساند. در واقع تعامل انسان و سازمان با محیط پیرامون خود از طریق اعمال و حرکاتی که آن را ارتباطات می‌نامند، شکل می‌گیرد. به بیانی دیگر ارتباطات مبین نحوه و چگونگی توزیع وتبادل عقاید،افکار و اطلاعات از طریق کتبی،شفاهی،علامات و حرکات به منظور راهنمایی و هدایت رفتار کارکنان سازمان در مبادله پیام می‌باشد.

ارتباطات در سازمان موجد قدرت و وسیله ای برای به کار گرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازمانی می‌باشد.ارتباطات اغلب به صورت موازی در کنار مجاری اختیارات رسمی قرار دارد و عامل تسهیل جریان کار در سازمان می باشد وادامه فعالیتها به گونه ای مثبت ومفید،بدون وجود شبکه های ارتباطی کارآمد امکان چندانی ندارد. همچنین به عنوان ضروری ترین نیاز جریان امور اداری،بدون داشتن سیستم ارتباطات کارآمد،چرخ های اجرایی سازمان به گردش در نمی آیند و فعالیتها راکد و در صورت حرکت به گونه ای ناقص اجرا شده، و فاقد کیفیت و بازدهی لازم خواهند بود. (فخیمی،1379).

تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

سوال اصلی پژوهش: آیا بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟

در راستای سوال اصلی سوالات فرعی زیر مطرح و آزمون شده است:

1- آیا بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

2- آیا بین منبع قدرت تخصص و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

3- آیا بین منبع قدرت مرجعیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

4- آیا بین منبع قدرت قانون و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

5- آیا بین منبع قدرت اجبار و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجوددارد؟

بررسی مقدار ضرایب همبستگی بین هر یک از منابع مختلف قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی و سطح معناداری F ، ارتباط معنی‌دار بین هر یک از منابع قدرت با اثربخشی ارتباطات سازمانی را نشان می‌دهد و در واقع سوالات فرعی 5-1 تایید و به تبع آن سوال اصلی پژوهش نیز تایید می‌شود.

به عبارت دیگر:

بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

از آنجا که سوالات فرعی 5-1 اجزاء سوال اصلی پژوهش بوده و از آن نشأت می‌گیرند، در واقع بررسی این سوالات به معنای بررسی سوال اصلی پژوهش می‌باشد. اکنون به بررسی و تجزیه و تحلیل سوالات فرعی 5-1 می‌پردازیم.

سوال فرعی یک :‌آیا بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد؟

بررسی مقدار ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی (426/0= r) و سطح معناداری،‌ ارتباط معنی‌دار و مستقیم بین منبع قدرت پاداش و اثربخشی ارتباطات سازمانی را تایید می‌کند.

علی‌رغم بررسیهای متعدد، پژوهشی مطابق نتیجه پژوهشی فوق یافت نشد. اما پژوهشهایی انجام شده که بیانگر ارتباط معنی‌دار بین منبع قدرت پاداش با سایر عوامل و فاکتورهای سازمانی می‌باشد.

ارتباط بین پذیرش منابع قدرت توسط مرئوسین و نگرشهای سازمانی عنوان تحقیقی است که توسط «کاسلوکی»، «شواردزوالد» و «آشوری» (2001) انجام شده است.

در این تحقیق، منابع قدرت در دو گروه منابع قدرت مناسب و نامناسب طبقه‌بندی شدند و منابع قدرت تخصص، مرجعیت و پاداش در گروه منابع قدرت مناسب و منابع قدرت اجبار و قانونی در گروه منابع قدرت نامناسب قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت شغلی دارای ارتباط مثبت با منابع مناسب و از جمله منبع قدرت پاداش می‌باشد.

طیبه امین فر (1384)، تحقیقی با عنوان «بررسی منابع قدرت سازمانی و رابطه آن با سبکهای مدیریت تعارض» انجام داده است . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش و سبکهای پنجگانه مدیریت تعارض رابطه معنادار وجود دارد.

مرتضی دلیریان (1382) تحقیقی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای انواع قدرت مدیران دبیرستان‌های غیر انتفاعی و دولتی و رابطه آن با جو سازمانی» را انجام داده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش با جو سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

سکینه نبوی رضوی (1379) تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه بین اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با انواع قدرت» انجام داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین اثربخشی مدیران با منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش رابطه معنی‌دار وجود دارد.

دانیال جاویدی (1381) تحقیقی با عنوان «رابطه بین منابع قدرت مدیران و جوسازمانی انجام داده است.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین منابع مختلف قدرت و از جمله منبع قدرت پاداش با جو سازمانی رابطه وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقیق: ..................................... 1

1-2- مقدمه ........................................... 1

1-3- بیان مساله: ..................................... 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش .............................. 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: .................................... 9

الف- هدف کلی: ........................................ 9

ب - اهداف جزئی:....................................... 9

1-6- پرسشهای پژوهش: ................................. 9

الف- اصلی:............................................ 9

ب- فرعی:.............................................. 9

1-7-‌ متغیرهای پژوهش: .................................. 10

متغیر پیش بین:.......................................... 10

متغیر ملاک:............................................ 10

متغیر تعدیل کننده ..................................... 10

متغیر کنترل ............................................ 10

1-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:............................. 10

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها: ......................... 14

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه............................................... 16

الف- بررسی نظریه‌ها.................................... 19

2-1- ارتباطات......................................... 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات.................................. 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات................................ 22

2-1-3- فرآیند ارتباط.................................. 26

2-1-3-1- منبع ........................................ 26

2-1-3-2- رمزگذاری..................................... 27

2-1-3-3- وسیله........................................ 27

2-1-3-4- رمزگشایی..................................... 28

2-1-3-5- دریافت کننده................................. 28

2-1-3-6- بازخورد...................................... 29

2-1-4- مسیر ارتباطات.................................. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی............................... 29

الف- مسیر رو به پایین................................. 29

ب- ارتباطات رو به بالا................................. 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی......................... 31

2-1-5- مدل ارتباطات................................... 32

2-1-6- اصول ارتباطات.................................. 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت... 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:............. 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات.................. 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات............... 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات.................... 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات... 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی .................. 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی................................ 43

2-1-9-1- گشودگی....................................... 43

2-1-9-2- همدلی......................................... 45

2-1-9-3- حمایتگری...................................... 46

2-1-9-4- مثبت گرایی................................... 46

2-1-9-5- تساوی........................................ 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم».......... 47

2-1-10- موانع ارتباطی ................................ 48

2-2- قدرت ............................................ 61

2-2-1- اهمیت قدرت...................................... 61

2-2-2- تعاریف قدرت.................................... 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ...................... 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی............................ 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان.......... 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان......... 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان......... 69

2-2-3-2 - قدرت در سطح افقی............................ 71

2-2-4- روابط قدرت..................................... 72

2-2-4-1- رابطه صف و ستاد............................. 73

2-2-4-2- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف......................... 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون........ 75

2-2-6- انواع رویکردها به قدرت ........................ 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:................................. 78

2-2-6-2- هیکس، گولت و قدرت: .......................... 79

2-2-6-3- گالبرایت و قدرت: ............................. 81

2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:.............................. 83

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده .......................... 85

2-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی................. 85

2-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور:................ 85

2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور:............. 89

2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت ...................... 99

2-4-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور................ 99

2-4-2- پژوهش‌های انجام شده و در خارج از کشور......... 108

نتیجه گیری کلی ...................................... 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری..................................... 123

3-2- گروه نمونه ...................................... 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری............................ 124

3-4- حجم نمونه........................................ 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها............................ 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی............. 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»........ 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه................... 128

3-6-1- روایی......................................... 128

3-6-2- اعتبار........................................ 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-................. 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.............. 131

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه.............................................. 133

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:...... 134

4-1- توصیف داده‌ها:................................... 135

4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:................... 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:............ 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی........ 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها............................. 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات................. 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی ............... 158

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش......................... 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش ................................ 191

5-3- پیشنهادها....................................... 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:....................... 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :........................ 193

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان......... 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی 92

جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی..................................................... 96

جدول شماره 2-3- مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی 97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای 126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای 127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت....... 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش.... 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار.... 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون 136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص...... 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت... 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی.... 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش....... 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار....... 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون....... 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت..... 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص........ 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش... 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد........... 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی 148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش......... 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور............... 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی.. 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب.... 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی........... 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت......... 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت...... 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی........... 156

جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 158

جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 159

جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات 160

جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی 161

جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی..................................................... 163

جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165

جدول 4-2-11 - ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت 168

جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت 170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک 171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه 173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش 176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت 177

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی......... 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش............ 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار............. 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون........... 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت .......... 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص.............. 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش.............. 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور..................... 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی ....... 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی... 152

نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب......... 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی................ 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی................ 157

پیوستها

عنوان

1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی

2- پرسشنامه منابع قدرت

3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

4- محاسبات آماریخرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:50

اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین شهر اصفهان

اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین شهر اصفهان

هدف از پژوهش حاضر عبارت از اثربخشی آموزش گروهی بر بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر تعهد و صمیمیت زوجین شهر اصفهان بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی بود و از طرح پیش و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسرای خانواه اصفهان بودند که تعداد 32 زوج به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (16 زوج گروه آزمایش و 16 زوج گروه کنترل). ابزارهای اندازه‌گیری پرسشنامه صمیمیت اولیا و پرسشنامه تعهد آدامز و جونز بودند. در گروه آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت یکبار در هفته مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش گروهی بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی به سبک شناختی- رفتاری بر تعهد و صمیمیت زوجین تأثیر معنادار داشته است (05/0p). بدین ترتیب آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی موجب افزایش تعهد و صمیمیت زوجین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: آموزش گروهی، نگرش‌ها و انتظارات جنسی، صمیمیت، تعهد

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه................................................................................................................................................................... ..............1

1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش................................................................................................................. 2

1-2 اهمیت و ارزش پژوهش....................................................................................................................... 11

1-3 اهداف پژوهش......................................................................................................................................... 13

1-3-1 هدف کلی............................................................................................................................................ 13

1-3-2 اهداف جزئی....................................................................................................................................... 13

1-4 فرضیه­های پژوهش................................................................................................................................ 13

1-5 تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات................................................................................................. 14

فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش

مقدمه................................................................................................................................................................... 17

2-1 قسمت اول: تعهد زناشویی................................................................................................................... 17

2-1-1 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی...................................................................................................... 17

2-1-2 ابعاد تعهد زناشویی............................................................................................................................ 21

2-1-2-1 تعهد شخصی................................................................................................................................. 22

2-1-2-2 تعهد اخلاقی.................................................................................................................................. 23 2-1-2-3 تعهد ساختاری............................................................................................................................................................. 24

2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی.......................................................................................................... 26

2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج ............................................................................................................. 26

2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق................................................................................................................ 27

2-1-3-3- تجارب همزیستی بدون ازدواج.............................................................................................. 27

2-1-3-4 کیفیت زندگی زناشویی.............................................................................................................. 28

2-1-3-5- روابط پیش از ازدواج................................................................................................................ 28

2-1-3-6 طلاق والدین.................................................................................................................................. 29

2-1-3-7 ویژگی‌های شخصیتی.................................................................................................................. 30

2-1-4 نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی.............................................................................. 31

2-1-4-1 نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی............................................................ 31

2-1-4-1-1 نظریه استرنبرگ..................................................................................................................... 31

2-1-4-1-2 مدل سرمایه‌گذاری رسبالت................................................................................................. 33

2-1-4-2 نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی................................................................ 34

2-1-4-2-1 نظریه وابستگی........................................................................................................................ 34

2-1-4-2-2 نظریه مبادله............................................................................................................................. 35

2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه......................................................................................... 37

2-1-4-2-4 نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه.............................................................................................. 39

2-2 قسمت دوم: صمیمیت زناشویی......................................................................................................... 41

2-2-1 صمیمیت چیست؟........................................................................................................................... 41

2-2-2 مؤلفه­های صمیمیت......................................................................................................................... 42

2-2-2-1 صمیمیت احساسی..................................................................................................................... 43

2-2-2-2 صمیمیت روانشناختی................................................................................................................ 43

2-2-2-3 صمیمیت فکری........................................................................................................................... 43

2-2-2-4 صمیمیت جنسی......................................................................................................................... 44

2-2-2-5 صمیمیت جسمانی (غیرجنسی) ........................................................................................... 45

2-2-2-6 صمیمیت معنوی.......................................................................................................................... 45

2-2-2-7 صمیمیت زیبایی شناختی (هنری) ....................................................................................... 45

2-2-2-8 صمیمیت اجتماعی- تفریحی................................................................................................... 46

2-2-2-9 صمیمیمت زمانی......................................................................................................................... 46

2-2-3 پویایی­های صمیمیت........................................................................................................................ 46

2-2-4 صمیمیت و ارتباط............................................................................................................................ 47

2-2-4-1 مشکلات رایج و معمول فرستنده............................................................................................ 47

2-2-4-1-1 دروغ­گویی................................................................................................................................. 47

2-2-4-1-2 پیام­های پنهان......................................................................................................................... 48

2-2-4-1-3 پیام­های مبهم.......................................................................................................................... 48

2-2-4-1-4 ارتباط­های متناقض................................................................................................................ 48

2-2-4-2 مشکلات رایج گیرنده پیام......................................................................................................... 49

2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه............................................................................................................. 49

2-2-4-2-2 حالت دفاعی داشتن............................................................................................................... 49

2-2-4-2-3 عوامل روانشناختی................................................................................................................. 49

2-2-5 نیاز داشتن به صمیمیت................................................................................................................. 50

2-2-6 هفت مرحله صمیمیت..................................................................................................................... 51

2-2-6-1 کلیشه­ها: اولین سطح صمیمیت.............................................................................................. 51

2-2-6-2 حقایق: دومین سطح صمیمیت............................................................................................... 51

2-2-6-3 عقاید: سومین سطح صمیمیت................................................................................................ 51

2-2-6-4 امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت............................................................................... 51

2-2-6-5 احساسات: پنجمین سطح صمیمیت...................................................................................... 52

2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت.................................................. 52

2-2-6-7 نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت........................................................................... 52

2-2-7 عوامل مؤثر بر صمیمیت................................................................................................................. 53

2-2-7-1 عوامل اجتماعی............................................................................................................................ 53

2-2-7-2 عوامل روان­شناختی..................................................................................................................... 54

2-2-7-3 عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت....................................................................................... 56

2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی....................................................................................... 58

2-3-1 تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان............................................... 58

2-3-2 نظریات روان­شناسان و روان­پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان....................... 59

2-3-2-1 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید.......................................... 59

2-3-2-2 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر.............................................................. 60

2-3-2-3 تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو.......................................................................... 60

2-3-3 عوامل روانی جنسی ........................................................................................................................ 61

2-3-4 انتظارات زناشویی.............................................................................................................................. 65

2-3-5 شکل‌گیری انتظارات زناشویی........................................................................................................ 66

2-3-6 انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه............................................................................... 67

2-3-6-1 انتظارات غیرواقع‌بینانه................................................................................................................ 67

2-3-6-2 انتظارات واقع‌بینانه....................................................................................................................... 68

2-3-7 تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی.................................................................................... 69

2-3-8 انتظارات مثبت زناشویی و عملکرد روابط................................................................................... 70

2-3-9 شرایط تأیید انتظارات...................................................................................................................... 72

2-3-10 اسنادهای مثبت و منفی............................................................................................................... 73

2-3-11 نگرش‌های زناشویی........................................................................................................................ 74

2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی............................................................................................ 74

2-3-12-1 روند اجتماعی شدن................................................................................................................. 74

2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها........................................................................................................................ 74

2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج.......................................................................................... 75

2-3-12-4 سوء استفاده و سوء رفتار در دوران کودکی....................................................................... 75

2-3-12-5 خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان...................................................................... 75

2-3-12-6 وضعیت تأهل و تجرد............................................................................................................... 75

2-3-13 تعریف آموزش جنسی.................................................................................................................. 76

2-3-14 عوامل موثر بر رفتار جنسی......................................................................................................... 80

2-3-15 مفهوم تربیت جنسی..................................................................................................................... 84

2-3-16 اهداف تربیت جنسی..................................................................................................................... 84

2-4 قسمت چهارم: پیشینه‌ی پژوهش...................................................................................................... 87

2-4-1 پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در داخل کشور.............................................................. 87

2-4-2 پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در خارج از کشور......................................................... 88

2-4-3 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی داخل کشور.......................................................... 91

2-4-4 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در خارج کشور..................................................... 93

2-4-5 پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین در داخل کشور..................... 95

2-4-6 پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی در خارج کشور..................................... 96

2-5 نتیجه‌گیری فصل دوم............................................................................................................................ 98

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1 روش پژوهش........................................................................................................................................... 99

3-2 جامعه آماری............................................................................................................................................ 100

3-3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری......................................................................................................... 100

3-4 شرایط ورود به تحقیق........................................................................................................................... 100

3-5 متغیرهای مورد مطالعه پژوهش......................................................................................................... 101

3-6 ابزار پژوهش.............................................................................................................................................. 101

3-7 شیوه‌ی اجرای پژوهش ........................................................................................................................ 104

3-8 تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................................................... 104

3-9 محتوای جلسات...................................................................................................................................... 105

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه......................................................................................................................................................... 106

4-2 یافته‌های توصیفی پژوهش................................................................................................................... 106

4-3 یافته‌های استنباطی پژوهش............................................................................................................... 111

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه......................................................................................................................................................... 140

5-2 بحث و نتیجه‌گیری................................................................................................................................. 141

5-3 پیشنهادهای کاربردی............................................................................................................................. 146

5-4 پیشنهادهای پژوهش.............................................................................................................................. 147

5-5 محدودیتهای پژوهش............................................................................................................................. 148

«پیوست الف»................................................................................................................................................... 149

«پیوست ب»...................................................................................................................................................... 166

منابع فارسی....................................................................................................................................................... 169

منابع غیرفارسی................................................................................................................................................ 174

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول (2-1): ازدواج به عنوان یک سنت و ازدواج به عنوان یک رابطه.......................................... 26

جدول (2-2): انواع عشق بر اساس ترکیب مؤلفه‌های عشق استرنبرگ........................................... 32

جدول (3-1): برنامه آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین..................................................... 105

جدول (4-1): توزیع فراوانی گروه نمونه براساس گروه......................................................................... 106

جدول (4-2): توزیع فراوانی گروه آزمایش و کنترل براساس جنسیت............................................. 107

جدول (4-3): توزیع فراوانی گروه آزمایش و کنترل براساس میزان تحصیلات.............................. 107

جدول (4-4): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت عاطفی............................................................................................................................................................................... 107

جدول (4-5): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت عقلانی............................................................................................................................................................................... 108

جدول (4-6): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت فیزیکی............................................................................................................................................................................... 108

جدول (4-7): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت اجتماعی- تفریحی........................................................................................................................................... 108

جدول (4-8): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت ارتباطی............................................................................................................................................................................... 109

جدول (4-9): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت روان‌شناختی............................................................................................................................................................... 109

جدول (4-10): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت جنسی............................................................................................................................................................................... 109

جدول (4-11): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت کلی............................................................................................................................................................................... 110

جدول (4-12): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد تعهد شخصی............................................................................................................................................................................... 110

جدول (4-13): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد تعهد اخلاقی............................................................................................................................................................................... 110

جدول (4-14): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد تعهد ساختاری ............................................................................................................................................................................... 111

جدول (4-15): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 111

جدول (4-16): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عاطفی 112

جدول (4-17): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 112

جدول (4-18): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عاطفی............................................................................................................................................................................... 112

جدول (4-19): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 113

جدول (4-20): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عقلانی 113

جدول (4-21): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 113

جدول (4-22): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عقلانی............................................................................................................................................................................... 114

جدول (4 -23): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها........................................................ 114

جدول (4-24): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت فیزیکی 114

جدول (4-25): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 115

جدول (4 -26): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت فیزیکی................................................................................................................................................................. 115

جدول (4-27): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 115

جدول (4-28): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت اجتماعی- تفریحی............................................................................................................................................................................... 116

جدول (4-29): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 116

جدول (4-30): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت اجتماعی – تفریحی......................................................................................................................................... 116

جدول (4-31): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 116

جدول (4-32): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت ارتباطی 117

جدول (4-33): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 117

جدول (4 -34): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت ارتباطی................................................................................................................................................................ 117

جدول (4-35): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 118

جدول (4-36): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت مذهبی 118

جدول (4-37): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت مذهبی............................................................................................................................................................................... 118

جدول (4-38): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 118

جدول (4-39): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت مذهبی............................................................................................................................................................................... 119

جدول (4-40): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 119

جدول (4-41): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت روان‌شناختی 119

جدول (4-42): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 120

جدول (4-43): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت روان‌شناختی............................................................................................................................................................... 120

جدول (4-44): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 120

جدول (4-45): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت جنسی 121

جدول (4-46): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 121

جدول (4-47): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت جنسی............................................................................................................................................................................... 121

جدول (4-48): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 122

جدول (4-49): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت کلی 122

جدول (4-50): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 122

جدول (4-51): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت جنسی............................................................................................................................................................................... 123

جدول (4-52): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و
کنترل................................................................................................................................................................. 123

جدول (4-53): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.......................................................... 124

جدول (4-54): نتایج تحلیل واریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عاطفی 124

جدول (4-55): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل........ 124

جدول (4-56): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها 125

جدول (4-57): نتایج تحلیل واریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عقلانی 125

جدول (4-58): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل 125

جدول (4-59): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها. 126

جدول (4-60): نتایج تحلیل واریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت فیزیکی 126

جدول (4-61): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل... 126

جدول (4-62): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها. 127

جدول (4-63): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تأثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت اجتماعی – تفریحی 127

جدول (4-64): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل. 127

جدول (4-65): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها128

جدول (4-66): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت ارتباطی 128

جدول (4-67): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل. 128

جدول (4-68): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها129

جدول (4-69): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت مذهبی 129

جدول (4-70): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش وکنترل.. 129

جدول (4-71): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها. 130

جدول (4-72): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت روانشناختی.130

جدول (4-73): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل. 130

جدول (4-74): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها. 131

جدول (4-75): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت جنسی.131

جدول (4-76): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل131

جدول (4-77): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.. 132

جدول (4-78): نتایج تحلیل واریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت کلی 132

جدول (4-79): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها 132

جدول (4-80): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد شخصی 133

جدول (4-81): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها... 133

جدول (4-82): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد شخصی.133

جدول (4-83): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.134

جدول (4-84): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر بعد تعهد اخلاقی 134

جدول (4-85): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها 134

جدول (4-86): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد اخلاقی 134

جدول (4-87): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل 135

جدول (4-88): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها.135

جدول (4-89): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر تعهد ساختاری135

جدول (4-90): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها136

جدول (4-91): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد ساختاری136

جدول (4-92): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل 137

جدول (4-93): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها 137

جدول (4-94): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد ساختاری 137

جدول (4-95): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل. 138

جدول (4-96): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها138

جدول (4-97): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد شخصی138

جدول (4-98): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل. 139

جدول (4-99): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها 139

جدول (4-100): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد اخلاقی139

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل (2-1): ارزیابی و انطباق با تعارض‌ها و کشمکش‌ها در روابط نزدیک (خمسه، 1382).... 68خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:34

بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف

بررسی میزان اثربخشی محتوای درس بینش اسلامی در جهت تحقق اهداف

مقدمه

اگر درنظام اسلامی , تربیت دینی به ثمر نرسد و نسل جوان جامعه تربیت صحیح دینی پیدا نکند یعنی تربیت اسلامی در وجود و شخصیت آنان زنده فعال نباشد تلخی این ناکامی با شیرینی هیچ کامیابی دیگری قابل تحمل نیست و نباید دل را به موفقیت‏های دیگر خوش داشت و از اصل قضیه غافل بود. (رهبری نژاد 1375)

قشر جوان در هر جامعه‏ای به لحاظ برخورداری از توان و انرژی فراوان قادرند تأثیر تعیین کننده‏ای بر آینده آن جامعه داشته باشند آنها به راحتی تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را سمت و سو می‏دهند , قادرند امنیت فرهنگی جامعه را تأمین کنند و یا فرهنگ را به سویی برند که مطلوب جامعه نیست. چرا که میراث فرهنگی گذشتگاه توسط آنها به نسل بعد منتقل می‏شود و چنانچه آنها در انتقال این میراث فرهنگی امانت‏دار خوبی باشند و در مواجه با فرهنگهای دیگر دچار « خودباختگی فرهنگی» نشوند, خواهند توانست امنیت فرهنگی آن جامعه را تأمین کنند. ولی اگر در مواجهه با فرهنگهای بیگانه دچار خودباختگی فرهنگی شوند, تا چند نسل بعد از فرهنگ مطلوب جامعه نمی‏توان خبر گرفت.

همه اینها نشانگر اهمیت ویژه قشر جوان و لزوم شناخت موقعیت آن و برنامه‏ریزی صحیح جهت شکوفایی صحیح شخصیت آنها دارد.

«بنابراین گزاف نیست اگر بهبود کیفیت نظامهای تعلیم و تربیت را معادل ارتقاء کیفیت حیات و تمدن انسانی در همه ابعاد قلمداد کنیم و از سرمایه‏گذاری در جهت دستیابی به سیاستها, اصول و روشهای مناسب در این عرصه بعنوان ضروری‏ترین و مدبرانه‏ترین سیاست هر جامعة بشری یاد کنیم».

فهرست مطالب:

مقدمـه

فصــل اول

کلیــات تحقیــق

بیان مسئله :

ضرورت انجام تحقیق:

هدف کلی پژوهش

اهداف جزئی:

سؤالات پژوهش

تعاریف علمی. عملیاتی واژه‏ها

تعریف عملیاتی :

محدودیت‏های تحقیق

پیشینــه تحقیــق

1-2 تاریخچه

1- اهمیت اهدا تربیت دینی و اخلاقی

2- تربیت مذهبی

3- اهمیت تربیت بدنی و اخلاقی در جهان امروز

4 - اهمیت تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش ایران

5- اصول حاکم بر آموزش دینی و اخلاقی

7- روش تدریس مناسب

8- آموخته‏های طبیعی یادگیرندگان از محیط

1-8 نقش معلم

2-8- مدرسـه

3-8- جامعــه

9- هویــت Identity:

1-9- بحران هویت

2-9- زمینه‏های تاریخ و اجتماعی

10 – بحران نسل جوان امروز

مبانی تئوریـکی

1- نظریه مارکس وبر:

نتیجـه

2- نظریه دورکیم

1-2- تأثیرگذاری مناسک مذهبی بر وجدان جمعی از نظر دورکیم:

3- نظریه جرج هربرت مید:

نتیجـه :

4- نظریه تالکوت پارسنز:

1-4- نظام کنش:

نتیجـه :

5- نظریه پیترل برگر و توماس لوکمان :

نتیجــه :

6- نظریه مونچ :

1-6- عوامل مؤثر بر وابستگی عاطفی و تعهد:

1-1-6- گسترش روابط بین گروهی :

2-1-6- نوع رابطه (ابزاری یا اظهاری)

3-1-6 – ترکیب رابطه ابزاری و رابطه اظهاری:

4-1-6- برگزاری مناسک ملی, مذهبی و انسانی :

5-1-6- درونی کردن محیطهای مختلف:

نتیجــه :

7- جمع‏بندی و گزینش تئوریک:

1- مروری بر پیشینه موضوع تحقیق کتاب دینی

روش تحقیق و نمونه آماری

اهم یافته‏ها:

پیشنهادها:

اهم یافته‏ها :

پیشنهادها :

2- مروری بر پیشینه موضوع تحقیق هویت

10- «هویت جمعی, دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران»

11- «مطالعه و بررسی مؤلفه‏های بازر هویت فرهنگی و قومی مردم بلوچ و نسبت و

رابطه آن با هویت و فرهنگ ملی»

12- «خودبیگانگی جوانان دبیرستان »خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 06:25

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 06:17

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 ساعت 09:34

مقاله نحوه اثرگذاری اثربخشی کلی تجهیزات OEE در سیستم های مدیریت کیفیت

چکیده: فرایند نگهداری و تعمیرات و شاخص اثربخشی کلی تجهیزات به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی این فرایند، بخشی از مجموعه سیستم کیفیت یک سازمان محسوبمی شود. پژوهش های انجام شده در این زمینه، فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت را بر اثربخشی سازمان تاثیر گذار می دانند. با پیاده سازی فعالیت های سیستم مدیریتکیفیت، معمولا به انجام برنامه های بهبود در حوزه های مختلف خصوصا در روش انجام فعالیت ها، کاهش هزینه ها، بهبود ارتباط با تامین کنندگان پرداخت.هدف در پژوهش حاضر این است که نشان داده شود چگونه بررسی مناسب و تحلیل دقیق شاخص OEE می تواند باعث افزایش اثربخشی سازمان در سیستم های مدیریت کیفیت می شود. برای این منظور ابتدا توضیح مختصری از نحوه محاسبه شاخص مذکور داده خواهد شد، سپس به تحلیل نقش شاخص OEE در سیستم مدیریت کیفیت پرداخته می شود. برای بیان چگونگی محاسبه اثربخشی سازمان در سیستم های مدیریت کیفیت، به ص ...ادامه مطلب
1 2 3 4 >>