X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:33

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا "تحلیل واریانس چند متغیره"، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه‌ها، سطح معنی‌داری برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

واژگان کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد.

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه:.. 2

1-2) بیان مسئله:.. 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.. 8

1-4) اهداف تحقیق:.. 10

1-5) فرضیات تحقیق:.. 11

1-6) قلمرو تحقیق:.. 12

1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل :.. 12

1-8) پیش‌فرض‌های تحقیق:.. 12

1-9) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق:.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی:.. 16

2-2) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی.. 20

2-3) پیامد های حمایت سازمانی.. 26

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. 30

2-5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. 31

2-6) رفتارهای مشارکتی و تاریخچه.. 32

2-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 35

2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 37

2-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. 41

2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی.. 42

2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. 51

2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 65

2-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی.. 68

2-10-1) بازاریابی رابطهمدار.. 68

2-10-2) نظریه بازاریابی داخلی.. 69

2-10-3) نظریه تبادل اجتماعی.. 70

2-10-4) نظریه تبادل رهبر - عضو.. 71

2-10-5) تئوری X,Y :.. 73

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی:.. 74

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB).. 75

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش:.. 76

2-14) پیشینه تحقیق.. 77

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:.. 92

2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94

2-17) نتیجه گیری:.. 96

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) روش شناسی تحقیق.. 103

3-2) روشهای گردآوری داده ها:.. 104

3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق:.. 106

3-4) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها:.. 108

3-5) روش اجرای تحقیق:.. 108

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1) توصیف آماری داده ها:.. 109

4-1-2) متغیر جنسیت:.. 110

4-1-3) متغیر وضعیت تاهل:.. 111

4-1-4) متغیر مدارک تحصیلی:.. 112

4-1-5) متغیر وضعیت استخدامی:.. 113

4-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت:.. 113

4-2) تحلیل استنباطی داده ها:.. 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) خلاصه ای از پژوهش:.. 127

5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق:.. 128

5-3) بحث و نتیجه گیری کلی:.. 137

5-4) پیشنهادهای تحقیق:.. 138

5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق:.. 138

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده:.. 140

منابع و مآخذ:.. 141

منابع فارسی:.. 141

منابع لاتین:.. 141

ضمائم و پیوست ها:.. 151

Abstract 155

فهرست جداول

جدول 2-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 47

جدول 3-1- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی 105

جدول 3-2- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک):.. 107

جدول 3-3- نتایج آزمون پایایی تحقیق.. 107

جدول 4-1- توزیع فراوانی سن:.. 109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت.. 110

جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 111

جدول 4-4- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. 112

جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 113

جدول 4-6- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت.. 113

جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 114

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 114

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-10- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-11- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی.. 116

جدول 4-12- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی.. 116

جدول 4-13- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون.. 117

جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده.. 117

جدول 4-15- ضرایب رگرسیون خطی.. 118

جدول 4-16- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی 118

جدول 4-17- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت.. 119

جدول 4-18- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت.. 119

جدول 4-19- نتیجه آزمون باکس.. 120

جدول 4-20- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 120

جدول 4-21- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..121

جدول 4-22- تحلیل اثرات بین گروهی.. 121

جدول 4-23- نتیجه آزمون باکس.. 121

جدول 4-24- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 122

جدول 4-25- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی…...…122

جدول 4-26- تحلیل اثرات بین گروهی.. 123

جدول 4-27- نتیجه آزمون باکس.. 123

جدول 4-28- نتیجه آزمون لامبدا ویکز:.. 123

جدول 4-29- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..124

جدول 4-30- تحلیل اثرات بین گروهی.. 124

جدول 4-31- نتیجه آزمون باکس.. 125

جدول 4-32- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 125

جدول 4-33- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل...............126

جدول 4-34- تحلیل اثرات بین گروهی.. 126

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده 5

شکل 2-1- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) 65

شکل 2-2- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران).......................................................86

شکل 2-3- مدل مفهومی تحقیق ریفای .......................................................................................86

شکل 2-4- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)....................................................87

شکل 2-5- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد.............................................................93

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1- توزیع درصدی جنسیت 111

نمودار 4-2- توزیع درصدی وضعیت تاهل 112خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:23

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان

بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان

هدف کلی پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری(نفوذ) آنان بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل 119 نفر از مدیران مالیاتی و غیر مالیاتی شاغل در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس در سال 1389بود که تعداد92 نفر از آنها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامة تعیین جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982) بود. برای سنجش روایی، روش تحلیل گویه و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که جو غالب بر فضای روابط کارکنان از دیدگاه مدیران جو ملاحظه گری و وجه غالب فنون نفوذ مدیران، فن نفوذ استدلال می باشد. یافته ها همچنین نشان داد که بین ادراک مدیران از رابطه بین جو سازمانی و فنون نفوذ مورد استفاده آنان بر حسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: ادراک، جو سازمانی، فنون رهبری، مدیران

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1 - 2- بیان مسأله.............................................................................................................................. 3

1 -3 - ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................................. 6

1 - 4- اهداف پژوهش....................................................................................................................... 9

1 - 5- پرسش ها ی پژوهش.......................................................................................................... 9

1 - 6 - تعاریف مفهومی .................................................................................................................. 10

1- 6- 1 - نفوذ سازمانی.................................................................................................................. 10

1- 6- 2 – رهبری ............................................................................................................................ 10

1- 6 - 3- فنون نفوذ سازمانی......................................................................................................... 11

1 - 6 - 4 - جو سازمانی ............................................................................................................... 12

1- 7- تعاریف عملیاتی...................................................................................................................... 14

1- 7- 1- مدیران اداره کل امور مالیاتی .................................................................................... 14

1- 7 - 2- فنون نفوذ سازمانی........................................................................................................ 14

1- 7- 3- جو سازمانی....................................................................................................................... 14

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2 - 1- مبانی نظری پژوهش............................................................................................................ 16

2-1-1- مقدمه..................................................................................................................................... 16

2-1-1-1- تاریخچه شکل گیری نظام مالیه در ایران............................................................... 17

2-1-2- جو سازمانی.......................................................................................................................... 17

2-1-2-1- تاریخچه پیدایش جو سازمانی.................................................................................... 17

2-1-2-2- تعریف جو سازمانی....................................................................................................... 18

2-1-2- 3- رویکردهای جو سازمانی............................................................................................. 22

2-1-2- 4 - ابعاد جو سازمانی........................................................................................................ 23

2-1-2- 5 - انواع جو سازمانی 24

2-1-2- 6 - نتیجه گیری................................................................................................................. 26

2-1-3- نفوذ سازمانی........................................................................................................................ 26

2-1-3-1- تعریف نفوذ سازمانی..................................................................................................... 26

2-1- 3 - 2 - تعریف فنون نفوذ سازمانی.................................................................................... 28

2-1- 3 - 3 - انواع فنون نفوذ سازمانی ...................................................................................... 29

2-1- 3- 4- طبقه بندی فنون نفوذ سازمانی............................................................................ 30

2-1- 3- 5 – رهبری و ارتباط آن با نفوذ سازمانی ............................................................ 31

2-1- 3- 6 - قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی...................................................................... 32

2-1- 3- 6- 1- تعریف قدرت......................................................................................................... 32

2-1- 3- 6- 2- انواع قدرت............................................................................................................ 34

2-1- 3- 6 - 3-رابطه قدرت و نفوذ سازمانی............................................................................. 36

2-1- 3- 6 - 4 - مقایسه قدرت و نفوذ سازمانی....................................................................... 38

2-1-3-6-5- نتیجه گیری ............................................................................................................. 38

2-2- پیشینة پژوهشی....................................................................................................................... 39

2-2-1- پژوهشهای خارجی............................................................................................................. 39

2-2-1- 1- جو سازمانی................................................................................................................... 39

2-2-1-2-فنون نفوذ سازمانی.......................................................................................................... 40

2-2-1-3- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ....................................................................... 43

2-2-2- پژوهشهای داخلی............................................................................................................... 44

2-2-2-1- جو سازمانی..................................................................................................................... 44

2-2-2-2-فنون نفوذ سازمانی.......................................................................................................... 45

2-2-3- نتیجه گیری......................................................................................................................... 45

2-2-4- مدل مفهومی پژوهش........................................................................................................ 46

2 -2- پیشینه پژوهشی..................................................................................................................... 46

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3 - 1 – روش شناسی پژوهش....................................................................................................... 48

3 - 2- جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری........................................................... 48

3 - 3 - ابزار پژوهش.......................................................................................................................... 50

3 -3 - 1 - پرسشنامة تعیین جو سازمانی................................................................................ 50

3- 3 - 2 - پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی................................................................ 50

3-4 - روایی.......................................................................................................................................... 51

3-4-1- روایی پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963).................................... 51

3 -4-2- روایی پرسشنامه نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982... 51

3-5- پایائی............................................................................................................................................ 52

3-5-1پایائی پرسشنامه جو سازمانی........................................................................................... 53

3-5-2 - پایائی پرسشنامه فنون نفوذ سازمانی........................................................................... 53

3 - 6- روش گرد آوری اطلاعات.................................................................................................... 54

3 - 7- روشهای آماری....................................................................................................................... 54

فصل چهار : یافته های پژوهش

4 - 1 - مقدمه..................................................................................................................................... 56

4 - 2 - تحلیل داده ها...................................................................................................................... 56

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5 - 1 - مقدمه..................................................................................................................................... 70

5-2- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................ 70

5 - 3 - نتیجه گیری کلی............................................................................................................... 88

5- 4 - محدودیتهای پژوهش........................................................................................................... 90

5-4 - 1 - محدودیتهای اجرائی...................................................................................................... 90

5- 4 - 2 - محدودیتهای پژوهشی................................................................................................. 91

5- 5 - پیشنهادات پژوهش.............................................................................................................. 91

5-5- 1- پیشنهادات کاربردی...................................................................................................... 91

5-5- 2 - پیشنهادات پژوهشی 94

فهرست منابع و ماخذ....................................................................................... 96

پیوست

فهرست جداول

جدول شماره 1 : فراوانی و درصد متغیر تحصیلات مدیران....................................... 48

جدول شماره 2 : فراوانی و درصد متغیر سابقه خدمت مدیران....................................... 49

جدول شماره 3 : فراوانی و درصد متغیر جنسیت مدیران................................................ 49

جدول شماره 4 : طیف ضرائب همبستگی گویه ها با نمره کل ابعاد پرسشنامه

جو سازمانی..................................................................................................................................... 51

جدول شماره 5 : طیف ضرائب همبستگی گویه ها با نمره کل ابعاد پرسشنامه

فنون نفوذ سازمانی....................................................................................................................... 52

جدول شماره 6 : . ضریب آلفاء کرونباخ ابعاد پرسشنامه جو سازمانی............................ 53

جدول شماره 7.: ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه فنون نفوذ سازمانی................ 53

جدول شماره 8 : ترتیب انواع جو سازمانی به عنوان جو غالب........................................ 56

جدول شمارة 9 : آزمون تعقیبی بونفرونی- مقایسه زوجی انواع مختلف

جو سازمانی..................................................................................................................................... 57

جدول شمارة 10 : مقایسه فنون نفوذ سازمانی مدیران اداره کل امور مالیاتی............. 58

جدول شمارة 11 : آزمون تعقیبی بونفرونی- مقایسه زوجی فنون مختلف نفوذ

مدیران............................................................................................................................................. 59

جدول شماره 12 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران بر اساس جو

سازمانی ادراک شده...................................................................................................................... .61

جدول شماره 13 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران دارا مدرک

تحصیلی کاردانی و پایین تر بر اساس جو سازمانی ادراک شد......................................... 63

جدول شماره 14 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران دارای مدرک

تحصیلی کارشناسی و بالاتر بر اساس جو سازمانی ادراک شده...................................... 64

جدول شماره 15 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران کم سابقه بر

اساس جو سازمانی ادراک شده................................................................................................ 66

جدول شماره 16 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران دارای سابقه

متوسط بر اساس جو سازمانی ادراک شده............................................................................. 67

جدول شماره 17 : تحلیل رگرسیون انواع فنون نفوذ سازمانی مدیران با سابقه

بر اساس جو سازمانی ادراک شده........................................................................................... 68خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 14:58

نمونه پروپزال کامل با موضوع: اثر ادراک عدالت تعاملی اعتبار دهی دانش بر اشتراک دانش در مخزن دانش سازمانی ‏

فرمت: word نمونه پروپزالی کمیاب و کاملا استاندارد مربوط به سال 94 که با درجه عالی مورد پذیرش قرار گرفته است. چکیده امروزه دانش به منزله منبعی ارزشمند، استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و سازمان ها برای موفقیت نیاز دارند، مدیریت دانش را به بهترین نحو، پیاده سازی نمایند. اشتراک دانش کارکنان به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی مدیریت دانش معرفی شده است. عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش کارکنان و تلاش جهت تامین آن عوامل، رفتار اشتراک دانش را تسهیل می کند. در این پژوهش از دو مفهوم اشتراک دانش در مخزن دانش و درک عدالت اعتباردهی دانش بحث شده است. ارزش مخزن دانش سازمانی، بستگی به درجه ای دارد که کیفیت بالای دانش را در آن سطح به کاربرانش عرضه می کند. روند های اعتباردهی نیز، جهت آگاهی دادن و تضمین کیفیت محتوای دانش ارائه شده، اجرا می شوند. با وجود این، اگر اعتباردهی غیر منطقی یا ناعادلانه درک شود، م ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 14:27

مقاله با عنوان بررسی تأثیر ادراک عدالت برتصمیم گیری مدیران مبتنی بر آموزه های اسلامی

عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است. بنابراین در علم مدیریت زیر بنای عدالت سازمانی بر ادراک عدالت کارکنان استوار است. اینکه این مبنا در ادبیات دینی ما چه جایگاهی دارد، محور این مقاله است. تلاش شده است با روش مطالعه تطبیقی - مقایسه ای بین دانش مدیریت و مدیریت مبتنی بر آموزه های قرآن و نهج البلاغه این جایگاه مورد بررسی قرار گیرد. در تحلیل موضوع، سعی در ارائه الگویی عملیاتی و جامع و ارزشی در مبحث ادراک عدالت برای مدیر شده است که با توجه به اساس یترین وظیفه مدیر که تصمیم گیری است، این الگو عرضه می شود. ...ادامه مطلب
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 23:18

ادراک - رفتار سازمانی پیشرفته

از آنجا که موضوع ادراک بر رفتار سازمانی تأثیر بسیار زیادی دارد، بررسی کاربردهای آن حائز اهمیت بسیاری است. اغلب گفته می شود که هرکس دنیا را با دیدگان متفاوتی می بینید. این عقیده، کم و بیش حقیقت دارد،زیرا هرکس در منظری ایستاده و واقعیت های پویا و سیال زندگی را از همان دیدگاه می نگرد. این تفاوت و اختلاف دیدگاه های افراد، برخاسته از از نظرگاه مختلف می باشد.‌ هنگامی که اشخاص در معرض اطلاعات، وضعیت ها و رخدادهای واحدی قرار می گیرند،‌ اغلب واکنش های کاملاً متفاوتی از خود نشان می دهند و هرکس مایل است که نظر خودش را درست بداند. بنابراین،‌ شناخت رفتار سازمانی بدون شناخت ادراک و چرایی تفاوت دیدگاه های مختلف در برابر مشاهده رخدادهای یکسان،‌ امکان پذیر نیست. این پاورپوینت در 51 اسلاید ، مقوله ادراک که از جمله مباحث مربوط به رفتار سازمانی پیشرفته می باشد را واکاوی می کند . ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 20:01

دانلود مقاله بررسی رنگ و تاثیر آن بر رفتار و ادراک انسان(روانشناسی محیط)

دانلود مقاله بررسی رنگ و تاثیر آن بر رفتار و ادراک انسان دانلود پروژه (مقاله)روانشناسی محیطی(دروس ارشد) فایل word تعداد صفحه:16 ...ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 12:45

مقاله ارزش ادراک شده مشتری در حوزه خدمات

چکیده هدف این مقاله در پی این است تا با بررسی و نقد و تحلیل بر آثار موجود در زمینه ارزش ادراک شده - مشتری در حوزه خدمات مسیر جدیدی را برای موفقیّت بنگاه های خدماتی در بازار رقابتی کنونی فراهم آورده و خلاء علمی موجود در زمینه ارزش ادراک شده را در ایران پوشش دهد. روش/ رویکرد تحقیق این مقاله با مرور تعاریف مطرح شده در زمینه ارزش ادراک شده مشتری به بررسی مدلهای موجود در حوزه خدمات میپردازد. لذا به منظور تبیین حوزههای جدید برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه از رویکردی انتقادی بهره میگیرد. نتایج بررسی آثار موجود نشان میدهد که ابعاد ارزش ادراک شده مشتری از خدمات در حوزهها، - فرهنگ ها و زمانهای مختلف متفاوت بوده و در سنجش آن باید از مقیاسهای چند بعدی بجای تک بعدی استفاده کرد. به هر حال این مقاله اولویت های غنی را برای تحقیقات آتی ارائه می آورد. واژگان کلیدی بازاریابی رابطه مند، ارزش ادراک شده، با ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 01:02

پایان نامه بررسی رابطه بین جو اخلاقی، نوآوری کارمندان با در نظر گرفتن نقش میانجی ادراک از عدالت سازمان صنعت و معدن و تجارت

مقدمه عصر کنونی دوره تحولات شتاب و غیر قابل پیش بینی است. سازمانها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصتهای احتمالی،ناچارند ظرفیتها و توانمندیهای درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند. در این میان آنچه که مسلم است،این است که مسایل امروز سازمانها با راه حلهای دیروز حل شدنی نیست و پیش بینی آینده،مشکلات آتی را حل نمی کند.امروزه سازمان ها نمی توانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح خلاقانه بر رقبای کوچک، منعطف، نوآور، فرصت گرا و کم هزینه فایق آیند آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا استعداد و خلاقیت کارکنان بارور شده و همه آنها روحیه نوآوری و کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی یا گروهی فعالیت های خلاقانه خود را به اجرا درآورند (عالی, 1379). از ویژگی‌های بارز انسان و محور اساسی و حیاتی او،قدرت اندیشه است.انسان&zw ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 16:51

پایان نامه بررسی تاثیر نگرش های اصلی نام تجاری بر روی قصد خرید بواسطه ادراک مصرف کننده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش بازاریابی با عنوان  بررسی تاثیر نگرش های اصلی نام تجاری بر روی قصد خرید بواسطه ادراک مصرف کننده به صورت کامل و با فرمت پی دی اف چکیده: اهمیت درک صحیح ادراک مصرف کننده به عنوان یک فعالیت انسانی معطوف به ارضاء نیازها و خواسته ها باعث می شود حوزه های بازاریابی دید وسیع تری در پیش بینی سهم بازار و برآوردهای اقتصادی بیابند. شناخت رفتار منجر به سیاستگذاری های هوشمند می شود. رویکردهای رفتاری نسبت به نگرش های نام تجاری، رفتار واقعی مصرف کننده را در تمایل وی به خرید اندازه گیری می کنند. این رویکردها روشن می سازند که افزایش دانش شناختی مصرف کنندگان بایستی بصورت پیوستاری در نظر گرفته شود که از تمایل شدید به خرید و بی تفاوتی به خرید را شامل می شود. داشتن درک و شناخت بهنگام از مصرف کنندگان، باعث می شود تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان راهبردهای فروش موثر ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 16:02

پایان نامه بررسی نحوه تأثیر گذاری ادراک کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در خدمات بانکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بازاریابی با عنوان  بررسی نحوه تأثیر گذاری ادراک کیفیت خدمات بر رضایت مشتری (مدل کیفیت خدمات گرون روز) در خدمات بانکی ارائه شده توسط بانک تجارت در سطح استان خراسان رضوی به صورت کامل و با فرمت ورد. چکیده: بحث درباره ی کیفیت خدمات از گذشته مورد توجه محققین بازاریابی خدمات بوده است . مطالعات جدید (2007) ادراک کیفیت خدمات را بعنوان یکی از عوامل مهمی به شمار می آورد که باعث ایجاد رضایت در مشتریان سازمان های خدماتی می شود. مشهورترین دیدگاه کیفیت خدمات موجود در اروپا برپایه مدل ارائه شده توسط گرون روز 1982 می باشد . این مدل پیشنهاد می کند که کیفیت خدمات شامل  ابعاد کارکردی و فنی و تصویر ذهنی بعنوان فیلتری در ادراک کیفیت خدمات می باشد . این مدل همچنین پیشنهاد می کند که رابطه مستقیمی مابین کیفیت خدمات و ابعاد کیفیت فنی و کارکردی و همچنین رابطه غیرمستقیمی ...ادامه مطلب