X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:36

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

چکیده مطالب

نویسندگان کنترل تعادل در کودکان را از دید پیشرفت در مهارتها بیان مینمایند و ارتباط بین مهارتهای حرکتی و ارادی خاص و کارکرد تعادل حرکتی و ایستائی را آزمایش کرده اند. 50 کودک 11 تا 13 ساله زیر آزمایش تعادل با یک پا ایستادن روی یک سطح صاف قرار گرفتند. کنترل وضعی در حالت حداکثر تغییرات مرکز تعادل یا مرکز ثقل در جهات قدامی – خلفی بدن و میانة بدن بررسی شد. با نگاه ساده و توصیفی و انتخاب زمانهای واکنش اختیاری و توجه بدون وقفه، هماهنگی دیداری حرکتی، حسی خبثی و عمق موارد ادراکی و اختیاری همچنین در یک سری از آزمایشات حرکتی – ارادی مشخص گردید. آنالیزهای ارتباطی آشکار کرد که تعادل در وضعیتهای مختلف حرکتی با توانائی درک و روند اطلاعات دیداری ارتباط دارند که در کنترل تعادل بر پایه واکنش منفی (فیربک) مهم هستند.

از طرف دیگر وقتی در وضعیتهای تعادل حرکتی به سیستم کارهای دیگری اضافه یا تحمیل میشود، توانائی پاسخ به از دست دادن تعادل مفصل ران و دور شدن و نزدیک شدن آن از بدن برای بدست آوردن یا حفظ کردن تعادل با سرعت حرکات عکس العملی ارتباط دارد و پیشنهاد می شود که روش کنترل واکنش مثبت نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، درست مانند بزرگسالان، بچه های 11 تا 13 ساله توانائی آن را دارند که روشهای تعادلی متفاوتی را انتخاب نموده و پیش بگیرند (واکنش منفی فیربک یا واکنش مثبت فیرفوروارد یا هر دوی آنها) البته به تناسب اجباری که در انجام کار خاصی دارید.

لغات کلیدی : تعادل، فیربک در مقابل فیرفوروارد کنترل، مهارتهای حرکت ارادی

کنترل وضعی به طور نزدیکی با توانائی درک صحیح از محیط در طی سیستم های حسی جنبی درست هماننذ پردازش مرکزی و تحریکات حساب شدة درونی بدن، دیدن، و اطلاعات دهلیزی مغز در سطح سیستم مرکزی اعصاب (CNS) ارتباط دارد. این توانائی به (CSN) این قدرت را میدهد که تشدید و تخفیف فعالیت ماهیچه ای را بکار برد و این کار لازم است تا تعادل بدن حفظ شود (…Lajoie , Teasdale 1992) اگر چه مدارک قابل توجهی در مورد مهم بودن توانائی سازماندهی سیستم حسی در بدن کودکان برای تعادل وجود دارد (Assaiante , Amblard 1992 ......) طبیعت حقیقی آن مکانیزمها در مورد پیشرفت در مهارتها هنوز به خوبی تحقیق و تفحص نشده اند. تمرکز در بیشتر تحقیقات روی واکنش های وضعی به دیدن و اختلالات تحریکی درونی بدن بوده است (..... Assaiante سال 1992 و....) و یا تعارض وضعیتهای حسی که توسط ترکیبی از دو مورد مثل الگوهای حرکت در فضای متحرک و غیره حاصل میشود . (Sveistrop 1996 .....)

از طرف دیگر هم محققان و هم پزشکان کلینیک تکیه بر مقیاسهای کیفی در انجام حرکات مثل آزمایشات Bruininks – Oseretsky برای مهارتهای حرکتی یا داشتن مهارتهای حرکتی (1988 ............. Werber ) برای تعیین پیشرفت مهارت و تعادل در کودکان دارند. اگر چه آن مقیاسها برای درک یک بخش عمده از کارها در مقایسه با قواعد مرسوم برخوردارند هیچ بینشی در مورد چگونگی اینکه شخص از مهارتهای حرکتی و ادراکی خود استفاده کند تا کارهای تعادل حرکتی یا ایستائی را پیش بینی نماید، در اختیار ما نمی گذارد. در تحقیق حاضر ما سعی کرده ایم کنترل تعادل را در کودکان از دید پیشرفت مهارتی نشان دهیم و بفهمیم چگونه مهارتهای ارادی و حرکتی با انجام تعادل حرکتی و ایستائی رابطه دارند.

نوع فایل:word

سایز :11.2 KB

تعداد صفحه:11خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:19

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت............................ 4

1-1- تعریف مست و مستی...................................................................... 5

1-2- صفات مستی.................................................................................. 6

1-3- عوارض مستی..................................................................................................... 7

1-4- اسباب مستی........................................................................................................ 8

1-4-1- الکل........................................................................................................ 8

1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی................................................... 11

1-4-1-2- اندازه می برای مستی............................................................. 12

1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل............................................................ 14

1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم....................................... 15

1-4-2- مواد مخدر............................................................................................. 16

1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر.................................................. 22

1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم.............................. 24

1-5- نواع مستی .......................................................................................................... 25

1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی.............................................. 25

1-5-1-1- مستی تام............................................................................... 26

1-5-1-2- مستی نسبی............................................................................ 26

1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست........................................................... 27

1-5-2-1- مستی ارادی ............................................................................ 28

1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم.................... 30

1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم............... 31

1-5-2-2- مستی غیر ارادی ....................................................................... 32

1-6- تعریف مسئوولیت.............................................................................................. 33

1-7- انواع مسئوولیت.................................................................................................. 34

1-8- ارکان مسئوولیت کیفری..................................................................................... 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.................................... 38

2-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی............................................................. 44

2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .......................................................... 44

2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص.................................. 46

2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی............................................................... 47

2-2- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی.............................................................. 48

2-2-1- فقدان قصد حین ارتکاب جرم................................................................ 48

2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات...................................................................... 50

2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم............................................................. 52

2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی....................................... 53

2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی................................................................. 53

2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی.............................................................. 54

2-3-3- مستی علت مشدده کیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)................... 55

2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی..................................................................... 56

نتیجه گیری و پیشنهاد........................................................................................................ 58

فهرست منابع...................................................................................................................... 60خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 13:39

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ................................... 1 فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت ........................................... 4      1-1- تعریف مست و مستی ............... 5      1-2- صفات مستی ...................... 6      1-3- عوارض مستی....................... 7      1-4- اسباب مستی....................... 8             1-4-1- الکل.................... 8                       1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی...................................... 11         &nbs ...ادامه مطلب