X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:24

نمونه سوالات آزمـون پیام نور کار شناسی ارشد رشته پژوهش هنر

نمونه سوالات آزمـون پیام نور کار شناسی ارشد رشته پژوهش هنر

شامل درس زیر

1- آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان

2-زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ 1

3-ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

4-ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻨﺮی

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.31 MB

تعداد صفحه:23خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:35

نمونه سوالات زبان خارجی ارشد -الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی

نمونه سوالات زبان خارجی ارشد -الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی


شامل درس زیر

زبان خارجی

نوع فایل:Pdf

سایز: 68.4 KB

تعداد صفحه:4خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:46

نمونه سوالات ارشد ریاضی

نمونه سوالات ارشد ریاضی

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور ریاضی

شامل دروس زیر

1- روشهای عددی در جبرخطی

2- برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه ها

3- نظریه گراف

4- نظریه احتمال

5- جبر جابجایی

6-جبر همولوژی

7- گروه های متناهی

8- آنالیز مختلط

9- آنالیز حقیقی 2

10- آنالیز تابعی

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.50 MB

تعداد صفحه:20خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نمونه، سوالات، ارشد، ریاضی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:45

نمونه سوالات ارشد مهندسی صنایع (مدیریت و کیفیت بهره وری )

نمونه سوالات ارشد مهندسی صنایع (مدیریت و کیفیت بهره وری )

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نورمهندسی صنایع

مدیریت و کیفیت بهره وری

1-در تعریف اهداف کیفیت بر اساس مدل SMART حرف A بیانگر چیست؟

. . . .

2-کدام استاندارد رهنمودهایی جهت بهبود اثر بخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت ارائه می کند؟

ISO ٩٠٠٣ ISO ٩٠٠٢ ISO ٩٠٠١ ISO ٩٠٠

. . . .

3-کدام مرحله در رویکرد ایجاد و اجرای سیستم مدیریت کیفیت وجود ندارد؟

تعیین نیازها و انتظارات مشتریان و ذینفعان

تعیین خطی مشی کیفیت و اهداف کیفی سازمان

جمع آوری کلیه منابع موجود جهت دستیابی به اهداف کیفیت

بکارگیری فرآیندی جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت

4-کدام استاندارد به عنوان راهنما در خصوص روند و منش ممیزی تدوین شده است؟

نوع فایل:Pdf

سایز: 84.9 KB

تعداد صفحه:5خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:44

نمونه سوالات ارشد مدیریت اجرایی

نمونه سوالات ارشد مدیریت اجرایی

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور مدیریت اجرایی

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

1. آماری که در آن فرض مشخص بوده توزیع جامعه بخصوص نرمال بودن آن را نداریم و سپس درباره پارامترهای جامعه با

استفاده از مقادیر نمونه نتیجهگیری میکنیم و آن را تعمیم میدهیم چه آماری است؟

الف. توصیفی ب. پارامتری ج. ناپارامتری د. استنباطی

2. کدامیک از این گزینه ها دارای تعریف مشخصه است؟

الف. از فردی به فرد دیگر تغییر میکند. ب. عنصر مشترک بین کلیه افراد جامعه

ب. متمایز کننده عناصر جامعه از همدیگر است. د. عنصر مشترک جوامع آماری مختلف است.

3. وقتی که میخواهیم پراکندگی وزن دانشآموزان در یک کلاس را با پراکندگی قد آنها مقایسه کنیم از چه شاخص پراکندگی

استفاده میکنیم؟

الف. واریانس ب. نیم واریانس ج. ضریب پراکندگی د. انحراف متوسط از میانگین

4. در یک جدول توزیع فراوانی با مشاهدات پیوسته اگر حد پایین دسته اول 10 ، حد پایین دسته دوم 24، باشد حد بالای دسته

سوم چقدر است؟

الف. 52 ب. 65 ج. 38 د. 64

5. در کدامیک از این نمودارها ارزش مشاهدات هر طبقه یکسان تلقی میشود؟

الف. منحنی فراوانی تجمعی ب. بافت نگار

ج. پلی گن فراوانی تجمعی د. پاره تو

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.00 MB

تعداد صفحه:8خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:44

نمونه سوالات ارشد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

نمونه سوالات ارشد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور کشاورزی-اقتصاد کشاورزی


شامل دروس زیر

1-ژنتیک میکروبها

2-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

3-اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی تکمیلی

نوع فایل:Pdf

سایز: 287 KB

تعداد صفحه:20خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:43

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات

شامل دروس زیر

1-اصول و روشهای مطالعه مستقل

2-طراحی مدیریت نظامها و پایگاههای اطلاعاتی

3-مدیریت اطلاعات ودانش

4- داده پردازی (آموزش محور)

اصول و روشهای مطالعه مستقل

1 مهارتهای مطالعه در سیستم اگزیوماتیک در نهایت منجر به چه توسعه ای میشود؟

الف - توسعه قوه تعقل ب - توسعه اقتصادی

ج - توسعه یافتگی فرهنگی -د توسعه یافتگی دانش و اطلاعات

. 2 اندیشه خوانی در کدام نوع سیستم مطالعه صورت میگیرد؟

الف - دقیق خوانی ب - خواندن تجسمی ج - کلمه خوانی -د عبارت خوانی

. 3 آخرین مرحله یادگیری کدام است؟

الف - بازیابی ب - رمزگذاری ج - دریافت اطلاعات -د به خاطر سپاری

. 4 شیوه دست خوانی مارپیچ و یا زیگزاگ بزرگ چه زمانی بکار میرود؟

الف - زمان دقیق خوانی ب - زمان آشنا بودن قبلی با متن

ج - زمانی که اندازه سطرها کم باشد -د اطلاعات خاص مد نظر باشد

. 5 حادترین نوع خستگی هنگام مطالعه کدام است؟

الف - خستگی عمومی ب - خستگی چشم

ج - خستگی مغز -د خستگی روانی

نوع فایل:Pdf

سایز: 634 KB

تعداد صفحه:11خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:43

نمونه سوالات ارشد آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات (آمار در کتابداری و اطلاع رسانی )

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

1 اگر جامعه ای دارای کد از پیش تعیین شده و مرتبی داشته باشد از چه نوع نمونه گیری استفاده می شود

الف. خوشه ای ب. نمونه گیری ساده

ج. نمونه گیری گروهی . د نمونه گیری منظم

. 3 اگر آماره b نااریب برای پارامتر aباشد کدام گزینه درست است :

E(b)=a .ب E(a)=b .الف

MSE=E(a)-b د . MSE=E(b)-a .ج

4 . θ1 اگر برای پارامتر θ،کارایی

θ2 نسبت به ˆ

، برابر 4 باشد در اینصورت : ˆ

ˆ کارآتر است θ1 الف .

ˆ کارآتر است θ2 ب.

ج. کارایی θ2 وˆθ1 یکسان است . ˆ

. د بستگی به مقدار واریانس انها دارد و نمی توان در مورد انها قضاوت کرد .

. 5 چه زمانی توزیع دو جمله ای از تقریب نرمال برخوردار است .

الف. در هر شرایط می توان از تقریب نرمال استفاده کرد

ب. زمانی که np و

nq باشد

ج. زمانی که np و nq باشد.

. د وقتی که nخیلی کوچک و pخیلی بزرگ و

np باشد .

. 6 اگر واریانس جامعه اماری 24 باشد و انحراف معیار توزیع نمونه گیری x برابر 2 باشد در اینصورت مقدارnچقدر می شود؟

الف 6. ب. 36 ج. 144 . د 72

7. در برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه خطای براورد چه رابطه ای با طول اطمینان دارد؟

الف 2. برابر ب 4. برابر ج 5/0. برابر . د 25/0 برابر

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.29 MB

تعداد صفحه:17خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:41

نمونه سوالات ارشد فیزیک-نجومی

نمونه سوالات ارشد فیزیک-نجومی


جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نورفیزیک-نجومی

شامل دروس زیر

1-مکانیک کوانتمی 1

2-فیزیک حالت جامعه پیشرفته 2

3- الکترونیک کوانتمی

4-فیزیک لیزر

5-گرانش 1

6-مکانیک اماری پیشرفته2

7- نظریه میدان کوانتمی1

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.79 MB

تعداد صفحه:38خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:40

نمونه سوالات ارشد فیزیک هسته ای

نمونه سوالات ارشد فیزیک هسته ای

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور فیزیک هسته ای

شامل دروس زیر

1-ساختار هسته ای

2-(کیهان شناسی(اموزش محور

نوع فایل:Pdf

سایز: 138 KB

تعداد صفحه:9خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: نمونه، سوالات، ارشد، فیزیک، هسته، ای
1 2 3 4 5 ... 46 >>