X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:33

مال مشاع و انواع اشاعه

مال مشاع و انواع اشاعه

چکیده

ابتدائاً سعی می‌شود تعریفی کامل، جامع و مانع از مال مشاع ارائه شود. انواع اشاعه نیز باید تشریح شود اشاعه به دو نوعند قهری و اختیاری تقسیم می‌شود.

تفاوت مفاهیم اشاعه و شرکت نیز مطرح می‌شود که باید گفت رابطه عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر اشاعه‌ای شرکت است اما هر شرکتی اشاعه نیست.

سپس بیع مال مشاع مطرح می‌شود. بیع مال مشاع از لحاظ حقوقی با استناد به ماده 583 قانون مدنی صحیح می‌باشد. همچنین باید ذکر کرد که بیع مال مشاع حالات مختلفی دارد. بیع کل مال مشاع توسط تمام شرکا و بیع جزئی از مشاع به صورت معین، یا به صورت حصه یک شریک.

مسئله مهمی که بسیار مبتلا به آن است، تسلیم مال مشاع است. که با اذن سایر شرکا امکان پذیر می‌شود. اذن شرکا در تسلیم آثار خاص به خود را دارد و عدم تحصیل آن نیز موجب آثار خاصی می‌شود.

همچنین تسلیم آن که در مال قابل افراز و غیر قابل افراز باید قائل به تفکیک شده، و در آخر به خیار تعذر تسلیم، انواع و آثار آن در بیع مال مشاع پرداخته می‌شود.

فهرست

عنوان صفحه

کلیات.. 1

طرح مسئله: 1

تعاریف.. 2

انواع اشاعه: 4

اول: اشاعه قهری: 5

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی): 6

سوم: فایده تقسیم: 7

کلیات و تعاریف.. 11

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع. 11

گفتار دوّم: حالات بیع مشاع. 12

بند نخست: بیع کل مال مشاع. 13

الف) توسط جمیع شرکاء: 13

ب) توسط احداز شرکاء 14

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع. 18

الف) بیع جزء معین. 19

ب) بیع حصه مشاع. 20

اذن در تسلیم مبیع مشاع. 24

گفتار نخست: حاکمیت اراده جمع: 25

گفتار دوم: تحصیل اذن شرکاء در تسلیم. 27

ج) یدامانی شریک: 35

گفتار چهارم: رجوع از اذن: 36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش. 37

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شرکا 38

نحوه تسلیم مبیع مشاع. 39

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز 40

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع. 43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم. 44

گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم. 46

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم. 47

چکیده 50

منابع و مآخذ. 51خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مشاع، انواع، اشاعه
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:41

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

هدف اصلی مطالعه حاضر ، بررسی اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران است. برای انجام این امر یک مدل VAR تصریح و بر اساس آن توابع عکس ­العمل استخراج و در آن از داده­های فصلی بین سالهای 1369 تا 1392 استفاده گردید.

نتایج بدست آمده پس از وارد کردن شوکی به اندازه یک واحد به نرخ­های دلار و یورو بر حسب ریال بیانگر این است که اثر اشاعه نرخ ارز در تورم قابل توجه و سریع است. همچنین اثر اشاعه­ای نرخ دلار از نرخ یورو در هر دو شاخص قیمتی مصرف­کننده و تولیدکننده بیشتر است. نتایج نشان دهنده این نکته نیز هستند که اثر اشاعه نرخ ارز (دلار و یورو) در شاخص قیمتی مصرف­کننده از شاخص قیمتی تولیدکننده بیشتر است.

واژه‌های کلیدی: اثر اشاعه­ای ، نرخ ارز ، تورم ، VAR ، توابع عکس ­العمل.

فهرست:

فصل اول:کلیات پژوهش... 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش... 5

1-2-1-فرضیات پژوهش... 5

1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- معرفی مدل. 8

1-5- روش انجام تحقیق.. 9

1-6- اهداف پژوهش... 9

1-7-مفاهیم و تعاریف.. 10

1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز 10

1-7-1-1-ارز و بازار ارز 10

1-7-2-شاخص قیمت.. 12

1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز 14

فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری.. 2

2-1-مقدمه. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی.. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی.. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19

2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی.. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی.. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای.. 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی.. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز 28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت.. 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا 36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی.. 39

فصل سوم: روش شناسی.. 16

3-1-مقدمه: 48

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری: 48

3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR) 50

4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR.. 51

5-3- VAR مقید و نامقید. 53

6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR.. 53

7-3-شناسایی معادلات VAR.. 54

8-3-تخمین حداکثر درستنمایی.. 57

9-3-آزمون روابط علّی.. 59

10-3-توابع واکنش... 60

11-3-تجزیه واریانس... 61

12-3-مانایی در مدلهای VAR.. 64

13-3-مدلهای VAR بازگشتی.. 66

14-3-مدلهای VAR ساختاری.. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 48

4-1-مقدمه. 76

4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت.. 76

4-2-1-پویائی کوتاه مدت: 76

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد. 76

4-3-توابع عکسالعمل. 79

فصل پنجم: جمع­بندی، خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 76

5-1-مقدمه. 86

5-2-نتیجهگیری.. 86

5-3-پیشنهادات: 88

5-3-1-راهکارهای پیشنهادی.. 89

فهرست منابع و ماخذ. 86

منابع فارسی.. 91

منابع لاتین.. 92

پیوست ها 96خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: اشاعه، اقتصاد، ایران
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 15:01

تاثیر دما بر فرآیند اشاعه ترک -اثر دما بر شکست،خستگی،خزش

دانلود پاورپوینت تاثیر دما در فرآیند اشاعه ترک - ppt   ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 19:53

پایان نامه رشته گرافیک چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات در سراسر تاریخ بشر

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته گرافیک چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات در سراسر تاریخ بشر با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 208 مقدمه:  در سراسر تاریخ افراد بشر همواره درپی بهبود توانایی خویش برای دریافت و جذب اطلاعات درباره محیط پیرامون خود و افزایش سرعت، وضوح و تنوع در انتقال مربوط به خود بوده‌اند . آنان کار برقراری ارتباط را با استفاده از اشارات سر ودست و علایم صوتی آغاز کردند. و برای انتقال پیام‌های خود به توسعه و تکمیل یک رشته ابزار غیر لفظی پرداختند : موسیقی ، رقص ، طبل ، آتش‌های نشانه ، نقاشی و دیگر نماد‌های ترسیمی مانند پیکتوگرام  از این دسته‌اند. در پی پیکتوگرام ، ایدئوگرام   که اهمیت ویژه‌ای داشت ، زیرا به بیان موضوعی یا اندیشه انتزاعی کمک می‌کرد. اما ...ادامه مطلب