X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:17

نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

تجز یه و تحلی ل و طراح ی سیستم
کلیات
جو امع و سیر تحو ل آنها
-1 عصر شکار: مرح له دادهها + عصر آمرا نه (چماقی) + نوآموز در کنار استاد کار .
-2 عصر کشاورزی: مدیری ت شلاق ی + روش پیرو ی از انسان بز رگ (مکتب خانهای )
-3 عصر صنعتی: نظری ه مدیری ت حمار ی + اعتقاد به انسا ن بزرگ اما نه با وسعت پیش + ین منب ع بـودن پـول و سـرمای ه
.) (استراتژیک
-4 عصر فرا صنعتی :) (اطلاعات تبدیل به مدیریت خدمتگرا + تبدیل اطلاعا ت به دانش + دانـش منبـع اسـتراتژیک . در
این عصر ارز ش افزو ده ازطریقتبدی ل اطلاعا ت به دانش و همچنین سرعت انتقا ل آن حاصل میشود.
-5 درعصر خرد و فرزانگی ) (حکمت
· تفکر سیستم ی در محیط ی میا ن رشته ای رشد کرد. تفکر سیستم ی بر تغییر نگرش مبن ی برتفکیک علو م بر حوزهها ی
تخصص ی و ریز، به نگر ش مبتنی بر ترکیب یافته ها ی رشته های گوناگو ن علمی، تاکید دارد
· مبانی تفکر تحلیل ی تجزیه مدار
.1 معطو ف شد ن ذهنیت غال ب محق ق به بخش فیزیک ی یاخارج ی جهان .
.2 تاکید براینک ه هر پدیده ای حا صل تجزی ه یا ترکی ب سایر پدیدههاس . ت
.3 تاکید بر کم ی کرد ن رواب ط علم . ی
.4 افزا یش دقت (که مط لوب هن ایی هر پژوهشگر است ) .
مبان ی تفکر سیستمی
.1 تصور ارگانیک
.2 کل نگری
.3 مد ل سازی
.4 بهبود شناخت :
· زندگ ی در یک سیست م ارگانی ک مستمر است .
· شناخت آدم ی از یک کل از طری ق مشاهده دفراگر های ی که در درون آن به وقو ع میپیوندند بـه دسـ ت مـیآیـد نـه از
طری ق مشاهد ه اجزای آن . کل
· آنچ ه فرد مشاهد ه میکند خود واقعی ت نیس ت بلک ه ادرا ک وی زا واقعی ت اس . ت
· به دل یل دمحدو یتها اطلاعات کافی میخواه یم و نه خیل ی کام ل و دقیق .
عوامل موثر بر رشد نگرش سیستمی
.1 نظری ه عموم ی سیستم ها
.2 عل م کنتر ل و ارتباطا ت ) (سایبرنتیک
1. نظری ه عمومی سیستمها: زمینه اصل ی مطالعه و قلمرو موضوع ی آن ه«پدید رشد وتکامل» است و فرض اصل ی آن
ای ن اس ت که فراگرد رشد و مراح ل بعد ی و نهای ی آن ) (تکامل از یک الگوی یکسا ن تبعیت میکنند (مانند رشد یک
شرک ت از نظر اقتصاد و رشد میکروب ازنظر زیست شنا س.)
برخلا ف پدیده ها ی فیزیک ی مانند جاذب ه و الکتریسیته، پدید ه حیا ت فقط در موجودیتها ی منحصر به فرد بنام
م«ارگانیس » یاف ت . میشود
· هد ف نظری ه عموم ی سیستم ها : کش ف قوانی ن و نظم ذات ی انوا ع پدیدههاست . از ای ن نظر میتو ان آن را سیالترین
نظریه سیستم ی به ،شمار آورد زیرا در چهارچوب نظر ی آن هیچ نظری ه قاط عی ارائه شد ه است
ویژگی های نظر یه سیستمی
.1 به مه پیوستگ ی و وابستگ ی اجزا
.2 کل گرایی
.3 هد ف جوییهر سیستم
.4 ورودی ها و خروجی ها
.5 فرآیند تبدی ل (ورودی به خرو ) جی

.6 مقابله با بینظمی و کهولت (آنتروپ

مجموعه تست
-1 بر اساس اصل پیتر.............
الف) انتصابات در سازمان بر اساس شایستگی صورت میپذیرد.
ب) روند ارتقاء کارکنان تا زمانی در سازمان ادامه مییابد که به حد بی کفایتی برسند.
ج) شایستگی کارکنان باید بر اساس اصول طبقه بندی مشاغل ارزیابی شود.
د) سازمانها از اصل سلسله مراتب در حد بهینه استفاده نمیکنند.
-2 این نظریه که کارها متناسب با زمانی که میتوانند اشغال کنند، گسترش مییابند تحت چه اصـطلاحی در
مدیریت مطح شده است ؟
الف) قانون پارکینسون ب) اصل پیتر ج) قانون پاره تو د) بوروکراسی
-3 فرد یا واحدی که به طور اختصاصی در خدمت یک مدیر اجرایی باشد را............... مینامند.
الف) ستاد شخصی ب) ستاد تخصصی
ج) ستاد عمومی شخصی د) ستاد عمومی تخصصی
-4 هنگامی که سازمان در محیطی متحول و پیچیده فعالیت کند و ارائه به موقع محصول امری حیاتی باشـد
بهتر است از سازماندهی................... استفاده کنیم.
الف) بر مبنای فراگرد ب) بر مبنای هدف
ج) ماتریسی د) بر مبنای زمان فعالیت
-5 در هرم سازمانی مسطح، سرعت تصمیمگیری............ و حیطه نظارت............... می . باشد
الف) کم، محدود ب)کم، گسترده
ج) زیاد، محدود د) زیاد، گسترده
-6 برای حل مسائل غیرقابل پیش بینی...................... مورد نیاز است.
الف) ترکیب افقی زیاد ب) ترکیب عمودی زیاد
ج) تفکیک افقی زیاد د) تفکیک عمودی زیاد

پاسخنامه
-1 گزینه ب صحیح است) اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی این ادعا را بیان میدارد کـه کارکنـان در سـازمان بـه علـت
نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقا پیدا میکنند و این روند تا زمانی ادامه مـییابـد کـه بـه حـد بـی
کفایتی در یک شغل میرسند و در همان جا باقی می . مانند
-2 گزینه الف صحیح است) قانون پارکنیسون زمینه گسترش بی رویه بوروکراسی را بیان میکند. از دید این قانون کارها
با توجه به زمانی که میتوانند اشغال کنند گسترش مییابند و این گستردگی به میـزان و ماهیـت کـار ارتبـاط چنـدانی
ندارد. پارکنیسون انگیزه گسترش بی رویه بوروکراسیها را تمایل مدیران به داشتن رئوسان بیشتر میداند کـه در نتیجـه
موجب افزایش کارکنان ایجاد وظایف کاذب و تکراری و ارائه خدمات کارکنان به یکدیگر می . گردد
-3 گزینه الف صحیح است) منظور از ستاد شخصی واحد یا فردی است که به طور اختصاص در خدمت یک مدیر اجرایی
است.
منظور از ستاد تخصصی، واحدی تخصصی است که برای انجام وظایف ویژهای ایجاد میشود نظیر واحد حسابداری، امـور
کارکنان، خرید و خدمات ماشینی.
ستاد عمومی واحدی است که کمکهای زیادی به مدیرت عالی سازمان میکند و دو نوع است: شخصی و تخصصی
ستاد عمومی شخصی فرد یا واحدی است که به رئیس سازمان کمک میکند هماننند چشم و گوش در اختیـار وی قـرار
میگیرد.
ستاد عمومی تخصصی واحدی است که برای انجام اموری نظیر بازاریابی، روابط کار، طراحی و مهندسی ایجاد می . شود
-4 گزینه ج صحیح است) هنگامی که موفقیت درگرو «بهبود هماهنگی و رسیدن به هدف در یک مقطع زمـانی معـین»
باشد بهتر است از سازماندهی بر مبنای هدف استفاده کنیم. همچنین هنگامی که «افزایش کارایی و کاهش هزینـه» مـد
نظر باشد بهتر است از «سازماندهی بر مبنای فراگرد» استفاده کنیم. هنگامی که سازمان در محیطی متحـول و پیچیـده
فعالیت کند و برای آن ارائه به موقع محصول امری حیاتی باشد بهتر است از سـازماندهی خزانـهای (ماتریسـی) اسـتفاده
کنیم.

Pdf: نوع فایل

سایز: 1.00mb

تعداد صفحه:63خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:16

کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

بخش اول:"روش تحقیق کمی

فصل اول
مقدمه
یک نقشه ی جغرافیایی از یک شهر نمودار وضعیت منطقه های مختلف آن شهر بوده و رابطه ی کالبدی آن ها با یکدیگر
را نشان می دهد. هر چه نقشه دقیق تر و تفضیلی تر باشد واقعیات مربوط به منظقه ها بهتر تصویر شده است. کاربرد
نقشه هایی که از دقت مورد نظر برخوردار است فعالیت های مربوط را تسهیل می کند. حوزه های گوناگون دانش بشری
به طور کلی و علوم رفتاری به طور اخص را می توان همانند نقشه هایی تصور کرد. اما این نقشه ها علاوه بر این که
پدیده ها و رابطه میان آن ها را تصویر می کند، به هدف های دیگری نیز تحقق می بخشد. از جمله : تبیین عوامل به
وجود آورنده ی این پدیده ها و پیش بینی چگونگی تحول آن ها در آینده. در این صورت با دستیابی به شناخت در قلمرو
یک حوزه ی دانش می توان به توصیف پدیده ها پرداخته، چگونگی رخداد آن ها را پیش بینی کرده، نحوه ی کنترل آن
ها را آشکار نموده و سرانجام به مجموعه ی روابط نظری میان آن ها دست یافت. به طور کلی انسان در سراسر تاریخ
حیات خود شیوه های مختلف برای تدوین نقشه ای از واقعیات جهان اطراف خود به کار برده است. منابع گوناگونی را که
انسان برای شناخت به کار برده است می توان به شرح زیر دسته بندی کرد.
1 الف ) استناد به مقام صلاحیت دار
ب ) شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و رمز و راز
2
ج ) شیوه های خرد گرایانه
3
د ) روش علمی
4
یکی از نخستین راه های شناخت که مورد استفاده ی بشر قرار گرفته است، استفاده از نظرات و اطلاعات مراجع
صلاحیت دار است. کتاب های مرجع و استفاده از آن ها نیز خود نوعی مراجعه به مقام صلاحیت دار محسوب می شود
ماهیت روش علمی
از آغاز تاریخ بشر، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویداد های جهان اطراف خود بوده
است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه های حاکم برپدیده ها و رویداد ها نایل آمده است. اما باید توجه داشت
که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار داد. این شرایط زیر بنای صحت آن ها را تشکیل می دهد. برای مثال
در قانون سقوط آزاد اجسام، شرط اصلی آن است که هیچگونه نیروی دیگری به جز جاذبه ی زمین بر جسم وارد نشده
باشد. در غیر این صورت سرعت سقوط جسم تحت تاثیر نیرویی به جز جاذبه ی زمین قرار خواهد گرفت و در نتیجه
قانون سقوط آزاد ممکن است کاملا در آن حالت صادق نباشد. به عنوان مثال، اگر در شرایط طبیعی شیئی را از بالای
یک عمارت بلند پرتاب کنیم، این شیئی با سقوط آزاد و به سرعت به زمین می خورد. این چنین رابطه ای بدون توجه به
زمان و مکان ثابت بوده و تغییر ناپذیر است. بر این اساس، ثبات و استمرار وقوع پدیده ها امری منطقی است که علم بر
پایه ی آن بنا شده است. به عبارت دیگر در استفاده از روش علمی برای پیش بینی وقوع پدیده ها در جهان پیش فرض
آن است که این پدیده ها اتفاقی، دمدمی و بی نظم نبوده و قابل پیش بینی است. زیرا در غیر این صورت انجام پژوهش
علمی غیر ممکن می بود.
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت ان ها پدیده ی خاصی رخ می دهد
و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن ها این پدیده رخ نمی دهد. به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن
است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ می دهد. بنابراین چنانچه شرایط را به وجود آوریم آن پدیده رخ خواهد داد.
برخی اوقات ممکن است که شرایط خاص به وجود امده باشد اما پدیده ی مورد نظر رخ ندهد. پی بردن به این گونه
حالت ها، موارد استثنایی، اگر ها و اماهایی است که در یک موقعیت ممکن است وجود داشته باشد. از این رو هدف
تحقیق آن است که شرایط استثنایی را جدا کرده و به حالت های کلی بپردازد
سوالات روش تحقیق آزمون دکتری سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی
1. نظریه چیست؟ انواع نظریه را توضیح دهید
نظریه شواهدی تجربی هستند که از مرحله آزمایش سربلند بیرون آمده اند، البته نظریه مطلق نیست و نسبی بوده، با
گذشت زمان نظریه ها تکمیل می شوند. در واقع نظریه ه همان فرضیاتی هستند که اثبات شده اند.
مفهوم :عبارت است از امر انتزاعی حاصل از حوادث مورد مشاهده لذا اکثر مفاهیم از یک یا دولغت ترکیب شده اند مثل
رای، پرنده، درخت. مفاهیم ابزار کاوش هستند و نقشهای مهمی در پژوهش علوم اجتماعی دارند اولین و مهمترین آنها
نقش ارتباطی است. بدون تفاهم درباره مجموعه ای از مفاهیم ارتباط بین ذهنی امکان پذیر نیست.
مفاهیم از طریق ادراک حسی انتزاع می شوندو برای انتقال ادراکات و اطلاعات بکار می روند. مفهوم، عناصر سازنده
نظامهای نظری هستند مفهوم مانند شمارهای دیگر امری انتزاعی است به معنای چیزی که بر یک شیئی دلالت می کند
(تجسم یک شیئ) و با به معنای یکی از ویژگی های شیئی و یا یک پدیده رفتاری است تحقیق بر اساس یک نظریه به
پیش می رود و باید مبتنی بر یک یا چند بنیان نظری باشد. مفاهیم به نظریه ها کمک می کند.
همانطورکه میدانیم، پژوهش برای آزمون پیشبینیهای فرضی، طراحی میشود. تحقیقها دارای رویکردهای مختلفی
هستند. برخی از آنها که با ایجاد یک چارچوب نظری آغاز و مراحل تدوین فرضیهها و استنتاج منطقی از نتایج، را طی
میکنند، به عنوان روش فرضیهسازی-قیاسی مشهور شده است.
روش دیگر انجام تحقیق، روش استقرایی است که بر اساس آن محقق ابتدا داده ها را جمع آوری می کند، سپس بر
اساس آن ها فرضیه می سازد، آن گاه تئوری ای بر اساس این فرضیه ها ارائه می دهد. به عنوان مثال، محققی به
اطلاعاتی راجع به واکنش های مشتری نسبت به محصولات جدید مختلف دسترسی دارد و تلاش می کند تا همه ی
عواملی را که می توانند در توسعه ی محصولات جدید نقش داشته باشند، بشناسد. او ممکن است فرضیه هایی را تدوین
و آن ها را مورد آزمون قرار دهد. بیش تر بررسی هایی که در آن ها مشاهده گر، نقش مشارکت کننده در وضعیت را دارد
و در فصل هفت بحث خواهیم کرد از جمله تحقیقات استقرائی هستند. بطورکلی، در تحقیق، آزمون فرضیهها از طریق
پژوهش قیاسی و تدوین فرضیهها از طریق استقراء دو مقولهی متداول هستند. همینطور، روش دیگری برای انجام تحقیق
(تولید نظریه) وجود دارد که به روش مقایسهای شناخته شده است.

Pdf: نوع فایل

سایز: 5.07mb

تعداد صفحه:417خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:15

کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول:

کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

بخش اول:کلیات مدیریت

تعریف نظریه (Theory)
نظریه در معنای مشخص آن، فرضیه های واقعی و مستقل و قابل مشاهده را مورد بررسی قرار میدهد و تبیـین مـ یکنـد.
(گلوکسمن) تئوری (= نظریه)، در لغت به معنای اندیشیدن و تحقیق آمده که از «تئوریای» یونانی گرفته شـده اسـت. بـا
گسترش علوم، مفهوم این واژه نیز توسعه یافته و به اندیشیدن و تحقیق درباه هر مسألهی اطلاق شده است.
تعریف نظریه توسط آقای گلدمن:
«نظریه، همنگری جامع قضایای متعدد در قالب یک مجموعۀ پیوسته و منطقی است که به کمک آن مـیتـوان برخـی از
پدیدهها را تبیین کرد، نظریه به صورت مفروض مورد قبول دانشمندان است».این تعریف به حقیقت نظریه نزدیکتراست.
مکتب
مفهوم دیگری که با مفهوم نظریه پیوستگی متقابل دارد، «مکتب» است. مکاتب گوناگون تعریفهای مختلفی بـرای نظریـه
ارائه میدهند و ماهیت آنها نیز توسط نظریههای بنیادین آنها تعیین میشود. در تعریف این مفهوم جدید می : توان گفت
حوزة تفکر علمی یا گرایشهای فکری مشابه و نزدیک به هم را کـه احیانـاَ یکـدیگر را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد و یـا
هزمین های خاصی را برای تحقیق و تتبع و نظریه پردازی ممکن است بپذیرند، مکتب مینامند. معمولاًَ هـر مکتبـی حـول
یک محور اندیشۀ اصلی و به همت یک بنیانگذار، تشکیل میشود و پیروانش اصول و ضـوابط و نحـوة تفکـر آن را دنبـال
. میکنند
بعلاوه یک مکتب با توجه به گرایشها و نظریههای مختلف درونیاش، نسبت به نظریه، کلیتر و عـامتر اسـت و نظریـه بـر
خلاف مکتب، ساختی علمی دارد. (توسلی )1376

مجموعه تست
-1 عبارت است از مجموعهای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری میکنند و از اصل تقسیم ..........
کار پیروی میکنند.
الف) سازمان ب) گروه ج) تیم د) مدیریت
-2 شاخصی که هزینه منابع صرف شده در فراگرد کسب هدف را ارزیابی میکند، چه نام دارد ؟
الف) بهره وری ب) اثر بخشی ج) کارایی د) ارزشیابی
-3 برای ارزیابی کار یا میزان کسب هدف از شاخص.......................... استفاده . میکنند
الف) بهره وری ب) اثربخشی ج) کارایی د) ارزشیابی
-4 انجام درست کار را ............ و انجام کارهای درست را ............. مینامند.
الف) اثر بخشی ـ کارایی ب) کارایی ـ اثر بخشی
ج) اثر بخشی ـ بهره وری د) بهره وری ـ کارایی
-5 مدیری که بتواند حداقل نتیجه قابـل قبـول را بـا اسـتفاده از ابزارهـایی نظیـر تنبیـه و تـوبیخ فـراهم
سازد........... نامیده میشود.
الف) مدیر کارا ب) مدیر مؤثر و اثر بخش
ج) مدیر موفق د) مدیر محافظه کار
-6 بهترین نوع تحقیق در مدیریت کدام است ؟
الف) مطالعه سرگذشتها و قضاوتهای افراد ب) مطالعه موارد خاص در سازما نها
ج) مطالعه آزمایشگاهی د) بررسی میدانی
-7 به اعتقاد آدیزس، برای اداره مؤثر هر سازمان کدام نقش است که همه مدیران ناگریز به ایفای آن هستند
و نمیتوانند به دیگری محول کنند ؟
الف) ترکیب کنندگی ب) تولیدی ج) ابداعی د) اجرایی تئوری مدیریت (قسمت دوم) «135»

-8 در خرده سیستم" اداری - ساختاری" مدیران به ایفای کدام نقش میپردازند؟
الف) نقش تولیدی ب) نقش ابداعی
ج) نقش اجرایی د) نقش ترکیب کنندگی
-9 آن بخش از مدیریت که از طریق کسب تجارت و اندوختهها و بکارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصـل
میشود را................ مینامند.
الف) علم مدیریت ب) مدیریت علمی ج) یادگیری د) هنر مدیریت
-10 بیشتر وقت این مدیران صرف تحلیل دادهها و آماده سازی اطلاعات برای تصمیمگیری و تنظیم برنامههـا
و طرحهای عملی میشود و به طور کلی ترکیب کاری آنان مبتنی بر فعالیت عملـی کمتـر و فعالیـت فکـری
بیشتر است.
الف) مدیران عملیاتی ب) مدیران میانی
ج) مدیران عالی د) مدیریت منابع انسانی

Pdf: نوع فایل

سایز: 11.6mb

تعداد صفحه:369خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:15

کتاب تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول:

کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

فصل اول: کلیات

مفهوم مدیریت
مفهوم مدیریت: فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفتـه شـده اسـت
که از طریق برنامهریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می . گیرد
مفاهیم اساسی سازمان: سازمانها تشکلهای انسانی هستند بنابراین در هر سازمان باید مفاهیم چندی مشخص گردد در
تعریفی که رابینز و دقت از سازمان دارند آن را پدیدههای اجتماعی میدانند که براساس حد و مرز به طور نسبی مشخص به
منظور یک هدف مشترک بهکار گرفته میشود. بنابراین در سازمان مجموعهای از افراد همکاری هدفمندی خواهند داشـت و
از تقسیم کار بهرهمند . میشوند
سطوح سازمان
1.
سطح عملیاتی: تصمیمات ساختاری در این سطح اتخاذ می . شود
2.
سطح میانی: حلقه واسطه بین مدیران عملیاتی و عالی هستند و در تنظیم برنامههای میان مدت شرکت . میکنند
3.
سطح عالی: مسئولیت اصلی آنها تعیین اهداف، استراتژیها و طرح سازمان است.
ابعاد سازمان
بیانگر مفاهیم درونی و بیرونی اثرگذار بر سازمان است که توسط دفت (Daft) به صورت زیر بیان می : شود
الف. ابعاد ساختاری: بیانگر ویژگیهای درونی هستند و مبنایی جهت مقایسه و اندازهگیری سازمان به دست . میدهد
:1.
تمرکزگرایی بیانگر تمرکز اختیارات در یک نقطهی سازمانی است هرگاه اختیارات سـازمانی بـرای تصـمیمگیـری در
رأس سازمان وجود داشته باشد به آن سازمان، سازمان متمرکز گفته . میشود
منظور از حدود اختیار این مفاهیم است: 1ـ حق تصمیم گیری 2ـ حق تشویق 3ـ حق اجرا 4ـ حق تنبیه
.2
رسمی : گرایی به قوانین مدون و مکتوب در سازمان اطلاق میشود، که به صورت روشها، رویهها، شرح وظـایف و دسـتورالعمل
ابلاغ می گردد

:3.
پیچیدگی به پراکندگی کار در سطوح یا مناطق اشاره دارد و به صورت زیر قابل سنجش است.
ـ عمودی: تعداد سطوحی که در سلسله مراتب اختیار وجود دارد.
ـ افقی: تعداد مشاغل در سراسر سازمان را در بر میگیرد که در این صورت سازمان تبدیل به سازمان تخـت یـا مسـطح میشود
ـ جغرافیایی: به محلها و مناطق جغرافیایی اشاره دارد.
4.
سلسله مراتب و اختیارات: بیـانگر حـدود اختیـارات یـک سـطح مـدیریتی در ادارهی افـراد تحـت نظـارت اسـت.
صاحبنظران معتقدند سلسله مراتب اختیارات با مفهوم حیطهی نظارت مرتبط اسـت. منظـور از حیطـه ی نظـارت تعـداد نفراتی است که به یک مدیر گزارش میدهند. در سازمانهای تحت حیطهی نظارت گسترده و در سـازمانهـای عمـودی حیطه ی نظارت محدود است.

بنابراین حیطه ی نظارت و سلسله مراتب اختیارات رابطهای معکوس با هم دارند
5 : .
تخصص گرایی مترادف با تقسیم کار است.
6.
استانداردگرایی: یعنی آنکه بسیاری از کارهای مشابه به روش یکسان و همانند انجام شوند.
استاندارد بسته به نوع کار و زمان انجام کار متفاوت است.
7 : .
حرفهگرایی با شاخص تحصیلات سنجیده میشود و به میزان آموزش رسمی که توسط کارکنان سـازمان کسـب شـده اسـت اطلاق . میگردد

8.
نسبت کارکنان: براساس محاسبهی تعداد مدیریت بـه کارکنـان، تعـداد کارکنـان اداری بـه عملیـاتی و ... مشـخص
میگردد. نسبتها بیانگر ابعاد ساختاری در سازمانند.
ب. ابعاد محتوایی: بیانگر مفاهیم پیرامونی سازمان بر مفاهیم ساختاری است.
1.
اندازه: شاخص اندازه در سازمان با تعداد نفرات انسانی به طور عمده شناسایی میگردد. بنـابراین بـرای تعیـین انـدازه
یک سازمان تعداد افراد میتواند بیانگر سازمان از نوع کوچک، متوسط یا بزرگ می . باشد
2.
اهداف و استراتژی : ها نتایج قابل انتظار و قابل انـدازهگیـری اسـت و اسـتراتژیهـا راه رسـیدن بـه اهـداف را معـین
.
مینمایند
3 : .
فنآوری به فنون، روشها، ابزار و تجهیزاتی که در جهت کسب اهداف سازمانی بهکار گرفته میشوند اطلاق . میگردد

نکات فصل اول

1
ـ در نتیجه انقلاب صنعتی و سرعت گرفتن تدریجی پیشرفت تکنولوژی، زمینه برای تولید انبوه فـراهم شـده و موجـب
جدایی مالکیت و مدیریت شد.
2
ـ مکتب اصالت نفع، طرفداران این مکتب ملاک دوستی یک عمل را در نتایج آن جستجو میکنند نه در شیوه انجام آن
و به سوددهی عمل . میاندیشیدند
3
ـ مهمترین جنبه نظم اداری جنبه این ارتباط است که چه کسی به چه کسی فرمان دهد، از این دیدگاه مفهـوم اداره و
مفهوم اختیار با هم رابطه نزدیکی پیدا میکند

تستهای فصل اول
1
ـ مهارت و قدرت درک پیچیدگیهای کل سازمان و تشخیص موقعیت و جایگاه عملکرد خود در سـازمان رامهارت ......... مینامند.
)1
ادراکی 2) انسانی 3) فنی 4) مدیریتی
2
ـ کدامیک از اصول فایول بر ضرورت اجرای برنامه واحد توسط مدیر واحد تأکید دارد؟
1)
وحدت فرماندهی 2 ) وحدت مدیریت 3) انضباط 4)تمرکز
3
ـ مدیرانی موفقتر هستند که با شناخت فراگرد ......... انسانها، خود را برای برخورد با برداشت های متفاوت
افراد در محیط کار آماده سازند.
1)
نگرشی 2) ادراکی 3) تخصصی 4) ارتباطی
4
ـ ویژگیهای طراحی ساختار سازمانی عبارتنداز:
1)
رسمیت، پیچیدگی، تمرکز 2) قدرت، اختیار، رسمیت
3)
محیط، استراتژی، تکنولوژی 4) حیطه نظارت، قدرت، رسمیت
5
ـ در مورد نسبتهای نیروی کار یک سازمان معمولا:
1 )
در سازمانهای کوچک و بزرگ نسبت نیروی ستادی به تولید بیشتر است.
2 )
در سازمانهای کوچک نسبت نیروهای ستادی بیشتر از نیروهای تولید است.
3 )
در سازمانهای بزرگ نیروهای ستادی بیشتر از نیروهای تولیدی است.
4)
هیچکدام از موارد بالا
6
ـ توانایی تفکر در قالب مدلها ـ چارچوبها و روابط گسترده که در سطوح بالای سازمانی اهمیت بسـزایی
دارد اصطلاحاً مهارت ......... نامیده میشود.
1)
فنی 2) انسانی 3) نظری 4) ادراکی «32» تئوری مدیریت (قسمت اول)


7
ـ اصلیترین فلسفه وجودی مدیریت علمی این فرض است که برای انجام کارها:
1)
چندین راه بهتر وجود ندارد. 2) یک بهترین راه وجود دارد.
3)
چندین راه بهتر وجود دارد. 4) یک بهترین راه وجود ندارد.
8
ـ از دیدگاه اسکات دلیل رشد و توسعه سازمانها و فراگیری آنها در همه جنبههای زندگی امروزی، کـدام
است؟
1)
رشد و توسعه تولیدات کالاها 2) تسهیل و روانی کارها در تشکیلات
3)
بوروکراتیزه شدن جنبههای مختلف زندگی 4) عقلانی شدن جنبههای مختلف زندگی

Pdf: نوع فایل

سایز: 9.07mb

تعداد صفحه:362خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:14

کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

فصل اول : آمار توصیفی
کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود:
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان
محصولات کشاورزی و صنعتی و ... .
ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی.
این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت «الف» که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم
پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمدة: 1ـ مفاهیم اولیه 2ــ مشـخص کننـدههـای مرکـزی 3ــ
مشخصکنند ههای پراکندگی 4ـ مشخصکنندههای نسبی پراکندگی میپردازیم.
مفاهیم اولیه
علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیه، دسـته بنـدی دادههـا و تجزیـه و
تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آنها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود
1ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمعآوری اطلاعات، دستهبندی آنهـا و در انتهـا نمـایش
این دادهها می . باشد
2ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصیفی را مورد تجزیـه و
تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند
جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترک هستند و در یک زمـان مشـخص
یا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری . میگوییم
مثال: جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی
که از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و ... همگی معرف یک
جامعه آماری میباشند.
جامعه آماری به دو دسته تقسیم می : شود
1ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشود « 10» آمار و احتمال
2 ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده میشود و خـود بـه دو دسـته:
جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود
تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم
مثال: مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نوزادانی کـه از
این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمـامی نقـاط
درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد.
نمونه: بخشی از جامعه آماری را نمونه میگوییم یا بـه بیـان دیگـر هـر زیرمجموعـهای از جامعـه آمـاری را یـک نمونـه
میگوییم. نمون ه به دو دسته تقسیم می شود :
1ـ نمونه ساده: نمونهای است که شخص آمارگر در انتخاب آن میل و سلقیه خود را اعمال کرده است.
2ـ نمونه تصادفی: نمونهای است که میل و سلیقه شخص آمارگر در انتخاب آن دخالت ندارد.
تذکر: تمامی عناصریک جامعه آماری برای انتخاب شـدن بـه عنـوان عضـوی از نمونـه تصـادفی دارای شـانس یکسـانی
. میباشند
تذکر: در علم آمار نمونههای ساده فاقد ارزش میباشند و در این کتاب منظور از نمونه همان نمونههای تصـادفی اسـت.
در صورت متناهی بودن نمونه، تعداد عناصر نمونه را اندازه یا حجم نمونه گویند و با حرف n نمایش . میدهند.

تست های احتمالا ت
:با است برابر P(A U B) است . P(B) / =0 4 و P(A) / =0 2 ،B و A مستقل شآمد پی دو برای 1-
68/0 (4 52/ (3 08/0 (2 (6/0 1
-2 به چند طریق میتوان 5 نفر را روی 5 صندی در یک ردیف نشاند به طوری که دو نفر خاص هرگز در کنـار
هم قرار نگیرند؟
48 (4 24 (3 72 (2 130 (1
-3 به طوری کلی 20 % از لیوانهای بلور تولید شده در یک کارخانه غیر استاندارد هسـتند. هریـک از اقـلام
پس از تولید کنترل شده و به دو گروه استاندارد و غیر استاندارد طبقهبندی میشوند. اگر مـأمور کنتـرل در
تشخیص هر یک از دو گروه 10% اشتباه کند، چه درصدی از لیوانها را استاندارد طبقهبندی خواهد نمود؟
74 (4 90 (3 72 (2 80 (
1

Pdf: نوع فایل

سایز: 34.3mb

تعداد صفحه:489خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:14

کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

فصل اول: مقدمهای بر هوش مصنوعی

ما انسانها لقب انسان هوشمند را به خود دادهایم. علت این نامگذاری، اهمیت بسیار زیاد توانایی فکـری اسـت. دانشـمندان هـزاران
سال است که تلاش میکنند نحوهی فکر کردن انسان را کشف کنند، یعنی چگونه یک انسان میتواند حس کند، بفهمد، پیشبینـی کند و در جهانی بسیار بزرگتر و پیچیده تر از خود تغییر ایجاد کند.

رشته ی هوش مصنوعی از این هم فراتر رفته و نه تنهای برای درک موجودات هوشمند تلاش میکنـد بلکـه قصـد دارد موجـوداتی هوشمند نیز بسازد

اصطلاح هوش مصنوعی در سال 1956، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. رشته هایی نظیر فلسفه، ریاضـیات، اقتصـاد، عصـب شناسی، روانشناسی، مهندسی کامپیوتر، نظریه کنترل، سایبرنتیک و زبانشناسی به طور بنیادی در نظریات و دیـدگاههـای هـوش مصنوعی تأثیرگذار بوده اند-

طبق شکل 1ـ 1 تعاریف هوش مصنوعی به چهار دسته تقسیم شدهاند که در ادامه این فصـل هـر یـک از ایـن چهـار رویکـرد مـورد بررسی قرار میگیرند

عملکرد انسانی: رهیافت تست تورینگ
تست تورینگ که توسط آلن تورینگ (1950) مطرح شد، تعریف عملکرد قابل قبولی را از هوش ارائه میکند. به جای ارائـه لیسـتی
طولانی و بحثانگیز جهت مشخص کردن میزان هوش، تورینگ تستی را مطرح کرد. در این تسـت، کـامپیوتر توسـط فـردی مـورد
آزمایش قرار میگیرد، بهطوریکه این فرد دور از کامپیوتر قرار دارد، کامپیوتر به پرسشهای مطرح شده پاسخ میدهد. تست وقتـی
پایان مییابد که این شخص نتواند تشخیص دهد که پاسخدهنده یک انسان یا چیز دیگری است. برنامهنویسی کردن کامپیوتری کـه
بتواند این کار را انجام دهد، به تلاش زیادی نیاز دارد. چنین کامپیوتری باید قابلیتهای زیر را داشته باشد:
پردازش زبان طبیعی، تا به راحتی بتواند با انگلیسی محاورهای ارتباط برقرار کند.
نمایش دانش، تا آنچه را که میداند یا میشنود ذخیره کند.
استدلال خودکار، تا با استفاده از اطلاعات ذخیره شده، به پرسشها پاسخ دهد و نتایج جدیدی بهدست آورد.
یادگیری ماشین، تا با شرایط جدید سازگار شود و الگو را کشف و برونیابی کند.

سیستمهایی که عقلانی فکر میکنند سیستمهایی که مشابه انسان فکر میکنند
مطالعه تواناییهای ذهنی از طریق مدلهای محاسباتی (چارنیاک
و مک درمات، 1985)
مطالعه محاسباتی که منجر به درک و استدلال میشود (ونیتون،
(1992
تلاشی جدید و هیجانانگیز برای ساخت کامپیوترهای متفکر،
ماشینهای متفکر و باحس کامل (هاکلند، )1985
خودکارسازی و فعالیتهای مرتبط با تفکر انسان، فعال یتهایی مثل
تصمیمگیری، حل مسئله، یادگیری و ... (بلمن، 1978)
سیستمهایی که عقلانی عمل میکنند سیستمهایی که مشابه انسان عمل میکنند
هوش محاسباتی، مطالعه طراحی عاملهای هوشمند است (نیل و
همکاران، )1998
AI
به رفتار هوشمندانه در هواپیما مربوط می شود (نیلون، )1998
هنر ساخت ماشینهایی که کارهای را انجام میدهند که آن کارها
توسط انسان با فکر کردن انجام میشوند (کورزویل، )1990
مطالعه برای ساخت کامپیوترها برای انجام کارهایی که فعلاً انسان آنها
را به بهتر انجام میدهد (ریچ و نایت، 1991)
شکل 1-1 چهار دسته از تعاریف هوش مصنوعی
تست تورینگ از تعامل فیزیکی بین محقق و کامپیوتر اجتناب میکند، زیرا شبیهسـازی فیزیکـی فـرد بـرای هوشـمندی، ضـروری
نیست. تست کامل تورینگ شامل سیگنال ویدیویی است که محقق از طریق آن میتواند تواناییهای ادراکی آزمون دهنده را تسـت
کند. برای عبور از تست کامل تورینگ، کامپیوتر به موارد زیر نیاز دارد:
بنیایی کامپیوتر، برای درک اشیاء و
روباتیک، برای دستکاری اشیاء و جابه جایی آنها.
مخالفین تست تورینگ بر این اعتقادند که برای سنجش هوشمندی، همواره نیاز به عملکرد مانند آن موجود نیست. به عنوان مثـال
هواپیمای ساخته شده توسط برادران رایت مانند پرندهها با بال زدن پرواز نمیکرد بلکه طبق اصول آیرودینامیـک بـه پـرواز درآمـد،
همچنین آنها هدف تلاش خود را ساختن ماشینی تعریف نکردند که آنقدر شبیه کبوتر پرواز کند که کبوترهای دیگر را فریب دهد.
تفکر انسانی: رهیافت مدلسازی شناختی
اگر بخواهیم بگوییم برنامهای مثل انسان فکر می کند، باید با چگونگی فکر کردن انسان آشنا باشیم. لذا بایـد بـه چگـونگی عملکـرد
مغز انسان بپردازیم. دو روش برای این کار وجود دارد:
*
درونگرایی (سعی کنیم به افکار خود پی ببریم)
*
تجربیات روا نشناسی
اگر تئوریهای دقیقی راجع به ذهن خود داشته باشیم، میتوانیم آنها را به برنامه کامپیوتری تبدیل کنیم. اگر ورودی هـا/خروجیهـا
و رفتارهای زمانبندی برنامهها با رفتارهای متناظر انسان تطبیق کند، نتیجه میگیریم که بعضی از راه کارهای برنامـههـا، در انسـان
نیز کاربرد دارد. بهعنوان مثال، آلن نیوئل و هربرت سیمون که GPS (حلکننده مسئلههای عمومی) را ایجاد کردند، اعتقاد نداشـتند
که برنامه آنها مسئلهها را به درستی حل کند. آنها سعی کردند ردیابی مراحل استدلال برنامه را با مراحل حل مسئله توسـط انسـان
در یک مسئله، مقایسه کنند. علم شناخت که علمی میان رشتهای است، مدلهای کامپیوتریِ هوش مصنوعی و فنون تجربـی روان-
شناسی را با هم ترکیب کرده تا فرضیه های دقیق و آزمونپذیر از عملکرد ذهن انسان به دست آورد

سؤالات چهار گزینهای فصل اول
-1
کدامیک از جملات زیر نادرست است؟
1)
در نگرش قوانین تفکر، تأکید عمده بر روی استنتاجهای صحیح است.
2)
تولید استنتاجهای صحیح قسمتی از وجود یک عامل عقلانی است.
3)
عقلانی بودن مساوی با استنتاج منطقی است.
4)
مواردی از رفتار منطقی وجود دارند که نمیتوانند به صورت استدلالی بیان شوند تا قادر به ذکر با استنتاج گردند.
-2
کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟
1)
رسیدن به منطق کامل و انجام عمل صحیح در محیطهای پیچیده همواره امکانپذیر نیست.
2)
استنتاج صحیح تنها فرآیند صحیحی برای حصول منطقی بودن است و نه شرط لازم.
3)
منطقی عمل کردن شامل منطقی فکر کردن، استدلال و استنتاج نیز میباشد.
4)
عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ یک رفتار منطقی براساس استنتاج و استدلال است.
-3
تعریف زیر در کدام گروه از تعاریف قرار میگیرد؟
«
مطالعه ی محاسباتی که امکان مشاهده، استدلال و عمل را فراهم میکند
1)
عملکرد منطقی 2) تفکر منطقی
3)
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه
-4
آزمون تورینگ در کدام حیطه قرار میگیرد؟
1)
عملکرد عقلانی 2) تفکر عقلانی
3)
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه
-5
برنامه GPS کدامیک از تعاریف هوش مصنوعی را یادآور می ؟شود
1)
عملکرد عقلانی 2) تفکر عقلانی
3)
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه هوش مصنوعی

پاسخ سؤالات چهارگزینهای فصل اول
-1
گزینه ی « 3» صحیح است.
استنتاج صحیح به معنای عقلانیت کامل نیست، زیرا اغلب وضعیتهایی وجود دارد که هیچ کـار درسـتی بـرای انجـام دادن وجـود
ندارد، در حالی که باید کاری صورت گیرد. (مانند عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ)
-2
گزینه ی « 4» صحیح است.
-3
گزینه ی « 2» صحیح است.
-4
گزینه ی « 3» صحیح است.
-5
گزینه ی « 4» صحیح است.
برنامهی GPS توسط آلن نیوول و هربرت سیمون نوشته شد و تلاش برنامهی آنها بر حل مسائل به نحوی بود که انسان مسـأله را بـا
استدلال حل میکند.

Pdf: نوع فایل

سایز: 4.17mb

تعداد صفحه:214خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:14

مجموعه تست (ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول:

کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

آزمون اول
1-مجموعه ی [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) معادل کدام است؟
الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B
گزینه پ درست است.
[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢
é ù U I U I U U U I I ë û U I
(C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم : A I B T = فرض با


2- اگرA = {2, , 3 4} و{1,2 3, 5 }=B مجموعه ی(A B)= (B A) چندعضو دارد؟

(5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف
گزینه الف» درست است.
A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B)
n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = =
2 2
I I 2 4
3- در یک واحد تولیدی 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل برای
بازآموزی در دو دورهها ی A و B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ی A و 36 نفر در دور هی B و 70
نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادی که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،
کدام است؟
الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60
گزینه ب » درست است.
«5» WWW.SANJESH.IR
n(M) =120 ، n A( ) = 48 ، n B( ) = 36 ، n (A BU ) = 70
n (A B ) n (A B) n (M) n (A B)
é ù¢
¢ ¢ I = ë û U U = - =120- = 70 50
-4 اگر {{A = {1,2, , {1 2 ، آنگاه مجموعه ی توانی P A( ) ، A ، چند زیر مجموعه دارد؟
الف) 8 ب) 64 پ) 256 ت) 128
گز ینه پ درست است.
2 8 8 است. بنابراین تعداد زیر مجموعه ی ( )P A برابر = 3 تعداد اعضای ( )P A ، برابر با =
است .
اعداد در سوالات بالا به علت کپی کردن جابه جا شده البته دردانلود فایل اصلی این مشکل وجود ندارد.

Pdf: نوع فایل

سایز: 1.62mb

تعداد صفحه:92خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:35

فشرده سازی اطلاعات (DATA COMPRESSION )

فشرده سازی اطلاعات (DATA COMPRESSION )


در این روش ذخیره اطلاعات به شکلی است که فضای کمتری را اشغال کند. این عملکرد در ارتباطات بسیار مهم است ، چرا که این امکان را به تجهیزات می دهد تا همان مقدار اطلاعات را با bit کمتری ذخیره یا منتقل کنند. تکنیک های مختلفی برای انجام اینکار وجود دارد اما تنها چند مورد از آنها استاندارد هستند. CCITT یک تکنیک فشرده سازی اطلاعات برای انتقال فاکس ها استاندارد( Group 3 ) و یک استاندارد فشرده سازی برای تبادل اطلاعات از طریق مودم ها ( CCITT V.42 bis) تعریف نموده است. علاوه براین ، انواع فشرده سازی فایل از قبیل ARC و ZIP نیز وجود دارد. فشرده سازی اطلاعات بطور گسترده ای در برنامه های ایجاد نسخة پشتیبان ، برنامه های صفحه گسترده و سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی نیز استفاده می شود. انواع مختلفی از اطلاعات نظیر تصاویر bit-map را می توان به سایزهای کوچکتر فشرده کرد

Protocol
شکل پذیرفته شده ای برای تبادل ارتباطات میان دو دستگاه است. پروتکل موارد زیر را تعریف می کند :
• روش مورد استفاده برای کنترل خطا
• شیوه فشرده سازی اطلاعات ، درصورت وجود
• شیوة اعلام و نمایش ارسال پیام توسط دستگاه فرستنده
• شیوة اعلام و نمایش دریافت پیام توسط دستگاه گیرنده
برنامه نویسان می توانند انواع مختلفی از پروتکل های استاندارد را انتخاب کنند. هریک از آنها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است ؛ مثلاً برخی از آنها ساده تر ، برخی قابل اطمینان تر و برخی سریعتر هستند. از نقطه نظر کاربر ، تنها جنبه جالب پروتکل ها ، قابلیت برقراری ارتباط کامپیوترشان با سایر کامپیوترها است. پروتکل را می توان در سخت افزار یا نرم افزار بکار برد.
CCITT
خلاصه نام موسسه Comite Consultatif International Telephonique et Telegraphique می باشد که استانداردهای ارتباطی بین المللی را تنظیم می کند. CCITT اکنون بعنوان ITU شناخته شده و استانداردهای مهمی را برای تبادل اطلاعات تعریف کرده است :
• Group 3 : پروتکل جهانی برای ارسال اسناد فاکس از طریق خطوط تلفن است. پروتـــــــکل Group 3 CCITT T.4 را برای فشرده سازی اطلاعات و حداکثر میزان انتقال ( baud9600 ) را مشخص کرده است. دو درجه وضوح تصویر وجود دارد: 203 x 98 و 203 x 196
• Group 4: پروتکلی برای ارسال اسناد فاکس از طریق شبکه های ISDN است. این گروه 400 پروتکل را پشتیبانی می کند که شامل تصاویر با وضوح بیش از dpi 400 می شوند
STAND-ALONE
به دستگاههایی اطلاق می شود که به تنهایی کارکرده و نیاز به تجهیزات دیگر ندارند. مثلاً دستگاه فاکس از این دسته است ؛ چرا که برای کارکردن نیاز ، به کامپیوتر ، چاپگر ، مودم یا سایر تجهیزات ندارد. به همین دلیل نیز چاپگرها STAND-ALONE محسوب نمی شوند چراکه برای فعالیت و تغذیه اطلاعات نیاز به کامپیوتر دارند.
تا آخر سال 2000، یعنی درست 4 سال پس از عرضه دی.وی.دی، مصرف‌کنندگان، 14 میلیون دستگاه پخش خریده و آن را به پرفروش‌ترین دستگاه الکترونیکی خانگی تبدیل کرده بودند.
امروزه با پیشرفت روزافزون فناوری در دستگاه‌های الکترونیکی خانگی بخصوص دی.وی.دی، این دستگاه مجهزتر می‌شود و روزبه‌روز کاربرد آن رو به افزایش است. مدیر مرکز تحقیقات و توسعه شرکت صنایع نماالکترونیک پیام با اشاره به مطلب فوق افزود: هم‌اکنون دی.وی.دی‌های موجود در بازار دارای امکانات متداول هستند.
در حال حاضر این شرکت سعی نموده است. دی.وی.دی‌ را بامشخصات بهتر و امکانات بیشتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. این دی.وی‌.دی در دو مدل DV-3500 و DV-3131 می‌باشد که فقط از لحاظ ظاهر متفاوت و از لحاظ عملکرد شبیه به هم هستند. این دستگاه مجهز به خروجی VGA برای اتصال به مانیتور برای دریافت تصاویر بهتر است و مجهز به مدار Progresive Scan که روش مدرنی است برای بدست آوردن تصویر مطلوب و با کیفیت، بدین معنا که برخلاف Interlace Scan که اسکن معمولی تصویر است این مدار بصورت اسکن متوالی تصویر برای وضوح بیشتر بکار می‌رود.
همچنین این دستگاه مجهز به قفل ایمنی دیسک‌های درجه‌بندی شده‌است. همچنین قابلیت کارائوکه(حذف صدای خواننده از روی موسیقی) و ورودی میکروفن و قابلیت پخش دیسک‌های عکس و اسلاید با فرمت‌های CD/JPEG,Kodak Picture را دارد.
از ویژگی‌های دیگر این دستگاه می‌توان به حافظه روی دیسک Marking یا علامت‌گذاری دی.وی.دی و تبدیل سیستم NTSC به پال برای تلویزیون‌هایی که قابلیت پخش سیستم NTSC را ندارد، اشاره نمود.
همچنین این دی.وی.دی دارای استانداردهای ایمنی و کیفیت از قبیل Class 1 (‌اشعه لیزر مورد استفاده در این دستگاه نوع ضعیف شده است و در نتیجه خطر تشعشع به بیرون دستگاه وجود ندارد) و دارای نشان CEاست،که نشان‌دهنده انطباق این دستگاه با استانداردهای کشورهای اروپایی می‌باشد.
با تنظیم اکولایزر این دستگاه صدای موسیقی Rock-pop-live-Dance-Techno-Classic-Soft را می‌توان انتخاب کرد و هنگام اجرای دیسک‌ها حالت مربوط به پخش صدای محیطی را انتخاب نمود.
درپایان برای آشنایی بیشتر خوانندگان با دستگاه دی.وی.دی توضیحی مختصر آمده است:
DVDکه نام کوتاه و متداول دیسک ویدئویی دیجیتال Digital Video Disc و یا دیسک چندمنظوره دیجیتال Digital Versatile Disc می‌باشد نسل جدید تکنولوژی ذخیره اطلاعات بر روی دیسک نوری بوده و این تکنولوژی قابلیت ذخیره یک فیلم سینمایی بر روی دیسک با کیفیت بالا و صدای عالی و یا ذخیره حجم اطلاعات کامپیوتری بیشتر از CD معمولی را دارد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: فشرده، سازی، اطلاعات، (Data، COMPRESSION، )
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:20

رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنیم، پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود.این تحقیق نیز بطورموردی به رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت خدمات بانکی مبینی برالگوی سروکوال در شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر قم می پردازد:برای انجام این تحقیق در ابتدا سعی بر این شدکه مفاهیم کلیدی همچون بهبودکیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات ،مدل سروکوال تبیین شود

این مقیاس دارای 5 بعد (شامل عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی )است، که مجموعا شامل 30مولفه (شاخص)میباشد.

برای بررسی سوالات مربوطه با توجه به مدل مفهومی ارائه شده از روش تحقیق همبستگی-پیمایشی وروش نمونه گیری تصادفی طبقاتی بهره گیری شد. به منظور جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه به نظر سنجی از مشتریان بانک مهر ایران پرداخته شد.پس از بررسی ادبیات موضوع، پرسشنامه سروکوال بین 185نفراز مشتریان بانک مهر ایران در شهر قم توزیع شد.در نهایت160 پرسشنامه به دست محقق رسید و کار تحلیل شروع و نتایج استخراج شد.

در ارتباط با آزمون سوالات تحقیق از آزمون anova برای میانگین یک جامعه آماری و آزمون دانکن بهره گیری و تمامی محاسبات آماری تحقیق توسط محقق ومشاور آماری و بوسیله نرم افزار spss excel انجام گرفت. نتایج به دست آمده ازآمارتوصیفی بدین صورت می باشد که 9/71 %ازجامعه ی آماری این تحقیق رامردان، 45 % افراد دارای تحصیلات لیسانس ،25 %ازافرادجامعه کارمند بخش دولتی وبیشترین گروه سنی بین گروه 25 تا35 سال بودند. نتایج به دست آمده از آماراستنباطی بدین صورت است که دربین ابعاد سروکوال بعد همدلی بالاترین رتبه رابه خود اختصاص داده است. دربررسی مقایسه ی مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات مولفه کامپیوتروخودپرداز در بعد پاسخگویی، پایانه ی فروش در بعد پاسخگویی،همدلی و اطمینان معنادار می باشند.

کلید واژه ها:

فناوری اطلاعات وارتباطات، بهبود کیفیت خدمات بانکی، الگوی سروکوال

فهرست مطالب

چکیده فارسی:........................................................................................................................................1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه.....................................................................................................................................................3

1-1)بیان مسئله تحقیق...........................................................................................................................5

1-2) اهمیت وضرورت........................................................................................................................6

1-3)اهداف تحقیق.................................................................................................................................8

1-4)فرضیات تحقیق...............................................................................................................................8

1-5)روش گردآوری اطلاعات...............................................................................................................9

1-6)قلمرو تحقیق...................................................................................................................................9

1-7)تعریف برخی مفاهیم و واژه های تحقیق....................................................................................10

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................................13

2-1)خدمات...........................................................................................................................................13

2-1-1)تعریف خدمات بانکی................................................................................................................13

2-1-2)انواع خدمات بانکی....................................................................................................................14

2-1-3)اهمیت خدمات بانکی................................................................................................................16

2-1-4)مفهوم جدید خدمت به مشتریان..................................................................................................17

2-1-5)وجه تمایز خدمات باکالا..............................................................................................................18

2-1-6)ویژگی خدمات.............................................................................................................................19

2-1-7)ویژگی های خاص خدمات بانک داری........................................................................................22

2-1-8)کانالهای توزیع خدمات بانکی.......................................................................................................23

2-1-9)استراتژی های بازار یابی بانکها.....................................................................................................24

2-2)مفاهیم کیفیت وکیفیت خدمات..........................................................................................................27

2-2-1)تعریف کیفیت................................................................................................................................27

2-2-2)کیفیت ازکدام دیدگاه.....................................................................................................................29

2-2-3)ابعادکیفیت....................................................................................................................................30

2-2-4)کیفیت خدمات بانکی....................................................................................................................31

2-2-5)اهمیت کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان.....................................................................................31

2-2-6)هزینه های کیفیت خدمات.............................................................................................................33

2-2-7)مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر.........................................................................................................34

2-2-8)بهبودکیفیت خدمات بانک.............................................................................................................35

2-2-9)عوامل موثر برکیفیت خدمات بانکی................................................................................................37

2-2-10)موانع دستیابی به بهبودکیفیت خدمات بانکی.................................................................................38

2-2-11)اجزای تشکیل دهنده ی کیفیت خدمات........................................................................................39

2-2-12)ابعادکیفیت خدمات.........................................................................................................................40

2-2-13)مدلهای کیفیت خدمات.....................................................................................................................41

2-2-13-1)مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات................................................................................................41.

2-2-13-2)مدل تحلیل شکافهای پنجگانه کیفیت..........................................................................................42

2-2-13-3)مدل تطبقی تکنولوژی اطلاعات..................................................................................................44

2-2-13-4)مدل بانکداری اینترنتی.................................................................................................................45

2-2-13-5)مدل مبتنی برفناوری اطلاعات.....................................................................................................46

2-2-13-6)مدل کیفیت خدمات الکترونیکی.................................................................................................48

2-3)فناوری اطلاعات و ارتباطات..................................................................................................................50

مقدمه...............................................................................................................................................................50.

2-3-1)تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات..................................................................................................50

2-3-2)اهمیت و لزوم فناوری اطلاعات و ارتباطات......................................................................................51

2-3-3)ویژگی های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات..................................................................................52

2-3-4)ارکان اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات........................................................................................53

2-3-5)نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان....................................................................................56

2-3-6)آمارهایی از آخرین وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران....................................................58

2-3-6-1):تصویر اجمالی وضعیت موجود......................................................................................................58

2-3-6-2):جایگاه ایران در میان شاخص‌های فناوری اطلاعات.......................................................................58.

2-3-6-3):میزان دسترسی به ICT در ایران در مقایسه با جهان........................................................................59.

2-3-6-4):میزان استفاده ازICT در ایران در مقایسه با جهان............................................................................ 59

2-3-6-4-1)اقتصاد دیجیتالی..........................................................................................................................61

2-3-6-4-2)وضعیت دولت الکترونیک...........................................................................................................61

2-4)تجارت الکترونیک.....................................................................................................................................62

2-4-1)تاریخچه مختصر تجارت الکترونیک.....................................................................................................62

2-4-2)تعریف تجارت الکترونیک.....................................................................................................................62

2-4-3)سازمان های تجارت الکترونیک............................................................................................................63

2-4-4)مدل های تجارت الکترونیک...................................................................................................................63

2-4-5)نقش بانکها در تجارت الکترونیکی..........................................................................................................65

2-4-6)فواید تجارت الکترونیکی برای بانکها......................................................................................................66

2-5)بانکداری الکترونیک......................................................................................................................................66

2-5-1)سطوح بانکداری الکترونیک......................................................................................................................68

2-5-2)مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی........................................................................................69

2-5-3)فناوری های بانکداری الکترونیکی...........................................................................................................70

2-5-3-1)بانکداری موبایل...................................................................................................................................70

2-5-3-2)بانکداری اینترنتی..................................................................................................................................70

2-5-3-3)ماشین خودپرداز...................................................................................................................................71

2-5-3-4)بانکداری بر اساس پایانه فروش...........................................................................................................72

2-5-3-5)بانکداری تلفنی....................................................................................................................................72

2-5-3-6)بانکداری خانگی و اداری.....................................................................................................................73

2-5-4)ابزارهای پرداخت در دنیای الکترونیک....................................................................................................74

2-5-5)ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی مناسب..............................................................................75

2-5-6)اجزای بانکداری الکترونیک در ایران........................................................................................................75

2-5-7)مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی درایران.........................................................................77

2-6)مدل سروکوال:..............................................................................................................................................78

2-7)پیشینه پژوهش...............................................................................................................................................83

2-7-1)مطالعات داخلی........................................................................................................................................83

2-7-2)مطالعات خارجی......................................................................................................................................88

2-7-3)تحلیلی گذرا برپیشینه تحقیقات.................................................................................................................89

2-8)شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات:.......................................................90

2-9)نتیجه گیری فصل دوم و ارائه مدل نظری پژوهش.........................................................................................91

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................................................93

3-1)روش تحقیق..................................................................................................................................................93

3-2)جامعه آماری.................................................................................................................................................94

3-3)نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری.............................................................................................................94

3-4)حجم نمونه...................................................................................................................................................95

3-5)ابزار و روش جمع آوری اطلاعات................................................................................................................95

3-6)روایی و پایایی ابزار سنجش..........................................................................................................................96

3-7)مراحل انجام تحقیق.......................................................................................................................................97

3-8)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات...................................................................................................................99

3-9)تحلیلی گذرا بر فصل سوم...........................................................................................................................99

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات ویافته ها

مقدمه.............................................................................................................................................................101

4-1) بخش اول تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها...........................................................................................101

4-1-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت:..........................................................................101

4-1-2)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات:.........................................................................102

4-1-3)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب شغل:..................................................................................103

4-1-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن:...................................................................................104

4-2) تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها:.........................................................................................................105

4-2-1) بررسی میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات از دیدگاه مشتریان......................................105

4-2-2)بررسی مقایسه مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات با ابعاد سروکوال..............................................107

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1)نتیجه گیری از یافته های پژوهش.........................................................................................................140

5-1-1) نتایج بدست آمده ار آمار توصیفی...................................................................................................140

5-1-2)نتایج بدست آمده از آمار استنباطی...................................................................................................141

5-1-2-1)بررسی مقایسه مولفه های ICT با ابعاد سروکوال.........................................................................142

5-2)مشکلات ومحدودیتهای پژوهش..........................................................................................................147

5-3)پیشنهاد های تحقیق...............................................................................................................................147

5-4)پیشنهادها برای تحقیق های بعدی.........................................................................................................148

.فهرست جداول:

جدول(2-1): تفاوت کالاها و خدمات.................................................................................................................................19

جدول(2-2): ابعاد کیفیت...................................................................................................................................................30

جدول(2-3) : مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی...........................................................................................69

جدول(2-4) : شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات:.......................................................90

جدول(4-1) :توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس جنس............................................................................101

جدول (4-2): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس میزان تحصیلات........................................................102.

جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس شغل.............................................................................103

جدول (4-4): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس گروههای سنی...........................................................104

جدول(4-5): میانگین و انحراف معیار فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات بانکی توسط نمونه های تحت پژوهش............................................................................................................................................105

جدول(4-6): توزیع فراوانی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات بانکی توسط نمونه های تحت پژوهش..................................................................................................................................................................106

جدول (4-7): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی.......................................................................................................................................................................107

جدول (4-8): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات........................................................................................................................................................................108

جدول(4-9): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی..............................................................................................................................................................................109

جدول(4-10): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان..............................................................................................................................................................................110

جدول (4-11): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین...............................................................................................................................................................................111

جدول (4-12): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی.........................................................................................................................................................................113

جدول(4-13): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات...........................................................................................................................................................................114

جدول(4-14): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی...............................................................................................................................................................................115

جدول(4-15): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان..............................................................................................................................................................................116

جدول (4-16): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین...............................................................................................................................................................................117

جدول (4-17): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی.........................................................................................................................................................................119

جدول (4-18): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات..........................................................................................................................................................................120

جدول (4-19): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی................................................................................................................................................................................121

جدول (4-20): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان...............................................................................................................................................................................122

جدول (4-21): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین............................................................................................................................................................................123

جدول(22-4)مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی.........................................................................................................................................................................124

جدول 23-4)): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات....................................................................................................................................................................125

جدول(4-24): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی.....................................................................................................................................................................127

جدول(4-25): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان........................................................................................................................................................................128

جدول (4-26): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین.....................................................................................................................................................................129

جدول 27-4)): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی............................................................................................................................130

جدول (4-28(: مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات...............................................................................................................................132

جدول (29-4): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی.................................................................................................................................133.

جدول 30-4)): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان....................................................................................................................................134

جدول (431-): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین....................................................................................................................................136

جدول(4-32 ): میانگین و انحراف معیار ابعاد رضایتمندی بر اساس الگوی سروکوال از دیدگاه نمونه های تحت پژوهش بر اساس 100 نمره.............................................................................................................................................................137

جدول (4-33): میانگین و انحراف معیار ساده سازی و روان سازی خدمات بانکی از دیدگاه نمونه های تحت پژوهش بر اساس 100 نمره............................................................................................................................................................138

جدول (4-34): میانگین و انحراف معیار ابعاد رضایتمندی بر اساس الگوی سروکوال از دیدگاه نمونه های

تحت پژوهش..............................................................................................................................................................138

فهرست نمودارها:

نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس جنس..............................................................102

نمودار (4-2): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس میزان تحصیلات...........................................103

نمودار (4-3): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس شغل..............................................................104

نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس گروههای سنی................................................105

نمودار(4-5): توزیع فراوانی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات بانکی توسط نمونه های تحت پژوهش....................................................................................................................................106

نمودار(4-6): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی...........................................................................................................................................................108

نمودار(4-7): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات.............................................................................................................................................................109

نمودار (4-8): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی..................................................................................................................................................................110

نمودار (4-9): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان................................................................................................................................................................111

.نمودار(4-10): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین..........................................................................................................................................................112

نمودار(4-11): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی..........................................................................................................................................................113

نمودار(4-12): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات.............................................................................................................................................................114

نمودار(4-13): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی.................................................................................................................................................................115

نمودار (4-14): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان................................................................................................................................................................117

نمودار (4-15): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین.................................................................................................................................................................118

نمودار(4-16): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی..........................................................................................................................................................119

نمودار(4-17): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات............................................................................................................................................................120

نمودار (4-18): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی.................................................................................................................................................................121

نمودار(4-19): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان.................................................................................................................................................................122

نمودار(4-20): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین................................................................................................................................................................123

نمودار (4-21): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی................................................................................................................................125

نمودار(4-22): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات.................................................................................................................................126

نمودار(4-23): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی.......................................................................................................................................127

نمودار(4-24): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان..................................................................................................................................128

نمودار(4-25): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین...................................................................................................................................130

نمودار(4-26): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی...............................................................................131

نمودار(4-27): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات................................................................................132

نمودار(4-28): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی....................................................................................134

نمودار(4-29): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان...................................................................................135

نمودار(4-30): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین...................................................................................137

فهرست اشکال

شکل(2-1): تعریف کیفیت از دید هانسن............................................................................................................29

شکل(2-2): زنجیره واکنشی بهبود کیفیت..........................................................................................................35

شکل( 2-3 ):مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات.....................................................................................................42

شکل(2-4): مدل تحلیل شکاف های پنج گانه کیفیت خدمات............................................................................43

شکل(2-5)مدل تطبیق تکنولوژی اطلاعات ..........................................................................................................45

شکل(2-6): مدل بانکداری اینترنتی......................................................................................................................46

شکل(2-7) :مدل مبتنی بر فن آوری اطلاعات......................................................................................................48

شکل(2-8):مدل کیفیت خدمات الکترونیکی........................................................................................................49

شکل(2-9): میزان استفاده ازICT در ایران در مقایسه با جهان...............................................................................60

شکل(2-10): نقش بانک در تجارت الکترونیک....................................................................................................65

شکل(2-11):مدل مفهومی تاثیرICT دربهود کیفیت خدمات بانکی براساس الگوی سروکوال............................91

ضمائم:

پرسشنامه............................................................................................................................................................149

منابع وماخذ:

منابع فارسی.......................................................................................................................................................153

منابع انگلیسی....................................................................................................................................................158

سایت های مورداستفاده......................................................................................................................................160

چکیده انگلیسی..................................................................................................................................................161خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:45

رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

جهان امروز عصر اطلاعات است و دستیابی به اطلاعات ابزاری برای بدست آوردن مزیت رقابتی در بین سازمان ها شده است .در این راستا انتخاب روش کسب اطلاعات بهتراهمیت بسیار بالایی پیدا می کند .مسلما استفاده از نتایج این پژوهش کار آفرینان را در ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی مناسب برای کسب و کار خود یاری خواهد کرد.

این پژوهش از نوع کاربردی،توصیفی همبستگی است که در آن رابطه بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS ) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP )، فاکتور ظرفیت و رشد فروش بررسی و با تکنیک AHP و سه شاخص ذکر شده اقدام به انتخاب بهترین روش کسب اطلاعات بازاریابی شده است داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در سال 1388می باشد و برای محاسبه TFP تابع تولید کاب –داگلاس مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنادار قوی بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS )و بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) (0.94)، فاکتور ظرفیت (0.52)و رشد فروش (0.78)است همچنین کسب اطلاعات از فروشندگان نهایی بهترین روش کسب اطلاعات در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد.

واژگان کلیدی:سیستم اطلاعات بازاریابی،بهره وری کل عوامل تولید(TFP )، فاکتور ظرفیت ،رشد فروش،AHP

فهرست مطالب

فصل اول...

کلیات تحقیق...

1-2تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق: 1

1-3 سوال های اصلی تحقیق.. 2

1-4 ضرورت انجام تحقیق.. 3

1- 5 سابقه تحقیق: 6

1-6 فرضیه ها: 8

1-7 اهداف اساسی تحقیق: 8

1-8 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: 8

1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟. 9

1-10روش تحقیق: 10

1-11روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 10

1-12جامعه و نمونه آماری: 11

1-13روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 11

1-14پایایی و روائی پرسش نامه. 12

1-14-1روایی پرسش نامه: 12

1-14-2پایایی پرسش نامه : 12

فصل دوم..

مبانی نظری تحقیق...

2-1مقدمه: 13

2-2اهمیت موضوع: 13

2-2-1اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان. 14

2-3دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری: 17

2-4عملکرد سازمانی.. 22

2-4-1بهره وری: 23

2-4-1-1بهره وری چه هست و چه نیست ؟. 25

2-4-1-2شاخص بهره وری کل عوامل تولید. 25

2-4-2فاکتور ظرفیت: 27

2-5 سیستم اطلاعاتی بازاریابی.. 28

2-5-1بازارهای صنعتی.. 30

2-5-2بازاریابی صنعتی.. 31

2-5-3مشتری صنعتی.. 32

2-5-4ارزش از دیدگاه مشتری.. 35

2-5-5 مطالعات بازار. 36

2-5-6مدل های سیستم اطلاعات بازاریابی: 37

2-5-6-1مدل سیستم اطلاعات بازاریابی کاتلر : 39

2-5-6-2مدل مفهومی آشیل و جوبر : 39

2-6مدیریت بازاریابی و سیستم‌های نوین تصمیم‌ساز. 41

2-7ضرورت وجود سیستم‌های اطلاعات بازاریابی در سازمان‌ها 42

2-8سیستم اطلاعات بازاریابی و عملکرد سازمان. 43

2-9دلایل اهمیت روزافزون تحقیقات بازاریابی.. 50

2-10ضرورت تحقیقات بازاریابی به طور خلاصه. 52

2-11نگاهی به مفاهیم اولیهAHP.. 63

2-11-1فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 65

2-11-2سازگاری سیستم.. 66

فصــل سـوم..

روش تحقیـق...

3-1مقدمه: 67

3-2نوع و روش تحقیق.. 67

3-3معرفی جامعه آماری: 68

3-4ابزار و روش جمع آوری اطلاعات... 72

3-5روش ها و الگو های اندازه گیری بهره وری عوامل تولید. 75

3-6عملیات وزن دهی فاکتورها 77

3-7نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: 78

3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 79

3-9خلاصه فصل.. 81

فصــل چهارم..

تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1مقدمه. 81

4-2-1تحلیل داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 81

4-2-2میانگین تعداد کارکنان در واحد های صنعتی: 82

4-2-3بررسی جنسیت پاسخ دهندگان. 82

4-2-4بررسی سن پاسخ دهندگان. 83

4-2-5بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان. 83

4-2-6بررسی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 84

4-3بخش دوم: تجزیه و تحلیل یافته ها ، آمار استنباطی و آزمون فرضیهها 85

4-3-1محاسبه ضرایب تابع کاب داگلاس... 85

4-3-2رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازار با تکنیک AHP.. 89

4-3-3محاسبه تابع تبدیل با استفاده از رگرسیون. 90

4-3-4مدل سلسله مراتبی.. 91

4-3-5نتایج محاسبات AHP توسط نرم افزار EXPERT CHOICE.. 92

4-3-6محاسبه وزن های نسبی و نهایی.. 93

4-3-7نتایج بدست آمده از محاسبات AHP.. 93

4-3-8سازگاری سیستم.. 94

فصل پنجم..

نتیجه گیری و پیشنهادات...

5-1. مقدمه. 95

5-2. خلاصه و نتیجه تحقیق.. 95

5-3نتایج.. 98

5-3-1نتایج بر اساس اهداف تحقیق: 99

5-4 بحث: 99

5- 5 پیشنهادات: 100

5-5-1پیشنهاد برای واحد های صنعتی: 100

5-5-2پیشنهاد برای دولت : 100

5-5-3 پیشنهاد برای محققان آینده: 101

5-6محدودیت های تحقیق.. 101

5-7 خلاصه فصل.. 101

منابع: 102

فهرست نگاره ها

نگاره 1-1 بهره وری چه هست و چه نیست ؟. 25

نگاره 2- 1 : سیستم اطلاعات بازاریابی.. 38

نگاره 2-2 : مدل سیستم اطلاعات بازاریابی فیلیپ کاتلر. 39

نگاره 2-3 : عوامل تاثیرگذار در طراحی سیستم اطلاعات بازاریابی.. 40

نگاره 3-1 دسته بندی واحد ها بر اساس تعداد کارکنان. 70

نگاره 3-2 دسته بندی واحد ها بر اساس میزان سرمایه گذاری.. 71

نگاره 3-3 دسته بندی واحد ها بر اساس به روز بودن تکنولوژی.. 72

نگاره 4-1-دسته بندی واحد های صنعتی بر اساس میزان فعالیت و شیفت کاری.. 81

نگاره 4-2 میانگین تعداد کارکنان در واحد های صنعتی: 82

نگاره 4- 3 توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب جنسیت... 82

نگاره 4-4 توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب سن.. 83

نگاره 4-5 توزیع فراوانی جامعه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات... 83

نگاره 4-6 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت آنها 84

نگاره 4-7 جدول رگرسیون برای تخمین ضرایب α وβ.. 85

نگاره 4-8 تعداد و درصد استفاده از روش ها 87

نگاره 4-9 میزان همبستگی هر یک از روش ها با سه معیار. 87

نگاره 4-10 رتبه بندی روش ها بر اساس TFP.. 88

نگاره 4-11 رتبه بندی روش ها بر اساس رشد فروش... 88

نگاره 4-12 رتبه بندی روش ها بر اساس فاکتور ظرفیت... 89

نگاره 4-13 محاسبه تابع تبدیل با استفاده از رگرسیون. 90

نگاره 4-14 مدل سلسله مراتبی.. 91

نگاره4-15- میانگین هندسی مقایسه زوجی معیارهای عملکرد. 92

نگاره4-16 نتایج بدست آمده از محاسبات AHP.. 93خرید فایلادامه مطلب
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 21 >>