X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:18

کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی

کتاب زمین شناسی اقتصادی رشته مهندسی زمین شناسی

فصل اول چگونگی تشکیل کانسارها و ردهبندی کانسارها
موضوعات مهم و اساسی در تشکیل هر کانسار عبارتند از :
1) منبع و مشخصه سیالات کانیدار
2) منبع مواد سازنده کانیها و چگونگی ورود آنها به سیال
3) چگونگی مهاجرت سیالات کانیدار
4) نحوه جدا شدن ماده معدنی از سیال کانیدار و چگونگی نهشت آن منبع و مشخصه سیالات کانیدار
مهمترین سیال حملکننده کانهها، آب است که به انواع زیر تقسیم میشود:
الف) آب ماگمایی
ماگما مذاب لزج و داغی است که بخش عمده آن را سیلیکاتها تشکیل میدهنـد (بجـز کربناتیـتهـا) و خاسـتگاه آن گوشـته
بالایی و پوسته زیرین است.
ماگماها همانند سنگها، به دو گروه فلیسک و مافیک تقسیم میشـوند. ماگمـای مافیـک و التـرا مافیـک از گوشـته سرچشـمه
میگیرد و به دلیل حرارت بالا و آب کم، عمدتاً سنگهای آتشفشانی را تشکیل میدهد، در حالیکه ماگمای فلیسک (اسـیدی)
به دلیل حرارت پایین و آب زیاد سنگهای نفوذی را به وجود میآورد.
عناصر فلزی موجود در ماگما تحت شرایط خاصی از آن جدا میشوند و طی این جدایش، کروم، نیکل و پلاتـین در بخـشهـای
غنی از Mg و Fe (ماگمای مافیک) و قلع، توریوم و زیرکن در بخشهای غنی از Si (ماگمای فلیسک) تجمع میکننـد. تیتـانیوم
و آهن نیز با گونههای مختلف سنگهای آذرین همراه میشوند. از جمله سنگهای مهم محتوی مواد معدنی،گرانیتهـا هسـتند
و این سنگها براساس ویژگیهای سنگشناسی، زمینشناسی و ... به 4 گروه A ،S ،J و M تقسیم میشوند که به ترتیب معرف
ماگمای آذرین، رسوبی، قلیایی و گوشتهای هستند هر کدام از این گرانیتها کانیسازی خاص خود را دارند، مـثلاً Ag ،Pb ،Zn،
Mo ،Au با گرانیت نوع I و Li ،V ،Be ،Sn با گرانیت نوع S یافت میشود. گرانیت نوع A، غیر تکتونیکی اسـت و نـوع M بلاژیـو
گرانیت نامیده میشود. به گرانیت تیپ I، منیتیتی و به نوع S، ایلمنیتی نیز گفته میشود.
2 کیمبرلیتها نوعی ماگمای مافیک والترامافیکاند که آب بسیار کـم دارنـد و غنـی از گازهـای F, , Co Co
و B هسـتند و از
اعماق زیاد (گوشته) منشأ میگیرند.
در ماگمای حد واسط آب و کمپلکسهای S ,B , , Cl F
از عوامل مهم انتقال و تمرکز عناصـر محسـوب مـیشـوند. آب - - - 2-
موجود در آنها 1 تا 8٪ است.
ماگمای مونزونیتی پس از تبلور پیروکسن، پلاژیوکلاز و هورنبلند و غنی شدگی نسبی از Cu، تحت شرایط مناسب، ذخایر مـس
پرفیری را تشکیل میدهد.
مجموعه تستهای کنکور سالهای گذشته زمین شناسی مهندسی:

1) کدام فرآیند در تجمع کانه ها وتوسعه زون کانیسازی تأثیری بیشتری دارد؟
Eh افزایش (1
PH افزایش (2
3) فرآیندهای بیوشیمیایی
4) جوشش قهقرایی همراه با اختلاط سیالات داغ و سرد
2) انتقال اورانیوم از سنگ مادر به حوضه رسئوبی در اثر کدام فرآیند است؟
1) احیاء و انحلال بیشتر در محلول 2) اکسیداسیون و انحلال کمتر در محلول
3) اکسیداسیون و انحلال بیشتر در محلول 4) احیاء و انحلال کمتر در محلول
3) عوامل کنترلکنندههای شیمیایی در تشکیل کانسار کدامند؟
1) عمق و کنترلکنندههای زمین ساخت
2) فشار، ترکیب سنگ مسیر و کنترلکنندههای زمین ساختی
3) حرارت، فشار، EG ،PH، غلظت محلول
4) ترکیب محلول کانهسازی و عوامل زمین ساخت
4) کدامیک از گزینههای زیر در مورد کنترلکنندههای شیمیایی صحیح است.
H s3 و سنگهای کربناته از مهمترین کنترلکنندههای شیمیایی محسوب میگردند.
1) فشار، وجود گازهای حاوی Cl ،F،
2) کنترلکنندههای مهم شیمیایی مقدار CO2 2 ,O محلول در محلولهای گرمایی میباشند که میتوانند در اکسیداسـیون
و احیاء محیط نقش عمدهای داشته باشند.م
3) کنترلکنندههای مهم شیمیایی در واقع ارتباط نزدیکی با کنترلکننـدههـای زمـینسـاختی دارنـد و گسـلهـا و نـاطق
چینخوردگی را میتوان از مهمترین کنترلکنندههای شیمیایی ذکر نمود.
4) حرارت و فشار، PH و EH، غلظت یون دگرگون و فعالیت باکتریهای غیرهوازی و فعل وانفعالات آلی.
پاسخنامه تست

1(4
3 (2
3 (3
4(4
2 (5
2 (6
نوع فایل:Pdf
سایز :2.93 MB
تعداد صفحه:140


خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:49

ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

چکیده

بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است.

پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه ی عمر را بررسی میکند و مطالعه ای میدانی است که جامعه ی آماری آن شهرستان رشت است. در این راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده های پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوری و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . یافته های پژوهش نشان می دهد که فرضیه ها تایید شد به این معنی که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نیز تایید گردید.

واژه های کلیدی : عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی ، بیمه عمر

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 2

1-2) بیان مسئله 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4) اهداف تحقیق 5

1-4-1) اهداف اصلی تحقیق 5

1-4-2) اهداف فرعی تحقیق 5

1-5) چارچوب نظری 5

1-6) پرسش های تحقیق 6

1-6-1) پرسش های اصلی تحقیق 6

1-6-2) پرسش های فرعی تحقیق 7

1-7) فرضیه های تحقیق 7

1-7-1) فرضیه های اصلی تحقیق 7

1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق 7

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق 8

1-8-1) سطح درآمد و بیمه عمر 8

1-8-2) مقایسه بیمه عمر و دیگر روش های سرمایه گذاری 8

1-8-3 ) ترویج و شناساندن بیمه عمر در کنار حمایت های دولت 9

1-9) قلمرو تحقیق 11

1-9-1) قلمرو موضوعی 11

1-9-2) قلمرو مکانی 11

1-9-3) قلمرو زمانی 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

2) مقدمه 13

2-1-1) تعریف بیمه 15

2-1-2) ریشه لغوی بیمه 19

2-1-3) انواع بیمه 20

2-1-4) مفهوم بیمه عمر 20

2-1-5) تاریخچه بیمه عمر 21

2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان 23

2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران 26

2-1-8) نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران 27

2-1-9) عوامل موثر بر بیمه عمر 27

2-1-10) موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران 28

2-1-10-1) عوامل اقتصادی : 28

2-1-10-2) عوامل ساختاری 28

2-1-10-3) عوامل اجتماعی 29

2-1-10-4) عوامل فرهنگی 29

2-1-11) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور 29

2-1-12) تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر 30

2-1-12-1) راهکارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر: 30

2-1-13) تحلیل تاثیر بار تکفل و تقاضای بیمه عمر 33

2-1-14) تحلیل تاثیر سطح درآمد و بیمه عمر 34

2-1-15) تحلیلی بر تاثیر دیگر روش های سرمایه گذاری و تقاضای بیمه عمر 36

2-1-16) فعالیت های ترویجی بیمه عمر 38

بخش دوم : پیشینه تحقیق

2-2-1) تحقیقات داخلی 41

2-2-2) تحقیقات خارجی 44

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه 48

3-2) فرآیند اجرای تحقیق 48

3-3) روش تحقیق 49

3-4) جامعه ی آماری 49

3-5) حجم نمونه و برآورد آن 50

3-6) روش گرد آوری اطلاعات 50

3-7) ابزار اندازه گیری 51

3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی (متغیر مستقل) 51

3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمایل برای تقاضای بیمه عمر (متغیر وابسته) 51

3-8 تعیین روایی پرسشنامه 52

3-9) اعتبار و پایایی (اعتبار پذیری) پرسشنامه 52

3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1) مقدمه 56

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 56

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 59

4-4) آزمون فرضیات تحقیق: 66

4-4-1) فرضیه های اصلی 66

4-4-2) فرضیه های فرعی 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 ) مقدمه 71

5-2) نتایج آمار توصیفی 71

5-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش 72

5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیات پژوهش 74

5-5 ) پیشنهادات برای محققین آتی 75

5-6) محدودیتهای تحقیق 75

منابع و ماخذ 77

ضمائم 81

فهرست جداول

جدول 2-1) نماگرهای جمعیت کشور در سال های 85-1365 33

جدول 2-2) نماگرهای جوانی و سالمندی جمعیت کشور در سالهای 85- 1365 33

جدول 2-3) برآورد جمعیت کشور در سالهای 88- 1384 34

جدول 3-1) توزیع سوالات پرسشنامه 52

جدول3-2) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق 53

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 56

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 57

جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 58

جدول4-4) توصیف متغیر درآمد پایین 59

جدول4-5) توصیف متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری 60

جدول4-6) توصیف متغیر عوامل اقتصادی 61

جدول4-7) توصیف متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت 62

جدول4-8) توصیف متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان 63

جدول4-9) توصیف متغیر عوامل اجتماعی 64

جدول4-10) توصیف متغیر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 65

جدول4-11) آزمون رگرسیون بین عوامل اجتماعی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 66

جدول4-12) آزمون رگرسیون بین عوامل اقتصادی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 66

جدول4-13) آزمون رگرسیون بین سطح پایین درآمد و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 67

جدول4-14) آزمون رگرسیون بین قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 67

جدول4-15) آزمون رگرسیون بین عدم فرهنگ سازی در جامعه و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 68

جدول4-16) آزمون رگرسیون بین ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 69

فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 56

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 57

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 58

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر درآمد پایین 59

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری 60

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر عوامل اقتصادی 61

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت دولت 62

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان 63

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر عوامل اجتماعی 64

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر 65

فهرست اشکال

شکل 1 –1 ) مدل تحلیلی تحقیق – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر 6

عنوان : ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

فرمت : doc

تعداد صفحات : 97خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:32

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم)

کتاب مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم)

توضیحات محصول :

نظریه وابستگی
نکات مهم
ـ وابستگی را می توان رویهی دیگری از مبحث استعمار و امپریالیسم دانست.
ـ به تعبیر (بلوم استروم) و (بژورن هتنه)، مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد.
ـ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین ← اکلا ECLA
ـ رائول پربیش: مکتب ECLA
ـ سیاست جایگزینی واردات= ECLA، رائول پربیش
ـ پربیش، سونکل، فورتادو= مکتب ECLA
ـ تقسیم نظام بین الملل از نظر مکتب ECLA= مرکز و پیرامون
ـ مکتب اکلا: مخالف توسعه برون زا
ـ راهبرد اکلا برای توسعه کشورهای توسعه نیافته و پیرامونی: راهبرد جایگزینی واردات در اقب ل الگـوی توسـعه درون زا،
در مقابل راهبرد و استراتژی تشویق به صادرات که در قالب الگوی توسعه برون زا قرار می گیرد.
ـ مکتب ECLA معتقد به دخالت دولت در فرایند توسعه اقتصادی است .
ـ تقسیم بندی جهان از نظر رائول پربیش: مرکز، متشکل از کشورهای پیشرفته ـ پیرامون، متشکل از کشورهای توسعه نیافته.
ـ سونکل: ساختار وابسته تجارت خارجی عامل توسعه نیافتگی است.
ـ سلسلو فورتادو: توسعه نیافتگی آمریکای لاتین را باید در قالب یک پویش تاریخی در نظر گرفت.
ـ فورتادو: وابستگی بیرونی
ـ پربیش، سونکل، فورتادو: توسعه نیافتگی را با رجوع به رابطه مبادله مورد بررسی قرار دادند.
ـ گرامشی: استعمار داخلی
ـ پل باران: برآوازه ترین نویسنده نئومارکسیست (پدر مؤسس نئومارکسیست)
ـ تفاوت میان نئومارکسیست و مارکسیست های بنیادگرا:
مارکسیست بنیادگرا: انقلاب بورژوایی ـ انقلاب سوسیالیستی
نئومارکسیست: انقلاب سوسیالیستی
ـ نیروهای انقلابی برای انقلاب در تفکرات مارکسیست بنیادگرا: کارگران صنعتی شهری
ـ نیروهای انقلابی برای انقلاب در تفکرات نئومارکسیست: دهقانان روستا (ارتش خلقی)
ـ سمیرامین: توسعه نیافتگی پیرامون
ـ کاردوزو: الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته
ـ در الگوی توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته کاردوزو، سه نوع بازیگر وجود دارد:
دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک
شرکت های چند ملیتی
بورژوازی محلی
ـ نظریه دولت اقتدارگرای بوروکراتیک: گیلرمو اودانل
ـ ویژگی های دولت اقتدارگرای بوروکراتیک از نظر اودانل
حاکمیت بورکرات ها ـ انحصار سیاسی ـ انحصار اقتصادی ـ سیاست زدایی
ـ نظریه بحران در دولت های اقتدار گرای بورکراتیک: پیترایوانس
ـ موانع اصلی توسعه جنوب از نظر مکتب وابستگی
مبادلات نابرابر ـ شرکت های چند ملیتی ـ کمک خارجی ـ بانک های تجاری
ـ دوس سانتویس و مارینی: تفکر مارکسیستی از وابستگی
ـ سه الگوی وابستگی در آمریکای لاتین از نظر دوس سانتوس
وابستگی تجاری دوران استعمار
وابستگی مالی ـ صنعتی
وابستگی تکنولوژی ـ صنعتی
ـ نظریه وابستگی ساختاری: کاردوزو ـ فالتو
ـ کاردوزو، فالتو: وابستگی جدید (نقش عوامل داخلی)
ـ اقتصادهای جزیره ای: کاردوزو ـ فالتو
ـ کاردوزو، فالتو: توسعه وابسته
ـ پل باران: سرمایه انحصاری»
ـ اندیشمند نئومارکسیست که در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده: پل باران
ـ تحلیل باران از توسعه نیافتگی: سرمایه داری انحصاری ـ امپریالیسم ـ طبقه ـ مازاد اقتصادی
ـ گوندر فرانک: کشورهای توسعه یافته امروزی هرگز توسعه نیافته نبوده اند، بلکه بی توسعه بودهاند.
ـ فرانک: پیش از پیدایش توسعه، توسعه نیافتگی نیز به هچ وجه وجود نداشته است. «14 »مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم ( بخش دوم )
نمونه سوالات تستی
1ـ کدام اندیشمند بر آثار مشروط کنندگی وابستگی بر ساختار توسعه داخلی کشورهای وابسته تأکید دارد؟
1 ) فرانک )2 آرتور لوئیس )3 دوس سانتوس 4 ) پربیش
2ـ کدام نظریه پرداز معتقد است که نظریه وابستگی به این معناست که نظام اقتصـادی یـک کشـور توسـط
توسعه و گسترش اقتصادی دیگر که به آن وابسته است، شکل گیرد؟
1) ارگانسکی 2) دوس سانتوس 3 ) گلتونگ )4 فرانک
3ـ نظریه وابستگی، نظریات نئومارکسیستی و نظریات نظام جهانی که از جمله نظریههای توسـعه و نوسـازی
می باشند، ملهم و برگرفته از کدام یک از متفکرین می ؟باشد
1) کارل مارکس 2 ) روستو 3) ماکس وبر )4 هابسون
4ـ پل باران توسعه نیافتگی را بر محور مازاد اقتصادی و نحوه ......... می داند.
1) جذب )2 جایگزینی )3 صادرات )4 سرمایه گذاری
5ـ دوس سانتوس می گوید: منظور ما از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره ای از کشـورها تـابعی
از ............ شود.
1) بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر )2 اقتصاد کشورهای متروپل
3) بسط شرکت های چند ملیتی )4 توسعه اقتصاد کشورهای سرمایه داری
6ـ سه شکل وابستگی از نظر دوس سانتوس، کدام است؟
1) وابستگی استعماری ـ مالی، صنعتی و تکنولوژیک ـ صنعتی )2 وابستگی اقتصادی، مالی و تکنولوژیک
3) وابستگی صنعتی، مالی و اقتصادی )4 وابستگی مالی، صنعتی و تجاری
7ـ کدام دانشمند اعتقاد دارد که ریشه عقب ماندگی در جهان سوم توسط کشورهای غربی در سـه مرحلـه
انجام گرفته است؟
مرحله اول صدر کالا ـ مرحله بعدی صدور سرمایه و مرحله آخر تسلط از طریق شرکت های چند ملیتی
1) دوس سانتوس 2 ) پل باران 3) فرانک 4) هابسون مسائل سیاسی و اقتصادی

نوع فایل:PDF

سایز:11.1 mb

تعداد صفحه:217خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:31

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)


مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

توضیحات محصول :

فصل اول :مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

اصطلاح جهان سوم طی چند دهۀ اخیر یکی از رایجترین عناوین برای گروه بزرگی از کشورهای جهان ( شامل بیشتر کشورهای آفریقا – آمریکای لاتین و آسیا ) بوده است .

با وجود این ، اصطلاح مزبور معنا و مفهومی متغیر و در عین حال مبهم داشته و در واقع محملی برای تعریفها و تفسیرهای متفاوت درباره این دسته از کشورها و عنوانی برای ذکر مشخصات مختلف جغرافیایی – اقتصادی – اجتماعی – هسیاسی و غیر آنها بوده است .

شاید مهمترین علت کار برد وسیع و همگانی این اصطلاح نیز همین متغیر بودن وسعت و تنوع معنایی آن باشد .

گفته می شود اولین بار در سال 1952 یعنی در اوج جنگ سرد – جمعیت شناس و اقتصاددان فرانسوی به نام آلفردسووی ( Alfred sauvy) این اصطلاح را به منظور طبقه بندی آن دسته از کشورهای جهان که از دو بلوک سیاسی – نظامی و اقتصادی آن زمان ( بلوک شرق و غرب ) خارج بودند به کار برد . اما گویا چند سال قبل از آن تاریخ نیز ایناصطلاح در فرانسه به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر نیروی سوم و موضع سوم ، تقریباً به همان معنا به کار برده می شد.


. این موضوع که اصطلاح جهان سوم – و دیگر اصطلاحات متصف به سوم – ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد امری اتفاقی نبود و توضیحی مختصر درباره علل آن می تواند بخشی از معنای این اصطلاح را روشن کند .

پس در این خصوص باید به دو موضوع اشاره کرد : نخست اینکه کشور فرانسه از همان ابتدای تشکیل بلوک بندی جهانی پس از جنگ جهانی دوم نسبت به موقعیتش در بلوکی که واقع شده بود ( به ویژه نسبت به اتحاد نظامی ناتو ) ناخشنود بود و همواره
به نوعی تمایل خود را به استقلال از این بلوک بندی نشان میداد . به کار گیری اصطلاحات مزبور طی آن سالها از سویفرانسویان می تواند به نوعی فرافکنی این تمایل تعبیر شود . دوم اینکه کلمۀ سوم در تاریخ تحولات سیاسی فرانسه سابقه طولانیتری هم دارد . این سابقه به دوران انقلاب کبیر فرانسه ( 1789 ) بر میگردد .

اصطلاح طبقه سوم و حکومت سوم از اصطلاحاتی است که طی آن دوران به کار برده می شد و معنای آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادی با معنای جهان سوم در جهان امروز داشت .

قبل از انقلاب فرانسه طبقه متوسط روبه رشد شهری ( بورژوازی ) در مقابل دو طبقه بالای آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا ) به طبقه سوم معروف بود و در سالهای اولیه انقلاب فرانسه ، حکومت انقلابی که از میان همین طبقه بر خاسته بود خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی ( دربار و کلیسا ) حکومت سوم مینامید.

سیریل ادوین بلک نیز این چهار مرحله را برای نوسازی بر میشمرد :
-1 ظهور نوگرایی و جنگ با سنت
-2 پیروزی نوگرایی و ایجاد رهبری طرفدار نوگرایی
-3 تحول عظیم اقتصادی و اجتماعی
-4 یکپارچگی جامعه

مهمترین انتقادی که بر این دسته از تعاریف نوسازی وارد شده این است که آنها استنباط خاصی را که خود از مراحل تحول جوامع غربی داشته اند به سادگی به همۀ جوامع دیگر تعمیم داده اند .
نحله ساختارگرای مکتب نوسازی بر تفکیک مشخصات جامعه مدرن از جامعه سنتی تأکید کرده ، فرایند حرکت به وضعیت نوین را در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی ذکر میکند.

مثلاً تالکوت پارسونز مفهوم متغیرهای الگویی را برای توضیح نوسازی به کار گرفته است . منظور از متغیرهای الگویی این است که در جریان نوسازیگونه ای از رفتارها یا وضعیتها به گونهای دیگر تبدیل می شود.

مجموعه تست
1 - معیار ارسطو در تقسیم نظامهای سیاسی به دو نوع مطلوب و منحرف چیست ؟
-1 عدالت یا مصلحت عمومی -2 عدالت یا قانون موضوعه
-3 عدالت یا رفاه شهروندان -4 عدالت یا عرف اجتماعی
-2 نظریۀ نظم خود انگیخته در جامعه و سیاست توسط کدام فیلسوف سیاسی ارائه شده است ؟
-1 رابرت نوزیک -2 یورگن هابرماس
-3 فریدریش هایک -4 آیزایابرلین
3 - فلسفۀ سیاسی کارل پوپر چه نوع دولت و نظام سیاسی را توصیه میکند ؟
-1 دولت حداقلی و حمایت گر -2 دولت لیبرال و مداخله گر
-3 دولت لیبرال و حداقلی -4 دولت دموکراتیک و حمایتگر
-4 مهمترین تغییر تئوریک لنین درباره نظریۀ انقلاب مارکیستی طرح نظریه ای دربارة ..... بود .
-1 انقلاب روستائیان -2 انقلاب کارگران
-3 وقوع انقلاب در کشورهای عقب ماندة جهان -4 وقوع انقلاب در کشورهای صنعتی پیشرفته
5 - دو مبنای انسان شناختی در فلسفۀ سیاسی محافظه کاران کدامند ؟
-1 آزادی انسانها و برابری عقل انسان -2 نا برابری انسانها و بدبینی به عقل انسان
-3 برابری انسانها و بدبینی به عقل انسان -4 نا برابری انسانها و اعتماد به عقل انسان
6 - کدام نوع حکومت یکی از حکومتهای خوب و مورد نظر ارسطو است ؟
-1 تیترانی -2 الیگارشی -3 دموکراسی -4 آریستوکراسی
7 – روش کار ماکیاول در کتابهای شهریار و گفتارها چیست ؟
-1 استناد به تاریخ و عبرت آموزی عملی -2 تحلیل جامعه شناختی اندیشۀ سیاسی
-3 تحلیل فلسفی اندیشۀ سیاسی -4 استناد به قوانین فلسفۀ تاریخ
8 – کدام گروه در برگیرندة نام متفکران محافظه کار سدة بیستم است ؟
-1 آیزایابرلین مایکل اوکشات هاناآرنت -2 مایکل اوکشات – لئواشتراوس – اورتگایی گاست
-3 فریدریش هایک – جان راولز – مرج سانتیانا -4 امانوئل والرشتاین – موریس مولوپونتی – کارل بارت

9 – مکتب فرانکفورت بنیانگزار کدام نظریه است ؟
-1 مارکیسم ارتدکس -2 ساختار گرایی -3 انتقادی -4 نئولیبرالیسم
10 – فلسفۀ سیاسی ژان ژاک روسو از کدام نهضت ادبی و فلسفی مایه گرفته است ؟
-1 دادائیسم -2 رمانتیسم -3 کلاسیسم -4 نئوکلاسیسم

پاسخ مجموعه تست بخش دوم

1- گزینه (3) صحیح است.
2- گزینه (3) صحیح است.
3- گزینه (3) صحیح است.
4- گزینه (3) صحیح است.
5- گزینه (2) صحیح است.
6- گزینه (4) صحیح است.
7- گزینه (1) صحیح است.
8- گزینه (2) صحیح است.
9- گزینه (3) صحیح است. 10- گزینه (2) صحیح است.

نوع فایل:PDF

سایز:20.0 mb

تعداد صفحه:218
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:29

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مالیات، توسعه، اقتصادی
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:29

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی

چکیده

در این مقاله با ارائة شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می‌شود تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادی نشان داده شود. برای این منظور از دو تحقیق ارزشمند که یکی توسط گیانگ و همکاران در بانک جهانی و دیگری توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسیاری گرفته‌ می‌شود. در این مقاله ابعاد مختلف تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ارائه شده و سعی می‌شود چگونگی این تاثیرات و روند آتی آنها ذکر گردندخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:42

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری در صنعت خودرو

بهبود بهره­وری یکی از مهمترین عوامل در توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می­رود. تسریع در این روند، تأثیر مهمی در بهبود رقابت بین­المللی یک کشور دارد. در این تحقیق با استفاده از الگوی با داده­های پانل به بررسی اثر جریانات تجاری بر بهره­وری در صنعت خودروسازی کشور ایران طی سالهای 1386-1376 می‌پردازایم. ابتدا از الگوی سولو استفاده کرده و بهره‌وری کل بنگاهها برآورد می‌گردد و در مرحله بعد تأثیر جریان تجاری و میزان سرمایه‌گذاری بنگاهها در بخش تحقیق و توسعه بر بهره­وری کل عوامل تولید بررسی شده است.

نتایج تخمین الگوی پانل با روش اثرات ثابت نشان می‌دهد که متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر بهره­وری کل عوامل داشته است. علاوه بر این متغیرهای جریان تجاری و سرمایه­گذاری بنگاه در بخش تحقیق و توسعه نیز بترتیب بیشترین تأثیر را بر بهره­وری کل عوامل بنگاه­ها داشته­اند، به عبارت دیگر، هر چه سهم بنگاه i-ام در میان بنگاههای دیگر بیشتر و میزان سرمایه‌گذاری که بنگاه جهت امر تحقیق و توسعه انجام می­دهد بیشتر باشد، بهره­وری بنگاه بیشتر و آن بنگاه موفق­تر خواهد بود.

کلمات کلیدی: جریان تجاری، بهره­وری کل عوامل، صنعت خودروسازی، داده­های پانل، ایران.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................. 4

1-2-هدف تحقیق..................................................................................................................................... 5

1-3-سؤالات تحقیق................................................................................................................................. 5

1-4-روش تحقیق...................................................................................................................................... 5

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 7

2-2-مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور.................................................................... 8

2-3-مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور........................................................................ 15

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 31

3-2-تاریخچه بهره­وری............................................................................................................................. 32

3-3-بهره­وری، اهداف و تعاریف آن............................................................................ 34

3-4-بهره­وری جزئی.................................................................................................................................. 36

3-5-بهره­وری کل عوامل تولید.............................................................................................................. 37

3-6-بهره­وری کلی..................................................................................................................................... 37

3-7-بهره­وری و شاخص­های آن .......................................................................................................... 38

3-7-1-شاخص بهره­وری جزیی (PFP)...................................................................................... 39

3-7-2-شاخص بهره­وری کل (TFP)........................................................................................... 39

3-8-عوامل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل.............................................................................................. 40

الف) سرمایه­گذاری خارجی............................................................................................................... 40

ب) تحقیق و توسعه............................................................................................................................ 40

ج) سیاست تجاری............................................................................................................................... 40

د) آموزش و تحصیلات....................................................................................................................... 44

ه) کارایی و دانش مدیریت................................................................................................................. 44

3-9-اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل................................................................................................... 46

3-9-1-روش­های غیر پارامتری...................................................................................................... 46

3-9-2-روش پارامتری....................................................................................................................... 46

3-9-2-1-پسماند سولو.............................................................................................................. 48

3-10-ساختار الگو..................................................................................................................................... 48

3-11-تعریف متغیرها.............................................................................................................................. 51

3-12-روش تحقیق................................................................................................................................... 51

3-13-انواع مدل­های داده­های ترکیبی سری زمانی (پانل)............................................................ 52

3-14-آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی.................................................................. 54

3-14-1-آزمون لوین و لین و چو.................................................................................................. 54

3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین.............................................................................................. 56

3-14-3-آزمون فیشر........................................................................................................................ 58

3-15-آزمون‌های تشخیص..................................................................................................................... 59

3-15-1-آزمون چاو........................................................................................................................... 59

3-15-2-آزمون بروش- پاگان......................................................................................................... 60

3-15-3-آزمون هاسمن.................................................................................................................... 61

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 63

4-2-الگو و متغیرهای مورد استفاده..................................................................................................... 64

4-2-1-تولید........................................................................................................................................ 65

4-2-2-موجودی سرمایه................................................................................................................... 65

4-2-3-نیروی کار............................................................................................................................... 67

4-2-4-بهره­وری کل عوامل تولید.................................................................................................. 67

4-2-5-تحقیق و توسعه.................................................................................................................... 67

4-2-6-الگوی تجاری.......................................................................................................................... 67

4-3-آزمون ایستایی در داده­های پانلی................................................................................................ 68

4-3-1-آزمون ایستایی لوین، لین و چو....................................................................................... 68

4-3-2-آزمون ایستایی فیشر- مربع کا......................................................................................... 69

4-4-آزمون­های تشخیص........................................................................................................................ 69

4-4-1-آزمون چاو.............................................................................................................................. 70

4-4-2-آزمون بروش- پاگان............................................................................................................ 71

4-4-3-آزمون هاسمن....................................................................................................................... 72

4-5-نتایج تخمین ................................................................................................................................... 73

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

5-1-مقدمه.................................................................................................................................................. 77

5-2-خلاصه................................................................................................................................................ 77

5-3-نتیجه­گیری........................................................................................................................................ 78

5-4-توصیه­های سیاست­گذاری............................................................................................................. 80

5-5-پیشنهاد برای تحقیق آینده........................................................................................................... 80

5-6-محدودیت های تحقق..................................................................................................................... 80

فهرست منابع و مأخذ

منابع آماری.................................................................................................................................................. 81

منابع فارسی................................................................................................................................................. 85

منابع لاتین................................................................................................................................................... 87

پیوست............................................................................................................................................................... 89

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول4-1 معناداری مقدار λ جهت بدست آوردن موجودی سرمایه.............................................. 66

جدول4-2 بررسی آزمون ایستایی لوین، لین و چو در معادله تولید.............................................. 68

جدول4-3 بررسی آزمون ایستایی فیشر و مربع کا در معادله بهره­وری کل عوامل ................... 69

جدول 4-4 بررسی آزمون چاو در معادله تولید.................................................................................... 70

جدول 4-5 بررسی آزمون چاو در معادله بهره­وری کل عوامل ....................................................... 70

جدول 4-6 بررسی آزمون بروش-پاگان در معادله تولید.................................................................. 71

جدول 4-7 بررسی آزمون بروش-پاگان در معادله بهره­وری کل عوامل......................................... 71

جدول 4-8 بررسی آزمون هاسمن در معادله تولید............................................................................ 73

جدول4-9 نتایج کلی تخمین در معادله تولید.................................................................................. 74

جدول4-10 نتایج کلی تخمین معادله بهره­ وری کل عوامل ............................................................ 74خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:20

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات........................ 7

1-1-مقدمه 8

1-2- بیان مساله 9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق 11

1-5- سئوالات تحقیق 11

1-6- فرضیات تحقیق 11

1-7- روش تحقیق 12

فصل دوم:ادبیات تحقیق................ 13

2-1- مقدمه 14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی 16

2-3- سرکوب مالی 17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی 18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی 18

2-4- آزاد سازی مالی 19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی 21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی 25

2-5- سرکوب مالی در ایران 27

2-6- توزیع درآمد 28

2-7- پیشینه تحقیق 30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران 30

2-9- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران 34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق..................................................................................................................................... 37

3-1- مقدمه 38

3-2- الگوی خود بازگشت برداری 38

3-3 یرخی از مشکلات مدلسازی 39

3-4- آزمون ریشه واحد برای مانایی 41

3-5- آزمون دیکی فولر 41

3-6- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 43

3-7- همگرایی 44

3-8- روش جوهانسون 46

3-9- آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی 48

3-10- الگوی تصحیح خطای برداری 48

3-11- تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری 51

فصل چهارم:برآورد مدل............................................... 53

4-1- مقدمه 54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه 55

4-5- همجمعی 56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات.................................... 60

5-1- نتیجه گیری 61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری 61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 62

مراجع 63

منابع فارسی 63

منابع لاتین 64خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:36

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان


روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی

  • روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است ( نمودار 1 ).


تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:35

بررسی وضعیت اقتصادی ایران

بررسی وضعیت اقتصادی ایران


وضعیت اقتصادی ایران و راهکارهای آن از نگاه صندوق بین المللی پول

صندوق بین‌المللی پول خواستار اصلاحات ساختاری،کنترل تورم، اتخاذ سیاستهای انقباضی،کاهش هزینه‌ها‌ی دولت، کاهش یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌ ارزی شناور، تقویت نظام بانکی، توسعه بانکهای خصوصی و رفع محدودیت‌ درمورد نرخ مبادله ریال در برابر دیگر ارزها در ایران شد

آن چه ارائه می‌شود مشروح این گزارش است که با نام «گزارش مشاوره ماده چهار» منتشر شده است. ..خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، وضعیت، اقتصادی، ایران
<< 1 2 3 4 5 ... 18 >>