X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:34

تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان

تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان

● چکیده:

این مقاله به عنوان گزارشی از یافته‌های یک پژوهش گسترده، درصدد است رابطه‌ متغیرهای فیزیکی کلاس درس را با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های مربوط به عوامل انسانی کلاس درمقالهٔ جداگانه‌ای گزارش شده است.

به منظور انجام پژوهش، ۷۲ کلاس پنجم به صورت تصادفی طبقه‌‌ای و ۲۱۸۸ دانش‌آموز و معلمان این کلاسها ازمدارس ابتدایی استان اصفهان انتخاب شدند.[۱] روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرمهای پرسشنامه، مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های کمی پژوهش، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اگر چه رابطهٔ معناداری بین متغیرهای فیزیکی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است و نگرش معلم نیز پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مشخص شد که فضاهای آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگیهای روانی کودکان و نوجوانان سازگار نیست. بنابراین، لازم است در این رابطه اصلاحات لازم به عمل آید. متغیرهای فیزیکی، حتی اگر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز نیز هیچ تأثیری نداشته باشد، باید به خاطر حفظ سلامت، بهداشت و امنیت روانی آنان مورد توجه قرار گیرند.

● مقدمه

آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همهٔ این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازکار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگرنظام کاهش یافته و صدمه خواهد دید.

با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون‌ دادهایی از قبیل متغیرهای فیزیکی، می‌توان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه‌ریزی نمود. البته علاوه بر عوامل فیزیکی، متغیرهای زیاد دیگری نیز وجود دارند که فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند که با انجام پژوهش می‌‌توان میزان تأثیر آنها را تشخیص داد. وقتی که نظامهای آموزشی اطلاعات لازم را در چنین زمینه‌‌های اساسی در اختیار نداشته باشند، نمی توان عملکرد صحیح را در عرصه‌های مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت.

از این رو، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو سؤال زیراست:

آیا بین میزان امکانات آموزشی کلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ وجود دارد؟

آیا بین جاذب بودن کلاس درس، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟

عوامل فیزیکی مربوط به امکانات آموزشی و جاذب بودن کلاس دوازده شاخص است که درشش قسمت به شرح ذیل دسته‌بندی و تبیین شده است. پنج مورد اول مربوط به جاذب بودن کلاس و مورد ششم مربوط به امکانات آموزشی کلاس است:

▪ نور و عوامل مربوط به آن مانند میزان و شدت نور، نوع نور(طبیعی یا مصنوعی)؛

▪ ابعاد ظاهری کلاس شامل دیوار، درب و کف کلاس، سرانه مساحت و سرانه فضا؛

▪ حرارت و تهویه کلاس؛

▪ صدا و عوامل مربوط به آن؛

▪ سازماندهی و آرایش کلاس؛

▪ تجهیزات آموزشی شامل تخته سیاه و رسانه‌های آموزشی.

استاندار‌هایی که در این تحقیق استفاده شده، شامل ملاکهایی است که توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس، کتابها و نشریه‌های علمی در مورد ویژگیهای مناسب و لازم برای یک کلاس تعیین شده است، که به طور اختصار به شرح آنها می‌پردازیم

نوع فایل: word

سایز :79.7 KB

تعداد صفحه:37خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:21

بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در این تحقیق نسبت به آنچه از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده به این نتیجه می رسیم که امکانات آموزشی مدرسه، رضایت شغلی معلمان را افزایش می دهد. همچنین همکاری مدیر مدرسه با معلمان رضایت شغلی را افزایش می دهد و در نهایت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان رضایت شغلی معلمان رابطه دارد.

در مقایسه این نتایج با نتایج تحقیقاتی که در سال 80-79 توسط خانم یزدانی صورت گرفته (ایشان به این نتایج رسیدند که امکانات آموزشی و همکاری مدیر رضایت شغلی معلمان را افزایش می دهد و و پیشرفت تحصیلی با رضایت شغلی معلمان رابطه ای ندارد ) در مورد فرضیه های اول و دوم به نتیجه مشابه رسیدیم و در مورد فرضیه سوم نتایج یکسان نبوده است.

در تحقیقی که در سال 1361 در مقاطع مختلف شهر سنندج صورت گرفته که از جمله فرضیات این تحقیق که با فرضیه تحقیق حاضر در ارتباط است، فرضیه شماره 1 می باشد و به نتایج مشابه رسیده ایم.

نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان می دهد که وجود تجهیزات آموزشی و همچنین همکاری مدیران با معلمین رضایت شغلی آنان را افزایش می دهد و معلمین از خدمات و امکانات رفاهی آموزش و پرورش ناراضی هستند و از امکانات کتابخانه ای مدارس رضایت کاملی ندارند. همچنین از انجام وظایف مدیران رضایتی ندارند یعنی مدیران نمی توانستند به درستی ایفای نقش مدیریت را داشته باشند. لذا رضایت شغلی باعث کاهش انجام وظایف نمی شود بلکه سلامت روح و روان افراد در معرض خطر می باشد و خطر سلامتی افراد و این قشر از جامعه در واقع سلامت روانی جامعه را تهدید می کند.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق و متغیرها

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه نظری تحقیق

پژوهشهای انجام شده خارجی و داخلی

فصل سوم

جامعه و نمونه تحقیق

ابزار اندازه گیری

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

جداول

فصل پنجم

اثبات فرضیه ها

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

ضمائم

نمونه پرسشنامه

word:نوع فایل

720 سایز : KB

تعداد صفحه:152خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 16:38

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد و نمونه مورد بررسی20 مدرسه است که 27 درصد از مدارس جامعه آماری را شامل می شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی(1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، میانگین) و آمار استنباطی(آزمون T) استفاده شده است و یافته های این تحقیق نشان می دهد که 69 درصد معلمان کمتر از 12 سال سابقه کاری دارند، این مدارس از نظر فضاهای آموزشی، اداری، پشتیبانی، گردش، زیربنای ساخت و فضای باز محوطه مطابق و حتی بالاتر از استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور می باشد. از نظر همجواری مدارس با کاربری های سازگار وضعیت نسبتاً مطلوب می باشد. فضای پرورشی این مدارس پایین تر از استانداردهای لازم می باشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی بوده، در هیچکدام از مدارس کلاس تجربی، اتاق سمعی وبصری، اتاق کامپیوتر، سالن غذاخوری، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و70 درصد مدارس نیز فاقد کتابخانه می باشند. در هیچکدام از مدارس مربی بهداشت، مربی پرورشی و مربی ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشکلات یاد شده 96 درصد مدارس از کارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بوده اند.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ............................................................................................................................ 1

2-1 بیان مسأله ................................................................................................................... 2

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................... 4

4-1 سوال‌های تحقیق ....................................................................................................... 7

5-1 هدف تحقیق ............................................................................................................ 10

6-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح .......................................................... 11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ........................................... 13

مقدمه................................................................................................................................ 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی .............................................................. 15

1-1-2 اهداف اعتقادی............................................................................................ 15

2-1-2 اهداف اخلاقی ............................................................................................ 16

3-1-2 اهداف علمی و آموزشی ........................................................................... 16

4-1-2 اهداف فرهنگی، هنری ............................................................................. 16

5-1-2 اهداف اجتماعی ......................................................................................... 16

6-1-2 اهداف زیستی ............................................................................................. 17

7-1-2 اهداف سیاسی ............................................................................................ 17

8-1-2 اهداف اقتصادی .......................................................................................... 17

2-2 ویژگی‌های کودکان در دوره ابتدایی .................................................................. 17

3-2 مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ............................................................... 20

4-2 درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی ................................................................. 22

1-4-2 منابع انسانی ................................................................................................ 22

2-4-2 منابع مادی نظام آموزش ابتدایی .......................................................... 23

1-2-4-2 منابع کالبدی ..................................................................................... 23

2-2-4-2 منابع تجهیزاتی ................................................................................. 25

3-4-2 منابع مالی .................................................................................................... 25

5-2 تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان .......................................... 26

6-2 تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم ......................................................... 28

7-2 تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی.......................................................... 29

8-2 کلاس‌های درس چند پایه..................................................................................... 30

9-2 مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس..................................................... 32

1-9-2 افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن ..................................................... 32

2-9-2 ترک تحصیل ........................................................................................... 34

3-9-2 نارسایی‌های یادگیری ویژه.................................................................... 35

10-2 مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس..................................................... 37

1-10-2 ترس از مدرسه .................................................................................... 37

2-10-2 فرار از مدرسه ...................................................................................... 37

3-10-2 اختلال لجبازی و نافرمانی ................................................................ 38

4-10-2 رفتارهای نامناسب یا ناپخته ............................................................ 39

5-10-2 بیش فعلی همراه با کمبود توجه ................................................... 39

6-10-2 اضطراب ................................................................................................. 40

7-10-2 بی نظمی در سلوک ........................................................................... 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق ........................................................................... 41

12-2 فضاهای آموزشی مدارس ................................................................................... 42

1-12-2 کلاس درس نظری ............................................................................. 42

2-12-2 کلاس درس تجربی............................................................................. 43

13-2 فضاهای پرورشی .................................................................................................. 45

1-13-2 کتابخانه .................................................................................................. 46

2-13-2سالن چند منظوره ............................................................................... 46

3-13-2 نمازخانه ................................................................................................. 47

4-13-2 اتاق فعالیت‌های پرورشی .................................................................. 47

5-13-2 اتاق بهداشت رکت‌های اولیه............................................................. 47

14-2 فضای اداری ........................................................................................................... 47

15-2 فضاهای پشتیبانی یا خدماتی ........................................................................... 49

1-15-2 سرویس‌های بهداشتی ....................................................................... 49

2-15-2 آبخوری دانش آموزان ........................................................................ 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو......................................................................... 49

4-15-2 انبار تجهیزات و وسایل....................................................................... 49

16-2 فضاهای گردش ..................................................................................................... 52

1-16-2 راهروها................................................................................................................ 52

2-16-2 پله‌ها..................................................................................................................... 52

17-2 فضاهای باز یا محوطه .......................................................................................... 53

1-17-2 فضای صف جمع و تفریح.................................................................. 53

2-17-2 فضای سبز، باغچه و درختکاری....................................................... 53

3-17-2 پارکینگ وسایل نقلیه........................................................................ 54

18-2 مکان یابی واحدهای آموزش.............................................................................. 57

1-18-2 کاربری‌های سازگار............................................................................... 57

2-18-2 کاربری‌‌های ناسازگار ........................................................................... 57

3-18-2 جهت یابی ............................................................................................. 57

4-18-2 شعاع دسترسی ................................................................................... 58

19-2 انجمن اولیا و مربیان ........................................................................................... 58

20-2 پیشینه تحقیق........................................................................................................ 61

فصل سوم : روش تحقیق....................................................................... 66

مقدمه ................................................................................................................................... 67

1-3 روش تحقیق............................................................................................................... 67

2-3 جامعه آماری.............................................................................................................. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گیری...................................................................................... 67

4-3 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ....................................................................... 68

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.................................................................................. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................. 70

تجزیه و تحلیل سوال 1.................................................................................................... 71

تجزیه و تحلیل سوال2...................................................................................................... 75

تجزیه و تحلیل سوال3...................................................................................................... 76

تجزیه و تحلیل سوال 4.................................................................................................... 77

تجزیه و تحلیل سوال 5.................................................................................................... 82

تجزیه و تحلیل سوال 6.................................................................................................... 85

بررسی و مقایسه کل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها................................................. 88

تجزیه و تحلیل سوال 7.................................................................................................... 89

تجزیه و تحلیل سوال8...................................................................................................... 91

تجزیه و تحلیل سوال9...................................................................................................... 91

تجزیه و تحلیل سوال10................................................................................................... 92

تجزیه و تحلیل سوال11................................................................................................... 93

تجزیه و تحلیل سوال 12................................................................................................. 95

تجزیه و تحلیل سوال 13................................................................................................. 96

تجزیه و تحلیل سوال 14................................................................................................. 96

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ....................................................... 98

1-5 مقدمه ......................................................................................................................... 99

2-5 بحث و نتیجه گیری ............................................................................................ 100

3-5 یافته‌های جانبی تحقیق....................................................................................... 100

4-5 محدودیت‌های پژوهش......................................................................................... 108

5-5 پیشنهادها................................................................................................................ 109

الف. پیشنهاد کاربردی.................................................................................................... 109

ب. پیشنهاد پژوهش....................................................................................................... 111

فهرست جداول صفحه

جدول (1-2) مواد درسی وساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان ........................... 21

جدول (2-2) حداقل ، حداکثر میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس........................................ 44

جدول (3-2) استاندارد های فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی روستایی......................................... 45

جدول (4-2) استانداردهای فضاهای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی .......................................... 48

جدول (5-2) استانداردهای فضاهای اداری مدارس ابتدایی روستایی ................................ 50

جدول (6-2) استانداردهای فضاهای پشتیبانی یا خدماتی مدارس ابتدایی روستایی ................. 51

جدول (7-2) استانداردهای فضاهای گردش مدارس ابتدایی روستایی .............................. 54

جدول (8-2) تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی ........................................... 55

جدول (9-2) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی ............................ 56

جدول (10-2) شعاع دسترسی..................................................... 58

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی87-1386..................... 68

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرک آن ها......................................................................................... 71

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها..................................................................................................... 72

جدول (3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل......................................................... 75

جدول (4-4) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل............................................................... 76

جدول (5-4) سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل........................... 77

جدول (6-4) سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل.............................................. 79

جدول (7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل............................................................................................ 80

جدول (8-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هردانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت وشستشو.......... 82

جدول (9-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی.................... 82

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری............................................. 83

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه......................................... 83

جدول (12-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در کل............................................................... 84

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل................................................................................................ 86

جدول (14-4) مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب................................................................ 88

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل..................................................................... 89

جدول (16-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز درکل................................................................ 91

جدول (17-4) نور کلاس......................................................................................................92

جدول (18-4) رنگ کلاس ......................................................................................................92

جدول (19-4) رنگ اداری ..............................................................................................................92

جدول (20-4) رنگ راهرو ها............................................................................................................93

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس..................................................................................................................................... 94

جدول (22-4) مربوط به کاربری های سازگار........................................................................................................................ 94

جدول ( 23-4) مربوط به کاربری های ناسازگار...................................................................................................................... 94

جدول (24-4) مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن..................................................... 95

جدول (25-4) مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس............................................................. 96

جدول ( 26-4) وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر................ 97

جدول (27-4) کارائی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهر ستان فریدون شهر........................................................ 98

فهرست نمودارها صفحه

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرک آن............................................................................72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها ...............................................................................73

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه ..................................................................74

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه ...............................................................75

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان) ...............................................................77

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر ) درهر مدرسه ........................................................78

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه ...................................................................79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه .............................................84

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه................................................................86

نمودار (10-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل ...........................................89

نمودار (11-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آ......................................................................90

نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن...............................94خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 04:39

گزارش کارآموزی رشته کاردانی نرم افزار کامپیوتر طراحی یک وب سایت شخصی با امکانات متداول و معمول

گزارش کارآموزی رشته کاردانی نرم افزار کامپیوتر طراحی یک وب سایت شخصی با امکانات متداول و معمول   فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:29         تاریخچه طراحی وب                                               طراحی صفحات وب                                               مقدمه                                       ...ادامه مطلب
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 21:53

کتاب اندروید با تمام امکانات

این برنامه شامل   100 مکان گردشگری ایران میباشد که همه مکانها جز پربازدید ترین جاذبه های گردشگری ایران هستند. این برنامه بر اساس دیتابیس ساخته شده است این برنامه شامل تمام امکانات زیر هست:   علاقه مندی ها مطلب های خوانده شده یا خوانده نشده اشتراک گذاری تنظیمات با امکان تغییر فونت،سایز فونت و نور صفحه صفحه ارتباط با ما دیالوگ خروج گرافیک عالی برنامه جستجو در مطالب     ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، اندروید، تمام، امکانات
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 14:00

دانلود مقاله آشنایی با سیستم فایل NTFS و معرفی ویژگی ها و امکانات به طور کامل

اشنایی با سیستم فایل Ntfs و معرفی ویژگی ها و امکانات به طور کامل مقاله ای مفید و کامل         لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:73 چکیده : وقتی برای اولین بار ویندوز XP بر روی کامپیوتری نصب می شود، یکی از مسائلی که ذهن را به خود مشغول می کند، سیستم فایل جدیدی به نام NTFS است که می توان از آن استفاده کرد . با اینکه راهنمای ویندوز فواید زیادی را برای NTFS بر می شمرد، انتخاب بین این سیستم فایل و FAT32 با تردید همراه است. بسیاری از کاربران هنگام کار با این سیستم فایل، با مشکلاتی روبرو شده اند و از بکارگیری NTFS ابراز پشیمانی می کنند؛ خلاصه اینکه بسیاری، هیچ دلیل قانع کننده ای برای استفاده از NTFS نمی یابند. بخشی از مشکلاتی که هنگام بکارگیری هر چیز نوی پیش می آید ناشی از عدم آگاهی کافی ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 05:36

دانلود پروژه پایان نامه بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان

بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     بیان موضوع بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فرضیه های تحقیق: HO : امکانات آموزشی مدرسه رضایت شغلی معلمان را افزایش نمی دهد. HA :‌ امکانات آموزشی مدرسه رضایت شغلی معلمان را افزایش می دهد. HO : همکاری مدیر مدرسه با معلمان رضایت شغلی آنان را افزایش نمی دهد. HA :‌ همکاری مدیر مدرسه با معلمان رضایت شغلی آنان را افزایش می دهد. HO : پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان رضایت شغلی معلمان رابطه ندارد. HA : پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان رضایت شغلی معلمان ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 03:58

پایان نامه رشته مدیریت بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته مدیریت بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 153 مقدمه  شناسایی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آنکه بتوانند مشاغلی را انتخاب نمایند که توانایی واستعداد انجام آن را دارند می تواند گام بزرگی در راه رسیدن به رضایت شغلی باشد، فردی که با توجه به علایق و استعدادهایش و با انگیزه، شغلی را انتخاب کند نسبت به کسانی که بدون آگاهی از شغل و تصادفی شغلی را انتخاب می کنند، رضایت خاطر بیشتری خواهند داشت و البته این رضایت خاطر زمانی بیشتر می شود که فرد با گذراندن دوره های آموزشی احساس آمادگی بیشتری می کند زیرا که آمادگی بیشتر سبب موفقیت در کار و نهایتا رضایت بیشتر از شغل می شود.  هر فردی باید سرانجام با توجه به رغبتها و اس ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 13:52

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. MRPII توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است. MRPII در یک حلقه بسته یا حلقه ای دارای فیدبک (پسفورد) بصورت یکپارچه درآمده و در پیش بینی تقاضا، برنامه ریزی تولید و زمانبندی تولید و کنترل فعالیت تولیدی بکار گرفته می شود. MRPII فلسفه ای برای طراحی و برنامه ریزی قانونی و رسمی است که یک چهارچوب کاری برای یکپارچه سازی و بکارگیری جزئیات مدیریتی را در این کتاب ارائه کرده است. نوع فایل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحه : 66   ...ادامه مطلب