X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:26

قـانون کار (قراردادهای کار در ایران)

قـانون کار (قراردادهای کار در ایران)

حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کرده‌اند، که مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق کار

پیش گفتار

کارهای پیمانی

کار موقت به جای کار دائم ؟

مراجع مسئول امور کارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت

مصوبات مجلس شورای اسلامی و کاهش حوزه امنیت شغلی کارگران

شرایط کار و مقایسه آنها با هم

دستمزدها و مقایسه آنها

طبقه بندی مشاغل

قانون کار

مزایای غیر نقدی

شرایط کار مساوی و کارهای طاقت فرسا

راهکارهای امنیت شغلی

شکایات و اخراج

بیمه بیکاری

ساعت کار و اضافه کاری

کارگران قراردادی و حوادثی که آنها را تهدید می کند

عدم ایمنی و بهداشت دربارة کارگران قراردادی و عواقب آن

راههای پیشگیری و نتایج آن

منابع و مأخذخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:39

جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران) رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران) رشته جغرافیا


توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

فصل اول: مبانی جغرافیای شهری

مبانی جغرافیای شهری

تاکنون درباره جغرافیای شهری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. آنچه در زیر می آید تعاریف مورد پذیرش اغلب جغرافیدانان در دنیای علم است.
1- جغرافیای شهری بر نظام فضائی و موقع شهر تاکید دارد و مانند دیگر شاخه های علم جغرافیا، علل پراکندگی مکانهای شهری و تشابهات و تناقضات اجتماعی ـ اقتصادی میان آنها را با توجه به شرایط مکانی مطالعه می کند.
2- جغرافیای شهری درباره الگوهای فضائی پدیده های شهری از نظر پراکندگی فضائی و نیز تاثیر متقابل فضائی آنها مطالعه کرده همچنین روندها را در داخل شهرها بررسی می کند.
3- جغرافیای شهری مطالعه جغرافیایی از شهرنشینی و حوزه های شهری است. در واقع در جغرافیای شهری در یک طرف جغرافیایی نظام یافته و سیستماتیک و در طرف دیگر جغرافیای ناحیه ای قرار می گیرد. پایگاه جغرافیای شهری بین این دو شاخه اصلی علم جغرافیاست.
جنبه های فضائی توسعه شهری از دو دیدگاه بررسی می شود:
الف) درون شهری: در این قسمت شهر به منزله یک پدیده مجزا و منفک در سیستم سکونتگاهی مطالعه می شود که مباحثی مثل کیفیت کاربری زمین، مورفولوژی شهری و کارکرد شهر از آن جمله است.
ب) تاثیرات متقابل فضائی یک حوزه شهری در حوزه شهری یا روستائی دیگر: در اینجا تاثیرات را در شهرهای جهانی در مادر شهرهای ملی، ناحیه ای و تاثیرات شهر مسلط بر دیگر شهرها و نواحی کشور و وابستگی فضائی (شهر و ناحیه) بررسی می شود.
اما در سالهای اخیر به ویژه در دهه 1980 دو مکتب بیش از همه، جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است:
1- مکتب ساخت گرائی: مکتب جغرافیای ساختاری، بیشتر به شناخت عمیق نابرابریهای اجتماعی ـ اقتصادی در شهرها تاکید می کند که در نتیجه آن تخصیص فضائی منابع محدود در شهرها به وجود آمده است به تعبیر عده ای از جغرافیدانان، مکتب ساخت گرائی به سمت عدالت اجتماعی در شهرها پیش می رود.

2- مکتب رفتارگرائی: مکتب جغرافیای رفتاری به تحلیل سازمان فضائی شهرها و رفتار فضائی در داخل این الگوی سازمانی توجه می کند.
مفهوم پراکندگی فضائی در جغرافیای شهری، شکل گیری پدیده های شهری در سطوح خطی ـ شبکه ای ـ سطحی و نظایر آن است که در آن تاثیر متقابل فضائی آمد شد روزانه از محل کار به مرکز خرید، جابجائی مسکونی، مسکن در داخل شهرها و موضوعاتی از این قبیل بررسی می شود

مجموعه تست

1- بنا به نظر ...............وجه فضائی شهر مترادف با وجه صوری شهر است و مراد از آن ..............می باشد.
1- رائول بلاشار ـ رشد تاریخی شهر و بازتاب آن در ریخت شناسی شهر
2- ژرژ شابو ـ ابعاد فضائی رشد با تکیه بر ابعاد تکوینی و تکاملی شهر
3- پیر ژرژ ـ رشد مرحله گونه شهر و انعکاس این رشد در مورفولوژی شهر
4- ژرژ شابو ـ ابعاد فضائی، تکوینی و مورفولوژیکی شهر
2- مفهوم شهرنشینی در جغرافیای شهری بیشتر با کدام ویژگی ها مورد بررسی قرار می گیرد؟
1) اداری، جمعیت شناسی و اقتصادی 2) رفتاری، فیزیکی و اقتصادی
3) جمعیت شناسی، اقتصادی و فیزیکی 4) جمعیت شناختی، اقتصادی و رفتاری
3- با توجه به مفهوم موقع و مقر شهرها می توان گفت که ............
1) مقر شهر در ارتباط با شبکه های ارتباطی مشخص می شود.
2) موقع و مقر شهر در ارتباط با توپوگرافی محل مشخص می شود.
3) مقر شهر در ارتباط با توپوگرافی محل مشخص می شود.
4) موقع شهر در ارتباط با توپو گرافی محل مشخص می شود.
4- مکتب ساخت گرائی در جغرافیای شهری بر کدام عامل در مطالعه جغرافیایی شهرها تاکید دارد؟
1) کاربری اراضی 2) نظام فضائی و موقع شهرها
3) نابرابری اجتماعی، اقتصادی در شهرها 4) تاثیرات متقابل فضائی در یک حوزه شهری
5- افزایش قیمت زمین همراه با رشد شهر موجب پیدایش کدام نوع واحدهای مسکونی شده است؟
1) جمعی 2) پیش ساخت 3) ویلائی 4) حاشیه نشینی
6- کدام پدیده شهری همواره با کارکرد شهر پیوند محکمی داشته است؟
1) اقتصاد شهری 2) بازار شهری
3) فرهنگ شهری 4) مرفولوژی شهری
7) کدام یک از نقشه های شهری از لحاظ سهولت حمل و نقل و جابجائی وسایل نقلیه کارآیی بیشتری نسبت به سایر نقشه ها دارد؟
1) شطرنجی 2) شعاعی 3) قطاعی 4) ستاره ای
8- بر مبنای پایگاه قومی و نژادی، الگوی فضایی توسعه شهر معمولاً چگونه است؟ 1) موزائیکی 2) قطاعی 3) منطقه ای 4) خوشه ای

پاسخ مجموعه تست
1. گزینه (3) صحیح است.

1. گزینه (3) صحیح است.
2. گزینه (3) صحیح است.
3. گزینه (2) صحیح است.
4. گزینه (3) صحیح است.
5. گزینه (2) صحیح است.
6. گزینه (4) صحیح است.
7. گزینه (2) صحیح است.
8. گزینه (4) صحیح است.

نوع فایل: word

سایز: 239Kb

تعداد صفحه:188خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:38

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا


توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

فصل اول: دیدگاههای نو در جغرافیای شهری

جغرافیای شهری چیست؟

تعاریف جغرافیای شهری
1ـ جغرافیای شهری روی نظام فضایی و موقعیت شهر تأکید دارد و نظیر سایر شاخه¬ﻫﺎﯼ علم جغرافیا، علل پراکندگی مکان¬ﻫﺎﯼ شهری، تشابهات و تناقضات اجتماعی ـ اقتصادی میان آنها را در ارتباط با شرایط مکانی مطالعه ﻣﯽ¬کند .
با توجه به تعاریف فوق، تحلیل و تأکید در جغرافیای شهری بر پایه موارد زیر صورت ﻣﯽ¬گیرد.
الف ـ نظام داخلی شهرها و ماهیت الگوها به ویژه کاربری زمین و حوزه¬ﻫﺎﯼ اجتماعی شهرها.
ب ـ بررسی روند این الگوها و شکل¬گیری آنها در طول زمان.
2ـ جغرافیای شهری روی الگوهای فضایی پدیده¬ﻫﺎﯼ شهری، هم از نظر پراکندگی فضایی و هم از جهت تأثیر متقابل فضایی آنها و همچنین روندها را در داخل شهرها مطالعه ﻣﯽ¬کند. این تعریف از جغرافیای شهری بیشتر پوزیتیویستی است و روش¬ﻫﺎﯼ آماری و مدل¬ﻫﺎ را به خدمت ﻣﯽگیرد.
در واقع، در جغرافیای شهری، در یک طرف جغرافیای سیستماتیک (نظام یافته) و در طرف دیگر جغرافیای ناحیه¬ای قرار ﻣﯽ¬گیرد. از این رو جنبه¬ﻫﺎﯼ فضایی توسعه شهری، از دو نقطه نظر بررسی ﻣﯽ¬شود:
الف ـ درون شهری: در این قسمت، شهر به عنوان یک پدیده مجزا و منفک در سیستم سکونتگاهی مورد مطالعه قرار ﻣﯽ¬گیرد که مباحثی چون کیفیت کاربری زمین، مورفولوژی شهری کارکرد شهر، میزان توسعه شهر و حوضه¬ﻫﺎﯼ اجتماعی داخل شهرها در قلمرو آن قرار ﻣﯽ¬گیرد.
ب ـ برون شهری یا تأثیرات متقابل فضایی یک حوزه شهری در حوزه شهری دیگر:
در اینجا تأثیرات مادر شهرهای جهانی در مادر شهرهای ملی، ناحیه¬ای و تأثیرات شهر مسلط به سایر شهرها و نواحی کشور و وابستگی فضایی (شهر یا ناحیه) مورد بررسی قرار ﻣﯽ¬گیرد.
اما در سالهای اخیر به ویژه در دهه ی 1980 دو مکتب بیش از همه، جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است:
الف ـ مکتب ساخت¬گرایی: مکتب جغرافیای ساختاری، بیشتر به شناخت عمیق نابرابری¬ﻫﺎﯼ اجتماعی ـ اقتصادی در شهرها تأکید ﻣﯽ¬کند، در نتیجه ی نابرابری¬ﻫﺎﯼ فوق، تخصیص فضایی منابع به صورت محدود در شهرها صورت گرفته است. به تعبیر عده¬ای از جغرافی¬دانان، ـ مکتب ساخت¬گرایی در مسیر عدالت اجتماعی در شهرها پیش ﻣﯽ¬رود.
ب ـ رفتارگرایی: مکتب جغرافیای رفتاری که تحلیل سازمان فضایی شهرها و رفتار فضایی را در داخل الگوهای سازمانی مورد توجه قرار ﻣﯽ¬دهد.
مفهوم پراکندگی فضایی در جغرافیای شهری یعنی شکل¬گیری پدیده¬ﻫﺎﯼ شهری در سطوح خطی، شبکه¬ای، سطحی و نظایر آن ﻣﯽ¬باشد و در تأثیر متقابل فضایی، آمد و شد روزانه به محل کار به مرکز خرید، جابه¬جایی محله مسکونی و مسکن در داخل شهرها، ..... بررسی ﻣﯽ¬شود.

سیستم شهری و زیر سیستم‏های میان شهری
سیستم شهری مثل چرخی ﻣﯽ¬ماند که همه اجزاء آن (جمعیت، صنعت، تجارت، واحدهای مسکونی و ....) در ارتباط با هم عمل ﻣﯽ¬کند نیروی محرکه این چرخ، جمعیت شهری است که سیستم‏های شهری (زیر سیستم‏ﻫﺎ) را به کار وا ﻣﯽ¬دارد.
خصیصه یک سیستم
1ـ کلیت: از خصیصه¬ﻫﺎﯼ عمده این سیستم این است که دارای سلسله مراتبی است، یعنی دارای سطوح مختلفی است که برای کل سیستم عمل ﻣﯽ¬کند.
2ـ عنصر: تعیین کوچکترین واحد سیستم که دارای عملکرد نسبتاً مستقل است.
3ـ ارتباط: از مشخصات هر سیستم، ارتباط میان عناصر آن است.
تعریف: سیستم مجموعه¬ای از عناصر است که بر یکدیگر تأثیرات متقابل دارند، تغییر هر یک از عناصر سیستم بر سایر عناصر سیستم تأثیر ﻣﯽ¬گذارد و تغییراتی را در کل سیستم سبب ﻣﯽ¬شود.
کیت بست و جان شورت، دو جغرافی¬دان انگلیسی، برخورد جغرافیای شهری را میان سال¬ﻫﺎﯼ 1965 تا 1985 نشان ﻣﯽ-دهند.
دوره اول از تحولات جغرافیای شهری، برخورد غالب با سه مکتب اکولوژی، اقتصاد جدید شهری و رفتاری بوده است که امروزه نیز در بیشتر نوشته¬ﻫﺎﯼ جغرافیایی دیده ﻣﯽ¬شود.

مجموعه سوالات

1- رویکرد نئووبری از نظریات چه کسی تاثیر پذیرفته است؟
1) جان شورت 2) ماکس وبر 3) کیت بس 4) ویلسون
2- برایان بری کره زمین را از نظر جغرافیایی به چند ناحیه تقسیم می کند؟
1) 4 2) 5 3) 6 4) 7
3- کدام مکتب بیشتر بر شناخت عمیق نابرابری های اجتماعی- اقتصادی در شهرها تأکید دارد؟
1) انسان گرایی 2) پوزیتیویسم 3) ساخت گرایی 4) نئووبری
4- به نظر .......... جغرافیای شهری از محیط ساخته شده که محصول کار فیزیکی انسان است، گفتگو می‌کند.
1) رزاپالم 2) براین بری 3) دیوید اسمیت 4) ژان گوتمن
5- شرایط داخلی شهرها متأثر از .......... می‌باشد.
1) شرایط سیاسی 2) اوضاع طبیعی 3) ارزش‌های اجتماع 4) مورفولوژی شهری
6- مورفولوژی شهری همواره با .......... آن پیوند محکمی دارد.
1) سلسله مراتب 2) کارکرد 3) شبکه شهری 4) موضع شهری
7- جغرافی‌دان در مطالعه تطبیقی، ..........
1) به ریشه‌های نابه‌سامانی‌های شهری پی می برد.
2) سیاست گزینی مسئولان امر را در حل مسائل شهری تحلیل می‌کند.
3) تضادها و گوناگونی‌های اجتماعی- اقتصادی در شهرها را در می‌یابد.
4) به همه موارد بالا پی می برد.
8- سطوحی که دیوید هربرت و دیویداسمیت در بررسی و تحلیل مسائل جغرافیای شهری نام می‌برند، عبارت است از ......
1) اقتصادسیاسی، برخورد نئووبری، مدیران محلی، محیط شهری
2) تحلیل تخصیص منابع، برخورد اکولوژیک، محیط سیاسی، محیط فیزیکی
3) اقتصادسیاسی، تخصیص منابع، مدیران شهری، محیط محلی
4) محیط محلی، مدیران شهری، برخورد رفتاری، برخورد سیاسی

پاسخنامه

1- گزینه 2 صحیح است. گزینه مکتب نئووبوی: به عامل فرهنگ بیش از اقتصاد، اعتبار علمی قائل است.

2- گزینه 1 صحیح است.مدل‌های جغرافیای شهری که براساس شرایط و عوامل فرهنگ غربی تهیه شده‌است نمی‌تواند در دیگر نواحی جغرافیایی صادق باشد. در این ارتباط "براین بری"، معتقد است که یک جغرافیایی مشترک جهانی نمی‌تواند وجود داشته‌باشد. وی از نظر جغرافیای شهری، سیاره زمین را به چهار گروه تقسیم نموده‌است

3- گزینه 3 صحیح است. مکتب ساخت گرایی بر شناخت عمیق نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی که در نتیجه تخصیص فضایی منابع محدود در شهرها به وجود آمده تأکید دارد و این مکتب به سمت عدالت اجتماعی به پیش می رود.

4- گزینه 4 صحیح است. " ژان گوتمن" می‌نویسد که جغرافیای شهری از موقع طبیعی شهر، مشخصات جمعیتی و فعالیت‌های اقتصادی این جمعیت، سازمان‌های اجتماعی- سیاسی و سرانجام از محیط ساخته شده که محصول کار فیزیکی است؛ صحبت می‌کند.

5- گزینه 3 صحیح است. امروزه شرایط داخلی شهرها که متأثر از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی نظام حاکم در کشورهاست؛ کیفیت کاربری زمین و سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری را تعیین می‌کند. از این رو جغرافیای شهری جدید با تحلیل از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌کند.

6- گزینه 2 صحیح است. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن رابطه داشته و ساخت داخلی شهر از کارکرد شهر تأثیر می پذیرد.

7- گزینه 3 صحیح است.در با مطالعه تطبیقی می‌توان به تضادها و گوناگونی‌های اجتماعی- اقتصادی در شهرها پی برد. در جغرافیای شهری مطالعه تطبیقی در واقع تحلیل نظریه‌های مختلف درباره موضوعات و مسائل شهری خواهد بود و از جنبه‌های زیر دارای اهمیت است:

- در مطالعه تطبیقی آگاهی از تضادها و پیشرفت‌ها و در نتیجه ریشه‌یابی آن یک نوع تکامل فرهنگی برای جغرافی‌دان غفلت زده محسوب می‌شود.

- جغرافی‌دان در این مطالعه می‌تواند به بهره گیری نظریه‌ای در موضوع خاص بپردازد.

- در جغرافیای شهری، مطالعه تطبیقی به تحلیل تطبیقی می‌انجامد ‌‌و تحلیل نظریه‌های اجتماعی را در شناخت مسائل شهری قوت می‌بخشد.

8- گزینه 3 صحیح است.دیوید هربرت و دیوید اسمیت از سطوح چهارگانه زیر در تحلیل مسائل شهری نام می‌برند:

نوع فایل: word

m سایز:4.48b

تعداد صفحه:377خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:27

فرصتهای جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)

فرصتهای جهانی شدن وتوریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)

توریسم با نزدیک کردن مردم و فرهنگ‌های مختلف به یکدیگر، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با افزایش دسترسی و سهولت حرکت در کشورها و آشنا شدن با فرهنگ‌ها، بازار توریسم برای برآورده‌کردن درخواست فزاینده پذیرش انواع مختلف مسافران توسعه‌یافته است .
توریسم با نزدیک کردن مردم و فرهنگ‌های مختلف به یکدیگر، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. با افزایش دسترسی و سهولت حرکت در کشورها و آشنا شدن با فرهنگ‌ها، بازار توریسم برای برآورده‌کردن درخواست فزاینده پذیرش انواع مختلف مسافران توسعه‌یافته است.
همانطور که مقصدها گسترش می‌یابد، مردم بیشتری در جست‌وجوی تجارب خاص و متفاوت هستند.
خاص بودن و تفاوت غالبا با انتظاراتی که جهانی شدن ایجاد کرده، تطابق ندارد. در حالی که هتل‌های لوکسی مانند هیلتون در جهان همچنان نوع خاصی از توریست را به خود جذب می‌کنند، نوع خاصی از بازار توریسم در جست‌وجوی جایی است که جهانگرد بتواند در محیطی با جامعه و فرهنگی کاملا‌ متفاوت خود را بیابد.
برای کشورهای اروپایی‌ که غالبا کوچک نیز هستند‌ و کشورهای در حال رشد و شکننده، این دسترسی و تعداد بیشتر توریست چه مفهومی‌دارد؟


فهرست مطالب:

برنامه راهبردی در رونق گردشگری
تـوریسم مــذهبـی در استان ایلام
توسعه گردشگری نیازمند آموزش بنیادی است
جهانگردی در خدمت توسعه اقتصاد کشور
دایره خالی توریسم مجازی
دیپلماسی گردشگری ایران
عامل گردشگری و توسعه پایدار در جامعه
فرصت‌های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد
قش ictدر صنعت گردشگری
گام های مثبت در عرصه گردشگری
گردشگری اکثیگام های مثبت در عرصه گردشگری 3 صر اقتصاد نیست
گردشگری در سومین سال چشم انداز
گردشگری در مثلث فرهنگ
گردشگری، پردرآمدترین صنعت
لگوهای توسعه توریسمفرصتهای جهانی شدن وتوریسم در کشورهای در حال رشد


نوع فایل: word

سایز: 473 kb

تعداد صفحه: 230
خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 15:31

نرم افزار مشابه اتو لیسپ اندازه گذاری خودکار در اتوکد (برای اولین بار در ایران)

با استفاده از این ابزارک قادر خواهید بود تا بدون فوت وقت، عملیات اندازه گذاری خطوط و درج مساحت را به سرعت انجام بدید. قابل استفاده برای تمامی ورژن های اتوکد. ...ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 10:44

پاورپوینت اقلیم شناسی ایران(آب و هوای ایران)

با سلام عزیزان یک پاورپوینت کامل و جامع از اقلیم ایران عزیزمان براتون تدارک دیدم که شامل بند های زیره nهدفهای رفتاری: nمفهوم انرژی تابش خورشیدی nنحوۀ محاسبه مقدار تابش خورشیدی nدلایل فزونی ساعات آفتابی در بخش جنوبی نسبت به شمال nآشنایی با مفاهیم مقدار تابش، زاویه تابش، ثابت خورشیدی، مقدار کل تابش و مدت تابش nآشنایی با مفهوم آلبدو nاثر پوشش گیاهی در آلبدو nنقش ناهمواریها در میزان تابش خورشیدی n مفهوم تابش زمین و خیلی دیگر ار از مشخصات با نمودار در خصوص یک تحقیق خوب این پاور رو خودم درست کردم و بالاترین نمره دانشگاه رو گرفتم دانلود کنید و حالش رو ببرید     ...ادامه مطلب