X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:28

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟

مقدمه

«... یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی را در تربیت کودکان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد.

امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

و کل نظام آموزش و پرورش، در حقیقت نظامی است تربیتی که امروزه روی فرد انسانی پیاده می‌شود و این انسان با صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی که دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی است که تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود.

شناخت، تنها از راه مطالعه چند کتاب با چند مورد خاص پیدا نمی‌شود، بلکه به ممارست و عمل نیاز دارد. و تربیت (آموزش و پرورش) با کوشش برای تغییر رفتار فرد، هنگامی و در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مربی، اعم از مادر و پدر و معلم موضوع تربیت را درک کند و او را انسانی بارآورد که لازمه یک جامعه ایده‌آل باشد.

انسان شدن یا به خصایص انسانیت دست یافتن و آراسته شدن جز از راه «تربیت سالم» امکان ندارد. تربیتی که به کلیت رفتار انسان توجه دارد و بهره‌مندی از زندگی سالم را هدف عمده خود تلقی می‌کند. تربیتی که امروز انسان را فدای آینده نمی‌کند بدون این که از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد.

البته نباید از نظر دور داشت که نهاد آموزش و پرورش از نظر تربیتی پس از خانواده قرار دارد. همچنان که از دیدگاههای متفاوت و مستند علوم زیستی- تربیتی از جمله روانشناسی، تربیت اولیه کودک و خودآدمی در محیط خانواده پایه‌ریزی می‌شود که بعد از آن طبعاً وارد خانه دوم یعنی مدرسه شده و بعد به اجتماعی بزرگتر از هر دو اجتماع قبلی به نام جامعه قدم می‌گذارد.

پس خانواده به عنوان نخستین گروه راهنمایی - تربیتی، با دوام‌ترین عاملی است که در رشد شخصیت تاثیر می‌گذارد. تاثیر خانواده بخصوص در شیئی اولیه کودک نقش‌پذیری بیشتری دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است. کودک در محیط خانوادگی خود و به وسیله آن با زندگی جمعی و فرهنگی جامعه خود آشنا می‌شود.....

چکیده تحقیق

در تربیت، تنبیه به میزانی است که نوجوان را به خطای خود آگاه و راه آینده او را روشن کند امری ضروری است. ولی زیاده‌روی در معنی و توجیه تنبیه به نفع خود و متوسل شدن به کتک آن هم متناسب با میزان جرم خود دانش‌آموز غلط است.

در فصل مربوط به تنبیه و علل بکارگیری آن بطور گذرا اشاره شده است که تنبیه همه گاه به صورت زدن نیست؛ و تازه اگر کتک زدن هم ضروری باشد باید در مرحله نهایی تدابیری اندیشیده شود برای ایجاد اتاقهای مشاوره و یا ارجاع افراد به هسته‌های مشاوره متمرکز در ادارات و یا مراکز توانبخشی و روانکاوی.

و در مورد تنبیهاتی که به طریق ملامت و سرزنش صورت می‌گیرد آن هم در حضور جمع - فرق نمی‌کند در کلاس باشد و یا در جمع دبیران اتاق مدیر و یا در جمع در و همسایه ونزدیکان- نوعی افراط در تنبیه است که موجب پیدایش عقده از دبیران واولیای مدرسه و اجتماع و دلسردی از تحصیل و زندگی را موجب می‌شود.

نوجوان بدین گونه یا از مدرسه می‌گریزد یا در برابر مربی و مربیان مربوطه می‌ایستد و آنچه نباید بشود پیش خواهد آمد.

در طبقات پایین و فقیر جامعه رفتارها و نگرشهای نامطلوب خانواده‌ها مسائل کودکان و نوجوانان را دو چندان می‌کند. بویژه اگر تنبیه بدنی و ارضا نشدن نیازها و خواسته‌های فوری آنان همراه باشد. در این گونه خانواده‌ها چون کسب علم و معرفت هدفهای دراز مدتی را دنبال می‌کند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.....

فهرست

مقدمه

چکیده تحقیق

رهنمودها و سفارشات دینی

ناسازگاریها و انگیزه‌های آن در خانه و مدرسه

نبود اتاقهای مشاوره و مشاور

نتیجه‌گیری
رهنمودها و سفارشات دینی
لزوم شناخت تفاوتهای فردی و جلوگیری از آموزشهای غلط
اثرات سوء تنبیه بدنی و علل بکارگیری تنبیه
پیشنهاداتی در امر تربیت
زیرنویسهای این تحقیق
فهرست منابع و ماخذخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ترتیب، تنبیه، بدنی، چرا؟
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:25

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی بود.در این پژوهش که از نوع هم بستگی بوده با استفاده از پرسش نامه های سنجش نگرش های خوردن، مقیاس تشخیصی اختلال خوردن، پرسش نامه شکل بدنی، پرسش نامه خود شیء انگاری، مقیاس تفکرات کلیشه ای و قالبی در مورد بدن ایده آل و کمال گرایی اهواز 300 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفتند، هم چنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وAMOS تحت برنامه ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نارضایتی بدنی، اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نماید. کمال گرایی، خود شیء انگاری،شاخص توده بدنی به صورت مستقیم و مثبت، نارضایتی بدنی و سپس اختلال خوردن را پیش بینی می نمایند. شاخص توده بدنی به تنهایی اختلال خوردن را به صورت مستقیم و منفی پیش بینی می نماید.درونی سازی لاغری هیچ یک از نارضایتی بدنی و اختلال خوردن را پیش بینی نمی کند.بر اساس یافته های پژوهش کمال گرایی، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری به واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نمایند. هم چنین شاخص توده بدنی به صورت منفی و معکوس اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید.

کلمات کلیدی: اختلالات خوردن، نارضایتی بدنی، کمال گرایی، دورنی سازی لاغری، شاخص توده بدنی، خودشیء انگاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4- اهداف پژوهش 8

1-4-1-اهداف کلی 8

1-4-2-اهداف جزئی 8

1-5- تعریف مفهومی متغیرها9

1-5-1-اختلالات خوردن 9

1-5-2-نارضایتی بدنی 9

1-5-3-شاخص توده بدنی9

1-5-4-خودشی انگاری 10

1-5-5- درونی سازی لاغری ایده آل10

1-5-6- کمال گرایی 11

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها12

1-6-1-اختلالات خوردن 12

1-6-2-نارضایتی بدنی 12

1-6-3-کمال گرایی 12

1-6-4- درونی سازی لاغری ایده آل12

1-6-5-خودشیء انگاری 12

1-6-6- شاخص توده بدنی12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

2-1-مقدمه 14

2-2- مبانی نظری 14

2-2-1-تصویر بدنی 14

2-2-1-1-رویکردهای نظری به تصویر بدنی15

2-2-1-1-1-نظریه های اجتماعی – فرهنگی16

2-2-1-1-2- نظریه های فمینیستی و شیء انگاری17

2-2-1-1-3- نظریه تعاملی نگری نمادین19

2-2-1-1-4- نظریه مقایسه اجتماعی21

2-2-1-1-5- نظریه خود ناهمخوانی22

2-2-2- نارضایتی بدنی 23

2-2-2-1-جنسیت و نارضایتی بدن25

2-2-2-2-علت های نارضایتی بدنی26

2-2-2-2-1-علت های اجتماعی- فرهنگی29

2-2-2-2-2-علت های زیستی30

2-2-2-2-3- علت های درون شخصی31

2-2-2-2-3-1-کمال گرایی و نارضایتی بدنی33

2-2-2-2-3-2-درونی سازی لاغری34

2-2-2-2-3-3- خودشی انگاری36

2-2-2-2-4- علت های بین شخصی37

2-2-2-2-4- 1-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی 37

2-2-2-2-4- 2-روابط صمیمی و نارضایتی بدنی 37

2-2-2-3- نارضایتی بدنی و اختلالات روانی39

2-2-2-3-1- نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی 39

2-2-2-3-2- نارضایتی بدنی و افسردگی40

2-2-2-3-3- نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن 41

2-2-2-4- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR 43

2-2-3- انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن 44

2-2-3-1- بی اشتهایی عصبی (Anorexia45

2-2-3-1-1- عوارض 45

2-2-3-2- پرخوری عصبی (Bulimia45

2-2-3-2-1- عوارض 46

2-2-3-3- اختلالات خوردن که به عوامل دیگر وابسته اند46

2-2-3-3-1-پرخوری مختل کننده (Being Eating Disorder47

2-2-4-شیوع اختلالات خوردن47

2-2-5- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن47

2-2-5-1- عوامل بیرونی 48

2-2-5-2- عوامل درونی 49

2-2-6- جنسیت و اختلالات مربوط به خوردن52

2-3- پژوهش های پیشین52

2-4-نتیجه گیری 62

2-5-فرضیه های پژوهش 62

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-مقدمه 64

3-2-روش پژوهش 64

3-3- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری65

3-4- ابزار پژوهش 65

3-4-1-اختلالات خوردن 65

3-4-1-1-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن 65

3-4-1-2- پرسش نامه نگرش خوردن 67

3-4-2-نارضایتی بدنی 69

3-4-2-1-پرسش نامه شکل بدنی69

3-4-4-خودشی انگاری 70

3-4-4-1-پرسش نامه خود شی انگاری70

3-4-6- پرسشنامه کمال گرایی72

3-4-6-1-پرسشنامه کمال گرایی اهواز72

3-4-7-درونی سازی لاغری73

3-4-7-1-مقیاس درونی سازی لاغری73

3-4-8-شاخص توده بدنی74

3-5-روش اجرا 74

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده­ها74

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه 76

4-2 آمار توصیفی 76

4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل83

4-4- یافته های تحلیل مسیر84

4-4-1-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس کمال گرایی85

4-4-2-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس درونی سازی لاغری 85

4-4-3-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس شاخص توده بدنی 86

4-4-4-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری 87

4-4-5-پیش بینی اختلالات خوردن بر اساس نارضایتی بدنی 87

4-4-6-پیش بینی اختلالات خوردن براساس کمال گرایی88

4-4-7-پیش بینی اختلالات خوردن براساس شاخص توده بدنی88

4-4-8-پیش بینی اختلالات خوردن براساس درونی سازی لاغری89

4-4-9-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری 90

4-4-10- پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی با واسطه گری نارضایتی بدنی... 90

4-4-11- پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری

با واسطه گری نارضایتی بدنی91

4-4-12- پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی

با واسطه گری نارضایتی بدنی91

4-4-13- پیش بینی اختلال خوردن براساس خود شیء انگاری

با واسطه گری نارضایتی بدنی92

4-5 -مدل سازی معادلات ساختاری92

عنوان صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه 99

5-2-فرضیه های پژوهش 99

5-2-1-فرضیه 1: کمال گرایی نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید99

5-2-2-فرضیه 2: درونی سازی لاغری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید100

5-2-3-فرضیه 3:BMI نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید101

5-2-4-فرضیه 4: خودشی انگاری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید103

5-2-5-فرضیه 5: کمال گرایی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید104

5-2-6-فرضیه 6: درونی سازی لاغری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید105

5-2-7-فرضیه 7: BMI اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید106

5-2-8-فرضیه 8: خودشیء انگاری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید107

5-2-9-فرضیه 9: نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید107

5-2-10-فرضیه 10:کمال گرایی، درونی سازی لاغری، خودشیء انگاری و شاخص توده بدنی

با واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نمایند108

5-4-نتیجه گیری 111

5-5-محدودیت ها 111

5-6-پیشنهادات 112

منابع و مآخذ

منابع فارسی 113

منابع انگلیسی 116

عنوان صفحه

پیوست

پرسش نامه تشخیصی اختلالات خوردن(EDDS128

پرسشنامه نگرش های خوردن-26130

پرسش نامه نارضایتی بدنی(8-D132

پرسش نامه درونی سازی لاغری133

پرسشنامه خود شیء انگاری134

پرسش نامه کمال گرایی اهواز136

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده بدن........ 10

جدول 3-1: پایایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 66

جدول 3-2: روایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 67

جدول 3-3. زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26 68

جدول3-4: نقاط برش پرسش نامه BSQ-8D70

جدول3- 5: روایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن70

جدول 3- 6: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن70

جدول 3-7: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری71

جدول 3-8: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری72

جدول 3-9: روایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری73

جدول 3-10: پایایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری74

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیر سن77

جدول 4-2: آمار توصیفی متغیر تحصیلات77

جدول 4-3: آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی78

جدول 4-4: آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن78

جدول 4-5: فراوانی نارضایتی از بدن بر حسب شاخص توده بدنی79

جدول 4-6: آمار توصیفی متغیر احتمال وجود اختلال تغذیه­ای 80

جدول 4-7: آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا81

جدول 4-8: آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا82

جدول 4-9: آمار توصیفی اختلال پرخوری82

جدول 4-10: آمار توصیفی اختلال خوردن نوع 282

جدول 4-11: ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش 83

جدول 4-12: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر نارضایتی بدنی85

جدول 4-13: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر نارضایتی بدنی86

جدول 4-14: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدنی86

جدول 4-15: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر نارضایتی بدنی87

جدول 4-16: مدل رگرسیونی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن87

جدول 4-17: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر اختلالات خوردن88

جدول 4-18: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلالات خوردن89

جدول 4-19: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن89

جدول 4-20: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن90

جدول 4-21: تاثیر کمال گرایی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی90

جدول 4-22: تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی91

جدول 4-23: تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی91

جدول 4-24 : تاثیر خودشیء انگاری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی92

جدول 4-25: برآورد انجام شده برای تفاوت معناداری پارامترها با مقدار صفر93

جدول 4-26: شاخص های برازش مدل95

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 4-1: مدل مسیر پیشنهادی برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد) 93

شکل 4-2: شکل 4-12: مدل مسیر برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری 9نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد 94

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: توزیع فراوانی اختلال خوردن 81خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:15

تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان

تعیین میزان اثر بخشی یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر توانائیهای ادراکی – حرکتی دانش آموزان

حرکت مهمترین نشانه حیات انسان است . هر جا زندگی وجود دارد ، حرکت نیز وجود دارد . زندگی بدون آن قابل تصور نیست. حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.

انسان در نخستین سالهای حیات خود ، تنها از طریق پدیده حرکت است که می تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار کند. چنین ارتباطی به انسان این فرصت را می دهد که در تعامل با پدیده های محیطی از آنها ،‌تجربیات معنی داری کسب کند . بنابراین حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامون خود بپردازد. از طرفی کودک از ابتدای ورود به دنیای ناشناخته پیوسته در این تلاش است که به کمک حرکت و تربیت به زندگی خوب و سالم و پرطراوت دست یابد و برای دستیابی به نشاط و تندرستی ،‌باید از ورزش و بهداشت مدد جوید . برای رسیدن به چنین هدفی لازم است معلمان آگاه تربیت بدنی با مطالعات گسترده به آموزش صحیح تربیت به کودکان و نوجوانان همت گمارند

فهرست مطالب

مقدمه ۷
بیان مسأله ۱۰
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۲
اهداف تحقیق ۱۴
اهداف جزئی ۱۴
فرضیه های تحقیق ۱۵
محدودیت های تحقیق ۱۶
محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۶
تعریف عملیاتی واژه ها ۱۶
تعریف حرکت ۲۰
طبقه بندی حرکت ۲۱
مبانی نظری ادراک ۲۴
تعریف ادراک ۲۴
انواع ادراک ۲۵
توانائیهای حرکتی و اهمیت آن ۲۶
توانائیهای جسمانی ۲۷
تواناییهای ادراکی ۲۸
تواناییهای ادارکی – حرکتی ۳۰
نظریه های رشد حرکتی ۳۴
۱- نظریه دید حرکتی گتمن ۳۴
۲-نظریه حرکت آفرینی بارش ۳۵
۳- نظریه سازماندهی مجدد نظام عصبی ۳۶
۴- نظریه حرکتی – ادراکی کفارت ۳۷
آزمونهای حرکتی ۳۹
۱-۱- آزمون اندازه گیری ادراکی – حرکتی کفارت ۳۹
۲- آزمون توانائیهای حرکتی لینلکلن – اوزرتسکی ۴۱
۳- آزمون توانائیهای حرکتی برونینکز – اوزرتسکی ۴۵
کاربردهای کلی حرکتی ۴۸
ابزار جمع آوری اطلاعات ۴۸
۱- آزمون ماتریس های پیشرونده ریون ۴۸
۱-۱- ماتریسهای پیشرونده ریون فرم رنگی کودکان ۴۹
تصریح دستورالعمل ۵۱
۲- اجرای آزمون رشد حرکتی لینیکلن – اوزرتسکی ۵۲
الف- وسایل و تجهیزات لازم : ۵۲
مروری بر تحقیقات انجام شده ۵۶
الف) تحقیقات داخلی ۵۷
ب) تحقیقات خارجی ۶۱
نتیجه گیری ۶۶
روش تحقیق ۶۹
جامعه آماری ۶۹
نمونه آماری ۷۰
متغیرهای تحقیق ۷۱
ابزار تحقیق ۷۲
روش آماری ۷۲
آزمون فرض های تحقیق ۷۴
تعادل پویا ۷۴
فرض اول ۷۴
تعادل ایستا ۷۷
فرض دوم ۷۷
هماهنگی ۸۰
فرض سوم ۸۰
دقت ۸۳
فرض چهارم ۸۳
سرعت حرکت ۸۶
فرض پنجم ۸۶
قدرت ۸۹
فرض ششم ۸۹
توانائیهای ادراکی – حرکتی ۹۱
فرض هفتم ۹۱
خلاصه پژوهش ۹۵
نتایج ۹۶
بحث و بررسی نتایج تحقیق ۹۷
تعادل پویا ۹۷
تعادل ایستا ۹۸
هماهنگی ۹۸
سرعت حرکت ۹۹
قدرت ۹۹
دقت ۱۰۰
توانائیهای ادراکی – حرکتی ۱۰۰
پیشنهادات ۱۰۱
پیشنهادات تربیتی آموزشی ۱۰۱
پیشنهادهای پژوهشی ۱۰۲
منابع ۱۰۳خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:31

تحقیق تأثیرات جنبه‌های بدنی بر ابعاد روان شناختی

تحقیق تأثیرات جنبه‌های بدنی بر ابعاد روان شناختی


بازتاب های روحی فرد از جسم خود متأثر از عوامل بیرونی (مردم و اجتماع) و عوامل درونی (احساسات و تفکر) می‌باشد.

تصورات منفی نظیر ناکارآمدی، وابستگی و ... که دیگران نسبت به شخص دارند تصویر ذهنی او را متزلزل می‌نماید که از نظر اجتماعی می‌تواند نقش مخربی داشته باشد. به طوری که نمی‌تواند با اجتماع ارتباط صحیح برقرار سازد.

از سوی دیگر اگر شخصی تصویر بدی از عملکرد بدن خود، از رفتار و اخلاق خود داشته باشد، کاستی‌های جسمی و روانی خود را بزرگ می‌انگارد. و بر اساس تصویری که از جسم خود دارد، عمل می‌کند و دنیا را غم‌انگیز می‌شمارد که به تدریج این تصور باعث می‌گردد که وی خویش را از اجتماع و سایرین جدا و منزوی فرض نماید.


3-2 تأثیر جسم بر روان و پیری اجتماعی

در راستای تأثیرات جنبه‌های بدنی بر ابعاد روان شناختی، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که کوچک ترین تغییری در رابطه با بدن هر فرد می‌تواند تغییرات فاحش را در ادراک وی از جهان خارج ایجاد کند (تبیرگ کمال جن –1979)در واقع انسان همانگونه که جهان را می‌بیند همان گونه نیز عکس‌العمل نشان می‌دهد. همین طور همان گونه که خود را می‌بیند بر اساس همان دیدگاه از خویشتن نیز عمل می‌کند. در اینجا اهمیت شخصیت قبل از حادثه و بیماری و صدمه جسمی و روانی مشخص می‌شود. اگر انسان صبور، معنوی، علاقه‌مند به تعالی، دانش‌آموختن، خودسازی، خودشناسی و انسانی رفتار کردن بوده، پیش‌بینی شخصیت بهتری را برای بعد از دوران آسیب می‌توان داشت از آنجا که در مورد جانبازان به طور متوسط و حداقل لازم سن برای اعزام به جبهه 16 سال بوده می‌توان انتظار داشت که به طور میانگین هر فردی 20 سال زندگی عادی داشته است.

با تمام خصوصیاتی که مردم جامعه با آن سر می‌کنند و آسیب بعد از 20 سال تجربه زندگی کردن اتفاق افتاده در نتیجه روند زندگی را دگرگون ساخته است. خصوصاً اینکه اگر فرد انتظار ضایعه را نداشته باشد شدت اختلال شخصیتی افزایش پیدا می‌کند اگر فردی مدتها در جبهه بوده و هنگام مرخصی در شهر دچار معلولیت شود طبیعتاً دچار افسردگی شدیدی خواهد شد تا فردی که به طور مادرزادی یا بعد از سن 5 سالگی دچار معلولیت (از نوع حوادث و عوارض) بدنی شده است. (اسلامی نسب،(1372)/ صص: 198-188)

پس بنابراینکه بحران معلولیت در چه مرحله‌ای از سن رشد یا میانسالی یا کهولت روی دهد واکنش‌های متفاوتی قابل انتظار است. میانگین سنی بروز معلولیت در رزمندگان ایرانی بین 30-20 سالگی است و این در حالی ست که بحران در این سن عواقب بسیار بد و شدیدتری دارد. (همان منبع/ ص: 356)

دسته‌ای دیگر از وضعیت‌های غیرطبیعی بدنی (معلولیت) که ممکن است بر تحول شخصیتی (یعنی روان‌شناختی) تأثیر بگذارد از طریق واکنش‌های همراه این معلولیت هاست. واکنش‌هایی نظیر: اجتناب، مورد ترحم واقع شدن، نگرانی زیاد از حد مردود شدن، عدم پذیرش بازخوردهای هیجانی، اجباری که محیط اجتماعی فرد معلول را نسبت به فرد سالم متفاوت می‌سازند. (همان منبع/ ص: 188) افراد با عقیده اینکه ناتوانی از نشانه‌های ویژه افراد معلول است دارای آگاهی بالایی از ناتوانی هستند و دیگر صفات اختصاصی فرد معلول را نادیده می‌پندارند. آنها متوجه ناتوانی هستند. حال آنکه بی‌توجهی نسبت به ناتوانی و توجه به توان‌مندی‌های فرد معلول به طرز برخوردهای مثبت منجر می‌شود. اشخاصی که روی ناتوانی تمرکز می‌کنند معمولاً عقیده دارند که افراد معلول متفاوتند، فاقد صلاحیت‌اند، رتبه پایین‌اند و یا شخصیت‌های منفی دارند (دارابی،(1381)/ ص: 56)

بر طبق مطالب فوق برای اینکه متوجه شویم پیراجتماع چه دیدی نسبت به وضعیت خود دارد، بایستی عواملی را که در نگرش وی مؤثر می‌باشد، توضیح دهیم. یکی از این عوامل، واکنش‌های اجتماعی می‌باشد. اگر ارزش‌های فرد توسط اجتماع خدشه‌دار شوند، زمان آسیب روانی فرا می‌رسد. در این راستا واکنش خانواده و نزدیکان نیز به عنوان اعضای جامعه حائز اهمیت می‌باشد. به طوریکه طرز تلقی دیگران از جمله والدین، دوستان نزدیک و ... شرایط متفاوتی را برای فرد ایجاد می‌کند. پذیرش وی به گونه‌ای رضایت‌بخش از سوی خانواده در پیشگیری و کاهش تنش‌های جانبازان انکارناپذیر است.

عامل دیگری که می‌توان بیان داشت منشأ حادثه و نوع آن می‌باشد که در پذیرش تغییرات حاصله مؤثر است. به عنوان مثال از دست دادن پا در هنگام جنگ در مقایسه با از دست دادن آن هنگام فرار از جرم مرتکب شده به گونه‌ای کاملاً متفاوت از طرف فرد درک شده و به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد.

عامل اثرگذار دیگر شخصیت فرد و روش سازگاری او می‌باشد. یعنی بعضی از این افراد از نظر روانی بسیار ضعیف شده و از پذیرش خود امتناع می‌نمایند. زیرا تصور ذهنی معیوبی از خود دارند و خود را خوار و زبون احساس می‌کنند و احساس وابستگی شدیدی به دیگران داشته به نحوی که بدون کمک آنها زندگی کردن برایشان امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این صورت تغییر شکل جسمی می‌تواند تأثیرات منفی در خانواده بجا نهد و بعضی اوقات بروز تضاد در ایفای نقش‌ها در خانواده گردد.


4-2 نوستالژی و پیری اجتماعی

آرمان‌سازی مکانیسم دفاعی است جهت سازگاری فرد، که به وسیله آن گذشته از دست رفته مورد تجلیل قرار می‌گیرد. آرمان‌سازی وسیله‌ای است برای معنابخشیدن به زمان حال، بدین ترتیب که انسان یقین حاصل می‌کند که معنایی به زندگی اش داده است. در موارد حاد انسان ممکن است به نفع گذشته‌ای که کامل تلقی می‌شود، تا حد انزجار از زمان حال پیش برود، حال آنکه در واقع ممکن است گذشته هم چندان درخشان و فرح بخش نبوده است (بریان و روبرت ج،(1365)/ ص: 186) نوستالژی[1] به معنی حرمت گذاشتن به گذشته و روشن نگهداشتن چراغ خاطره و آن، حالت روحی خاصی است که شخص آرزو می‌کند که به شرایط گذشته‌اش باز گردد زیرا گذشته نسبت به حال برای او جاذبه بیشتری دارد. (طلوعی،(1377)/ ص: 399) این در حالی است که برخی از بازنگری‌های خاطره، ممکن است به علت وجود عواطف مثبت عشق به گذشته باشد. (اسماعیلی شیرازی،(1379)/ ص: 14)

خلاصه امر اینکه: پیر اجتماع را می‌توان شخصیتی نام برد که اکنون در مواجهه با آمال و آرزوهایش می‌باشد. به طوری که او می‌خواسته سالم باشد و اکنون نیست. او می‌خواسته مورد ترحم نبوده و بلکه در صورت تمایل به نیازمندان ترحم کند و در حال حاضر پشت به او ترحم می‌کنند. او خواستار حضور کافی در اجتماع بوده و اکنون مقدور نمی‌باشد. هم چنین او از فضای گذشته بیرون آمده و با جامعه امروزی و قدرنشناسان اجتماع روبرو گشته است. این شخصیت با جامعه و تفکر امروزی و مردمی که شاید دیگر او را نمی‌شناسند، در تقابل است. به همین خاطر است که گذشته نسبت به حال برای او جاذبه بیشتری دارد و مثل این است که هنوز در گذشته زندگی می‌کند و قبول ساختار جدید برایش سخت به نظر می‌رسد و قبول این تغییرات و جابجایی‌ها در ساختار جدید نیاز به یک فرجه و زمان کافی دارد تا فرد بتواند با اعضای دیگر انس بگیرد. در این راه گام اولیه باید از سوی جامعه برداشته شود. در غیر اینصورت فرد مأیوس شده و از حرکت های سازنده باز می‌ایستد.


5-2 عزت نفس و پیری اجتماعی

عزت نفس را می‌توان چنین تعریف کرد: عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن، در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج است. بدین معنی که ما نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل نماییم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم و همچنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می‌پندارند و معتقد باشیم که آنان هم با ارزشند. عزت نفس زاییدة زندگی اجتماعی و ارزش‌های آن است و محیط زندگی و اجتماع است که فرد را متأثر و نوعی قبولی خود به او می‌دهد.

کوپراسمیت (1967) می‌گوید عزت نفس عبارت است از یک قضاوت شخصی، در مورد با ارزش بودن، یا بی‌ارزش بودن، قبولی یا عدم قبولی خود که در نگرش او متظاهر می‌شود. در حقیقت شخص ممکن است خود را آن طور که مردم می‌بینند، ببیند.

به نظر کوپر اسمیت منابع عزت نفس شامل موارد ذیل می‌باشد:

1- قدرت: وقتی من شخص احساس قدرت کند، می‌تواند روی سایرین اثر بگذارد و کارهایش را خوب انجام دهد و عزت نفس او بالا می‌رود.

2- مهم بودن: وقتی شخص متوجه می‌شود که اهمیت دارد و در زندگی دیگران مهم است عزت نفس او بالا می‌رود.

3- پای‌بندی به آداب و قوانین اجتماعی و اخلاقی

4- موفقیت. (اسلامی‌نسب،(1372)/ صص: 283-280)


نوع فایل: word

سایز :274 KB

تعداد صفحه:363خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:41

جزوه زبان تخصصی و 1000نکته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه زبان تخصصی و 1000نکته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی)توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 جزوه زبان تخصصی و 1000نکته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی)


skill
There are many definitions concerning what mean by skill. Fortunately most have several
common features. It is generally accepted that skill is learned, consistent and specific to
the task. Moreover, it is goal oriented, i. e, the person is aiming to achieve some specific
outcome. This outcome can be quantitative, determined by the performance of a
movement that can be measured objectively; or qualitative, measured by subjective
judgment. Therefore, in this book we will use the following working definition of skill:
skill is the consistent production of goal-oriented movements, which are specific to the
task.
In order to examine the nature of skill further, we can focus on each of the components of
our working definition, one at a time. Firstly, skills are learned rather than innate.
Although we often hear people say that some one is ‘born’ footballer or tennis player,
this is not correct. Even the very basic skills, such as walking, running, striking and
jumping, need to be learned. Subsequent skills that we acquire, such as catching a ball,
doing a somersault or hitting a tennis ball, are refinements of the basic skills and need to
be learned. Moreover, we cannot say that we have acquired a skill until we can perform it
consistently. We have all seen examples of ‘beginner’s luck’. The first time that I ever set
foot on putting green, at the age seven, I hold a 10m putt. Unfortunately dreams of fame
and fortune as a tournament golfer quickly evaporated at the next hole, where I took more hits than Tiger Woods takes to get round all 18 holes.

مهارت
تعاریف زیادی وجود دارد که معنی مهارت چیست. خوشبختانه بیشتر آنها دارای چندی ین خصوص ت مشابه هستند.

عموماً پذیرفته شده است که مهارت آموخته شده، پا تیدار بوده و به یلک ف اختصاص دارد. بعلاوه، مهـارت هدفمنـد اسـت یعنـی
شخص به دنبال رسیدن به برونداد خاصی است. یا ن برونداد میتواند یمک باشد و به وسیله اجرای حر یتک تعیین میشود
هک میتواند به صورت ع ینی سنجیده شود ی؛ یفیکا باشد که با قضاوت غیر شخصی ینیع سنجیده ) میشود . بنـابراین در
یا اکن تاب از ی ین تعر کف اربردی مهارت استفاده می مینک : مهارت ایجاد پایدار حرکات هدفمند است که ویژه تکلیف هستند.
به منظور بررسی یب شتر ماهیت مهارت، میتوانیم در هر زمان بر هر یک از اجزاء تعری کف اربردیمان تمرک مینکز . اولاً،
مهارتها بی یش از آنچه ذات باشند آموخته میشوند. اگرچه اغلب میشنوی کم ه مردم میگویند یسک فوتبالیست ی یا تن سور
به دنیا آمده است یا، نین گفته صح یح ست. حتی مهارتهای بسیار پا هی ای مثل راه رفتن، دویدن، ضربه زد ین و پر دن بهزبان تخصصی « 13 »
آموخته شدن ن ای زمندند. مهارتهای بعد یای کرا که سب می مینک ، مثل گرفتن یک توپ، انجام یک پشتک یا ضربه زدن
به یک توپ تن سی ، پالایشهایی از مهارتهای پایه بوده و مستلزم یادگیری هستند

نکته ها

آسیب شناسی
1) عارضه آفتابزدگی بیشتر در زمانی اتفاق میافتد که فرد در معرض گرمای شدید است و تعریق او متوقف شده است.
2) ضربات مستقیم و پیچخوردگی زانو هنگامی که زانو زخم باشد میتواند در ایجاد صدمه در لیگامنتهای متقاطع زانو
مؤثر باشد.
3) آسیب کشیدگی زائدهای بیشتر در کودکی تا جوانی اتفاق میافتد.
4) یکی از علل استرین مزمن عبارت است از التهاب در کارهای عضلانی و کمخونی است.
5) در اسپرین فراکچر کامل در صدمات لیگامنتها عملکرد لیگامنت به طور کامل از بین میرود.
6) یک آسیب رباطی زمانی اتفاق میافتد که نیرویی مفصل را در دامنه غیرطبیعی به حرکت وادار کند.
7) احساس درد در سرتاسر قسمت داخلی ساق پا به دلیل ضعف بدن، فشار تمرین و تغییر سطوح تمرینی است.
8) کنده شدن تکه استخوان در محل اتصال تاندون یا رباط مفهوم Avulsionfracture . است
9) نیروی برش به عنوان یکی از عوامل بیومکانیکی بروز آسیب در سطوح مفصلی و منسیکها تأثیر بیشتری دارد.
10) یکی از علل تورم کیسه زلالی عبارت است از عفونت حاد و یا کهنه در مفصل.
11) در حالت اسپرین شدید در حالی که فرد روی پنجه پا فرود میآید مچ به طرف داخل میپیچد.
12) یکی از علل دررفتگی در مفصل شانه، کشیده شدن دست ورزشکار توسط ورزشکار رقیب از خارج و عقب میباشد.
13) در زانوی دوندگان یا عارضه اپلیوتیبیالباند درد در ناحیه جانب خارجی مفصل زانو و بالای فوق لقمه ران وجود دارد.
14) مکانیسمی که موجب فشردگی بافتهای نرم شانه شناگران در شنای پروانه و کرال میشود عبارت از حرکت به جلو
و چرخش داخلی دست آنهاست.
15) در عارضه زانوی دوندگان درد در ناحیه خارجی مفصل زانو و بالای فوقلقمه ران است.

نوع فایل: Pdf

سایز: 1.77mb

تعداد صفحه:132خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:32

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس

آموزش و اجرای صحیح تربیت بدنی از مسائلی است که تحقق آن از الویت برخوردار است. هدف این پژوهش مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی در شهر کرمان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری تمام مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی در شهر کرمان بودند. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بود.تعداد 103 معلم تربیت بدنی و103 مدیر مدرسه در این پژوهش شرکت کردند.ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته ای به منظور ارزیابی عوامل آموزشی درس تربیت بدنی بود که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و آزمون من ویتنی استفاده گردید.یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل امکانات از دیدگاه معلمان را نشان داد ولی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت همچنین یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل کیفیت آموزشی از دیدگاه معلمان را نشان نداد ولی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس وجود داشت. نتایج دیگر نشان داد تفاوت معنی داری بین عامل همکاری والدین دانش آموزان، وضعیت مالی مدارس، میزان نظارت مسئولین تربیت بدنی و وضعیت اجرای طرح های ملی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت. بین میانگین سنی، سابقه تدریس تربیت بدنی و مدرک تحصیلی و تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود داشت ولی بین میانگین تعداد کارت های داوری و سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری مشاهده نشد.

کلید واژه: عوامل آموزشی، تربیت بدنی، دوره ابتدایی، مدارس دولتی، مدارس غیردولتی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف کلی تحقیق.. 7

1-4-2 اهداف اختصاصی تحقیق.. 7

1-5- فرضیه‏های تحقیق.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 9

1-6-1 قلمرو موضوعی.. 9

1-6-2 قلمرو مکانی.. 9

1-6-3 قلمرو زمانی.. 9

1-7- محدودیت های تحقیق.. 10

1-8- تعریف واژه‏های تحقیق.. 10

1-8-1 تعریف نظری واژه های تحقیق.. 10

1-8-2 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مبانی نظری.. 13

2-2-1 تاریخ تربیت بدنی در ایران و تمدن های دیگر. 13

2-2-1-1 تاریخ تربیت بدنی در دوره یونان. 13

2-2-1-2 تاریخ تربیت بدنی در دوره روم. 14

2-2-1-3 تاریخ تربیت بدنی در چین.. 14

2-2-1-4 تاریخ تربیت بدنی در هند. 14

2-2-1-5 تاریخ تربیت بدنی در ایران از باستان تاکنون. 14

2-2-2 عوامل آموزشی درس تربیت بدنی.. 17

2-2-2-1 نیروی انسانی.. 18

2-2-2-2 امکانات ورزشی (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) 18

2-2-2-3 کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی.. 19

2-2-2-4 وضعیت مالی و بودجه مدارس... 20

2-2-2-5 نظارت و کنترل. 21

2-2-2-6 اجرای طرح های ملی ورزشی.. 21

2-3- پیشینه تحقیق.. 24

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 24

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 34

2-4- جمع بندی.. 37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- روش تحقیق.. 40

3-3- جامعه آماری.. 40

3-4- نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 40

3-5- ابزار تحقیق.. 41

3-5-1 سوالات اطلاعات فردی.. 41

3-5-2 پرسشنامه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی.. 41

3-6- متغیرهای تحقیق.. 41

3-7- روش های جمع آوری اطلاعات... 42

3-8- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 44

4-2- بررسی توزیع داده ها 44

4-3- توصیف یافته های پژوهش... 45

4-4- یافته های استنباطی.. 50

4-4-1 فرضیه اول. 50

4-4-2 فرضیه دوم. 50

4-4-3 فرضیه سوم. 51

4-4-4 فرضیه چهارم. 51

4-4-5 فرضیه پنجم. 52

4-4-6 فرضیه ششم. 52

4-4-7 فرضیه هفتم. 54

4-4-8 فرضیه هشتم. 55

4-4-9 فرضیه نهم. 55

4-4-10 فرضیه دهم. 56

4-4-11 فرضیه یازدهم. 56

4-4-12 فرضیه دوازدهم. 57

4-4-13 فرضیه سیزدهم. 57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 59

5-2- خلاصه تحقیق.. 59

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 61

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 75

5-4-1 پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق.. 75

5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 76

منابع و مآخذ. 77

فهرست منابع فارسی.. 77

فهرست منابع انگلیسی.. 80

پیوست ها 81

چکیده انگلیسی.. 85

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول 4-1- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های معلمان. 44

جدول 4-2- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های مدیران. 45

جدول 4-3- توصیف آماری مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی دبیران. 45

جدول 4-4- میانگین سنی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی و غیردولتی.. 46

جدول4-5- جدول توزیع فراوانی و درصد معلمان به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب مدرک تحصیلی 46

جدول 4-6- میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی دبیران دولتی و غیر دولتی.. 47

جدول 4-7- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 50

جدول 4-8- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 50

جدول 4-9- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 51

جدول 4-10- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان 51

جدول 4-11- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان 52

جدول 4-12- تایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سن معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 52

جدول 4-13- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سابقه تدریس درس تربیت بدنی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53

جدول 4-14- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53

جدول 4-15- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های داوری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53

جدول 4-16- نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه مدرک تحصیلی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 53

جدول 4-17- نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 54

جدول 4-18- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان. 54

جدول 4-19- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 55

جدول 4-20- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 55

جدول 4-21- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 56

جدول 4-22- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران 56

جدول 4-23- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران 57

جدول 4-24- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران. 57

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه

نمودار4-1- توزیع کارت های مربیگری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد 47

نمودار4-2- توزیع کارت های داوری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد 48

نمودار4-3- توزیع سطوح قهرمانی دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد. 49خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:42

اختلال بدشکلی بدنی

اختلال بدشکلی بدنیتوضیحات محصول :

سلامتی از بهترین موهبت‌های خداوندی است. از جمله علل و عواملی که به این سلامتی را هدید می‌کنند بیماریها و اختلالات مختلف هستند که اختلالات بدشکلی هراسی بدنی (body dismorphic disorder و احساس چاقی روانی Body Image از جملة آنها می‌‍باشد.

چکیده
گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شکلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.
این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملکردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم.
روش تحقیق در مطالعة توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعة آماری را 260 نفر که 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشکیل داده‌اند.
ابزار پژوهش پرسشنامه بدشکلی بدنی و چاقی که دارای 33 آیتم می‌باشد 19 سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیک و‌14 سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است .
تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیلة نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجة پژوهش این بود که این روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: اختلال، بدشکلی، بدنی
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:19

مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنیمجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنی

توضیحات محصول : آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه - فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه

دانلود مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنیسوالات فیزیولوژی ورزش و تغذیه
1) کوفتگی حاد پس از تمرین‌های شدید عضلانی به دلیل .................. ایجاد می‌شود.
1) پارگی تارهای عضلانی 2) کم خونی موضعی
3) استفاده از انقباض‌های برون‌گرا 4) تشنج موضعی
2) اگر تمام واحدهای حرکتی موجود در یک عضله هم زمان فعال شوند ................. .
1) قدرت در عضله به حد زیر بیشینه می‌رسد.
2) قدرت در عضله به بالاترین حد می‌رسد.
3) قدرت تولیدی عضله به صفر می‌رسد.
4) از قدرت تولیدی عضله به یکباره کاسته می‌شود.
3) مرکز تشخیص برخورد توپ به دست یا سینه بازیکن فوتبال متوجه کدام ناحیه در مغز است؟
1) تالاموس 2) قشر مخ 3) نخاع 4) مخچه
4) برای جلوگیری از افزایش بیش از حد طول عضله اطلاعات حسی کدام یک از گیرنده‌های زیر مفید هستند؟
1) دستگاه گاما 2) اندام‌های گلژی
3) گیرنده‌های مفصلی 4) دوک‌های عضلانی
5) کدام دسته از لیپوپروتئین‌های زیر بر اثر فعالیت‌های ورزشی استقامتی زیاد می‌شود؟
1) HDL 2) LDL 3) شیلو میکرون‌ها 4) LDH
6) اگر بطن چپ بزرگ شده باشد ارتفاع موج QRS ممکن است .................. .
1) تا 4/3 معمول افزایش یابد. 2) تا کم‌تر از نصف معمول کاهش می‌یابد.
3) پایدار باقی بماند. 4) تا دو برابر معمول افزایش یابد.
7) کاهش ظرفیت هوازی به دلیل بی‌تمرینی به کدام یک از آنزیم‌های زیر مربوط می‌شود؟
1) SDH 2) PFK 3) ACH 4) ATPase
8) با افزایش لیپوپروتئین‌های سنگین (HDL) به دنبال تمرین‌های ورزشی استقامتی چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد؟
1) برداشت چربی‌های رسوب شده در رگ‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌های محیطی
2) انتقال چربی از بافت‌های محیطی به درون رگ‌ها
3) افزایش غلظت کلسترول LDL وتری گلیسرید
4) کاهش غلظت کلسترول VLDL
پاسخنامه فیزیولوژی ورزش و تغذیه
1) گزینه‌ی «2» صحیح است.
2) گزینه‌ی «2» صحیح است.
3) گزینه‌ی «2» صحیح است.
4) گزینه‌ی «4» صحیح است.
5) گزینه‌ی «1» صحیح است.
6) گزینه‌ی «2» صحیح است.
7) گزینه‌ی «1» صحیح است.
کاهش ظرفیت هوازی به دلیل بی تمرینی مربوط به آنزیم سوکسینات دهیدروژناز (SDH) است.
8) گزینه‌ی «1» صحیح است.
با افزایش لیپوپروتئین‌های سنگین (HDL) به دنبال تمرین‌های ورزشی استقامتی برداشت چربی‌های روسب شده‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌های محیطی رخ می‌دهد.

wordنوع فایل:

سایز:142 kb

تعداد صفحه:30
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:18

مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنی

مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنیتوضیحات محصول : آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه - فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه

دانلود مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنیسوالات فیزیولوژی ورزش و تغذیه
1) کوفتگی حاد پس از تمرین‌های شدید عضلانی به دلیل .................. ایجاد می‌شود.
1) پارگی تارهای عضلانی 2) کم خونی موضعی
3) استفاده از انقباض‌های برون‌گرا 4) تشنج موضعی
2) اگر تمام واحدهای حرکتی موجود در یک عضله هم زمان فعال شوند ................. .
1) قدرت در عضله به حد زیر بیشینه می‌رسد.
2) قدرت در عضله به بالاترین حد می‌رسد.
3) قدرت تولیدی عضله به صفر می‌رسد.
4) از قدرت تولیدی عضله به یکباره کاسته می‌شود.
3) مرکز تشخیص برخورد توپ به دست یا سینه بازیکن فوتبال متوجه کدام ناحیه در مغز است؟
1) تالاموس 2) قشر مخ 3) نخاع 4) مخچه
4) برای جلوگیری از افزایش بیش از حد طول عضله اطلاعات حسی کدام یک از گیرنده‌های زیر مفید هستند؟
1) دستگاه گاما 2) اندام‌های گلژی
3) گیرنده‌های مفصلی 4) دوک‌های عضلانی
5) کدام دسته از لیپوپروتئین‌های زیر بر اثر فعالیت‌های ورزشی استقامتی زیاد می‌شود؟
1) HDL 2) LDL 3) شیلو میکرون‌ها 4) LDH
6) اگر بطن چپ بزرگ شده باشد ارتفاع موج QRS ممکن است .................. .
1) تا 4/3 معمول افزایش یابد. 2) تا کم‌تر از نصف معمول کاهش می‌یابد.
3) پایدار باقی بماند. 4) تا دو برابر معمول افزایش یابد.
7) کاهش ظرفیت هوازی به دلیل بی‌تمرینی به کدام یک از آنزیم‌های زیر مربوط می‌شود؟
1) SDH 2) PFK 3) ACH 4) ATPase
8) با افزایش لیپوپروتئین‌های سنگین (HDL) به دنبال تمرین‌های ورزشی استقامتی چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد؟
1) برداشت چربی‌های رسوب شده در رگ‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌های محیطی
2) انتقال چربی از بافت‌های محیطی به درون رگ‌ها
3) افزایش غلظت کلسترول LDL وتری گلیسرید
4) کاهش غلظت کلسترول VLDL
پاسخنامه فیزیولوژی ورزش و تغذیه
1) گزینه‌ی «2» صحیح است.
2) گزینه‌ی «2» صحیح است.
3) گزینه‌ی «2» صحیح است.
4) گزینه‌ی «4» صحیح است.
5) گزینه‌ی «1» صحیح است.
6) گزینه‌ی «2» صحیح است.
7) گزینه‌ی «1» صحیح است.
کاهش ظرفیت هوازی به دلیل بی تمرینی مربوط به آنزیم سوکسینات دهیدروژناز (SDH) است.
8) گزینه‌ی «1» صحیح است.
با افزایش لیپوپروتئین‌های سنگین (HDL) به دنبال تمرین‌های ورزشی استقامتی برداشت چربی‌های روسب شده‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌های محیطی رخ می‌دهد.

نوع فایل: word
سایز: 142 kb
تعداد صفحه: 30
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:18

بررسی ساختمان بدنی اوگلنا

بررسی ساختمان بدنی اوگلنا


مقاله بررسی ساختمان بدنی اوگلنا دارای 12صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید

بخشی از متن:

افراد این شاخه آغازیان آب‌های شیرین هستند جزء تاژکداران معمولی و متعدد و مستقل می‌باشند که حدود یک سوم از هزار گونه شناخته شده‌ی این آغازیان کلروپلاست دارند و فتوسنتز کننده هستند و بقیه گونه‌ها کلروپلاست ندارند و هتروتروف‌اند. آن‌ها را می‌توان در آزمایشگاه به آسانی کشت داد و مطالعه کرد و جسم سلولی باریک و دراز و طول آن از 1/0 میلی‌متر است شکل اوگلنا ثابت و دارای یک انتهای قدامی کلفت و بی‌نوک است که معمولاً به طرف جلو حرکت می‌کند انتهای خلفی نوک‌دار می‌باشد. انتهای قدامی یک دهان سلولی یا سیتوستوم دارد که به گلوی سلولی کوتاه و لوله‌ای منتهی می‌شود. از سیتونستوم یک تاژک طویل به خارج می‌رود دارای کله چشمی است که نسبت به نور حساس است در مرکز سلول هسته بزرگی جای دارد.

حرکت در اوگلنا: تاژک برای کشاندن «اوگلنا» در آب به جلو و عقب می‌زند. حرکت تاژک به صورت چرخش مارپیچی است اوگلنا نسبت به نور واکنش می‌دهد به طوری که به سمت نور شنا می‌کند.

طرز تعذیه: تغذیه جانوری یا آلی در اوگلنا کمیاب یا نادر است اوگلنا دارای تغذیه گیاهی است. و بدان وسیله بعضی از مواد غذایی را در داخل بدن می‌سازد. این عمل از راه فتوسنتز انجام می‌گیرد. ولی اوگلنا معمولاً یا تغذیه گندیده خواری زیست می‌کند. این نوع تغذیه عبارت است از جذب مغذی محلول در آب اطراف.

تولید مثل این شاخه با تقسیم میتوز انجام می‌گیرد.

عنوان: بررسی ساختمان بدنی اوگلنا

فرمت:word

صفحات:12 صفحهخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ساختمان، بدنی، اوگلنا
1 2 3 4 >>