X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:39

بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان

بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان

چکیده

سل (tuberculosis) یکی از کهن ترین بیماری های شناخته شده در انسان است که توسط باکتری از خانوادة مایکوباکتریوم توبرکلوز به نام مایکوباکتریوم توبر کلوزیس ایجاد می شود. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یک باکتری میله ایی شکل است فاقد اسپور، باریک، هوازی به اندازة ۳× ۵/۰ میکرومتر و حاوی یک دیوارة لیپیدی است در رنگ آمیزی گرم خنثی است ولی وقتی رنگ بگیرد دیگر نمی توان آن را توسط الکل از بین برد و به همین دلیل تحت نام AFB طبقه بندی می شود. در محیط کشت رشد بسیار آهسته ایی دارد و حدود ۸- ۶ هفته طول می کشد تا در محیط جامد رشد کند و قابل دیدن شود.

راه انتقال سل در اکثر موارد از طریق تنفس است، قطراتی که در اثر سرفه، عطسه، یا د رحین صحبت کردن توسط فرد مبتلا به عفونت سل ریوی در هوا پراکنده می شوند به دیگران انتقال می یابد. دیده شده که در هر بار سرفه حدود ۳۰۰۰ هستة عفونی (infection droplet nuclei) پراکنده می شود این هسته های عفونی بین ۵-۱ میکرون هستند و برای چندین روز می توانند در هوا معلق بمانند و سبب آلوده شدن خیل کثیری از افراد شوند. عواملی که در انتقال سل به یک فرد مؤثر است یا به بیان دیگر فاکتورهای مؤثر در بروز عفونت TB در یک فرد عبارتند از:

۱- احتمال تماس با مبتلایان به سل

۲- میزان قرابت و نزدیکی

۳- محیط این تماس در صورت تماس در یک محیط کوچک و سربسته (close – ended) و یا فقدان کامل تهویه جهت تمیز کردن محیط از قطرات آلوده و یا تماس در اتاقی که تهویة مناسبی ندارد، افرایش میزان تماس بین افراد خطر انتقال TB را بالا می برد.

۴- عدم استفادة فرد بیمار از پوشش مناسب در جلوی دهان و بینی در زمان سرفه کردن، عطسه کردن یا صحبت کردن.

۵- شدت عفونت در فرد مبتلا: مطالعات نشان داده مبتلایانی که خلط آن ها حاوی باسیل اسیدفاست قابل مشاهده توسط میکروسکوپ است بیشترین نقش را در انتقال عفونت ایفا می کنند. اغلب این بیماران به بیماری ریوی حفره دارد یاسل دستگاه تنفسی (سل آندوبرونکیال یا حنجره ایی ) مبتلا هستند و خلط حاوی بیش از ۱۰۵ باسیل اسیدفاست در هر ml دارند. بیمارانی که خلط آن ها اسمیر منفی ولی کشت مثبت دارند عفونت زائی کمتری دارند و آنان که بیماری ریوی با کشت منفی و یا سل خارج ریوی دارند اساساً عفونت زا نمی باشند و در یک کلام خطر انتقال و سرایت عفونت به عوامل خارجی بستگی دارد و در صورت در تشخیص دادن، یک فرد AFB + تا قبل از تشخیص می تواند ۲۰ نفر را آلوده کند برخلاف خطر سرایت بیماری که به عوامل خارجی وابسته است خطر تبدیل عفونت به بیمار ی فعال به عوامل درونی بستگی دارد این عوامل شامل

۱- حساسیت ذاتی فرد به بیماری

۲- وضعیت عملکرد ایمنی سلولی

۳- سن (در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی امکان تبدیل عفونت به بیماری بالاتر است)

۴- ابتلا به ایدز (در این افراد ریسک تبدیل عفونت به بیماری ۱۰%-۸ در هر سال است)

۵- ابتلا به نارسایی مزمن کلیه، دیابت، یا وجود شرایطی مثل سوء تغذیه و کمبود شدید وزن همودیالیز، گاسترکتومی، دورة پس از پیوند، Iv dlug user بودن، استفاده از درمان سرکوب کنندة ایمنی.

در یک فرد با ایمنی طبیعی بدون هیچ ریسک فاکتوری خطر بروز بیماری به دنبال عفونت سل ۱۰۰۰۰/۱ در هر سال است.

از نظر علائم بالینی سل ریوی خود را با علائم: تب، تعریق شبانه، بی اشتهایی، بی حالی عمومی، ضعف، سرفة پایدار به مدت ۳ هفته یا بیشتر که ابتدا سرفه ها خشک است و کم کم به سمت چرکی شدن همراه با رگه های خونی پیشرفت می کند نشان می دهد. و بر اساس بروز این علائم ۲ واژه تعریف می شود.

۱- فرد آلوده یا عفونت یافته که عبارت است از فردی که میکروب سل وارد بدن وی شده ولی بیماری و علائم آن در او ظاهر نگشته است.

۲- فرد بیمار عبارت است از فردی که میکروب سل پس از ورود به بدن وی باعث بروز علائم بیماری شده است. در یک فرد ایمن معمولاً به طور متوسط ۱۰-۲ هفته بعد از بروز عفونت بیماری می تواند خود را نشان بدهد البته در برخی افراد باسیل سل برای چندین سال باقی می ماند و علائم بیماری سل را بروز نمی دهد به نام latent infection tubeclusis

این یک مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است که بر روی ۱۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است. شرکت کنندگان ابتدا پاسخ نامه ایی شامل سؤالات دموگرافیک، سال استخدام، شغل، محل کار، سابقة واکسیناسیون BCG ، تماس با بیمار مبتلا به سل فعال ریوی در خارج از بیمارستان، ابتلا قبلی به عفونت سل، ابتلا به ایدز و بیماری های سرکوب کنندة ایمنی و استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک را کامل کردند و سپس با حذف افرادی که سابقة ابتلا به سل یا تماس یا فرد ملول یا ابتلا به ایدز را داشتند برای سایر شرکت کنندگان با در نظر گرفتن TST پایة همة آن ها که صفر بود یک TST مجدد انجام شد و نتایج ثبت گردید و سپس داده ها با سیستم آماری SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ریسک انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در طی سال ۱۳۸۶ از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گردید.

در نتیجه شیوع عفونت سل در بیمارستان بوعلی در بین پرسنل بهداشتی – درمانی آن بالا است و با توجه به قرارگیری بیمارستان از نظر انتقال سل در گروه Medium لازم است بیمارستان اقداماتی در جهت تشخیص سریعتر بیماران، درمان هر چه سریعتر آن ها و ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و فراهم کردن وسایل لازم جهت جلوگیری از انتقال سل به پرسنل و انجام سالیانه TST برای پرسنل برنامه ریزی نماید.

واژگان کلیدی:شیوع / عفونت سل/ سل/ پرسنل بهداشتی درمانی/ خطر انتقال سل/ TST

فهرست مطالب

فصل اول ۱

چکیده ۲

سابقه و هدف: ۲

روش بررسی: ۲

یافته ها: ۳

نتیجه: ۴

مقدمه و بررسی متون: ۵

تشخیص سل ۹

اپیدمیولوژی سل: ۱۳

بیشینة تحقیق: ۳۳

تعریف واژه ها: ۳۵

فصل دوم: ۴۱

نوع مطالعه: ۴۲

جمعیت هدف: ۴۲

جمعیت مورد مطالعه: ۴۲

روش نمونه گیری: ۴۳

روش گردآوری داده ها: ۴۳

چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها: ۴۳

فصل سوم: ۴۷

یافته ها ۴۷

فصل چهارم ۵۳

پیوست: ۶۳

عنوان ۶۴

اهداف ۶۴

اهداف ویژه: ۶۴

اهداف تحلیلی: ۶۵

اهداف ویژه ۶۶

چکیده

بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان

سابقه و هدف:

سل از جمله بیماری های شایع عفونی است و از جمله افرادی که در ریسک ابتلا به سل هستند پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان ها می باشند. هدف از بررسی حاضر تعیین شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان می باشد.

روش بررسی:

این یک مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است که بر روی ۱۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است. شرکت کنندگان ابتدا پاسخ نامه ایی شامل سؤالات دموگرافیک، سال استخدام، شغل، محل کار، سابقة واکسیناسیون BCG ، تماس با بیمار مبتلا به سل فعال ریوی در خارج از بیمارستان، ابتلا قبلی به عفونت سل، ابتلا به ایدز و بیماری های سرکوب کنندة ایمنی و استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک را کامل کردند و سپس با حذف افرادی که سابقة ابتلا به سل یا تماس یا فرد ملول یا ابتلا به ایدز را داشتند برای سایر شرکت کنندگان با در نظر گرفتن TST پایة همة آن ها که صفر بود یک TST مجدد انجام شد و نتایج ثبت گردید و سپس داده ها با سیستم آماری SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ریسک انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در طی سال ۱۳۸۶ از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گردید.

یافته ها:

۱۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی شامل پرستاران و خدمه، کمک پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند که ۶۹% زن و ۳۱% مرد بودند. میانگین سنی آن ها ۹۶/۴ ۳۱/۳۶ سال (۴۷-۲۳ سال) بود. میانگین مدت زمان استخدام ۹۵/۴ ۹/۸ (محدودة ۲۲-۱سال) بود و ۶۸% سابقة کاری کمتر از ۱۰ سال و ۳۲% سابقة کاری بیشتر از ۱۰ سال داشتند و ۹۹% شرکت کنندگان سابقة واکسیناسیون BCG را داشتند و ۲۱% از ماسک استفاده نمی کردند. ۹۴% بیمار را ملزم به استفاده از ماسک نمی کردند. و ۲۲% TST بالای mm10 داشتند و بیشترین میزان mm10 < ppd="" در="" بین="" پرسنل="" بخش="" داخلی="" زنان="" با="" شیوع="" ۵/۴۵%="" بود.="" در="" این="" مطالعه="" بین="" شیوع="" عفونت="" سل="" با="" سن="" ارتباط="" معنادار="" بود="" (۰۰۰۱/۰="PV)" و="" بین="" مدت="" زمان،="" استخدام="" با="" شیوع="" عفونت="" سل="" ارتباط="" معنادار="" پیدا="" شد="" (۰۰۰۱/۰="PV)" و="" بین="" شیوع="" عفونت="" سل="" با="" استفاده="" از="" ماسک="" توسط="" پرسنل="" هم="" ارتباط="" معنادار="" وجود="" داشت="" (۰۴/۰="P)" ولی="" بین="" شیوع="" عفونت="" سل="" با="" نوع="" شغل="" مکان="" کار="" کردن،="" سابقة="" واکسیناسیون="" bcg="" و="" جنسیّت="" و="" ملزم="" کردن="" بیمار="" به="" استفاده="" از="" ماسک="" ارتباط="" معنادار="" نبود.="" و="" بیمارستان="" از="" نظر="" ارزیابی="" خطر="" انتقال="" سل="" در="" گروه="" medium="" قرار="">

نتیجه:

شیوع عفونت سل در بیمارستان بوعلی در بین پرسنل بهداشتی – درمانی آن بالا است و با توجه به قرارگیری بیمارستان از نظر انتقال سل در گروه Medium لازم است بیمارستان اقداماتی در جهت تشخیص سریعتر بیماران، درمان هر چه سریعتر آن ها و ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و فراهم کردن وسایل لازم جهت جلوگیری از انتقال سل به پرسنل و انجام سالیانه TST برای پرسنل برنامه ریزی نماید.

واژگان کلیدی:

شیوع / عفونت سل/ سل/ پرسنل بهداشتی درمانی/ خطر انتقال سل/ TST

نوع فایل: word

سایز : 65.9 KB

تعداد صفحه:72خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:19

بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران ونوزادان شهر تهران

بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران ونوزادان شهر تهران

چکیده تحقیق:

موضوع پایان نامه بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران و نوزادان شهر تهران (1383)می باشد.در این تحقیق ،اطلاعات به روش اسنادی با استفاده از پرونده های خانوار موجود در مراکز بهداشتی درمانی جمع آوری گردیده است و سپس اطلاعات استخراج شده به روش تحلیل ثانوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .داده ها از یک نمونه 347نفری به روش نمونه گیری گردآوری شده وبا استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اندو نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد:

1-کم وزنی هنگام تولد نوزادبا سطح سواد مادر ارتباط معنی داری دارد.

2-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با دفعات مراقبتهای دوران بارداری ارتباط دارد.

3-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با بیماری مزمن مادر ارتباط دارد.

4-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با طول دوره حاملگی مادر ارتباط دارد.

5-کم وزنی هنگام تولد نوزاد با دوقلوزایی ارتباط دارد.

6-کم وزنی هنگام تولد با سابقه مادر در داشتن نوزاد کم وزن رابطه دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول(کلیات)

مقدمه

بیان مساله.........................

ضرورت و اهمیت تحقیق..................

اهداف بررسی........................

تعریف مفاهیم.......................

فصل دوم(بررسی و نقد منابع)

مقدمه ............................

سابقه و پیشینه مطالعات انجام شده در

ایران و خارج از کشور..............

فصل سوم(روش پژوهش) مقدمه...............................

فرضیات..............................

روش تحقیق............................

جامعه آماری.........................

تعیین حجم نمونه .....................

روش نمونه گیری.......................

ابزارو روش گردآوری اطلاعات.............

روش استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها...

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه...............................

توصیف داده ها.........................

عنوان صفحه

آمار استنباطی.....................

فصل پنجم(جمع بندی ونتیجه گیری) مقدمه..............................

نتایج آمار توصیفی..................

نتایج آمار استنباطی................

جمع بندی............................ پیشنهادات..........................

منابع فارسی........................

منابع لاتین.........................

چکیده.............................

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

1. جدول و نمودار شماره (1): توزیع فراوانی نسبی وزن هنگام تولد نوزادان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

2. جدول و نمودار شماره (2): توزیع فراوانی نسبی تعداد حاملگی در کل جمعیت مورد مطالعه

3. جدول و نمودار شماره (3):تعیین نسبت جنسی بدو تولد نوزادان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

4. جدول و نمودار شماره (4): توزیع فراوانی نسبی شغل مادران بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

5. جدول و نمودار شماره (5): توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوع زایمان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

6. جدول و نمودار شماره (6): توزیع فراوانی مطلق و نسبی فصل زایمان بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

7. جدول و نمودار شماره (7): توزیع فراوانی مطلق ونسبی فاصله حاملگی فعلی از حاملگی قبلی بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

8. جدول و نمودار شماره (8): توزیع فراوانی نسبی شروع اولین ماه مراقبت حاملگی مادر باردار بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

9. جدول و نمودار شماره (9): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تعدادمراقبت حاملگی مادر باردار بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

10. جدول و نمودار شماره (10): توزیع فراوانی مطلق و نسبی تعداد حاملگی بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

11. جدول و نمودار شماره (11): توزیع فراوانی نسبی سن مادر در حاملگی اخیر بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

12. جدول ونمودار شماره (12):توزیع فراوانی نسبی سطح سواد مادران به تفکیک مناطق و در کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

13. جدول و نمودار شماره (13): توزیع فراوانی مطلق و نسبی سن اولین ازدواج مادر بر حسب مناطق ودر کل جمعیت مورد مطالعه

14. جدول و نمودار شماره (14): توزیع فراوانی میانگین تعداد حاملگی بر حسب سطح تحصیلات مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

15. جدول و نمودار شماره (15):توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سطح تحصیلات مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

16. جدول و نمودار شماره (16): توزیع فراوانی نسبی گروههای وزنی نوزادان بر حسب جنس در کل جمعیت مورد مطالعه

17. جدول و نمودار شماره (17): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب فاصله حاملگی فعلی از حاملگی قبلی در کل جمعیت مورد مطالعه

18. جدول و نمودار شماره (18): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب دفعات مراجعه برای مراقبتهای دوران بارداری در کل جمعیت مورد مطالعه

19. جدول و نمودار شماره (19):توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب رتبه حاملگی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

20. مطالعه جدول و نمودار شماره (20): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سن فعلی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

فهرست جداول ونمودارها

صفحه

21. جدول و نمودار شماره (21): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب بیماری مزمن در مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

22. جدول و نمودار شماره (22): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب سابقه مادر در داشتن نوزاد کم وزن در کل جمعیت مورد مطالعه

23. جدول و نمودار شماره (23): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب نسبت فامیلی والدین در کل جمعیت مورد مطالعه

24. جدول و نمودار شماره (24): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب طول مدت حاملگی در کل جمعیت مورد مطالعه

25. جدول و نمودار شماره (25): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب دوقلوزایی مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

26. جدول و نمودار شماره (26): توزیع فراوانی نسبی نوزادان کم وزن و طبیعی بر حسب شغل مادران در کل جمعیت مورد مطالعه

27. جدول و نمودار شماره (27): توزیع فراوانی نسبی سن مادران در هنگام ازدواج بر حسب سواد آنها در کل جمعیت مورد مطالعه

نوع فایل: word

سایز : 133 KB

تعداد صفحه:137خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:21

پاور پوینت برنامه ریزی برای مراقبت های بهداشتی اولیه PHC

پاور پوینت برنامه ریزی برای مراقبت های بهداشتی اولیه PHC

مراقبت های بهداشت اولیه
در سال 1978 کنفرانس مشترک سازمان بهداشت جهانی ویونیسف در شهر الماتی پایتخت قزاقستان برگزار شد و وزیران بهداشت کشور های سراسر جهان با بیانیه اصلی مربوط به سیاست های بهداشتی ضروری برای دستیابی به هدف سازمان بهداشت جهانی یعنی بهداشت برای همه تا سال 2000 موافقت کردند
تعریف سلامتی :
شخص حالش خوب است وقتی که بتواند فعالیت های روزمره معمول خود را انجام دهد
هر قدر که نتواند کار خود را انجام دهد در وضعیت بدکاری یا دور شدن از سلامتی است
تعریف who از سلامتی :
حالت رفاه کامل جسمی . روانی واجتماعی . ونه فقط نبودن بیماری یا ناتوانی
اکنون دیگر واژه سلامتی سهل انگارانه به جای واژه (مراقبت بهداشتی ) به کار نمی رود
این شناخت گسترده تر سلامتی نشان داده شده است. سه حالت گسترده بی عدالتی. ناداری .سلامتی بستگی نزدیک با یکدیگر دارند وهریک از آنها به نوبه خود می تواند تحت تاثیر یک عده عامل های دیگر قرار گیرد آن عامل ها درون مثلث در آن شکل نشان داده شده اندخرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:45

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی


در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد.

مقدّمه
مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید.

1- مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی
بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:44

اصول دکوراسیون سرویس بهداشتی

اصول دکوراسیون سرویس بهداشتی


سرویسهای بهداشتی
سرویس های بهداشتی یکی از مهمترین فضاهای کاربردی در معماری داخلی و معماری محسوب می شوند. چگونگی قرار گیری سرویس ها در پلان و ارتباط آن با فضاهای دیگر بسیار حائز اهمیت است. درساختمانهای مسکونی جدا بودن سرویس خصوصی خانواده از سرویس مهمان امری مهم به شمار می آید.
با توجه به محدود بودن این فضا و مواردی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند ( مثل وان، زیر دوشی، توالت، روشویی و عناصر تزئینی ) چگونگی قرار دادن آن ها با شکلی اصولی به بهینه بودن این فضا کمک می کند.

از اصولی که باید در طراحی سرویس های بهداشتی رعایت کرد می توان به موارد زیر اشاره کرد :

عایق رطوبت بودن کف پوش، دیوار پوش و سقف

در صورت وجود سقف کاذب، عایق بودن آن

اولویت دسترسی به روشویی

در معرض دید نبودن توالت هنگام باز شدن درب

طراحی حمام و توالت

حمام های خاص طراحی شده از جنس پلی استر ( با مقاطع پهن در سمت شانه و باریک در سمت پا ها ) و واحد های دوش ، در فضا صرفه جویی کرده در نتیجه فضا ها را سریع تر می نماید.
حمام ها با کنج های پخ زده شده می تواند در نوسازی پروژه ها مفید باشد.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:28

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی


امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول کلیات ............................................................................... 7

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی ....................................................................................................... 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی .................................... 38

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی...... 49

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ......................................... 55

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ...... 79

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی.................. 96

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی 113

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی...................................................................... 147

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

نتیجه گیری 176

منابع و مآخذ 179خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 08:36

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه مطالب :

در این طرح به بررسی تولید محصولات دارویی ، بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

مقدمه :

در این طرح که به منظور تولید محصولات دارویی با منشاء گیاهی پرداخته شده است ، طراحی کارخانه محلول بخور اکالیپتوس و امکان تولید این محصول از جنبه های مختلف و براساس اطلاعات در دسترس مورد بررسی قرار گرفته است . اطلاعاتی که عموماً تحقیقاتی بوده و از منابع مختلفی از جمله وزارت صنایع ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر دارو و مواد غذایی ) ، اداره گمرک ، موسسه استاندارد ایران ، استانداردهای بین المللی مانند USP, FDA, British pharmacopocia (B.P) و همچنین کتب ، مقالات و سایت های مرتبط با این محصول و... بدست آمده است .

در طول سال های اخیر با اثبات اثرات مخرب داروهای شیمیایی از یک سو و آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر ، گرایش مردم دنیا را به مصرف داروهای گیاهی افزایش داده است . از سوی دیگر استفاده مطلوب و منطقی از داروهای گیاهی در برخی موارد شاید کم هزینه تر از داروهای شیمیایی باشد و این طرح شاید بتواند ضمن تامین بخشی از نیازهای عمده بهداشتی درمانی جامعه ، از خروج مقادیر زیادی ارز جلوگیری نموده و به نوعی از وابستگی کشور به داروهای وارداتی ممانعت به عمل آورد .

لازم به ذکر است که 45% بازار دارویی ایران در اختیار داروهای وارداتی است .

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید محصولات دارویی ، بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

محل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 20 نفر میباشد .

فهرست مطالب:

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 4

فصل اول - کلیات............................................................................................................................................. 5

1- 1 مقدمه :.............................................................................................................................................................. 6

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :.................................................................................................................. 6

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 7

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :................................................................................................................................. 7

1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :.................................................................................................................... 7

مجوز های قانونی :..................................................................................................................................................... 7

مراحل صدور جواز تاسیس :..................................................................................................................................... 8

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس............................................ 8

1- اشخاص حقیقی................................................................................................................................................. 8

2- اشخاص حقوقی................................................................................................................................................. 9

مدارک مورد نیاز:........................................................................................................................................................ 9

اصلاحیه جواز تاسیس :........................................................................................................................................... 10

تعریف:...................................................................................................................................................................... 10

صدور پروانه بهره برداری :..................................................................................................................................... 10

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 11

فصل دوم - روش انجام کار...................................................................................................................... 12

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :.................................................. 13

بازدید از کارخانه تولید محصولات دارویی ، بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی................................................. 13

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :........................................................................................... 13

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :........................................................................ 14

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار (ارقام به میلیون ریال) :............................ 14

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت فروش کالا ).................................................................................... 15

فصل سوم - امور مالی طرح..................................................................................................................... 16

محصول اکالیپتوس................................................................................................................................................... 17

جدول 1 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید............................................................................................... 17

جدول 2 بررسی روند واردات محصول................................................................................................................. 18

سال 1379............................................................................................................................................................... 18

سال 1380............................................................................................................................................................... 19

سال 1381............................................................................................................................................................... 20

سال 1382............................................................................................................................................................... 21

سال 1383............................................................................................................................................................... 22

جدول 3 بررسی روند صادرات.............................................................................................................................. 22

سال 1379............................................................................................................................................................... 22

سال 1381............................................................................................................................................................... 22

سال 1383............................................................................................................................................................... 23

سال 1385............................................................................................................................................................... 23

جدول 4 محوطه سازی............................................................................................................................................ 23

جدول 5 ساختمان................................................................................................................................................... 24

ماشین آلات.............................................................................................................................................................. 24

جدول 6 تاسیسات................................................................................................................................................... 26

وسائل نقلیه............................................................................................................................................................... 26

جدول 7 نیروی انسانی مورد نیاز در طرح............................................................................................................. 26

جدول 8 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه................................................................................................. 27

محصول دهانشویه.................................................................................................................................................... 28

جدول 9 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید............................................................................................. 28

جدول 10 ظرفیت واحدهای تولیدی فعال در کشور.............................................................................................. 29

جدول 11 ظرفیت واحدهای در دست احداث با پیشرفت بالای 40 درصد در کشور........................................ 29

جدول 12 بررسی روند واردات محصول............................................................................................................... 29

سال 1381............................................................................................................................................................... 29

سال 1382............................................................................................................................................................... 30

سال 1383............................................................................................................................................................... 30

سال 1384............................................................................................................................................................... 30

سال 1385............................................................................................................................................................... 31

جدول 13 بررسی روند صادرات............................................................................................................................ 31

سال 1379............................................................................................................................................................... 31

سال 1381............................................................................................................................................................... 31

سال 1384............................................................................................................................................................... 32

جدول 14 محوطه سازی......................................................................................................................................... 32

جدول 15 ساختمان................................................................................................................................................. 33

ماشین آلات.............................................................................................................................................................. 33

جدول 16 تاسیسات................................................................................................................................................ 35

وسائل نقلیه............................................................................................................................................................... 35

جدول 17 نیروی انسانی مورد نیاز در طرح........................................................................................................... 35

جدول 18 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه................................................................................................ 36

محصول کتیرا........................................................................................................................................................... 37

جدول 19 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول :....................................................................... 37

جدول 20 بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید............................................................................................ 38

جدول 21 ظرفیت واحدهای تولیدی فعال در کشور.............................................................................................. 43

جدول 22 ظرفیت واحدهای در دست احداث با پیشرفت بالای 40 درصد در کشور........................................ 44

جدول 23 بررسی روند واردات محصول............................................................................................................... 44

سال 1380............................................................................................................................................................... 44

سال 1381............................................................................................................................................................... 45

سال 1382............................................................................................................................................................... 45

سال 1383............................................................................................................................................................... 46

سال 1384............................................................................................................................................................... 47

سال 1385............................................................................................................................................................... 48

جدول 24 بررسی روند صادرات............................................................................................................................ 49

سال 1379............................................................................................................................................................... 49

سال 1380............................................................................................................................................................... 49

سال 1381............................................................................................................................................................... 49

سال 1382............................................................................................................................................................... 50

سال 1383............................................................................................................................................................... 50

سال 1384............................................................................................................................................................... 51

سال 1385............................................................................................................................................................... 51

جدول 25 محوطه سازی......................................................................................................................................... 52

جدول 26 ساختمان................................................................................................................................................. 52

ماشین آلات.............................................................................................................................................................. 53

جدول 27 تاسیسات................................................................................................................................................ 54

وسائل نقلیه............................................................................................................................................................... 55

جدول 28 نیروی انسانی مورد نیاز در طرح........................................................................................................... 55

جدول 29 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه................................................................................................ 56

فصل چهارم - جمع بندی نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................ 57

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 58خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 08:27

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید صابون بهداشتی در42 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید صابون بهداشتی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

مقدمه :

اگر کسی از شما بخواهد که نام چند ماده شوینده را بگویید، مطمئناً صابون از جمله اولین شوینده هایی است که نام آن را خواهید برد. همه ما در طول زندگی مان بارها و بارها با این ماده سر و کار داشته ایم اما آیا تا به حال به این مساله فکر کرده اید که صابون از کجا آمده است؟ چه انواعی دارد؟ هر کدام چه اثراتی بر پوست بدنتان دارند؟

سابقه نظافت و پاکیزگی فردی به دوران پیش از تاریخ بر می گردد. از آنجا که آب عاملی حیاتی برای ادامه زندگی ا ست، انسان های اولیه در نزدیکی آب زندگی می کردند و درباره خاصیت پاک کنندگ یاش نیز اطلاعاتی داشتند، حداقل اینکه می دانستند با آب می توان گل و لای را از دستان شست. یافتن ماد های شبیه صابون در حین حفاری های شهر بابل مدرکی است برای اثبات اینکه صابون حتی ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد نیز وجود داشته است. اطلاعات موجود روی کتیب هها بیانگر این نکته است که در آن زمان چربی را با خاکستر می جوشاندند. این کار در واقع همان روش ساخت صابون است، اما منظور آنها ساختن صابون نبوده بلکه از این ماده به عنوان حالت دهنده مو استفاده می کردند. اسناد تاریخی نشان می دهد مصریان باستان به طور مرتب حمام می کردند. کتیبه ای مربوط به سال ۱۵۰۰ قبل از میلاد موجود است که در آن شرح داده شده، چگونه به منظور ساخت ماده ای صابون مانند، روغن حیوانات و گیاهان را با هم ترکیب و سپس به آن نم قلیایی اضافه می کردند. از این ماده نه تنها برای شستن بلکه برای درمان امراض پوستی نیز استفاده می کردند.

نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید صابون

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

دلایل انتخاب طرح :

در عصر وابستگی انسان ها به یکدیگر، حقوق شهروندی جهانی، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شأن و منزلت او ، شرکت ها ، بنگاه های اقتصادی، بازرگانان دیگر نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در برابر این خیل عظیم انسانی قرار گیرند، بلکه بر عکس آنها باید در صدد همکاری با دول تها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآیند و با بسیج علم، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنیده گرسنگی، بیماری، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود، برخیزند.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 27 نفر میباشد .

فهرست مطالب:

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 4

فصل اول..................................................................................................................................................................... 5

کلیات.......................................................................................................................................................................... 5

مقدمه :........................................................................................................................................................................ 6

نام کامل طرح و محل اجرای آن :.............................................................................................................................. 9

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 9

مشخصات متقاضیان :................................................................................................................................................. 9

دلایل انتخاب طرح :................................................................................................................................................... 9

وضعیت و میزان اشتغالزایی :................................................................................................................................... 10

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :.............................................................................................................................. 10

نام و کد محصولات................................................................................................................................................. 10

شماره تعرفه گمرکی................................................................................................................................................. 11

کد تعرفه ای که انواع صابون ها با مصارف پاکیزگی را در برمی گیرد شامل دسته های زیر می باشد :............... 11

شرایط واردات......................................................................................................................................................... 12

بررسی قیمت:.......................................................................................................................................................... 12

موارد مصرف و کاربرد :.......................................................................................................................................... 13

کالاهای جایگزین..................................................................................................................................................... 13

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول............................................................................................. 14

شرایط صادرات محصول :...................................................................................................................................... 15

ماده ٢ قانون مقررات صادرات و واردات ایران: کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می شوند:...... 15

بررسی ظرفیت بهر ه برداری فعلی و روند تولید از گذشته تاکنون........................................................................ 16

بررسی وضعیت طرح های جدید و در دست اجراء............................................................................................... 17

روند واردات به کشور :........................................................................................................................................... 19

واردات انواع صابون های بهداشتی به کشور طی ٥ سال گذشته به شرح زیر می باشد........................................ 19

بررسی روند مصرف :.............................................................................................................................................. 19

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن................................................................. 21

مجوز های قانونی :................................................................................................................................................... 22

مراحل صدور جواز تاسیس :................................................................................................................................... 22

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس......................................... 23

1- اشخاص حقیقی............................................................................................................................................... 23

2- اشخاص حقوقی.............................................................................................................................................. 23

مدارک مورد نیاز:..................................................................................................................................................... 23

اصلاحیه جواز تاسیس :........................................................................................................................................... 24

تعریف:...................................................................................................................................................................... 25

صدور پروانه بهره برداری :..................................................................................................................................... 25

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 25

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 27

روش انجام کار......................................................................................................................................................... 27

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :........................................................................................... 28

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :................................................................. 28

شرح دقیق و جامع فرآیند و سپس ترسیم شماتیک جریان..................................................................................... 29

بررسی مناطق، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت................................................................................................... 30

کنترل کیفیت در سه مورد مواد اولیه، مواد نیم ساخته و محصول نهایی باید انجام گیرد:.................................... 30

کنترل کیفیت در حین تولید..................................................................................................................................... 30

در چند مرحله این عمل باید صورت گیرد:........................................................................................................... 30

کنترل کیفیت محصول نهایی.................................................................................................................................... 31

الف ) تجزیه صابون و تعیین مقدار کل اسیدهای چرب خام:................................................................................ 31

ب) تجزیه صابون و تعیین مقدار قلیائی آزاد:......................................................................................................... 32

بررسی مواد اولیه مورد نیاز طرح............................................................................................................................ 34

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح................................................................................................................ 34

نزدیکی به منابع تأمین مواد اولیه............................................................................................................................. 35

نزدیکی به بازار مصرف........................................................................................................................................... 35

تأمین نیروی متخصص و امکانات زیر بنایی........................................................................................................... 35

در نتیجه با توجه به مطالب فوق:............................................................................................................................. 35

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی............................................................................................................. 36

فصل سوم................................................................................................................................................................. 37

امور مالی طرح......................................................................................................................................................... 37

سرمایه گذاری ثابت طرح :...................................................................................................................................... 38

خرید دفتر کار :........................................................................................................................................................ 38

هزینه زمین :............................................................................................................................................................. 38

هزینه محوطه سازی :............................................................................................................................................... 39

هزینه ساختمان سازی :............................................................................................................................................ 39

هزینه حق انشعاب ها :............................................................................................................................................. 39

هزینه ماشین آلات و تجهیزات :.............................................................................................................................. 40

وسایل اداری و خدماتی........................................................................................................................................... 40

ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی...................................................................................................... 41

هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................................ 41

هزینه سرمایه گذاری ثابت :..................................................................................................................................... 41

فصل چهارم.............................................................................................................................................................. 42

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................................. 42

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 43

بنابراین:.................................................................................................................................................................... 43خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:45

پاورپوینت دکوراسیون سرویس بهداشتی به شکل قالب یخ

پاورپوینت دکوراسیون سرویس بهداشتی به شکل قالب یخ


استودیو طراحی استرالیایی Who Cares?! Designبا نام جالب و عجیب خود، در آخرین پروژه، سرویس بهداشتی طراحی نموده و ساخته اند که برای ساخت اکسسوری آن از قالب های یخ الهام گرفته شده است. این سرویس بهداشتی با طراحی منحصر بفرد خود سبک اوریگامی را نیز در ذهن تداعی می کند.

نورپردازی و نورهای مخفی کار شده نیز یکی دیگر از نکاتی است که طراحی این سرویس بداشتی را متمایز نموده و بهتر نمایش می دهد.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:29

استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی

استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی

استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی" که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در پنجاه و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ 6/11/82 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر است :

1-Codex alimentarius commission

CAC/RCP 46 :1999

Code of hygienic practice for refrigerated packaged foods with extended shelf life

2-استاندارد ملی ایران 6598 :سال 1381 میکروبیولوژی- واژه نامه.

مقدمه

غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری[1] طولانی, در برگیرنده آن دسته از مواد غذایی است که در سرما نگهداری می شوند تا کیفیت آنها به مدت بیش از 5 روز محفوظ بماند. به طور کلی کاربرد گرما و سایر فرآیندهایی که برای نگهداری استفاده می شود, نمی تواند سترونی تجاری آنها را تضمین کند. سرد کردن[2] هردل[3] مهمی در به تاخیر انداختن فساد مواد غذایی و جلوگیری از رشد عوامل بیماریزا می باشد. تولید کنندگان مواد غذایی برای تضمین ایمنی فرآورده های تولید شده در زمان ماندگاری آنها, باید به عوامل دیگری چون کاربرد نادرست درجه حرارت توجه کنند. از این رو, بهره گیری از هردل ها به منظور جلوگیری از رشد میکروبی در کنار سرد کردن آن ها ضرورت می یابد.

در مراحل تولید ، نگهداری ، توزیع ، فروش و جابجائی[4] غذاهای بسته بندی و سرد شده, امکان کاربرد نادرست درجه حرارت وجود دارد. چنانچه در فرآوری برای پیشگیری از رشد بالقوه میکروبی در آن ها اقدام لازم انجام نشده باشد, میکروارگانیزم های بیماریزا در فرآورده رشد خواهند کرد. سرد کردن به تنهایی نمی تواند خطر میکروبی را در آن ها به کمینه برساند, چون گونه هایی خاص از میکروارگانیزم های سرماگرا[5] , مانند: لیستریامونوسیتوژنز وکلستریدیم بوتولنیم بخوبی در سرما (4 درجه سلسیوس و دماهای پایین تر از آن), رشد می نمایند.

عوامل خطرزای بالقوه دیگری نیز در برخی غذاهای سرد شده پیدا می شوند. محیط بی هوازی در غذاهای بسته بندی و سرد شده با اتمسفر اصلاح شده1 , رشد میکروارگانیزم های هوازی را محدود می نماید و شرایط را برای تکثیر میکروارگانیزم های بیماری زای ویژه, مساعد می نماید. در این غذا ها, به دلیل جلوگیری از رشد زیاد میکروارگانیزم های هوازی, امکان آلودگی بدون بروز علایم ظاهری فساد وجود دارد, بویژه چنانچه از هردل های مناسب استفاده نشده باشد و نیز شرایط نگهداری در سرما نامناسب باشد. با بهره گیری از عوامل بازدارنده ، هردل ها می توان عوامل خطرزای میکروبی را کنترل کرد. هردل ها نقش مهمی در به تاخیر انداختن و جلوگیری از رشد برخی میکروارگانیزم ها بویژه میکروارگانیزم های بیماری زا دارند. از جمله این هردل ها, می توان از کاهش pH ، کاهش فعالیت آبی و افزودن نگهدارنده ها به آن ها, نام برد.خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 >>