X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:20

پاورپوینت میراگر در بهسازی سازه ها

پاورپوینت میراگر در بهسازی سازه ها


فهرست:
مقدمه
انواع میراگرها
مزایای میراگرها
الف) میراگرهای اصطکاکی
ب)میراگرهای فلزی (تسلیمی)
1-میراگرهای فلزیXشکل
2- T-ADAS
3- میراگر سربی تزریقی(LED)
پ) میراگرهای آلیاژی (SMA)
ت)میراگرهای ویسکوز
ج) میراگر جرمی

مقدمه:

در بهسازی لرزه ای سازه ها یکی از روش های کاهش نیروی جانبی ناشی از زلزله استفاده از میراگرها می باشد.
در سیستم های جداسازی لرزه ای، استفاده از سیستمهای مستهلک کننده انرژی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. افزایش میرائی با استفاده از روشهای مختلفی نظیر جاری شدن یک فلز نرم، اصطکاک دو فلز بر روی هم، حرکت یک پیستون درون یک ماده لزج و یا رفتار ویسکوالاستیک در موادی از جنس شبیه لاستیک امکان پذیر می باشد. این فایل به انواع میراگرها در بهسازی سازه ها پرداخته است.خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:44

بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم

امروزه، تقریباً تمام کسانی که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند. قطعا آموزش و پرورش در عملکرد سازمانی خود همانند سایر سازمان ها از تشکل و سرمایه انسانی بهترین استفاده را باید ببرد تا خدمات رسانی مناسبی در سطح جامعه انجام دهد. با وجود چنین مساله حائز اهمیتی هدف اصلی پژوهش حاضر به بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم می باشد که سه عنصر ساختاری، رابطه ای و شناختی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه پرسنل و کارمندان شاغل غیر آموزشی در سازمان آموزش و پرورش قم در بهار سال 1391 تشکیل می دهند که با استفاده از جدول مورگان 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در جمع آوری داده های پژوهش نیز از دو روش کتابخانه ای و میدانی(ابزار پرسشنامه محقق ساخته) استفاده گردید و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد که بطور کلی بین بهسازی نیروی انسانی و هر سه بعد سرمایه اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در پایان نیز پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش برای بهبود عملکرد سازمان آموزش و پرورش قم به همراه محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای محققین آینده ارائه شدند.

واژه های کلیدی: بهسازی نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی، عنصر ساختاری، عنصر رابطه ای، عنصر شناختی، آموزش و پرورش.

فهرست مطالب

پیشگفتار........................................................................................................ 1

چکیده........................................................................................................... 2

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1) مقدمه.................................................................................................... 4

1-2) بیان مساله............................................................................................... 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................... 7

1-4) اهداف پژوهش....................................................................................... 8

1-5) سوالات پژوهش..................................................................................... 9

1-6) فرضیه های پژوهش ................................................................................ 9

1-7) قلمرو پژوهش....................................................................................... 10

1-7-1) قلمرو موضوعی................................................................................. 10

1-7-2) قلمرو مکانی..................................................................................... 10

1-7-3) قلمرو زمانی...................................................................................... 10

1-8) کاربرد نتایج پژوهش............................................................................. 11

1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات.................................................................. 11

خلاصه........................................................................................................ 12

فصل دوم: ادبیات موضوع پژوهش

2-1) مقدمه.................................................................................................. 14

2-2) بخش اول: بهسازی نیروی انسانی ............................................................ 15

2-2-1) مفهوم بهسازی.................................................................................. 15

2-2-2) اهداف بهسازی................................................................................. 16

2-3) بخش دوم: آموزش .............................................................................. 17

2-3-1) تعریف آموزش................................................................................. 17

2-3-2) روشها و فنون آموزش کارکنان........................................................... 18

2-3-3) آموزش های ضمن خدمت................................................................. 21

2-3-4) نیازسنجی آموزشی ........................................................................... 22

2-3-4-1) مفهوم نیاز.................................................................................... 22

2-3-4-2) اهداف نیازسنجی.......................................................................... 23

2-3-5) اهداف آموزش کارکنان.................................................................... 24

2-3-6) آموزش اثربخش............................................................................... 25

2-3-6-1) ویژگیهای یک آموزش اثربخش..................................................... 26

2-3-6-2) نتایج و فواید آموزش اثربخش........................................................ 27

2-3-7) عوامل ناکامی سازمانها در آموزش کارکنان ........................................ 28

2-4) بخش سوم: توانمندی سازی کارکنان...................................................... 29

2-4-1) مفهوم توانمندی سازی ...................................................................... 30

2-4-2) تعاریف توانمندی سازی..................................................................... 32

2-4-3) دلایل اجرای فرآیند توانمندی سازی در سازمانها.................................. 33

2-4-4) اصول توانمندی سازی کارکنان.......................................................... 34

2-4-5) الزامات برنامه های توانمندی سازی در سازمان...................................... 35

2-4-6) مزایای توانمندی سازی...................................................................... 36

2-4)-7 مدیریت و توانمندی سازی کارکنان.................................................... 37

2-4-8) دلایل مخالفت مدیران با فرآیند توانمندی سازی کارکنان 39

2-5) بخش چهارم: سرمایه اجتماعی................................................................ 39

2-5-1) مفهوم سرمایه اجتماعی...................................................................... 40

2-5-2) ابعاد سرمایه اجتماعی......................................................................... 41

2-5-2-1) بعد ساختاری................................................................................ 42

2-5-2-2) بعد شناختی.................................................................................. 43

2-5-2-3) بعد رابطه ای................................................................................. 44

2-5-3) سرمایه اجتماعی و انواع سرمایه های سازمانی....................................... 45

2-5-3-1) مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها........................................ 46

2-5-3-2) فواید و مزایای سرمایه اجتماعی برای سازمان ها................................ 47

2-6) بخش پنجم: پیشینه تحقیق..................................................................... 48

2-6-1) مطالعات داخلی................................................................................ 48

2-6-2) مطالعات خارجی.............................................................................. 54

خلاصه........................................................................................................ 55

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه.................................................................................................. 57

3-2) نوع پژوهش......................................................................................... 57

3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری................................................. 57

3-4) روش جمع آوری داده ها....................................................................... 58

3-5) ابزار جمع آوری داده ها......................................................................... 58

3-5-1) اجزای پرسشنامه................................................................................ 59

3-5-2) روایی پرسشنامه................................................................................ 60

3-5-3) پایایی آزمون................................................................................... 60

3-5-4) روش نمره گذاری در طیف لیکرت.................................................... 61

3-6 ) متغیرهای تحقیق................................................................................... 62

3-7) روشها و آزمون های آماری................................................................... 62

خلاصه........................................................................................................ 63

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................................................................................... 66

4-1) بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی کارکنان 66

4-1-1) جنسیت............................................................................................ 66

4-1-2) سن................................................................................................. 67

4-1-3) تحصیلات........................................................................................ 67

4-1-4) رشته تحصیلی................................................................................... 68

4-1-5) سابقه کار......................................................................................... 68

4-2) آزمون فرضیات پژوهش........................................................................ 69

4-2-1) فرضیه اصلی..................................................................................... 70

4-2-2) فرضیه فرعی اول............................................................................... 71

4-2-3) فرضیه فرعی دوم............................................................................... 72

4-2-4) فرضیه فرعی سوم.............................................................................. 73

4-3) یافته های جانبی پژوهش........................................................................ 74

4-3-1) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت.................................. 74

4-3-2) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آنها................................. 75

4-3-3) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آنها 76

4-3-4) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه کار آنها 78

4-3-5) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به رشته تحصیلی آنها 79

4-3-6) رتبه بندی سوالات پرسشنامه............................................................... 80

خلاصه........................................................................................................ 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه........................................................................................................... 84

5-1) خلاصه و نتیجه گیری............................................................................ 84

5-1-1) یافته ها از خصوصیات عمومی پاسخ دهندگان...................................... 85

5-1-2) نتایج آزمون های آماری پژوهش........................................................ 86

5-1-3) یافته های جانبی................................................................................ 88

5-1-4) مقایسه یافته ها با مطالعات پیشین......................................................... 90

5-2) محدودیت های تحقیق........................................................................... 91

5-3) پیشنهادها............................................................................................. 92

5-3-1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش............................................................. 92

5-3-2) توصیه هایی برای محققین آینده.......................................................... 95

خلاصه........................................................................................................ 95

پیوست ها .................................................................................................... 96

منابع و ماخذ............................................................................................... 113

چکیده انگلیسی ............................................................................................118

فهرست جداول

جدول3-1) توزیع نمونه گیری بین مناطق سازمان آموزش و پرورش استان قم ............58

جدول 3-2) نمره دهی به سوالات در طیف لیکرت........................................... 61

جدول 4-1) توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان............................................ 66

جدول 4-2) توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان................................................. 67

جدول 4-3) توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان........................................ 67

جدول 4-4) توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان................................... 68

جدول 4-5) توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان......................................... 69

جدول 4-6) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه اصلی پژوهش 70

جدول 4-7) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه فرعی اول پژوهش 71

جدول 4-8) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه فرعی دوم پژوهش 73

جدول 4-9) آزمون ضریب همبستگی مربوط به فرضیه فرعی سوم پژوهش 74

جدول 4-10) آزمون t مستقل بررسی نظرات پاسخ دهندگان بر حسب به جنسیت 75

جدول 4-11) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی بررسی نظرات با توجه به سن 76

جدول 4-12) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی بررسی نظرات با توجه به تحصیلات 77

جدول 4-13) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی بررسی نظرات با توجه به سابقه کار 79

جدول 4-14) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی بررسی نظرات با توجه به رشته تحصیلی 80

جدول 4-15) رتبه بندی گزاره های بهسازی نیروی انسانی در پرسشنامه 81

جدول 4-16) رتبه‌بندی گزاره های سرمایه اجتماعی در پرسشنامه 81

فهرست شکل ها

شکل 2-1) ابعاد سرمایه اجتماعی.................................................................... 42

شکل 2-2) جایگاه و روابط سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه های و سازمان 46خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:31

پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن

پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن

پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن در 58 اسلاید تهیه شده که در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

مقدمه:

وظیفه ستون ها حمل نیروهای محوری فشار و انتقال آنها به فونداسیون می باشد. اما ستونی که تحت تاثیر نیروی محوری فشاری خالص قرار داشته باشد به ندرت وجود دارد . تقریبا تمام ستون ها علاوه بر نیروی محوری تحت تاثیر لنگر خمشی نیز می باشند. این لنگرها به علت اتصال گیردار تیر به ستون و یا بر اثر برون محوری اتفاقی به واسطه عدم قرار گیری صحیح محورها تغییرات در سطح مقطع و یا خواص مصالح به وجود می آید. ستون ها علاوه بر نیروی محوری و لنگر خمشی تحت تاثیر نیروی برشی نیز قرار دارند.

در سازه هایی با قاب خمشی ستون ها علاوه بر انتقال بارهای ثقلی به فونداسیون باید بارهای جانبی ناشی از زلزله را نیز تحمل نمایند. ستون ها باید به گونه ای طراحی شوند که بر اثر زلزله دچار کمترین آسیب ممکن شوند . عدم خرابی ستون ها پس از زلزله نشان دهنده ی پایداری کلی سازه می باشد . در طراحی همواره سعی بر آن است که هیچ گونه آسیبی به ستون ها وارد نشودو خرابی به تیرها و بادبندها منتقل گردد تا فلسفه تیر ضعیف –ستون قوی رعایت گردد.

معایب ستون ها بر اثر طراحی نادرست، جزئیات ناقص، ساخت نامناسب و کیفیت پایین مصالح می باشد.

بر اساس نوع ستون (بتنی یا فلزی) و معایب آن روش های متعددی برای بهسازی ستون ها وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

فهرست:

مقدمه

فصل اول: بهسازی ستون های بتنی

استفاده از ژاکت بتنی

بهسازی ستون با پوشش بتنی

ژاکت فولادی

استفاده از پیش تنیدگی عرضی در بهسازی ستون ها

بهسازی ستون های بتنی به وسیله ژاکت فولادی قفسه ای

جزئیات تیپ استفاده از پروفیل های فولادی جهت بهسازی ستون

مراحل اجرای ژاکت قفسه ای به روش پیش فشردن

استفاده از الیاف مسطح پلاستیکی FRP

فصل دوم: بهسازی ستون های فولادی

اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون

اضافه کردن ورق های موازی با جان ستون و تبدیل مقطع به شکل جعبه ای

اضافه نمودن ورق های پوششی موازی با جان ستون

استفاده از ژاکت بتنی

بهسازی ستون ها با خوردگی شدید با ژاکت بتنی

پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

بهسازی بتن , راهکارهای بهسازی بتن, پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتنخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 08:15

نمونه پرسشنامه ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازیی با رویکرد swot

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان نمونه پرسشنامه ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازیی و پیشگیری از فرسودگی (محله پوریای ولی منطقه 7 اصفهان) با رویکرد swot تدوین و به صورت 50 سوال طراحی شده است. ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 12:30

روش ارزیابی رفتار سازه های بتنی موجود در زلزله و بهسازی آنها

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: روش ارزیابی رفتار سازه های بتنی موجود در زلزله و بهسازی آنها   • دانشگاه علوم و فنون مازندران   • استاد راهنما: دکتر محمدتقی کاظمی ، دکتر مرتضی حسین علی بیگی   • پژوهشگر: احد نبیی   • سال انتشار: دی 1376   • فرمت فایل: PDF و شامل 356 صفحه   چکیــــده: سازه های بتنی موجود بر اساس آیین نامه‌های قدیمی طراحی و اجرا شده‌اند. در بعضی از این سازه‌ها به دلایلی نظارت دقیق نیز انجام نگرفته است. تجربیات زلزله‌های اخیر نشان داده است که آیین نامه‌های مزبور جوابگوی سلامت سازه‌ها نبوده‌اند. بررسی اغلب سازه‌های موجود بر اساس آیین نامه‌های جدید نشانگر ضعف آنها در مقابل زلزله‌های نسبتا شدید می‌باشد. با توجه به هزینه گزاف جایگ ...ادامه مطلب
شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 20:04

نشریه شماره 524 در مورد بهسازی سازه

دوستانی که درس ترمیم سازه دارند حتما این نشریه رو بخونن چون فقط در مورد ترمیم و بهسازی سازه هست.فایل بصورت pdf میباشد. ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: نشریه، شماره، مورد، بهسازی، سازه
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 13:39

بررسی رفتار پی گسترده بهسازی شده با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

پی های گسترده سازه های مرکبی هستند که شامل پی، شمع (اگر نیاز به بهسازی باشد ) و مجموعه خاک زیرین آن می باشد. در این مقاله از پی سازهای که در شهر بابلسر قرار داشت به عنوان مورد مطالعاتی استفاده شده است و پی گسترده سازه فوق به صورت سه بعدی مدل سازی شده است. در این پروژه با توجه به نوع خاک و بالا بودن سطح آب زیرزمینی و نوع سازه نشست زیر پی به عنوان خطرناک ترین پارامتر تشخیص داده (SP) شده و بهسازی پروژه مذکور با استفاده از شمع انجام پذیرفته است. برای مدل سازی عددی سه بعدی از نرم افزار PLAXIS 3D 2010 و از روش اجزاء محدود استفاده شده است. در تحلیل عددی بکار رفته برای مدل سازی خاک از مدل رفتاری خاک سخت شونده استفاده شده است. این مدل می تواند سخت شوندگی خاک را به خوبی مدل کند. برای مدل سازی شمع ها نیز از المان های حجمی استفاده شده است. نتایج در دو حالت بدون بهسازی با شمع و بهسازی شده با شمع مورد ب ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 04:41

پایان نامه تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده ( با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی )

 دانلود پایان نامه رشته جغرافیا تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده ( با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی )با فرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 105 مقدمه « شهر پدیده ای است « مکانی – زمانی » که در نقطه ای خاص ایجاد شده ، در فضای تکامل یافته و با گذشت زمان ، رشد یافته است .  این امر سبب شده است که در هر مقطعی از تاریخ ، شهر بتواند دگرگونیهای کمی خود را به تغییرات کیفی مورد نیاز عصر خویش تبدیل کند ، از عرصه های عینی در گذرد و به محدوده های ذهنی پای گذارد ، از محدوده های زمانی خاص و خطرات ناشی از آنها عبور کند و به عرصه های زمان تاریخی و خاطرات منبعث از آن وارد شود . ( حبیبی ، 231 )  در روند پویایی فیزیکی شهر ، سیمای ظاهری محله های شهر جدید به شدت و سرعت تغییر یافته و بافت غیر هندسی و ارگانیک قدیمی به تدریج توسط بافت شبکه ای ، خیابان ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 10:42

دانلود مقاله عمران - بررسی تکنولوژی ترمیم و بهسازی سازه های بتنی سد علویان با استفاده از مواد پلی اورتانادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:47

انیمیشن آموزشی10 روش متداول بهسازی خاک

گر شرایط ژئوتکنیکی زمین برای ساخت انواع پی های متعارف از نظر پایداری و نشست پذیری و در شرایط خاصی آبگذری (پی آبرفتی سدها و …) مناسب نباشد ضروری است تمهیداتی بشرح زیر مدنظر قرار گیرد  : محل پروژه تغییر کند. مصالح طبیعی نامناسب پی با مصالح مناسب تعویض شود. طراحی با شرایط نامناسب پی همساز گردد (پی های شناور, عمیق،مسطح شدن شیب ها و …). خصوصیات مهندسی خاک موجود اصلاح شود. کاربرد روش های بهسازی در پنج گروه اصلی بشرح نمودار زیر تقسیم بندی می شود :  ...ادامه مطلب
1 2 >>