X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:16

تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مکانیزه کتابخانه

تجزیه و تحلیل و پیاده سازی سیستم مکانیزه کتابخانه

این پایان نامه شامل یک سیستم مکانیزه شده کتابخانه می باشد که درمحیط c# درست شده است

این سیستم قادرمی باشد کلیه اطلاعات ثبت شد ه درسیستم را درهرزمانی نمایش دهد واگر اطلاعات موجود نیازبه ویرایش و اصلاح داشته باشد کابران به راحتی قادربه انجام آن خو اهند بود.

ازویژگی های دیگر این سیستم این است که تمام اطلاعات راروی کلیدها وفرم ها به فارسی نوشته شده واستفاده ازسیستم کارچندان مشکلی نیست .

این سیستم دارای امکانات زیراست :

امانت کتاب – ثبت کتاب – ثبت عضو جدید – تمدید کتاب – جستجو ( مو ضوعی – نویسند ه – عنو ان ) و راهنما برای کاربران می باشد.

فهرست مطالب

چکیده :1

مقدمه :2

فصل اول. 6

طراحی و تحلیل. 6

موجودیت امانت گیرنده9

موجودیت امانت امانت گیرنده10

غرض دادن کتاب.. 19

رزو کردن. 21

Add A Book. 25

فصل چهارم. 70

طراحی بانک اطلاعاتی. 70

ایجاد یک پایگاه داده71

نمودار 3-3Relationship. 74

راهنمای کاربری سیستم. 80

فرم ورود80

نتیجه گیری :88

منابعخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:46

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

خلاصه

در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد می‌توان ادعا کرد تعدادشان بسیار معدود است ؛ از مدل جانشین پروری ویلیام جی. راث ول از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به عنوان مهم ترین پایه تئوریک استفاده شده است.

تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پایه اطلاعات گردآوری شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسی انجام گرفته است. پس از استخراج این ابعاد که شامل تعهد مدیران، سیاستهای منابع انسانی بود ؛ دو پرسشنامه مجزا برای سنجش وضعیت موجود این ابعاد طراحی گردید. ضمن آنکه سوالات به گونه ای طراحی شده بود که امکان کسب اطلاعات راجع به پتانسل های موجود در سیستم را برای ایجاد هر یک از این ابعاد ضروری فراهم آورده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعاتی که از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوری و طبقه بندی شده اند از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل نکات اساسی طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری به تفکیک مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد بر اساس مراحل مذکور ارائه شده است.

عناوین :

خلاصه
مقدمه
مقدمه
روش چیست ؟
ویژگی های کلی روش
روش شناسی تحقیق
توزیع پرسشنامه شماره یک به منظور تست بعد اول
توزیع پرسشنامه شماره دو به منظور تست بعد دوم
روایی تحقیق
پایایی
نوع تحقیق
جامعه آماری
روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش و فنون آماری مورد استفاده
مقدمه
یافته های توصیفی اطلاعات جمع آوری شده و متغیرهای مورد بررسی
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
استنباط های فرضیه اصلی تحقیق
استنباط های فرضیه فرعی اول تحقیق
اعتقاد به ارزش های نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد.
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجوددارد.
تمایل به مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد.
استنباط های فرضیه فرعی دوم تحقیق
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری در یک راستا می‌باشد.
منابع و استعدادهای موجودو ارزیابی آنها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.
تربیت و آموزش نیروهای مستعد در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.
نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد .خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:31

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی

مقدمه
امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.
توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟
بیان مسئله
-اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :
تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود.
تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند.
دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال 82، 83 و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم.
-بیان سوالات تحقیق:
1.وضعیت مالی شرکت درسال 82،83 چگونه بوده است؟
2.آیا وضعیت مالی شرکت درسال 83 نسبت به سال 82 تغییر محسوسی داشته است؟
3.تغییر مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛
هدف وضرورت انجام تحقیق
دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند.
نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حرکت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت کلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درک می تواند کلید موفقیت حرکت مناسب شرکت درآینده باشد.
پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است.
درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود.
1.تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال 82، 83
2.مقایسه وضعیت مالی سال 82، 83 و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان
3.تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.
فرضیات تحقیق
این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است.
درتحقیقات اکتشافی لزومی به مطرح کردن فرضیه نیست.
واژگان تحقیق
-مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب
-ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد.
-صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد.
-هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید.
-صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند.
-صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند.
-نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی کالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه
-دارایی جاری : یک دارایی که انتظار می رود که دریک چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد.
-بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است.
-داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد.
-بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل
-نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری .
-نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد.
-بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالایی که واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. که شامل : موجودی کالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید کسر می شود از موجودی پایان دوره
-نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت در استفاده از داراییهای ثابت شرکت می باشد.
دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد.
-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.

فصل اول: کلیات

مقدمه: امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است. توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟
بیان مسئله -اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود. تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند. دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال 82، 83 و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم. -بیان سوالات تحقیق:1.وضعیت مالی شرکت درسال 82،83 چگونه بوده است؟2.آیا وضعیت مالی شرکت درسال 83 نسبت به سال 82 تغییر محسوسی داشته است؟3.تغییر مشاهده شده درسال 83 نسبت به سال 82 از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛  هدف وضرورت انجام تحقیق دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند. نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف، عاملی درجهت حرکت ونیل به اهداف عملیاتی است. اگرچه ممکن است اهداف به صورت کلی تعریف شده باشند، با این حال وجود تعریف مناسب وقابل درک می تواند کلید موفقیت حرکت مناسب شرکت درآینده باشد. پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است. درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی از عمده ترین معیارها برای سنجش دستیابی به اهداف است. میزان موفقیت سازمانها براساس تحلیلهای مالی و نسبتهای مالی صورت می گیرد. لذا تجزیه و تحلیل نسبتها از اهمیت بالایی درتعیین میزان دستیابی به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود. 1.تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال 82، 832.مقایسه وضعیت مالی سال 82، 83 و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان3.تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.  فرضیات تحقیق این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد ودر آن صرفاً سوالاتی مطرح شده است. درتحقیقات اکتشافی لزومی به مطرح کردن فرضیه نیست.  واژگان تحقیق -مدیر مالی (Financial management ) : مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب -ترازنامه (Balance sheet): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد. -صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد. -هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید. -صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند. -صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند. -نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های -مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی کالا، گردش حسابهای دریافتی، دوره وصول مطالبات، حاشیه سود، گردش مجموع دارایی ها، بازده سرمایه -دارایی جاری : یک دارایی که انتظار می رود که دریک چرخه عادی عملیات واحد تجاری به وجوه نقد تبدیل، فروخته و یا مصرف شود.دارایی جاری شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی و وجوه نقد می باشد. -بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است. -داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد. -بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل -نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری . -نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد. -بهای تمام شده کالای فروش رفته : بهای تمام شده کالایی که واحد تجاری به مشتریان فروخته است این هزینه بزرگترین هزینه واحد بازرگانی است. که شامل : موجودی کالا در اول دوره + خرید طی دوره +هزینه تولید کسر می شود از موجودی پایان دوره-نسبت گردش داراییهای قالب (fixed assetsturnover ratio) : نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت در استفاده از داراییهای ثابت شرکت می باشد. دارایی های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد. -متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:33

تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک

تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک


مقدمه:

قبلا مشاهده کردیم که چگونه تکنولوژیهای تجارت الکترونیک، اساس اقتصادی برخی تجارتها را تغییر می‌دهد. در این فصل جزئیات بیشتری را در مورد اینکه چگونه این پیچیدگیهای صنعتی، ساختارهای اقتصادی صنعت را تغییر می‌دهد بیان خواهیم کرد.

در ابتدا، دو اثری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌کنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجة تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیلة اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌کنیم.

این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یکپارچگی و تقارب دیجیتال حلقه‌های ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجة فوائد ویژه‌ای که بوسیلة شبکة جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیت‌تر شده‌اند.


تغییر قدرت صنعت

یکی از بهترین چهارچوب‌های شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، 5 مدل مؤثر porter می‌باشد. پورتر 5 ابزار کلیدی که قابلیت سودآوری در یک صنعت را تعیین می‌کند، مشخص نمود. (شکل 1-6)

تهدید وارد شوندگان جدید در عرضة بازار

تهدید محصول یا خدمت جانشین

قدرت معامله خریداران

قدرت معامله عرضه کنندگان

مسابقة رقابتی مابین شرکتهای موجود در صنعت.

قدرت معامله عرضه کنندگان

قدرت معامله خریداران
(شکل 1-6)


تهدید داوطلبان ورود جدید:

تهدید داوطلبان ورود جدید شرح می‌دهد که چگونه یک شرکت جدید یا یک شرکت با صنعتی متفاوت می‌تواند به سادگی در یک صنعت خاص وارد وارد شود. موانع ورود به یک بازار خاص عبارتند از: احتیاج به سرمایه، دانش و مهارت. برای مثال در صنعت خودروسازی، موانع ورود عبارتند از: لزوم طراحی و بهبود مدل جدید، ساختن کارخانه مونتاژ خودرو، بستن تعداد زیادی قرارداد با تأمین کنندگان قطعات و ایجاد شبکة فروش. صنعت ورود به صنعت نرم افزار بر خلاف صنعت قبلی که بدان اشاره گردید سهولت آن است، هم چنانکه این احتیاج کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه محصول یا تجهیزات تولیدی در مقیاس بالا دارد.

سیستمهای IT هم چنین می‌توانند مانعی برای ورود ایجاد کنند.

برای مثال، برخی از خطوط هوائی در گذشته با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که در سیستمهای رِزِرو کامپیوتری انجام دادند، موانع مهمی در ورود به سرمایه‌گذاری، برای واردشوندگان جدید می‌تواند بسیار مشکل باشد. با این وجود یکی از خصوصیات اینترنت آن است که به داوطلبان جدید برای ورود به بازارهای موجود اجازة ورود می‌دهد، بدون آنکه احتیاج باشد با سرمایه‌گذاری عظیم سازمانی افراد حاضر در آنجا برابری یا رقابت کنند. بنابراین احتمالاً رقابت تازه واردین جدید در بسیاری صنایع افزایش می‌یابد. برای مثال اینترنت به فروشندگان اینترنتی کتاب نظیر Amazon.com اجازه می‌دهد که با کتابفروشیهای سنتی رقابت کند، بدن آنکه احتیاج به سرمایه‌گذاری در یک سری کتابفروشی در خیابانهای بزرگ باشد.


تهدید جانشینی:

در برخی قسمتها، تجارت الکترونیک ماهیت مرغوبیت محصول را تغییر داده که این به عنوان یک محصول جانشین طبقه‌بندی می‌شود. جانشینی در جائی به عنوان تهدید برای افراد حاضر در آن بازار مطرح می‌شود که محصول جدیدی به بازار عرضه می‌شود. با خصوصیاتی عیناً همانند سرویس یا محصول موجود. مثال کلاسیک این مورد می‌تواند، جانشین کالسکه‌های اسبی با ماشینهای موتوردار یا جای‌گزینی قسمتهای مکانیکی ماشینها با کامپیوتر باشد. برای رهائی از این مشکل، دست‌اندرکاران موجود می‌بایست محصولات تولیدی خود را به روز نگه داشته یا اینکه خود دست‌اندرکار اصلی در تأمین محصولات جای‌گزین شوند.

همان طوری که در فصل قبل ملاحضه گردید، بسیاری از محصولات یا خدمات جدید به وجود آمده‌اند تا بتوانند تا قسمتی، اگر نه به طور کامل، جایگزین چیزهای موجود شوند، برای مثال موسیقی آن‌لاین یا پست الکترونیک.


قدرت معاملة خریداران:

سومین عامل مهم که احتیاج به توجه دارد، قدرت خریداران می‌باشد. جائی که مقدار عرضه، نسبت به تقاضا زیادتر است یا جائی که خریداران نسبت به عرضه کنندگان کمترند، خریداران ممکن است در موقعیت معاملة قویتری نسبت به فروشندگان باشند. قدرت معامله خریداران، همچنان که اینترنت انتخاب عرضه کنندگان بالقوه را افزایش می‌دهد و اطلاعات بیشتری را در اختیار آنها قرار می‌دهد، ممکن است افزایش یابد. به بیان دیگر، اینترنت هم چنین می‌تواند به شرکتهای صنعتی اجازه دهد خریدارن با پتانسیل بیشتر را شناسائی کرده و به موجب آن، قدرت خریداران را کاهش دهد. نتیجه به اینکه کدام عامل قویتر است بستگی خواهد داشت.


معاملة قدرت عرضه کنندگان:

عرضه کنندگان، در صنعت در همان موقعیتی نسبت به کارخانجات هستند که کارخانجات نسبت به خریدارانشان دارند. بنابراین اینترنت می‌تواند تأثیرات مشابهی همانند آنچه در بالا شرح داده شد داشته باشد با وجود این افزایش یا کاهش قدرت ایشان، به چگونگی بکارگیری از تکنولوژی بستگی دارد.


مسابقة رقابتی مابین دست‌اندرکاران موجود:

آخرین نیرو یا عامل، رقابت مابین دست‌اندرکاران موجود در بازار می‌باشد. این عامل احتمالاً رو به افزایش است همچنان که تجارت الکترونیک به طور عموم، کارائی خود را در صنعت زیاد، تولید را کم، هزینه‌معامله را کاهش داده و کارائی و زنجیرة عرضه را افزایش می‌دهد.


افزایش قدرت مشتریان:

انگلیسی‌ها معمولاً تمایلی که از خدمات نامطلوب شکایت کنند، اما این ممکن است بوسیلة پایگاههای اینترنتی جدیدی که به مردم این امکان را می‌دهد. در مورد سرویسهائی که از شرکتها یا دیگر سازمانها دریافت نموده‌اند شکایت کنند، تغییر کند. برای مثال یک شرکت آلمانی به نام Dooyoo.deیک نسخة UK از پایگاههای آنها (شرکتها و سازمانها) تهیه کرد، که به افراد اجازه می‌دهد در خانة خود، امتیازِ خدمات و محصولات آنها را مورد بازبینی قرار داده و برای این مشارکت خود جایزه بگیرند. منتقدین در Dooyoo.uk بازای نوشتن هر عقیده‌ای 250 dooyoo miles می‌گیرند، در صورتی که شخص دیگری نظر شما را بخواند 50 mile و 10 mile زمانی که شما نظرات دیگران را مورد ارزیابی قرار دهید به شما تعلق قرار خواهد گرفت. هر 1000 dooyoo mile ارزشی به اندازة 1 پوند دارد که قابلیت تبدیل به پول نقد یا اسناد یا اهدا کردن به یک مؤسسه‌ی خیریه را دارد. منتقدین تراز اول با قرار داده شدن در یک Hall of Fame (مکانی که شهرت شخص افزایش می‌یابد) مورد تشویق قرار می گیرند.


تجزیه تحلیل سیستم ارزش:

دومین مدل از مدلهای پورتر که به طور گسترده برای تجزیه تحلیل صنایع استفاده می‌شود، زنجیرة ارزش است. مدل پورتر، ماهیتاً با کاهش هزینه و افزودن ارزش افزودة فعالیتهای درونی شرکتها سر و کار دارد. تجارت الکترونیک می‌تواند در این هدف، در تمام فعالیتهای زنجیرة ارزش کمک رسان باشد.


سه فعالیت اصلی یک فرایند تولید عبارتند از:

تدارکات درونی: دریافت اقلام، انبار کردن و در اختیار قرار دادن آنها برای فرایند عملیات به مقدار مورد نیاز.

اقدام عملی: فرایند تولید

تدارکات بیرونی: تحویل محصولات نهائی کارخانه، انبار کردن و توزیع آنها بین مشتریان

پورتر به این فعالیتهای پایة اصلی، دو فعالیت اصلی دیگر را نیز اضافه کرده است:

بازاریابی و فروش: پیدا کردن احتیاجاتِ مشتریان بالقوه و آگاه کردن آنها از محصولات و خدماتی که می‌توان به آنها ارائه داد.

سرویس (یا خدمات بهد از فروش): هر گونه نیازی برای نصب یا توصیه‌های قبل از تحویل محصول و خدمات پس از فروش، و خدمات بعد از آن که معامله صورت گرفت.

برای پشتیبانی این عوامل اصلی، می‌بایست شرکتی پایه گذاری کرد که تعدادی از فعالیتهای پشتیبانی را انجام دهد. پورتر این فعالیتها را به قرار زیر طبقه‌بندی کرده است:


تدارکات: اقدام جهت یافتن عرضه کنندگان مواد مورد نیاز عملیاتی که وارد سازمان می‌شوند. تدارکات در مواردی مانند گفتگو در مورد کیفیت کالاهای عرضه شده با قیمتی قابل قبول و هم چنین تحویل با اطمینان کالا، مسؤل می‌باشد.


توسعة تکنولوژی: سازمان نیازمند آن است که فرایندهای تولیدی خود را ارتقاء دهد، کارمندان را آموزش داده و با مدیریت نوآوریها این اطمینان را بدست آورد که محصولاتش و رتبة کل کالاها و خدماتش، قابل رقابت باقی می‌مانند.


مدیریت منابع انسانی: استخدام، آموزش و مدیریت پرسنلی افرادی که برای سازمان کار می‌کنن.


زیربنای شرکت: مدیریت کلی شرکت، شامل طرح ریزی و حسابداری.

همان طوری که در فصل قبل مشاهده شد، تجارت الکترونیک می‌تواند کارائی تمام مراحل زنجیرة ارزش را بهبود بخشد. برای مثال در تدارکات، لُجستیک، عملیات و غیره. بنابراین این حتی می‌تواند تأثیرات مهم خارجی بیشتری روی زنجیرة ارزش داشته باشد. زنجیرة ارزش در یک شرکت، در یک ًسیستم ارزشً می‌تواند زنجیره‌های ارزش شرکتهای دیگر را نیز بسط دهد. مزیت کلی رقابت یک سازمان، تنها به کارائی سازمان و کیفیت محصولاتش بستگی ندارد بلکه به تأمین کنندگان و شرکایش، فروشندگان عمده و خریداران نیز وابسته است. تجارت الکترونیک می‌تواند روی ارتباطاتی که ممکن است شرکت با این سازمانها داشته باشد نظیر پیوستن به شبکة اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، تأثیر بگذارد و هم چنین تأثیری مستقیم روی زنجیره‌های ارزش این سازمانها دارد.


مدل 3D:

تجارت الکترونیک، سه اثر مهم روی سیستم ارزش می‌گذارد که برای راحتی می‌توان آنها را به نام 3D به خاطر سپرد.

اولاً، همان گونه که از فصل 3 نشان داده شد، در بسیاری بازارها، واسطه‌ها یا دلالان حذف شدند یا به اصطلاح واسطه‌زدائی شد. دوم آنکه شرکتها در بسیاری صنایع به دنبال ادغام در یکدیگرند، یا اساساً تجمع زدائی صورت گیرد.


و آخر اینکه، همان گونه که در فصل 1 مطرح شد، تقارب یا نزدیکی دیجیتال، موانع بین بسیاری از صنایعی را که در حال پایه ریزی تجارت الکترونیک بودند. شکست، از آن جمله می‌توان به ارتباطات تلفنی، کامپیوتری و الکترونیکی اشاره کرد.


واسطه زدائی / واسطه‌ گری مجدد:

اولین اثر روی سیستم ارزش، از تغییرات در اقتصاد زنجیرة عرضه ناشی می‌شود. در بسیاری از صنایع، این مسئله بسیار عادی است که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای خود را بین واسطه‌ها یا دلالان توزیع کنند. دلایل بسیاری برای گرایش به سمت دلالان وجود دارد ولی معمولی‌ترین دلایل عبارتند از:

کمبود منابع مالی برای در دست گرفتن مستقیم بازار.

فروش ناکافی که باعث می‌شود فروشنده به سمت راههای مفیدتر سوق داده شود.

اطلاعات و تماسهائی که دلالان ایجاد می‌کنند.

تجاربی که دلالان دارند.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:36

روش تحقیق بررسی تجزیه و تحلیل قومیت و حرکتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی ایران (به دنبال امنیت فراگیر)

روش تحقیق بررسی تجزیه و تحلیل قومیت و حرکتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی ایران (به دنبال امنیت فراگیر)

تجزیه و تحلیل

حرکتهای تجزیه طلبانه پس از انقلاب

الف عنوان تحقیق:

1- فارسی: تجزیه و تحلیل قومیت و حرکتهای تجزیه طلبانه در اولین دهه انقلاب اسلامی ایران. (به دنبال امنیت فراگیر)

2- خارجی:

An Anaalysis of Ethnithity And Aecessionist Movement in The First Decade of Isiamic Revolution of Iran.

ب- نوع تحقیق:

1- کاربرد 2- بنیاد 3- توسعه ای

ج- کلید واژه ها:

1- تجزیه طلبی (Separatism) درخواست گروه قومی ساکن سرزمین معین برای جدایی از قلمرو حاکمیت سیاسی دولتی که قوم و سرزمین جزئی از آن بشمار می رود. هدف جدایی خواهان اغلب تشکیل دولتی تازه در سرزمینی معین برای قومی خاص است. (آشوری ، 1382 ص 108).

2- هویت (Identity) این واژه بیانگر چه کسی بودن است که از احتیاج بشر به شناخته شدن و شناسنده شدن به چیزی یا جایی ناشی می شود. سرزمین ، تاریخ، زبان، ادبیات، فرنگ و هنر از جمله عناصر تشکیل دهنده هویت شمرده میشوند (آقابخشی، 1381 ص 305)

3- ناسیونالیسم یا ملت باوری (Nationalism) نوعی آگاهی جمعی است، یعنی آگاهی به تعلق ملت، این آگاهی را «آگاهی ملی» خوانند. آگاهی ملی اغلب پدید آورنده حس وفاداری و شور دلبستگی افراد به عناصر تشکیل دهنده ملت: نژاد ، زبان، سنت ها، عادت ها، ارزش های اخلاقی و اجتماعی به طور کلی فرهنگ است. (آشوری، 1382 ص 319)

4- قومیت (Ethnicity) حالت گروهی از مردمی که از درجه ای از پیوستگی و همبستگی برخوردارند و آگاه از اینکه اصل و منشا مشترک دارند. (آقابخشی 1381 ص 223).

د- شرح و بیان مساله پژوهشی:

ایران سرزمینی پهناوری است. با سابقه تاریخی طولانی. در این گستره خاکی اقوام متعدد در طول سالیان متمادی با هم زیسته اند. کشور ایران دارای ترکیب شگفت انگیزی از آداب؛ رسوم، زبان و مذهب است. با وجود مجموعه این تفاوت ها عنصر ایرانی و ایران در طول تاریخ تداوم داشته. از طرف دیگر تاریخ ایران شاهد تلاشهایی است که قصد جدایی و استقلال از پیکره ایران را دارد. از نظر این پژوهش صرف وجود اقوام متعدد موجب حرکت های جدایی طلبانه نیست یا به تعبیر صحیح تر نفس وجود تفاوتهای قومی تضمین کننده بسیج قومی نیست. با نگاهی هر چند گذرا به تاریخ ایران صحت این مدعا ثابت می شو. با انتقاد از پژوهش تک عاملی تاکید این تحقیق بر مجموعه علل داخلی و خارجی است و با بررسی تاریخی قصد شناخت این عوامل را دارد.

تا پیش از قرن 13 هجری. در ایران هیچ گونه جنبش قومی که حاکی از سیاسی شدن شکافهای قومی و زبانی باشد مشاهده نمی شود، تنها ظهور دولت مدرن و متمرکز در این سالها بود که ایلات و عشایر را در قالب اقلیت قومی و زبانی رودروی دولت مرکزی قرار داد. این کشمکش دولت مرکزی و سران ایلات و عشایر در سرتاسر حکومت رضاشاه به صورت پنهان و آشکار ادامه یافت و با فروپاشی ساختار قدرت در شهریور 1320 ما شاهد شکل گیری جنبشهای تجزیه طلبانه هستیم.

سر برآوردن دوباره این حکومتهای تجزیه طلبانه در فردای انقلاب اسلامی 1357 حاکی از این مساله است که مشکل همچنان در طی این سالها ادامه یافته است. حوادثی که در سالهای نخستین پیروزی انقلاب در ایران رخ داد و طرح مساله خلق های ترکمن، عرب و کرد ... به خصوص از سوی گروههای چپ و نیز رویدادهای کردستان و نقشه های حزب بعث عراق برای خوزستان و حمله به ایران از جمله نشانه های تداوم این معضل (تجزیه طلبی) میباشد.

پرسش اصل پیش روی این تحقیق اینشت که چه عواملی در پیدایش و تداوم حرکتهای تجزیه طلبانه بعد انقلاب 57 موثر بوده اند.

چرا این موضوع برای این پژوهش انتخاب شده است؟ و ارزش آن برای ایران امروز تا چه اندازه اهمیت دارد؟ آفات تجزیه طلبی و پیامد های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن نیاز به تکرار ندارد. ترکیب جمعیتی کشورمان و وجود اقوام متعدد و همچنین سابقه حرکتهای گریز از مرکز اهمیت چنین پژوهشهای را دو چندان می سازد.

تاکید این پژوهش بر مجموعه علل است: از جمله مهمترین عوامل داخلی، ضعف جامعه مدنی است. نهضت مشروطه با هدف برقراری حکومت قانون و سلطنت محدود روی داد لیکن در عمل این حرکت جامعه مدنی نیرومند و حتی نوع ضعیف آن را به ارمغان نیاورد، صرفا پاره ای از نمادهای صوری جامعه مدنی را در قالب قوانین موضوعه تصویب و قانونی کرد. تجزیه نا موفق نهضت مشروطه به دلایل ساختاری نقش تخریبگر قدرتهای خارجی و واگرایی سیاسی در کشور منجر به کودتای 1299 شد و حکومت رضا شاه به نوبه خود مانع تکوین جامعه مدنی شد. بطور کلی در طول حکومت پهلوی ما تلاش مستمری در جهت ایجاد مولفه های جامعه مدنی صورت نگرفت. بعد از انقلاب اسلامی 1357 نیز به دلیل پراکندگی قدرت در سالهای نخستین و از طرفی شروع جنگ تحمیلی مانع این مهم شد. عامل مهم دیگر ضعف حکومت مرکزی است که این خود موجب تقلیل انسجام ملی و سیاسی شده است. در نهایت توجه به عامل خارجی و پدیده استعمار است. نیروهای خارجی و توانستند از طریق حمایت و پشتیبانی زمینه سیاسی شدن قومیت ها را در جهت استمرار منافع خود فراهم سازند. از جمله می توان به همکاری و حمایت حزب بعث از جنبشهای تجزیه طلبانه خوزستان اشاره کرد.

4- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق: ( مطالعات و تحقیقاتی که در رابطه با این موضوع صورت گرفته و نتایج حاصل از آن)

در مورد موضوع تجزیه طلبی به طور منفرد و پراکنده مقالات و کتاب هایی نوشته شده از جمله مهمترین منابع در مورد قومیت کتاب (قومیت و قوم گرایی در ایران افسانه یا واقعیت) نوشته حمید احمدی (1382) است. کتاب وی پژوهشی است انتقادی به مطالعات قومی از دیدگاه روش شناسی، احمدی در این کتاب چهار چوب نظری سه گانه ای ارائه داده که در آن دولت ، نخبگان و نیروهای بین المللی نقش اصلی را برای سیاسی کردن اختلافات زبانی و مذهبی و شکل دادن به جنبش های قومی در ایران دارند. وی در این اثر از کنار مشکلات قومیت ها عبور کرده و به عدم شکل گیری هویت ملی و سیاسی کمتر پرداخته است. کتاب عمده دیگر (ناسیونالیسم در ایران) نوشته ریچارد کاتم (1378) است. وی در این کتاب به بررسی مبانی اجتماعی ناسیونالیسم در ایران پرداخته است. در فصولی از کتاب نویسنده به ناسیونالیسم قومی و جدایی طلبانه اشاره کرده است. منبع عمده دیگر کتاب (کردستان، علل تداوم بحران آن پس از انقلاب اسلامی) نوشته حمیدرضا جلایی پور (1372) است. این کتاب در جستجوی پاسخ به دو سوال کلیدی است اول: روند شکل گیری مسله کردستان در بعد تاریخی و دیگر علل تداوم بحران آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدامند؟

نویسنده در ادامه علل تداوم بحران را چنین معرفی می کند، همبستگی کردی (قومی) که در آغاز پیروزی انقلاب مجدداً تقویت شد.، وجود احزاب سیاسی کردی که شعار خود مختاری را مطرح کردند، موقعیت برون مرزی و حمایت خارجی از این حرکتها، جغرافیای سیاسی کردستان و درنهایت سیاست امنیتی دولت جمهوری اسلامی. نوشته مورد نظر کتاب جامعی راجع به مسله کردستان است اما در باب سایر حرکتهای جدایی طلبانه سخنی به میان نمی آورد. منبع دیگر مقاله (طرح های تجزیه خوزستان) نوشته اصغر جعفری ولدانی (1384) است. نویسنده با بررسی اسناد و مدارک به این نتیجه رسیده که از زمان استقلال عراق تاکنون خوزستان ایران همواره مورد اهداف توسعه طلبانه بغداد بوده و اخیرترین این اقدامات حمله عراق به ایران در سال 1359 است. این مقاله نیز اطلاعات مفیدی را طبقه بندی نموده است اما تنها مورد خوزستان را بررسی کرده و بیشتر به ابعاد خارجی موضوع پرداخته.

خوزستان:

با پیروزی انقلاب خوزستان نیز مانند سایر مناطق کشور دستخوش برخی ناآرامی ها شد. هر چند خوزستان دارای سابقه طولانی در شکل گیری حرکتهای تجزیه طلبانه است، اما همزمان با انقلاب اعراب خوزستان نیز بر خلاف برخی مناطق مثل سیستان و بلوچستان حضوری مستمر و فعال در پیروزی انقلاب داشته و با شرکت در تظاهرات و اعتصابات عمومی علیه رژیم پهلوی ایفاء نمودند. سابقه حرکتهای تجزیه طلبانه در این منطقه به پیش از انقلاب می رسد. استان خوزستان به دلیل اهمیت ویژه آن همیشه مورد طمع قدرتها و کشورهای منطقه بوده است. وجود جمعیت قابل توجهی از اعراب ، ذخایر نفتی و موقعیت استرتژیک این استان ، گوشه ای از ویژگیهای منحصر به فرد این منطقه است تقاضای خودمختاری و یا کسب میزانی از استقلال از سوی اعراب منطقه خوزستان خواسته جدیدی نبودع و نخستین بار توسط بریتانیا – در دوره شیخ خزعل مطرح شد. این استان همواره به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود مورد طمع کشورهای همسایه و قدرتهای فرا منطقه ای بوده است.

از زمان استقلال عراق تا کنون ، استان خوزستان ایران به علت دارا بودن ذخایر نفتی و موقع ممتاز استراتژیکع همواره مورد مطامع توسعه طلبانه دولتهای حاکم بر بغداد و پشتیبان آنها بریتانیا بوده است. دولتهای عراق و انگلیس تا کنون در زمانهای گوناگون چند بار برای تجزیه خوستان ایران طرح ریزی کرده اند، که همه آنها با شکست روبرو شده است. مهمترین این طرحها عبارت بوده است: طرح تجزیه خوزستان در زمان شیخ خزعل ، طرح تجزیه خوزستان در زمان جنگ جهانی دوم، طرح تجزیه ایران در سال 1338، طرح تجزیه ایران در سال 144 و سرانجام طرح تجزیه خوزستان در جریان تجاوز عراق به ایران و جنگهشت ساله.

همانطور که اشاره شد آخرین طرح تجزیه خوزستان به هنگام جنگ هشت ساله پیگیری می شد. در مواقع یکی از اهداف اصلی تهاجم صدام ، تجزیه همیشگی استان خوزستان ایران بود.

جریانهای سیاسی خوزستان در آستانه انقلاب:

سازمانها و گروههای فعال در منطقه خوزستان را در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به دو دسته مذهبی و غیر مذهبی تقسیم می کند:

1- گروههای غیر مذهبی: گروههای همچون اتحادیه عرب خوزستان جنبش ناسیونالیست غرب، جبهه التحریر خوزستان ، فدائیان خلق و حزب کارگران سوسیالیست از جمله تشکیلاتی بودند که در ماههای اولیه سال 1358 فعالیت خود را در این منطقه متمرکز ساخته اند.

2- نیروهای مذهبی: با توجه به فارس بودن رهبران انقلاب اسلامی و وجود اقلیت عرب زبان در منطقه خوزستان، هراس از ظهور یک حکومت فارس با گرایش به فارس گری و تصور سرکوب اعراب ، موجب شد که برخی از رهبران مذهبی منطقه در دفاع از حقوق اعراب اقداماتی را به انجام برسانند.

شخصیت کلیدی در منطقه خوزستان در اوایل انقلاب شیخ محمد طاهر آل شبیرخاقانی (1364-1288) معروف به شبیر خاقانی است. وی دارای نفوذ معنوی زیادی در بیان اعراب منطقه خصوصاً در خرمشهر و اطراف آن داشت، گرایش اعراب منطقه به شیخ شبیر موجب شد که او بتواند امور خرمشهر و اطراف آن را در دست بگیرد. در اوایل اسفند 1357 کمیته ستاد انقلاب اسلامی خرمشهر زیر نظر وی تشکیل شد که شامل فعالان فارس و عرب می شد.

ایالت از دست رفته عربی است و خواهان «آزادسازی» آن از قید «فارس های نژاد پرست» بوده اند.

جنگ تحمیلی و حمایت خارجی:

مرز طولانی میان دو کشور عراق و ایران و سابقه اختلافات این دو کشور زمینه را برای دخالت هر یک را در امور کشور همسایه مهیا می سازد.

البته پیشتر اشاره کردیم که طرح تجزیه استان خوزستان در دوران حکومت بعث ابعاد جدی تر یافت و از آغاز به قدرت رسیدن این حزب در سال 1347 همواره تلاش این حزب تجزیه خوزستان و الحاق آن به عراق بود است. گروههای اصلی تجزیه طلبانه مثل جبهه التحریر حتی پیش از انقلاب نیز مورد حمایت رژیم عراق بده است. بعد از انعقاد قرار داد الجزایر در سال 1975 میلادی کمک های دولت عراق به این گروهها کاهش یافت تبع فعالیت این گروهها کم شد اما پس از شکل گیری انقلاب اسلامی این گروهها منجمله جبهه فعالیت دوباره خود را در سایه حمایت دولت عراق شدت داد. عراق در طی سالهای اولیه جنگ شامل تشویق جوانان عرب برای ورود به خاک آن کشور کسب تعلیمات و آموزش های لازم، مجهز کردن آنها با اسلحه و پول کافی ؟اعزام آنان به داخل ایران برای مبارزه با رژیم بود. از جمله دیگر روش های دولت عراق طی این سالها تلاش در جهت ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم و ارسال مواد منفجره برای ضربه زدن به تاسیسات اقتصادی و نظامی ایران بود. میزان مداخلات عراق در امور منطقه حتی قبل از شروع جنگ به حدی بود که گروهی از انقلابیون تحت عنوان «پیروان راه امام» به کنسولگری عراق در خرمشهر حمله کردند و از سفارت عراق در تهران خواسته شد که بهعلت فعالیتهای مشکوک رایزن فرهنگی آن کشور در خرمشهر وی ایران را ترک کند. به هر صورت با شروع جنگ تحمیلی در 31 شهریور 1359 مسئله ابعاد تازه ای به خود گرفت. همان طور که قبلاً گفته شد یکی از هدفهای اصلی جنگ تجزیه خوزستان ایران بود در این راستا دولت عراق از تمامی گروههای که برای تجزیه خوزستان تلاش می کردند حمایت می کرد. جبهه التحریر در عراق دارای دفتر بود و از تسهیلات رادیویی دولت عراق برخوردار بود. افراد این گروه در عراق آموزش نظامی می دیدند در این میان مصر و کویت نیز از ادعاهای دولت عراق حمایت می کردنددولت برای پایان دادن به وضعیت نابسامان اعلام کرد که ساختمانهای سازمان سیاسی و کانون فرهنگی خلق عرب باید تا پایان اردیبهشت تخلیه و کلیه گروههای سیاسی موظفند سلاحهای خود را تا 4 خرداد ماه تحویل فرمانداری دهند. لبته درگیریها تا اواسط خرداد ماه به صورت پراکنده ادامه یافت. مذاکراتی در 15 خرداد میان دریا دار مدنی استاندار خوزستان و آیت ا.. شبیر انجام پذیرفت که به شکل گیری یک توافق نامه هشت ماده ای انجامید. مساله خلع سلاح عمومی و تخلیه ساختمانهای دولتی موجب دامن زدن به انفجارها و درگیری های خونین دیگری شد، گروه های موسوم به خلق عرب از همان ابتدا با مسئله خلع سلاح مخالفت کردند و خواستار برکناری ؟ استاندار خوزستان شدند. شهادت فرمانده اعزامی سپاه خرم آباد در منطقه و بمب گذاری و شهادت عده ای از مردم که در مراسم سوگواری شهید نامبرده شرکت کردند بودند موجب شد که مردم با تجمع مقابل منزل شیخ شبیر اعتراض خود را به گروههای تجزیه ظلب اعلام دارند. متعاقب آن شیخ به همراه خانواده از خرمشهر به اهواز و سپس به قم منتقل شد و در آنجا یا صدور اطلاعیه ای از تمام گروههایی که حاکمیت ملی را تضمین می کنند اعلام انزجار کرد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:18

بررسی تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب(ویروس- تروجان )

بررسی تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب(ویروس- تروجان )

ویروس ها

- 1-1تعریف ویروس

به برنامه‌های رایانه‌ای که به منظور تخریب ویا سوءاستفاده از ساختار یک رایانه نوشته شود،ویروس رایانه‌ای می‌گویند. ویروس رایانه‌ای عبارتی است برای یک برنامه ناخواسته مخرب که می‌تواند روی رایانه‌هامنتشرواجراگردد.

.معمولاًویروس‌هاتوسط برنامه‌نویسان برای مقاصد گوناگون نوشته می‌شوند. اهدافی چون شهرت،انتقام، ایجاد خسارت و یا اهداف اقتصادی می‌توانند باعث ایجاد انگیزه در نوشتن ویروس کامپیوتری شوند. برخی از ویروس‌ها بسیار مخرب هستند و برخی تنها جنبه تبلیغاتی دارند.

علت نامگذاری این برنامه‌ها به ویروس به دلیل شباهت نحوه فعالیت آنها با ویروس‌ها در دنیای حقیقی است. ویروس رایانه‌ای را می‌توان برنامه‌ای تعریف نمود که می‌توان خودش را با استفاده از یک میزبان تکثیر نماید. بنابراین تعریف اگر برنامه‌ای وجود داشته باشد که دارای آثار تخریبی باشد ولی امکان تکثیر نداشته باشد،نمی‌توان آن را ویروس نامید.

معمولاً کاربران کامپیوتر به ویژه آنهایی که اطلاعات تخصصی کمتری درباره کامپیوتر دارند،ویروس‌ها را برنامه‌هایی هوشمندوخطرناک می‌دانند که خود به خود اجرا و تکثیر شده و آثار تخریبی زیادی دارند که باعث از دست رفتن اطلاعات و گاه خراب شدن کامپیوتر می‌گردند در حالی که طبق آمار تنها پنج درصد ویروس‌ها دارای آثار تخریبی بوده وبقیه صرفاً تکثیر می‌شوند. بنابراین ویروس‌های رایانه‌ای از جنس برنامه‌های معمولی هستند که توسط ویروس‌نویسان نوشته شده و سپس به طور ناگهانی توسط یک فایل اجرایی و یا جا گرفتن در ناحیه سیستمی دیسک،فایل‌ها و یا کامپیوتر‌های دیگر را آلوده می‌کنند. در این حال پس از اجرای فایل آلوده به ویروس و یا دسترسی به یک دیسک آلوده توسط کاربر دوم، ویروس به صورت مخفی از نسخه‌ای خودش را تولید کرده و به برنامه‌ های دیگر می‌چسباند و به این ترتیب داستان زندگی ویروس آغاز می‌شودوهر یک از برنامه‌ها و یا دیسک‌های حاوی ویروس، پس ازانتقال به کامپیوتر‌های دیگر باعث تکثیر نسخه‌هایی از ویروس وآلوده شدن دیگر فایل‌ها و دیسک‌ها می‌شوند.

بنابراین پس از اندک زمانی در کامپیوتر‌های موجود در یک کشور و یا حتی در سراسر دنیا منتشر می‌شوند.از آنجا که ویروس‌ها به طور مخفیانه عمل می‌کنند، تا زمانی که کشف نشده وامکان پاکسازی آنها فراهم نگردیده باشد، برنامه‌های بسیاری را آلوده می‌کنند و از این رو یافتن سازنده و یا منشأ اصلی ویروس مشکل است.

ویروس‌ها هر روز در اینترنت، بیشتروبیشتر می‌شوند. ولی تعداد شرکت‌های آنتی ویروس ثابت است. پس ما باید برای حفاظت از سیستم خود دست به کار شویم. دراین سلسله مقالات سعی داریم که نحوه مقابله با ویروس‌هاوهمین طور بیوگرافی ویروس‌هاونحوه مقابله با هر ویروس را آموزش بدهیم.

از نظر مردم عادی به برنامه‌ای که در سیستم عامل اختلالات ایجاد کندویروس است ولی باید بدانید که خود ویروس‌ها بنا به کارها و امکاناتی که دارند تقسیم‌بندی می‌شوند.ویروس‌ها مثل سایر برنامه‌ها هستند.کسانیکه ویروس رامی‌نویسندهم ازهمین برنامه‌های عادی برنامه‌نویسی استفاده می‌کند.این برنامه‌ها دقیقاً مثل چاقو می‌ماند که هم می‌شود استفاده درست کرد هم نادرست.

- 2-1تاریخچه ورود ویروس

1949:

Home

برای اولین بار تئوری برنامه‌هایی که خودشان را جایگزین می‌نمایند مطرح گردید.

1981: ویروس‌های Apple 1 , Apple 2 , Apple 3 از اولین ویروس‌هایی بودند که پا به عرصه عمومی نهادند.این ویروس‌ها توسط کمپانی Texas A & M برای جلوگیری از کپی‌های غیر مجاز بازی‌های کامپیوتری نوشته و سپس شایع شدند. این ویروس‌ها ویژه سیستم عامل Apple II بودند.

1983: فرد کوهن (Fred Cohen) زمانی که روی رساله دکترایش کار می‌کرد، رسماً یک ویروس کامپیوتری را چنین تعریف نمود: «یک برنامه کامپیوتری که می‌تواند روی سایر برنامه‌های کامپیوتری از طریق تغییر دادن آنها به روشی (شاید) مانند کپی کردن خودش روی آنها، تأثیر بگذارد».

1986: دو برادر برنامه‌نویس پاکستانی به نام‌های «بسیط» و «امجد» کد قابل اجرای موجود در بوت سکتور یک فلاپی دیسک را با خودشان (که برای آلوده نمودن فلاپی دیسک‌های 360KB نوشته بودند) جایگزین کردند. تمام فلاپی‌های آلوده دارای برچسب «Brain» بودند.بنابراین، این ویروس «Brain» یا «مغز پاکستانی» نام گرفت. همزمان در کشور اتریش برنامه‌نویسی به نام رالف برگر «Ralf Burger» دریافت که یک برنامه می‌تواند از طریق چسباندن خودش به انتهای یک برنامه دیگر تکثیر شود،او با استفاده از این ایده برنامه‌ای به نام Virdem نوشت که پدیده فوق را شبیه‌سازی می‌نمود. پس از آن برگر Virdem را در کنفرانسی به همه معرفی نمود. برگر همچنین کتابی درباره ویروس‌های کامپیوتری نوشت ودرآن سورس ویروس به نام Vienna را چاپ کرد که این مسأله بعداً باعث سوءاستفاده بسیاری از افراد گردید.

1987: یک برنامه‌نویس آلمانی ویروسی به نام Cascade نوشت.این ویروس، اولین ویروسی بود که روش رمز کردن (Encryption) را به کار می‌برد. در این روش بیشتر کد ویروس به غیر از چند بایت از آن به صورت رمز شده در می‌آید و از آن چند بایت بعداً برای رمزگشایی بقیه کد ویروس استفاده می‌شود. در این صورت تشخیص ویروس برای آنتی ویروس‌ها بسیار مشکل‌تر می‌باشد و دیگر رشته تشخیص ویروس (که در آنتی ویروس‌ها به کار می‌رود) به چند بایت محدود نمی‌شود.

بعدها برنامه‌نویسی به نام مارک واشبرن «Mark Washburn» با استفاده از این ایده و سورس ویروس Vienna اولین ویروس هزار چهره (Polymorphic) به نام «1260» را نوشت.

1988: ویروس Jerusalem منتشر شدوبه یکی از شایع‌ترین ویروس‌ها تبدیل گشت.این ویروس درروزهای جمعه‌ای که مصادف با سیزدهم هر ماه بودند فعال می‌شدوضمن آلوده نمودن فایل‌های Com , Exe، هر برنامه‌ای که در آن روز اجرا می‌شد را نیز پاک می‌نمود.

-آنالیزویروس CIH Chernoble

4-1-بررسی وعملکرد ویروس CIH

از آنجاییکه شروع تکنولوژی BIOS فلش در کامپیوتر های رومیزی بوده است امکان حمله بدخیم به BIOSدر صنعت ایمنی کامپیوتر شناسایی شده است اولین ویروسی که موفق شد به این روش به کامپیوتر های خانگی حمله کند و قبلا نا شناخته بود از طریق شبکه جهانی منتشر شد.در ژوئن امسال فایلی از طرف یک مشتری دریافت شد که آلوده به یک آلوده کننده قابل حمل (PE) جدید بود که CIH نام گرفته و تحت ویندوز 98 کار می کند و حداقل 4گونه شناخته شده دارد که به نام های '1.2V '، V1.4 'و 2مورد خودشناخته به نام'V1.3' هستند اگر چه ویندوز NT نیز از فایل های PE استفاده می کنداما CIH از مکانیزمی بهره می برد که تحت NTکار نمی کند.

گونه های این ویروس payload حداکثر مشخص دارند و فقط در چند بایت با هم متفاوت هستند.

و چند روز رها سازی 26آوریل ، 26 ژوئن و 26 هر ماه دارد بمحض شناسایی، ویروس در تایوان گسترش یافته شده بود و آنجا به عنوان منشاء این ویروس شناخته شد و در چند کشور دیگر نیز گسترش یافت. ]گزارش گسترش آن از استرلیا، چین، فرانسه، آلمان، کره، نروژ، روسیه ، برتانیا و ایالات متحده دریافت شد[.

هرماشینی که از یکی از چندین پنیوم ارزان رایج و چیپ BIOS فلش یکی از 2 سازنده ان استفاده میکند مستعد حمله به خود BIOS است و در ماشین های آسیب پذیر بخش کوچک اما حیاتی از BIOS با CIH جانویسی شده و PC را غیر خود راه انداز می کند این مدت زیادی نیست که یک از بین برنده دیسک عادی شده است.

اگر چه جزئیات تکنیکی مکانیسم سرایت CIH برای تحقیق ویروس بیان شده است،اما payloadمفید آن متفاوت با دیگر ویروس ها تنظیم شده است.این payload از دو قسمت تشکیل شده است که هر دو اگر شرایط صحیحی برقرار باشد راه اندازی می شود. از آنجائیکه payload بخشی از مکانیسم الودگی است تازمانیکه ویروس در حافظه مقیم است راه اندازی نمی شود.

شرایط راه اندازی وقتی که فایل پسوند EXE داشته باشد،برقرار می شود.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:35

نظریه استراتژیک و تجزیه محیطی

نظریه استراتژیک و تجزیه محیطی

1- تجزیه محیط شغلی . 2- رقابت وساختار ومقررات صنعت.

3-موقعیت استراتژیک وارزش افزوده. 4-تحلیل SWOT (قدرت- ضعف – فرصت و تهدید).

5- پیش بینی وضع محیط. 6- طراحی سناریو

اطلاعات موقعیت استراتژیک به ماکمک می کند که هماهنگی بین سازمان ومحیط بیرونی آن رادرک کنیم .

وضعیت اولیه صنعت داروسازی اروپایی نشان می دهد که چطور ساختارهای شرکت به وسیله نیروهای محیطی خارجی تحت تأثیرقرارمی گیرند. موقعیت ها وتوانایی سازمان را برای ایجاد واضافه کردن ارزش گزارش می کنند درنتیجه ارزش افزوده درارتباط با تجزیه وتحلیل های SWOT(قدرت –ضعف-فرصت –تهدید) شرح داده می شود.

این فصل با ارزیابی ماهیت ازمحیط شغلی شروع می شود ودر ادامه به تأثیر مقررات براستراتژی های شرکت وصنعت توجه دارد . علاوه براین همانطور که دربحث تطابق E-V-R دیده شد موقعیت ها باید تغییر کند. گاهی تغییر پیوسته وافزایشی است وگاهی اوقات برجسته تر یا منقطع تر است. برای فهمیدن ودرک تغییر دوم ذکرشده فصل بعدی بابحثی پیرامون ساخت سناریو وبرنامه ریزی شروع می شود.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:11

تجزیه و تحلیل سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیستم ها

فصل یک

تجزیه وتحلیل سیستم

برای آشنایی بیشتر با سیستم باید ادبیات سیستم بررسی شودکه در ابتدا مختصری از تا ریخچه جهان بینی های مربوطه را میاوریم و سپس به تعریف سیستم خواهیم پردا خت .

1-تاریخچه جهان بینی ها

در تاریخ بشر عمدتاً دو مسیر فکری داشته است خط فکری اول بنامهای اتمیسم A tomism عنصر گرایی lementalism E و تجزیه گرایی Reducationism شناخته شده است ومسیر دوم تفکرات بشری بنام های ارگانیکی organism وکل گرایی wholism معرفی شده اند این دو طرز تفکر زیر بنای تفکرات سیستمی یا جهان بینی سیستم هستند که بصورت خلاصه ومجمل بررسی میشوند.

1 - مکتب اتمیسم

این مکتب از قدیمی ترین شیوه های جهان بینی است که در طول تاریخ تحولات فراوانی داشته است و از قرن سوم وچهارم قبل از میلاد شروع شد لئوسیپوس و دموکریت از پایه گذاران این مکتب بشمار میروند.

نظریه این دو نفر مبنی بر این است که :

جهان از تعداد بیشماری ذرات تقسیم ناپذیروتجزیه نشدنی تشکیل شده است این ذرات همان اتم های (زبان یونانی ) هستند که خود دارای اشکال متفاوت میباشند اجسام مادی از اتمهای نسبتاً سنگین وارواح از اتمها ی سبک ساخته شده اند دراین مکتب پدیده های جهان نتیجه برخورد اتفاقی اتمها است و بر تعادل اتمها علت و غایتی متصور نمی باشد .

نظریه اتمی در قرون پس از میلاد تا قرن 15 در حوزه تفکرات پیروان زیادی نداشت وبعد از آن با تحولات فکری و فرهنگی احیا گردید و ابعاد جدیدی پیدا کرد کشف قوانین و پیشرفتهایی که در علوم فیزیک و سیستمی و تغییراتی در جهان بینی اتمی ایجاد کرد و شاخه های جدید تجزیه گرایی و عنصر گرایی متولد شدند در نظریه تجزیه گرایی موجودیت را می توان به اجزایی تقسیم بندی کرد و از راه مطالعه اجزاء موجودیت اصل را شناسایی کرد. تفکرات عنصر گرایی نیز با تفکرات تجزیه گرایانه شباهتی نزدیک و زیاد داشت . در ادامه تحول مکتب اتمیسم جهان بینی مکانیستی یا جهان بینی مادی پا به عرصه هستی گذاشتند .

در نگرش مکانیستی ماشین های حیاتی یا مکانیزمهای زنده همانند دستگاههای مکانیکی از قوانین فیزیک و شیمی پیروی می کنند به عبارت دیگر بین اشیاء زنده و اشیاء بی جان تفاوتی متصور نمی شوند در این دیدگاه ماشین ازاجزایی تشکیل می شود که هر کدام دارای شکل و عملکردی هستند و کارکرد کل ماشین را می توان با شناخت رفتار هر کدام از اجزاء به شناخت اصل علت و معلولی از ارکان اصلی جهان بینی مکانیستی بوده بر مبنای این اصل شناخت تمامی فرایند ها و پدیده ها در نهایت شناخت حلقه های این زنجیره منجر می شود . در مقابل این تفکرات پدیده ای پیچیده ارگانیکی قرار داشت آیا موجود زنده ماشین است یا فراتر از یک ماشین است آیا جوامع زنده بشری دارای قوانین متفاوتی از قوانین فیزیک هستند و تفکرات مکانیستی را تا مرز بطلان پیش برد .خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تجزیه، تحلیل، سیستم، ها
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:32

تجزیه و تحلیل بیمارستان (HIS)

تجزیه و تحلیل بیمارستان (HIS)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده :

HIS به معنای پیاده‌سازی سیستم یکپارچه‌ تولید اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به سلامت، از قبیل برنامه‌ریزی، نظارت ، هماهنگی و تصمیم‌گیری می باشد.

وظیفه HIS ، پشتیبانی از فعالیت های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی واستراتژیک است .هدف ازاستقراریک سیستم HIS این است که از کامپیوتر ووسایل ارتباطی برای جمع آوری ، ذخیره ، پردازش ، بازیابی وارتباط دادن مراقبت بیمار واطلاعات اداری برای تمامی فعالیت های مربوط به بیمارستان استفاده نماییم .
در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی ، داده هاباید به صورت منسجم در پایگاه داده ها ذخیره شوند و در دسترس کاربران مجاز ، در محل و در زمانی که داده ها مورد نیاز است و در فرمتی که با نیازهای خاص کاربر منطبق باشد ، قرارداده شوند.
به طور کلی موارد زیر اهداف چنین سیستمی هستند :
1) استفاده موثرتراز منابع محدودی که برای مراقبت از بیمار در دسترس هستند
2) بهبود کیفیت خدمت رسانی به بیمار
3) پشتیبانی از تحقیق
4) پشتیبانی از آموزش

گسترش این سیستم در دهه 90 در جوامع مختلف از جمله ایران اهمیت و جایگاه آن را بیشتر روشن می‌نماید. پیاده‌سازی این سیستم در بیمارستان‌های مناطق مختلف کشور بیانگر فراهم شدن زیرساخت فرهنگی ، تکنولوژی مناسب جهت ایجاد و تکمیل سیستم‌های بهداشتی مطابق با استانداردهای جهانی می‌باشد.
در سال‌های اخیر با پیشرفت سریع تکنولوژی ،HIS صورت جدیدتری به خود گرفته که نه تنها از مقوله مدیریتی بلکه از مقوله بالینی مورد توجه بسیار قرار گرفته است .وجود تجهیزات مجهز به امکانات کامپیوتری کلینیکی همانند(MRI,CTscan,…) و همچنین نرم‌افزارهای طراحی شده مخصوص بخش‌های کلینیکی و پاراکلینیکی و استفاده جوامع پیشرفته پزشکی از این گونه نرم‌افزارها در حیطه HIS و استفاده از آن در ارتباطات بین‌المللی و لزوم حفظ محرمانگی و خصوصی سازی ، موجب شده که این مجموعه پیچیده اطلاعات و فن‌آوری به سمت معماری اطلاعات یکپارچه پیش رود.

در بستر این معماری قالب‌هایی چون HL7 به منظور پاسخگویی به نیاز اشتراک‌گذاری اطلاعات و یا کمک به اثربخشی جریان فرایندهای بالینی و کاهش خطاها شکل گرفته‌اند و در کنار آن استاندارهایی چون Dicom برای تصویر نگاری پزشکی ، مدیریت اطلاعات تصویری پزشکی (Pacs) در نرم افزارها و تجهیزات پزشکی، ایجاد شده است .

سیستم HIS در رادیولوژی و پذیرش :

سیستم پذیرش:

واحدهای پذیرش در ساختار تشکیلاتی هر واحد درمانی نوعاً محور قضاوت مراجعین نسبت به کارآیی آن واحد درمانی محسوب می شوند. لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. سیستمی که به منظور گردش کار این واحد طراحی می شود همواره باید به گونه ای باشد که از سرگردانی و اتلاف وقت مراجعین و رفت و آمدهای غیر ضروری آنان در واحد درمانی بکاهد تا بدین ترتیب نخستین گام در جهت جلب رضایت بیماران برداشته شود. از آنجائیکه قسمت پذیرش واحد درمانی (اعم از بیمارستان،‌ زایشگاه و یا درمانگاه) ‌در حقیقت واحد پذیرنده بیمار است، لذا با تاسیس هر واحد درمانی،‌ ایجاد تشکیلاتی به نام واحد پذیرش الزامی است.

در حال حاضر مراحل پذیرش بیماران در واحدهای درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمارستانها‌) به غیر از تعیین نوبت بیماران، به صورت مکانیزه انجام می گیرد و اطلاعات اولیه بیمار شامل: نام خانوادگی،‌ شماره بیمه، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و کد درمانگاه در کامپیوتر ثبت شده و برگه ای حاوی اطلاعات بیمار و معرفی وی به درمانگاه مورد نظر چاپ می گردد و بدین ترتیب اولین حرکت برای گردش کار بیمار در واحد درمانی آغاز می شود. قبل از اجرای سیستم مکانیزه، بین بیماران شماره هایی توزیع می شد که بر روی آن فقط نام درمانگاه مورد نظر نوشته شده بود که هم اکنون این روش کار در درمانگاههای تابعه بیمارستانها که اکثراً فاقد سیستم مکانیزه هستند انجام می گیرد.

نوع کار قسمت پذیرش واحدهای درمانی که در حقیقت واحد پذیرنده بیمار است ایجاب می کند که تقریباً تمامی واحدهای داخلی و سایر واحدهای درمانی و مراکز توزیع بیمار ارتباط تنگاتنگی داشته باشند. گردش کار کلیه بیماران نیازمند دریافت خدمات درمانی الزاماً از طریق پذیرش سرپایی آغاز و پس از طی مراحل درمانی نسبت به تعیین تکلیف و وضعیت بیمار تصمیم گیری می شود و چنانچه در این مرحله نیاز بیمار از طریق مداوای سرپایی تامین گردد، ترخیص و در غیر اینصورت پس از تایید و تشخیص پزشک، کار مداوا ادامه یافته و به بستری شدن بیمار منجر می گردد. بنابر این با توجه به مطالب فوق می توان به طور کلی مسئولیتهای پذیرش را از دو جنبه بررسی کرد.

 • پذیرش بیماران به صورت سرپایی
 • پذیرش بیماران در مرحله بستری شدن

البته در برخی از بیمارستانها (از جمله بیمارستان شهید دکتر فیاض بخش) به لحاظ کثرت بیماران اورژانس (‌تصادفات و حوادث ناشی ازکار)‌،‌ تشکیلات مجزایی نیز به نام پذیرش اورژانس پیش بینی گردیده که ویژه خدمات رسانی به بیماران اورژانس (اعم از سرپایی و بستری) می باشد.

پذیرش واحد درمانی از دو قسمت زیر تشکیل می شود:

الف - پذیرش بیماران سرپایی

 • پذیرش بیماران اورژانس
 • پذیرش بیماران غیر اورژانس

ب - پذیرش بیماران بستری

 • پذیرش بیماران اورژانس
 • پذیرش بیماران غیر اورژانس (عادی)

باید توجه داشت که پذیرش سرپایی وظیفه ارجاع بیماران نیازمند به دریافت خدمات درمانی به پزشک را دارد. بنابراین لازم است این واحد از برنامه کار پزشکان و تعداد بیمارانی که هر پزشک و درمانگاه در طول یک روز می تواند بپذیرد اطلاعات لازم را داشته باشد. بنابراین با آگاهی از برنامه های فوق نسبت به پذیرش بیمار در درمانگاه اقدام می گردد. اما نباید فراموش کرد که پذیرش بیمار اورژانسی و انجام اقدامات درمانی اولیه تحت هر شرایطی و در هر ساعت شبانه روز، اعم از بیمه (‌هر نوع بیمه) و غیر بیمه برای واحدهای درمانی الزامی است. برای موارد غیر اورژانس در بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ‌اولویت پذیرش با بیمه شدگان این سازمان است.

مسئول پذیرش بیمارستان از طریق کامپیوتر مستقر در قسمت پذیرش به اطلاعات ذیل دسترسی دارد:

 • نمایش تخت های خالی موجود در بیمارستان و امکان انتخاب تخت مناسب جهت پذیرش بیمار
 • تشکیل پرونده اولیه برای بیماران
 • دسترسی به اطلاعات کامل بیماران و وضعیت بخشهای مختلف در هر لحظه
 • دسترسی به پرونده قبلی بیماران مراجعه کننده
 • دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در مورد پزشکان
 • ارائه لیستهای چاپی به قسمتهای مختلف براساس نیاز هر قسمت

رادیولوژی:

سیستم رادیولوژی یکی از سیستمهای پیش بینی شده در چهارچوب سیستم یکپارچه بیمارستانی می باشد. واحد رادیولوژی یک بیمارستان، یکی از واحدهای پاراکلینیکی بسیار فعال و مهم می باشد که امر تشخیص و بعضاً درمان بیماریها را عهده دار است. بخش رادیوگرافی درمانی، در طرح یکپارچه در سیستمی بنام طب هسته ای بررسی و تجزیه تحلیل این گزارش از وضع موجود بیمارستانهای شهید فیاض بخش، شهید لبافی نژاد و شهید لواسانی الگویی تهیه شده و از ترکیب وضع موجود این سه بیمارستان تجزیه و تحلیل نهایی و گزارش وضع موجود بخش رادیولوژی یک بیمارستان تهیه شده است. استفاده بهینه از امکانات تخصصی رادیولوژی در جهت کمک به تشخیص بیماریهای مراجعین.

 • پذیرش و نوبت دهی به بیماران در اسرع وقت
 • انجام انواع رادیولوژی با توجه به امکانات تخصصی موجود
 • پشتیبانی و نگهداری بهینه امکانات تخصصی موجود
 • برقراری ارتباطات لازم بین رادیولوژی و سایر واحدهای بیمارستان
 • جوابدهی به بیماران در اسرع وقت
 • ثبت و نگهداری سوابق مراجعین به بخش رادیولوژی
 • آماده سازی و تهیه کلیه مواد مصرفی تخصصی وغیرتخصصی مورد نیاز رادیولوژی

اهم وظایف واحدهای بخش رادیولوژی:

در بررسی های بعمل آمده از بخش های رادیولوژی چارت تشکیلاتی مشاهده نشد و هریک از بیمارستانها دارای روال کاری خاص خود بوده و دارای واحدهای سازمانی مشخصی نبودند اما با توجه به شناختی که حاصل شد رادیولوژی را می توان به چهار واحد تفکیک نمود که عبارتند از:

 • پذیرش و جوابدهی
 • واحد تخصصی رادیولوژی
 • امور اداری
 • بایگانی رادیولوژی

اهم وظایف این واحد ها عبارتست از:

1- پذیرش و جوابدهی

 1. پذیرش و نوبت دهی بیماران بخش رادیولوژی پس از کنترلهای لازم روی نسخ یا درخواست رادیولوژی آنان
 2. تحویل فرم های آمادگی های لازم به بیماران و یا تضویح شفاهی آمادگی های لازم
 3. درج رادیولوژی های انجام شده روی بیماران در کامپیوتر و درج جوابیه و اظهار نظر پزشک و چاپ آن
 4. هزینه یابی خدمات انجام شده به بیمار و ارجاع بیماران غیر تامین اجتماعی به صندوق جهت واریز مبلغ سهم بیمار
 5. تحویل کلیشه و جواب (اظهار نظر پزشک) به بیمار و یا منشی های بخش

2- عملیات تخصصی رادیولوژی:

 • آماده نمودن بیمار جهت انجام تصویر برداری که این موارد توسط تکنسین ها و در موارد خاص توسط پزشک رادیولوگ انجام میگرد
 • کار با دستگاههای تصویر برداری و عکسربرداری از بیمار
 • آماده نمودن زیر نویس فیلم و تصویر برداری از آن
 • ظهور و ثبوت فیلم در تاریکخانه توسط تکنسین های رادیولوژی
 • بازبینی اولیه فیلم ظاهر شده جهت مشاهده میزان وضوح و عکسبرداری مجدد از بیمار در صورت غیر واضح بودن کلیشه
 • اظهار نظر رادیولوژیست در مورد کلیشه ها و نتیجه سونوگرافی و آنژیوگرافی

3- امور اداری:

 • درخواست دارو ، مواد مصرفی پزشکی، تجهیزات پزشکی ، ملزومات اداری ، سرویس و تعمیر دستگاهها ، سرویس و تعمیر تاسیسات و درخواست پرسنل به دستور ریاست بخش رادیولوژی و توسط منشی بخش رادیولوژی
 • ارائه لباسهای کثیف پرسنل بخش به لنژری و دریافت آن از لنژری همراه با رسید در هر دو مورد به منشی بخش
 • دریافت فیش حقوق پرسنل از حسابداری بیمارستان و توزیع آن بین پرسنل توسط منشی بخش
 • تهیه لیست کارکرد بخش و ارائه آن به حسابداری توسط منشی بخش
 • تهیه آمار مراجعین به رادیولوژی و موارد رادیولوژی به صورت ماهانه جهت واحد آمار

4- بایگانی رادیولوژی

 • تحویل گرفتن کلیشه های بیماران ترخیص شده بخشها از منشی های بخشهای بستری
 • دسته بندی کلیشه ها بر اساس سال، ‌ماه و روز ترخیص بیمار و جایگذاری آنها در پاکتهای مخصوص و در داخل قفسه
 • شماره گذاری بر روی پاکتهای کلیشه های بایگانی شده و درج شماره ها همراه با مشخصات کلیشه های داخل پاکت در یک دفتر اندیکس
 • تحویل کلیشه های بایگانی شده به بیماران مرخص شده از بیمارستان و دریافت شناسنامه و یا گواهینامه بیمار در ازای تحویل کلیشه ها به منظور بازپس آوردن کلیشه ها توسط بیمار
 • دریافت مجدد کلیشه ها از بیماری که کلیشه را به امانت برده و پس دادن گواهینامه یا شناسایی وی
 • نگهداری کلیشه ها در بایگانی رادیولوژی به مدت پنج سال و تحویل آنها به معاونت درمان پس از این مدت
 • نگهداری کلیشه های برخی درمانگاههای بیماران سرپایی مانند ارتوپدی و شماره بندی و ایندکس سازی آنها در جدول و دفتر مجزا

رادیولوژی بیمارستان با استفاده از کامپیوترهای مستقر در واحد رادیولوژی به صورت ذیل از سیستم بهره برداری می نماید:

 • پذیرش بیماران سرپایی مراجعه کننده (بیمه تامین اجتماعی و یا سایر قراردادهای درمانی) و صدور قبض صندوق
 • پذیرش بیماران بستری از طریق شماره پرونده بیمار
 • تهیه گزارشات رادیولوژی برای بیماران سرپائی و بستری
 • تهیه آمارهای مختلف جهت تصمیم گیری مدیریت از جمله آمار کلیشه های مصرفی، کارکرد پرسنل رادیولوژی،‌ حسابرسی بیماران، رادیوگرافی های انجام شده در یک محدوده زمانی به تفکیک نوع رادیولوژی و …
 • تهیه گزارشات بیماران مراجعه کننده به تفکیک سرپائی و بستری
 • تهیه لیست های مختلف بیماران همراه با نوع آزمایشات انجام شده و جوابهای مربوطه جهت آرشیو
 • مشخص نمودن آمار بیماران قراردادی و بیمه ای به تفکیک نوع بیمه و قرار داد مربوطه
 • امکان اصلاح و اضافه نمودن آزمایشات،‌ نرمالها، واحدها، ‌نرخها و تعریف گروههای آزمایشی
 • نگهداری جواب آزمایشات همراه با نرمالها و واحدهای مربوطه برای هر بیمار جهت آرشیو .

مقدمه:

هدف پیاده سازیHIS در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه می باشد. که در این پروژه بخش های پذیرش ورادیولوژی برای پیاده سازی انتخاب شده اند.

پس از تحلیل سیستم موجود در بیمارستان متوجه شدیم بخش ها به صورت جداگانه مکانیزه هستند،لذا در نظر گرفتیم سیستم به صورت کاملا دستی کار می کند.مشکلات زیر را برای آن تصور کردیم:

1.سرعت کم.

2.عدم اطمینان از صحت انتقال و جریان اطلاعات در سیستم.

3.نبودن هماهنگی و ارتباط لازم در بین بخش ها.

4. هدر رفتن هزینه و زمان.

لذا در ادامه کار بر آن شدیم که با پیاده سازی سیستم HIS مشکلات را بر طرف کنیم.

وسیر مکانیزه زیر را برای آن مطرح کنیم :
در بخشهای مدارک پزشکی سئوالی که بدواً با آن روبرو هستیم این است که چگونه باید این حجم عظیم اطلاعات را به کامپیوتر داده و اصولاً کدام یک از اقلام اطلاعاتی می تواند دارای ارزش ثبتی باشد . این البته موضوعی است که نیاز به بحث و بررسی دارد و علی القاعده در هر بیمارستان نسبت به تخصص آن بیمارستان متفاوت است اما مراحل اصلی این فرایند شامل موارد زیر است :

(1 شناخت : این شناخت معمولاًتوسط مصاحبه با افراد که معمولاً از مدیران شروع می شود صورت می گردد . ابتدا بر اساس فرمهای طراحی شده با تک تک افراد مصاحبه شده و خواستها و دیدگاهها معلوم می شود و سپس فرم مورد نظر توسط تحلیل گر سیستم تکمیل می شود هدف در این قسمت پیدا کردن تمام روابط در یک قسمت و روابط با قسمتهای دیگر سازمان می باشد . هر فرد تحلیلگر پس از مصاحبه در این مرحله باید در جمع آوری اطلاعات دقت کافی داشت چون هر گونه اشتباه در این مرحله موجب وقفه در مراحل بعدی می شود بعد از انجام این مرحله تمام سیستمها و زیر سیستمها مشخص می گردد و ارتباط بین آنها نیز مشخص می شود و نهایتاً چارت گردش اطلاعات Data Fliw Diagram می آید

.
2 )تجزیه و تحلیل : در مرحلۀ شناخت نقاط ضعف سیستم با استفاده از چارتهای طراحی شده مشخص می گردد . این امکان وجود دارد که یک سری ارتباطات اضافی وجود داشته باشد که با یک طراحی جدید این ارتباطات حذف شود و یا بالعکس . در این مرحله تیم تحلیلگر با استفاده از چارتهای قبلی در جهت بهینه سازی سیستم موجود و رفع اشکالات چارتهای مرحلۀ قبلی را دوباره طراحی می کنند .

(3 طراحی : با استفاده از چارتهای مرحلۀ تجزیه و جدولهای اطلاعاتی طراحی می شوند . در این جداول تعداد فیلدها ، روابط هر جدول با جداول دیگر و . . . مشخص می گردد . در این مرحله به طور کلی ورودی های سیستم ، خروجیها و تمامی اطلاعاتی که باید برای برنامه نویس معلوم باشد مشخص می گردد

(4 پیاده سازی و تست منطقی : با استفاده از روابط به دست آمده و جدولهای مشخص شده تیم نرم افزاری با انتخاب زبان برنامه نویسی و سیستم عاملی که جوابگوی نیازها باشد شروع به برنامه نویسی و پیاده سازی می کنند . این مرحله را formo ptimizing می نامند . باید توجه داشت که در هر مرحله از مراحل فوق مستندات جمع آوری شده با مدیران قسمت بررسی می شود تا هیچ اشتباهی در پیاده سازی بعدی وجود نداشته باشد .
5)آموزش : شامل آموزش کارکنان و کاربران سیستم می باشد .
6)نگهداری

عناوین :

چکیده
سیستم HIS در رادیولوژی و پذیرش
سیستم پذیرش
رادیولوژی
اهم وظایف واحدهای بخش رادیولوژی
مقدمه
فاز اول:
"جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها"

DFD سیستم موجود
سطح اول
سطح دوم
سطح سوم
سطح چهارم
فاز دوم :
"طراحی کلی سیستم"
فاز سوم :
"امکان سنجی "
فاز چهارم :
"طراحی تفضیلی"

DFD سیستم جدید
سطح اول
سطح دوم
سطح سوم
سطح چهارم
سطح پنجم
"Coding"
Coding 1
Coding 2
تشریح پردازش هایDFD
تشریح جریان های داده
CFD
CFDسطح اول
CFD سطح دوم
CFDسطح سوم
CFDسطح چهارم
CSPCF سطح اول
CSPSF سطح دوم
CSPCF سطح سوم و چهارم
STD
SCخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تجزیه، تحلیل، بیمارستان، (HIS)
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:37

پاورپوینت- مبانی بهره وری و تجزیه وتحلیل آن - در 220 اسلاید-powerpoin-ppt

پاورپوینت- مبانی بهره وری و تجزیه وتحلیل آن - در 220 اسلاید-powerpoin-ppt

مقدمه:


تاریخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جدید عصر فرا صنعتی عصر اطلاعات عصر فرا ملی و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقا بهره وری است که نمونه های بارز آن استفاده بیشتر اتوماسیون و کاربرد رباتها در تولید در کنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. تنها در طول 15 سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است مه این افزایش معجزه آسا به طور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در کشور های پیشرفته صنعتی بوده است. بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. مطا لعات تجربی در کشور های پیشرفته صنعتی نشان داده که اهمیت بهره وری در نتیجه توسع سیستمهای نرم افزار مدیریتی بیش از مشارکت و افزایش کمی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید بوده است. پایین بودن سطح بهره وری مه از ویژیگیهای غالب کشور های کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تاثیر گذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است. دقیقا به همین دلیل امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست اوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تو لید ملی بیشتر دست یابند زیرا میان درآمد سرانه هر کشور و شاخص بهره وری رابطه ای مستقیم وجو دارد.


طی دو دهه اخیر ضرورت ایجاد وگسترش بخش بهره وری و مدیریت فراگیر و جامع بهره وری در سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. مدیریت بهره وری فراگیر بر اساس ذهنیت و برنامه ای استراتژیک، توجه صحیح به ارتقا انگیزه نیرو انسانی، بهبود مهارتهای آنان با بازآموزی و آتاهطینتبهخ آموزش و پرورش برای آنها، ایجاد زمینه مساعد برای بروز خلاقیت و استعدادها در سازمان، افزایش میزان تحقیق و توسعه، استفاده از علم و دانش در اداره امور و بهبود کیفیت محصول در جهت برقرای نضامی برای اندازه گیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود بهره وری فراگیر در سازمان است که مدیر می تواند مشکلات و مساءل را تشخیص دهد و مساءل پیچیده سازمان را بر اساس اطلاعات لازم حل کند.

فصل اول :


مفهوم بهره وری


1- شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانها


برای سنجش و ارزیابی عملکرد هر سازمانی (اعم از سازندگان کالاها یا ارهه دهندگان خدمات) معیار ها و شاخصهای گونانگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از شاخصهایی که بیش از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایجتر می باشند عبارتند از :


اثر بخشی، کارایی، نواوری، انعطاف پذیری و کیفیت زندگی کاری .


اثر بخشی با پاسخ به سوالا تی از این قبیل معلوم می شود که: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیت های درستی را انجام میدهیم؟ آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم ، و در صدد رفع آنها بر آمده ایم؛ به طوری که به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعین شده در هر سازمان، میزان اثر بخشی را در هر سازمان نشان می دهد.


کارایی به اجرای درست کار در سازمان مربوط می شود. یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است.


نوآوری به میزان تطابق محصولات تولیدی و فرایندهای تولیدی یک سازمان در قبال تغییرات تقاضا و نیاز های جدید مشتریان، تغییرات تکنولوژی و ساخت محصوالات جدید گفته می شود. نو آوری به منظور برآورد نیازهای جدید مشتریان یا ایجاد تقاضای جدید و کسب سهم بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام می پذیرد.


قابلیت انعطاف به میزان توان سیستم تولیدی هر سازمان در عکس العمل و تطابق با تغییرات مورد لزوم در نوع، ترکیب و مقدار مخصول گفته می شود.


کیفیت زندگی کاری به این موضوع مربوط می شود که سازمان تا چه میزان به بر قراری ایمنی در محیط کار، امنیت شغلی در سازمان، پرورش استعداد کارکنان خود و بالا بردن مهارت های آنان از طرق گوناگون وبه عبارتی دیگر ایجاد رضایت شغلی آنان از محیط کار قادر می باشد.


شاخص دیگری که برای سنجش عملکرد ساز مان های انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد، میزان سودآوری در قبال سرمایه و فروش می باشد در حالی عملکرد مدیران سازمانهای غیر انتفاعی بر اساس مقدار وارزش تولیداتشان در مقابل هزنیه های تولید شان سنجیده می شود.


سود آوری تابعی از درامد ها و هزینه ها می باشد. در آمدها به قیمت فروش و مقدار فروش محصئل بستگی دارد. در حالی که هزینه ها تابعی از ارزش نهاده ها ومنابع به مار رفته در تولید محصول می باشند. دو شاخص مهم و اساسی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات درست به آنها توجه می کنند عبارتند از: بهره وری و کیفیت


بهره وری یعنی اینکه سازمان در قبال مقدار معینی از محصول به چه نسبتی از منابع تو لیدی استفاده می کند.


کیفیت به درجه تطابق محصول تولید شده با نیاز های مشتریان و طرح محصول گفته می شود. تصمیماتی که مدیران در استفاده از نهاده ها و در ارتباط با فرایند تولید میگیرند بر میزان بهره وری، درجه کیفیت و در نهایت مقدار سود سازمان تاثیر می گذارد.


2- تعریف بهره وری


بهبود بهره وری مو ضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظا مهای اقتصادی و ساسی مطرح بوده است. اما تحقیق در بلره چگونگی افزایش بهر ه وری به طور سیستماتیک و در چار چوب مباحث علمی تخیلی از حدود 230 سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.


واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی به کار برده شد. کنه با طرح جدول اقتصادی اقتدار هر دو.لتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند.


در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام لیتره بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 فردریک وینسو تیلور و فرانک گیلبرت به منظور افزایش کارایی کارگران در باره تقسیک کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد مطا لعاتی را انجام دادند. کارایی به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهر ه وری را چنین تعریف کرد بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.


در اطلا عیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین بیان شده است:


حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ، نیروی انسانی وسایر عوامل به روشهای علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازار ها افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود. از دید مرکز بهره وری ژاپن بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تاسیس در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از :


افزایش اشتغال، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان.


در سال های 1974 و اواخر 1984 سومانث سه تعریف اساسی را در باره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارئه داد:


بهره وری جزئی : نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند.


بهره وری کلی عوامل تولید : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاده های نیروی کار وسرمایه. معمولا به جای خالص محصول ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالا های مصرفی نظیر تلویزیون ویدئو و کامپیوتر که 65 هزیه تولید آنها را مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.


بهره وری کلی: نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصروفی است. این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند.


بهره وری چند عامل: در این شاخص بجای همه عوامل در مخرج کسر، ارزش تنها چند عامل از کلیه عوامل تولید را قرار می دهند.


شاخص بهره وری جامع کل: عبارتست از حاصلضرب شاخص بهره وری کل در شاخض عوامل غیر قابل لمس. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است که مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل کیفی متناسب با نیازهای مصرف کننده یا مرتبط با دیدگاه شرکت از کیفیت محصول ، کیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شرکت را نیز در بر میگیرد.


. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است که مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل کیفی متناسب با نیازهای مصرف کننده یا مرتبط با دیدگاه شرکت از کیفیت محصول ، کیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شرکت را نیز در بر میگیرد.


تحقیقات نشان می دهد که حدود 80 درصد شاخص هایی که به عنوان شاخص بهره وری برای ارزیابی عملکرد شرکت خود به کار می برند،غیر استاندارد بوده وبه هیچیک از چهار شاخص بهره وری فوق ارتباط ندارد.


3- دیدگاههای مختلف در باره بهره وری


الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی


بهره وری از دیدگاه سیتمی طبیعت پیچیده تری داشته و در کل سیستم مطرح می گردد.


بهره وری عبارت است از نسبت بین مجموعه خروجیهای یک سیستم به ورودی یهای آن.


این تعریف در سیتمهای مختلف اجتماعی فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد.


ب- بهره وری از دیدگاه ژاپنی


بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی،استراتژی بهبود بهره وری در کنار کنترل کیفیت جامع TQC و مدیریت کیفیت جامع TQM مطرح میگردد.

به عقیده پروفسور ساساکی استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها ،بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات بهخرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 10 >>