X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:43

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)


بیومکانیک فنون ورزشی
تعریف بیومکانیک ورزشی
-1 مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات
-2 کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان
-3 بیومکانیک علمی است که نیروهای داخلی و خارجی که بر روی بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار
داده، اثرات حاصله را بررسی . میکند
با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهای مورد استفاده در ورزشهای مختلف میباشد و لـذا تـا حـد زیـادی
محدود به مهارتهای ورزشی است، تعریف فوق مقبولتر است.
بیما در ا ینجا به کاربرد یومکان ک در حوزه ورزشی یم یپرداز م:
بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موارد زیر میپردازد:

حرکت های پایه 1-
-2 حرکت های یپچییده ورزش
-3 ورزش درمانی
روش یها یمطالعه ب یومکان ک حرکت انسان
روش یها مو یرد استفاده برا یمطالعه ب یکیولوژ یکیو مکان سی یک ستم عبارتند از:
-1 یفیروش توص -2 یلیروش تحل
یمحاسن و معا ب روش تحلیلی عبارتند از:
-1 یلیدر روش تحل دقت اندازه یریگ بالاست، اما زمان ز یادی . لازم است
-2 یگران بودن س ستم یها اندازه یریگ
-3 یوقت گ ر بودن اندازه یریگ
-4 حمل و اینقل وسا ویل با شر یط ژه مهارت مورد مطالعه، مشکل است.
نکته: کارایی ژیحرکت با مفاه یم کار و انر یارتباط دارد. ک حرکت کارا، حرکتی است که مقدار کار انجام شده با صـرف
یحداقل انرژ همراه باشد(مثل دوی بیماراتن) اما از د ید یکیومکان ، در بس یاری تیاز فعال ها انجام حرکت یبا حداقل انـرژ
ثیملاک ن یست بلکه تأ یر پذ ر بودن حرکت مهم است یعنی تع تریی ین به ین روش برا یانجام حرکت ا مهارت


مجموعه تست

-1 این تعریف از حرکت متعلق به کیست که گفته است:« در حرکـت ارادی عامـل حرکـت در ذات متحـرک
است.»
)1 ابوعلی سینا )2 ارسطو 3)دوانچی 4)گالیله
-2 عمل عضله ساقی خلفی کدام است؟
1)دورسی فلکش و اینورشن مچ پا 2)پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا
3)پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا 4)دورسی فلکشن و اورشن مچ پا
-3 کدام جمله درمورد لیگامنت عرضی صحیح است؟
)1 تخت است و در بخش داخلی مفصل زانو جداری قرار گرفته که سر بالایی آن به فوق لقمـه داخلـی اسـتخوان ران
چسبیده است.
)2 محکم و طناب مانند است و به قسمت بالا و پشت فوق لقمه خارجی استخوان ران چسبیده است.
3)پشت مفصل زانو را میپوشاند.
4)مینیک خارجی را به مینیسک داخلی متصل می سازد.
-4 کدام جمله در مورد عضله سوئز صحیح است؟
. )1 سطحی است 2) بر دو مفصل اثر حرکتی دارد.
)3 قابل لمس کردن نیست. . )4 اکستنسور است
-5 عضله کف دست طویل چه کاری میکند؟
)1 فلکسور شست است. 2) فلکسور مچ است.
)3 اکستنسور مچ است. 4) اکستنسور شست است.
-6 کدام جمله برای عضله سه سر بازویی صحیح است؟
)1 سوپینیتور ساعد است. )2 فلکسور آرنج است. )3 آداکتور بازو است. )4 فلکسور بازو است. حرکت شناسی «143»


-7 بخش چهارم عضله ذوزنقه در چند حرکت کتف دخالت دارد؟
(4 4 (1 3 (2 2 (3 1
-8 در حالتی که دستها از مفصل شانه دارای آبداکشن 90 درجه است و حرکت هوریزنتال فلکشـن را انجـام
میدهد، چه حرکتی در کتفها به وجود میآید؟

1)ریتراکشن 2)کشش بالایی 3)چرخش پایینی 4)پروتراکشن

پاسخنامه

1 گزینه (1) صحیح است.
-2 گزینه ( .2) صحیح است
-3 گزینه ( .4) صحیح است
-4 گزینه (3) صحیح است.
-5 گزینه ( .2) صحیح است
6 - گزینه ( .3 ) صحیح است
-7 گزینه ( )1 صحیح است.
-8 گزینه ( .4) صحیح است.

نوع فایل: Pdf

سایز: 5.50mb

تعداد صفحه:151خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:42

مجموعه تست سالهای گذشته (مجموعه تربیت بدنی)

مجموعه تست سالهای گذشته (مجموعه تربیت بدنی)


توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

سوالات تست دروس زیر در سالهای اخیر

زبان عمومی وتخصصی

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

رشد و یادگیری حرکتی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

پاسخنامه


زبان عمومی و تخصصی
PART A: Vocabulary
Directions: choose the word or phrase (I), 2L or ‘$j that best completes each sequence.
Then mark the correct choice on your answer sheet!
1- A optician suggested that Churchill was wrong not in having ………… packed
with Hitler in 1941.
1) equated 2) pursued 3) featured 4) specified
2- An angry crowd through the gates of the president’s palace.
1) surged 2) triggered 3) coincided 4) approximated
3- The divers have begun to ………… to the surface of the water
1) retain 2) transmit 3) ascend 4) encounter
4- The Central Bink ----- in the currency market today to stabilize the exchange rate
1) violated 2) intervened 3) attained 4) attempted
5- Unemployment has resulted in the pub1ics ………… with social conditions
1) submission 2) fluctuation 3) discrimination 4) disenchantment

فیزیولوژی و تغذیه ورزش
31ـ کار گیرندههای مفصلی هنگام فعالیتهای ورزشی کدام است؟
1) احساس فشار 2) افزایش میزان تهویه
3) جلوگیری از آسیب عضله 4) افزایش فشار خون و ضربان قلب
32ـ کدام یک از تارهای درون عضلانی، نرون حرکتی گاما را دریافت میکنند؟
)1 دو سر تارهای برون دوکی 2) مرکز تارهای برون دوکی
3) دو سر تارهای درون دوکی 4) مرکز تارهای درون دوکی
33 ـ افزایش حالت اسیدوز در مویرگهای عضلانی، کدام پیامد را به دنبال خواهد داشت؟
HCO افزایش 1(
3 -
در خون
2) تسهیل در اتصال اکسیژن به هموگلوبین
3) تسهیل در مهار مراکز تنفسی در ساقهی مغز
4) کاهش تنوس عضلات صاف دیوراهی مویرگی
34 ـ چه بخشی در CNS، اطلاعات دروندادی را از نواحی مختلف مغز دریافت کرده و آنهـا را بـرای آگـاه
کردن قشر حرکتی از الگوهای حرکتی مناسب ترکیب میکند؟
1) ناحیه بروکادر زیر قشر حسی
2 ) هستهی دمدار عقدههای قاعدهای
3 ) هستهی قرمز عقدههای قاعدهای
4 ) نورونهای مخروطی در قشر پیش حرکتی

55 ـ اگر از هر یک از نمرات یک توزیع، 10 واحد کم کنیم و حاصل را بر عدد 15 تقسیم کنیم، میـانگین ایـن نمرات 5 خواهد شد میانگین نمرات اصلی کدام است؟

آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
85 (4 30 (3 25 (2 15 (1
X Y
3 9
5 6
7 4
F طبقات
51-55 1
56-60 3
61-65 4
66-70 3
71-75 1

56 ـ نمر هی 45 علی را در آزمون بیومکانیک در صورتی که میانگین این آزمـون 30 و انحـراف معیـار آن 10
باشد در نظر بگیرید، نمر هی T معادل نمرهی علی چند است؟
85 (4 65 (3 15 (2 (5/1 1
57 ـ اگر میانگین نمرات تست آمادگی جسمانی 12 و واریانس آن 4 باشد، محمد چه نمرهای بگیرد تا حداقل
از حدود 84 درصد افراد نمرهی بیشتری گرفته باشد؟
19 (8/ 4 15 (3 (4/3 2 (1 1
58 ـ کدام عبارت صحیح است؟
1) حمید 75 کیلوگرم است. 2) قد احمد 175 است.
3) حسین 165 سانتیمتر است. 4) وزن اکبر 85 کیلوگرم است.
59 ـ میا نهی اعداد 6 ،5 ،4 ،3 و 4، کدام است؟
(5 4 (5/4 3 25/4 (2 (4 1
60 ـ در یک آزمون 10 نفر نمره کامل گرفتهاند، رتبه آنها چقدر است؟
(5/5 4 (5 3 (5/4 2 (1

رشد و یادگیری حرکتی

91 ـ کدام عبارت در خصوص دیدگاه سیستمهای پویا در پیدایش حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن، صحیح
است؟
1) پیدایش چنگ زدن ودسترسی، نوعی بازتاب رشد دستگاه عصبی است.
2) حرکات ارادی برای دسترسی و چنگ زدن از طریق بینایی نیز کنترل . میشود
3) طول دست در حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن تغییرات کیفی ایجاد می . کند
4) دسترسی هدایت شده بصری، انعکاسی از وحدت عملکرد بخشهای تحتانی مغز است.
92 ـ کدام عبارت در خصوص مطالعاتی که روی کودکان محیطهـای محـروم انجـام گرفتـه اسـت، صـحیح
میباشد؟
1) مهارت زیردستی، زیاد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار ندارد.
2) کودکان پرورشگاهی در حرکات خزیدن و ایستادن تأخیر ندارند.
3) کودکان پرورشگاهی در رشد حرکات جابهجایی عق . بماندگی ندارند
4) راه رفتن کودکان سرخ پوست آریزونایی با کودکان عادی تفاوتی ندارد.
93 ـ کدام دسته بازتابها سر را عمود و گذرگاههای تنفسی را باز نگه میدارد؟
1 ) بازتابهای ابتدایی 2 ) بازتابهای وضعی
3 ) بازتابهای جابهجایی 4) بازتابهای حیاتی
94 ـ کدام عبارت در خصوص بینظمیهای ژنتیکی، صحیح است؟
1) پسران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند
2) دختران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند
3) نشانگان دان یکی از بینظ . میهای غالب است
4 ) کم خونی ناشی از کاهش گلبول قرمز نمونهای از بی ینظم های مغلوب است.

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

111 ـ مکانیسم آسیب در انگشت شست اسکی بازان، کدام است؟
1) نزدیک شدن + باز شدن 2) نزدیک شدن + بسته شدن
3) دور شدن + بسته شدن 4) دور شدن + باز شدن
112 ـ ژیمناست جوان در حین انجام حرکت تعادلی بر روی یک پا دچار درد شدید و تورم در بـالای کشـکک
زانو میشود. در معاینه قادر به اکستانسیون زانو نمیباشد کدام یک از موارد زیر محتمل میباشد؟
1) پارگی عضله راست رانی 2) اسپرین عضله پلانتاریس
3) استرین عضلات همسترینگ 4) اسپرین رباط جانبی داخلی زانو
113 ـ در تست عارضه «شانه شناگران» کدام حرکت موجب تشدید درد میشود؟
1 ) حرکت به پهلوی بازوی مصدوم و چرخش داخلی آن
2) حرکت به عقب بازوی مصدوم و چرخش خارجی آن
3) حرکت رو به جلوی بازوی مصدوم و چرخش خارجی ناگهانی آن
4) حرکت رو به جلوی بازوی مصدوم و چرخش داخلی ناگهانی آن
114 ـ به وجود آمدن تغییرات شیمیایی بعد از خون مردگی و کبودی که منجر به تبدیل آن بـه یـک تـوده ی
سخت و غیرمتحرک میشود چه آسیبی نام دارد؟
(Stress fracture) فراکچر استرس (2 Myositis ossificans)) فیکن اوسی میوزیت (1
(Bursitis) بورسیت (4 osteochondritis)) کاندریت استئو (3

مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی


131 ـ ارکان کمیته ملی المپیک عبارتند از مجمع عمومی، .............. .
1) هیأت اجرایی، دبیرخانه کل، کمیته تدارکاتی
2) هیأت اجرایی، آکادی ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار
3) هیأت رئیسه، آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار
4) هیأت رئیسه، دبیرخانه کل و خزانهدار
132 ـ اگر یک سازمان ورزشی بخواهد وسایل و لوازم ورزشی اضافی خود را بفروشد، از کـدام روش متـداول
استفاده میکند؟
1) مناقصه 2) مزایده 3) ترک مزایده 4 ) ترک مناقصه
133 ـ مدیران کل تربیت بدنی استانها در کدام سطوح مدیریت ورزش کشور قرار میگیرند؟
1) میانی 2) فوقانی 3) عملیاتی 4) خط مقدم
134 ـ صدور بخشنامهی تنظیم بودجه برعهدهی کدام نهاد است؟
1 ) قوهی مجریه 2 ) قوهی قضاییه 3) شورای اقتصاد 4) قوه مقننه
135 ـ در مراسم رژه افتتاحیه یونیور سیادهای جهانی دانشجویان، ترتیب رژه کاروان ورزشی کشور میزبـان
چگونه است؟
1) در صفوف میانی 2) به ترتیب حروف الفبا و نام کشور میزبان
3) اولین تیم صفوف رژه 4 ) آخرین تیم صفوف رژه


نوع فایل: Pdf

سایز: 15.5mb

تعداد صفحه:481خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:42

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه مکمل فیزیولوژی ورزشی (مجموعه تربیت بدنی)


توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


انواع عضلات
به طور کلی عضلات بدن را میتوان به 3 قسمت تقسیم کرد :
1. عضله قلب 2. عضلات صاف (غیر ارادی) 3. عضلات مخطط (ارادی )
عضله اسکلتی (مخطط) توسط پوششی از بافت همبند موسوم به اپی میوزیوم پوشانده شده است کـه در واقـع خـارجی
ترین پوشش احاطه کننده عضله است. لایه ای دیگر از بافت همبنـد موسـوم بـه پـری میوزیـوم دسـته ای موسـوم بـه
فاسیکول را که شامل حداکثر 150 تار است احاطه میکند. در نهایت هر تار عضلانی نیز توسط لایه ای از بافت همبنـد
به نام اندومیوزیوم پوشانده شده و از تارهای مجاور مجزا می شود.
قطر تار عضلانی حدود 10 تا 80 میکرومتر است و تقریباً با چشم غیـر مسـلح قابـل رویـت نیسـت. غشـا تـار عضـلانی
سارکولما نام دارد. سایر قسمتهای هر تار عضلانی عبارتند از:
· سارکوپلاسم: بخش مایع تار عضلانی و در واقع سیتوپلاسم آن است.
· لوله های عرضی: سارکوپلاسم دارای شبکه وسیعی موسوم به لوله های عرضی یا توبول هـای T اسـت کـه زوائـد
سارکوپلاسم هستند و به طور عرضی از اطراف تار عبور می کنند و وظیفه آنها انتقال تحریکات عصبی از غشـا بـه
عمق تار عضلانی است.
· شبکه سارکوپلاسمی: یک شبکه طولی از لوله ها در تار عضلانی است که به موازات تارچـه هـا قـرار گرفتـه و بـه
عنوان محلی برای ذخیره کلسیم به کار می رود.
· تارچه های عضلانی: عناصر انقباضی عضله اسکلتی را شامل می شود.
هر تار عضلانی شامل چند صد تا چند هزار میوفیبریل یا تارچه عضلانی است که عناصر انقباضی عضله هستند.
تارچه های عضلانی از بخش های کوچکتری موسوم به سارکومر تشکیل شده اند.
سارکومر کوچکترین واحد انقباضی عضله اسکلتی است. هر سارکومر توسط خطی موسوم به خط Z از سارکومر مجاور
جدا میشود. در واقع هر سارکومر شامل همه چیزهایی است که بین دو خط Z قرار دارند و عبارتند از:
· نوار I (ناحیه روشن)، شامل الیاف اکتین
· یک نوار A (ناحیه تیره)، شامل الیاف اکتین و میوزین
· یک منطقه H (در وسط نوار A)، شامل الیاف اکتین. در انقباضهای قوی منطقه H محو میشود.

مجموعه تست

1 – گزاره مناسب در نوع تار عضلانی کدام است؟
1) گلیکوژن و فسفاژن پایین – کند تنش 2) میوگلوبین کم، خستگی پذیری پایین – کند تنش
3) ذخیره گلیکوژن بالا، فسفاژن پایین، تند تنش 4) چربی کم، چگالی بیشتر مویرگی- تند تنش
2 – در دستگاه گلیکوژنولیز، محصول نهایی آدنوزین تری فسفات:
مول 8 (4 مول 38 (3 مول 3 (2 مول 2 (1
3 – شواهد پژوهشی روشن میکند که بیشترین اندازه عضله قلب در ورزشکاران حرفـه ای............. گـزارش
شده است.
1) قایقرانان استقامت 2) پرورش اندام 3) دوندگان ماراتن 4) پرتابگران چکش
4 – نظریه کاربرد بیش جبرانی گلیکوژن در کدام یک از رشته های ورزشی توسـط مربیـان مجـرب توصـیه میشود؟
1) ورزشهای هوازی و توانی 2) ورزشکاران استقامت
3) ورزشهای قدرتی و توانی 4) ورزشهای سرعتی و انفجاری
5 – هنگام اجرای دو ماراتن، تأثیر متابولیک هورمون گلوکاگن بر گلیکوژن عضلات رانی:
1) افزایش سوخت و ساز پایه 2) مهار گلوکونئوژنز
3) مهار لیپوژنز 4) تسریع گلیکوژنولیز
6 – بخش بی اسید لاکتیک وام اکسیژن مسئول کدام مورد است؟
1) باز سازی گلیکوژن 2) دوباره سازی فسفاژن و دفع اسید لاکتیک
3) دوباره سازی فسفاژن و بازسازیO2 میوگلوبین 4) بازسازیO2 میوگلوبین و دفع اسید لاکتیک مکمل فیزیولوژی

7 – هنگام فعالیت سرعتی، گلیکوژن کدام نوع تار کاهش بیشتری دارد؟
1) در تمرین گلیکوژن کاهش ندارد. 2) در هر دو نوع تار ST,FT
3) تارهای کند انقباض 4) تارهای کند انقباض
8 – ظرفیت انتشاریO2 در ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران، هنگام تمرینات شدید چگونه است؟
1) بیشتر است. 2) تفاوت ندارد.
3) کمتر است. 4) گاه کمتر و گاه بیشتر است.

پاسخنامه
«3» گزینه ی -1
«4» گزینه ی -2
3- گزینه ی «1» گلوکز خون را گلود برنارد (1873 -8 ) کشف کرد .
«2»گزینه ی – 4
5- گزینه ی »1» مارگراف 1747 به وجود قند شیر پی برد .
«2» گزینه ی – 6
«3» گزینه ی – 7
«1» گزینه ی – 8

نوع فایل: Pdf

سایز: 2.12mb

تعداد صفحه:130
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:42

جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت بدنی)

جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت بدنی)


توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی -

آمار
آمار عبارت است از مجموعه ای از فنون یا روشها ی ریاضی برای جمع ،آوری تنظیم، تحلیل و تعبیر و تفسیر داده های
عددی . آمار ابزار اساسی سنجش و اندازه گیر ی است
ارزشیابی
فلسفه ی ارزشیاب رسیدن به اهداف غایی آموزش و پرورش و در نهایت جامعه است. ارکان مهم آموزش و پرورش عبارتند
از: هدف، برنامه، روش، وسای یل آموزش ی، ارزشیاب .
یارزش یاب ، تعیی ین ارزش یا داور فری یآا برایند سازمان یافته جمع یآور ی، تحل یل و تفس ر اطلاعات و تفسی یر نتا ج سنجش
و اندازه یریگ است. یبه عبارت د گر، دادن مفهوم و محتوا به اطلاعات حاصل از اندازه یریگ . و سنجش
یارزش یاب یندیفرآ است که از اندازه میریگ یها استفاده کند و مقصود از اندازه ریریگ ی، گردآو اطلاعـات اسـت. در یفرا نـد
یارزش یاب ، اطلاعات بر طبق استانداردهای ینیمع میتفس یر میشوند تا تصم یریگ یبراساس آنها م سر باشد. آشکار است که
یموفق یت ارزش یاب یفیبه ک ت اطلاعات گردآوری یشده بستگ یدراد. فرآ ند، اندازه یریگ یاول ین گام در ارزش یاب است. نکتـه
یمهم ا نکه تا آزمون نباشد، اندازه یریگ نمیمفهوم پ یدا کند و چنانچه آزمون و اندازه یریگ انجام نشود، امر ارز یابی مقـدور
نخواهد بود.
یهدف از ارزش یاب یتسه میل در تصم یریگ یمنطق است و تعیی فراین هدفها، اول ین گام در یند ارزش یاب . است
مدل یارزش یابیارزش یاب ی، فرآ میند تصم یریگ ییایپو است که شامل سه جزء است:
)1 یگردآور اطلاعات مناسب (اندازه یریگ )
ارزشیابی اندازهگیری آموزش پیشآزمون هدفها « 14» مجموعه تربیت بدنی

)2 قضاوت در مورد ارزش این اطلاعات طبق برخی استانداردها
)3 میتصم یریگ یبر اساس ا ن اطلاعات
یهدفها اندازه یریگ یو ارزش یاب
ییهدف نها یاز اجرا آزمون، بهبود فرا می میند تص یریگ است. شش هدف کلی یکه فرا نـد آمـوزش را تسـهی یل مـ کننـد،
عبارتند از:
-1 جا یگز ین کردن: از آزمونها می یتوان برا قرار دادن دانشآموزان در کلاس و گروهها مطابق با توانایی یها شان استفاده کرد.
-2 تشخیص دادن: آزمونها را می یتوان برا یتشخ ص نقاط ضعف افراد به کار برد تا بتوان کار را به صـورت فـردی اصـلاح کرد

تست های طبقه بندی شده تکمیلی سنجش و اندازه گیری

الف) مقیاس0های اندازه گیری
.1 نسبت دادن اعداد به مقدار معینی از یک صفت را چه می گویند؟
1) ارزشیابی 2) نمره خام ج) اندازهگیری د) هدف رفتاری
.2 برای بیان نتایج هر نوع انداز : هگیری باید
1) صفت مورد اندازهگیری قابل مشاهده باشد.
2 ) وسیله اندازهگیری تهیه شود.
3) مقیاس کمی تعیین گردد.
4) صفت مورد اندازهگیری تعریف شود.
.3 مقایسه و داوری براساس اطلاعات بدست آمده درباره فرد را با معیاری معین چه میگویند؟
1) هدفهای تربیتی
2) ارزشیابی (سنجش)
3) هدفهای رفتاری عکسالعملها
4) استعمال
.4 هدایت مستمر یادگیری از طریق کدامیک از انواع ارزشیابی انجام میشود. پیشرفت یادگیرندگان
1) تکوینی 2) ورودی 3) تشخیصی 4 ) پایانی
.5 در ارزشیابی اطلاعات به دست آمده وقتی مفید است که:
1) به هدف ارزشیابی مربوط باشد (روایی)
2 ) از خطای اندازهگیری بدور باشد (پایانی) دقت و ثبات
3) مقیاس کمی آن تهیه شده باشد
4) الف و ب هر دو صحیح است.

پاسخنامه
-1 گزینه ی « 3» صحیح است.
-2 گزینه ی « 4» صحیح است.
-3 گزینه ی « 4» صحیح است.
-4 گزینه ی « 1» صحیح است.
-5 گزینه ی « 4» صحیح است

نوع فایل: Pdf

سایز: 8.93mb

تعداد صفحه:249خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:41

جزوه زبان تخصصی و 1000نکته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه زبان تخصصی و 1000نکته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی)توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور سال 95 جزوه زبان تخصصی و 1000نکته تربیت بدنی (مجموعه تربیت بدنی)


skill
There are many definitions concerning what mean by skill. Fortunately most have several
common features. It is generally accepted that skill is learned, consistent and specific to
the task. Moreover, it is goal oriented, i. e, the person is aiming to achieve some specific
outcome. This outcome can be quantitative, determined by the performance of a
movement that can be measured objectively; or qualitative, measured by subjective
judgment. Therefore, in this book we will use the following working definition of skill:
skill is the consistent production of goal-oriented movements, which are specific to the
task.
In order to examine the nature of skill further, we can focus on each of the components of
our working definition, one at a time. Firstly, skills are learned rather than innate.
Although we often hear people say that some one is ‘born’ footballer or tennis player,
this is not correct. Even the very basic skills, such as walking, running, striking and
jumping, need to be learned. Subsequent skills that we acquire, such as catching a ball,
doing a somersault or hitting a tennis ball, are refinements of the basic skills and need to
be learned. Moreover, we cannot say that we have acquired a skill until we can perform it
consistently. We have all seen examples of ‘beginner’s luck’. The first time that I ever set
foot on putting green, at the age seven, I hold a 10m putt. Unfortunately dreams of fame
and fortune as a tournament golfer quickly evaporated at the next hole, where I took more hits than Tiger Woods takes to get round all 18 holes.

مهارت
تعاریف زیادی وجود دارد که معنی مهارت چیست. خوشبختانه بیشتر آنها دارای چندی ین خصوص ت مشابه هستند.

عموماً پذیرفته شده است که مهارت آموخته شده، پا تیدار بوده و به یلک ف اختصاص دارد. بعلاوه، مهـارت هدفمنـد اسـت یعنـی
شخص به دنبال رسیدن به برونداد خاصی است. یا ن برونداد میتواند یمک باشد و به وسیله اجرای حر یتک تعیین میشود
هک میتواند به صورت ع ینی سنجیده شود ی؛ یفیکا باشد که با قضاوت غیر شخصی ینیع سنجیده ) میشود . بنـابراین در
یا اکن تاب از ی ین تعر کف اربردی مهارت استفاده می مینک : مهارت ایجاد پایدار حرکات هدفمند است که ویژه تکلیف هستند.
به منظور بررسی یب شتر ماهیت مهارت، میتوانیم در هر زمان بر هر یک از اجزاء تعری کف اربردیمان تمرک مینکز . اولاً،
مهارتها بی یش از آنچه ذات باشند آموخته میشوند. اگرچه اغلب میشنوی کم ه مردم میگویند یسک فوتبالیست ی یا تن سور
به دنیا آمده است یا، نین گفته صح یح ست. حتی مهارتهای بسیار پا هی ای مثل راه رفتن، دویدن، ضربه زد ین و پر دن بهزبان تخصصی « 13 »
آموخته شدن ن ای زمندند. مهارتهای بعد یای کرا که سب می مینک ، مثل گرفتن یک توپ، انجام یک پشتک یا ضربه زدن
به یک توپ تن سی ، پالایشهایی از مهارتهای پایه بوده و مستلزم یادگیری هستند

نکته ها

آسیب شناسی
1) عارضه آفتابزدگی بیشتر در زمانی اتفاق میافتد که فرد در معرض گرمای شدید است و تعریق او متوقف شده است.
2) ضربات مستقیم و پیچخوردگی زانو هنگامی که زانو زخم باشد میتواند در ایجاد صدمه در لیگامنتهای متقاطع زانو
مؤثر باشد.
3) آسیب کشیدگی زائدهای بیشتر در کودکی تا جوانی اتفاق میافتد.
4) یکی از علل استرین مزمن عبارت است از التهاب در کارهای عضلانی و کمخونی است.
5) در اسپرین فراکچر کامل در صدمات لیگامنتها عملکرد لیگامنت به طور کامل از بین میرود.
6) یک آسیب رباطی زمانی اتفاق میافتد که نیرویی مفصل را در دامنه غیرطبیعی به حرکت وادار کند.
7) احساس درد در سرتاسر قسمت داخلی ساق پا به دلیل ضعف بدن، فشار تمرین و تغییر سطوح تمرینی است.
8) کنده شدن تکه استخوان در محل اتصال تاندون یا رباط مفهوم Avulsionfracture . است
9) نیروی برش به عنوان یکی از عوامل بیومکانیکی بروز آسیب در سطوح مفصلی و منسیکها تأثیر بیشتری دارد.
10) یکی از علل تورم کیسه زلالی عبارت است از عفونت حاد و یا کهنه در مفصل.
11) در حالت اسپرین شدید در حالی که فرد روی پنجه پا فرود میآید مچ به طرف داخل میپیچد.
12) یکی از علل دررفتگی در مفصل شانه، کشیده شدن دست ورزشکار توسط ورزشکار رقیب از خارج و عقب میباشد.
13) در زانوی دوندگان یا عارضه اپلیوتیبیالباند درد در ناحیه جانب خارجی مفصل زانو و بالای فوق لقمه ران وجود دارد.
14) مکانیسمی که موجب فشردگی بافتهای نرم شانه شناگران در شنای پروانه و کرال میشود عبارت از حرکت به جلو
و چرخش داخلی دست آنهاست.
15) در عارضه زانوی دوندگان درد در ناحیه خارجی مفصل زانو و بالای فوقلقمه ران است.

نوع فایل: Pdf

سایز: 1.77mb

تعداد صفحه:132خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:32

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس

مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس

آموزش و اجرای صحیح تربیت بدنی از مسائلی است که تحقق آن از الویت برخوردار است. هدف این پژوهش مقایسه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی در شهر کرمان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری تمام مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی در شهر کرمان بودند. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بود.تعداد 103 معلم تربیت بدنی و103 مدیر مدرسه در این پژوهش شرکت کردند.ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته ای به منظور ارزیابی عوامل آموزشی درس تربیت بدنی بود که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و آزمون من ویتنی استفاده گردید.یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل امکانات از دیدگاه معلمان را نشان داد ولی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت همچنین یافته ها تفاوت معنی داری بین عامل کیفیت آموزشی از دیدگاه معلمان را نشان نداد ولی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری بین عامل امکانات در مدارس وجود داشت. نتایج دیگر نشان داد تفاوت معنی داری بین عامل همکاری والدین دانش آموزان، وضعیت مالی مدارس، میزان نظارت مسئولین تربیت بدنی و وضعیت اجرای طرح های ملی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی وجود نداشت. بین میانگین سنی، سابقه تدریس تربیت بدنی و مدرک تحصیلی و تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود داشت ولی بین میانگین تعداد کارت های داوری و سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری مشاهده نشد.

کلید واژه: عوامل آموزشی، تربیت بدنی، دوره ابتدایی، مدارس دولتی، مدارس غیردولتی

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف کلی تحقیق.. 7

1-4-2 اهداف اختصاصی تحقیق.. 7

1-5- فرضیه‏های تحقیق.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 9

1-6-1 قلمرو موضوعی.. 9

1-6-2 قلمرو مکانی.. 9

1-6-3 قلمرو زمانی.. 9

1-7- محدودیت های تحقیق.. 10

1-8- تعریف واژه‏های تحقیق.. 10

1-8-1 تعریف نظری واژه های تحقیق.. 10

1-8-2 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مبانی نظری.. 13

2-2-1 تاریخ تربیت بدنی در ایران و تمدن های دیگر. 13

2-2-1-1 تاریخ تربیت بدنی در دوره یونان. 13

2-2-1-2 تاریخ تربیت بدنی در دوره روم. 14

2-2-1-3 تاریخ تربیت بدنی در چین.. 14

2-2-1-4 تاریخ تربیت بدنی در هند. 14

2-2-1-5 تاریخ تربیت بدنی در ایران از باستان تاکنون. 14

2-2-2 عوامل آموزشی درس تربیت بدنی.. 17

2-2-2-1 نیروی انسانی.. 18

2-2-2-2 امکانات ورزشی (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) 18

2-2-2-3 کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی.. 19

2-2-2-4 وضعیت مالی و بودجه مدارس... 20

2-2-2-5 نظارت و کنترل. 21

2-2-2-6 اجرای طرح های ملی ورزشی.. 21

2-3- پیشینه تحقیق.. 24

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 24

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 34

2-4- جمع بندی.. 37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- روش تحقیق.. 40

3-3- جامعه آماری.. 40

3-4- نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 40

3-5- ابزار تحقیق.. 41

3-5-1 سوالات اطلاعات فردی.. 41

3-5-2 پرسشنامه عوامل آموزشی درس تربیت بدنی.. 41

3-6- متغیرهای تحقیق.. 41

3-7- روش های جمع آوری اطلاعات... 42

3-8- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 44

4-2- بررسی توزیع داده ها 44

4-3- توصیف یافته های پژوهش... 45

4-4- یافته های استنباطی.. 50

4-4-1 فرضیه اول. 50

4-4-2 فرضیه دوم. 50

4-4-3 فرضیه سوم. 51

4-4-4 فرضیه چهارم. 51

4-4-5 فرضیه پنجم. 52

4-4-6 فرضیه ششم. 52

4-4-7 فرضیه هفتم. 54

4-4-8 فرضیه هشتم. 55

4-4-9 فرضیه نهم. 55

4-4-10 فرضیه دهم. 56

4-4-11 فرضیه یازدهم. 56

4-4-12 فرضیه دوازدهم. 57

4-4-13 فرضیه سیزدهم. 57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 59

5-2- خلاصه تحقیق.. 59

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 61

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 75

5-4-1 پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق.. 75

5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 76

منابع و مآخذ. 77

فهرست منابع فارسی.. 77

فهرست منابع انگلیسی.. 80

پیوست ها 81

چکیده انگلیسی.. 85

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول 4-1- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های معلمان. 44

جدول 4-2- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف داده های مدیران. 45

جدول 4-3- توصیف آماری مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی دبیران. 45

جدول 4-4- میانگین سنی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی و غیردولتی.. 46

جدول4-5- جدول توزیع فراوانی و درصد معلمان به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب مدرک تحصیلی 46

جدول 4-6- میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی دبیران دولتی و غیر دولتی.. 47

جدول 4-7- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 50

جدول 4-8- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 50

جدول 4-9- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 51

جدول 4-10- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان 51

جدول 4-11- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان 52

جدول 4-12- تایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سن معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 52

جدول 4-13- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه سابقه تدریس درس تربیت بدنی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53

جدول 4-14- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53

جدول 4-15- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تعداد کارت های داوری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 53

جدول 4-16- نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه مدرک تحصیلی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 53

جدول 4-17- نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی.. 54

جدول 4-18- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان. 54

جدول 4-19- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه متغیر امکانات از نظر مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 55

جدول 4-20- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت مالی از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 55

جدول 4-21- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه کیفیت آموزشی معلمان از دیدگاه مدیران مدارس دولتی و غیردولتی 56

جدول 4-22- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نظارت مسئولین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران 56

جدول 4-23- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه همکاری والدین در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران 57

جدول 4-24- نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران. 57

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه

نمودار4-1- توزیع کارت های مربیگری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد 47

نمودار4-2- توزیع کارت های داوری دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد و تعداد 48

نمودار4-3- توزیع سطوح قهرمانی دبیران به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی بر حسب درصد. 49خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:19

مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنیمجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنی

توضیحات محصول : آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه - فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه

دانلود مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنیسوالات فیزیولوژی ورزش و تغذیه
1) کوفتگی حاد پس از تمرین‌های شدید عضلانی به دلیل .................. ایجاد می‌شود.
1) پارگی تارهای عضلانی 2) کم خونی موضعی
3) استفاده از انقباض‌های برون‌گرا 4) تشنج موضعی
2) اگر تمام واحدهای حرکتی موجود در یک عضله هم زمان فعال شوند ................. .
1) قدرت در عضله به حد زیر بیشینه می‌رسد.
2) قدرت در عضله به بالاترین حد می‌رسد.
3) قدرت تولیدی عضله به صفر می‌رسد.
4) از قدرت تولیدی عضله به یکباره کاسته می‌شود.
3) مرکز تشخیص برخورد توپ به دست یا سینه بازیکن فوتبال متوجه کدام ناحیه در مغز است؟
1) تالاموس 2) قشر مخ 3) نخاع 4) مخچه
4) برای جلوگیری از افزایش بیش از حد طول عضله اطلاعات حسی کدام یک از گیرنده‌های زیر مفید هستند؟
1) دستگاه گاما 2) اندام‌های گلژی
3) گیرنده‌های مفصلی 4) دوک‌های عضلانی
5) کدام دسته از لیپوپروتئین‌های زیر بر اثر فعالیت‌های ورزشی استقامتی زیاد می‌شود؟
1) HDL 2) LDL 3) شیلو میکرون‌ها 4) LDH
6) اگر بطن چپ بزرگ شده باشد ارتفاع موج QRS ممکن است .................. .
1) تا 4/3 معمول افزایش یابد. 2) تا کم‌تر از نصف معمول کاهش می‌یابد.
3) پایدار باقی بماند. 4) تا دو برابر معمول افزایش یابد.
7) کاهش ظرفیت هوازی به دلیل بی‌تمرینی به کدام یک از آنزیم‌های زیر مربوط می‌شود؟
1) SDH 2) PFK 3) ACH 4) ATPase
8) با افزایش لیپوپروتئین‌های سنگین (HDL) به دنبال تمرین‌های ورزشی استقامتی چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد؟
1) برداشت چربی‌های رسوب شده در رگ‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌های محیطی
2) انتقال چربی از بافت‌های محیطی به درون رگ‌ها
3) افزایش غلظت کلسترول LDL وتری گلیسرید
4) کاهش غلظت کلسترول VLDL
پاسخنامه فیزیولوژی ورزش و تغذیه
1) گزینه‌ی «2» صحیح است.
2) گزینه‌ی «2» صحیح است.
3) گزینه‌ی «2» صحیح است.
4) گزینه‌ی «4» صحیح است.
5) گزینه‌ی «1» صحیح است.
6) گزینه‌ی «2» صحیح است.
7) گزینه‌ی «1» صحیح است.
کاهش ظرفیت هوازی به دلیل بی تمرینی مربوط به آنزیم سوکسینات دهیدروژناز (SDH) است.
8) گزینه‌ی «1» صحیح است.
با افزایش لیپوپروتئین‌های سنگین (HDL) به دنبال تمرین‌های ورزشی استقامتی برداشت چربی‌های روسب شده‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌های محیطی رخ می‌دهد.

wordنوع فایل:

سایز:142 kb

تعداد صفحه:30
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:18

مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنی

مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنیتوضیحات محصول : آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه - فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه

دانلود مجموعه تست فیزیولوژی ورزش و تغذیه رشته تربیت بدنیسوالات فیزیولوژی ورزش و تغذیه
1) کوفتگی حاد پس از تمرین‌های شدید عضلانی به دلیل .................. ایجاد می‌شود.
1) پارگی تارهای عضلانی 2) کم خونی موضعی
3) استفاده از انقباض‌های برون‌گرا 4) تشنج موضعی
2) اگر تمام واحدهای حرکتی موجود در یک عضله هم زمان فعال شوند ................. .
1) قدرت در عضله به حد زیر بیشینه می‌رسد.
2) قدرت در عضله به بالاترین حد می‌رسد.
3) قدرت تولیدی عضله به صفر می‌رسد.
4) از قدرت تولیدی عضله به یکباره کاسته می‌شود.
3) مرکز تشخیص برخورد توپ به دست یا سینه بازیکن فوتبال متوجه کدام ناحیه در مغز است؟
1) تالاموس 2) قشر مخ 3) نخاع 4) مخچه
4) برای جلوگیری از افزایش بیش از حد طول عضله اطلاعات حسی کدام یک از گیرنده‌های زیر مفید هستند؟
1) دستگاه گاما 2) اندام‌های گلژی
3) گیرنده‌های مفصلی 4) دوک‌های عضلانی
5) کدام دسته از لیپوپروتئین‌های زیر بر اثر فعالیت‌های ورزشی استقامتی زیاد می‌شود؟
1) HDL 2) LDL 3) شیلو میکرون‌ها 4) LDH
6) اگر بطن چپ بزرگ شده باشد ارتفاع موج QRS ممکن است .................. .
1) تا 4/3 معمول افزایش یابد. 2) تا کم‌تر از نصف معمول کاهش می‌یابد.
3) پایدار باقی بماند. 4) تا دو برابر معمول افزایش یابد.
7) کاهش ظرفیت هوازی به دلیل بی‌تمرینی به کدام یک از آنزیم‌های زیر مربوط می‌شود؟
1) SDH 2) PFK 3) ACH 4) ATPase
8) با افزایش لیپوپروتئین‌های سنگین (HDL) به دنبال تمرین‌های ورزشی استقامتی چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد؟
1) برداشت چربی‌های رسوب شده در رگ‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌های محیطی
2) انتقال چربی از بافت‌های محیطی به درون رگ‌ها
3) افزایش غلظت کلسترول LDL وتری گلیسرید
4) کاهش غلظت کلسترول VLDL
پاسخنامه فیزیولوژی ورزش و تغذیه
1) گزینه‌ی «2» صحیح است.
2) گزینه‌ی «2» صحیح است.
3) گزینه‌ی «2» صحیح است.
4) گزینه‌ی «4» صحیح است.
5) گزینه‌ی «1» صحیح است.
6) گزینه‌ی «2» صحیح است.
7) گزینه‌ی «1» صحیح است.
کاهش ظرفیت هوازی به دلیل بی تمرینی مربوط به آنزیم سوکسینات دهیدروژناز (SDH) است.
8) گزینه‌ی «1» صحیح است.
با افزایش لیپوپروتئین‌های سنگین (HDL) به دنبال تمرین‌های ورزشی استقامتی برداشت چربی‌های روسب شده‌ها و انتقال آن‌ها به بافت‌های محیطی رخ می‌دهد.

نوع فایل: word
سایز: 142 kb
تعداد صفحه: 30
خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:34

کودک به چه طریقی تربیت می شود

پروژه آماری کودک به چه طریقی تربیت می شود

کودک به چه طریقی تربیت می شود .

روش عبارتند از مجموعه ، وسایل وطرقی است که وصول به منظور وهدفی را ممکن می سازد.

در هر کاری داشتن روش واستفاده از آن ضروری است . از کارهای خیلی ساده گرفته تا تحقیقات وسیع علمی بدون توسل به روش ، سعی و کوشش هر اندازه فراوان هم صورت گیرند، نتیجه ای را عاید نخواهند کرد.

الف) تعریف بازی : بازی یک رشته تبادل مکمل با هدف نهفته است که تا حصول به نتیجه ی پیش بینی شده و کاملاً مشخص پیش می رود و جریان پیدا می کند . یعنی ، هر بازی یک رشته تبادل مشخص وغالبا تکراری است ، با ظاهری قابل قبول ودارای انگیزه ی پنهانی ـ یا به زبان عامیانه تر یک رشته حرکت است بادوام یا کلک. با زیها به دو دلیل کاملاًًًًًًً ازرویه ها و منا سک و وقت گذرانیها قابل تشخیص ومتمایزند ـ اولاً به دلیل نهفته بودنشان ثا نیاً به دلیلی که در بر دارند ممکن است رویه ها موفقیت آمیز، مناسک موثرو وقت گذرانیها سود مند باشند ، اما از درگیری اثری نیست درپایان آنها نیز ممکن رقابتی در آنها وجود داشته باشد ویا ممکن است با احساسات شدید توأم باشد ولی تکان دهنده و به اصطلاح دراماتیک نیستند از طرف دیگر ،هر بازی اساساً با خدعه ونیرنگ توأم است و لیک پایان کار هم به جای اینکه فقط تحرک پذیر باشد تکان دهنده است .

اینک لازم است بازیها را از یک نوع رفتار اجتماعی دیگر که هنوز مورد بحث قرار نگرفته تمیز دهیم . (( علم)) ، (Operation) یک تبادل ساده یا یک رشته تبادلهای تعهد شده است که برای منظوری خاص انجام می گیرد . اگر شخص از شخص دیگر تقاضای تأ یید کند و درخواستش برآورده شود و سپس آن تأیید بر ضد تأیید کننده به کار گرفته شود یک بازی انجام شده ، بنابراین بازی ظاهراً شبیه یک رشته عمل است اما پس از برد معلوم می شود که این اعمال درواقع یک رشته مانور بوده اند نه درخواستهای صادقانه بلکه حرکاتی در یک بازی .

امیدواری و شوق یا ابراز علاقه به زندگی که فرد را احاطه کرده است ، نقطه ی مقابل افسردگی است .

خنده نقطه ی مقابل نومیدی است . بنابراین خاصیت لذت بخش درمان به وسیله ی تحلیل بازیها واقعیت پیدا می کند .

فهرست مطالب :

مقدمه

کودک به چه طریقی تربیت می شود

تعریف بازی

حرکات

پیدایش بازیها

کارکرد بازیها

رده بندی بازیها

اهمیت بازی

جدول

پرسشنامه
خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کودک، طریقی، تربیت، شود
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 10:19

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی و تجسم اعمال در روزقیامت-اخلاق و تربیت اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 12 فهرست و توضیحات: بررسی، تجسم اعمال در روزقیامت آیا تجسم اعمال در قیامت از نظر علمی ثابت می شود و اینکه انسانها به صورت حیوانها ظاهر می شوند ؟ قیامت روز ظاهر شدن سیرت هاست (یوم تبلی السرائر) و صورت هر کس در قیامت متناسب با سیرت و باطن حقیقی او و اعمالی است که در دنیاانجام داده است . بنابراین انسان های آلوده به گناه و فساد به صورت حیوانات و شیاطین محشور می گردند و تنها اهل ایمان و عمل صالح صورت حقیقی انسانی و سیمای نورانی و زیبا دارند. از نظرسنی نیز قیافه هاتابع همان مساله است. متون دینی دلالت برآن دارند که زمین پیش از قیامت مانند جنین انسان هاست و بدن ها درآن شکل گرفته و در هنگامه قیامت آنها را از خود بیرون می راند; یعنی انسان ها تولدی جدید یافته و به زودی رشد می کنند. کفار و اهل معاصی و مفاسد از شدت هراس آن روز به سرعت پیر و سالخورده می گردند: »یوما یجعل الولدان شیبا« (مزمل آیه 17) ولی مؤمنان وصالحان برای همیشه جوان و خوش سیما باقی مانده و با زیباترین صورت ها وارد بهشت می گردند. &r ...ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 9 >>