X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:38

بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده

بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده


مقدمه :

بدون کوچکترین مبالغه باید گفت که تداوم انقلاب اسلامی وحفظ وبقای نظام اسلامی نیز به عملکرد خانواده های عزیز بستگی دارد زیرا با این که فضای کلی جامعه هم در آدمی تاثیر دارد ولی آن چه تربیت خانوادگی با یک کودک ونوجوان می کند هیچ عامل دیگری قادر به این کار نیست یک مادر آگاه ومومن باشدی خود می تواند فرزند سالم و پویایی را پرورش دهد وبه عنوان عضوی تاثیر گذار به جامعه تحویل دهد ویک پدر شایسته قادر است با رفتار انسانی وقاطع خود روحیه ی مبارزه وجهاد را در فرزند خود به وجود آورد و به عزت اقتدار جامعه اسلامی یاری رساند .

پدر به سب نقش تربیتی و فرهنگی خود می تواند در پرورش فرزندان متفکر آگاه و بالغ بسیار تاثیر گذار باشد اگر ابعاد این نهاد ترتیبی به درستی تحلیل شود و معلوم می گردد که سلامت و پویای جامعه به سلامت و پویای پدر ومادر خانواده بستگی دارد .

تعادل نظر وعمل

مرد یا زنی را تصور کنید که درباره ی امور مختلف سخن می گویند وتوضیحات گوناگون ارائه می کند ولی رفتار و عمل وی باگفته هایش انطباق ندارد . در این حالت چه اتفاقی می افتد وچه فضایی در خانواده به وجود می آید به اولین اثر آن بی اعتبار شدن حرف ها و نظریات است اعضای خانواده می بیند که حرف ها در یک طرف قرار دارند واعمال از جنس دیگرند وبدین ترتیب بی اعتمادی به تدریج در بین اعضای خانواده شکل میگیرد در عوض تعادل نظر وعمل بر بقا استحکام واطمینان خانواده می افزاید و سبب میشود که گفته ها مسموع باشد در منابع دینی ها عالمان غیر عامل مورد نکوهش قرار گرفته اند عالمی که به علم خود عمل نمی کند افراد از دین و حقیقت اموردفع می کند و گفته های او خریدار نخواهد داشت در مقابل با عمل درست می توان به اندازه ی چند پیام نظری بامردم حرف زد و در آنان اثر گذاشت .

تعادل معنویت و مادیت

خانواده ایی که البته اوقات تدبیرهای آن بر محور امورمادی قرار دارد وملاک های داوری آن عمدتا از مادیات گرفته می شود فرزندانی با شاکله ی مادی تربیت خواهد کرد زیرا هر چند معنویت با جوهر انسان ترکیب یافته است ولی شرایط زندگی اوضاع را عوض می کند در وی فطرت اولیه رامی پوشاند تعادل بین معنویت ومادیت در زندگی مناسبترین حالت است بعضی ها با افراط در معنویت را باید در انگیزه ها جست نه در انگیخته ها چه بسا کاری در صورت مادی باشد ولی در محتوا معنوی وچه بسیارند اموری که در صورت معنوی ولی در باطن مادی اند .

این نکته از جهت تربیت اهمیت فوق العاده دارد پدر متعادل وقت وفکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه ی نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد واحسان ونیکوکاری راجزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فردمسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ایی داشته باشد .

اگر این حالت میسر نشود حداقل بخشی از زمان را باید برای پرداختن به مسائل معنوی گذراند .

تعادل مدیریت و مشارکت

مرد خانواده مدیر جهت دهنده به امور خانواده است این نکته درنظام فکری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است ولی مدیریت استبدادی و خشن شرعا وعقلا مورد تایید نیست بلکه از طریق اداره ی باید زمینه های رشد اعضای خانواده را فراهم ساخت امور خانه باهم فکری و مشارکت همسر وفرزندان قابل حل است چرا که هر کدام از آنان دارای عقل واندیشه اند ویقینا در سامان دهی امور می توانند موثر باشند درچنین فضایی اعتماد دو اطمینان به یکدیگر رشدمیکند ونشاط وانبساط خاطر را در افراد وجود می آید استبداد درهر شرایطی نامطلوب است درجامعه ایی که در آن یک دیکتاتور حکومت می کند همه چیز به سوی انحطاط پیش خواهد رفت واستعداد ها سرکوب خواهد شد درخانواده هایی که یک پدر مستبد وجود داشته باشد زمینه برای جامعه ی استبدادی شکل می گیرد و انسان های سرکوب شده به جامعه تحویل میگردد این افراد هر جا قرار بگیرند گرفتاری به وجود خواهند آورد چون انسان هر چیزی را بدست آوردهمان راتحویل می دهد .

تعادل منطق و عاطفه

زندگی انسان با منطق عقل پذیر می شود وبا عاطفه دل پذیر هیچ یک از این دو به تنهایی برای زندگی مطلوب کافی نیست یک خانواده نیز نمی تواند بایکی از آن ما به سعادت برسد منطق و تدبیر اندیشی درزندگی کاری بسیار مطلوب است به طور اصولی نمی توان بدون ملاک های عقلانی زندگی قابل قبول داشت ولی تنها منطق وعقل نیز زندگی را زیبا نمی سازد خانواده هایی را در نظر بگیرید که در آن مرد بازن خود کاملا عقلانی برخورد می کند ومناسبات خود را با همسر خود براساس صغرا و کبرای منطقی تنظیم می نماید در این حالت زن قانع می شود ولی قانت نمی گردد یک فرد در صورتی که دلش متوجه چیزی شود قانت می گردد واگر قانت شد دل بستگی خواهد داشت زندگی خانوادگی هم به برهان محتاج است وهم به عشق وعاطفه گاهی یک سخن توام با عشق وعلاقه ی یک مرد به زن خود آن چنان او را به حرکت در می آورد که او نمی تواند کارهای عقلانی گوناگون را انجام دهد . گاهی نیز به سبب بی توجهی و بی علاقگی مرد و زن نسبت به یکدیگر ویا به فرزندان انگیزه ها از بین می رود واراده ما ضعیف می شود بین عقل وعاطفه رابطه ای بسیار قوی وجود دارد که اگر نیازهای عاطفی تامیل شود تفکر قوت پیدا می کند وهمین طور می توان با سخنان عقلانی فردی را برای انجام کاری ترغیب کرد در مجموع بایدگفت که زندگی خانوادگی هم به منطق نیاز دارد وهم به عاطفه منطق بدون عاطفه زندگی را سردوبی روح می کند وعاطفه ی بدون منطق زندگی را بیش از حد معمول سیال می کند و پدر ومادر نقش مهمی در

تربیت فرزندان خود دارند .


تعادل هدف های تربیتی

انسان چند بعدی به برنامه چند بعدی نیاز دارد و برای تنظیم برنامه چند بعدی باید هدف های تربیتی چند بعدی داشت خانواده در این خصوص چه وظیفه ای بر دوش دارد ؟ پدر ومادر درهیچ مرحله از زندگی نباید این نکته را از یاد ببرند که فرزندشان عقل دارد وبرای پرورش عقل او باید برنامه داشته باشند او احساس وعاطفه دارد وباید برای پاسخ دادن به نیازهای عاطفی اش برنامه ریزی کرد او نیازهای جسمانی ، اجتماعی ویژه دارد وبرای همه آنها نیز باید تدبیری اندیشید اگر خانواده این حساسیت را داشته باشد و مدارس نیز چنین کنند ، دانش آموزان چند صورت معنوی ، ولی در باطن مادی اند . این نکته از جهت تربیت ، اهمیتی فوق العاده دارد پدر متعادل وقت و فکر خود را طوری تقسیم می کند که هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری که به اقامه نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد ، احسان و نیکوکاری را جزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می کند ودر مراسم دعا ونیایش شرکت می کند ، درواقع کارهای معنوی انجام می دهد شکل کاملا مطلوب آن است که فرد مسلمان در انجام کارهای روزمره انگیزه ای داشته باشد . اگراین حالت میسر نشود ، حداقل بخشی از زمان را بایدخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:49

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری به همراه مقاله استخراج شده از آن

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری به همراه مقاله استخراج شده از آن

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد.

داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی که بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه کنند.

کلیدواژه ها: آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق

1-1) مقدمه .......................................................................................................................................2

1-2) بیان مسأله..................................................................................................................................4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................7

1-4) اهداف تحقیق............................................................................................................................9

1-4-1) هدف کلی.............................................................................................................................9

1-4-2) اهداف اختصاصی.................................................................................................................9

1-5) فرضیه های تحقیق..................................................................................................................10

1-6) پیش فرض های تحقیق...........................................................................................................12

1-7) محدودیت های تحقیق............................................................................................................12

1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................................13

1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی..........................................................................................13

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه......................................................................................................................................17

2-2) مبانی نظری تحقیق..................................................................................................................18

2-2-1) کنترل پوسچرال..................................................................................................................18

2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر..................................................................................................21

2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا...............................................................................................23

2-2-4) راست قرار گرفتن بدن.......................................................................................................24

2-2-5) تون عضلانی.......................................................................................................................25

2-2-6) تون پوسچرال.....................................................................................................................25

2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................................27

2-2-8) راهبردهای فعال..................................................................................................................28

2-2-9) تعادل قدامی- خلفی...........................................................................................................29

2-2-10) راهبرد لگن.......................................................................................................................31

2-2-11) راهبرد گام برداشتن..........................................................................................................32

2-2-12) تعادل داخلی- خارجی.....................................................................................................34

2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی..................................................................................................34

2-2-14) بیومکانیک های تعادل......................................................................................................36

2-2-15) فیزیولوژی تعادل..............................................................................................................37

2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل............................................................................................39

2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل...................................................................................................41

2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل.............................................................................................44

2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.................................................................................45

2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل..................................................................50

2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................................51

2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف...............................................................................................52

2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................................53

2-5) ارزیابی ترکیب بدنی................................................................................................................57

2-5-1) شاخص توده بدن...............................................................................................................58

2-5-2) درصد چربی.......................................................................................................................58

2-6) تیپ بدنی................................................................................................................................59

2-6-1) فربه پیکری.........................................................................................................................59

2-6-2) عضلانی پیکری..................................................................................................................59

2-6-3) لاغر پیکری........................................................................................................................60

2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.................................................................61

2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران...................................63

2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................................65

2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور....................................................................................65

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه......................................................................................................................................71

3-2) نوع تحقیق..............................................................................................................................72

3-3) جامعه آماری...........................................................................................................................72

3-4) نمونه آماری............................................................................................................................72

3-5) متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................72

3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی....................................................................73

3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا............................................................................77

3-8) دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................................83

3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق......................................................................84

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق..................................................................................84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه.......................................................................................................................................86

4-2) بررسی توصیفی داده ها...........................................................................................................87

4-3) آزمون فرضیه های پژوهش.....................................................................................................90

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه....................................................................................................................................119

5-2) خلاصه تحقیق........................................................................................................................119

5-3) تفسیر نتایج...........................................................................................................................120

5-4) نتیجه گیری..........................................................................................................................126

5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.............................................................................................126

5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین...............................................................................................127

فهرست منابع...................................................................................................................................128

پیوست..................................................................................................................................................

فهرست شکل ها

صفحه

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده............................................................26

شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال.......................................................26

شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل....................................................................31

شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل..................................................................................32

شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی............................................................42

شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی.................................................46

شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها....................................................49

شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی............................................................................50

شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل............................................62

شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه.............................................75

شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه.....................................................................76

شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه....................................................................76

شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج...................................................................78

شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه.........................................79

شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی..................................................81

شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا................................82

شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا............................................82

شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت.................................................87

شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف................89

شکل (4-3-1): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................91

شکل (4-3-2): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................92

شکل (4-3-3): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................93

شکل (4-3-4): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................94

شکل (4-3-5): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................95

شکل (4-3-6): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................96

شکل (4-3-7): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................97

شکل (4-3-8): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................98

شکل (4-3-9): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................99

شکل (4-3-10): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................100

شکل (4-3-11): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................101

شکل (4-3-12): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................102

شکل (4-3-13): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................103

شکل (4-3-14): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................104

شکل (4-3-15): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................105

شکل (4-3-16): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................106

شکل (4-3-17): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................107

شکل (4-3-18): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................108

شکل (4-3-19): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................109

شکل (4-3-20): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................110

شکل (4-3-21): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................111

شکل (4-3-22): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................112

شکل (4-3-23): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................113

شکل (4-3-24): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................114

شکل (4-3-25): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................115

شکل (4-3-26): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................116

شکل (4-3-27): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................117

فهرست جداول

صفحه

جدول (4-2-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت................................................87

جدول (4-2-2): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان......................................................88

جدول (4-2-3): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان در شرایط مختلف.........................89

جدول (4-3-1): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................91

جدول (4-3-2): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................92

جدول (4-3-3): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................93

جدول (4-3-4): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................94

جدول (4-3-5): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................95

جدول (4-3-6): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................96

جدول (4-3-7): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................97

جدول (4-3-8): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................98

جدول (4-3-9): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا..........................................................................................................................................99

جدول (4-3-10): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................100

جدول (4-3-11): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................101

جدول (4-3-12): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................102

جدول (4-3-13): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................103

جدول (4-3-14): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................104

جدول (4-3-15): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا....................................................................................................................................105

جدول (4-3-16): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا....................................................................................................................................106

جدول (4-3-17): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................107

جدول (4-3-18): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا....................................................................................................................................108

جدول (4-3-19): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................109

جدول (4-3-20): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................110

جدول (4-3-21): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................111

جدول (4-3-22): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................112

جدول (4-3-23): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................113

جدول (4-3-24): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................114

جدول (4-3-25): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................115

جدول (4-3-26): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.................................................................................................................116

جدول (4-3-27): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................117خرید فایلادامه مطلب
شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 20:07

پایان نامه اثر یک دوره تمرینات ارتعاش کل بدن بر تعادل پویا در مردان ورزشکار دانشجو

موضوع : اثر یک دوره تمرینات ارتعاش کل بدن بر تعادل پویا در مردان ورزشکار دانشجو   رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی (بیومکانیک - آسیب شناسی)   (فایل word قابل ویرایش )   تعداد صفحات : 123   چکیده: تمرینات ویبریشن کل بدن)به عنوان یک روش جدید تمرینی که موجب تحریک مکانیکی سیستم عصبی-عضلانی می­شود، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رابطه بالا بین کارایی سیستم عصبی-عضلانی با تعادل پویا که جزء لاینفک فعالیت­های روزمره و ورزشی می­باشد، هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین ارتعاش کل بدن بر تعادل پویای‌ دانشجویان مرد ورزشکار بود. 20 نفر از دانشجویان مرد ورزشکار رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ دانشگاه تهران(سن: 03/1±70/20 سال، وزن: 21/6±25/69 کیلوگرم، قد: 05/5±5/174 سانتی­متر و شاخص توده بدنی: 1/3±58/22) بطور داوطلبانه در ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 01:21

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

          چکیده : کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل : طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده ...ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 21:56

تعدیل نوسانات درون منطقه با استفاده از طرح جبران عدم تعادل فاز سری PPT

نام محصول : پاورپوینت تعدیل نوسانات درون منطقه با استفاده از طرح جبران عدم تعادل فاز سری فرمت : PPT تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی سال گردآوری : 94      چکیده : مفهوم فاز اخیرا پیشنهاد شده جبران سری نامتوازن خازنی نشان داده شده است که بر بالا بردن سیستم دینامیکی قدرت مؤثر است چون آن پتانسیل تعدیل نوسان نیرو را به خوبی رزونانس همزمان با سطح پایین تر نوسانات دارد. در این مقاله، یک مقایسه اثربخشی دور طرح جبران خازن سری «هیبرید» در نوسانات درون منطقه ارزیابی شده است. یک طرح دو رگه (هیبرید)، یک طرح جبران خازن سری است، که در آن دو فاز توسط خازن سری ثابت (C) جبران شده و فاز سوم توسط هر یک از TCSC یا SSSC در سری با یک خازن ثابت شده جبران شده است (C) . اثربخشی هر دو طرح در نوسانات درون منطقه برای شرایط مختلف شبکه، یعنی خطاهای مختلف سیستم و جریان ...ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 12:50

تعادل و اختلالات آن

              مقاله با عنوان تعادل و اختلالات آن در فرمت ورد در 36 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: فصل اول : تعادل و اختلالات آن مقدمه سازمانبندی رفلکسهای وضعیتی شرح حال بیمار مبتلا به عم تعادل ارزیابی بالینی راه رتفن و تعادل چگونگی راه رفتن و تعادل در ضایعات مناطق مختلف اختلالات حسی اختلالات عضلانی ـ اسکلتی اختلالات مخچه ای اختلالات گانگلیون قاعده ای اختلالات کورتکس و مراکز ساب کورتیکال و مادة سفید فرونتال سالمندی و حفظ تعادل راهبردهای توانبخشی در بیماران مبتلا به اختلالات راه رفتن فصل دوم: علل نوزولوژیکی اختلالات وستیبولار مرکزی افتادن وستیبولی افتادن در ضایعات وستیبولار محیطی سرگیجة حمله ای وضعیتی خوش خیم (BPPV) سرگیجه در حملات منییر پدیدة تولیو وستیبولوپاتی دوطرفه ضعف وستیبولار مرکزی صرع وستیبولار همراه با سرگیجه و افتادن Contraversive استازیای تال ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: تعادل، اختلالات، آن
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 10:38

پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 130 صفحه می باشد.   فهرست فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱)  مقدمه …….۲ ۱-۲)  بیان مسأله..۴ ۱-۳)  ضرورت و اهمیت تحقیق…۷ ۱-۴)  اهداف تحقیق۹ ۱-۴-۱)  هدف کلی.۹ ۱-۴-۲)  اهداف اختصاصی.۹ ۱-۵)  فرضیه های تحقیق۱۰ ۱-۶)  پیش فرض های تحقیق…..۱۲ ۱-۷)  محدودیت های تحقیق……۱۲ ۱-۸)  نحوه رعایت نکات اخلاقی…….۱۳ ۱-۹)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی۱۳ فصل دوم : پیشینه تحقیق ۲-۱)  مقدمه……۱۷ ۲-۲)  مبانی نظری تحقیق۱۸ ۲-۲-۱)  کنترل پوسچرال۱۸ ۲-۲-۲)  سیستم های کنترل پوسچر….۲۱ ۲-۲-۳)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا.۲۳ ۲-۲-۴)  راست قرار گرفتن بدن.۲۴ ۲-۲-۵)  تون عضلانی…..۲۵ ۲-۲-۶)  تون پوسچرال…۲۵ ۲-۲-۷)  ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 11:30

ترجمه مقاله ISI: تعادل بار شبکه های حسگر بی سیم محلی مبتنی بر IEEE 802.11 برای بهبود عملکرد شبکه

چکیده   فناوری شبکه های حسگر بی سیم محلی مبتنی بر IEEE 802.11 امکان دسترسی به برنامه های کاربردی اینترنت مانند HTTP، FTP، ویدیو و غیره را برای کاربران ثابت و متحرک خود فراهم می کند. در WLAN یک ایستگاه تنها پس از برقراری ارتباط با یک نقطه ی دسترسی (AP) قادر به دریافت خدمات می باشد. یک ایستگاه می تواند از میان نقاط دسترسی (APها) هر AP که دارای قدرت سیگنال بالاتری باشد را انتخاب کند. در یک سناریوی زمان واقعی IEEE 802.11 WLAN ایستگاه های تلفن به صورت پویا مکان خود را تغییر می دهند که این منجر به توزیع بار نامتعادل در نقاط دسترسی موجود (APها) می شود. این عدم تعادل بار باعث تخریب قابل توجهی در عملکرد WLAN می شود. در این مقاله ما یک الگوریتم تعادل بار برای افزایش عملکرد شبکه ارائه می کنیم. الگوریتم ما به صورت پویا بار شبکه را با توزیع ایستگاه های تلفن در میان نقاط دسترسی (APها) متعادل می کن ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 06:04

مقاله تعادل بار شبکه های حسگر بی سیم محلی مبتنی بر IEEE 802.11 برای بهبود عملکرد شبکه

چکیده   فناوری شبکه های حسگر بی سیم محلی مبتنی بر IEEE 802.11 امکان دسترسی به برنامه های کاربردی اینترنت مانند HTTP، FTP، ویدیو و غیره را برای کاربران ثابت و متحرک خود فراهم می کند. در WLAN یک ایستگاه تنها پس از برقراری ارتباط با یک نقطه ی دسترسی (AP) قادر به دریافت خدمات می باشد. یک ایستگاه می تواند از میان نقاط دسترسی (APها) هر AP که دارای قدرت سیگنال بالاتری باشد را انتخاب کند. در یک سناریوی زمان واقعی IEEE 802.11 WLAN ایستگاه های تلفن به صورت پویا مکان خود را تغییر می دهند که این منجر به توزیع بار نامتعادل در نقاط دسترسی موجود (APها) می شود. این عدم تعادل بار باعث تخریب قابل توجهی در عملکرد WLAN می شود. در این مقاله ما یک الگوریتم تعادل بار برای افزایش عملکرد شبکه ارائه می کنیم. الگوریتم ما به صورت پویا بار شبکه را با توزیع ایستگاه های تلفن در میان نقاط دسترسی (APها) متعادل می کند ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 23:41

مقاله عدم تعادل های جنسیتی در بازار کار ایران

          فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:16 فهرست مطالب: چکیده : مقدمه :نظریه‌های بازار کار زنان: ساختار اشتغال در ایران : الف) وضعیت عرضه : ب) وضعیت تقاضا : مشارکت اقتصادی زنان ایران : عوامل موثر در نرخ مشارکت اقتصادی زنان : سایر عوامل : نتیجه گیری : پیشنهادات : منابع و مآخذ :     چکیده : هدف این مقاله ارایه شاخص هایی است که عدم تعادل های جنسیتی در بازار کار ایران را نشان می‌دهد.در این راستا نظریه های بازار کار دوگانه و موضوع تمایز شغل‌ها ،پیدایش شغلهای پر تراکم و پیامدهای آن برای زنان بررسی شده است . شاخص های مورد نیاز با استفاده از مقالات و پژوهش های پژوهشگران داخلی و بر اساس اطلاعات و آمار موجود در گزارش های رسمی کشور ارایه می گردد. یافته ها حاکی از نرخ پایین مشارکت زنان به رغم افزایش آن نسبت به دهة گذشته ،تمرکز اشتغال زنا ...ادامه مطلب