X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:43

مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

روانشناسان در این که تفکر ریشه حل مساله و خلاقیت است، یعنی باید بتوانیم بیاندیشیم یا بتوانیم مسائل را حل کنیم یا خلاقیتی نشان دهیم، اتفاق نظر دارند. تمامی دانش‌آموزان و دانشجویان نیز نیاز دارند، به طور روشن بیاندیشند و نظام‌های تربیتی هم متعهدند که دانش‌آموزان را در فراگیری تفکر راهنمایی کنند.آنچه در زندگی برای ما اتفاق می‌افتد، نه تنها به میزان درست اندیشیدن، بلکه به چگونگی تفکر ما نیز مربوط است. همینطور یکی از اصول اساسی روانشناسی تربیتی معاصر این است که سطح اندیشیدن دانش‌آموزان، به عنوان یکی از مهمترین پیش‌بینی کننده‌های موفقیت آنها در مدرسه قلمداد می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

بیان مسئله ۵

ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۰

اهداف پژوهش ۱۲

تعاریف و اصطلاحات و واژه‌ها ۱۳

الف) مرور مبانی نظری ۱۶

تفکر چیست؟ ۱۶

انواع تفکر ۱۷

اقدامات عملی ۲۱

سبک تفکر ۲۲

سبک‌های شناختی ۲۴

انواع سبک‌ها ۲۶

انواع سبک‌های تفکر ۲۸

سبک‌های تفکر هریسون و برامسون ۲۹

اصول سبک‌های تفکر ۳۵

رابطه سبک‌های تفکر و شیوه‌های تفکر ۳۶

متغیرهای مؤثر در شکل گیری سبکهای تفکر ۴۰

ب) مرور پیشینه پژوهشی سبک‌های تفکر ۴۶

نظریه یادگیری ۵۲

یادگیری هشیارانه (یادگیری _ هوشیاری) یا یادگیری رسمی (تدوین شده یا برنامه ریزی شده) ۵۴

یادگیری به عنوان یک فرایند، نظریه یادگیری ۵۶

یادگیری چیست؟ ۵۸

روند جاری در نظریه‌های یادگیری ۶۰

چگونه یادگیری در نتیجه رشد تغییر می‌کند؟ ۶۰

انگیزش و یادگیری ۶۳

عوامل انگیزش ۶۴

انگیزش درونی و انگیزش بیرونی ۶۵

نظریه انتظار X ارزش اتیکنسون ۶۵

نظریه یادگیری اجتماعی راتر ۶۶

نظریه سبک اسنادی واینر ۶۶

نظریه دوئک درباره تحول شایستگی ۶۷

آموزشگاه گوتنبرگ (دانشکده گوتنبرگ) ۶۸

پاسک ۷۰

بیگز ۷۲

نقش تفاوت‌های فردی در رویکرد‌های یادگیری ۷۴

پیشینه تحقیق ۷۷

نوع پژوهش ۹۰

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری ۹۱

روش نمونه‌گیری ۹۱

ابزارهای پژوهش ۹۲

اعتبار و روائی پرسشنامه سبک‌های تفکر ۹۲

پرسش‌نامه فرآیند مطالعه ۹۳

بمنظور بررسی اعتبار این آزمون با روش ضریب آلفای کرنباخ (پیروان، ۱۳۸۷) ۹۵

روش نمره گذاری پرسشنامه فرآیند مطالعه با رویکرد یادگیری ۹۵

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۶

توصیف آماری داده‌ها ۹۷

توزیع فراوانی متغیرهای پژوهش ۹۷

استنباط آماری داده‌ها ۹۹

خلاصه تحقیق ۱۰۵

بحث و نتیجه گیری ۱۰۹

محدودیت‌های پژوهش ۱۱۸

پیشنهادات پژوهش ۱۱۹

نوع فایل: word

سایز:115 KB

تعداد صفحه:116خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:30

تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران


بعد از استقلال روان شناسی به عنوان یک شاخه در سال ۱۸۷۹، هوش یکی از مفاهیمی بود همواره ذهن پژوهشگران و روانشناسان را در دوره‌های مختلف به خود مشغول ساخت، ولی چون هوش یک مفهوم کاملاً انتزاعی بوده و هیچ‌گونه پایه و اساس محسوس عینی و فیزیکی ندارد تعریف این واژه همواره روانشناسان را با مشکل مواجه ساخته است. با این وجود تعاریف متفاوتی از هوش ارائه شده است و اکثر روانشناسان در این نکته توافق دارند که، هوش توانایی سازگاری فرد با شرایط و محیط است و هوش عامل اصلی موفقیت افراد محسوب می‌شود ).


فهرست


مقدمه ۱

بیان مسأله ۵

ضرورت یا اهمیت پژوهش ۸

اهداف پژوهش ۱۱

فرضیه‌های پژوهش ۱۲

متغیرهای پژوهش ۱۲

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ۱۳

تعاریف عملیاتی ۱۴

قسمت اول: هوش هیجانی ۱۵

هوش ۱۵

هیجان ۱۹

هوش هیجانی و سیر تاریخی آن ۲۲

مؤلفه‌های هوش هیجانی ۲۸

اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی ۲۹

هوش هیجانی و هوش عمومی ۳۲

دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی ۳۷

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی ۳۸

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی مختلط ۴۲

نظریه گلمن به عنوان نظریه مختلط از هوش هیجانی ۴۳

نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط ۴۷

۱) مقیاس هوش درون فردی ۴۸

۲ ـ مقیاسهای هوش بین فردی ۵۴

۳ ـ مقیاسهای سازش‌پذیری ۵۷

۴ ـ مقیاس‌های کنترل تنیدگی ۶۰

۵- مقیاسهای خلق عمومی ۶۳

هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها ۶۶

جنسیت و هوش هیجانی ۶۸

اندازه‌گیری هوش هیجانی ۷۰

۱٫پرسشنامه بهره هیجانی (EQ – I) ۷۱

۲٫ پرسشنامه صلاحیت هیجانی ۷۲

۳٫ پرسشنامه رگه فراخلق (TMMS) ۷۲

۴٫پرسشنامه نقشه بهره هیجانی: ۷۳

۵٫پرسشنامه سبک ادراک عواطف ۷۴

۶٫ پرسشنامه (MEIS) ۷۵

۷٫پرسشنامه (MSCEIT) ۷۶

۸٫مقیاس‌های دیداری، شنیداری (ادراک‌ هیجان) ۷۶

رشد و تقویت هوش هیجانی ۷۷

قسمت دوم: تفکر انتقادی ۸۳

تفکر و انواع آن ۸۳

تاریخچه تفکر انتقادی ۹۰

تفکر انتقادی ۹۴

ماهیت، ویژگی‌ها و مسائل خاص تفکر انتقادی ۱۰۰

ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی ۱۰۰

مهارت‌های تفکر انتقادی ۱۰۲

ویژگی‌ها یا گرایش‌های کلی ۱۰۳

توانایی‌های ویژه ۱۰۴

مؤلفه‌های تفکر انتقادی ۱۰۸

ویژگی‌های تفکرانتقادی ۱۱۲

سطوح تفکر انتقادی ۱۱۴

صفات متفکران انتقادی ۱۱۶

نظریه‌های همسو با تفکر انتقادی ۱۱۸

رویکرد فراشناختی ۱۱۸

دیدگاه شناختی‌ها ۱۲۱

دیدگاه پیاژه ۱۲۳

نظریه یادگیری معنادار آزویل ۱۲۶

دیدگاه برونر ۱۲۸

تفکر انتقادی در طبقه‌بندی بلوم ۱۲۹

رویکرد ساختن‌گرایی (سازندگی) ۱۳۴

نظریه‌های فلسفی ۱۳۶

دانش ۱۳۶

آمادگی ۱۳۷

مرجعیت ۱۳۸

.مقایسه تفکر انتقادی با تفکر خلاق و حل مسئله ۱۴۳

مقایسه تفکر انتقادی و منطق ۱۴۸

راه‌های سنجش تفکر انتقادی ۱۵۱

۱٫ آزمون سنجش تفکر انتقادی واتسون ـ گلاسر ۱۵۱

۲٫ آزمون سنجش تفکر انتقادی کورنل ۱۵۲

۳٫ آزمون تشریحی تفکر انتقادی انیس ـ وایر ۱۵۲

۴٫آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST ۱۵۳

تقویت و پرورش تفکر انتقادی ۱۵۴

قسمت سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق ۱۶۳

پژوهش‌های مربوط به هوش هیجانی در خارج از ایران ۱۶۳

پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی ۱۷۲

پژوهش‌های مربوط به تفکر انتقادی در خارج از ایران ۱۷۶

تحقیقات انجام شده در ایران در مورد تفکر انتقادی ۱۸۱

روش تحقیق ۱۸۶

جامعه آماری ۱۸۶

نمونه ۱۸۷

روش نمونه‌گیری ۱۸۷

ابزارهای اندازه‌گیری ۱۸۸

پرسشنامه بهره هیجانی بار ـ‌آن ۱۸۸

پایایی پرسشنامه هوش هیجانی ۱۹۱

پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST ۲۰۰

روش اجرا ۲۰۵

روشهای تجزیه و تحلیل دادهها ۲۰۶

مقدمه ۲۰۷

بخش اول: توصیف داده‌های پژوهش ۲۰۸

بخش دوم: تحلیل داده‌ها (آمار استنباطی) ۲۱۴

بحث و تفسیر ۲۵۲

نتیجه گیری ۲۵۳

محدودیت هاو مشکلات پژوهش ۲۶۲

پیشنهادات پژوهشی ۲۶۳

پیشنهادهای کاربردی ۲۶۴

خلاصه پژوهش ۲۶۵

فهرست منابع فارسی ۲۶۶

هوش

معانی هوش در فرهنگ‌های مختلف به شکل‌های گوناگون وجود دارد اما به گونه کلی، آن را می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی)، تحلیلی و کاربردی تقسیم کرد. روانشناسان تربیتی معتقدند هوش کیفیتی است که موجب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این نظر یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌آید. نظریه‌پردازان تحلیلی آن را توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی یا قدرت سازگاری با موقعیت‌ها یا محیط‌های جدید می‌دانند. در تعاریف کاربردی هوش پدیده‌ای است که از طریق تست‌های هوشی سنجیده می‌شود. برخی روانشناسان هوش را قابلیت عمومی درک و استدلال می‌دانند که به شکل‌های گوناگون جلوه‌گر است (افروز و هومن، ۱۳۷۵). بینه و سیمون[۲] قدیمی‌ترین تعریف هوش را ارائه کرده‌اند. شریفی (۱۳۷۹) هوش را از دیدگاه این دو نفر چنین تعریف می‌کند: «قضاوت و به عبارتی دیگر، عقل سلیم، شعور عملی، ابتکار، استعداد، انطباق خود با موقعیت‌های مختلف، به خوبی قضاوت کردن، به خوبی درک کردن و به خوبی استدلال کردن، این‌ها فعالیت‌های اساسی هوش به شمار می‌رود». هوش از نظر وکسلر (۱۹۵۸)، « عبارت از مجموعه یا کل قابلیت یک فرد برای فعالیت هدفمند تفکر منطقی برخورد کارآمد با محیط است» (کاپلان و ساکوزو[۳]، ۱۹۸۹؛شریفی ،۱۳۷۶).

بسیاری از روانشناسان از جمله اسپیرمن[۴]، ترستون[۵]، و کسلر، پیاژه[۶]، کتل[۷]، گاردنر[۸] و … تعریف و طبقه‌بندی‌های مختلفی از هوش به دست آورده‌اند و بر آن اساس به تهیه ابزارهایی پرداخته‌اند که مدعی سنجش این کیفیت ذهنی است. این ابزارها هر یک برگرفته از تصورو اندیشه پدید‌آورنده آن درباره پدیده هوش است که به صورت تصویر، نوشتار و یا ترکیبی از این عوامل با بازار عرضه شده و هر پدیدآْورنده‌‌ای نیز هوش را چیزی جز دستاورد خود نمی‌داند (جلالی، ۱۳۸۰). هوش شناختی که به طور سنتی با هوش‌بهر مشخص می‌شود، می‌کوشد بی آن که به سایر جنبه‌های شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد، استعداد افراد را برای درک، یادگیری، یاد‌آوری، تفکر منطقی، حل مسئله و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد.

نکته مسلم آن است که از آغاز مطالعه هوش، غالباً بر جنبه‌های شناختی آن نظیر حافظه و حل مسئله تاکید شده است. در حالی که ابعاد غیرشناختی معین توانایی‌های عاطفی و کرداری نیز نه تنها پذیرفتنی هستند بلکه ضروری هم می‌باشند. (چرنیس[۹]، ۲۰۰۰)

وکسلر در سال ۱۹۴۳ پیشنهاد داد که توانایی‌های غیرشناختی در پیش‌بینی مهارت شخصی برای موفقیت زندگی اهمیت دارند و به عبارت دیگر رفتار هوشمندانه، از مؤلفه‌های شناختی اجتماعی و هیجانی تشکیل می‌شود (کانتور و کیهلستروم[۱۰] ۱۹۸۷، استرنبرگ[۱۱]، ۱۹۸۵، تراندایک[۱۲]، ۱۹۲۰، وکسلر[۱۳] ۱۹۴۳ ، به نقل از شمس،۱۳۸۴) به سخن دیگر، نباید تنها به تشخیص حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌های شناختی افراد اکتفا شود، بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی‌ها یا ناتوانایی‌های اجتماعی افراد داشته باشیم و هوش‌بهر شخصی را با بهر اجتماعی او که نمودی از عملکرد وی در حیطه‌های مختلف روابط درون و میان فردی و نیز محیط زندگی اوست توام کنیم.

روانشناسان در قلمرو فعالیت‌های پژوهشی خود هوش را به سه نوع تقسیم کرده‌اند (ریزن[۱۴]، ۱۹۹۲؛ به نقل از جلالی، ۱۳۸۱).

هوش انتزاعی، منظور توانایی درک و فهم حل مسایل از طریق نمادهای کلامی و ریاضی است.

هوش عینی، منظور توانایی درک و فهم حل مسایل از طریق دستکاری و به کارگیری اشیا است.

هوش اجتماعی، منظور توانایی درک و فهم دیگران و ایجاد ارتباط با آن‌ها است.

و پس از چندی در سال ۱۹۹۰ مفهوم جدیدی به نام هوش هیجانی مطرح شد.

به تازگی نیز مؤلفان سعی دارند، اصطلاح تازه‌ای را تحت عنوان هوش اخلاقی در روانشناسی وارد نمایند. (رونالد هاکسلی،۲۰۰۱؛ به نقل ازکشاورزی، ۱۳۸۲).

هیجان

واژه هیجان اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته‌اند. در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد[۱۵] ( ۱۹۹۲)، معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است: «هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده». گلمن[۱۶] (۱۹۹۵)، هیجان را برای اشاره به یک احساس، افکار حالت‌های روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه‌ای از تمایلات شخصی برای عمل کردن براساس آن به کار برد (پارسا، ۱۳۸۰).

حالت هیجان نتیجه تعامل بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و ارزیابی از شناخت موقعیت است که مشخص می‌کند کدام حالت هیجانی تجربه خواهد شد. هیجان‌ها کارکردی و اجتماعی می‌باشند و با ایجاد حالت‌های متمایز چهره‌ای و بدنی، تجربه‌های هیجانی درونی ما را به دیگران منتقل می‌کنند (مارشال[۱۷]، به نقل از سید محمدی ، ۱۳۷۶).

اتکینسون و همکاران (لازاروس[۱۸]، ۱۹۹۱، فریجدا[۱۹]، کوئیرز[۲۰] و شور[۲۱]، ۱۹۸۹، به نقل از اتکینسون[۲۲] و همکاران، ۱۳۸۲) هیجان را «حالتی در جاندار، خواه خفیف و خواه شدید که در جریان تجارب با مایه‌های عاطفی نمایان می‌شود» تعریف کرده‌اند.

هیجان‌ها تغییرات در روابط بین فرد و محیط نشان می‌دهند و باعث واکنش فرد می‌گردند. (ریو[۲۳]، ۱۹۹۲، سید محمدی ۱۳۷۶). همه هیجان‌ها پدیده‌های چند بعدی هستند که این ابعاد عبارتند از:

شناختی ـ ذهنی: که به هیجان حالت احساس می‌دهد و باعث می‌شود تا فرد به شیوه خاصی احساس کند، مثل شاد شدن یا خشمگین شدن.

فیزیولوژیکی ـ شامل فعالیت دستگاه خودمختار و هورمونی به صورتی که در هیجان شرکت می‌کنند مثل افزایش ضربان قلب.

کارکردی: که هیجان به فرد امکان می‌دهد تا در تعامل با محیط موثر عمل کند مثل خشم که فرد را برای جنگیدن با دشمن آماده می‌کند.

اجتماعی: که بیانگر هیجان است و از طریق حرکت‌ها و حالت‌های بدن ، جلوه چهره‌ای و آواگری به دیگران منتقل می‌شوند مانند حالت‌های متمایز در چهره (ریو، ۱۹۹۲، سید محمدی ۱۳۷۶).

از دیدگاه ارسطو مشکل انسان در این نیست که از هیجان برخوردار است، بلکه آن چه که اهمیت دارد، مناسب بودن هیجان و نحوه ابراز آن است. چنانچه در کتاب اخلاقیات نیکوماخین بیان می‌کند که: «عصابی شدن آسان است. همه می‌توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در شخص صحیح، میزان صحیح، در زمان صحیح، به دلیل صحیح و به طریق صحیح آسان نیست».

شواهد بسیاری ثابت می‌کنند، افرادی که مهارت‌های هیجانی دارند، یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می‌شناسند و هدایت می‌کنند و احساسات دیگران را نیز درک می‌کنند و به طرز اثربخشی با آن برخورد می‌کنند، در هر حیطه‌ای از زندگی ممتازند. آن‌ها که مهارت‌های عاطفی‌شان به خوبی رشد یافته، در زندگی خویش خرسند و کارآمدند و عاداتی فکری را در اختیار دارند که موجب می‌گردد آن‌ها را افرادی مولد و کارآمد کند، استعداد عاطفی یک توانایی عالی است که مشخص می‌کند چگونه می‌توانیم از سایر مهارت‌های خود به بهترین صورت استفاده کنیم (گلمن، ۱۹۹۵؛ پارسا، ۱۳۸۰).

پل کلینجینا و آن کلینجینا[۲۴] (۱۹۸۱) تعریفی را ارائه کرده‌اند که عناصر اصلی تعاریف قبلی را شامل می‌شود برطبق این تعریف، « هیجان حاصل تعامل بین عوامل ذهنی، محیطی و فرآیندهای عصبی و هورمونی است (شمس اسفندآباد و همکاران، ۱۳۸۴).

هوش هیجانی و سیر تاریخی آن

از سال‌ها پیش روانشناسان متوجه شده‌اند که برای کسب موفقیت تنها دارا بودن ظرفیت‌های هوش عقلانی قوی (IQ) کفایت نمی‌کند. مطالعات نشان می‌دهد، تعداد زیادی از افراد دارای هوش عقلانی و شناختی بالا نتوانسته‌اند در زمینه شغلی، زندگی زناشویی، ایجاد روابط با دیگران و حتی زمینه‌های تحصیلی موفق باشند (گلمن، ریچارد مویاتیسنر[۲۵]، آنی مکوکی[۲۶]، ۲۰۰۲، ابراهیمی ،۱۳۸۴).

ثراندایک (۱۹۲۰) اولین کسی بود که مهارت‌های هوش هیجانی را نامگذاری کرد اصطلاحی که او اختراع کرد «هوش اجتماعی» نشانگر توانایی افرادی است که در خوب کنار آمدن با مردم مهارت‌های کافی دارند. (تراویس برادربری[۲۷]، جین گریوز[۲۸]، ۲۰۰۵، گنجی، ۱۳۸۴)، در حقیقت ثرندایک در طرح خود هوش را به سه دسته: هوش اجتماعی (توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آن‌ها)، هوش عینی (توانایی درک اشیاء و کارکردن با آن‌ها) و هوش انتزاعی (توانایی در نشانه‌های کلامی و ریاضی و کارکردن با آن‌ها) تقسیم کرد (هومن، ۱۳۸۰). تعریف ثرندایک از هوش اجتماعی یک توانش شناختی و رفتاری بود و این مفهوم را می‌رساند که نخست، توانایی درک و مدیریت انسان یک توانایی عقلانی است و دوم این توانایی متفاوت از جنبه‌های کلامی ـ انتزاعی و مکانیکی ـ ‌عینی هوش است (براون و آنتونی[۲۹]، ۱۹۹۷، فورد و ویتساک[۳۰]، ۱۹۸۳ به نقل از راد، ۲۰۰۵ ترجمه خدایی، ۱۳۸۴).

پیشینه هوش هیجانی را می‌توان در ایده‌های وکسلر (۱۹۴۳)، به هنگام تبیین جنبه‌های غیرشناختی هوش عمومی جستجو کرد. او درباره هوش می‌نویسد: «کوشیده‌ام نشان دهم که علاوه بر عوامل هوشی، عوامل برداشته باشد.» (به نقل از بار ـ آن ۱۹۹۷، جلالی، ۱۳۸۱).

بعد از آن لیپر (۱۹۴۸) مفهوم فوق را به کار برد و فرض کرد که اندیشه‌های هیجانی بخشی از هوش منطقی هستند و در هوش منطقی و هوش کلی نقش دارند (به نقل از وفا،۱۳۸۳).

عواملی چون انتزاعی بودن مفهوم هوش و عدم تعریف دقیق و واحد از هوش اجتماعی باعث تا اندازه‌گیری آن با مشکل مواجه شود. به همین دلیل مفهوم هوش اجتماعی برای مدتی طولانی از اذهان به دور ماند. تا این که در حدود دو دهه قبل هاورد گاردنر[۳۱] (۱۹۸۳) اساس و پایه دیدگاه‌های رایج و سنتی در هوش‌بهر و عامل کلی هوش (g) را مورد انتقاد قرار داد و نظریه هوش چندگانه[۳۲] خود را که جنبه‌های شناختی هوش را با یکدیگر ترکیب می‌کند، ارائه نمود (پیریدز و فارنهام، ۲۰۰۱؛ به نفل از خدایی، ۱۳۸۴). در نظریه گاردنر، جنبه‌های شناختی و هیجانی در هوش ترکیب شده‌اند. نظریه هوش چندگانه شامل هفت نوع مستقل از هوش می‌شود. یکی از آن‌ها «هوش شخصی[۳۳]» است که تقسیم می‌شود به «هوش درون شخصی[۳۴]» که دانشی است از جریانات و احساسات درونی فرد و «هوش میان شخصی[۳۵]» که توانایی مشخص کردن واکنش‌ها، نیازها، هیجان‌ها و مقاصد افراد دیگر است (به نقل از درکسن، کرامر و کاتزکو[۳۶]، ۲۰۰۲).

در سال ۱۹۸۰ رون بار ـآن مفهوم بهره هیجانی را اختراع نمود تا در نتیجه آن بتواند روش خود را برای ارزیابی هوش کلی توضیح دهد او اعتقاد داشت که هوش هیجانی توانایی ما را در کنار آمدن موفقیت‌آمیز با دیگران، توأم با احساسات درونی، منعکس می‌سازد او پس از ۱۷ سال تحقیقات خود، اولین آزمون در این مورد یعنی سیاهه شخصیتی بار-آن (EQ-i)را بوجود آورد.

مایر و سالوی[۳۷] (۱۹۹۰) بعد از مطرح کردن مفهوم هوش هیجانی، آن را این چنین تعریف کردند:

«توانایی ارزیابی، بیان، تنظیم هیجانات خود و دیگران و استفاده کارآمد از عواطف است» (پیریدز[۳۸]، فارنهام[۳۹]، ۲۰۰۱؛ به نقل از خدایی، ۱۳۸۴).

دانیل گلمن، اصطلاح هوش هیجانی را در سال ۱۹۹۵ مطرح نمود و آن را از نظریه به کاربرد نزدیک ساخت اولین کتاب او در همان سال یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سال در آمریکا شد. دومین کتاب وی هوش هیجانی در محیط کار، توانست به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد.

مؤلفه‌های هوش هیجانی

هوش هیجانی از دو مؤلفه: ۱) بینش روانی فرد و ۲) استعداد فطری همدلی تشکیل شده است. مؤلفه نخست، بینش روانی فردی؛ در همه موقعیت‌ها و به طور حتم در تمام مراحل حل مسئله، تصمیم‌گیری و یا انجام تکالیف یادگیری شایان اهمیت است.

مؤلفه دوم، استعداد فطری همدلی؛هنگامی که به انجام وظیفه‌ای و یا موقعیت خاصی در ارتباط با دیگران اشاره دارد ضروریست، شکی نیست که در چنین موقعیتی، رابطه‌ای متقابل میان فرد و دیگران وجود دارد. با این حال ابراز همدلی حتی در صورت عدم حضور فیزیکی دیگران می‌تواند ضروری و حساس باشد (روزنبرگ[۴۲]، ۱۹۹۲؛ ترجمه صیامی، ۱۳۷۷).

مؤلفه‌های مفهوم هوش هیجانی ثابت می‌کنند که اندازه‌های هوش‌بهر به تنهایی نمی‌تواند بیشتر متغیرهای متناوب فردی را در موقعیت‌های زندگی توضیح دهد. در صورتی که بررسی هوش هیجانی در فرد می‌تواند عامل موثری در موقعیت زندگی وی باشد (محرابیان، ۱۹۹۵).


اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی

لدوکس[۴۳] عصب‌شناس مرکز علوم عصبی دانشگاه نیویورک اولین کسی بود که نقش محوری لمبیک[۴۴] را در مغز هیجانی کشف کرد.لدوکس اظهار می دارد که آمیگدال[۴۵] که در قسمت بالای ساقه مغز و نزدیک سیستم لمبیک قرار گرفته است جایگاه اصلی حافظهُ هیجانی است و خاطرات هیجانی در این منطقه نگه‌داری می شود. هیپو کامپ وقایع را بدون هیچ احساس خاصی حفظ می کند و چاشنی هیجانی آن در آمیگدال نگهداری می‌شود (لدوکس وفلپس[۴۶]، ۱۹۹۹؛لدوکس،۲۰۰۳).

تحقیقات لدوکس (۲۰۰۰) نشان می‌دهد که حتی زمانی که مغز متفکر یعنی نئوکورتکس به مرحلهُ تصمیم‌گیری رسیده است، لیمبیک می تواند اعمال ما را کنترل کند. عملکرد آمیگدال و ارتباط متقابل آن با نئوکورتکس اساس هوش هیجانی است.

لدوکس و فلیپس(۱۹۹۹) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که علایم حسی که از چشم یا گوش صادر می شوند ابتدا به تالاموس در مغز می‌روند وسپس از طریق یک سیناپس منفرد به آمیگدال و پس از آن، به نئوکورتکس می‌رود. این گونه انشعاب به آمیگدال اجازه می‌دهد تا قبل از نئوکورتکس شروع به پاسخ دهی کند. آمیگدال می‌تواند مارا وادار کند که برای دست زدن به کاری از جا بجهیم در حالی که نئوکورتکس آرام‌تر اما، کاملاً آگاهانه‌تر، برنامهُ سنجیده خود را برای واکنش نشان می‌دهد .نظام هیجانی از نظر کالبد شناختی می‌تواند مستقل از نئوکورتکس عمل کند. برخی واکنش‌های هیجانی و خاطره‌های هیجانی، بدون وجود آگاهی و شناخت شکل می‌گیرند.

داماسیو[۴۷] (۱۹۹۴) نیز معتقد است که بین ناحیه بطنی – قدامی در بخش پیش پیشانی و سیستم لمبیک که در قسمت تحتانی مغز قرار دارد و مرکز اصلی عواطف است ارتباط‌های دو طرفه فراوانی وجود دارد. بدین ترتیب که بخش پیش پیشانی یکی از مراکزی است که اطلاعات مربوط به عواطف را که از سیستم لمبیک به قشر مخ میرسد، پردازش می‌کند و نتیجه این پردازش را در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای اجتماعی و اخلاقی ما (که آنها نیز در همین ناحیه برنامه ریزی می شوند )دخالت می دهد. حال اگر بر اثر ضایعه‌ای این قسمت از قطعه پیشانی آسیب ببیند اطلاعات مربوط به عواطف که از سیستم لمبیک میرسند، نمی‌توانند نقش مثبت خود را در تصمیم‌گیری و تنظیم رفتار شخص ایفا کنند، در نتیجه بیمار دچار سرگشتگی می‌شود و رفتار اجتماعی او نیز به اشکال مختلف نابهنجار می‌گردد. (مانند تغییر شخصیت، از بین رفتن حس مسئولیت، بی‌اعتنایی به هنجارهای اخلاقی و مانند آن. در حالی که عملکرد عقلانی فرد مثل توجه ،دقت ،حافظه،هوش وزبان کاملاً دست نخورده وسالم می ماند(آدافلپس و داماسیو[۴۸]،۲۰۰۰).

هوش هیجانی و هوش عمومی

هوش عمومی و هوش هیجانی توانایی‌های متضادی نیستند بلکه بهتر است که چنین بیان نمود که از یکدیگر متمایز هستند. همه ما ترکیبی از هوش و هیجان داریم، در واقع بین هوش عمومی و برخی از جنبه‌های هوش هیجانی همبستگی پایینی وجود دارد و باید گفت این دو قلمرو اساساً مستقل‌اند (گلمن، ۱۹۹۵).


نوع فایل: word

سایز :233 KB

تعداد صفحه:277خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:48

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

مدیران همواره با واژه های «مبهم» و «چندمعنای» ادبیات مدیریتی مواجه بوده اند. تبیین این واژه هـــــا می تواند در شناخت و بهره گیری بهتراز مباحث نظری سودمند باشد. استــــراتژی یکی از این زمینه هاست که با واژه هایی همچون برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تفکر استراتژیک و... انباشته شده است. هریک از این واژه ها خود گرفتار چند تعبیری و چند گونه نگری است. مایکل کازامانو و کنستانینوس مارکیدس (M.CUSUMANO & C.C- MARKIDES-2001) در مقدمه کتاب خود می نویسند: «فقدان یک تعریف همه پذیر، زمینه را برای هجوم تعابیر جذاب و عبارات باب روز گشوده است و این امر بر ابهام ما در مورد اینکه استراتژی چیست و یا چه باید باشد می افزاید».(1) تعجبی نیست که نشریه اکونومیست در مقاله ای ادعا می کند: «هیچکس به راستی نمی داند که استراتژی چیست؟»ایـــن مقاله به رویکرد تفکر استراتژیک می پردازد. زیربنای این مقاله، مقاله قبلی ما با عنوان «رویکردهای نوین استراتژی(2)» است که در اینجا بخش مهمی از آن، یعنی «تفکر استراتژیک» موردبررسی کاملتر و گسترده تری قرار می گیرد. در این بررسی ضرورت تفکر استراتژیک و مزیتهای آن، ماهیت و کارکرد آن و درنهایت یک الگوی مفهومی برای این شیوه تفکر تشریح می شود. منظور اصلی مقاله تنها تبیین این رویکرد مهم مدیریتی نیست بلکه آنچه امید داریم در انتهای مقاله حاصل شود شکل گیری مجموعه ای از مؤلفه های دیدگاهی پیرامون محیط کسب و کار است. دیدگاهی که می تواند اثربخشی مدیران را توسعه بخشد.

معرفی موضوع

اگر رویکردهای «نوین» استراتژی نبود، امروز استراتژی (همچون بسیاری از مفاهیم دیگر مدیریتی) به تاریخ ادبیات مدیریتی سپرده شده بود. دلیل این امر عدم تطابق ماهیت رویکردهای «کلاسیک» استراتژی با محیط کسب و کار امروز است. محیط کسب و کار امروز با ویژگیهایی همچون تغییرات پیچیده و غیرخطی، تحولات ناپیوسته و جهشی، تغییرات پی درپی پارادایم ها و رقابت بدون حیطه بندی قابل تعریف است و این خصوصیات صحت پیش بینــی محیط آینده را به شدت تضعیف می کند. در یک نظرسنجی که در سال 1984 توسط نشریه اکونومیست از 16 نفر شامل وزرای اقتصاد، دانشجویان دانشگاه هاروارد و رؤسای شرکتهای چندملیتی درمورد پیش بینی ده سال آینده صورت گرفت، بیش از 60 درصد پیش بینی ها با خطای زیادی همراه بود
(3) آنان با تمام تخصص و تجربیات خود نتوانسته بودند پیش بینی های صحیحی از قیمت نفت، مقایسه اقتصاد سنگاپور با استرالیا و دیگر موارد سوال را ارائه دهند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تفکر، استراتژیک
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:48

تفکر استراتژیک در مدیریت استراتژیک

تفکر استراتژیک در مدیریت استراتژیک


مدیریت استراتژیکمدیریت استراتژیک سعی براین دارد که مجموعه ای از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصولات دهه اخیر در زمینه خدمات مدیریتی و برنامه ریزی استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد مدیریت استراتژیک می تواند بعنوان محورهای تفکر استراتژیک کارآفرینی ، مدیریت استراتژیک مالی ، تولید ، پژوهش و آینده پژوهی، بازاریابی ، نوآوری و خلاقیت ، فلسفه وتوجه به تفکر استراتژیک ، منابع انسانی ، محیط شناسی و تئوری شناسی استراتژیک ، برنامه ریزی در سطح کلان ملی به کمک مدلهای ریاضی ، تکنولوژی ، دانش و فناوری ، مدلها و الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ، تجارت موفق و مطالعه موردی برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی ، نظامها و رویکردهای کنترل و پایش بر برنامه ریزی استراتژیک درسطح کلیه سازمانها مطرح نماید .تعریف مدیریت استراتژی

هنر و علم تدوین اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد باهداف بلند مدت خود دست یابند استراتژی قواعد و رهنمودهائی برای تصمیم گیری است که بر پایه محورهائی چون ویژگی های بازار ، برداررشد و برتریهای رقابتی استوار می گردد مدیریت استراتژیک رویه ای جامع است که از شناخت استراتژیک آغاز می شود و سازمان را در مسیر گام های بیشتر به جلو رهنمون می کند گامهائی که به تولید محصولات نو و به وجود آمدن بازار ها و فناوری های جدید و نیز قابلیت ساده منجر می نماید به نظر پورتر مدیریت استراتژیک استراتژی رقابتی عمل جستجو برای دستیابی به موقعیت رقابتی است تلاش در فراهم نمودن یک موقعیت سود آور و پایدار در برابر عوامل فشار در محیط سازمان دارد استراتژی یک جایگاه با ارزش و ممتاز و یکسری فعالیت هماهنگ متمایز می باشد ، استراتژی متمایز کردن فعالیت ها و یا انجام فعالیتهای مشابه با روش متمایز است از دیدگاه تامسون و استریکلند استراتژی اساساً یک فعالیت کار آفرینی است که با مخاطره و خلاقیت همراه است و سعی در شکار فرصت های رقابتی بازار دارد همچنین سلسله ای از اقدامات و برنامه ها برای دستیابی به هدف یا نتیجه ای خاص دارد روش استراتژیک ، خیلی ساده می تواند این باشد که تنها با یک سوال پندارهای غالب را به چالش فرا خواند چرا ؟ و آنقدر بی وقفه و بی رحمانه همین سوال را در مقابل آنها که مسئول انجام کارهای معمول هستند مطرح می کند تا خسته شوند .

تعریف واژه استراتژیککلمه استراتژی از کلمه یونانی ( stratego) مرکب از (stratos) به معنای ارتش و (eGo )بمعنای رهبرگرفته شده است با این تفاسیر برنامه ریزی استراتژیک نیز اساساً بر همین اساس تدوین می شود و کلیه سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی را در بر می گیرد.تعریف استراتژیاستراتژی را ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می کنند و اساس کار را مدیریت این تمایز می دانند تعریف دیگری نیز از استراتژی قابل مطرح می باشد و آن اینست که علم و هنر بکار گرفتنی نیروهای سیاسی ، اقتصادی ، روانی و نظامی یک ملت یا گروهی از ملت ها برای حداکثر حمایت از سیاست های اتخاذ شده که در زمان جنگ و صلح کاربرد دارد همچنین استراتژی نوع خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است که باید شرایط سه گانه را داشته باشد یعنی در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت وحیاتی سازمان که در محیط رقابتی قرار دارد بحث می نماید که در این رابطه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت جدید قابل طرح بوده ، به عبارتی استراتژی عبارتست از طرح و نقشه یعنی نوعی مسیر آگاهانه و مورد نظر یک رهنمود برای برخورد با یک وضعیت خدعه و فریب یک نقشه خاص یا مانور برای انحراف رقیب الگو به ویژه الگویی از یکسری اقدامات مشخص یعنی وسیله ای برای مشخص کردن جایگاه سازمان در محیط بازار و دیدگاه که استراتژی را یک مفهوم ذهنی می داند و دیدگاهی است مشترک که میان اعضاء یک سازمان بر مبنای مقاصد یا اقدامات آنان می باشد و در حقیقت می توان به نکات زیر توجه نمود .ایجاد یک بستر برای تغییر سازمانی
ایجاد تعهد و احساس مالکیت
ایجاد توازن بین ثبات و نوآوریاستراتژی یک واحد کاری مانند سازمانها و شرکتها ، برنامه ای است که خطوط راهنمای رفتار کاری واحد را در سطح وسیعی نشان می دهد برای یک سازمان این برنامه شامل انتخاب خدمات و مشتریهای سازمان ، اهداف اصلی که توسط این برنامه باید به آنها رسید و سیاستهای تهیه و تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف اصلی است ، شخصی که عهده دار تعیین و تنظیم استراتژی است باید ارتباطات و تاثیرات متقابل واحدهای مختلف را تحت کنترل خود در یابد از طرفی یک مدیر باید چشم انداز گسترده داشته باشد .مزایای مدیریت استراتژیکرویکرد مدیریت استراتژیک بر مبنای تعامل مدیران در همه سطوح سازمانی و کسب و کار تاکید نموده و نتایج رفتاری مشخصی را به همراه دارد که مشخصه نظام تصمیم گیری مشارکتی است به همین علت بررسی تشخیص و ارزیابی دقیق تاثیر فرموله کردن استراتژی بر عملکرد سازمان و یا کسب و کار اغلب نیازمند مجموعه ای از معیارهای مالی و غیره می باشد که اثربخشی مدیران را مورد ارزیابی قرار می دهند .به هر حال سودآوری ناشی از طرحهای استراتژیک و مدیریت تغییرات محیطی را می توان در توسعه فعالیتها و افزایش بهره وری و تحقق اهداف و اثربخشی فرآیند مدیریت علمی جستجو نمود . علاوه بر این موارد زیر را نیز می توان در سودآوری مدیریت استراتژیک مطرح نمود .فرآیند فرموله کردن استراتژی ، توانائی های سازمان و کسب و کار را برای حل مسائل افزایش می دهند . مدیران با تشویق و پاداش دادن به زیردستان موجب توجه آنها به ملاحظات برنامه ریزی گردیده و بدین طریق در پیش بینی و هدایت کار بوسیله کارکنان یاری و کمک می شوند.
تصمیمات استراتژیک مبتنی بر گروه شامل تعامل میان همه سطوح احتمالاً بهترین راه حل را در اختیار مدیران قرار می دهد و به علت تصمیمات بهتری احتمالاً محصول این فرآیند خواهد بود . نخست اینکه تولید استراتژیهای مختلف از طریق تعامل گروهی تسهیل می گردد و دیگر اینکه بررسی و ارزیابی انتخابها بهبود می یابد چرا که اعضای گروه پیش بینی هایی را بر اساس برداشتهای تخصصی ارائه می نمایند .
انگیزش کارکنان جهت درک بهتر آنها از رابطه بهره وری که در هر طرح استراتژیک روشن می گردد بهبود می یابد به عبارت دیگر زمانی که کارکنان و یا نمایندگان آنها در فرآیند فرموله کردن استراتژی مشارکت داشته باشند فهم بهتری از اولویتها و سیستم پاداش سازمان و یا کسب و کار داشته و بنابراین انگیزه بیشتری برای رفتار در جهت اهداف خواهند داشت .
شکاف و اصطکاک در فعالیتها و در میان افراد و گروههای گوناگون به دلیل مشارکت آنها در فرموله کردن استراتژی باید کاهش یابد چرا که فرآیند مذکور به روشن کردن نقشهای مختلف کمک می نماید و شکل گیری جلسات گروه که در مراحل مختلف فرآیند فرموله کردن استراتژی بوجود می آید فهم مسئولیتهای افراد گروههای فرعی را افزایش داده و مشخص تر می نماید .
مقاومت در مقابل تغییر کاهش می یابد و مشارکت مورد نیاز به حذف عدم اطمینان که با هر تغییر همراه بوده و ریشه اصلی مقاومتها است کمک می نمایند اگر چه مشارکت بدون اختیار و اقتدار تصمیم گیری ممکن است چندان مطلوب نباشد .برنامه ریزی استراتژیکبمنظور ایجاد زیر ساخت های لازم و جهت گیری برای استفاده از مکانیزم برنامه ریزی ، مدیریت استراتژیک بعنوان یکی از موثرترین رویکرد مدیریتی جایگاه ویژه در سازمانهای بزرگ و کوچک پیدا نموده است . درحال حاضر اکثر پروژه های مدیریتی در سطح دنیا ماهیت برنامه ریزی داشته و واژه استراتژیک در ادبیات بسیاری از دست اندرکاران مشهود است اما در سازمانهای داخل کشورما توجه و نگرش کمتری به زیر ساخت های استراتژیک می گردد. لذا بعلت عدم حمـایت مناسب و درک درست در انجام پروژه ها فعالیتهای انجام پذیرفته چندان موثر نبوده و مباحث مدیریتی استراتژیک بصورت کتابخانه در سازمانها در آمده و از رویکرد مناسب در سازمانها خبری نیست عدم حمایت و مشارکت مدیران ، درگیر نشدن کارکنان و واحدهای عملیاتی ، عدم تخصیص منابع با استراتژی ها ، عدم پایش و پیشرفت ، عملیاتی نمودن پروژه ها از جمله موارد قابل توجه در بروز این معضل در سطح سازمانها در کشور ما می باشند متاسفانه بنظر نگارنده ژست نمایش در زمینه اجرایی این شیوه مدیریت در سازمانهای کشور ما وجود دارد که ضمن هدر رفتن بودجه سازمانها درکشور، نتایچ پروژه را بیک عمل غیر کاربردی تبدیل می نماید باید اذعان داشت که تفکر استراتژیک مهمترین دغدغه اصلی مدیران سازمان بوده و اگر بخوخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تفکر، استراتژیک، مدیریت
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:27

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید.تفکر استراتژیک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند.جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی است. دنیای رقابت بی رحم است و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور)در بانک تجارت می باشد. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شد مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن سعی گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت سنجیده شود. روش تحقیق حاضر از نظر روش ،پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران ارشد بانک تجارت می باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگویی نداشتندو بخاطر این وضعیت جامعه آماری 43 نفر می باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) استفاده شد. در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید. برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. براساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی 30 کارمند در حوزه جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار آماری spss میزان پایایی سؤالات تفکر استراتژیک و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بترتیب 867/0 و 933/0 بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه­ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی برخی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت تأثیر مثبت داشتند.

واژگان کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک ، خلاقیت و شهود ، مزیت رقابتی و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات ‌تحقیق

مقدمه. 3

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 7

چارچوب نظری تحقیق.. 7

مدل تحلیلی تحقیق.. 8

فرضیه های تحقیق.. 11

.قلمرو تحقیق.. 12

محدودیت تحقیق.. 13

تعریف مفهومی متغیرها 13

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول : تفکر استراتژیک..... 17

مقدمه. 17

تعریف تفکر استراتژیک: 18

مدلی برای آموزش استراتژیک....... 19

عناصر تفکر استراتژیک....... 23

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک....... 24

تعریف برنامه ریزی استراتژیک..... 24

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: 25

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک..... 26

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک..... 27

ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک..... 28

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک..... 28

تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک..... 30

وابستگی و هم ترازی اساسی.. 32

برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک..... 33

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر. 34

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است... 34

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد. 35

چارچوب رابیک کیوب مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک..... 36

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟. 37

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر. 39

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها 40

بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید.. 41

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک..... 42

خلاقیت استراتژیک: 43

انواع تفکر و متفکران: 46

تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: 48

خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: 51

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک..... 51

راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: 55

تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21. 56

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 57

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی و کاربردآن.. 58

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 59

رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی 59

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 61

خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی.. 61

ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی.. 62

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک..... 63

فرهنگ و مکاتب فرهنگی مدیریت استراتژیک 64

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار. 67

فرهنگ سازمانی و تفکر استراتژیک : 68

تاثیر فرهنگ بر روی الگوهای شناختی : 69

ساخت فرهنگی که مشوق تفکر استراتژیک باشد.. 69

بخش دوم: مزیت رقابتی.. 71

مقدمه: 71

مزیت رقابتی و منشأ آن.. 72

انواع مزیت رقابتی.. 80

جایگاه و مدل رقابتی.. 87

اساس ماهیت رقابت: 88

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟. 89

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی.. 91

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی.. 92

روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: 98

روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی: 99

الف:رویکرد زنجیره ارزش: 99

ب)رویکرد وظیفه ای: 99

دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی.. 100

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: 106

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی.. 108

مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری.. 111

بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی.. 114

مقدمه. 114

چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی.. 114

فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی.. 114

تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی.. 115

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 115

الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 115

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 115

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق.. 118

جامعه و نمونه آماری.. 119

ابزار جمع آوری اطلاعات... 119

مقیاسهای پرسشنامه. 122

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات... 122

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 124

بررسی نرمال بودن دادهها 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات

مقدمه. 127

بخش اول: 128

توصیف آماری سؤالات پرسشنامه. 128

بخش دوم: 133

تجزیه و تحلیل استباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق). 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 199

بحث و نتیجه گیری.. 199

پیشنهادها 201

منابع و مآخذ

Abstract: 219

پیوست ها 220

فهرست جدول ها

جدول شماره 2-1: فرآیند برنامه ریزی استراتژیک. 26

جدول 2-3مقایسه تفکر استدلالی و شهودی 54

جدول 2-4 اعمال رهبری که منجر به ایجاد یک فرهنگ استراتژیک می شود 70

جدول 2-5هفت مدل کسب کار اینترنتی 98

جدول شماره 3-1: ابعاد تفکر استراتژیک و تعداد سؤالات مربوط به هر مولفه در پرسشنامه 120

جدول شماره 3-2: ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی و تعداد سؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه 121

جدول شماره 3-3: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سؤال پرسشنامه تفکر استراتژیک. 122

جدول شماره 3-4 مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع 122

جدول شماره 3-5 : آزمون پایایی سؤالات پرسشنامه تفکر استراتژیک. 123

جدول شماره 3-6 : آزمون پایایی سؤالات پرسشنامه عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی 123

جدول شماره 3-7 نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن 124

جدول شماره 3-8 نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی و ابعاد آن 125

جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت 128

جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤالات تفکر استراتژیک. 129

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤالات ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) 130

جدول شماره 4 – 4 : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 131

جدول شماره4-5 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر استراتژیک با شایستگیهای منحصربه فرد 134

جدول 4-6: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر استراتژیک و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 135

جدول4-7: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر استراتژیک و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 136

جدول شماره4-8 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی چشم انداز سیستمی با شایستگیهای منحصربه فرد 137

جدول 4-9: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 138

جدول4-10: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 139

جدول شماره4-11 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تمرکز برقصد با شایستگیهای منحصربه فرد 140

جدول 4-12: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمرکز برقصد و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 141

جدول4-13: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 142

جدول شماره4-15 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی فرصت طلبی هوشمند با شایستگیهای منحصربه فرد 143

جدول 4-16: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 144

جدول4-17: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 145

جدول شماره4-18 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکردر زمان با شایستگیهای منحصربه فرد 146

جدول 4-19: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 147

جدول4-20: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 148

جدول شماره4-21 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر فرضیه محور با شایستگیهای منحصربه فرد 149

جدول 4-22: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصربه فرد 150

جدول4-23: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکرفرضیه محور و تاثیر آن بر شایستگیهای منحصر به فرد 151

جدول شماره4-24 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکراستراتژیک با قابلیت دوام و پایداری 152

جدول 4-25: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکراستراتژیک و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 153

جدول4-26: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکراستراتژیک و تاثیر آن بر قابیلت دوام و پایداری 154

جدول شماره4-27 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی چشم انداز سیستمی با قابلیت دوام و پایداری 155

جدول 4-28: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 156

جدول4-29: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 157

جدول شماره4-30 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تمرکز بر قصد با قابلیت دوام و پایداری 158

جدول 4-32: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 159

جدول4-33: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابلیت دوام و پایداری 160

جدول شماره4-34 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی فرصت طلبی هوشمند با قابلیت دوام و پایداری 161

جدول شماره4-37 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر در زمان با قابلیت دوام و پایداری 162

جدول شماره4-40 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر فرضیه محور با قابلیت دوام و پایداری 163

جدول شماره4-43 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکراستراتژیک با قابلیت حفظ(نگهداری) 164

جدول 4-44: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکراستراتژیک و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 165

جدول4-45: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکراستراتژیک و تاثیر آن بر قابلیت حفظ (نگهداری) 166

جدول شماره4-46 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی چشم انداز سیستمی با قابلیت حفظ(نگهداری) 167

جدول 4-47: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 168

جدول4-48: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر قابلیت حفظ (نگهداری) 169

جدول 4-50: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 171

جدول4-51: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر قابلیت حفظ (نگهداری) 172

جدول شماره4-52 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی فرصت طلبی هوشمند با قابلیت حفظ(نگهداری) 173

جدول 4-53: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 174

جدول4-54: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر فرصت طلبی هوشمند و تاثیر آن قابلیت حفظ(نگهداری) 175

جدول شماره4-55 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر در زمان با قابلیت حفظ(نگهداری) 176

جدول 4-56: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 177

جدول4-57: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر قابلیت حفظ (نگهداری) 178

جدول شماره4-58 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر فرضیه محور با قابلیت حفظ(نگهداری) 179

جدول 4-59: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 180

جدول4-60: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر قابلیت حفظ(نگهداری) 181

جدول شماره4-61 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر استراتژیک با فرصت شناسی/وقت شناسی 182

جدول 4-62: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر استراتژیک و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 183

جدول4-63: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر استراتژیک و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 184

جدول شماره4-64 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی چشم انداز سیستمی با فرصت شناسی/ وقت شناسی 185

جدول 4-65: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 186

جدول4-66: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر چشم انداز سیستمی و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 187

جدول شماره4-67 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تمرکز بر قصد با فرصت شناسی/وقت شناسی 188

جدول 4-68: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 189

جدول4-69: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تمرکز بر قصد و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 190

جدول شماره4-70 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی فرصت طلبی هوشمند با فرصت شناسی/وقت شناسی 191

جدول شماره4-73 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر در زمان با فرصت شناسی/وقت شناسی 192

جدول 4-74: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 193

جدول4-75: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر در زمان و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 194

جدول شماره4-76 : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی تفکر فرضیه محور با فرصت شناسی/وقت شناسی 195

جدول 4-77: تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 196

جدول4-78: ضرایب پارامتر فرضیه اول مربوط به متغیر تفکر فرضیه محور و تاثیر آن بر فرصت شناسی/وقت شناسی 197

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4 128

نمودار شماره 4- 1: رگرسیون خطی فرضیه 1تحقیق 136

نمودار شماره4-2: رگرسیون خطی فرضیه1-1 تحقیق 139

نمودار شماره4-3: رگرسیون خطی فرضیه1-2 تحقیق 142

نمودار شماره4-4: رگرسیون خطی فرضیه1-3 تحقیق 145

نمودار شماره4-5: رگرسیون خطی فرضیه 1-4تحقیق 148

نمودار شماره4-6: رگرسیون خطی فرضیه1-5 تحقیق 151

نمودار شماره4-7: رگرسیون خطی فرضیه2 تحقیق 154

نمودار شماره4-8: رگرسیون خطی فرضیه 2-1تحقیق 157

نمودار شماره4-9: رگرسیون خطی فرضیه2-2 تحقیق 160

نمودار شماره4-13: رگرسیون خطی فرضیه3 تحقیق 166

نمودار شماره4-14: رگرسیون خطی فرضیه3-1 تحقیق 169

نمودار شماره4-15: رگرسیون خطی فرضیه3-2 تحقیق 172

نمودار شماره4-16: رگرسیون خطی فرضیه3-3 تحقیق 175

نمودار شماره4-17: رگرسیون خطی فرضیه3-4 تحقیق 178

نمودار شماره4-18: رگرسیون خطی فرضیه3-5 تحقیق 181

نمودار شماره4-19: رگرسیون خطی فرضیه4 تحقیق 184

نمودار شماره4-20: رگرسیون خطی فرضیه 4-1تحقیق 187

نمودار شماره4-21: رگرسیون خطی فرضیه4-2 تحقیق 190

نمودار شماره4-23: رگرسیون خطی فرضیه4-4 تحقیق 194

نمودار شماره4-24: رگرسیون خطی فرضیه4-5 تحقیق 197

فهرست شکلها

شکل 1-1 مدل تحلیلی تحقیق 8

شکل 1-2 مدل عملیاتی 9

شکل 1-3 مدل عملیاتی تحقیق 10

شکل شماره2-1: تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک. 33

شکل شماره2-2: رابطه تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک با مدیریت استراتژیک. 42

شکل 2-8 عوامل زمینه ای 116

جدول شماره 3-6 مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) 122خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:25

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان

مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود. به این منظور تعداد234 نفر از مادران کودکان 6 ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تفکر نوع دوم مادران ، به ویژه سبک تفکر محافظه کار به شکل مثبت اضطراب کودک را پیش بینی می کند. انتظارات نامناسب از کودک و فقدان همدلی نسبت به نیازهای کودک نیز اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی می کند. ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک، اضطراب را به شکل بهتری پیش بینی می کند.

کلید واژه: 1-سبک های تفکر 2-نگرش های فرزند پروری 3- اضطراب کودکان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات......................................................................................................................................... 2

2-1- بیان مسئله................................................................................................................................. 6

3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 9

4-1-اهداف پژوهش:.......................................................................................................................... 10

5-1-پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش............................................................................................. 10

1-5-1-پرسش های پژوهش........................................................................................................... 10

2-5-1-فرضیه‌ها:................................................................................................................................. 10

6-1- متغیرهای پژوهش................................................................................................................... 11

1-6-1- نگر ش های فرزندپروری ................................................................................................. 11

2-6-1- سبک های تفکر.................................................................................................................. 13

3-6-1- اضطراب................................................................................................................................. 17

فصل دوم

2-پیشینه پژوهش............................................................................................................................... 20

1-2-مقدمه............................................................................................................................................ 20

2-2-بخش اول : عامل های خانوادگی.......................................................................................... 20

1-2-2- وراثت و ژنتیک.................................................................................................................... 21

1-1-2-2- بازداری رفتاری............................................................................................................... 22

2-1-2-2-خلاصه و نتیجه گیری................................................................................................... 22

2-2-2- دلبستگی............................................................................................................................... 23

3-2-2-روابط خانوادگی.................................................................................................................... 23

1-3-2-2- نزاع زناشویی................................................................................................................... 23

2-3-2-2-کیفیت ازدواج.................................................................................................................. 24

3-3-2-2- هم والدینی..................................................................................................................... 25

4-3-2-2-تاثیر سازگاری زناشویی بر فرزند پروری و اضطراب کودک................................. 27

5-3-2-2- اندازه خانواده، ترتیب تولد و تسلط خواهر و برادری........................................... 28

4-2-2- الگوبرداری والدین............................................................................................................... 29

5-2-2- فرزندپروری........................................................................................................................... 30

1-5-2-2-الگوی تربیتی استبدادی............................................................................................... 31

2-5-2-2-فرزند پروری مقتدرانه.................................................................................................... 32

3-5-2-2-الگوی تربیتی سهل گیر................................................................................................ 32

6-2-2-رفتارهای خاص فرزند پروری............................................................................................ 34

7-2-2- شناخت و عقاید والدین.................................................................................................... 34

1-7-2-2- عقاید و شناخت در مورد رفتار اضطرابی................................................................ 35

2-7-2-2- ادراک والدین از کنترل شخصی............................................................................... 36

3-7-2-2- شناخت به عنوان واسطه ی فرزند پروری و اضطراب......................................... 38

3-2- بخش دوم:سبک های تفکر................................................................................................... 38

1-3-2-نظریه های سبک های هوش........................................................................................... 39

2-3-2-نظریه خود مدیریتی ذهنی............................................................................................... 40

3-3-2-متغیر های موثر درشکل گیری سبک های تفکر........................................................ 40

1-3-3-2-فرهنگ............................................................................................................................... 41

2-3-3-2-جنسیت............................................................................................................................. 41

3-3-3-2-سن..................................................................................................................................... 41

4-3-3-2-سبکهای تفکر والدین..................................................................................................... 42

5-3-3-2-مدرسه و شغل................................................................................................................. 42

4-2-2-پژوهش ها مربوط به سبک تفکر..................................................................................... 44

5-2-2-نگرش های فرزند پروری.................................................................................................... 45

1-5-2-2-انتظارات نامناسب والدین از کودکان......................................................................... 45

2-5-2-2-فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک................................................................. 46

3-5-2-2-عقیده ی قوی والدین در استفاده از تنبیه بدنی................................................... 47

4-5-2-2-معکوس شدن نقش­های والد- فرزند......................................................................... 48

5-5-2-2-اجحاف در توان واستقلال کودک ............................................................................. 48

فصل سوم: روش تحقیق

1-3- مقدمه.......................................................................................................................................... 52

2-3- روش............................................................................................................................................ 52

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری...................................................................................... 52

4-3- ابزار تحقیق................................................................................................................................ 54

1-4-3- پرسش‌نامه ی سبک‌های تفکر استرنبرگ.................................................................... 55

1-1-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر........................................................ 56

2-4-3- پرسش نامه‌ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2).................................. 56

1-2-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)... 58

2-2-4-3-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری.............................................................. 58

3-2-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال-

نوجوان (AAPI-2)............................................................................................................................... 59

3-4-3-مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P).................................... 60

1-3-4-3-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P).. 61

2-3-4-3- تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P)............. 62

3-3-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد. ..... 62

5-3- روش جمع‌آوری داده‌ها.......................................................................................................... 63

6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................................................................. 64

فصل چهارم : نتایج

1-4- مقدمه.......................................................................................................................................... 66

2-4- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش....................................................................... 66

3-4-روایی پرسشنامه ی نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال(AAPI-2).......... 69

1-3-4-تحلیل عاملی AAPI-2....................................................................................................... 69

2-3-4-همبستگی زیر مقیاس های AAPI-2 با یکدیگر و مقیاس کلی............................. 72

4-4- پایایی پرسشنامه نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال AAPI-2))............ 73

1-4-4-همسانی درونی AAPI-2............................................................................................... 73

2-4-4-ضریب پایایی به روش تصنیف ........................................................................................ 73

5-4-نتایج تعیین روایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد SCAS-P......... 74

1-5-4-همبستگی گویه ها با مقیاس کلی.................................................................................. 74

2-5-4-همبستگی زیر مقیاس‌های آزمون با یکدیگر و مقیاس کلی.................................... 77

6-4-پایایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P)...................... 78

1-6-4-همسانی درونی SCAS-P ............................................................................................ 78

2-6-4-پایایی به روش تصنیف برای(SCAS-P) .................................................................. 78

7-4-یافته های استنباطی................................................................................................................ 79

1-7-4-سبک های تفکر و اضطراب............................................................................................... 79

2-7-4-نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب کودک.................................................. 80

3-7-4-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر ................................................ 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-مقدمه............................................................................................................................................ 83

4-5- سبک های تفکر مادران و اضطراب کودک ..................................................................... 83

1-4-5- نتیجه گیری......................................................................................................................... 85

5-5- نگرش های نا مناسب فرزند پروری مادران و اضطراب کودکان.................................. 87

1-5-5-انتظارات نا مناسب و اضطراب.......................................................................................... 87

2-5-5- فقدان همدلی و اضطراب................................................................................................. 87

5-5-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر مادران در پیش بینی اضطراب

کودک.................................................................................................................................................... 89

6-5-نتیجه گیری................................................................................................................................ 90

7-5-نتیجه گیری نهایی ................................................................................................................... 90

8-5-پیشنهادات ................................................................................................................................. 91

منابع ....................................................................................................................................................... 93

پیوست ها............................................................................................................................................... 94

فهرست جدول ها

جدول شماره 1-3: سن مادر

جدول شماره 2-3: جنس کودک

جدول شماره 3-3: تحصیلات مادر

جدول شماره 4-3: وضعیت اشتغال

جدول شماره 5-3: وضعیت اقتصادی

جدول شماره 1-4: میانگین و انحراف استاندارد سبک های تفکر

جدول شماره 2-4: میانگین و انحراف استاندارد نگرش های نامناسب فرزند پروری

و اضطراب کودک

جدول شماره 3-4: همبستگی متغیرهای پژوهش

جدول شماره 4-4: همبستگی زیر مقیاس ها با یکدیگر

جدول 5-4: تحلیل عاملی پرسش نامه ی (( AAPI-2

جدول 6-4: همسانی درونی (آلفای کرونباخ) زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی

پرسش‌نامه‌ی AAPI-2

جدول شماره 7-4: ضریب پایایی همبسته اسپیرمن- برون برای

پرسش نامه ی AAPI-2

جدول شماره 8-4: همبستگی گویه ها با مقیاس کلی پرسش نامه اضطراب کودک

جدول شماره 9-4: ماتریس همبستگی زیر مقیاس ها

جدول شماره 10-4: ضریب پایایی همبسته برای زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی

جدول 11-4 : ضرایب آلفای کرونباخ، مقیاس کلی و زیر مقیاس های

پرسش‌نامه‌ی (SCAS-P)

جدول شماره 12-4: تحلیل رگرسیون سبک‌های تفکر مادران و اضطراب کودک

جدول شماره 13-4: تحلیل رگرسیون نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب

کودک

جدول 14-4: تحلیل رگرسیون نگرش‌های فرزند پروری و سبک های تفکرخرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 18:16

اقدام پژوهی درس انشاء، بهبود بخشیدن به تفکر خلاق دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با کمک درس انشا تفکر خلاق را در فراگیرانم بهبود ببخشم. اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد. فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 20         فهرست مطالب مقدمه: بیان مسئله  کلاس انشا را از حالت خشک و سرد بیرون بیاورم؟  تعریف واژگان و مفاهیم: انشا از نظر لغوی: انشاء چیست؟  —تعریف مهارت تفکر خلاق: انواع تفکر: مراحل تفکر خلا ق: ویژگی های افراد دارای تفکر خلا ق: تعریف دانش آموز  پیشینه علمی: گردآوری اطلاعات ( شواهد 1)  اجرای طرح جدید و نظارت بر آن   با توجه به مطالبی که ذکر شد: گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 )  -ارزش یابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار  -تجدید نظر و دادن گزارش نهایی یا اطلاع رسانی   نتیجه گیری: منابع:   مقدمه: انسان تنها آفریده ای است که می تواند منظور خود را با زبان و به وسیله نماد ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 20:23

مقاله بررسی نقش موانع تفکر سیستمی در بهره وری سازمان

چکیده: تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی و پدیده های آن است. این شیوه تفکر، روششناسی مؤثری را برای سیستم های اجتماعی- فرهنگی در محیط آکنده از آشفتگی وپیچیدگی ارائه میدهد. در تفکر سیستمی، صرفاٌ به اجزاء و جزئیات یک سیستم نگاه نمیشود بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهمکنش اجزاء و محیط بررسیمیشود. موانع و عواملی سبب میشود انسانها از تفکر سیستمی دور شوند. تفکر سیستمی تفکری کلنگر است در حالی که تکیه صرف بر جزءنگری، امکان فهم الگوهایحاکم بر پدیده و سیستم را از بین میبرد. تمرکز بر روی وقایع، و بویژه وقایع ناگهانی، باعث میشود انسان الگوی تغییرات درازمدت را که در پشت رخدادها نهفته استدرک نکند. از اینرو، منفی نگری و سرزنش کردن شرایط محیطی تشدید میشود و انسان خیال میکند چیزی در بیرون از سیستم سبب بروز مشکلات است، در حالیکهتمامی اسباب و علل مسائل در درون سیستم نهفته است. دام دیگر در این زمینه، تف ...ادامه مطلب
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 19:29

پاورپوینت تفکر سیستمی

              برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید. ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، تفکر، سیستمی
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 16:11

دانلود الگوی برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی

دانلود الگوی برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی جهت ارائه به جشنواره الگوهای برتر تدریس با فرمت ورد و قابل ویرایش و در 13 ص تدوین الگوی برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی فرصت مناسبی است تا مربیان ،مشاوران و دبیران این درس با شیوه های موفق و فعال تدریس آشنا شوند. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستیابی به مراتبی از حیات طیبه را به عنوان هدف برای آموزش و پرورش تعیین کرده است. آنچه در این سند مد نظر قرار دارد، شکوفایی فطرت و ارتقای پنج عنصر: تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق در چهار عرصه ارتباط با خدا، خود، خلق و خلقت است. آشنایی دانش‌آموزان با سبک زندگی ایرانی و اسلامی یکی از اهدافی است که آموزش و پرورش مدنظر داردو بر همین اساس است که الگوهای برتر تدریس در این درس مورد نیاز همگان در عرصه آموزش قرار می گیرد. فایل حاضر مبتنی بر اهمیت از درس مهم و الگوی برتر تدریس در این موضوع می باشد. ...ادامه مطلب
1 2 3 >>