X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:48

آیا موسیقی آرام بخش می تواند در تمرکز دانشجویان تأثیر گذار باشد

آیا موسیقی آرام بخش می تواند در تمرکز دانشجویان تأثیر گذار باشد

چکیده

در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی 1387 پرداخته شد ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی در سال تحصیلی 88 – 1387 می باشد که از این گروه تعداد 50 نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای 25 نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای 25 نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است .

ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته ، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است :

بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و .......... نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد .

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول ۲

مقدمه ۳

موسیقی ۴

بیان مسئله ۷

اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۹

هدف تحقیق ۱۹

سؤال پژوهش ۲۰

فرضیه پژوهش ۲۰

تعاریف مفهومی : ۲۰

۱ – موسیقی : ۲۰

۲ – دقت و تمرکز : ۲۰

تعاریف عملیاتی ۲۱

موسیقی : ۲۱

۲ – دقت : ۲۱

فصل دوم ۲۲

پیشینه تحقیق ۲۲

هنر درمانی ۲۳

تعریف هنر ۲۴

مقدمه ۲۴

تعریف کنونی هنر درمانی ۲۵

بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA ) ۲۷

هنر درمانی به عنوان یک تخصص ۲۷

تاریخچه : ۲۹

سرآغازها ۳۱

وضعیت موجود ۳۴

جایگاه تئوری در هنر درمانی ۳۶

روش شناسی در هنر درمانی ۴۱

تعریف موسیقی درمانی : ۴۴

موسیقی درمانی چیست ؟ ۴۷

موسیقی درمانگر کیست ؟ ۴۹

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟ ۵۰

چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟ ۵۱

اهداف موسیقی درمانی ۵۳

فهم موسیقی ۵۵

پژوهشهایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی ۵۶

موسیقی درمانی برای همه ۵۷

اصول موسیقی ۵۷

مقدمه ۶۰

بیان مسئله ۶۲

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶۴

سوالات تحقیق : ۶۶

ابزار تحقیق : ۶۶

مقدمه ۶۷

فالگیری چیست؟ ۶۸

سوابق نظری ۷۱

سوابق تجربی ۷۷

مقدمه ۷۷

انواع فال : ۷۸

دلایل و عواملی که باعث گرایش به فال می شود؟ ۸۰

فالگیر کیست؟ ۸۲

زنان مشتریان اصلی فالگیری : ۸۴

پیامدهای گسترش پدیدۀ فالگیری ۸۶

فصل سوم ۸۸

تعریف تحقیق و انواع روشهای تحقیق ۸۹

روش تحقیق: ۸۹

نمونه گیری و روش نمونه گیری: ۹۰

روش جمع آوری: ۹۰

فصل چهارم ۹۰

مقدمه ۹۱

فصل پنجم ۱۱۶

بحث و نتیجه گیری ۱۱۶

بیان مشکلات تحقیق ۱۲۰

آمادگی ۱۲۷

شنیدن موسیقی ۱۲۸

جمع آوری و جذب انرژی ۱۲۹

تغییر جلسه های شفا بخشی ۱۳۰

ابزار اصلی موسیقی درمانی ۱۳۱

ابزار شماره ۱ موسیقی ۱۳۱

سبکهای موسیقی وریتم ۱۳۱

ابزار شماره ۲ موسیقی ۱۳۲

درمان از طریق تن و آلات موسیقی ۱۳۲

ابزار شماره ۳ موسیقی ۱۳۴

درمانهای صوتی ۱۳۴

زبان عملیات عالی مغز ۱۳۵

تأثیر علمی لالائی ها ۱۳۷

پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت ۱۳۸

هوش تجسمی ۱۴۰

تجدید حیات صوتی ۱۴۱

بالا بردن سرعت یادگیری ۱۴۷

گوش دادن به موسیقی ۱۴۸

الف -شنیدن اصوات ( آناتومی صدا ، شنیدن ، گوش کردن ) ۱۴۹

ب – هیأت صوت ۱۵۰

دیدن صوت ۱۵۱

هنر شنیدن ۱۵۱

گوش راست وگوش چپ ۱۵۲

گوش و حالت بدن ۱۵۳

دو چنگ هماهنگ ۱۵۴

صدا درمانی ۱۵۴

داستانهای شفابخش معجزه آسا ۱۵۵

اختلال کمبود توجه ۱۵۶

بیماری آلزایمر ( فراموشی ) ۱۶۱

تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴

چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴

طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی ۱۶۹

تم های آرام بخش ۱۷۴

موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران ۱۷۷

عوامل تعیین کننده انتخاب محرک ۱۸۲

همبسته های فیزیولوژیایی توجه ۱۸۳

تقسیم بندی دقت ۱۸۴

الف – متمرکز : ۱۸۴

ب – پراکنده : ۱۸۵

شرایط دقت ۱۸۵

اقسام دقت ۱۸۷

عوامل مؤثر بر دقت ۱۹۰

الف – عوامل خارجی : ۱۹۰

ب – عوامل روانی : ۱۹۳

ابزار سنجش دقت ۱۹۴

فصل سوم ۱۹۵

روش اجرای تحقیق ۱۹۵

جامعه ۱۹۶

نمونه و روش نمونه گیری ۱۹۶

روش پژوهش ۱۹۶

ابزار و وسایل اندازه گیری ۱۹۶

روش انجام آزمون ۱۹۷

روش نمره گذاری آزمون ۱۹۸

روشهای آماری ۱۹۸

آمار توصیفی : ۱۹۸

آمار استنباطی : ۱۹۸

مقدمه ۱۹۸

بیان مسئله ۲۰۰

اهداف تحقیق: ۲۰۲

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۰۳

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۰۴

سوالات تحقیق : ۲۰۵

مقدمه ۲۰۶

فالگیری چیست؟ ۲۰۷

فالگیری به مثابه آگاهی کاذب در خلاء آگاهی : ۲۰۹

فصل چهارم ۲۱۱

تجزیه و تحلیل داده ها ۲۱۱

مقدمه ۲۱۲

بیان مسئله ۲۱۷

اهداف تحقیق: ۲۱۸

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۱۹

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۲۰

سوالات تحقیق : ۲۲۱

ابزار تحقیق : ۲۲۱

سوابق تجربی ۲۲۲

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۲۳

سوالات تحقیق : ۲۲۴

ابزار تحقیق : ۲۲۵

فصل پنجم ۲۴۰

نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها ۲۴۰

موسیقی درمانی ۲۴۱

موسیقی ۲۴۱

جامعه آماری ۲۴۲

ابزارسنجش ۲۴۲

نتایج تحقیق ۲۴۳

نظر پژوهشگر ۲۴۴

محدودیت ها ۲۴۴

پیشنهادات ۲۴۵

منابع ۲۴۶

ضمائم ۲۴۸

هنر درمانی

رنگ ها بینی به جــز ایــن رنـــگ ها گوهران بینی بــــه جــــای سنگ ها

گر هر چه بلکــه دریــــایــــی شوی آفتــاب چــــرخ پیمائــــی شـــویی

نقش اگر غمگیـــن نـــــگاری بر ورق او نــــدارد از غـــم و شادی سبــق

صورتـش غمگیــن و او فـــارغ از آن صورتش خندان و او زان بـی نشان

وین غم و شـادی که اندر دل خفیست پیش آن شادی و غم جز نقش نیست

نقش بـــا نقـــاش چــته اسگالد دگـر چون سگالش اولین بخشیــد و نظـر

روز اول نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته چو کودک در شکــــم

« دفتر اول مثنوی مولانا »

برای مواجهه شدن با سوالات بی شمار این جهان درهایی از رنج های بی شمارش راهی جز رشد هوشیارانه ای برای پیمودن نیست . این هوشیاری ، آن نوع هوشیاری است که از خلال رویا شدن حس زیبا شناسی و ادراک آن حاصل می شود و تداوم می یابد . ( کنگره هنر درمانی ، ۱۳۸۵ )

این هوشیاری روح شناخت زیبائی های این جهان را در زبان موسیقی ، زبان رقص ( ریتم حرکت) و زبان شعر که به بیانی مهربان ترین و شاید عاشقانه ترین پیام های خلقت می باشند ، بازشناسی می کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هویت می کشاند و پیام آنها را به زبان رنگ – شکل – طراحی – نقاشی و نور و ………. تفسیر نموده و با نهادو درون انسان و هستی پیوند می دهد و معنا می کند ( کنگره هنر درمانی ، ۱۳۸۵ )

هنر این چشمه زاینده که آب حیات از آن می جوشد ، دارای ارزش جاودانگی و بخشیدن حیات ابدی است . هر کس بخواهد حیات جاودانه بیابد باید در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در دریای هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازندة خود بجا آورده و نماز می گذارند . ( کنگره هنر درمانی ، ۱۳۸۵ )

جملـــــه هستــی در ایـن افلاک پیر در سماعند هم چو من در ذات خویش

تعریف هنر

مقدمه

هنر ، مفهوم وسیع و پر راز و رمزی دارد . جنبه ای از تعریف هنر ، آسمانی و ذهنی است مانند احساسات و افکار خوب داشتن ، عاشق بودن ، مهر ورزیدن به زیبائی ها ، لذت بردن از خدمت به دیگران ، نوع دوستی و بخشیدن دیگران و …………

اما جنبه ای از آن نیز عینی و قابل لمس است . مانند یک انجام خوب ؛ مثلاً مهارت در ساختن چیزی ، خلاقیت یافتن در امری ، شعر خوبی نوشتن ، صدای دلنوازی داشتن ، نگاه زیبا کردن ، حرکت لطیف کردن ، خوب راه رفتن ، دلنشین بودن و توانائی در برقراری ارتباط ، اما مهم تر آن که از طریق زبان هنر می توان دیگران را درک کرد ؛ البته دامنه هنر بسیار گسترده و شامل انواع فعالیتهای تخصصی می باشد که افراد می توانند از طریق آن با جهان رابطه برقرار سازند . ( کنگره هنر درمانی ، ۱۳۸۵ )

تعریف کنونی هنر درمانی

هنر دارای ارزش تشخیص و شفا بخشی چند جانبه می باشد که بسیار جالب توجه است . اگر هنر در این قالب به کار رود ، هنر درمانی خوانده می شود و ابزاری می گردد که می توان با استفاده از آن انسان ها را از مشکلاتشان نجات داد . مسلماً کسانی که دارای مشکلات سازشی هستند می توانند با تصویر سازی ذهنی و پیاده کردن آن به حل مسائل خود نائل آیند . این امر قاعدتاً با کمک یک هنر درمانگر قابل و حرفه ای زودتر به هدف می رسد. هنر درمانگر توانا و ورزیده برای رسیدن به هدف در اجرای طرح های درمانی ، باید قادر به درک ماهیت مشکل فرد مبتلا به بیماری باشد و بتواند با فضای روانی بیمار ارتباط برقرار کند و فرصت های درونی او را بشناسد تا موفق شود . طبعاً در این گونه درمان ها شیوه کار دارای نقش اساسی است . به عنوان مثال می توان از هنر نقاشی یا سایر اشکال هنر درمانی همچون موسیقی ، آواز ، فنون روان نمایشی ، کاردرمانی و ………. بحث به میان آورد . کیفیت درمان در هر یک از این عوامل تابع حساسیت درمانگر و ماهیت مشکل مراجع / بیمار خواهد بود .

هنر درمانی همچون یک نظام معین به سرعت در طی ۳۰ سال گذشته رشد کرده است . فینک ، گلدمن ، لویک ( ۱۹۶۷ ) ، هنر درمانی را این گونه تعریف می کنند : ” هنر درمانی عبارت است از نظامی است که عناصر درمانی را با منابع ثبت نشده خلاقیت و احساس در بیمار پیوند می دهد ” . منظور از منابع ثبت نشده خلاقیت ، فعالیت های مربوط به ایجاد کردن و ساختن است که می توان آنها را جایگزین علائم روان نژندی نمود ، بدین صورت که با تقویت دفاع های موفقیت آمیز بیمار او را به حالت قبل از بیماریش سوق داد . این امر باعث ایجاد ارتباط مشخص بیمار با درمانگر می شود . در این مورد انجمن هنر درمانی آمریکا بیان می کند که هنر درمانی موقعیتی را برای بیان غیر کلامی و برقراری تماس فراهم می سازد ، یعنی کاربرد اصول درمان برآن است که فرآیند خلاق می تواند به معنای سازگاری با تعارضات هیجانی و پرورش خودآگاهی و رشد فردی تلقی شود .

هنر درمانی به عنوان ابزاری برای روان درمانی ، در واقع تلاشی سازمان یافته جهت کمک به فرد است تا ارتباط سازگارانه بهتری بین درون خود و جهان بیرون ، پیدا کند . ( همان منبع )

بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA )

انجمن هنر درمانی آمریکا سازمانی شکل یافته از فعالیت های تخصصی است و بر این باور است که در فرآیند خلاقیت ، پدیدة هنر متولد می گردد . هنری که خود شفادهنده و تعالی بخش زندگی است . هدف این انجمن فراهم آوردن زمینه ای است که بتواند به طرفداران خود و تمام مردم در زمینه هنر درمانی اعطاء صلاحیت کند و از این طریق خدمتی را ارائه دهد (همان منبع).

نوع فایل: word

سایز : 154 KB

تعداد صفحه:239خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:27

شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند

شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.

واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.

عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات ۱

۱-۱-بیان مسئله : ۲

۱-۲-اهمیت وهدف تحقیق ۲

۱-۳-سوال مورد تحقیق ۳

۱-۴-فرضیه : ۴

۱-۵-تعریف واژگان : ۴

۱-۶-محدودیتها : ۵

۱-۷-پیشینه تحقیق ۵

۱-۸-روش تحقق : ۶

فصل دوم ۷

۲-۱-بررسی واژه قضاء: ۸

۲-۲-دادرسی در اسلام : ۱۰

۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام: ۱۳

۲-۴-اقسام قضاء : ۱۵

۲-۵-مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام : ۱۶

الف ـ آیات الهی : ۱۷

ب ـ احادیث و روایات: ۱۸

۲-۶-جایگاه وشان قاضی : ۱۹

خطر قضاوت : ۲۰

۲-۷-قضاء بخشی از وظایف رهبری است: ۲۰

۲-۸-انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه : ۲۱

۲-۹-اذن عام و اذن خاص : ۲۳

۲-۱۰-انتصاب قاضی در زمان غیبت : ۲۵

۲-۱۱-انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت : ۲۶

۲-۱۲-خلافت بر اساس شورا چیست؟ ۲۶

۲-۱۳-چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن : ۲۸

فصل سوم ۲۹

طرق اثبات ولایت قاضی : ۳۰

۳-۱-۱- استماع : ۳۰

۳-۱-۲-اقامه بینه : ۳۱

۳-۱-۳-استفاضه : ۳۱

۳-۱-۶-مکاتبه : ۳۵

۳-۱-۷-ادعای قاضی : ۳۶

۳-۲-چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی: ۳۶

۳-۳-چگونگی قبول یا ردّ حکم: ۳۶

۳-۴-دلیل تشتّت آراء چیست؟ ۳۷

۳-۵-دلایل وجوب قضاء : ۳۸

۳-۶-مستندات استحباب قضاء ۳۹

۳-۷-نتیجه: ۴۰

فصل چهارم ۴۱

۴-۱شرایط قاضی : ۴۲

۴-۲-۱-بلوغ ونظر امامیه : ۴۴

۴-۲-۲-نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ: ۴۵

۴-۲-۳-ادّله شرط تحقّق بلوغ : ۴۵

۴-۳-عقل : ۴۹

۴-۴-اسلام ۵۱

۴-۴-۱- نظر فقهای شیعه : ۵۱

۴-۴-۲- نظرات فقهای اهل سنّت: ۵۲

۴-۴-۳-اجماع ۵۳

۴-۵-عدالت : ۵۴

۴-۵-۱–شرط عدالت نظرد امامیه ۵۴

۴-۵-۲-شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت: ۵۶

۴-۵-۳-عدالت ازدیدگاه اسلام : ۶۱

۴-۵-۴-نظریات علمای امامیه در رابطه با معنا وحد عدالت: ۶۱

۴-۵-۶-نشانه های عدالت : ۶۵

فصل پنجم ۶۷

۵-۱-علم و اجتهاد : ۶۸

۵-۲-۱-علم قاضی ازدیدگاه امامیه ۶۹

۵-۲-۲-شناسایی علم قاضی: ۷۱

۵-۲-۳-ادلّه قائلین به حجیت و اعتبار علم قاضی نزد امامیّه : ۷۱

۵-۲-۴-نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت ) ۷۲

۵-۲-۵-نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه ۷۳

۵-۳-۱-علم قاضی از دیدگاه اهل سنت : ۷۳

۵-۳-۲- کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین) ۷۴

۵-۳-۳-اقوال مخالفین : ۷۵

۵-۳-۴-اقوال قائلین به جواز: ۷۵

۵-۳-۵-نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت ۷۶

فصل ششم ۷۷

۶-۱-حایگاه وتعریف اجتهاد : ۷۸

۶-۲-اد از دیدگاه شیعه ۷۹

۶-۳-اجتهاد از دیدگاه اهل سنت : ۸۰

۶-۴-اقسام اجتهاد: ۸۱

۶-۵-حد اجتهاد: ۸۲

۶-۶-نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی: ۸۲

قضاءشرعی: ۸۶

۶-۷- عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی : ۸۹

۶-۸-اهل سنت در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی : ۹۰

۶-۹-مجتهد مطلق و متجزی: ۹۲

۶-۱۰-دادرسی غیرمجتهد : ۹۴

۶-۱۱-استخلاف و نیابت در قضاء : ۹۵

۶-۱۲قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار: ۹۸

۶-۱۳-نتیجه ۹۹

۶-۱۴-تجرّی در اجتهاد نزد فقهای اسلام ۹۹

۶-۱۵-قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت : ۹۹

فصل هفتم ۱۰۱

۷-۱-رجولیت ۱۰۲

۷-۲-حقوق زن در اسلام: ۱۰۲

۷-۳-فقه شیعه و دادرسی زن: ۱۰۴

۷-۴-فقه اهل سنت و دادرسی زن: ۱۱۰

۷-۵-نتیجه ۱۱۱

۷-۶-شرط طهارت مولد یا پاکزادی: ۱۱۲

۷-۷-بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن: ۱۱۵

۷-۷-۱-حافظه (ضبط): ۱۱۷

۷-۷-۲-کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن: ۱۱۸

۷-۷-۳-بینایی: ۱۲۰

۷-۷-۴-شنوایی و گویایی: ۱۲۱

۷-۸-فقه اهل سنت: در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ: ۱۲۱

۷-۹-نتیجه: ۱۲۳

فصل هشتم ۸-۱-اقسام قضاء ۱۲۴

۸-۱-۱-قضاء تحکیم و از دیدگاه فقهای شیعه: ۱۲۵

۸-۱-۲-تفاوت قضاء تحکیم با قضاء رسمی و عام: ۱۲۶

۸-۱-۳-قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت: ۱۲۸

۸-۱-۴-حوزه عمل قاضی التحکیم: ۱۲۹

۸-۱-۵-تحکیم در زمان غیبت ۱۳۰

۸-۲-شرایط قاضی در حقوق موضوعه: ۱۳۲

فصل نهم ۱۳۴

۹-۱-نتیجه گیری ۱۳۵

۹-۲-پیشنهادات : ۱۳۷

ضمائم ۱۳۸

۲-۱-بررسی واژه قضاء:

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.

واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.

عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.

۲-۲-دادرسی در اسلام :

یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.

محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. ( اشاره به داستان هابیل ، قابیل ودرگیری آن دو)[۱۳]

اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.

ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.

بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.

۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام:

قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.

البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.[۱۶]

با اینکه قضا برای افراد دارای صلاحیت واجب کفایی است امّا برای دو گروه واجب عینی می باشد.

۱- کسی را که امام معصوم (ع) امر به قضاوت کرده است.

۲- اشخاصی که دارای صلاحیت و واجد شرایط منحصر به فرد باشد.

۲-۴-اقسام قضاء :

در بررسی واژه قضاء گفتیم که قضاء به داوری و دادرسی هر دو اطلاق می شود و بر همین اساس دو نوع قضاء در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته : قضاء تعمیم یا تنصیب، و قضاء تحکیم.

منظور از قضاء تعمیم همان مفهوم عرفی و اصطلاحی قضاء است که قاضی منصوب از ناحیه امام و حاکم اسلامی با شرایطی که در شرع مقرر گردیده برای رفع خصومت و نزاع بر اساس احکام و قوانین اسلام اقدام به دادرسی و صدور حکم الزام آور برای طرفین دعوی می نماید.

قسم دیگر قضاء که درواقع همان حکمیّت و داوری در دعاوی می باشد نیز مورد بحث فقها قرار گرفته که در جای خود تحت عنوان قضاء تحکیم بدان خواهیم پرداخت.

اجمالاً می توان گفت: هرگاه دو یا چند نفر در نزاع خویش راضی به حکمیت و داوری فردی (با مشخصاتی که بعداً خواهیم گفت) گردند، حُکم در چنین موردی را قضاء تحکیم و داور آن را قاضی التحکیم یا محکّم و یا حَکَم نامند.

ناگفته نماند که حکم در قضاء تحکیم نیز باید بر اساس احکام شرعی باشد و قاضی آن نیز شرایط قاضی عام را دارا می باشد و به همین جهت نیز بسیاری از فقهای شیعه تقسیم بندی مذکور را نپذیرفته و تفاوتی بین دو عنوان مذکور از لحاظ احکام و شرایط بویژه در زمان غیبت قائل نمی باشند. و در مقابل دیگر فقهای شیعه و تمامی فقهای اهل سنت برآنند که قضاء تحکیم همواره موضوعیت داشته و دارد.

نوع فایل: word

سایز :215 KB

تعداد صفحه:164خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 19:25

مقاله آنچه USB می تواند انجام دهد

            فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات:119 فهرست مطالب: انگیزه تغییر    6 آنچه USB می  تواند انجام دهد    8 مزیتهایی برای کاربران    8 سرعت    11 قابلیت انعطاف    13 پشتیبانی توسط سیستم عامل    14 پشتیبانی وسیله جانبی    16 کنترل کننده میزبان    17 سیستم عامل    18 اجزا    18 تعریف اصطلاحات    20 پورت چیست؟    21 وظایف میزبان    22 تشخیص دستگاه    23 رهبری انتقال داده    24 بررسی خطاها    24 تأمین انرژی    25 تبادل اطلاعات با وسایل جانبی    26 وظایف وسایل ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، آنچه، تواند، انجام، دهد