X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:39

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

حال با توجه به این مطالب به نظر میرسد به منظور در گیر کردن و ادامه شرکت دانش آموزان در فرایند یادگیری و فراگیری هر چه بیشتر مطالب توسط آنها ، فهم ترجیحات، سبک یادگیری و سبک شناختی هر یک از آنها بسیار مؤثر است.بنابر این سازگار کردن روشهای آموزشی دانش آموزان با سبک های یادگیری آنها بسیار سودمند است. این امر مستلزم این است که در ابتدا سبک ها ی یادگیری آنها را شناسایی کنیم. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش رویکردهای یادگیری در میزان اثربخشی روش یادگیری مشارکتی در درس ریاضی است.

فهرست مطالب

فصل اولکلیات.. 1

مقدمه.. 2

بیان مساله.. 3

فرضیه های پژوهش.. 4

سوالات تحقیق.. 4

مراحل اجرای طرح.. 5

فصل دومادبیات تحقیق.. 6

نظریه اندیشمندان.. 7

تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع.. 12

منابع 16خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:30

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه


فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 2

بیان مسئله.............................................................................................................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 6

اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 8

محدودیت­های تحقیق............................................................................................................. 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 12

تعریف توجّه.......................................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه........................................................................................................................ 13

نظریه­های توجّه...................................................................................................................... 14

کانون توجّه............................................................................................................................ 19

شیوه­های توجّه........................................................................................................................ 19

ویژگی­های توجّه.................................................................................................................... 20

هوشیاری و توجّه.................................................................................................................... 21

توجّه­ انتخابی.......................................................................................................................... 22

توجّه و سطح مهارت.............................................................................................................. 22

رابطه توجّه و سطح مهارت...................................................................................................... 22

رابطۀ توجه و اجرا.................................................................................................................. 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه............................................................................................. 24

تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................ 26

انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن............................................................................. 29

نظریه­های تصویرسازی ذهنی................................................................................................... 31

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی....................................................................... 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی.................................................................................................. 39

افزایش مهارت­های روان­شناختی.............................................................................................. 39

تحقیقات مربوط به توجّه......................................................................................................... 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی...................................................................................... 53

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 62

نتیجه­گیری.............................................................................................................................. 64

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 67

روش تحقیق.......................................................................................................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری............................................................................................................... 67

متغیّرهای تحقیق..................................................................................................................... 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات............................................................................ 68

روش اجرای تحقیق................................................................................................................ 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 75

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه..................................................................................................................................... 77

توصیف داده­ها........................................................................................................................ 78

آزمون فرضیۀهای آماری.......................................................................................................... 80

فرضیۀ اول............................................................................................................................. 80

فرضیۀ دوم............................................................................................................................. 81

فرضیۀ سوم............................................................................................................................ 82

فرضیۀ چهارم......................................................................................................................... 83

فرضیۀ پنجم........................................................................................................................... 84

فرضیۀ ششم........................................................................................................................... 85

فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

مقدمه..................................................................................................................................... 87

نتایج تحقیق........................................................................................................................... 87

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق............................................................................................ 88

پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................ 91

پیشنهادات آموزشی................................................................................................................. 91

فهرست جداول صفحه


جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش............................................................. 73

جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق.............................................................................. 74

جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی.......................................................... 78

جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 81

جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه............................................ 82

جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 83

جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 84

جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه...................................... 85

فهرست نمودارها صفحه


نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه................................................ 79

نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه............................... 79

نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 81

نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 82

نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 83

نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی... 84

نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی 85

فهرست شکل­ها صفحه


شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی... 16

شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران 1984....................................................................................................................... 18

شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط................................................................. 69

شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها.................................................................. 69

شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده.......................................................................... 70

شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) .............................................................. 70

شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن.............................................................................. 71

شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا...................................................... 71

شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­سنج...................................................................................... 72خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:42

بررسی عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ

بررسی عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ

مقدمه :

تاریخ سرگذشت گذشتگان و عبرت آموز آیندگان است . هر کشوری متعلق به تاریخ و گذشته خود است و حوادث رخ داده در آن ، پشتوانه فرهنگی آن کشور محسوب می شود. فردی که از گذشته تاریخی خود مطلع است ، از فرهنگ جامعه خویش دور نیست و در بطن آن زندگی می کند و با کسب تجربه زندگی را برای خود هموار می سازد.

عموماً کتب درسی تاریخ ، همیشه مملو از نام ها و اسامی پادشاهان ، وزیران ، سلسله ها و وقایعی است که دانش آموزان باید آنرا بخوانند و حفظ نمایند. در نتیجه عملاً در کلاسهای تاریخ کاری جز بالا بردن سطح محفوظات انجام نمی گیرد و نقش معلم ، در حد داستان گویی و نقالی خلاصه می شود.

دکتر صادق زیبا کلام در کتاب « سنت و مدرنیته» نحوه آموزش تاریخ را در جامعه ایران و اروپا با یکدیگر مقایسه می کند و می گوید : در نظام آموزشی و پرورشی ما به مشتی حفظیات ، القائات و تحریفات سیاه و سفید ، بدون آنکه چراغی فرا روی نسل جوان ما ، برای شناخت و درک گذشته اش قرار دهد و کمکی در جهت ایجاد هویت برای زمان حالش بنماید تقلیل یافته است. در اروپا و امریکا ، آموزش تاریخ عبارت است از ایجاد و پرورش استعدادها و قوه تجزیه و تحلیل گذشته .[1]

پژوهنده نیز طی سالها تجربه بخوبی درک نموده که دانش آموزان بطور کلی علاقه ای به درس تاریخ و کلاس تاریخ ندارند ، پس با شروع این کار پژوهشی سعی می کند راههایی جهت ایجاد علاقه و شوق در دانش آموزان ایجاد کند ، تا این مشکل بزرگ را در کلاس درس
مرتفع سازد.

1 ـ 1 بیان موضوع :

مشکل اصلی که پژوهنده با آن روبرو است ، عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ می باشد و جستجو برای یافتن راههایی جهت افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس و کلاس تاریخ مهم ترین هدف پژوهنده می باشد.

2 ـ 1 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله :

پژوهنده لیسانس تاریخ را در دانشکده ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی شهر مشهد اخذ نموده است و حدود 17 سال سابقه کار دارد. هم اکنون در دبیرستان دخترانه صیرفی واقع در منطقه قاسم آباد ، شریعتی 9 ، تدریس می کند. دبیرستان صیرفی تنها مدرسه موضوعی در استان خراسان و تا سال پیش ، در کل ایران می باشد . مدرسه موضوع محوری ، مدرسه است که کلاسهای درس آن بر اساس موضوع درس ، مشخص شده است ، یعنی ما در این مدرسه کلاسهای زیر را داریم :

کلاس تاریخ ـ کلاس جغرافیا ـ کلاس زبان انگلیسی ، کلاس زبان فارسی ـ کلاس ادبیات فارسی ـ کلاس عربی ـ کلاس دینی ـ کلاس قرآن ـ کلاس مطالعات اجتماعی ـ کلاس ریاضی کلاس شیمی ـ کلاس فیزیک ـ کلاس زیست شناسی.

در طبقه دوم دبیرستان ، کلاسهای ریاضی ، فیزیک ، شیمی و زیست شناسی قرار دارد ، چرا که آزمایشگاه فیزیک ، شیمی و زیست شناسی در این طبقه واقع شده است. و بقیه کلاسها در طبقه سوم قرار دارد. مجموع این کلاسها 13 کلاس می شود. این دبیرستان توسط خیری بنام آقای صیرفی در سال 77 بنا شده است و دارای 3 طبقه ، حیاط نسبتاً بزرگ با باغچه کاری در حاشیه آن ، کتابخانه و اتاق کامپیوتر و وسایل سمعی و بصری می باشد. این مدرسه دو نوبته است و در هر نوبت حدود 450 دانش آموز مشغول تحصیل می باشند.

با وجود آنکه بعد از یکسال از افتتاح آن ، مدیریت محترم دبیرستان ، شیوه نام گذاری کلاسها را بر اساس موضوع محوری قرار دادند و هر درس کلاس مخصوص بخود را دارد و در هر کلاس نیز کمد یا ویترین نسبتاً بزرگی با دربهای شیشه ای نصب شده است و از ابتدای امر از کلیه همکاران دعوت به همکاری نمودند تا در امر تجهیز این کلاسها ، تهیه وسایل کمک آموزشی ، نقشه ، پوستر و … سهیم باشند ، ولی متاسفانه همکاران آن طور که باید از وجود این کلاسها با امکانات موجود ، به نحو احسن استفاده ننمودند.

پژوهنده نیز به علت بیماری ، حدود چهار سال از تدریس معاف بود و بطور غیر مستقیم در کادر اجرایی ، با دانش آموزان و سایر همکاران هم رشتة خود در تماس بود. در سال تحصیلی 82-83 ، پژوهنده دوباره به تدریس درس تاریخ می پردازد و متوجه می شود توجه و علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ نسبت به سالهای قبل بسیار بسیار کم شده است. پژوهنده در ماه اول تحصیلی این عدم علاقه و توجه را کاملاً در رفتار دانش آموزان ، نحوه نشستن ، گوش دادن و … آنان و نیز در آزمون اولیه ، مشاهده می نماید و حتی متوجه می شود که برخی از دانش آموزان نسبت به این درس نه تنها هیچگونه علاقه ای نشان نمی دهند ، بلکه ، تعدادی نیز کاملاً از این درس متنفر می باشند و بالاجبار در کلاس حضور می یابند.

پژوهنده می داند که تا دانش آموز را به درس و کلاس و کتاب تاریخ علاقمند ننماید ، هر زحمتی را در کلاس بکشد ، بیهوده است و دانش آموزان اگر بخواهند فقط به خاطر حضور و غیاب و یا نمرة قبولی ناپلئونی ، کلاس را تحمل نمایند ، نه تنها متن کتابها را طوطی واری حفظ خواهند نمود ، بلکه ارزش علمی و بار علمی برای آنان ندارد. پژوهنده به دنبال حل این مشکل بر می آید که چگونه علاقه مندی و توجه دانش آموزان را به درس تاریخ بیشتر نماید ؟! مسلماً اگر دانش آموزان بدون هیچ رغبتی وارد کلاس شوند و هیچ انگیزه أی برای خواندن ، گوش فرا دادن و یادگیری درس نداشته باشند ، تلاش دبیر در کلاس نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود ،بلکه دانش آموزان روز به روز از این درس منزجرتر شده و با همین دیدگاه وارد اجتماع می شوند و دبیر نیز به هدف اصلی آموزش تاریخ ، عبرت آموزی از تاریخ گذشتگان ، نخواهد رسید.

به نظر پژوهنده باید راه هایی باشد تا در این وضع موجود تغییری حاصل نماید ، او معتقد است باید در بیان دبیر ، طریقه درس دادن ، حتی محیط و فضای آموزشی یک تحولی ایجاد کند تا در دانش آموز نیز تحول ایجاد شود ، اینها لازم و ملزوم هم هستند. اکنون پژوهنده ، با توجه به اهدافی که دارد به دنبال گردآوری شواهد می پردازد.

3-1 گردآوری اطلاعات ( شواهد 1)

در آزمون به عمل آمده در کلاس ، نمرات دانش آموزان بسیار بسیار ناراحت کننده بود و بیش از نیمی از دانش آموزان نمرة زیر 12 آورده بودند.[2]

مشاهده ظاهر بی توجه ، خسته ، بی علاقه کاملاً در دانش آموزان مشهود بود. پژوهنده متوجه شد در هنگام تدریس ، حواس اکثر آنان ، جای دیگر است و با علاقه و توجه لازم به درس گوش فرا نمی دهند .این مشاهدات با پرسش از درس تدریس شده ، در پایان کلاس و عدم پاسخگویی به سوالات از سوی دانش آموزان ، قطعی شد و این امر را برای پژوهنده مسلم نمود که دانش آموزان توجهی به درس نداشته و ندارند.

بعد از مشاهده جو حاکم بر کلاس ، ثبت نمراتی بسیار پایین ، پژوهنده درصدد مصاحبه با دانش آموزان بر می آید تا شاید علل این عدم علاقه را دریابد .

نمونه هایی از چندین مصاحبه :

مصاحبه اول :

پژوهنده : "خانم الف" علت عدم توجه و گوش ندادن شما در هنگام تدریس درس چیست ؟

خانم الف : من از این روش تدریس اصلاً خوشم نمی آید ، هر جلسه تکراری ، دبیر می آید ، اول ساعت از 4 الی 5 نفر درس را می پرسد ، حدود 10 الی 15 سوال از درس جلسة قبل . بعد شروع می کند مسلسل وار درس جدید را میدهد و آخر هم می پرسد سئوالی ندارید؟ خداحافظ !!

پژوهنده : به نظر شما چه بکنیم تا شما بهتر به درس توجه نمایید و بهتر فرا بگیرید ؟

مصاحبه اول :

پژوهنده : " خانم الف" نظر خود را در رابطه با روش تدریس تاریخ بیان کنید ؟

خانم الف : از زمانیکه ما دانش آموزان در امر تدریس مشارکت بیشتری داریم ، بسیار به درس علاقه مند شده ام. اینکه خودم می خواهم مبحثی را برای سایر دوستانم تدریس نمایم یک احساس غروری در من ایجاد می کند و تلاش می کنم با مطالعه کافی به کلاس بیایم و دوستانم می گویند چون می خواهیم کارت را ارزیابی کنیم ، با توجه زیادی به مباحث تدریس شده است گوش فرا می دهیم.

مصاحبه دوم :

پژوهنده : " خانم ب" نظر خود را در رابطه با کلاس و درس تاریخ بگویید. آیا در علاقمندی شما به این درس و میزان توجه شما بدان تغییری حاصل شده است ؟

خانم ب : بله بسیار زیاد ، از زمانیکه کلاس تغییر شکل داده است و ابتدای ورودی به کلاس ، در سر در آن طرحی از تخت جمشید ( یک مکان تاریخی) را مشاهده می کند و وقتی به درون کلاس می آید ، پوسترهای مکانهای تاریخی ، عکس شاهان و موسسین سلسله ها ، وسایل بسیار متنوع و زیبای هر دورة تاریخی ، نقشه های تاریخی ، انواع وسایل ، سکه ، آلبوم تمبر … را می بیند ، مسلماً احساس وی در اینکه وارد کلاس تاریخ شده است تداعی می شود و هم هضم درس برایش آسانتر صورت می گیرد و هم توجه و علاقشان به درس بیشتر شده است بالاخص که خود در تهیه همه اینها و حتی در تدریس درس کاملاً مشارکت دارد .[3]

پژوهنده مشاهده می کند هر ماه نمرات دانش آموزان بهتر می شود و نمرات سه ماهه دوم درصد قبولی رضایت بخشی را نشان می دهد .[4]خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:35

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:36

تحقیق مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

تحقیق مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی


پژوهش مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

مقدمه

امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال­های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره­گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت­ها و جوامع به­طور گسترده­ای برای تربیت­ و آماده­سازی قهرمانان سرمایه­گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به­کمک ورزشکاران آمده تا راه­های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن­ها هموارتر کند. یکی از زمینه­های علوم ورزشی که در سال­های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن­ها در رقابت­های ورزشی شده است، علم روان­شناسی[1] است. روان­شناسی ورزش از یافته­های روان­شناسی برای مطالعۀ رفتار حرکتی استفاده می­کند و به یادگیری و اجرای حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان­شناختی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی را بررسی می­کند (عبدلی، 1384). به­عبارت دیگر روان­شناسی ­ورزش یعنی به­کار بردن نظریه­های روان­شناسی در زمینه­های مختلف ورزش مانند مربی­گری و آموزش، تا از تکنیک­های ارزیابی روان­شناسی و راهبردهای مداخله­ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این­که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته­های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه­های ذهنی اجرا متمرکز می­شود. برنامۀ تمرین مهارت­های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت­های توجّه[2] و تدوین اهداف واقعی و در عین ­حال رقابتی، نه­تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می­گیرد، از مهارت­های مفید به­شمار می­روند (عبدلی، 1384). امروزه در سطح بالای رقابتی، به­دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش­های مستمر نیاز دارند که یکی­از آن­ها آمادگی روانی می­باشد. مربیان در تمام سطوح از مهارت­های روان­شناختی، مانند کنترل هیجان، تصویرسازی ذهنی[3]، هدف­چینی، بازداری تفّکر، توجّه و تمرکز و افزایش اعتماد به­نفس کمک می­گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری دهند.

بیان مسئله:

یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی، توجّه است. در ورزش اساساً دو نوع کانون توجّه[1] شناسایی شده که برای اجرا حائز اهمّیت است، توجّه از نظر وسعت که به توجّه باریک و پهن تقسیم می­شود و توجّه از نظر جهت که به توجّه درونی و بیرونی[2] قابل طبقه­بندی می­باشد. توجّه درونی، وقتی است که اجراکننده به احساسات، تفکّرات و یا اندام­های خود برای اجرا توجّه نماید. درحالی­که در توجّه بیرونی، اجراکننده روی علائم محیطی، بازی و راهبردهای حریف و یا اثرات اجرایش بر محیط توجّه می­نماید. کانون توجّه اجراکننده نقش مهمّی در یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی دارد (سینگر[3]، 1988، 1985؛ سینگر، لیدر و کاراف[4]، 1993؛ وولف و پرینز[5]، 2000). به­طوری­که ارائه دستورالعمل­ها و بازخوردهایی که توجّه اجراکننده را به آثاری­که حرکاتش بر محیط دارد (اتّخاذ کانون بیرونی) معطوف می­کند، نسبت به زمانی­که دستورالعمل­های کانون درونی داده می­شود یا زمانی­که هیچ دستورالعمل کانونی خاصی داده نمی­شود منجر به یادگیری و اجرای مؤثّرتر می­گردد. تحقیقات نشان داده­اند ارائه آموزش­هایی به فراگیران به­طوری­که آن­ها توجّه خود را به نتیجه و اثر حرکت (توجّه بیرونی) و نه بر حرکات خود (توجّه درونی) معطوف کنند، می­توانند دقّت شوت­های گلف (وولف، لاترباخ و تول[6]، 1999)، ضربه تنیس (وولف، مک­نوین[7]، فوچ، رانیز و تول[8]، 2000)، سرویس والیبال (وولف، مک­نوین، 2000)، پرتاب توپ در فوتبال (وولف و همکاران، 2003) و پرتاب آزاد در بسکتبال (ال ابود[9] و همکاران، 2002) را بهبود بخشند.

[1] Attentional Focus -

[2] -Internal and External Focus Of Attention

[3]- Singer

[4]- Cauraugh & Lidor

[5]- Prinz & Wulf

[6]- & Lauterbac Toole

[7]- Mc Nevin

[8] - Toole

[9] - Al Abood


[1]- Psychology

[2]- Attention

[3]- Mental Imagery

عنوان صفحه


فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 2

بیان مسئله.............................................................................................................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 6

اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 8

محدودیت­های تحقیق............................................................................................................. 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 12

تعریف توجّه.......................................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه........................................................................................................................ 13

نظریه­های توجّه...................................................................................................................... 14

کانون توجّه............................................................................................................................ 19

شیوه­های توجّه........................................................................................................................ 19

ویژگی­های توجّه.................................................................................................................... 20

عنوان صفحه


هوشیاری و توجّه.................................................................................................................... 21

توجّه­ انتخابی.......................................................................................................................... 22

توجّه و سطح مهارت.............................................................................................................. 22

رابطه توجّه و سطح مهارت...................................................................................................... 22

رابطۀ توجه و اجرا.................................................................................................................. 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه............................................................................................. 24

تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................ 26

انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن............................................................................. 29

نظریه­های تصویرسازی ذهنی................................................................................................... 31

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی....................................................................... 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی.................................................................................................. 39

افزایش مهارت­های روان­شناختی.............................................................................................. 39

تحقیقات مربوط به توجّه......................................................................................................... 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی...................................................................................... 53


عنوان صفحه


تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 62

نتیجه­گیری.............................................................................................................................. 64


فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 67

روش تحقیق.......................................................................................................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری............................................................................................................... 67

متغیّرهای تحقیق..................................................................................................................... 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات............................................................................ 68

روش اجرای تحقیق................................................................................................................ 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 75


عنوان صفحه


تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه..................................................................................................................................... 77

توصیف داده­ها........................................................................................................................ 78

آزمون فرضیۀهای آماری.......................................................................................................... 80

فرضیۀ اول............................................................................................................................. 80

فرضیۀ دوم............................................................................................................................. 81

فرضیۀ سوم............................................................................................................................ 82

فرضیۀ چهارم......................................................................................................................... 83

فرضیۀ پنجم........................................................................................................................... 84

فرضیۀ ششم........................................................................................................................... 85

فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

مقدمه..................................................................................................................................... 87

نتایج تحقیق........................................................................................................................... 87

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق............................................................................................ 88

پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................ 91

پیشنهادات آموزشی................................................................................................................. 91خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:16

بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی


مقدمه

امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال­های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره­گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت­ها و جوامع به­طور گسترده­ای برای تربیت­ و آماده­سازی قهرمانان سرمایه­گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به­کمک ورزشکاران آمده تا راه­های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن­ها هموارتر کند. یکی از زمینه­های علوم ورزشی که در سال­های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن­ها در رقابت­های ورزشی شده است، علم روان­شناسی[1] است. روان­شناسی ورزش از یافته­های روان­شناسی برای مطالعۀ رفتار حرکتی استفاده می­کند و به یادگیری و اجرای حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان­شناختی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی را بررسی می­کند (عبدلی، 1384). به­عبارت دیگر روان­شناسی ­ورزش یعنی به­کار بردن نظریه­های روان­شناسی در زمینه­های مختلف ورزش مانند مربی­گری و آموزش، تا از تکنیک­های ارزیابی روان­شناسی و راهبردهای مداخله­ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این­که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته­های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه­های ذهنی اجرا متمرکز می­شود. برنامۀ تمرین مهارت­های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت­های توجّه[2] و تدوین اهداف واقعی و در عین ­حال رقابتی، نه­تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می­گیرد، از مهارت­های مفید به­شمار می­روند (عبدلی، 1384). امروزه در سطح بالای رقابتی، به­دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش­های مستمر نیاز دارند که یکی­از آن­ها آمادگی روانی می­باشد. مربیان در تمام سطوح از مهارت­های روان­شناختی، مانند کنترل هیجان، تصویرسازی ذهنی[3]، هدف­چینی، بازداری تفّکر، توجّه و تمرکز و افزایش اعتماد به­نفس کمک می­گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری دهند.

یکی از مهارت­های روان­شناختی برای اجرای موفقیّت­آمیز مهارت­ها، توجّه و تمرکز می­باشد. به گفتۀ جیمز[4] (1890) توجّه عبارتست ­از تسخیر ذهن به شکل واضح و روشن، به­طوری­که فرد به ­منظور ­سروکار داشتن به بعضی از چیزها، بتواند از بعضی چیزهای دیگر چشم‌پوشی نماید (سیّاح، باغبانیان، عرب عامری، 1384). تمرکز نیز عبارت از توانایی حفظ توجّه، روی محرّک انتخاب شده برای مدّت معیّن می­باشد (خبیری، 1385). موقعی­که توجّه ورزشکار به فرآیند اجرای مهارت معطوف شود، توجّه او به محرّک­های نامربوط مهار شده و می­تواند بهترین اجرا را به نمایش بگذارد. تری اورلیک[5] (1987) معتقد است که ورزشکاران باید ”طرح‌های تمرکز[6] “ را برای مسابقه توسعه دهند. ورزشکاران باید نیازهای خاصّ ورزش خود را برای توسعة طرح‌های تمرکز مسابقه ارزیابی نمایند. این طرح‌ها باید در زمان‌های مختلف در طول مسابقه متمرکز شود. با تمرین طرح‌های تمرکز با استفادة مکرّر از تصویرسازی، ورزشکاران این طرح‌ها را با موفقیّت بیشتری اجرا خواهند کرد (جنیفر و کومینگ، 2002).


خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:33

پاورپوینت دریافت بصری و توجه در معماری

پاورپوینت دریافت بصری و توجه در معماری

قوانین بصری

پیش از ایجاد طرح توسعه ی موزه ی هنری برن اتلیه ای در نزدیکی دفتر اداری موزه سربراورد که عبارت بود از مکانی تجربی برای ازمون سیستم نور دهی طبیعی –به طور کامل از بالای سقف و به گونه ای به شدت پالایش شده-که در ان از نور خیره کننده.نوردهی نامتوازن بین بالا و پایین دیوار .نور مستقیم خورشید . کنتراسهای ناخواسته و نظایر اینها جلوگیری شده بود .تا بدین ترتیب نقاشی ها در بهترین شرایط ممکن حفظ و نگهداری شوند وبه نمایش در ایند .بازدید کنندگان این فضای تجربی ، گیج و مبهوت می شدند ،و این گونه تنظیم و قرار گیری را برای تصاویر بی خاصیت می شمردند چه بسا انان تصاویر را در مکانی زیبا در ذهن داشتند،که با نور صبح و عصر به اشکال گوناگونی نور پردازی شده بود ،و گاه به گاه نیز پرتوی از نور خورشید شورو حال خاصی به ان می داد

فهرست:

قوانین بصری

موزه کاستله وکیو

موزه ی کاستله وکیو اثر کارلو اسکارپا در ورونا

لوور

قوانین بصری که در روند طراحی به کمک معمار می آیند چیستند؟

گشتالت

قانون‌های گشتالت

رودلف آرنهایم و ارنست گومبریج در کشاندن روانشناسی گشتالت به حیطه ی هنر،نقش موثری داشته اند .

رودلف آرنهایمخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:51

پاورپوینت تحلیل سایت در معماری : به چه نکاتی توجه کنیم؟

پاورپوینت تحلیل سایت در معماری : به چه نکاتی توجه کنیم؟

تحلیل سایت در معماری: به چه نکاتی توجه کنیم؟

مراحل تحلیل سایت در معماری

تحلیل سایت: بررسی وضعیت موجود (مجاورت ها)

تحلیل سایت: شبکه دسترسی (معابر)

تحلیل سایت: تحلیل اقلیمی

تحلیل سایت: تحلیل هندسه سایت

تحلیل سایت: بررسی دید و منظر

مراحل تحلیل سایت در معماری

مهمترین کار در طراحی معماری، داشتن درک کاملی از بستر طرح است. به صورت کلی تحلیل سایت در معماری به تحقیق و تجزیه و تحلیل آن می پردازد. بر این اساس، طراح هر پروژه باید قبل از شروع کار طراحی، به شناخت کلی زمین پروژه بپردازد. چنین شناختی هنگامی کامل تر خواهد بود که با حضور در محل مورد نظر از نزدیک شاهد وضعیت محیطی آن باشد و عوامل زیر را مورد برسی قرار دهد:

·بررسی وضعیت موجود (مجاورت ها)

·شبکه دسترسی (معابر)

·تحلیل اقلیمی

·تحلیل هندسه سایت

·بررسی دید و منظر

تحلیل سایت توسط علائم گرافیکی متفاوتی قابل بیان است، که می توان این علائم را زبان مشترک بین معماران دانست. مهم تر از این علائم مشترک بینش و دانش معمار است که می تواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده و ویژگی های سایت را معرفی کند. عکسی که در بالا می بینید نمونه ای از گرافیک تصویری تحلیل سایت است.خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:46

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران)

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران)

این محصول در قالب فایل word و در 177 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

چکیده ................................................................................................................................... 1

1-1- مقدمه........................................................................................................................... 2

1-2- تعریف حدود موضوع..................................................................................................... 3

1-3- بیان مساله پزوهش......................................................................................................... 3

1-4- سوالات پزوهش............................................................................................................. 4

1- 5- اهداف تحقیق............................................................................................................... 4

1- 6- فصول پایان.................................................................................................................. 4

فصل دوم

کلیات وتعاریف

2-1- مقدمه............................................................................................................................. 6

2-2- مناطق کشت گندم دیم..................................................................................................... 6

2-3 روش های ناحیه بندی آگروکلیمایی ...................................................................... 7

2-4- تعیین تاریخ کشت گندم دیم............................................................................................ 7

2-5- زمین آمار....................................................................................................................... 8

2-6- تحلیل مکانی.................................................................................................................. 9

2-7- متغییرناحیه ای................................................................................................................ 9

2-8- نیم تغییر نما.................................................................................................................. 10

2-9- مشخصات واریوگرام...................................................................................................... 10

الف- دامنه تاثیر...................................................................................................................... 11

ب- سقف یا آستانه واریوگرام.................................................................................................. 11

ج- اثر قطعه ای...................................................................................................................... 12

2-10- تحلیل های ممکن از واریوگرام..................................................................................... 12

2-11- مدل های تئوری نیم تغییر نما....................................................................................... 12

2-11-1- گروه فاقد آستانه...................................................................................................... 12

2-11-2- گروه حاوی آستانه................................................................................................... 12

2-12- روش های میانیابی....................................................................................................... 12

2-12-1- روش زمین آمار....................................................................................................... 13

2-12-1-1- کریجینگ ساده.................................................................................................... 13

2-12-1-2- کریجینگ معمولی................................................................................................ 13

2-12-1-3- کریجینگ جامع................................................................................................... 14

2-12-1-4- کوکریجینگ......................................................................................................... 14

2-12-2- روش های معین...................................................................................................... 15

2-12-2-1- روش میانگین متحرک وزنی................................................................................. 15

2-13- روش ارزیابی.............................................................................................................. 15

فصل سوم

مروری بر منابع....................................................................................................................... 17

3-1- پهنه بندی اقلیمی کشاورزی............................................................................................ 17

3-1-1- سابقه تحقیق در خارج کشور...................................................................................... 17

3-3-1-2- سابقه تحقیق در ایران............................................................................................. 18

3-1-3- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی کشاورزی ....................................................... 24

3-2- زمین آمار وداده های جوی............................................................................................. 26

3-2-1- سابقه تحقیق در خارج کشور...................................................................................... 26

3-2-2- سابقه تحقیق در ایران................................................................................................. 30

3-2-3- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار .......................................................................... 32

فصل چهارم

مواد و روش ها

4-1- منطقه مورد مطالعه.......................................................................................................... 33

4-2- جمع آوری داده............................................................................................................ 34

4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه.................................................................................................. 34

4-4- آب و هوای منطقه مورد مطالعه....................................................................................... 39

4-5- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی........................................................... 39

4-6- تکمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی.................................................................... 40

4-7- انتخاب طول دوره مشترک آماری.................................................................................... 41

4-8- آزمون همگنی داده ها..................................................................................................... 42

4-9- آزمون نرمال بودن داده ها.............................................................................................. 42

4-10- آماده سازی داده ها..................................................................................................... 42

4-11- تعیین تاریخ کشت....................................................................................................... 46

4-12- متغییرهای تحت بررسی................................................................................................ 47

4-12-1- رسم نقشه توزیع مکانی بارندگی در استان تهران......................................................... 47

4-12-2- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به کل بارندگی سالانه برحسب درصد.......... 48

4-12-3- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی....................................................... 48

4-12-4- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره...................................... 51

4-12-5- رسم نقشه توزیع مکانی دما در استان تهران................................................................ 57

4-12-6- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران................................................ 57

4-12-7- رسم نقشه توزیع مکانی تبخیر................................................................................... 58

4-12-8- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخیر.................................................................... 59

4-13- فاکتورهای زمینی.......................................................................................................... 60

4-13-1- توپوگرافی.............................................................................................................. 60

4-13-2- شیب...................................................................................................................... 61

4-14- روش های میانیابی....................................................................................................... 61

4-14-1- روش زمین آمار..................................................................................................... 61

4-14-2- روش های معین...................................................................................................... 61

4-15- معیارهای ارزیابی......................................................................................................... 62

4-16- پیش بینی عملکرد گندم................................................................................................ 62

فصل پنجم

نتایج

5-1- تاریخ کشت.................................................................................................................. 65

5-2- نتابج روش های میانیابی................................................................................................. 65

5-2-1- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی......................................................... 66

5-2-2- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار............................................. 73

5-2-3- نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع75و90 درصد............................................. 80

5-2-4- نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد......................... 85

5-2-5- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما............................................................... 101

5-2-6- نقشه مکانی دما با احتمال وقوع75و90 درصد............................................................ 106

5-2-7- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر............................................. 113

5-2-8- نقشه توزیع مکانی تبخیر با احتمال وقوع75و90 درصد............................................... 118

5-3 نقشه توپوگرافی.............................................................................................................. 125

5-4- نقشه شیب................................................................................................................... 125

5-5- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم......................................................... 128

5-6- رابطه رگرسیونی به تفکیک شهرستانها............................................................................. 133

5-6-1- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان کرج......................................................... 133

5-6-2- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان فیروزکوه.................................................. 133

5-6-3- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ورامین..................................................... 134

5-6-4- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان دماوند...................................................... 135

5-6-5- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ری.......................................................... 136

5-6-6- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان تهران....................................................... 137

فصل ششم

6-1- بحث ونتیجه گیری........................................................................................................ 138

6-1-1- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی............................................................................... 138

6-1-2- پیشنهادات................................................................................................................ 141

منابع..................................................................................................................................... 142خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:40

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری(مطالعه موردی استان تهران)

پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی و عوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری (مطالعه موردی استان تهران)

چکیده

شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند. در این مطالعه که در استان تهران صورت گرفته، از عوامل اقلیمی: بارش طول فصل رشد، بارش پائیزه، بارش بهاره، دما، تبخیر وتعرق پتانسیل(به روش پنمن مانتیث فائو) در طول دورۀ رشد گندم دیم واز عناصر زمینی: ارتفاع وشیب استفاده شد. جهت تهیه نقشه های اقلیمی روش های معین وزمین آماری مورد بررسی قرار گرفتند. روش های معین مورداستفاده شامل روش های میانگین متحرک وزنی(WMA) باتوان های1 الی 5 می باشد. نتایج این بررسی نشان دهندۀ مزایای روش های زمین آماری نسبت به روش های معین درتهیه نقشه های اقلیمی است. از جمله این مزایا می توان به تحلیل واریوگراف اشاره کرد، که بر اساس پارامترهای آن می توان شبکه نمونه برداری را بطور بهینه طراحی نمود. دقت بالاتر این روش ها براساس شاخص میانگین قدر مطلق خطا(MAE ) ومتوسط قدر مطلق انحراف (MBE) ) همچنین از نیمساز دیاگرام پراکنش مقادیر موجود وبر آورد شده (ضرایبa , b ) به روش تکنیک متقابل نیز برای ارزیابی دقت روش ها استفاده شد. در روش های کوکریجینگ می توان از متغییر کمکی جهت تهیه نقشه و میانیابی استفاده نمود.

همچنین در این تحقیق توزیع جغرافیایی هر یک از پارامترهای هواشناسی با احتمال وقوع 75و 90 درصد نیز تهیه شد، نقشه ها نشان داند که مناطق شمالی استان برای کشت مناسب وقسمتهای جنوبی برای کشت نامناسب می باشد.

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که روش کوکریجینگ ساده در برآورد بارندگی ، دما وتبخیر وتعرق پتانسیل و روش کوکریجینگ معمولی در برآورد بارش پائیز و بهار درطول دورۀ رشد گندم دیم ارائه می دهد. پس از تهیه نقشه های هم اقلیمی که با استفاده از روش های مذکور ترسیم شد، نقشه های مذکور از طریق نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی با نقشه های ارتفاع وشیب تلفیق شده ونقشه نهایی مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان تهران بدست آمد.

نقشه نهایی نشان دادکه عمده مناطق مناسب برای کشت گندم دیم در قسمت غرب وشمال غربی کرج و مناطق بسیار پراکنده درقسمت های مرکزی و شمال شرقی استان تهران قرار دارد. مناطق متوسط برای کشت گندم دیم قسمتهایی از دماوند، ورامین، شهر ری، جنوب کرج وقسمتهای شمال کرج، تجریش وبخش کوچکی در شمال شرقی تهران را شامل می شود. همچنین مناطق ضعیف برای کشت گندم دیم قسمتهای جنوبی دماوند، فیروز کوه، ورامین، ری و بخش خیلی کوچکی ازکرج می باشد.

کلمات کلیدی: پهنه بندی، گندم دیم، روش های زمین آماری، استان تهران.

فهرست مطالب

فصل اول

چکیده ........................................... 1

1-1- مقدمه...................................... 2

1-2- تعریف حدود موضوع............................ 3

1-3- بیان مساله پزوهش............................ 3

1-4- سوالات پزوهش................................. 4

1- 5- اهداف تحقیق................................ 4

1- 6- فصول پایان................................. 4

فصل دوم

کلیات وتعاریف

2-1- مقدمه....................................... 6

2-2- مناطق کشت گندم دیم................................................ 6

2-3 روش های ناحیه بندی آگروکلیمایی................ 7

2-4- تعیین تاریخ کشت گندم دیم.................... 7

2-5- زمین آمار................................... 8

2-6- تحلیل مکانی................................. 9

2-7- متغییرناحیه ای.............................. 9

2-8- نیم تغییر نما............................... 10

2-9- مشخصات واریوگرام............................ 10

الف- دامنه تاثیر................................. 11

ب- سقف یا آستانه واریوگرام....................... 11

ج- اثر قطعه ای................................... 12

2-10- تحلیل های ممکن از واریوگرام................ 12

2-11- مدل های تئوری نیم تغییر نما............... 12

2-11-1- گروه فاقد آستانه......................... 12

2-11-2- گروه حاوی آستانه......................... 12

2-12- روش های میانیابی........................... 12

2-12-1- روش زمین آمار............................ 13

2-12-1-1- کریجینگ ساده........................... 13

2-12-1-2- کریجینگ معمولی......................... 13

2-12-1-3- کریجینگ جامع........................... 14

2-12-1-4- کوکریجینگ.............................. 14

2-12-2- روش های معین............................. 15

2-12-2-1- روش میانگین متحرک وزنی................. 15

2-13- روش ارزیابی................................ 15

فصل سوم

مروری بر منابع................................... 17

3-1- پهنه بندی اقلیمی کشاورزی.................... 17

3-1-1- سابقه تحقیق در خارج کشور.................. 17

3-3-1-2- سابقه تحقیق در ایران.................... 18

3-1-3- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی کشاورزی 24

3-2- زمین آمار وداده های جوی.................... 26

3-2-1- سابقه تحقیق در خارج کشور.................. 26

3-2-2- سابقه تحقیق در ایران..................... 30

3-2-3- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار ........ 32

فصل چهارم

مواد و روش ها

4-1- منطقه مورد مطالعه........................... 33

4-2- جمع آوری داده.............................. 34

4-3- نقشه منطقه مورد مطالعه...................... 34

4-4- آب و هوای منطقه مورد مطالعه................. 39

4-5- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی 39

4-6- تکمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی....... 40

4-7- انتخاب طول دوره مشترک آماری................. 41

4-8- آزمون همگنی داده ها......................... 42

4-9- آزمون نرمال بودن داده ها................... 42

4-10- آماده سازی داده ها........................ 42

4-11- تعیین تاریخ کشت............................ 46

4-12- متغییرهای تحت بررسی........................ 47

4-12-1- رسم نقشه توزیع مکانی بارندگی در استان تهران 47

4-12-2- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به کل بارندگی سالانه برحسب درصد.................................. 48

4-12-3- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی. 48

4-12-4- تعیین احتمال وقوع 75 و90درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره 51

4-12-5- رسم نقشه توزیع مکانی دما در استان تهران.. 57

4-12-6- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصد دما در استان تهران 57

4-12-7- رسم نقشه توزیع مکانی تبخیر............... 58

4-12-8- تعیین احتمال وقوع 75و 90 درصدتبخیر....... 59

4-13- فاکتورهای زمینی............................ 60

4-13-1- توپوگرافی............................... 60

4-13-2- شیب...................................... 61

4-14- روش های میانیابی........................... 61

4-14-1- روش زمین آمار.......................... 61

4-14-2- روش های معین............................. 61

4-15- معیارهای ارزیابی........................... 62

4-16- پیش بینی عملکرد گندم....................... 62

فصل پنجم

نتایج

5-1- تاریخ کشت................................... 65

5-2- نتابج روش های میانیابی...................... 65

5-2-1- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی 66

5-2-2- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار 73

5-2-3- نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع75و90 درصد 80

5-2-4- نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع75و90 درصد.................................... 85

5-2-5- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما.. 101

5-2-6- نقشه مکانی دما با احتمال وقوع75و90 درصد. 106

5-2-7- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر 113

5-2-8- نقشه توزیع مکانی تبخیر با احتمال وقوع75و90 درصد 118

5-3 نقشه توپوگرافی.............................. 125

5-4- نقشه شیب................................... 125

5-5- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم 128

5-6- رابطه رگرسیونی به تفکیک شهرستانها.......... 133

5-6-1- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان کرج 133

5-6-2- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان فیروزکوه 133

5-6-3- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ورامین 134

5-6-4- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان دماوند 135

5-6-5- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ری 136

5-6-6- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان تهران 137

فصل ششم

6-1- بحث ونتیجه گیری............................ 138

6-1-1- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی............ 138

6-1-2- پیشنهادات................................ 141

منابع........................................... 142

فهرست جداول

جدول (3-1): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سازمان هواشناسی برای کشت گندم دیم.......................................... 19

جدول (3-2): آستانه های حرارتی کمالی برای هر یک از مراحل رشد گندم دیم............................................... 20

جدول (3-3): آستانه های حرارتی کاظمی راد وعلیجانی برای هر یک از مراحل رشد گندم.................................... 20

جدول (3-4): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی فرج زاده وتکلوبیغش برای کاشت گندم دیم..................................... 22

جدول (3-5): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سبحانی برای پهنه بندی اقلیم کشاورزی گندم دیم............................ 23

جدول (3-6): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی برای پهنه بندی اقلیم کشاورزی گندم دیم استان تهران...................... 25

جدول (4-1): ایستگاه های سنوپتیک و اقلیم شناسی.... 34

جدول (4-2): ایستگاه های باران سنجی سازمان هواشناسی 35

جدول (4-3): ایستگاه های باران سنجی تماب ......... 36

جدول (4-3): سطح زیر کشت وعملکرد ................. 38

جدول (4-5): ایستگاه های دارای کمبود آمارو همچنین ایستگاه هایی راکه برای ساخت آمار از آن استفاده شده ................. 40

جدول (4-6): کدبندی اولین روزه های بارندگی 5 میلی متر وبیشتر در ایستگاه آبعلی

................................................. 46

جدول (4-7): احتمال وقوع75 و90درصد درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه ...................................... 48

جدول (4-8): احتمال وقوع75 و90درصد درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه............................................ 50

جدول (4-9): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه ....................... 51

جدول (4-10): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه............................ 53

جدول (4-11): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه........................ 54

جدول (4-12): احتمال وقوع75 و90درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه............................ 55

جدول (4-13): احتمال وقوع75 و90درصددما درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه....................................... 57

جدول (4-14): احتمال وقوع75 و90درصددما درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه....................................... 58

جدول (4-15): احتمال وقوع75 و90درصدتبخیردرایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه................................. 60

جدول (4-16):روش های میان یابی مورد استفاده....... 62

جدول(5-1): تاریخ کشت گندم دیم در ایستگاه های منطقه مطالعاتی 65

جدول(5-2): ویژگی کلی پارامترهای بارندگی.......... 70

جدول(5-3): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی.. 70

جدول(5-4): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای بارندگی 70

جدول(5-5): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی........................................... 70

جدول(5-6): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی 71

جدول(5-7): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی 71

جدول(5-8): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیزه 76

جدول(5-9): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیزه 76

جدول(5-10): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهاره 76

جدول(5-11): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهاره 76

جدول(5-12): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه.................................... 76

جدول(5-13): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه............................................ 76

جدول(5-14): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه.................................................. 77

جدول(5-15): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه.................................... 77

جدول(5-16): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی 77

جدول(5-17): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی 77

جدول(5-18): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی با احتمال وقوع75 درصد.............................................. 83

جدول(5-19): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی با احتمال وقوع75 درصد....................................... 83

جدول(5-20): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی با احتمال وقوع90 درصد.............................................. 83

جدول(5-21): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی با احتمال وقوع90 درصد....................................... 83

جدول(5-22): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد.................... 84

جدول(5-23): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد............................... 84

جدول(5-24): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد............................... 84

جدول(5-25): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد.................... 84

جدول(5-26): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد............................... 84

جدول(5-27): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد............................... 85

جدول(5-28): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع75 درصد....................................... 88

جدول(5-29): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع75 درصد....................................... 88

جدول(5-30): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع75 درصد....................................... 88

جدول(5-31): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع75 درصد....................................... 89

جدول(5-32): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع 75 درصد............. 89

جدول(5-33): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد............................ 89

جدول(5-34): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد............................ 89

جدول(5-35): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع 75 درصد.............. 90

جدول(5-36): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع 75 درصد........................ 90

جدول(5-37): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع 75 درصد............................ 90

جدول(5-38): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع90 درصد....................................... 92

جدول(5-39): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع90 درصد....................................... 92

جدول(5-40): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع90 درصد....................................... 92

جدول(5-41): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع90 درصد....................................... 92

جدول(5-42): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع 90 درصد............. 93

جدول(5-43): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد............................ 93

جدول(5-44): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد............................ 93

جدول(5-45): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع 90 درصد.............. 93

جدول(5-46): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع 90 درصد........................ 94

جدول(5-47): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد............................ 94

جدول (5-48): ویژگی کلی پارامتر دما.............. 103

جدول(5-49): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما 103

جدول(5-50): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما 103

جدول(5-51): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای دما.................................................. 104

جدول(5-52): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما 104

جدول(5-53): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما 104

جدول(5-54): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما با احتمال وقوع 75 درصد........................................... 108

جدول(5-55): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما با احتمال وقوع 75 درصد........................................... 109

جدول(5-56): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما با احتمال وقوع 90 درصد........................................... 109

جدول(5-57): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما با احتمال وقوع 90 درصد........................................... 109

جدول(5-58): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر دما با احتمال وقوع 75 درصد.............................. 109

جدول(5-59): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع 75 درصد...................................... 109

جدول(5-60): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع 75 درصد............................... 110

جدول(5-61): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر دما با احتمال وقوع 90 درصد.............................. 110

جدول(5-62): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 110

جدول(5-63): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع 90 درصد............................... 110

جدول(5-64): ویژگی کلی پارامتر تبخیر............. 115

جدول(5-65): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیر 115

جدول(5-66): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیر 116

جدول(5-67): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر تبخیر وتعرق...................................... 116

جدول(5-68): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق.................................................. 116

جدول(5-69) معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق.................................................. 116

جدول(5-70): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 75 درصد........................................... 120

جدول(5-71): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 75 درصد........................................... 120

جدول(5-72): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 90 درصد........................................... 120

جدول(5-73): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع 90 درصد........................................... 121

جدول(5-74): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد............................ 121

جدول(5-75): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد............................... 121

جدول(5-76): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع 75 درصد.............................. 121

جدول(5-77): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد........................... 121

جدول(5-78): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد............................... 122

جدول(5-79): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع 90 درصد............................... 122

جدول(5-80): مساحت هریک از مناطق 3 گانه کشت گندم دیم 129

جدول(1-پ): نتایج آزمون ران تست برای بارندگی..... 148

جدول(2-پ): نتایج آزمون ران تست برای دما......... 149

جدول(3-پ): نتایج آزمون ران تست برای ساعات آافتابی 149

جدول(4-پ): نتایج آزمون ران تست برای رطوبت نسبی.. 149

جدول(5-پ): نتایج آزمون ران تست برای سرعت باد.... 149

جدول(6-پ): نتایج آزمون نرمال برای ساعات آفتابی.. 149

جدول(7-پ): نتایج آزمون نرمال برای سرعت باد...... 149

جدول(8-پ): نتایج آزمون نرمال برای دما........... 150

جدول(9-پ): نتایج آزمون نرمال برای رطوبت نسبی.... 150

جدول(10-پ): نتایج آزمون نرمال برای بارندگی...... 151

فهرست اشکال

شکل(2-1):واریوگرام وپارامترهای آن................ 11

شکل(4-1): موقعیت جغرافیایی استان تهران در کشور... 33

شکل(4-2): نقشه شبکه ایستگاه های مطالعاتی استان تهران 43

شکل(4-3): نمودار میله ای ایستگاه های منطقه مطالعاتی 45

شکل(4-4): مراحل انجام مطالعات زمین آمار وانتخاب بهترین مدل برای تخمین کمیت مورد نظر............................... 64

شکل(5-1):نمودار بارندگی برحسب مساحت درصد......... 67

شکل(5-2):نمودار هیپسومتری طبقات ارتفاعی با مساحت. 67

شکل(5-3):نمودار میانگین ایستگاه های منطقه مطالعاتی 68

شکل(5-4): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی..... 69

شکل(5-5):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی 69

شکل(5-6):نمودار نرمال شده بارندگی................ 70

شکل(5-7): نقشه همباران طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی 72

شکل(5-8):میانگین بارندگی فصل بهار وپائیز شهرستانهای استان تهران 73

شکل(5-9): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی پائیز 74

شکل(5-10):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی پائیز 74

شکل(5-11): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی بهار 75

شکل(5-12):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی بهار 75

شکل(5-13):نمودار نرمال شده بارندگی پائیز......... 75

شکل(5-14):نمودار نرمال شده بارندگی بهار.......... 75

شکل(5-15):نقشه توزیع مکانی بارندگی فصل پائیز..... 78

شکل(5-16): نقشه توزیع مکانی بارندگی فصل بهار..... 79

شکل(5-17): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد.............................................. 81

شکل(5-18): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد.............................................. 81

شکل(5-19): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد.............................................. 82

شکل(5-20): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد.............................................. 82

شکل(5-21): نمودار نرمال بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد 83

شکل(5-22): نمودارنرمال بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد 83

شکل(5-23): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی فصل پائیزبا احتمال وقوع 75 درصد...................................... 86

شکل(5-24): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 75 درصد...................................... 86

شکل(5-25): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد...................................... 87

شکل(5-26): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 75 درصد...................................... 87

شکل(5-27): نمودار نرمال بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد 88

شکل(5-28): نمودارنرمال بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد 88

شکل(5-29): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 91

شکل(5-30): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 91

شکل(5-31): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 91

شکل(5-32): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع 90 درصد...................................... 92

شکل(5-33): نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع 75 درصد 95

شکل(5-34): نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع 90 درصد 96

شکل(5-35): نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع 75 درصد.................................................. 97

شکل(5-36): نقشه توزیع مکانی بارندگی بهار با احتمال وقوع 75 درصد 98

شکل(5-37): نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع 90 درصد.................................................. 99

شکل(5-38): نقشه توزیع مکانی بارندگی بهار با احتمال وقوع 90 درصد.................................................. 100

شکل(5-39): نمودارمیانگین دما ایستگاه های مورد مطالعه 102

شکل(5-40): واریوگرام مربوط به دما............... 102

شکل(5-41): واریوگرام متقابل به دما.............. 103

شکل(5-42): نمودار دما........................... 103

شکل(5-43): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی.................................................. 105

شکل(5-44): نمودار دما با احتمال وقوع 75 درصد.... 106

شکل(5-45): نمودار دما با احتمال وقوع 90 درصد.... 106

شکل(5-46): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی.................................................. 107

شکل(5-47): واریوگرام دما با احتمال وقوع 75 درصد 107

شکل(5-48): واریوگرام متقابل با احتمال وقوع 75 درصد 108

شکل(5-49): واریوگرام دما با احتمال وقوع 90 درصد 108

شکل(5-50): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با احتمال وقوع 75 درصد در منطقه مطالعاتی............................ 111

شکل(5-51): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با احتمال وقوع 90 درصد در منطقه مطالعاتی............................ 112

شکل(5-52): نمودار میانگین تبخیر................. 114

شکل(5-53): واریوگرام تبخیر...................... 114

شکل(5-54): واریوگرام متقابل تبخیر............... 115

شکل(5-55): نمودار تبخیر ........................ 115

شکل (5-56): نقشه هم تبخیر طول فصل رشد گندم دیم منطقه مطالعاتی.................................................. 117

شکل(5-57): نمودار تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد.. 118

شکل(5-58): نمودار تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد.. 118

شکل(5-59): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد 118

شکل(5-60): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع 75 درصد 119

شکل(5-61): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد 119

شکل(5-62): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع 90 درصد 120

شکل (5-63): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع75 درصد منطقه مطالعاتی.................................................. 123

شکل (5-64): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع90 درصد منطقه مطالعاتی.................................................. 124

شکل(5-65): نقشه هیپسومتری منطقه مطالعاتی ....... 126

شکل(5-66): نقشه شیب منطقه مطالعاتی ............. 127

شکل(5-67): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم در استان تهران 130

شکل(5-68): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با احتمال وقوع 75 درصد در استان تهران....................................... 131

شکل(5-69): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با احتمال وقوع 90 درصد در استان تهران....................................... 132

شکل(5-70): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در کرج 133

شکل(5-71): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در فیروزکوه.................................................. 134

شکل(5-72): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در ورامین.................................................. 135

شکل(5-73): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در دماوند.................................................. 136

شکل(5-74): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در ری 136خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 >>