X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:12

توزیع فشار در کانالها

توزیع فشار در کانالها

هدف از تعیین توزیع فشار در کانالها، مشخص نمودن نحوة تغییرات پارامتر فشار در عرض و در عمق در مقطع خاصی از کانال می باشد. با داشتن توزیع فشار در کانالها و یا با انتگرال گیری از نیروهای جزء فشاری می توان برآیند حاصل از این نیروهای فشاری را بر روی تاسیسات هیدرولیکی تعیین نمود . علاوه بر این اطلاع از چگونگی توزیع فشار در به کار بردن آگاهانه معادلات انرژی و اندازه حرکت در کانالها سودمند خواهد بود . در این قسمت روابط لازم در تعیین تغییرات فشار در سه حالت مختلف یعنی جریان های یکنواخت (موازی) ، جریان های متغیر تدریجی و جریان های با انحناء در صفحه قائم ارائه خواهد شد.

توزیع فشار در جریان های یکنواخت (موازی)

کانالی که با هر سطح شیب دار و سطح مقطع دلخواه را در نظر گرفته و فرض می کنیم که در این کانال جریان یکنواخت برقرار است. جهت به دست آوردن توزیع فشار در مقطع خاصی از این کانال مطابق شکل 1-9 الف ، ستونی از آب به عمق h (در صفحة عمود بر جهت عمومی جریان) و سطح مقطع dA را در نظر گرفته و تغییرات فشار در امتداد این ستون را مورد بررسی قرار می دهیم.

در صورتی که معادلة حرکت برای جرم این ستون و در جهت عمود بر خطوط جریان نوشته شود با توجه به این که خطوط جریان موازی هستند (حریان موازی) مؤلفه شتاب در جهت عمود بر خطوط جریان نمایش داده شده وجود نداشته و لذا :

مؤلفة وزن در جهت عمود بر خطوط جریان = نیروی فشار

(1-7)

P در این رابطه ، که به قانون تغییرات هیدرواستاتیکی فشار موسوم است بر مبنای فشار نسبی بیان گردیده است و h تغییرات عمق را در موضع مورد نظر در صفحه أی عمود بر جهت عمومی جریان نمایش می دهد . و نیز به ترتیب وزن مخصوص آب و زاویة شیب کانال می باشد . در صورتی که تعیین مقدار فشار در کف کانال مورد نظر باشد با قراردادنd به جای h می توان از رابطة زیر برای به دست آوردن فشار استفاده نمود :

توزیع فشار در جریان های متغیر تدریجی

با توجه به ویژگی هایی که از جریان متغیر تدریجی ذکر گردید ، توزیع فشار در این حالت نیز از قانون تغییرات هیدرواستاتیکی فشار تبعیت خواهد کرد. و روابط 1-7 و 1-8 در این حالت نیز صادق می باشند. فرض بر قرار بودن قانون تغییرات هیدرواستاتیکی فشار در جریان های متغیر تدریجی یکی از فرضیات اساسی در به دست آوردن معادلة حاکم بر این گونه جریان ها می باشد که در فصل پنجم توضیح داده خواهد شد.

توزیع فشار در جریان های با انحناء در صفحه قائم

در مطالعات چگونگی تغییرات فشار در قسمت تاج سر ریزها و یا در انحناء پای سر ریزها با توجه به انحناء شدیدی که جریان در این مواضع به خود می گیرد دیگر نمی توان از رابطة 1-7 استفاده نمود بلکه باید تصحیحاتی که در برگیرنده تاثیر انحنای جریان باشد اعمال گردد. بدین منظور نخست جریانی با تقعر به سمت بالا را در نظر گرفته (شکل 1-10) و تغییرات فشار را در مقطعی که کاملاً در صفحه قائم قرار داد مورد بررسی قرار می دهیم . از آنجایی که هندسة دقیق جریان و نیز نحوة تغییرات سرعت در این موضع روشن نمی باشد بررسی چگونگی تغییرات فشار نیاز به فرضیاتی دارد.

نوع فایل:word

سایز : 846 KB

تعداد صفحه :24خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: توزیع، فشار، کانالها
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:32

عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

1- رشد تولید ناخالص داخلی

2- ترکیب و ساختار بازار

3- ساختار تولید

4- میزان بهره وری

5- بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی

6- درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

7- تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

8- بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن

9- بار تکفل اقتصادی

10- میزان دسترسی به بازار

11- کمیت سرمایه به ازاء هر کارگر

12- توزیع اعتبارات

13- تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

14- مهاجرت

15- کل مالیات دریافتی از هر خانوار

16- هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

17- سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

18- میل نهایی به مصرف و پس انداز

19- نرخ رسمی ارز

20- میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

1- جنس

2- سن

3- رشد جمعیت

4- بهداشت

5- آموزش و پرورش

6- تبعیض های نژادی

7- عوامل حقوقی و اجتماعی

8- مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: عوامل، مؤثر، توزیع، درآمد
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:32

عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد. 3

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد. 5

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد. 5

3-2-2) مفهوم رشد اقتصادی.. 9

3-2-4) اقتصاد سیاسی رشد و توزیع درآمد. 20

3-2-5) رابطه منفی رشد و توزیع درآمد. 21

3-2-6) رابطه مثبت رشد و توزیع درآمد. 22

3-4) درآمد سرانه و توزیع درآمد. 26

3-5) توزیع درآمد و فرار سرمایه 28

3-6) سرمایه انسانی و توزیع درآمد. 30

(3-7) ساختار تولید و توزیع درآمد. 34

3-8) توزیع درآمد و سیاستهای اقتصادی.. 36

3-9) توزیع درآمد و یارانه 42

3-11) سیاست های مالی و توزیع درآمد. 53

3-12) رابطه بین بیکاری و توزیع درآمد. 54

3-12-1) اشتغال و ساختار بازار کار 55

3-12-2) تاثیر سطح اشتغال بر توزیع درآمد. 56

3-12-3) تأثیر تغییرات توزیع بر اشتغال. 57

3-12-5) اشتغال ناقص و بیکاری در ایران. 61

3-13) تورم و توزیع درآمد. 63

3-13-1) برخی از نطالعات انجام شده در مورد تورم و توزیع درآمد. 65

3-14) نرخ ارز و توزیع درآمد. 68

موقعیت ارز در اقتصاد کشور: 73

3-15)تعیین عوامل مؤثربرتوزیع درآمدجهت استفاده درمدل این تحقیق. 76

مقدمه 79

4-1-2) رفع ناهمسانی. 80

4-2) خودهمبستگی (AUTOCORRELATION) 82

4-2-1) تشخیص خودهمبستگی. 84

4-2-2) رفع خود همبستگی. 86

4-3) هم خطی (Multi Colinearity) 88

4-4) سریهای زمانی. 90

4-5) سریهای ایستا و نا ایستا (Stationary-non Stationary) 92

4-5-1) آزمونهای ایستایی. 95

فصل سوم: عوامل مؤثر بر توزیع درآمد و ارائه مدل. 102

پیشنهادات.. 108خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: عوامل، مؤثر، توزیع، درآمد
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:32

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع

در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر نقصان عایق بندی و یا ضعف استقامت الکتریکی ٍ دینامیکی و مکانیکی در مقابل فشارهای ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین در اثر ازدیاد بیش از حد مجاز درجه حرارت ٍ خطاهایی پدید می آید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی می گردد.

این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه ٍ اتصال زمین ٍ پارگی و قطع شدگی هادی ها و خورده شدن و شکستن عایق ها و غیره ظاهر شود.

شبکه برق باید طوری طرح ریزی شود که از یک پایداری و ثبات قابل قبول و تا حد امکان مطمئنی برخوردار باشد.امروزه قطع شدن برق برای مدت کوتاهی باعث مختل شدن زندگی فردی و قطع شدن برق کارخانه های صنعتی و مصرف کننده های بزرگ ٍ موسسه های علمی و پژوهشی به مدت نسبتاٌٌٌ طولانی موجب زیانهای جبران ناپذیر می شود لذا قطع شدن و یا قطع کردن دستگاهها و تجهیزات الکتریکی معیوب از شبکه لازم است ولی کافی نیست.

باید تدابیری بکار برده شود که برق مصرف کننده ای که در اثر بوجود آمدن عیب فنی از شبکه قطع شده است در کوتاه ترین مدت ممکنه مجدداٌ تامین گردد.

وظیفه رله این است که در موقع پیش آمدن خطا در محلی از شبکه برق ٍ متوجه خطا شود ٍ آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاههای خبری را آماده کند و یا در صورت لزوم خود راساٌ اقدام کند و سبب قطع مدار الکتریکی شود.

در این نوشته سعی شده است رله های حفاظتی پیلوتی ٍ اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد.در شش فصل اول از آوردن عکس و مطلب در مورد رله های واقعی پرهیز شده است در فصل هشتم رله های مربوط به حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی مترومورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

مقدمه 5

فصل اول : فلسفه رله‌گذاری حفاظتی 6

1-1) رله‌گذاری حفاظتی چیست؟ 7

2-1) وظیفه رله‌گذاری حفاظتی 9

3-1) اصول رله‌گذاری حفاظتی 9

4-1) حفاظت در مقابل دیگر حالتهای غیرعادی 13

فصل دوم : انواع رله 14

1-2) انواع رله برحسب مورد استعمال 15

2-2) انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری شده 17

فصل سوم : حفاظت تفاضلی21

1-3) انواع سیستمهای حفاظت تفاضلی 22

2-3) عوامل موثر در طراحی 25

3-3) تجهیزات کمکی 29

1-3-3) رله‌های چک‌کننده یا راه‌اندازی 29

2-3-3) تجهیزات نظارت پیلوت 30

4-3) روشهای انتقال اطلاعات درحفاظت 32

5-3) منحنی مشخصه ایده‌آل طرحهای حفاظت تفاضلی توسط سیم پیلوت 33

فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی 34

مقدمه 34

1-4) مزیت پیلوت 34

2-4) پیلوتهای قطع‌کننده و سد‌کننده 35

3-4) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم 36

4-4) رله‌گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب 37

5-4) برتری دستگاههای پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر جریان مستقیم 41

6-4) محدودیتهای دستگاههای پیلوتی سیمی با جریان متناوب 41

7-4) مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی 41

8-4) قطع از راه دور با سیمهای پیلوت 42

9-4) مشخصات موردنیاز برای سیم پیلوت 42

10-4) سیمهای پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ 42

فصل پنجم : رله های پیلوتی با جریان کاریر و میکرو موج 44

مقدمه 45

1-5) پیلوت با جریان کاریر 45

2-5) پیلوت میکروموج 46

3-5) رله‌گذاری مقایسه فاز 46

4-5) رله‌گذاری مقایسه سو 50

فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی 53

مقدمه 54

1-6) رله‌گذاری با پیلوت سیمی 54

2-6) رله‌گذاری با پیلوت جریا، کاریر 54

3-6) میکروموج 56

1-3-6) کانال میکروموج 61

2-3-6) قطع از راه دور 61

فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشارقوی 63

مقدمه 64

1-7) ضرورت اتصال به زمین – نوتر 64

2-7) ضرورت برقراری حفاظت 65

3-7) انواع سیستمهای اورکارنتی 65

4-7) رله‌های ولتاژی 69

5-7) حفاظت فیدرکوپلاژ 20 کیلوولت 69

6-7) حفاظت فیدرترانس 20 کیلوولت 69

7-7) حفاظت REF 69

8-7) رله دیفرانسیل 70

1-8-7) چند نکته در مورد رله دیفرانسیل 70

2-8-7) رله دیفرانسیل با بالانس ولتاژی 72

9-7) حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور 75

10-7) حفاظت باسبار 75

11-7) حفاظت خط 77

12-7) رله دوباره وصل‌کن 80

13-7) Synchron-check 82

14-7) سیستم inter lock , inter trip 82

فصل هشتم: حفاظت پیلوتی پستهای اختصاصی متروی تهران 85

مقدمه 86

1-8) مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI 89

2-8) حفاظت دیفرانسیل فیدر 90

3-8) رله ناظر MRTP 93

4-8) رله نشان‌دهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH 95

5-8) رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت MCR 7 9

6-8) رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی MVTW 9 9

7-8) ترانسفورماتور جداکننده 103

8-8) ولتاژ و جریان پیلوت 103

9-8) ستینگهای خطا برای فیدرهای معمولی 104

10-8) عملکرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری 105

11-8) ترتیبات سوئیچ گیرهای نوع شبکه‌ای 106

12-8) ولتاژ تحریک شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت 107

13-8) اطلاعات فنی رله MBCI 108

منابع 109خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:39

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع

از آنجائیکه بکارگیری روش های اصولی و علمی مانور در شبکه های فشار متوسط ، تأثیر بسزایی در کاهش زمان خاموشی دارد ، وجود یک دستورالعمل مدون برای مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع در سطح شرکت های توزیع برق الزامی می باشد. بدین منظور با بهره گیری از تجربیات گذشته ، دستورالعمل مانور شبکه های فشار متوسط در قالب ‹‹ نظام نامه عملیات مانور شبکه های فشار متوسط ›› تهیه شده است .

فهرست مطالب

چکیده. 1

ضرورت تدوین نظام نامه مانور شبکه فشار متوسط... 2

فصل اول.. 3

تعاریف.... 3

1- شبکه :4

2- مانور :4

3- مرکز کنترل :4

4- مسئول کنترل شبکه :4

5- مأمور مانور :4

6- نقطه مانور :4

7- نقطه شروع کار :5

8- منطقه ( امور ) معین :5

9- شرکت معین :5

10- عیب زودگذر :5

11- عیب ماندگار :5

12- ولتاژ مجاز آزمایش شبکه :5

13- فیدر :5

14- دستگاه آزمایش شبکه :5

15- فرم اجازه کار :6

16- شبکه دارای سیستم اتوماسیون :6

17- اولویت ویژه مقطعی :6

18- اولویت ویژه دائم :6

19- اتصال زمین :6

20- تعمیرات شبکه :6

21- تفنگ پرتاب سیم زمین :6

فصل دوم:7

تشخیص وجود خطا7

تجهیزات و تکنولوژی های جدید:8

○ سیستم اتوماسیون.. 8

○ ریکلوزر و سکشنالایزر. 8

○ آشکار سازهای خطا9

○ رله های ثانویه. 9

○ سیستم GPS.. 9

○ سیستم حفاظت خطوط هوایی منشعب از پست زمینی... 10

○ سیستم هشداردهنده قطع المان کات اوت ، بریکر ، کلید فشار ضعیف و بازشدن درب پستها10

فصل سوم. 11

روشهای مختلف آزمایش شبکه های توزیع.. 11

روشهای مختلف آزمایش شبکه های فشار متوسط... 12

الف: روش آزمایش شبکه 20 کیلوولت با استفاده از دستگاه تستر :12

الف-1- انتخاب محل انجام آزمایش..... 12

الف-2- استقرار در محل آزمایش..... 12

الف-3- شروع عملیات آزمایش شبکه. 13

تفاوت شبکه سالم و معیوب با توجه به تغییرمکان عقربه وسایل اندازه گیری موجود بر روی دستگاه تستر :14

ـ شبکه مورد آزمایش سالم است.... 14

مرحله سوم اعمال ولتاژ.

مرحله دوم اعمال ولتاژ.

ـ شبکه مورد آزمایش معیوب است.... 15

ب ـ روش آزمایش انواع شبکه های فشار متوسط... 17

ب-1- آزمایش تکه کابل یا خط هوائی فاقد انشعاب... 17

ب-2- آزمایش شبکه دارای انشعاب... 18

* آزمایش شبکه هوائی دارای انشعاب... 18

* آزمایش شبکه های کابلی و مختلط دارای انشعاب... 19

ب-3- آزمایش شبکه دارای لوازم اندازه گیری... 19

ب-4- آزمایش یک ترانسفورماتور مشکوک به عیب.... 20

  • اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچهای ترانسفورماتور. 20
  • اندازه گیری مقاومت عایقی ترانسفورماتور. 21

ج ـ نکات مهم در آزمایش شبکه. 22

فصل چهارم. 24

عملیات مانور شبکه توزیع.. 24

عملیات مانور در شبکه. 25

○ نقطه مانور. 25

5- الف- مانور به منظور سرویس ، نگهداری و تعمیر تجهیزات شبکه. 27

5- ب- مانور به منظور تشخیص نقطه عیب و رفع خاموشی در شبکه. 28

5- ب-1- روش مانور در زمان وقوع عیب در شبکه هوائی... 28

* مانور شبکه هوائی دارای تجهیزات قطع کننده و حفاظتی... 29

  • عملیات مانور در شبکه هوائی در حالت وقوع عیب زودگذر. 29

□ محل بروز عیب زودگذر بعد از ریکلوزر باشد.. 30

□ محل بروز عیب زودگذر قبل از ریکلوزر باشد.. 30

  • عملیات مانور در شبکه هوائی در حالت وقوع عیب ماندگار. 30

□ محل بروز عیب ماندگار بعد از ریکلوزر باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب دارای سکشنالایزر باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب دارای فیوز کات اوت باشد.. 31

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی انشعاب فاقد تجهیزات حفاظتی باشد.. 32

◙ محل بروز عیب ماندگار بر روی خط اصلی باشد.. 32

□ محل بروز عیب ماندگار قبل از ریکلوزر باشد.. 33

* مانور شبکه هوایی فاقد تجهیزات حفاظتی... 35

5- ب-2- روش مانور درزمان وقوع عیب در شبکه کابلی... 37

5- ب-3- روش مانور در زمان وقوع عیب در شبکه مختلط... 39

5- ج- مانور به منظور جایگزینی پستهای فوق توزیع از دست رفته. 41

5- د- مانور به منظور تغییر آرایش نرمال شبکه در مواقع اولویت های ویژه. 43

○ اولویت ویژه مقطعی... 43

○ اولویت ویژه دائم.. 44

5- ر- مانور به منظور پاسخ به درخواست های دیسپاچینگ فوق توزیع.. 45

5- و- مانور بـه منظور بی برق نمودن تأسیسات جهت احداث و بـرقراری جریان شبکه های جدیدالاحداث... 46

  • مانور به منظور بی برق نمودن تأسیسات جهت توسعه و احداث شبکه. 46
  • مانور به منظور برقراری جریان شبکه های جدیدالاحداث... 46

5- ز- مانور به منظور تعدیل بار فیدرهای فشار متوسط... 48

5- ح- مانور به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی در مواقع اضطراری... 49

5- ط- مانور در شبکه های دارای اتوماسیون.. 50

☼ راهکارها و پیشنهادات... 51

فصل پنجم.. 52

مدل عملیات مانور یک شبکه توزیع نمونه. 52

مدل تصمیم گیری عملیات مانور یک شبکه فشار متوسط نمونه. 53

« دستورالعمل چگونگی مانور در شرائط بحران از دست رفتن یک پست 20/63 کیلوولت به علل مختلف ». 57

فصل ششم.. 59

عیب یابی خطوط زمینی (کابلی)59

مقدمه:60

عیب یابی کابل... 62

شرح قسمتهای ایمنی و اتصال زمین خودرو عیب یاب... 62

مواردی که هنگام شروع بکار باید رعایت شود. 63

شرح دستگاه عیب یاب... 63

الف) کابل برق ماشین عیب یاب... 63

کابل اصلی دستگاه عیب یاب... 64

شرح قسمتهای داخل ماشین عیب یاب... 64

دستگاه رفلکتور. 65

دستگاه تست HV.... 66

دستگاه تخلیه الکتریکی... 67

دستگاه مولد فرکانس صوتی FLS.. 68

مراحل عیب یابی کابل 20کیلو ولت.... 69

امتحان فاز بریدگی... 69

مراحل عیب یابی کابل فشار ضعیف.... 70

دستگاه تستر. 70

فصل هفتم.. 72

ایمنی در مانور شبکه های توزیع و الزامات مربوط به مامورین مانور. 72

ایمنی در مانور شبکه های فشار متوسط... 73

○ فهرست لوازم ایمنی انفرادی :74

○ فهرست لوازم ایمنی گروهی :75

◙ مقررات ایمنی قبل از انجام کار. 75

◙ مقررات ایمنی حین انجام کار. 76

◙ مقررات ایمنی بعد از انجام کار. 76

◙ الزامات ایمنی مأمورین مانور77خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، اتفاقات، شبکه، توزیع
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:17

اتوماسیون سیستم های توزیع

اتوماسیون سیستم های توزیع


با گذشت بیش از یک قرن از طراحی و راه‌اندازی اولین شبکه انرژی الکتریکی با یک نیروگاه متمرکز و بار توزیع‌شده در سال 1882 توسط توماس ادیسون، که تعداد 59 مشترک را با ولتاژ 110 ولت مستقیم تغذیه می‌کرد و مقایسه آن با وضعیت کنونی شبکه‌های عظیم تأمین انرژی الکتریکی می‌توان علاوه بر مشاهده‌ی پیشرفت سریع این صنعت به افزایش باور نکردنی تقاضای مصرف‌کنندگان برای این انرژی پی برد. با افزایش این نیاز شبکه‌های برق نیز دچار تغییر و گستردگی و پیچیدگی شدند و این گستردگی تا به حدی افزایش پیدا کرد که هم‌اکنون شبکه‌های برق‌رسانی، در سطح تولید، انتقال و توزیع به عنوان عظیم‌ترین ساخته دست بشر محسوب می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی‌ این شبکه، به هم‌پیوستگی آن است، به طوری که ناپایداری در نقطه‌ای کوچک از شبکه قادر خواهد بود تمام نقاط شبکه را تحت تأثیر قرار دهد و این امر لزوم کنترل و نظارت دقیق را بر قسمت‌های مختلف شبکه روشن می‌سازد.

از طرف دیگر انرژی الکتریکی نیز مانند سایر انرژی‌های دیگر پیرو نظام اقتصادی عرضه و تقاضا می‌باشد و لذا بالا بردن سود و کاهش هزینه از اصلی‌ترین ارکان حفظ بقاء آن است. انرژی الکتریکی همواره از سه سطح تولید، انتقال و توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای افزایش بهره‌ باید برق را با حداقل تلفات از نیروگاه‌ها به دست مصرف‌کننده رساند. که در این بین با خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت بخش‌های مختلف، هر کدام از سه بخش تولید، انتقال و توزیع باید حداقل تلفات را برای بالا بردن بهره اقتصادی خود ایجاد کنند. داده‌های آماری بیان‌گر این مطلب است که بخش عظیمی از تلفات انرژی الکتریکی در سطح توزیع صورت می‌گیرد، یعنی بخش کم‌تری از انرژی رسیده به سطح 20KV به مصرف‌کننده می‌رسد. این امر سبب شده تا بخش توزیع مورد توجه قرار گرفته و راه‌هایی برای بالا بردن کارایی آن ایجاد شود.

اتوماسیون یکی از راه‌هایی است که می‌تواند با نظارت و مانیتورینگ شبکه توزیع، امکان کنترل‌پذیری این شبکه را بیش‌تر کند.

طرح‌های اتوماسیون در سطوح تولید و انتقال از مدت‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته و انجام شده‌اند. روند کلی اتوماسیون در سطح جهانی برای سیستم‌های توزیع از اواسط دهه‌ی 70 میلادی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

پایان‌نامه‌ی حاضر با عنوان «اتوماسیون سیستم‌های توزیع» سعی دارد تا در سطحی مشخص به معرفی این سیستم و بررسی ویژگی‌های آن بپردازد. لازم به ذکر است که اتوماسیون زمینه‌ای گسترده داشته و پرداختن به همه جوانب آن در یک پایان‌نامه‌ی سطح کارشناسی ممکن نمی‌باشد. این پروژه شامل بیان کلیاتی در مورد اتوماسیون بوده و بیش‌تر جنبه تئوری دارد ولی در عین حال، هر کجا لازم بوده اشاره‌ای به پژوهش‌ها و پروژه‌های کاربردی و عملیاتی در این زمینه شده است.

بنابر توصیه استاد راهنما در برخی از بخش‌ها وارد جزئیات مطالب شده و بیش‌تر به آن‌ها پرداخته شده است، که از جمله آن می‌توان به بخش مخابرات اشاره کرد.

پروژه حاضر به دلیل گستردگی مطلب، شامل گرایش‌های مختلفی ازجمله گرایش‌های مخابرات، الکترونیک و کنترل می‌باشد. البته زمینه‌ی اصلی اتوماسیون توزیع، بنابر کاربرد آن مربوط به گرایش قدرت است لذا آشنایی و تسلط بر مفاهیم مختلف هر گرایش در کنار درک عمیق از سیستم‌های قدرت زمینه را برای درک مفاهیم آماده می‌سازد


فهرست مطالب


-مقدمه 7

-فصل اول: کلیاتی در مورد اتوماسیون10

انواع روشها و سیستمهای اتوماسیون شبکه توزیع 12

اجزاء سیستم اتوماسیون 15

انتخاب وظایف اتوماسیون 16

سطوح اتوماسیون 19

اتوماسیون و اقتصاد 33

- فصل دوم : سیستم جمع آوری، پردازش وانتقال اطلاعات 51

نیازهای پست 52

نیازهای کابینت telecontrol 53

RTU و اجزاء آن 53

RTUCAN (نمونه داخلی) 67

Sectionalizer 70

Recloser 74

Capacitor control 94

- فصل سوم : مخابرات اتوماسیون 98

مخابرات دیجیتال 101

اجزاء سیستم مخابراتی دیجیتال 102

مدولاسیون 106

ضرورت مدولاسیون 107

انواع مدولاسیون 108

ISI و BER 120

همزمانی(synchronization) 124

QPSK 128

OQPSK 131

MSK 132

GMSK 134

کدکننده ها 143

کنترل خطا 145

فرمت داده 147

نمونه عملی 149

مودم رادیویی UHF ، NRM-400 151

سیستمهای مخابراتی 156

سیستمهای رادیویی 156

مایکروویو 158

TDMA 159

سیستم رادیو بسته ای 160

سیستم رادیویی سلولی 161

مودم رادیویی 162

تکنولوژی spread spectrum 163

VSAT 167

DLC 173

امکانات شرکت مخابرات ایران 178

شبکه تلفن عمومی 178

شبکه داده X.25 180

کابل مخابراتی 180

مخابرات فیبر نوری 181

مزایا و معایب روشهای مختلف مخابراتی 187

نمونه هایی از شبکه های مخابراتی 192

-فصل چهارم : بررسی اتوماسیون در دیگر کشورها 196

هندوستان 197

سنگاپور 200

کره جنوبی 207

پروژه اتوماسیون مقیاس بزرگ امریکا 212

سیستم اتوماسیون ژاپن 221

اتوماسیون توزیع در کانادا 225

- منابع و مآخذ 237خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: اتوماسیون، سیستم، توزیع
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:46

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

با توجه به گسترش روز افزون شبکه و پستهای فوق توزیع و انتقال و ضرورت کنترل و نظارت از راه دور این پستها به منظور ایجاد هماهنگی بین پستهای فوق توزیع و تأمین پایداری که شبکه های انتقال انرژی ایجاب می‌کند ، مراکزی به عنوان مراکز دیسپاچینگ تشکیل شده تا بتوان از آن مراکز کنترل و نظارت مطمئنی ایجاد کرد .

به علت بعد مسافت بین پستهای فشار قوی و مشکلات ارتباطی بین آنها علاوه بر وجود مرکز دیسپاچینگ ملی ، نیاز به مراکز دیسپاچینگ منطقه ای نیز می‌باشدکه محدوده اختیارات و وظایف هر کدام مشخص و تعریف شده می‌باشند .

در شبکه سراسری برق ایران در حال حاضر دیسپاچینگ مرکزی در تهران واقع شده و در بعضی شهرستانها دیسپاچینگ های محلی ایجاد شده که از جمله آن به دیسپاچینگ برق اصفهان ، یزد ، خراسان ، باختر و... می‌توان اشاره کرد . در این پروژه سعی بنده بر این است که علاوه بر تعریف شرح وظایف مراکز دیسپاچینگ راهکارهای عملی جهت توسعه این مرکز و کنترل بهتر شبکه و پستهای فوق توزیع را از طریق آنها ارائه نمود .

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه2

فصل اول : شناخت دیسپاچینگ فوق توزیع و قابلیتهای آن9

سلسله مراتب دیسپاچینگ ایران 10

مرکز کنترل سیستم سراسری 10

مرکز کنترل ناحیه ای 10

مرکز کنترل منطقه ای 11

مرکز توزیع منطقه ای 11

لزوم و مزایای به کارگیری سیستم دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 13

قابلیتهای مورد نیاز سیستم دیسپاچینگ یزد 16

نمایش تصاویر 16

نمایش منحنی 17

نمایش وقایع و آلارمها 17

جمع آوری داده ها و ایجاد آرشیو 17

مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع نواحی قم و کرج 18

وظایف و مسئولیتهای مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع تهران بزرگ 18

تهیه گزارشات و حوادث و رویدادها 19

عملیات هنگام بی برق شدن پست 21

نحوه برقرار کردن پست 22

خروج دستی ترانسفورماتورها جهت سرویس و تعمیرات 23

برقرار کردن ترانسفورماتور پس از پایان کار سرویس و تعمیرات 23

فصل دوم : معرفی سیستم اسکادا 25

اجزاء سیستم اسکادا 26

تجهیزات مرکز کنترل 26

تجهیزات مخابراتی 28

پایانه های دوردست 30

وظایف پایانه دوردست 32

ساختار و مشخصات پایانه های دوردست 34

پردازنده اصلی 35

واحد واسط مخابراتی 37

سیستم واسط پست و پایانه 39

فصل سوم : مبانی طراحی مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع یزد 40

مقدمه 41

ساختمان و فضاهای مورد نیاز مرکز دیسپاچینگ یزد 43

سیستم مرکزی اسکادا 44

معیارهای طراحی پیکره بندی ، سخت افزار ، نرم افزار مرکز کنترل 44

سیستم باز 45

معماری توزیع شده 46

قابلیت افزودگی 47

سیستم عامل 47

پایگاه داده ها 48

مطابقت استانداردها 49

نحوه ارتباط بهره‌بردار با سیستم 53

نرم افزار اسکادا 54

تهیه کننده گزارش 56

نمایش آنالوگ با رعایت حدود ایمنی 56

شمارش عملکرد کلیدها 57

ارزیابی توپولوژی شبکه 57

فیلتر 57

ترتیب ثبت وقایع 58

توابع محاسباتی 58

برنامه های کاربردی شبکه 59

سیستم‌های هوشمند 59

تخمینگر وضعیت شبکه 59

پخش بار 60

تجزیه و تحلیل امنیت شبکه و ارزیابی احتمالات 60

معادل سازی شبکه خارجی 60

محاسبات اتصال کوتاه 61

کنترل اتوماتیک توان راکتیو ولتاژ 61

شبکه مخابراتی و تبادل اطلاعات 61

فصل چهارم : اینترفیس پستهای 63/20 kv و 132/20 kvبا سیستمهای دیسپاچینگ 66

شرایط اینترفیس 67

نقاط کنترلی 67

کلیدهای فشار قوی و متوسط 67

سکسیونر 67

تپ چنجر ترانس 67

کلیدهای Master / Slare وParallel / Indepeodent 68

رله 68

نقاط تعیین وضعیت 68

کلیدهای فشار قوی و متوسط 68

سکسیونر فشار قوی 69

تپ چنجر ترانس 69

تعداد تپ ترانس 69

کلیدهای کشوئی 70

نقاط اندازه گیری 70

جریان 70

آلارمها 71

مشخصات عمومی سیستم اینترفیس 71

ترمینالهای مارشالینگ راک و روش نامگذاری آنها 73

باطری و باطری شارژ 75

باطری 75

باطری شارژ 75

سیم‌ها و کابل‌ها و نامگذاری آنها 75

سیم‌ها 75

کابل‌ها 75

نام‌گذاری سیم‌ها 76

نام‌گذاری کابل‌ها 77

تغذیه AC و DC 79

مشخصات تجهیزات واسط فشار قوی 79

نظرات و پیشنهادات 81

نتیجه گیری 84

منابع و مراجع 85خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: طراحی، دیسپاچینگ، توزیع
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:33

انتقال داده ها، شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده

انتقال داده ها، شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده

در دنیای امروز که می­توان آن را عصر اطلاعات نامید، انتقال داده­ها (Data Commonication) و شبکه­های کامپیوتری (Computer Networks) که حاصل پیوند دو صنعت کامپیوتر و مخابرات است، از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. هدف از پیدایش شبکه­های کامپیوتری، اتصال کامپیوترهای مستقل از طریق یک فناوری واحد و قوانین مشخص به منظور انتقال داده­ها و اشتراک منابع است. منظور از انتقال داد­ه­ها، ارسال و دریافت داده­ها به صورت پیوسته آنالوگ یا گسسته دیجیتال بر روی رسانه­های مختلف انتقال مانند زوج سیم به هم تابیده، فیبر نوری، هوا و غیره می­باشد.

توجه کنید که اینترنت و وب، هیچکدام یک شبکه کامپیوتری نمی­باشند. اینترنت (Internet)، شبکه شبکه­ها است و از به هم پیوستن هزاران شبکه نامتجانس و گوناگون که هر کدام از آنها فناوری و قوانین مخصوص به خودش را دارد به وجود آمده است. اما وب گسترده جهانی (WWW. World Winde Web) نمونه­ای از یک سیستم توزیع شده است. یک سیستم توزیع شده، مجموعه­ای از چندین کامپیوتر مستقل است که از دید کاربر به صورت یک سیستم نامرئی (Transparent)، متمرکز (Centeralized) و متجانس به نظر می­رسد و کاربر به جای نگرانی در مورد به خاطر سپردن آدرس­ها (مثلا آدرس اینترنتی IP)، هر چیز را از طریق نام آن فراخوانی می­نماید (مثلا در وب همه چیز به صورت سند یا صفحه وب است و از طریق نام URL قابل دستیابی است و این نام­ها به صورت خودکار توسط خدمت­گزارهای نام حوزه به آدرس IP تبدیل می­شوند.) همچنین دقت کنید که وب، میان افزار (Middleware) است و یک لایه نرم­افزاری می­باشد که در یک محیط ناهمگن بر روی سیستم عامل­های متنوع مستقل قرار دارد، اما ایده سیستم­های عامل توزیع شده، وظیفه ایجاد یک تصویر متمرکز از کامپیوترهای مستقل را بر عهده سیستم عامل واحد توزیع شده می­سپارد.

کاربردهای شبکه

امروزه با گسترش اینترنت و جهانی شدن وب، کاربردهای شبکه­های کامپیوتری از تنوع زیادی برخوردار است که برای نمونه، چند مورد از آنها عبارتند از: جستجو و تحقیق و دسترسی به اطلاعات به روز پراکنده در دنیا، تجارت الکترونیکی، خرید، فروش و حراج کالا، آموزش از راه دور و دانشگاه مجازی، دولت الکترونیکی، درمان از راه دور، کنفرانس صوتی و تصویری از راه دور، کنترل، مدیریت و نظارت بر سیستم­های صنعتی از راه دور، پست الکترونیکی، پیام­رسانی فوری، گروه­های خبری، گفتگو و گپ زدن، بازی و سرگرمی تعاملی، پخش فیلم­های درخواستی، کمک به ایجاد واقعیت مجازی و ده­ها کاربرد دیگر.

اجزای شبکه

شبکه­های انتقال داده از سه بخش عمده تشکیل می­شوند:

کامپیوترهای میزبان (Host) که هدف اصلی ایجاد شبکه، اتصال کامپیوترهای میزبان به یکدیگر است.

پردازنده­های واسط مانند هاب­ها (Hub)، تکرار کننده­ها (Repeater)، پل­ها (Bridge)، سوئیچ­ها (Switch) و مسیر­یاب­های (Router) میانی که وظیفه مدیریت شبکه و هدایت ارسال داده­ها از مبدأ و مقصد را بر عهده دارند. مدل ریاضی شبکه­های کامپیوتری یک گراف است که در آن، گره­ها (Nodes) همان پردازنده­های واسط هستند.

لینک­های ارتباطی (Link) که در واقع رسانه­های انتقال داده هستند و با اتصال گره­های شبکه به یکدیگر انتقال داده­ها را بر عهده دارند.

پردازنده­های واسط و لینک­های ارتباطی زیر شبکه انتقال داده (Communication Subnet) را تشکیل می­دهند.

1-1 طبقه­بندی شبکه­ها

شبکه­های کامپیوتری از نظر اندازه و گستردگی جغرافیایی به 5 دسته تقسیم می­شوند:

شبکه­های شخصی (PAN: Personal Area Networks) که بر روی میز کار یا فاصله چند متری یک شخص هستند. مانند ارتباط بی­سیم اجزای کامپیوتر با کامپیوتر شخصی (PC) و دستیار دیجیتالی (PDA) و یا حتی کامپیوتر پوشیدنی (Wearable Computer) شخص.

شبکه­های محلی (LAN: Local Area Networks) که دارای گستردگی در حد یک ساختمان یا یک کمپ کوچک می­باشند.

شبکه­های شهری (MAN: Metropolitan Area Networks) که دارای گستردگی در حد یک شهر می­باشند.

شبکه­های گسترده (WAN: Wide Area Networks) که دارای گستردگی بیش از حد یک شهر ( در حد استان، کشور یا قاره) می­باشند.

شبکه­های جهانی که همان شبکه شبکه­ها یا اینترنت است.

انواع فناوری انتقال

به طور کلی دو نوع فناوری انتقال داده وجود دارد:

نقطه به نقطه (Point to point) یا همتا به همتا (Peer to peer) یا تک پخشی (Unicast) که داده­های ارتباطی از طریق لینک­ها و گره­های میانی به طور مستقیم بین دو ماشین مبدأ و مقصد مبادله می­شود. (مانند شبکه­های تلفنی)

انتشاری (Broadcast) که به آن داده پراکن یا پخشی نیز می­گویند و در آن همه ماشین­ها به یک کانال مشترک متصل شده و داده­ها بر روی کانال انتقال داده منتشر می­شود و کلیه ماشین­ها به داده­ها روی کانال دسترسی دارند (مانند انتشار رادیویی). این ماشین­ها با توجه به آدرس مقصد بسته­ها آن­ها را برداشته یا دور می­اندازند.

البته در بعضی از شبکه­های انتشاری امکان ارسال داده­ها از مبدأ به گروهی از مقصدها وجود دارد که به آن پخش گروهی یا چند پخشی (Multicast) یا (Point to Mutltipoint) گویند.

همبندی (Topology)

منظور از همبندی یا توپولوژی نحوه اتصال گره­های تشکیل دهنده گراف شبکه از طریق لینک­های ارتباطی است. ساختار و توپولوژی شبکه­های کامپیوتری بر اساس ماهیت کانال­های (Channel) انتقال داده و فناوری انتقال به دو دسته اصلی (نقطه به نقطه و انتشاری) تقسیم می­شود.

انواع توپولوژی Point to point

چندین نوع توپولوژی در شبکه­های نقطه به نقطه مورد استفاده قرار می­گیرد، مانند:

انواع توپولوژی Broadceast

چندین نوع توپولوژی در شبکه­های انتشاری مورد استفاده قرار می­گیرد، مانند:

2-1 روند پیشرفت شبکه­های کامپیوتری

در ابتدا طراحی شبکه­های کامپیوتری به صورت موردی و خاص و با معماری­های گوناگون و ناسازگار با یکدیگر انجام می­شد و هر شرکت معماری و روش غیر استاندارد خودش را داشت. بنابراین قابلیت اتصال به کامپیوترهای شرکت­های دیگر وجود نداشت و به همین دلیل به آن­ها شبکه­های بسته (Closed Networks) گفته می­شد. برای مثال شکل 1 دو کامپیوتر را نشان می­دهد که به طور مستقیم به یکدیگر متصل شده­اند. این­گونه شبکه­ها از نوع شبکه­های خصوصی با وسعت یک شرکت (Enterprise Networks) بودند.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:27

شبکه های توزیع هوشمند برق

شبکه های توزیع هوشمند برق

دولت­ها، قانون­گذاران و سازمان­های صنعتی به منظور بالا بردن حق خرید مصرف کنندگان، حمایت از خلاقیت­ها در تغییرات آب و هوایی و افزایش قابلیت اطمینان نیروگاه بزرگ آمریکای شمالی، یک "شبکه هوشمند" را پیشنهاد کرده­اند. البته برای تغییرات مهم در برنامه ریزی، طراحی و عملیات نیروگاه بزرگ به یکپارچه سازی این شبکه هوشمند احتیاج است. در این گزارش، شبکه هوشمند و قابلیت اطمینان نیروگاه بزرگ تعریف می­شود و یک ارزیابی مقدماتی از یکپارچه سازی موفق شبکه هوشمند ارائه می­شود.

سیستم قدرت انبوه آمریکای شمالی بزرگ­ترین سیستم الکتریکی بهم متصل در جهان است. عملکرد معتبر آن بستگی به بکارگیری گسترده­ای ارتباطات زمان واقعی، نظارت و سیستم­های کنترل دارد. به هنگام تکامل سیستم قدرت انبوه، بسیاری از تکنولوژی­های هوشمند برای چندین دهه بکار می­رود.

ابتکارات در سیاست اخیر فدرال، دولتی و کشور باعث توسعه­ی تصور شبکه­ی هوشمند می­گردد که دارای فعل و انفعال، همکاری، کارایی، اعتبار و استحکام بیشتری است. در اصل، ویژگی­های شبکه­ی هوشمند شامل تجهیزات هماهنگ است که به موجب پیشرفت­ها در ارتباطات، سیستم­های هوشمند و تکنولوژی اطلاعت (IT) مهیا شده است که با سیستم­های موجود و جدید کنترل دارای سطح مشترک می­باشد. پروتکل­های ارتباطی انبوه هماهنگ در سیستم وسیع ابزارهایی برای حفظ سیستم پویاتری است که مزایایی را برای کاربران نهایی دارد و بصورت کارآمد از قابلیت اعتبار سیستم ارسال توسعه یافته مطابق با دریافت و تشخیص­های راحت استفاده می­کند. با توجه به پیشرفت­هایی در تکنولوژی شبکه­ی هوشمند، تکامل بی نظیر سطوح کنترل و اندازه گیری سیستم بسیار وسیع و گسترده است. تلاش­های زیادی در دهه­ی گذشته به منظور توسعه و پیشرفت دادن این زیرساخت شبکه­ی هوشمند صورت گرفته است که بخش مدیریت سهامدار نیز تشویق به انجام این کار شده است.

سیستم قدرت انبوه امروزی به منظور فراهم کردن سطح مناسب و کافی­ای از قابلیت اطمینان طراحی و بکار گرفته شده است. شبکه­ی هوشمند می­تواند از سطح مناسب و کارآمد قابلیت اطمینان حمایت کند حتی در هنگامی که صنعت با چالش بر عهده برآمدن از سیاست هیئت و رهنمودهای قانونگذاری که ویژگی­های سیستم قدرت انبوه ایالات متحده­ی آمریکا را تحت تأثیر قرار می­دهد و تغییر می­نماید روبرو باشد. موفقیت یکپارچه سازی و مجتمع سازی مفاهیم و تکنولوژی شبکه­ی هوشمند بسیار بستگی به قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه موجود در طی تکامل خود دارد. این مثاله تمرکز خود را بر روی جنبه­های مختلف این موضوع اساسی جلب کرده است.

تأثیر کلی شبکه­ی هوشمند بر روی قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه همچنان قابل مشاهده می­باشد. در حالی که وظیفه­ی شبکه­ی هوشمند افزایش نسبی قابلیت اطمینان است اما اگر قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه را بصورت ضعیف بکار برد در این صورت دچار صدمه و آسیب می­شود. بنابراین، اطمینان دادن به اینکه تکامل شبکه­ی هوشمند باعث افزایش آسیب پذیری سیستم قدرت انبوه نمی­گردد مهم می­باشد اما تا حدی از اهداف قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه صنعت حمایت می­کند.

کمیته­ی برنامه ریزی NERC برای بررسی کردن کارکردهای سیستم­های هوشمندی کردن امکان یکپارچگی و مجتمع سازی موفق میسر می کند توانسته است نیروی کار شبکه­ی هوشمند (SGTF) شکل دهد. فصل SGTF هر یک از موضوعات و نگرانی­های شبکه­ی هوشمند را با توجه به قابلیت اطمینان سیستم قدرت انبوه مشخص و توضیح می­دهد و ویژگی­های قابلیت اطمینان شبکه­ی هوشمند و نحوه­ی تأثیر احتمالی آنها بر روی برنامه ریزی سیستم قدرت انبوه و فرایندهای طراحی و عملیاتی و ابزارهایی که برای حفظ قابلیت اطمینان مورد نیاز هستند را می­سنجد.

فهرست مطالب

چکیده1

1- مقدمه. 9

تعریف و پیش بینی شبکه هوشمند. 12

فصل اول: خلاصه قانونی و ضوابط

1-1- مقدمه. 16

1-2- خلاصه ضوابط و قوانین امریکا16

1-2-1- کنگره ایالت متحده16

1-2-2- FERC سیاست شبکه هوشمند 14 ژولای 2009. 18

1-2-3- دایره انرژی ایالات متحده18

1-2-4- کمیسیون ارتباطات فدرال ایالت متحده (FCC)19

1-3- خلاصه ضوابط دولتی ایالت متحده:21

1-4- خلاصه ضوابط و قوانین کانادا22

فصل دوم: شاخصه ها و ارزیابی تکنولوژی

2-1- مقدمه. 25

2-2- ادغام تکنولوژی شبکه هوشمند در سیستم انبوه نیرو:25

2-3- قابلیت اطمینان تکنولوژی اطلاعات و ادغام سیستم کنترل.. 27

2-4- ارزیابی تکنولوژی.. 29

2-5- تکنولوژیهای شبکه ی هوشمند روی سیستم انبوه نیرو. 30

2-6- ابزار phasor. 32

2-7- کیفیت نیرو و کنترل جریان.. 33

2-8- واحدهای ترمینال از راه دور (RTNS):38

2-9- تجهیزات انتقال.. 40

2-10- سیستم انبوه نیرو: ابزار رو به تکامل.. 44

2-11- سیستمهای تقویت بارپخش پیشرفته:50

فصل سوم: تکنولوژیهای شبکه هوشمند روی سیستم توزیع

3-1- تکنولوژیهای شبکه هوشمند روی سیستم توزیع:55

3-2- تولید نیروی توزیع شده و ذخیره آن:57

3-3- سیستم توزیع- سیستمهای موجود. 60

3-4- روان سازی بار تحت فرکانس:61

3-5- تامین انتقال الکتریکی تقاضا63

3-6- سیستم توزیع- سیستمهای در حال توسعه. 66

3-7- سیستمهای اتومات صنعتی.. 68

فصل چهارم: طرح ریزی و عملکرد با شبکه هوشمند

4-1- مقدمه. 72

4-2- ریسک های قابلیت اطمینان سیستم نیروی انبوه72

4-3- عملکردهای مختص در زمان وقوع حادثه:77

4-4- ارزیابی های پس از عملکرد:78

4-5- طرح ریزی طولانی مدت: مقولههای مرتبط به سیستم نیرو. 78

4-6- ملزومات شبیه سازی و طراحی.. 80

4-7- بلایای طبیعی.. 83

4-8- منابع توزیع شده و شبکههای کوچک و ادغام منابع قابل احیاء:85

4-9- منابع توزیعی.. 98

4-10- عملیات زمان واقعی.. 98

4-10-1- نقص ها98

4-10-2- خطرات در عملیات... 99

4-10-3- کنترل توزیعی و مرتبهای (نظارتی) زمان واقعی:100

4-11- ارزیابی عملیات... 103

4-11-1- نیازهای ماتریسهای جدید کارایی سیستم.. 103

4-12- سایر ملاحظات... 104

4-12-1- تغییر دیدگاه سازمانی.. 104

4-12-2- موضوعات مربوط به امید به زندگی.. 104

4-12-3- تداوم تجارت... 105

4-12-4- پیادهسازی تکاملی.. 106

4-12-5- نیازهای R و D... 106

4-13- کشفیات فصل.. 108

فصل پنجم: تأمین cyber برای شبکهی هوشمند

5-1- مقدمه. 111

5-2- از دست رفتن سیستمهای مرکز کنترل.. 115

5-3- سیستمهای ارتباطات... 116

5-4- بیسیم.. 118

5-5- ساختار فرمان و کنترل.. 119

5-6- اهمیت کنترل و نظارت متمرکز زمان واقعی.. 121

5-7- از دست دادن کنترل و ارتباطات... 121

5-8- دلایل از دست رفتن کنترل و ارتباطات... 123

5-9- محلهای بالقوه برای از دست رفتن کنترل یا ارتباطات... 124

5-10- پیامدهای از دست رفتن کنترل و ارتباطات... 124

5-11- مدل امنیتی عمیق دفاعی.. 126

5-12- مدیریت ریسک... 129

5-13- نیاز به فراند تصدیق قوی و قابل تطبیق.. 130

5-14- هماهنگی استانداردها و تکامل فرایند. 131

5-15- افزایش پیچیدگی در اداره کردن دارایی.. 134

5-16- برقراری تعادل در منابع داخلی و خارجی ریسک سیستم.. 137

5-17- استفاده از تعیین استاندارد ریسک برای مجتمع سازی و یکپارچگی شبکهی هوشمند. 138

5-18- ریسکهای نامشخص در هنگام استنتاج شبکهی هوشمند. 139

5-19- سایر ملاحظات... 143

5-19-1- امنیت فیزیکی دارایها در خارج از مرکز کنترل.. 143

5-19-2- برنامه ریزی متداوم و برنامه ریزی حادثه. 147

5-20- نیازهای R&D... 149

5-20-1- امنیت cyber. 149

5-21- محاسبهی تودهی انبوه151

5-22- توانایی های محاسبه. 153

5-23- کشفیات فصل.. 154

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

6-1- نتایج و پیشنهادات... 156

6-2-پیشنهادات... 158

ضمیمه 1: استانداردهای شبکهی هوشمند و قابلیت اطمینان.. 159

منابع.. 162

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1– مجتمع سازی موفق ابزارها و سیستم­های شبکه هوشمند7

جدول 2- تکنولوژی­های شبکه­ی هوشمند- سیستم­ها و ابزارها 29

جدول 3: تاثیرات محتمل شبکه هوشمند70خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شبکه، توزیع، هوشمند، برق
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:16

اصول سیستمهای عامل توزیع شده

اصول سیستمهای عامل توزیع شده

در طول دو دهه اخیر، حصول پیشرفت در تکنولوژی میکروالکترونیک باعث در دسترس قرار گرفتن پردازنده‌های ارزان و سریع شده است. از سوی دیگر پیشرفت‌های موجود در تکنولوژی ارتباطات باعث به وجود آمدن شبکه‌های سریع تر و به صرفه‌تر شده است. از ترکیب پیشرفت‌ها در این دو میدان از تکنولوژی‌ها تکنولوژی ارزان‌تر و کاراتری به وجود آمده که در آن به جای این که از یک پردازنده خیلی سریع استفاده شود، از چند پردازنده معمولی که به هم متصل شده‌اند استفاده می‌شود.

از نظر معماری، کامپیوترهایی که از چندپردازنده متصل به هم تشکیل شده‌اند اساساً بر دو دسته تقسیم می‌شوند.

1- سیستم‌های جفت شده قوی

2- سیستم‌های جفت شده ضعیف

1- سیستم‌های جفت شده قوی:

در این سیستم‌ها یک حافظه اولیه (فضای آدرس) عمومی وجود دارد که میان همه پردازنده‌ها به اشتراک گذاشته شده است. اگر برای مثال، پردازنده‌ای در محل × از حافظه مقدار 100 را بنویسد هر پردازنده دیگری که بلافاصله از همان آدرس × بخواند مقدار 100 را دریافت خواهد کرد. بنابراین در این سیستم‌ها هر نوع تبادل میان پردازنده‌ها از طریق حافظه مشترک صورت می‌گیرد

سیستم‌های جفت شده ضعیف:

در این معماری پردازنده‌ها حافظه را به اشتراک نمی‌گذارند و هر پردازنده فضای آدرس‌دهی محلی مختص به خود را دارد. برای مثال اگر پردازنده‌های در محل × از حافظه مقدار 100 را بنویسد این عمل فقط محتویات حافظه محلی را عوض خواهد کرد و تاثیری در محتوای حافظه پردازنده های دیگر نخواهد داشت. بنابراین اگر هر پردازنده دیگری از محل× از حافظه را بخواند هرچیزی که قبلاً در آن محلی از حافظه‌ محلی آن بوده به تحویل داده خواهد شد. در این نوع سیستم‌ها هرگونه تبادل میان پردازنده‌ها از طریق شبکه‌ای که پردازنده‌ها را به هم متصل کرده و توسط انتقال پیغام انجام می‌گیرد.

معمولاً به سیستم‌های جفت شده قوی، سیستم‌های پردازش موازی اطلاق می گردد و به سیستم‌های جفت شده ضعیف «سیستم‌های محاسبات توزیع شده» یا به طور ساده‌تر «سیستم‌های توزیع شده» اطلاق می‌شود.

در این مقاله منظور از جمله سیستم توزیع شده» همان سیستم‌های توزیع شده واقعی یا «سیستم‌های محاسبات توزیع شده» است که از سیستم عامل‌های توزیع شده استفاده می‌کنند.

در این مقاله عبارت «سیستم‌های محاسبات توزیع شده» برای سیستم‌های جفت شده ضعیف به کار برده خواهد شد. در مقایسه با سیستم های جفت شده قوی، پردازنده‌های سیستم‌های محاسبات توزیع شده می‌توانند خیلی دور از هم قرار گرفته باشند تاحدی که یک ناحیه جغرافیایی را تحت پوشش قرار دهند. بعلاوه، در سیستم‌های جفت شده قوی، تعداد پردازنده‌هایی که به طور موثر می‌توانند مورد استفاده قرارگیرند مواجه با محدودیت ناشی از پهنای باند حافظه مشترک است، در حالی که در سیستم‌های محاسبات توزیع شده چنین حالتی وجود ندارد و تقریباً به طور کامل آزادی داریم که هر تعداد که دلمان خواست پردازنده داشته باشیم. یعنی محدودیتی در مورد تعداد پردازنده‌ها در «سیستم‌های محاسبات توزیع شده» وجود ندارد.

به طور خلاصه یک سیستم‌ محاسبات توزیع شده اساساً مجموعه‌ای است از پردازنده‌هایی که توسط یک شبکه ارتباطی به هم متصل شده‌اند که هر پردازنده حافظه محلی و دستگاههای جانبی خود را دارد و ارتباط میان هر دو جفت پردازنده از سیستم از طریق عبور پیغام از شبکه ارتباطی صورت می‌گیرد. برای هر پردازنده، منابع آن «محلی» هستند و این در حالی است که پردازنده‌های دیگر و منابع آن‌ها «دور» هستند به پردازنده و منابع آن به طور معمول «گره»، «سایت» یا «ماشین» سیستم عامل توزیع شده اطلاق می‌شود.

سیر تکامل سیستم های عامل توزیع شده

در ابتدا کامپیوترها خیلی گران (در حد میلیون دلار) بودند و جای زیادی را اشغال می کردند (در حد یک اتاق بزرگ) تعداد کمی کامپیوتر وجود داشت و آنها در لابراتوارهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی بود. این کامپیوترها از یک کنسول و بوسیله یک اپراتور قابل استفاده بودند وکاربران عادی نمی‌توانستند از آن استفاده کنند. برنامه نویسان، برنامه‌های خود را می‌نوشتند و آن را روی رسانه‌ی خاصی مثل کارت پانچ شده به مرکز کامپیوتر تحویل می‌دادند تا مورد پردازش قرار گیرند. قبل از پردازش یک برنامه، اپراتور باید محیط لازم برای پردازش را آماده سازی می کرد. این آماده سازی شامل سوار کردن نوارها و بارگذاری کارت‌های پانچ شده در کارت خوان و … بود. برنامه اجرا می‌شود و نتایج اجرای برنامه به صورت پرینت شده به برنامه نویس برگشت داده می‌شد.

آماده سازی کار در کامپیوترهای اولیه یک مشکل اساسی بود و بسیاری از وقت CPU را هدر می‌داد. در سالهای 1950 تا 1960 مفاهیم جدیدی برای بهینه سازی صرف وقت CPU ارائه شده که از میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: اصول، سیستمهای، عامل، توزیع، شده
1 2 3 4 5 ... 10 >>