X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:35

جزوه زبانشناسی

جزوه زبانشناسی

زبانشناسی مطالعه علمی زبان است. این علم در وهله اول به زبان در مفهوم عام آن می نگرد یعنی از یک سو همه زبانها و از سوی دیگر آن خصوصیت انسان که او را از جانداران دیگر متمایز می کند (قوه نطق). تفاوت زبانشناسی با علوم دیگری که کم و بیش به زبان می پردازند در این است که زبانشناسی زبان را برای توضیح خود زبان بررسی می کند ولی آن علوم زبان را توضیح چیز دیگری به کار می گیرند (مثلاً برای مطالعه استعداد روانی تکلم یا قوانین تفکر یا نهادهای اجتماعی یا ضایعات مخ و اندامهای گفتار). باید دانست مطالعه تاریخ تحول و خویشاوندی زبانها و روابط آنها با یکدیگر موضوع "ریشه شناسی[1]"، "زبانهای باستانی و"فقه اللغه" است.

زبان مهمترین وسیله ارتباطی بشر و پایه همه نهادهای اجتماعی اوست. اصطلاحاتی مانند "زبان موسیقی"، و "زبان گلها" و "زبان تصاویر" استعاره هایی بیش نیست؛ نه موسیقی زبان است، نه نقاشی و نه پیکرتراشی.

دم زدن و راه رفتن نتیجه کاربرد طبیعی بعضی از اندامهای بدن یعنی ششها و پاهاست. امّا زبان چنین نیست زیرا موضع معین و منحصری در بدن برای آن وجود ندارد. هر چند در علم آواشناسی سخن از اندامهای گفتاری به میان می آید ولی وظیفه اصلی هر یک از این اندامها چیز دیگری است سوای ایجاد صوت به منظور بیان مفاهیم ذهن. مثلاً دهان برای جویدن و فرودادن غذا و زبان برای چشیدن و حفره های بینی برای نفس کشیدن به کار می روند و دیگر اعضای گفتار به همچنین.

تعریفی از زبان که هم جامع باشد یعنی شامل همه زبانه شود و هم مانع باشد یعنی شامل چیزی جز زبان نشود: زبان آن نهاد اجتماعی است که از نشانه استفاده می کند.

نشانه[2] چیست؟ هر چیزی که نماینده چیز دیگری جز خودش باشد یا به عبارت دیگر بر چیز دیگری جز خودش دلالت کند. هر نشانه دارای دو قسمت (رویه) است: دال (که در مورد کلمات زبان به آن لفظ می گویند) و مدلول (معنی). دال می تواند گفتاری یا نوشتاری باشد مانند صورت گفتاری و نوشتاری کلمه "کتاب" و مدلول همان معنای "کتاب" است. رابطه بین دال و مدلول را دلالت می گویند. دلالت عمل نشانه است نه خود نشانه.

انواع نشانه های مورد استفاده در زندگی اجتماعی بشر: تصویری، طبیعی و وضعی.

نشانه تصویری: بین دال و مدلول آن (صورت و مفهوم آن) شباهت عینی و تقلیدی وجود دارد مانند دلالت عکس مار بر خود مار، دلالت نقشه جغرافیا بر مناطق زمین.

نشانه طبیعی (= نشانه عقلی و طبعی): بین دال و مدلول آن رابطه همجواری یا تماس (رابطه علت و معلولی) وجود دارد مانند رابطه بین آتش و دود، تب و احساس درد. فرق نشانه های طبیعی و وضعی در این است که عمداً به قصد ایجاد ارتباط به وجود نیامده است.

نشانه وضعی: رابطه بین دال و مدلول، رابطه ای قراردادی است نه ذاتی و خودبخودی. مانند دلالت لفظ "اسب" بر خود "اسب"، دلالت "نور قرمز سر چهار راه" بر "عبور ممنوع".

برای رسیدن از نشانه به شیء خارجی باید از دو مرحله (دلالت) بگذریم: دلالت دال (لفظ) بر مدلول (معنی) و دلالت مدلول بر شیء خارجی. مثلاً با شنیدن لفظ "دیوار" به معنای "دیوار" و از معنای "دیوار"به خود دیوار می رسیم.

فهرست مطالب

 1. زبان شناسی (ابوالحسن نجفی، زبان و تفکر: مقاله های 1،2، 6،7،8،9؛ دکتر درزی هر دو جلد)
 2. آواشناسی (حق شناس: همه کتاب، ثمره:فقط بخش اوّل)
 3. واجشناسی (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی)
 4. صرف (ساختواژه) (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی)
 5. نحو (در حد آشنایی، کتاب میرعمادی و نیز صفوی)
 6. معناشناسی (در حد آشنایی از کتاب پالمر و نیز صفوی)
 7. کاربردشناسی (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی)خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، زبانشناسی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:11

جزوه میز هیدرولیکی و کاربرد آن

جزوه میز هیدرولیکی و کاربرد آن

جزوه حاضر جهت استفاده دانشجویان رشته های مهندسی عمران و مکانیک تهیه شده است در این جزوه 8 آزمایش مهم که در اکثر دانشگاهها تدریس می شود بیان گردیده است و هر آزمایش در یک فصل جداگانه آمده است در این مجموعه ضمن آشنا ساختن دانشجویان با دستگاه مورد آزمایش و روش انجام آزمایش ، بصورت خلاصه در مورد تئوری مربوط به آزمایشات توضیحاتی ارائه شده است هم چنین ضمن بیان اهداف آزمایش ، موارد ارائه نتایج که به صورت جداول یا نمودارها است و می بایست توسط دانشجویان تکمیل شود ذکر گردیده است.

بطور کلی جهت فراگیری و درک عمیق از موضوعات پیچیده علمی ، نمی توان فقط از طریق مطالعه و با شنیدن مطالب به این هدف رسید بلکه می بایست با انجام آزمایشات و از روش های تجربی ، پدیده های مختلف را مشاهده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد دانشجویان با انجام آزمایشات ، ضمن آشنا شدن با وسایل مختلف و روشهای مختلف اندازه گیری با تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های آزمایشگاهی ، به شناخت و درک عمیق مطالب خواهند رسید.

توصیه می شود دانشجویان قبل از انجام هر آزمایش ، ضمن مطالعه مطالب مربوط به آن آزمایش و اندیشیدن به مطالب تئوری آن ، در حین آزمایش با قسمتها و جزئیات مختلف دستگاه و همچنین روش انجام آزمایشات آشنا گردند.

پس از انجام آزمایشات ضمن درج داده ها و یافته های آزمایشگاهی در جداول ، با انجام محاسبات لازم و با ارائه نمودارها و رسم منحنی ها به شرح و بسط مشاهدات پرداخته و با روشهای مختلف محاسباتی به تجزیه و تحلیل نتایج و بدست آوردن روابط اقدام نمود پس از این مرحله با تنظیم گزارش آزمایشگاهی و با رعایت روشهای صحیح و استاندارد نتایج کار را ارائه نمود .

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با میز هیدرولیکی....... 3

فصل دوم : جریان عبوری از ونتوری متر..... 9

فصل سوم : جریان عبوری از اوریفیس........ 17

فصل چهارم: برخورد جت.................... 24

فصل پنجم : وسایل اندازه گیری شدت جریان.. 31

فصل ششم : جریان عبوری از سرریزها........ 45

فصل هفتم : افت انرژی در شبکه ها......... 53

فصل هشتم : جریان های گردابی (ورتکس)..... 68

فصل نهم : آزمایش مرکز فشار.............. 82خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، هیدرولیکی، کاربرد، آن
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:37

جزوه فیزیو لوژی انسان

جزوه فیزیو لوژی انسان

هموستاز:

هموستاز اساس فیزیولوژی انسان است.

هموستاز به مجموعه فرا یندها یا فعل و انفعاالتی که در بدن رخ میدهد گفته می شود که سرانجام آن یک حالت پایدار

فیزیولوژیکی است که در این حالت پایدار اصل بر عالیترین هماهنگی عملکردی بین عملکردهای گوناگون بدن

انسان یا عملکردهای گوناگون دستگاههای اندامی بدن انسان است.

نکته بسیار مهم: هموستاز وضعیتی است ناپایدار .

هموستاز شرایطی است ناپایدار بدین معنی که هموستاز فیزیولوژیک دست کم تحت تأثیر دو دسته عامل است:

external factors بیرونی عوامل -1

internal factors درونی عوامل -2

نکته مهم : عوامل بیرونی و درونی در تعامل با یکدیگرند.

مثال :هوای بیرون سرد می شود)external (گرما در بدن تولید می شود)internal (برعکس گرما در بدن تولید

میشود )internal ( دما به بیرون فرستاده می شود یا به عبارت دیگر پذیرش گرمای درون بدن)external (.

نتیجه :هموستاز نتیجهی دادو ستدهای درونی و بیرونی است.

نتیجه مهمتر : تا زمانیکه این داد و ستد بین بیرون و درون منطقی باشد بدن هموستاز طبیعی دارد و زمانیکه این داد

و ستد از حد منطقی و طبیعی فراتر رفت هموستاز طوری بهم میریزد که:

1- زمان بازیافتش طوالنی می شود این یعنی بیماری خفیف

2- زمانی بازیافتش خیلی طوالنی می شود

3- ممکن است زمان بازیافتش هم طوالنی شود هم به مداخله جدید نیاز داشته باشد مثل فارمالوژیکال فاکتور)عامل

دارویی(

جمع بندی کلی از بحث ها :

1- عوامل برهم زننده هموستاز:بر اثر هر نوع استرسی که به بدن وارد می شود هموستاز بهم می خورد یعنی تعادل

پایدار عملکردی بین بخشهای مختلف بدن بهم می ریزد.

مثال سرما ، گرما ،هوای آلوده و ... در همه اینها ، بدن بر اثر مواجه شدن با آنها هموستازش بهم می ریزد.

2- عوامل مقابله کننده بدن :عواملی که به بدن این توانایی را می دهند سریع هموستاز را بازیافت کند.

بین این دو عامل همیشه رقابت وجود دارد.

همهی عوامل برهم زننده در یک کلمه خالصه می شوند >>تحریکات<.آن چیزی="" که="" می="" آید="" هموستاز="" را="" بهم="" میزند="">

تحریکات است .

بطور کلی فیزیولوژی بدن انسان طوری طراحی شده که می تواند همه عوامل برهم زننده را پاسخ دهد

مثال ما گرسنه می شویم )عامل برهم زننده( گلوکز خیلی پایین می افتد ،عوامل هورمونی خیلی فعال می شود.

بیماری از نظر فیزیولوژیک : عبارتست از عدم بازیافت هموستاز، هرگاه عوامل مقابله کننده نتوانند عوامل برهم

زننده را دفع کنندبیماری غلبه پیدا میکند.

فیزیولوژی دانشی است صرفا مبتنی برآناتومی به بیان دیگر بدن بطور کلی یک استراکچری دارد ،این استراکچر در

یک دانش خاص به نام آناتومی مطالعه می شود.

بدن یک فانکشنالی دارد ، آنچه فانکشنال را بررسی میکند فیزیولوژی است .

نکته مهم : بین این دو interaction )تعامل(وجود دارد و تمایز امکان پذیر نیست.

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.06 MB

تعداد صفحه:36خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، فیزیو، لوژی، انسان
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:47

جزوه ی بهداشت و ایمنی کار

جزوه ی بهداشت و ایمنی کار

فصل اول

سلامتی و بیماری

رسول اکرم(ص):

(افضل النعم الصحه)

بالاترین نعمت ها سلامتی است.

تعریف:سلامت از نظر سازمان جهانی بهداشت (W.H.O) سلامت عبارت است از:

تامین رفاه کامل جسمانی ، روانی اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو.

به این ترتیب نمی توان کسی را که تنها بیماری جسمی ندارد فرد سالم دانست،بلکه شخص سالم کسی است که از سلامت روان نیز برخوردار بوده و از نظر اجتماعی در آسایش باشد بنابراین می توان گفت تندرستی یا سلامتی سه بعد دارد:

 1. بعد جسمانی 2. بعد روانی 3. بعد اجتماعی

این سه بعد در یکدیگر تاثیر می گذارد. گاه یک بعد تسلط و نفوذ بیشتری در ابعاد دیگر دارد و گاه نیز امکان دارد دو بعد یا هر سه بعد نسبت به یکدیگر تاثیر متقابل داشته باشند.

ارتباط ابعاد جسمی،روانی،اجتماعی

بعد اجتماعی - بعد روانی – بعد جسمانی

بهداشت : علم و هنر دستیابی به سلامت را بهداشت می گویند.

برای تامین سلامتی در یک جامعه باید بهداشت را هم بصورت فردی و هم بصورت عمومی رعایت نمود و هر گامی که در این راستا برداشته شود،گامی در مسیر عبادت و جلب رضای خدا و عدم نیاز به بیگانگان و در نهایت باعث توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خواهد گردید.

تعریف بیماری: بیماری حالتی است ناخوشایند دارای نشانه ها و خصوصیات مشخص که ممکن است همه یا قسمتی از بدن را فرا گیرد.

طیف تندرستی و بیماری:

مردم را همیشه نمی توان به دو دسته کلی بیمار و سالم تقسیم کرد افراد جامعه را می توان بر حسب حالت تندرستی یا شدت بیماری در گروهای زیر قرار داد.

- افرادی که از تندرستی کامل برخور دارند.

- افرادی که دارای بیماری غیر آشکار هستند.

- افرادی که دارای بیماری خفیف هستند.

- افرادی که بیماری با علائم و شدت متوسط در آنها وجود دارد.

- افرادی که دارای بیماری شدید هستند.

- افرادی که مبتلا به بیماری کشنده هستند.

- افرادی که به عللی نظیر ضعف و پیری،ناتوانی و بیماری،فوت می کنند.

نمودار طیف تندرستی و بیماری

تندرستی

بیماری غیر

بیمار

بیمار

بیماری

بیماری

مرگ

کامل

آشکار

ضعیف

متوسط

شدید

کشنده

دلائل الویت بهداشت بر درمان :

عوارض ناشی از بیماری، از دست رفتن وقت نیروی کار، هزینه مصرف دارو و درمان،آثار نا مناسب دارو بر روی انسان و بعضی از مسائل دیگر که اولویت بهداشت بر درمان را آشکار می نماید.

فصل دوم

بهداشت فردی وعمومی

تعریف بهداشت فردی: پیروی افراد از یک سلسله دستورات و عادتهای خوب و دوری جستن از رفتارهای غلط مجموعاً باعث جلوگیری از بروز و اشاعه بیماریها می گردد که به آن رعایت بهداشت فردی گویند.

اصول و نکات بهداشت فردی:اندامهای مختلف بدن،استراحت طبیعی،نظافت ، خواب مناسب، رژیم غذایی مناسب،ورزش،پوشاک و استحمام و رعایت عادات مناسب و مورد پسند.

حفظ سلامت و بهداشت چشم :

 1. نظافت چشم رعایت شود و از دست زدن دستهای آلوده و یا دستمال آلوده به چشمها خود داری کرد.
 2. از خستگی چشم پرهیز کرد خستگی چشم می تواند به دلائل مختلف اتفاق بیفتد مانند مطالعه زیاد و کمی روشنایی و تماشای زیاد تلوزیون.
 3. از خطراتی که باعث آسیب می گردد دوری شود مانند ضربه.
 4. از تماس چشم با گرد و غبار،بخارات ،گاز ها خودداری شود.
 5. از تشعشعات مادون قرمز،ماورای بنفش چشمها را محافظت نمود.
 6. از تشعشعات مادون قرمز،ماورای بنفش چشمها را محافظت نمود.

حفظ سلامت و بهداشت گوش:

1.نظافت گوش را رعایت کرد.

2. از ورود اجسام نوک تیز و آلوده به گوش جلوگیری کرد.

3. از تماس با صدای زیاد خود داری کرد.

4. به محض بروز هر گونه بیماری و اشکال و اختلال د رشنوایی و تعادل بدن به پزشک مرجعه نمود.

بهداشت دهان و دندان:

 1. 1. از نظافت عمومی دهان و دندان ها را با شستشو رعایت نمود.
 2. 2. از پوسیدگی دندانها جلوگیری نمود(از قبیل مسواک زدن و ...)
 3. 3. از بروز هر گونه زخم در داخل دهان، زبان و لثه ها جلوگیری نمود.
 4. 4. غذای مناسب بخصوص در دوران کودکی مصرف نمود.

شیوه های صحیح مسواک زدن و پاک کردن دندان ها :

 1. برای پاک کردن فاصله داندانها باید از نخ داندان استفاده کرد.
 2. خمیر داندان به مقدار کافی مورد مسواک قرار دهیم.
 3. مسواک را در فک بالا از بالا به پایین و در فک پایین از پایین به بالا می کشیم و این عمل را چندین بار انجام می دهیم.
 4. بهتر است عمل مسواک کردن دندانها کمتر از 5 دقیقه طول نکشد.
 5. سطوح جونده دندانها را نیز کاملا مسواک بزنیم.

بهداشت قلب و عروق (دستگاه گردش خون):

گردش خون در بدن شامل دو مدار کوچک و بزرگ است:

الف). مدار کوچک : خون را از قلب به ریه ها می برد و از ریه ها به قلب باز می گرداند.

ب). مدار بزرگ: خون قسمتهای فوقانی بدن و اعضا تحتانی و کلیه اندامها را تامین می کند.

عواملی که در ایجاد بیماریهای قلب و عروق نقش دارند:

 1. بدی تغذیه شامل پر خوری،کافی نبودن مواد غذایی ، کمبود ویتامینها و مواد معدنی.
 2. ابتلای به بیماریهای عفونی از قبیل گلو درد چرکی.
 3. مصرف دخانیات:به منظور سالم نگه داشتن قلب و سلامتی جسمی و روانی انسان از استعمال دخانیات باید جدا خودداری نمود.
 4. نپرداختن به ورزش.
 5. ابتلا به بیماریهای قند و چربی خون ، بیماری فشار خون ، ناراحتیهای عصبی و روانی .

بهداشت دستگاه تنفس انسان:

نظافت بینی را رعایت نمود.

از قرار گرفتن در محیطهای آلوده به گرد و غبار و گازهای سمی خودداری کرد.

از تماس با بیماران سرما خورده و واگیردار ریوی اجتناب کرد.

از کشیدن سیگار جدا خود داری کرد.

به محض مشاهده تغییر در ترشحات طبیعی بینی و خلط فورا به پزشک مراجعه نمود.

بهداشت پوست :

پست به منزله پوشش محافظتی است که سراسر سطح بدن را می پوشاند و با وظایفی که بعهده دارد از ورود عوامل بیماریزا به داخل بدن جلوگیری کرده و با عمل عرق کردن باعث کنترل و ثابت نگهداشتن دمای بدن می گردد.همچنین مقداری از مواد زاید بدن از طریق پوست دفع می گردد و با جذب اشعه ماورای بنفش نور خورشید در ساختن ویتامین D نقش دارد لذا پوست باید همیشه پاک و پاکیزه باشد.

پوشاک مناسب و نقش آن در حفظ سلامتی بدن:

 1. همیشه از لباسهای تمیز استفاده کنیم.
 2. لباسهای زیر را در هفته چندین بار تعویض نماییم.
 3. از پوشیدن لباسهای مرطوب خودداری کرد.
 4. از پئشیدن لباسهای تنگ و یا خیلی گشاد خودداری کرد.
 5. جورابها را باید روزانه تعویض و شستشو کرد.
 6. لباس مناسب هر فصل را بمیزان مورد لزوم پوشید.

خواب :

انواع فعالیت های انسان و حیوانات مختلف در طول شبانه روز بطور تناوبی تغییر می کند که به آن (ریتم بیولوژیک ) یا (سرکادین) می گویند. مهمترین وظیفه ای که در اثر این ریتم تغییر می کند خواب می باشد بطور متوسط هر فرد بالغ به 8 ساعت خواب نیاز دارد مدت و عمق خواب به عوامل مختلی از جمله سن ، شغل و محیط خواب بستگی دارد.

استراحت و تفریح :

انسان پس از فعالیتهای روزانه جهت باز سازی جسمی،کسب آمادگی،داشتن آرامش روانی احتیاج به استراحت دارد و انسانی که استراحت نداشته باشد دچار فرسودگی گشته و احساس رخوت و سنگینی دارد و آمادگی لازم جهت تلاش ذهنی و فیزیکی ندارد لذا در یک شبانه روز انسان به حداقل 8 ساعت استراحت و تفریح نیز دارد.

فهرست مطالب

بخش اول-کلیات بهداشت

فصل 1- سلامتی و بیماری

فصل دوم2- بهداشت فردی

1-2 بهداشت فردی

2-2 بهداشت عمومی

فصل 3- بهداشت حرفه ای

1-3 کلیات بهداشت حرفه ای و تاریخچه

2-3 عوامل زیان آور محیط کار

1-2-3 عوامل زیان آور فیزیکی

2-2-3 عوامل زیان آور شیمیایی

3-3-3 عوامل زیان آور بیولوژیکی

فصل 4- ارگوئومی

فصل 5- تسهیلات بهداشتی کارگاه

بخش دوم :ایمنی

فصل 6-حوادثخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، بهداشت، ایمنکار
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:45

جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت)

جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت)

فصل اول: عرضه، تقاضا و تعادل

تقاضا

تقاضا برای یک کالا لیستی از قیمتها و مقادیر مربوط است که یک فرد مایل و قادر به خریـد در دوره زمـانی مشـخص

میباشد. مقدار کالای تقاضا شده در هر دوره زمانی به طور معکوس با قیمت تغییر میکند و تـابع تقاضـا معمـولاً شـیب

منفی دارد.

عوامل مؤثر بر تقاضا

1- قیمت کالا: بر طبق نظریه مطلوبیت نهایی که در فصلهای بعد تشریح خواهد شد بـه طـور معمـول هـر چـه قیمـت

کالایی افزایش مییابد به شرط ثابت بودن سایر عوامل مقدار تقاضا برای آن کاهش مییابد و بالعکس.

2- کالاهای جانشین و مکمل: اگر قیمت کالایی افزایش یابد، مقدار تقاضا برای آن کالا کاهش مییابد و در نتیجه تقاضـا

برای کالای جانشین آن افزایش یافته و تقاضا برای کالای مکمل آن کاهش مییابد.

3- درآمد مصرفکننده: اگر درآمد مصرفکننده افزایش یابد با فرض ثبات سایر شرایط تقاضای او از کالاهـای معمـولی و

لوکس افزایش مییابد ولی تقاضای او نسبت به کالاهای پست کاهش مییابد.

4- سلیقه و ترجیحات مصرف کننده

5- انتظارات قیمتی مصرفکنندگان

بنابراین میتوان گفت مقدار تقاضا فقط تابعی از قیمت نیست بلکه به عوامل دیگر نیز وابسته است.

x f(p , p ,I,T,...)

d x y

=

تذکر: در ترسیم جدول تقاضا و منحنی تقاضا سایر عوامل مؤثر در تقاضا به جز قیمت، ثابت فرض میشوند.

تذکر: در اقتصاد تمایز بین حرکت روی منحنی تقاضا و انتقال تقاضا اهمیت دارد. حرکت روی منحنی تقاضـا مبـین ایـن

است که در اثر تغییر قیمت مقادیر متفاوتی تقاضا میشود و نشان دهنده رفتار و عکـسالعمـل مصـرفکننـده در مقابـل

تغییر قیمت میباشد و به تغییر در مقدار تقاضا معروف است. اما انتقال تابع تقاضا مبین این اسـت کـه در اثـر تغییـر در

عوامل مؤثر بر تقاضا در هر قیمت معین مقادیر متفاوتی تقاضا میشود و به تغییر در تقاضا معروف است. اقتصاد خرد(قسمت دوم) «13»

تقاضای بازار

اگر تقاضای هر مصرفکننده مستقل از مصرف دیگران باشد تقاضای بازار از جمع افقی تقاضای افـراد در سـطوح مختلـف

قیمت به دست میآید.

تذکر: قدرمطلق شیب تقاضای بازار در هر قیمتی کمتر از شیب تقاضای افراد است.

عرضه

عرضه عبارت است از لیستی از قیمتها و مقادیر که یک عرضهکننده یا گروهی از عرضهکنندگان (بنگاهها) مایـل و قـادر

به عرضه در دوره زمانی معین میباشند. در تابع عرضه رابطه قیمت و مقدار مستقیم است و منحنی عرضه معمولاً شـیب

مثبت دارد.

عوامل مؤثر در عرضه

1- قیمت کالا: اثر قیمت کالا بر عرضه به دوره زمانی بستگی دارد. در دوره زمانی بسیار کوتاه مدت معمولاً عرضـه ثابـت

است و به قیمت کالا بستگی ندارد. مثلاً عرضه کالاهای فاسد شدنی در یک روز (مثل ماهی) کاملاً ثابت است و به قیمت

بستگی ندارد و به شکل خط عمودی است. در دوره کوتاه مدت عرضه با قیمت کالا رابطه مستقیم دارد اما در بلند مـدت

شیب منحنی عرضه میتواند صفر یا حتی منفی شود اما در اکثر موارد منحنی عرضه صعودی است.

2- قیمت عوامل تولید

3- انتظارات تولیدکنندگان

4- تکنولوژی

5- مالیات و یارانهها

6- قیمت کالاهای مرتبط (در تولید)

تذکر: در ترسیم منحنی عرضه سایر عوامل مؤثر بر عرضه به جز قیمت کالا ثابت فرض میشوند.

تذکر: همانند آنچه در مورد تقاضا بیان کردیم دو نوع تغییر عرضه داریم:

1- تغییر در مقدار عرضه که به دلیل تغییر در قیمت کالا صورت میگیرد و بـا حرکـت روی منحنـی عرضـه نشـان داده

میشود و سایر عوامل در عرضه ثابت است.

تستهای فصل اول

1- در صورتی که انتظارات قیمت کالایی افزایش یابد مقدار تقاضا برای کالا چگونه خواهد شد؟

1) افزایش خواهد یافت. 2) کاهش خواهد یافت.

3) به صورت جانشین مطرح میگردد. 4) تغییری نمیکند.

2- کدام متغیر بر روی تقاضا برای کالای x اثر نمیگذارد؟

1) میزان جمعیت 2) سلیقه مصرفکنندگان

3) قیمت کالا 4) میزان عرضه

3- منحنی تقاضا برای یک کالا به سمت راست تغییر مکان پیدا میکند اگر:

1) درآمد مصرفکننده افزایش یابد. 2) عرضه کالا افزایش یابد.

3) قیمت کالا کاهش یابد. 4) قیمت کالای جانشین کاهش یابد.

4- تغییر در مقدار تقاضا به معنی .............. است.

1) تغییر در کشش منحنی تقاضا 2) تغییر عوامل مؤثر در تقاضا

3) انتقال منحنی تقاضا 4) تغییرات مقدار تقاضا به دلیل تغییرات قیمت

5- افزایش قیمت کدام مورد موجب میشود تا تقاضای یک کالای عادی (نرمال) کاهش یابد؟

1) کالای جانشین 2) کالای مکمل

3) کالای پست 4) کالای عادی (نرمال)

6- کدامیک از موارد زیر در نتیجه انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ حتماً روی میدهد؟

1) افزایش در مقدار عرضه کالا 2) کاهش در مقدار تعادلی کالا

3) کاهش در قیمت کالا 4) افزایش در عرضه

پاسخنامه

1- گزینه ی «1» صحیح است.

2- گزینه ی «1» صحیح است.

3- گزینه ی «1» صحیح است.

4- گزینه ی «4» صحیح است.

5- گزینه ی «2» صحیح است.

6- گزینه ی «3» صحیح است.

فهرست مطالب

فصل اول: عرضه، تقاضا و تعادل .............................................................................................................12

تقاضا ...........................................................................................................................................12

عرضه...........................................................................................................................................13

عوامل مؤثر در عرضه .........................................................................................................................13

تعادل...........................................................................................................................................14

تغییر در نقطه ی تعادل .......................................................................................................................14

انواع تعادل.....................................................................................................................................15

شرایط پایداری تعادل از نظر والرس و مارشال .............................................................................................15

قیمت سقف و قیمت کف.....................................................................................................................16

اثر برقراری مالیات و سهم مصرفکننده و تولیدکننده.....................................................................................17

مازاد مصرفکننده و تولیدکننده.............................................................................................................20

مازاد تولیدکننده ..............................................................................................................................21

تستهای فصل اول ...........................................................................................................................23

پاسخنامه .......................................................................................................................................27

فصل دوم: کنشها و کاربرد آنها .............................................................................................................2

جموعه تست................................................................................................................................271

پاسخ نامه.....................................................................................................................................279

مجموعه تست................................................................................................................................281

پاسخ نامه .................................................................................................................................... 289

مجموعه تست ............................................................................................................................... 291

پاسخنامه..................................................................................................................................... 299

نوع فایل :Pdf

سایز :8.31 MB

تعداد صفحه:280خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:45

جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت)

جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت)


جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری اقتصاد خرد رشته مدیریت دولتی همراه با تست ها و پاسخ های تشریحی

فصل اول : حسابداری درآمد ملی

تعاریف

حسابداری ملی: مطالعه و اندازهگیری عناصر اساس همۀ فعالیتهای اقتصادی یک کشور در طول یـک زمـان معـین –

معمولاً یک سال - حسابداری ملی نامیده میشـود. کـه حـوزههـای مـورد انـدازهگیـری بـه طـور مثـال تولیـد، مصـرف،

سرمایه گذاری و ... است .

کالای اقتصادی: هر گونه شی فیزیکی طبیعی یا ساخته شده و یا هر خدمتی که نیاز انسانی را برآورده سـازد و در بـازار

قیمتی داشته باشد کالای اقتصادی نامیده میشود. کالای اقتصادی به سه دسته تقسیم می شود؛

الف – کالای مصرفی: کالایی که مستقیماً برای رفع نیاز انسان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند مواد غـذایی، پوشـاک،

مسکن و...

ب - کالای واسطه : ای کالایی است که از ان برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده میشود مانند ورق کاغذی کـه در

تولید کتاب استفاده میشود یا پارچهای که برای تولید لباس مورد استفاده قرار گیرد و ...

پ - کالای سرمایه : ای کالایی که تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطهای و حتـی سـرمایهای باشـد، کـالای سـرمای های

نامیده میشود، مانند ماشین آلات سنگین ، راه، سد و...

نکته: تقسیم بندی بالا بر حسب نوع استفاده از کالاست پس یک کالای واحد میتواند جزء کالای مصـرفی قـرار گیـرد و

هم سرمایه های ب طور مثال یک اتومبیل اگر بـرای مصـرف شخصـی خریـداری شـود کـالای مصـرفی اسـت، و اگـر بـرای

مسافرکشی خریداری شود کالای سرمایهای. به علاوه بر حسب مدت زمان کاربرد به دو دسته تقسیم : میشوند

الف - کالای بی : دوام کالاهایی هستند با عمر مفید کمتر از یک سال که در اثر مصرف ویا استفاده در تولید فـوراً تغییـر

کیفیت میدهند یا از بین میروند مانند مواد غذایی، دستمال کاغذی یا خدماتی نظیر حمل و نقل بانکداری و ...

ب - کالای با دوام: کالایی که عمر مصرف ان بیش از یک سال است و در طول مدت مصرف به تدریج فرسوده میشود یا

از بین میرود مانند یخچال، تلویزیون، اتومبیل و ...

مصرف: استفاده از منابع موجود به منظور رفع حوایج ونیازها، مصرف نامیده میشود. «10» اقتصاد کلان(قسمت اول)

مخارج مصرفی: عبارتست از ارزش خرید کالاهای جدید و خدمات در یک سال منهای خالص فـروش کالاهـای دسـت

دوم و فرسوده.

نکته: خرید کالاهای بادوام مانند: یخچال و تلویزیون جزء مخارج مصرفی حساب میشود اما جزء مصرف به حساب نمیآیند.

هزینههای دولت (مخارج مصرفی دولت): کلیه هزینههایی که از طریق وزارتخانهها، ادارات دولتی، شهرداریها، مؤسسـات

غیر انتفاعی دولتی و سازمانهای تأمین اجتماعی انجام میشود، هزینههای دولتی یا مخارج مصرفی دولت به حساب . میآید

سرمای : هگذاری تغییر موجودی سرمایه کشور در طول یک دوره (مثلاً یک سال) را سرمایهگذاری میگویند.

نکته: تغییر در موجودی انبار عبارتست از موجودی انبار در انتهای دوره منهای موجـودی انبـار در ابتـدای دوره. ازانجـا کـه

افزایش یا کاهش مقدار موجودی انبار به مفهوم عدم مصرف ان توسط بخـش خصوصـی یـا دولتـی اسـت، پـس بـه معنـای

سرمایهگذاری نیز به کار میرود.

استهلاک: در حسابداری ملی برابر است با هزینه جایگزینی ان مقدار از کالای سرمایهای کشور که در طول یک سـال در

فرآیند تولید، مصرف شده است.

قیمت عوامل و قیمت بازار، قیمت کالا در محل تولید بدون احتساب عـوارض و مالیـات بـر کـالا، قیمـت عوامـل نامیـده

میشود و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده که شامل عوارض و مالیات بر کالا میباشد، قیمت بازار میگویند.

خالص مالیاتهای غیر مستقیم + قیمت عوامل = قیمت بازار

پرداخ : تهای انتقالی پرداختهای بلاعوض و دیگر انواع پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی، بدون ان که در مقابـل، هـیچ

تولیدی(اعم از کالا یاخدمت) صورت گرفته باشد، پرداختهای انتقالی نامیده میشود.

حوزه داخلی: کلیه افراد و مؤسساتی که در درون مرزهای یک کشور، مشغول به فعالیت هسـتند حـوزة داخلـی اقتصـاد را

تشکیل . میدهند

حوزه ملی: شامل کلیه افراد و مؤسساتی است که تبعۀ یک کشور باشد. خواه درداخل مرزها فعالیت کننـد یـا در خـارج

مرزهای کشور.

تولید ناخالص داخلی (GOP): ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات تولید شده درداخل یک کشور در طـول یـک دروة

تعیین زمانی (معمولاً یک سال) تولید یا محصول ناخالص داخلی نامیده میشود.

تولید ناخالص ملی (GNP) : مجموع ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده به وسیله عوامل تولید مقیم یـک کشـور،»

خواه درداخل کشور یا در کشورهای دیگر تولیدشده باشد تولید بامحصول ناخالص ملی نامیده میشود.

مجموعه تست

-1 هرگاه یک کشاورز در مزرعه شخصی خویش به جای ساعات کار خود، کارگر استخدام کند، چه تغییری در

NNP رخ میدهد.؟

1)کاهش 2 )افزایش

)3 بدون تغییر 4)کاهش ابتدائی و افزایشNNP

-2 اگر نرخ رشد محصول ناخالص ملی به قیمت ها ی ثابت و جاری با هم یکسان باشند ، بدین معن : است که

)1 میزان تولیدات اقتصادی هیچگونه افزایشی نداشته است.

)2 نرخ رشد تولید در اقتصاد و نرخ رشد قیمتها، با هم مساوی بوده است

)3 هیچگونه افزایشی در شاخص قیمتها وجود نداشته است .

)4 نرخ استهلاک سرمایههای فیزیکی در اقتصاد، صفر بوده است.

-3 اگر ارزش پولی GNP در سالهای 1967و 1977 به ترتیب 1و 2 میلیارد و شاخص قیمـت هـا در سـال هـای

مذکور به ترتیب 100و 250 فرض می گردید ، می توان نتیجه گرفت که ارزش واقعـی GNP بـین سـال هـای

1977: و1967

)1 افزایش یافته است. )2 کاهش یافته است.

)3 ثابت مانده است. )4 نمیتوان اظهار نظر کرد.

-4 تفاوت تولید خالص ملی به قیمت بازار و به قیمت عوامل در چیست؟

)1 خالص مالیاتهای غیرمستقیم 2) مالیاتهای تامین اجتماعی

)3 استهلاک 4) مالیات بر منافع شرکتها

-6 علت بروز تفاوت در درآمد ملی با تولید خالص ملی کدام عامل است؟

)1 استهلاک 2 ) مالیاتها 3) مالیاتهای غیرمستقیم بازرگانی )4 مخارج دولت

7 - اگر شخص A از شخص B سهامی به ارزش 1000ریال خریداری نماید ، که این سهام را فرد B قـبلا 800ریـال

خریده بود.در این معامله 50ریال بابت کارگزار بورس پرداخت میشود. این معامله بـه GNP کشـور چـه مقـدار

اضافه کرده است؟

800(4 1000(3 200(2 50 1(

پاسخنامه

-1 گزینه .3( ) صحیح است

ارزش کار کشاورز وقتی خودش نیز کار می کرد ، در GNP به حساب می . آید

-2 گزینه .3( ) صحیح است

با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص قیمت ها – نرخ رشد GNP اسمی=نرخ رشد GNP واقعـی بنـابراین اگـر رشـد GNP

واقعی برابر رشد GNPاسمی باشد، به این معنی است که رشد شاخص قیمت ها صفر است .

-3 گزینه .2( ) صحیح است

GNP با توجه به فرمول 100́ =

GNP واقعی، میتوان را دو سال مذکور محاسبه کرد و مشخص میشـود

که GPN واقعی کاهش یافته است.

-4 گزینه .1( ) صحیح است

-5 گزینه .4( ) صحیح است

-6 گزینه ( .3) صحیح است

-7 گزینه 1( ) صحیح است.

50ریال چون ارزش خدمات ایجاد شده کارگزار بورس طی همین دوره است در محاسبه GNP میآید ولی مبادله سـهام

به دلیل اینکه فقط تغییر مالکیت بین افراد یک جامعه است و نشان دهنده تولید نیست در GNP به حساب . نمیآید

فهرست مطالب

فصل اول: حسابداری درآمد ملی................................................................................................ ..........9

تعاریف ................................................................................................................................ ...........9

روشهای محاسبه تولید ناخالص ملی................................................................................................ .......12

روش مخارج یا هزینه .........................................................................................................................12

روش درآمدی ................................................................................................................................ .13

روش ارزش افزوده یا روش تولید ................................................................................................ ............14

شاخص قیمت ................................................................................................................................ . 16

محاسبه متغیرهای اقتصادی به قیمت ثابت ................................................................................................19

نرخ تورم ................................................................................................................................ .......20

نکات فصل اول ................................................................................................................................22

مجموعه تست ................................................................................................................................ .24

پاسخنامه................................................................................................................................ .......27

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه................................................................................................................................ .......32

مجموعه تست ................................................................................................................................ .34

پاسخنامه................................................................................................................................ ....... 36

فصل دوم: تعیین درآمد ملی ................................................................................................ ............ 3

و......

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 193

مجموعه تست سال یها ریاخ ................................................................................................ ............. 194

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 213

تست سوالات کنکور سال .................. ................................................................................................1390

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 247

منابع ................................................................................................................................ ......... 250

نوع فایل:Pdf

سایز: 7.59 MB

تعداد صفحه:250خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:43

جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت)

جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت)


جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری اقتصاد خرد رشته مدیریت دولتی همراه با تست ها و پاسخ های تشریحی

فصل اول : حسابداری درآمد ملی

تعاریف

حسابداری ملی: مطالعه و اندازهگیری عناصر اساس همۀ فعالیتهای اقتصادی یک کشور در طول یـک زمـان معـین –

معمولاً یک سال - حسابداری ملی نامیده میشـود. کـه حـوزههـای مـورد انـدازهگیـری بـه طـور مثـال تولیـد، مصـرف،

سرمایه گذاری و ... است .

کالای اقتصادی: هر گونه شی فیزیکی طبیعی یا ساخته شده و یا هر خدمتی که نیاز انسانی را برآورده سـازد و در بـازار

قیمتی داشته باشد کالای اقتصادی نامیده میشود. کالای اقتصادی به سه دسته تقسیم می شود؛

الف – کالای مصرفی: کالایی که مستقیماً برای رفع نیاز انسان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند مواد غـذایی، پوشـاک،

مسکن و...

ب - کالای واسطه : ای کالایی است که از ان برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده میشود مانند ورق کاغذی کـه در

تولید کتاب استفاده میشود یا پارچهای که برای تولید لباس مورد استفاده قرار گیرد و ...

پ - کالای سرمایه : ای کالایی که تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطهای و حتـی سـرمایهای باشـد، کـالای سـرمای های

نامیده میشود، مانند ماشین آلات سنگین ، راه، سد و...

نکته: تقسیم بندی بالا بر حسب نوع استفاده از کالاست پس یک کالای واحد میتواند جزء کالای مصـرفی قـرار گیـرد و

هم سرمایه های ب طور مثال یک اتومبیل اگر بـرای مصـرف شخصـی خریـداری شـود کـالای مصـرفی اسـت، و اگـر بـرای

مسافرکشی خریداری شود کالای سرمایهای. به علاوه بر حسب مدت زمان کاربرد به دو دسته تقسیم : میشوند

الف - کالای بی : دوام کالاهایی هستند با عمر مفید کمتر از یک سال که در اثر مصرف ویا استفاده در تولید فـوراً تغییـر

کیفیت میدهند یا از بین میروند مانند مواد غذایی، دستمال کاغذی یا خدماتی نظیر حمل و نقل بانکداری و ...

ب - کالای با دوام: کالایی که عمر مصرف ان بیش از یک سال است و در طول مدت مصرف به تدریج فرسوده میشود یا

از بین میرود مانند یخچال، تلویزیون، اتومبیل و ...

مصرف: استفاده از منابع موجود به منظور رفع حوایج ونیازها، مصرف نامیده میشود. «10» اقتصاد کلان(قسمت اول)

مخارج مصرفی: عبارتست از ارزش خرید کالاهای جدید و خدمات در یک سال منهای خالص فـروش کالاهـای دسـت

دوم و فرسوده.

نکته: خرید کالاهای بادوام مانند: یخچال و تلویزیون جزء مخارج مصرفی حساب میشود اما جزء مصرف به حساب نمیآیند.

هزینههای دولت (مخارج مصرفی دولت): کلیه هزینههایی که از طریق وزارتخانهها، ادارات دولتی، شهرداریها، مؤسسـات

غیر انتفاعی دولتی و سازمانهای تأمین اجتماعی انجام میشود، هزینههای دولتی یا مخارج مصرفی دولت به حساب . میآید

سرمای : هگذاری تغییر موجودی سرمایه کشور در طول یک دوره (مثلاً یک سال) را سرمایهگذاری میگویند.

نکته: تغییر در موجودی انبار عبارتست از موجودی انبار در انتهای دوره منهای موجـودی انبـار در ابتـدای دوره. ازانجـا کـه

افزایش یا کاهش مقدار موجودی انبار به مفهوم عدم مصرف ان توسط بخـش خصوصـی یـا دولتـی اسـت، پـس بـه معنـای

سرمایهگذاری نیز به کار میرود.

استهلاک: در حسابداری ملی برابر است با هزینه جایگزینی ان مقدار از کالای سرمایهای کشور که در طول یک سـال در

فرآیند تولید، مصرف شده است.

قیمت عوامل و قیمت بازار، قیمت کالا در محل تولید بدون احتساب عـوارض و مالیـات بـر کـالا، قیمـت عوامـل نامیـده

میشود و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده که شامل عوارض و مالیات بر کالا میباشد، قیمت بازار میگویند.

خالص مالیاتهای غیر مستقیم + قیمت عوامل = قیمت بازار

پرداخ : تهای انتقالی پرداختهای بلاعوض و دیگر انواع پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی، بدون ان که در مقابـل، هـیچ

تولیدی(اعم از کالا یاخدمت) صورت گرفته باشد، پرداختهای انتقالی نامیده میشود.

حوزه داخلی: کلیه افراد و مؤسساتی که در درون مرزهای یک کشور، مشغول به فعالیت هسـتند حـوزة داخلـی اقتصـاد را

تشکیل . میدهند

حوزه ملی: شامل کلیه افراد و مؤسساتی است که تبعۀ یک کشور باشد. خواه درداخل مرزها فعالیت کننـد یـا در خـارج

مرزهای کشور.

تولید ناخالص داخلی (GOP): ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات تولید شده درداخل یک کشور در طـول یـک دروة

تعیین زمانی (معمولاً یک سال) تولید یا محصول ناخالص داخلی نامیده میشود.

تولید ناخالص ملی (GNP) : مجموع ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده به وسیله عوامل تولید مقیم یـک کشـور،»

خواه درداخل کشور یا در کشورهای دیگر تولیدشده باشد تولید بامحصول ناخالص ملی نامیده میشود.

مجموعه تست

-1 هرگاه یک کشاورز در مزرعه شخصی خویش به جای ساعات کار خود، کارگر استخدام کند، چه تغییری در

NNP رخ میدهد.؟

1)کاهش 2 )افزایش

)3 بدون تغییر 4)کاهش ابتدائی و افزایشNNP

-2 اگر نرخ رشد محصول ناخالص ملی به قیمت ها ی ثابت و جاری با هم یکسان باشند ، بدین معن : است که

)1 میزان تولیدات اقتصادی هیچگونه افزایشی نداشته است.

)2 نرخ رشد تولید در اقتصاد و نرخ رشد قیمتها، با هم مساوی بوده است

)3 هیچگونه افزایشی در شاخص قیمتها وجود نداشته است .

)4 نرخ استهلاک سرمایههای فیزیکی در اقتصاد، صفر بوده است.

-3 اگر ارزش پولی GNP در سالهای 1967و 1977 به ترتیب 1و 2 میلیارد و شاخص قیمـت هـا در سـال هـای

مذکور به ترتیب 100و 250 فرض می گردید ، می توان نتیجه گرفت که ارزش واقعـی GNP بـین سـال هـای

1977: و1967

)1 افزایش یافته است. )2 کاهش یافته است.

)3 ثابت مانده است. )4 نمیتوان اظهار نظر کرد.

-4 تفاوت تولید خالص ملی به قیمت بازار و به قیمت عوامل در چیست؟

)1 خالص مالیاتهای غیرمستقیم 2) مالیاتهای تامین اجتماعی

)3 استهلاک 4) مالیات بر منافع شرکتها

-6 علت بروز تفاوت در درآمد ملی با تولید خالص ملی کدام عامل است؟

)1 استهلاک 2 ) مالیاتها 3) مالیاتهای غیرمستقیم بازرگانی )4 مخارج دولت

7 - اگر شخص A از شخص B سهامی به ارزش 1000ریال خریداری نماید ، که این سهام را فرد B قـبلا 800ریـال

خریده بود.در این معامله 50ریال بابت کارگزار بورس پرداخت میشود. این معامله بـه GNP کشـور چـه مقـدار

اضافه کرده است؟

800(4 1000(3 200(2 50 1(

پاسخنامه

-1 گزینه .3( ) صحیح است

ارزش کار کشاورز وقتی خودش نیز کار می کرد ، در GNP به حساب می . آید

-2 گزینه .3( ) صحیح است

با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص قیمت ها – نرخ رشد GNP اسمی=نرخ رشد GNP واقعـی بنـابراین اگـر رشـد GNP

واقعی برابر رشد GNPاسمی باشد، به این معنی است که رشد شاخص قیمت ها صفر است .

-3 گزینه .2( ) صحیح است

GNP با توجه به فرمول 100́ =

GNP واقعی، میتوان را دو سال مذکور محاسبه کرد و مشخص میشـود

که GPN واقعی کاهش یافته است.

-4 گزینه .1( ) صحیح است

-5 گزینه .4( ) صحیح است

-6 گزینه ( .3) صحیح است

-7 گزینه 1( ) صحیح است.

50ریال چون ارزش خدمات ایجاد شده کارگزار بورس طی همین دوره است در محاسبه GNP میآید ولی مبادله سـهام

به دلیل اینکه فقط تغییر مالکیت بین افراد یک جامعه است و نشان دهنده تولید نیست در GNP به حساب . نمیآید

فهرست مطالب

فصل اول: حسابداری درآمد ملی................................................................................................ ..........9

تعاریف ................................................................................................................................ ...........9

روشهای محاسبه تولید ناخالص ملی................................................................................................ .......12

روش مخارج یا هزینه .........................................................................................................................12

روش درآمدی ................................................................................................................................ .13

روش ارزش افزوده یا روش تولید ................................................................................................ ............14

شاخص قیمت ................................................................................................................................ . 16

محاسبه متغیرهای اقتصادی به قیمت ثابت ................................................................................................19

نرخ تورم ................................................................................................................................ .......20

نکات فصل اول ................................................................................................................................22

مجموعه تست ................................................................................................................................ .24

پاسخنامه................................................................................................................................ .......27

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه................................................................................................................................ .......32

مجموعه تست ................................................................................................................................ .34

پاسخنامه................................................................................................................................ ....... 36

فصل دوم: تعیین درآمد ملی ................................................................................................ ............ 3

و......

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 193

مجموعه تست سال یها ریاخ ................................................................................................ ............. 194

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 213

تست سوالات کنکور سال .................. ................................................................................................1390

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 247

منابع ................................................................................................................................ ......... 250

نوع فایل:Pdf

سایز: 7.59 MB

تعداد صفحه:250خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:42

جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت)

جزوه اقتصاد کلان (مجموعه مدیریت)


جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری اقتصاد خرد رشته مدیریت دولتی همراه با تست ها و پاسخ های تشریحی

فصل اول : حسابداری درآمد ملی

تعاریف

حسابداری ملی: مطالعه و اندازهگیری عناصر اساس همۀ فعالیتهای اقتصادی یک کشور در طول یـک زمـان معـین –

معمولاً یک سال - حسابداری ملی نامیده میشـود. کـه حـوزههـای مـورد انـدازهگیـری بـه طـور مثـال تولیـد، مصـرف،

سرمایه گذاری و ... است .

کالای اقتصادی: هر گونه شی فیزیکی طبیعی یا ساخته شده و یا هر خدمتی که نیاز انسانی را برآورده سـازد و در بـازار

قیمتی داشته باشد کالای اقتصادی نامیده میشود. کالای اقتصادی به سه دسته تقسیم می شود؛

الف – کالای مصرفی: کالایی که مستقیماً برای رفع نیاز انسان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند مواد غـذایی، پوشـاک،

مسکن و...

ب - کالای واسطه : ای کالایی است که از ان برای تولید کالاها و خدمات دیگر استفاده میشود مانند ورق کاغذی کـه در

تولید کتاب استفاده میشود یا پارچهای که برای تولید لباس مورد استفاده قرار گیرد و ...

پ - کالای سرمایه : ای کالایی که تولید کننده کالاهای مصرفی، واسطهای و حتـی سـرمایهای باشـد، کـالای سـرمای های

نامیده میشود، مانند ماشین آلات سنگین ، راه، سد و...

نکته: تقسیم بندی بالا بر حسب نوع استفاده از کالاست پس یک کالای واحد میتواند جزء کالای مصـرفی قـرار گیـرد و

هم سرمایه های ب طور مثال یک اتومبیل اگر بـرای مصـرف شخصـی خریـداری شـود کـالای مصـرفی اسـت، و اگـر بـرای

مسافرکشی خریداری شود کالای سرمایهای. به علاوه بر حسب مدت زمان کاربرد به دو دسته تقسیم : میشوند

الف - کالای بی : دوام کالاهایی هستند با عمر مفید کمتر از یک سال که در اثر مصرف ویا استفاده در تولید فـوراً تغییـر

کیفیت میدهند یا از بین میروند مانند مواد غذایی، دستمال کاغذی یا خدماتی نظیر حمل و نقل بانکداری و ...

ب - کالای با دوام: کالایی که عمر مصرف ان بیش از یک سال است و در طول مدت مصرف به تدریج فرسوده میشود یا

از بین میرود مانند یخچال، تلویزیون، اتومبیل و ...

مصرف: استفاده از منابع موجود به منظور رفع حوایج ونیازها، مصرف نامیده میشود. «10» اقتصاد کلان(قسمت اول)

مخارج مصرفی: عبارتست از ارزش خرید کالاهای جدید و خدمات در یک سال منهای خالص فـروش کالاهـای دسـت

دوم و فرسوده.

نکته: خرید کالاهای بادوام مانند: یخچال و تلویزیون جزء مخارج مصرفی حساب میشود اما جزء مصرف به حساب نمیآیند.

هزینههای دولت (مخارج مصرفی دولت): کلیه هزینههایی که از طریق وزارتخانهها، ادارات دولتی، شهرداریها، مؤسسـات

غیر انتفاعی دولتی و سازمانهای تأمین اجتماعی انجام میشود، هزینههای دولتی یا مخارج مصرفی دولت به حساب . میآید

سرمای : هگذاری تغییر موجودی سرمایه کشور در طول یک دوره (مثلاً یک سال) را سرمایهگذاری میگویند.

نکته: تغییر در موجودی انبار عبارتست از موجودی انبار در انتهای دوره منهای موجـودی انبـار در ابتـدای دوره. ازانجـا کـه

افزایش یا کاهش مقدار موجودی انبار به مفهوم عدم مصرف ان توسط بخـش خصوصـی یـا دولتـی اسـت، پـس بـه معنـای

سرمایهگذاری نیز به کار میرود.

استهلاک: در حسابداری ملی برابر است با هزینه جایگزینی ان مقدار از کالای سرمایهای کشور که در طول یک سـال در

فرآیند تولید، مصرف شده است.

قیمت عوامل و قیمت بازار، قیمت کالا در محل تولید بدون احتساب عـوارض و مالیـات بـر کـالا، قیمـت عوامـل نامیـده

میشود و قیمت پرداختی توسط مصرف کننده که شامل عوارض و مالیات بر کالا میباشد، قیمت بازار میگویند.

خالص مالیاتهای غیر مستقیم + قیمت عوامل = قیمت بازار

پرداخ : تهای انتقالی پرداختهای بلاعوض و دیگر انواع پرداخت به افراد حقیقی و حقوقی، بدون ان که در مقابـل، هـیچ

تولیدی(اعم از کالا یاخدمت) صورت گرفته باشد، پرداختهای انتقالی نامیده میشود.

حوزه داخلی: کلیه افراد و مؤسساتی که در درون مرزهای یک کشور، مشغول به فعالیت هسـتند حـوزة داخلـی اقتصـاد را

تشکیل . میدهند

حوزه ملی: شامل کلیه افراد و مؤسساتی است که تبعۀ یک کشور باشد. خواه درداخل مرزها فعالیت کننـد یـا در خـارج

مرزهای کشور.

تولید ناخالص داخلی (GOP): ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات تولید شده درداخل یک کشور در طـول یـک دروة

تعیین زمانی (معمولاً یک سال) تولید یا محصول ناخالص داخلی نامیده میشود.

تولید ناخالص ملی (GNP) : مجموع ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده به وسیله عوامل تولید مقیم یـک کشـور،»

خواه درداخل کشور یا در کشورهای دیگر تولیدشده باشد تولید بامحصول ناخالص ملی نامیده میشود.

مجموعه تست

-1 هرگاه یک کشاورز در مزرعه شخصی خویش به جای ساعات کار خود، کارگر استخدام کند، چه تغییری در

NNP رخ میدهد.؟

1)کاهش 2 )افزایش

)3 بدون تغییر 4)کاهش ابتدائی و افزایشNNP

-2 اگر نرخ رشد محصول ناخالص ملی به قیمت ها ی ثابت و جاری با هم یکسان باشند ، بدین معن : است که

)1 میزان تولیدات اقتصادی هیچگونه افزایشی نداشته است.

)2 نرخ رشد تولید در اقتصاد و نرخ رشد قیمتها، با هم مساوی بوده است

)3 هیچگونه افزایشی در شاخص قیمتها وجود نداشته است .

)4 نرخ استهلاک سرمایههای فیزیکی در اقتصاد، صفر بوده است.

-3 اگر ارزش پولی GNP در سالهای 1967و 1977 به ترتیب 1و 2 میلیارد و شاخص قیمـت هـا در سـال هـای

مذکور به ترتیب 100و 250 فرض می گردید ، می توان نتیجه گرفت که ارزش واقعـی GNP بـین سـال هـای

1977: و1967

)1 افزایش یافته است. )2 کاهش یافته است.

)3 ثابت مانده است. )4 نمیتوان اظهار نظر کرد.

-4 تفاوت تولید خالص ملی به قیمت بازار و به قیمت عوامل در چیست؟

)1 خالص مالیاتهای غیرمستقیم 2) مالیاتهای تامین اجتماعی

)3 استهلاک 4) مالیات بر منافع شرکتها

-6 علت بروز تفاوت در درآمد ملی با تولید خالص ملی کدام عامل است؟

)1 استهلاک 2 ) مالیاتها 3) مالیاتهای غیرمستقیم بازرگانی )4 مخارج دولت

7 - اگر شخص A از شخص B سهامی به ارزش 1000ریال خریداری نماید ، که این سهام را فرد B قـبلا 800ریـال

خریده بود.در این معامله 50ریال بابت کارگزار بورس پرداخت میشود. این معامله بـه GNP کشـور چـه مقـدار

اضافه کرده است؟

800(4 1000(3 200(2 50 1(

پاسخنامه

-1 گزینه .3( ) صحیح است

ارزش کار کشاورز وقتی خودش نیز کار می کرد ، در GNP به حساب می . آید

-2 گزینه .3( ) صحیح است

با توجه به اینکه نرخ رشد شاخص قیمت ها – نرخ رشد GNP اسمی=نرخ رشد GNP واقعـی بنـابراین اگـر رشـد GNP

واقعی برابر رشد GNPاسمی باشد، به این معنی است که رشد شاخص قیمت ها صفر است .

-3 گزینه .2( ) صحیح است

GNP با توجه به فرمول 100́ =

GNP واقعی، میتوان را دو سال مذکور محاسبه کرد و مشخص میشـود

که GPN واقعی کاهش یافته است.

-4 گزینه .1( ) صحیح است

-5 گزینه .4( ) صحیح است

-6 گزینه ( .3) صحیح است

-7 گزینه 1( ) صحیح است.

50ریال چون ارزش خدمات ایجاد شده کارگزار بورس طی همین دوره است در محاسبه GNP میآید ولی مبادله سـهام

به دلیل اینکه فقط تغییر مالکیت بین افراد یک جامعه است و نشان دهنده تولید نیست در GNP به حساب . نمیآید

فهرست مطالب

فصل اول: حسابداری درآمد ملی................................................................................................ ..........9

تعاریف ................................................................................................................................ ...........9

روشهای محاسبه تولید ناخالص ملی................................................................................................ .......12

روش مخارج یا هزینه .........................................................................................................................12

روش درآمدی ................................................................................................................................ .13

روش ارزش افزوده یا روش تولید ................................................................................................ ............14

شاخص قیمت ................................................................................................................................ . 16

محاسبه متغیرهای اقتصادی به قیمت ثابت ................................................................................................19

نرخ تورم ................................................................................................................................ .......20

نکات فصل اول ................................................................................................................................22

مجموعه تست ................................................................................................................................ .24

پاسخنامه................................................................................................................................ .......27

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه................................................................................................................................ .......32

مجموعه تست ................................................................................................................................ .34

پاسخنامه................................................................................................................................ ....... 36

فصل دوم: تعیین درآمد ملی ................................................................................................ ............ 3

و......

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 193

مجموعه تست سال یها ریاخ ................................................................................................ ............. 194

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 213

تست سوالات کنکور سال .................. ................................................................................................1390

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 247

منابع ................................................................................................................................ ......... 250

نوع فایل:Pdf

سایز: 7.59 MB

تعداد صفحه:280خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:35

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش پنجم : حقوق مدنی (5 )

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق

شرایط نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.

اختلاف جنس

بطلان نکاح بین دو همجنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

قصد و رضا (اراده)

طرح مطلب:

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقهبند یشده

-1 شرط صحت عقد ضمان این است که .....

1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون عنه زنده باشد.

3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند.

-2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از

پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله.........

)1 موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد.

2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد.

3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد.

4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد.

-3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع...

1) باطل است. 2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است.

3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است.

-4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون

تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود:

1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است .

2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند.

3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد.

4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است.

-5 قرض عقدی است......

1) جائز

2 ) لازم

3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز

4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«3» گزینه 1-

برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای

مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه

شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و

یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است.

«2» گزینه 2-

به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت.

بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به

موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر

باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد

میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید.

توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه

است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد.

«4» گزینه 3-

در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و

هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند.

«3» گزینه 4-

از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و

همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد.

«2» گزینه 5-

قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف

مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

فهرست مطالب

بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 26

-1 شرط یخ ار: ................................................................................................................................27

یشروط که باطل و مبطل عقد است:................................................................................................ ........28

شروط حیصح ................................................................................................................................ ..28

موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267

نکات یدیکل ................................................................................................................................ 270

تست یها طبقه یبند شده ................................................................................................ .................. 292

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ . 325

مجموعه تست............................................................................................................................... 345

آزمون یسراسر 362..........................................................................................................................90

پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر 366........ ................................................................................................ 90

منابع ................................................................................................................................ ..........369

نوع فایل:Pdf

سایز: 19.1mb

تعداد صفحه:366خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، حقوق، مدنی، (قسمت، دوم)
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:34

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول : حقوق مدنی )1(

فصل اول: اشخاص

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند:

a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،

لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید.

از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض

تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار

داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر

چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر

حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه

شناسایی قانون دارد.

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:

-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن

زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.

-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.

-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.

-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت

که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ

حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی

توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در

حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی

نیز دارائی دارد.

-1 دکتر صفایی سید حسین - اشخاص و محجورین صفحه 6

تستهای طبقه بندیشده

-1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟

1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد

3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین

-2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟

1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک

3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه

-3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه

در چه راهی مصرف خواهد شد؟

1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.

3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد

شد.

-4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.

.1) منقول است 2) غیرمنقول است.

3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.

-5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟

1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.

3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.

-6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟

1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند.

2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند.

3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند.

3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی

ندارند

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«2 گزینه» 1-

حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب

تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.

«3 گزینه» 2-

با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1

مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.

«3 گزینه» 3-

با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه

صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها

و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.

«4 گزینه» 4-

سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد.

-5 گزین «ه 2»

به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

«1 گزینه» 6-

تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.

فهرست مطالب

بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1

فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9

فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26

فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29

بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2

فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................50

فصل اول: در اموال............................................................................................................................50

-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................57

تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79

بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3

فصل اول : قواعد یعموم قراردادها ................................................................................................ ..........87

فصل دوم: شرایط اساسی معاملات ................................................................................................ ..........95

فصل سوم: اهلیت ........................................................................................................................... 102

یچک ده مبحث حقوق قراردادها ................................................................................................ ............ 118

2-2 طیشرا یاساس صحت معاملات................................................................................................ ....... 122

2-4 شروط ضمن عقد...................................................................................................................... 139

147 ...................................................................................................................... یفضول معاملات - 2-5

154 .........................................................................................................................تعهدات سقوط 2-6

نکات کلیدی ................................................................................................................................ . 170

تست های طبقه بندی شده................................................................................................................... 187

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده............................................................................................... . 222

بخش چهارم : حقوق مدنی )249 ............ ................................................................................................ )4

فصل اول: کلیات ............................................................................................................................ 249

3_ ارکان مسئولیت مدنی: ................................................................................................ ................. 250

-5 فصل دوم در ضمان یقهر :................................................................................................ ............. 252

تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ................ 259

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده................................................................................................ 270حقوق مدنی(قسم

نوع فایل:Pdf

سایز: 13.4mb

تعداد صفحه:274خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه، حقوق، مدنی، (قسمت، اول)
1 2 3 4 5 ... 31 >>