X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:36

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

حرکات ارادی در کنترل حرکتی و در حال ایستادة کودکان

چکیده مطالب

نویسندگان کنترل تعادل در کودکان را از دید پیشرفت در مهارتها بیان مینمایند و ارتباط بین مهارتهای حرکتی و ارادی خاص و کارکرد تعادل حرکتی و ایستائی را آزمایش کرده اند. 50 کودک 11 تا 13 ساله زیر آزمایش تعادل با یک پا ایستادن روی یک سطح صاف قرار گرفتند. کنترل وضعی در حالت حداکثر تغییرات مرکز تعادل یا مرکز ثقل در جهات قدامی – خلفی بدن و میانة بدن بررسی شد. با نگاه ساده و توصیفی و انتخاب زمانهای واکنش اختیاری و توجه بدون وقفه، هماهنگی دیداری حرکتی، حسی خبثی و عمق موارد ادراکی و اختیاری همچنین در یک سری از آزمایشات حرکتی – ارادی مشخص گردید. آنالیزهای ارتباطی آشکار کرد که تعادل در وضعیتهای مختلف حرکتی با توانائی درک و روند اطلاعات دیداری ارتباط دارند که در کنترل تعادل بر پایه واکنش منفی (فیربک) مهم هستند.

از طرف دیگر وقتی در وضعیتهای تعادل حرکتی به سیستم کارهای دیگری اضافه یا تحمیل میشود، توانائی پاسخ به از دست دادن تعادل مفصل ران و دور شدن و نزدیک شدن آن از بدن برای بدست آوردن یا حفظ کردن تعادل با سرعت حرکات عکس العملی ارتباط دارد و پیشنهاد می شود که روش کنترل واکنش مثبت نزولی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، درست مانند بزرگسالان، بچه های 11 تا 13 ساله توانائی آن را دارند که روشهای تعادلی متفاوتی را انتخاب نموده و پیش بگیرند (واکنش منفی فیربک یا واکنش مثبت فیرفوروارد یا هر دوی آنها) البته به تناسب اجباری که در انجام کار خاصی دارید.

لغات کلیدی : تعادل، فیربک در مقابل فیرفوروارد کنترل، مهارتهای حرکت ارادی

کنترل وضعی به طور نزدیکی با توانائی درک صحیح از محیط در طی سیستم های حسی جنبی درست هماننذ پردازش مرکزی و تحریکات حساب شدة درونی بدن، دیدن، و اطلاعات دهلیزی مغز در سطح سیستم مرکزی اعصاب (CNS) ارتباط دارد. این توانائی به (CSN) این قدرت را میدهد که تشدید و تخفیف فعالیت ماهیچه ای را بکار برد و این کار لازم است تا تعادل بدن حفظ شود (…Lajoie , Teasdale 1992) اگر چه مدارک قابل توجهی در مورد مهم بودن توانائی سازماندهی سیستم حسی در بدن کودکان برای تعادل وجود دارد (Assaiante , Amblard 1992 ......) طبیعت حقیقی آن مکانیزمها در مورد پیشرفت در مهارتها هنوز به خوبی تحقیق و تفحص نشده اند. تمرکز در بیشتر تحقیقات روی واکنش های وضعی به دیدن و اختلالات تحریکی درونی بدن بوده است (..... Assaiante سال 1992 و....) و یا تعارض وضعیتهای حسی که توسط ترکیبی از دو مورد مثل الگوهای حرکت در فضای متحرک و غیره حاصل میشود . (Sveistrop 1996 .....)

از طرف دیگر هم محققان و هم پزشکان کلینیک تکیه بر مقیاسهای کیفی در انجام حرکات مثل آزمایشات Bruininks – Oseretsky برای مهارتهای حرکتی یا داشتن مهارتهای حرکتی (1988 ............. Werber ) برای تعیین پیشرفت مهارت و تعادل در کودکان دارند. اگر چه آن مقیاسها برای درک یک بخش عمده از کارها در مقایسه با قواعد مرسوم برخوردارند هیچ بینشی در مورد چگونگی اینکه شخص از مهارتهای حرکتی و ادراکی خود استفاده کند تا کارهای تعادل حرکتی یا ایستائی را پیش بینی نماید، در اختیار ما نمی گذارد. در تحقیق حاضر ما سعی کرده ایم کنترل تعادل را در کودکان از دید پیشرفت مهارتی نشان دهیم و بفهمیم چگونه مهارتهای ارادی و حرکتی با انجام تعادل حرکتی و ایستائی رابطه دارند.

نوع فایل:word

سایز :11.2 KB

تعداد صفحه:11خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:30

کتاب خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک

کتاب خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک

فصل اول :

این کتاب عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصی اطلاق می گردد که در آن یک عضله یا گروه عضلانی در برابر یک مقاومت تطبیق یافته و کنترل شده که سبب حرکت بخشی از عضو تحت یک زاویه پایدار و یا سرعت خطی بر بخشی از دامنه حرکت آن عضوی شود، مقابله می کند. در این فصل برخی از موضوعات مستقل بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در باب استفاده از سیستم های Isokinetic بحث می شود.

قبل از پرداختن به موضوع اصلی این فصل نیاز به اندازه گیری می بایست روشن و واضح شود. قدرت عضله که فاکتور اصلی در قلمرو عملکردی عضلات عمومی می باشد نزدیک به یک قرن در استفاده از تکنیک MMT (ارزیابی دستی عضله) مورد ارزیابی قرارگرفت. ارتباط مشخص MMT با Isokinetic درجات ۳، ۴و ۵ می باشند که تحت عنوان توانایی یک عضله (گروه عضلانی) برای غلبه بر مقاومت جاذبه (درجه ۳) غلبه بر مقاومت جاذبه و مقاومت اندک (درجه ۴) و غلبه بر حداکثر

مقاومت اعمالی (درجه ۵) تعریف می گردند. این درجات بطور عمده به استاتیک Isokinetic مربوط می شوند تا ظرفیت دینامیکی. می بایست مدنظر داشت اگرچه درجه ۳ یک اندازه قابل مشاهده می باشد. اما درجات ۴و۵ با توجه به حدت (تیزی) حسی منعکس شده از طرف بیمار و توسط افراد متخصص تعیین می شوند بهرحال توانایی بشر در تشخیص دقیق میزان مقاومت در هر دو منظر مطلق و نسبی ضعیف می باشد. (Sepega , 1995) بعنوان مثال تفاوتهای موجود به میزان

قدرت کمتر از ۲۵% بطور کلی غیرقابل شناسایی می باشند.در نتیجه و با توجه به تعریف اگر عضله طرف درگیر با عضله مرجع (طرف غیر درگیر) با عضله مرجع (طرف غیردرگیر) به توازن برسد و یا بخشی از قدرت آن را گرفته باشد. از تکنیک MMT نمی توان به تصمیم غیری قابل اتکائی دست یافت. علاوه براین پیشرفت عملکرد عضله را نمی توان بطور موثر تخمین زد.

این مشکل با این حقیقت که درجه ۴ مسئول %۹۰-۶۰ قدرت عضلانی است، پیچیده تری شود. این عدد از آنالیز (حداکثر) قدرت انتهایی عضلات استنتاج گردیده است که به سنجش Isokinetic در برابر قدرت مورد نیاز برای مقاومت کردن در برابر گرانش اشاره می کند. بعبارت دیگر به ترتیب درجه s دوبرابر درجه ۳ (Dvir 1997a). جدول ۱-۱ محدوده شاخص هایی را ترسیم می نماید که برای درجه ۳ بر اساس وضعیت عضوی که حداکقر نیروی جاذبه وارد شود، محاسبه گشته است. نمرات درجه ۵ بر x منابع منتشره متنوع متکی می باشد. بوضوح به استثناء فلکسورها و ابداکتورهای hip که در وضعیت sidelying , supine برای متعادل ساختن حرکات قابل توجه و اعمال شده توسط وزن اندام تحتانی مورد نیاز می باشند. در سایر نمونه ها مقاومت جاذبه معادل %۲۰-۴ حداکثر حرکت (قدرت) اعمالی توسط عضلات مربوط می باشد.در نتیجه اکثر پتانسیل هی عضلاتی در درجه ۴ قرارمی گیرند. اگرچه این موضوع به ناچار منجر به تقسیمات جزئی (بعنوان مثال +۳ و -۵) می شود که کاربرد این تقسیمات نه تجدیدشدنی می باشند و نه معتبر. بواسطه سلولهای حساس به فشار آنها و خلاقیت های تکنولوژی مرتبط، سنجش پویایی Isokinetic می تواند بطور موثرتر و دقیق تری حداکثر ظرفیت حقیقی عضلات را بخوبی تفاوتهای ظریف موجود در مراحل عملکردی عضله اندازه بگیرد آنها می توانند این عمل را تحت فشارهای استاتیک و نیز دینامیک انجام دهند و

اطلاعاتی را بدست آورند که به مراتب افزون تر از اطلاعاتی است که با استفاده از سایر تکنیک های دستی یا دستگاهی حاصل می گردد.

اصول پایه

اربطه کشش – طول

عملکرد عضلات ارادی و غیرارادی

دینامومتری Isokinetic منحصرا برای عملکرد عضلات ارادی بکار برده می شود. این بدان معتی اشتیاق و میل به همکاری از افراد ضروری آزمون Isokinetic می باشند. به هر حال ممکن است از سنجش پویایی Isokinetic برای سنجش عملکرد عضلانی که ممکن است در ابتدا غیرارادی باشند، بعنوان مثال در مریض هایی که از فلج های spasdic ناشی از سکته مغزی رنج می برند، استفاده شود.

رابطه اصلی

اساسی ترین رابطه حاکم بر عملکرد عضله رابطه بین طول عضله و حجم کشش ناشی از آن می باشد. دانش ما در این زمینه منحصرا متکی بر آزمایشات صورت گرفته برروی حیوانات می باشد. در نمونه های اندک آزمایش شده برروی انسان یافته ها در داوطلبانی با قطع عضو (Rolston etal 1949) Cineplastic با اصول اثبات شده حاصله از آزمایشات انجام شده برروی حیوانات مطابقت داشته است.

اصول انقباض های Isometric

تحلیل انقباضات Isometric بر پایه تنظیمات تجربی استوار می باشد که در آن طول عضله (متغیر مستقل) توسط آزمایش کننده تعیین می شود و کشش تحت فشار Passine یا تحریک الکتریکی (متغیر وابسته) توسط دستگاه اندازه گیری نیرو ضبط می گردد. (Hill 1953)

بدلیل شروع حرکت در وضعیت Slack بطوری که فاصله بین دو انتهای عضله از طول کلی عضله کوتاهتر است، عضله به استفاده از تحریک الکتریکی وادار می شود. کشش حاصله توسط یک سلول فشاری متصله به مجموعه ای از عضلات اندازه گیری می گردد. فاصله بین دو انتهای عضله اندکی افزایش می یابد و در یک نقطه معین مقاومت Passive حتی قبل از تحریک توسط سلول فشاری ضبط می ردد. این روند تا توقف افزایش آشکارای کشش تکرار می گردد.

کشش ضبط شده توسط پویا سنج دو منبع مستقل را بیان می کند. (شکل ۱-۱)

۱- کشش active ایجاد شده توسط ارکان قابل انقباض عضله

۲- کشش passive ایجاد شده توسط ارکان غیرقابل انقباض عضله

از آن جایی که دو مورد ذکر شده بطور فیزیکی بهم متصل اند، اندازه گیری همزمان عملکرد مستقل آنها غیرممکن است. به هر حال کشش active با کاهش مقدار کشش passive حاصل می شود. بعنوان مثال در ثبت کردن قبل از تحریک ناشی از مقدار متشابهی از کشش کلی خط منح

نی توصیف کننده جزء active تقریبا شکل U معکوس کاملا قرینه دارد. (شکل ۱-۱)

طول عضله مطابق با حداکثر کشش active بعنوان length resting شناخته می گردد که نبایستی آنرا با طول عضله در حالت آناتومیک اشتباه گرفت. بنابراین قدرت (به پایین نگاه کنید) افزایش یافته توسط عضله در length resting با حداکثر میزان خود یکسان نمی باشد.

رابطه کشش – طول تمامی عضلات منعکس کننده رفتار مکانیکی فیبر عضلانی است. (Gordon et al 1969) . میزان افزایش کشش به تعداد پل های عرضی موجود بین رشته های active و myosin مرتبط می باشد که در جای خود به میزان هم پوشانی آنها نیز مرتبط می باشد.

قدرت عضله

حداکثر گشتاور

تکنیک های Isometricو Isokinetic و یا سایر تکنیک ها که برای اندازه گیری نیرو – عضله در موجودات زنده بکار می روند، همگی بر پایه روش های گوناگونی استوار می باشند. بجای نیرو که اصولا یک عامل خطی است، اصطلاح قدرت مناسب تر است. قدرت بعنوان اثر چرخشی نیرو، تولیدشده توسط یک عضله یا گروه عضلانی اطراف مفصل مورد بررسی و نیز با نام حرکت عنوان می گردد. گرچه قدرت نسبت به هر نقطه ای درامتداد دامنه حرکت مفصل (Rom) و در محل اعمال اثر عضلات معرفی می گردد. ولی معنای رایج قدرت نقطه ای از Rom می باشد که در آن جا قدرت به حداکثر مقدار خود می رسد و از این رو اصطلاح اوج حرکت یا اوج گشتاور نامیده می شود. قدرت همچنین شامل مفهوم Synergy ( کار توام) مرجع ایجادی محل کاربرد، تلفیق حرکت تعدادی عضله نسبت به یک عضله می باشد. (Herzog etal 1991) .

بدون درنظرگرفتن اثر جاذبه در یک حرکت، قدرت با ثبت نیروی اعمال شد، توسط عضو distal بدن بر مفصل و توط یک حس گر پویاسنج و افزایش حجم محدود شده توسط طول بازوی اهرمی س گر نیرو اندازه گرفته شود. (۲-۱fig) تا ایجاد حرکت نماید. (M). بعبارت دیگر ظرفیت مکانیکی عضله تنها از روش اندازه گیری مستقیم بدست می آید. علاوه براین ملاحظات مکانیکی ساده نشان می دهد که میزان نیروی اعمالی بر حس گر نیرو رابطه معکوسی با فاصله بین محور مفصل ونقطه اعمال نیرو دارد.

بدلیل کوچکی کلی بخش های بدن، حتی انحراف cm1 از placement اصلی حس گر ممکن است به محص ارزیابی دوباره خطاهای تقریبی %۵-۵/۲ با تاثیر مشابه بر قابلیت تکثیر یافته های ارزیابی ایجاد شود.

نیروی کلی و نیروی قابل اندازه گیری

به هر حال تفاوت اساسی دیگری میان روشهای رایج و مستقیم می باشد بدین معنا که روش آخر تنها بخشی از نیروی کلی عضله می باشد که قابل اندازه گیری است. بعنوان مثال شکل ۳-۱ که قیاسی از نمای planer مفصل آرنج است. نیروی F ، توسط عضله brachialis ایجاد ودر این جا با نیروی flenor کلی نشان داده شده است. برداری با دو جز» نیروی (Fta) transarticular و نیروی چرخشی (Fr) جزء transarticular بعنوان تثبین کننده مفصل عمل می کند اما در ایجاد حرکت در اطراف آرنج مداخله نمی کند.

در شرایط پویا dynamic : عمل خم کردن و یا جلوگیری از entersior باز و توسط جزء چرخشی (rotatory) نیروی brachialis انجام می شود. میزان حرکت (M) با افزایش جزء چرخشی(Fr) (3-1 fig) توسط طول اهرم d محدود می گردد. طول اهرم d فاصله عمودی میان (Fr) تا مرکز چرخشی در مفصل آرنج می باشد. M=Frd و از دیدگاه مثلثات که جهتی است که F در ان اعمال شود و یا زاویه کاربرد (AOA) (3-1 fig) و بطور کلی

منحنی حرکت – وضعیت زاویه ای

نوع فایل: word

سایز : 43.9 KB

تعداد صفحه:44خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:27

تحقیق تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

تحقیق تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

انسانهای اولیه برای به دست آوردن غذا، لباس، مسکن و نیز برای مقابله با دشمن، ناچار به تلاش و کوشش گردیده است. غریزة طبیعی میل به زندگی، بشر را قادر به افزودن توانائیهای خود ساخته است، تا او بتواند رفته رفته به مهارتهائی دست یابد که برای محافظت از خود و مصون ماندن از شر دشمنان و حوادث و خطراتی که همواره زندگی او را تهددی می کردند، به آنها نیاز داشته است.

تنها پرورش قدرت فیزیکی و تواناییهای بدنی بود که می توانست انسانهای اولیه را از نظر امنیت به ادامه زندگی مطمئن سازد و از همین جاست که، افراد قبائل نخستین انسانی وجود کودکان قوی و با بنیه و چابک از موهبت و کودکان ضعیف و ناتوان و دارای ناهنجاریها و ناراحتیهای جسمانی را خطری برایگروه می پنداشتند، با این همه اعتبار و اهمیت بسیاری از انسان های روزگاران کهن برای قوای جسمانی و مهارت های بدنی و چابکی و چالاکی، به منظور مقابله با حیوانات درنده یا جنگ با دشمنان یا شکار و تهیه غذا، قایل بودند، آنان را از توجه به برخی دیگر از نیازهای بشری غافل نکرده بود.

فهرست مطالب

فصــل اوّل

تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

وضعیت مطلوب بدن

نوع پیکری

حرکات اصلاحی و هدف آن

علل بروز ناهنجاریها :

وراثت

حوادث و بیماریها

وزن و فرم بدنی

سن

عادات نادرست

پوشاک نامناسب

سوءتغذیه و دیگر عوامل رشد

حالات روحی و روانی

کم تحرکی

فصــل دوم

ناهنجاریهای وضعیتی بدن

وضعیتهای صحیح بدن

ناهنجاری شانه ای دستی

آرنج تنیس بازان

حرکات اصلاحی برای ناهنجاریهای اندام فوقانی

نوع فایل: word

سایز :92.2 KB

تعداد صفحه:156خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 04:32

دانلود تحقیق شبیه سازی حرکات انسان

  تعداد صفحات : 50 صفحه     -      قالب بندی :  word               پیشگفتار : یکی از معلولیتهای مادرزادی و اکتسابی (مانند جنگ و حوادث کارخانجات) قطع عضو اندام فوقانی و تحتانی می باشد ، هر سطح قطع عضو از ناحیه انگشتان تا مقاطع مختلف آن عضو اتفاق می افتد . از زمانهای بسیار دور به هر علت زیر بشر به فکر جاگزینی اندام فوقانی و تحتانی صدمه این بوده است : الف : از نظر روانی و زیبایی ب: از نظر کاربرد عملی و رفع وابستگی به غیر وسایل کمکی اندام تحتانی جهت راه رفتن ، نشستن و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است ، در صورتیکه اعضاء مصنوعی اندام فوقانی در انجام کار و فعالیت اقتصادی و اجتماعی و استقلال شخصی حائز اهمیت بسیار است . جایگزینی اندام فوقانی را بصورت زیر ناتوان طبقه بندی کرده : 1ـ قطع یک یا چند انگشت                 2ـ قطع از ناحیه مچ دست 3ـ قطع از نواحی مختلف ساعد      ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 06:31

اشنایی با اصطلاحات ونحوه اجرا حرکات برای دوست داران رانندگی بهتر وسریع تر(راننده حرفه ای)

این جزوه برای تمامی دوست داران به ماشین سواری به صورت فنی و اشنایی به تمام نکات واصطلاحات درضمینه رانندگی( فقط به منظوراشنایی نحوه رانندگی درپیست) برای دوست داران این رشته فراهم شده است.  (سطح مناسب افراد غیرحرفه ای) ...ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 22:34

پاورپوینت فصل 2 مطالعات نهم ( حرکات زمین )

پاورپوینتی زیبا و جذاب که قابل ویرایش نسز می باشد. به همراه عکس های دیدنی و با کیفیت بالا ...ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 21:58

واژه شناسی پزشکی(ساختار و حرکات بدن) PPT

نام محصول : پاورپوینت واژه شناسی پزشکی(ساختار و حرکات بدن) فرمت : PPT تعداد اسلاید : 57 زبان : فارسی و انگلیسی (به همراه آموزش تصویری ) سال گردآوری : 94     فهرست مطالب : — Directional Terms —Body Cavities —Body Regions —Positions  & Movement     ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 22:05

پایان نامه رشته تربیت بدنی تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی تاریخچة استفاده از حرکات ورزشی برای درمان با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 158 مقدمه انسانهای اولیه برای به دست آوردن غذا، لباس، مسکن و نیز برای مقابله با دشمن، ناچار به تلاش و کوشش گردیده است. غریزة طبیعی میل به زندگی، بشر را قادر به افزودن توانائیهای خود ساخته است، تا او بتواند رفته رفته به مهارتهائی دست یابد که برای محافظت از خود و مصون ماندن از شر دشمنان و حوادث و خطراتی که همواره زندگی او را تهددی می کردند، به آنها نیاز داشته است.  تنها پرورش قدرت فیزیکی و تواناییهای بدنی بود که می توانست انسانهای اولیه را از نظر امنیت به ادامه زندگی مطمئن سازد و از همین جاست که، افراد قبائل نخستین انسانی وجود کودکان قوی و با بنیه و چابک از موهبت و کودکان ضعیف و ناتوان و دارای ناهنجاریها و ناراحتیهای جسمانی را خطری برایگروه می پند ...ادامه مطلب