X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:27

کتاب راهنمای زندگی خانوادگی

کتاب راهنمای زندگی خانوادگی

در جامعه بشری، خانه و خانواده بنیان اساسی زندگی انسان شمرده می‌شود. این بنیاد در جامعه نقش مهمی ایفا می‌نماید، بدین معنی که همین تشکیل کوچک که خانواده نامیده می‌شود، محتوای تشکیل بزرگ و وسیع جامعه را شکل می‌دهد.

خانواده مسئولیت و وظیفه به میان آوردن نسل‌ها و پروردن و تربیت آن را دارد. منظور از بوجود آوردن خانواده، توسعه و گسترش بشریت است و همچنان خانواده مسئولیت و وظایف بس عظیم تربیت سالم و مراقبت جدی نسل‌ها را بر دوش دارد. از این جهت، خانواده مسئولیت رهبری نسل‌ها به سوی اهداف معین و سنجیده حیات انسان‌ها را برعهده دارد.

زندگی چیزیست که می‌تواند خوب یا بد باشد و اینکه چرا پدیده خوب یا خدای ناکرده بد در متن یک جامعه تبارز می‌نماید، بحثی است که باید روی طرز تربیت خانواده‌ها فکر کرد. پس در اینجا ضرورت می‌افتد که قبل از هر چیز دیگر در مورد شناخت خانه و خانواده بحث خود را آغاز کنیم.

کتاب حاضر در ۷ فصل ارائه می‌شود؛

فصل اول: خانه و خانواده

– معرفت با خانه و خانواده

– عوامل تشکیل خانواده

– اعضای خانواده

فصل دوم: وظایف اعضای خانواده

– وظایف زنان در مقابل اعضای خانواده

– وظایف مردان در مقابل اعضای خانواده

– وظایف فرزندان و دیگر اعضای اعضای خانواده

فصل سوم: محیط خانواده

– هماهنگ ساختن نظر و عمل

– نگهداری

– امانت داری

و … .

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.02 MB

تعداد صفحه:109خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:28

خشونت های خانوادگی

خشونت های خانوادگی

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است و تحقیق در امور اجتماعی و انسانی از همین دیدگاه با تحقیقات فیزیکی و طبیعی تمایز دارد. پدیده های اجتماعی وابسته به گذشته اند و در زنجیره ای از تداوم جای می گیرند هویت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته ای که در آن تکوین وتبلور یافته اند به دست نخواهد آمد.

فهربست مطالب

فصل اول ۱

مقدمه ۲

بیان مسئله ۹

سوالات تحقیق ۱۵

هدفهای تحقیق ۱۶

ضرورت تحقیق : ۱۷

فرضیات تحقیق : ۲۱

فصل دوم ۲۳

مروری بر معالعات و تحقیقات پیشین ۲۴

مطالعه و تحقیقات داخلی : ۲۵

مطالعات و تحقیقات نظری : ۲۶

مطالعات و تحقیقات عملی ۲۸

مطالعات و تحقیقات خارجی ۳۴

شرایط اجتماعی زندگی زنان و مردان ۳۷

تعریف خشونت ۴۰

خشونت خانوادگی و تعریف آن ۴۴

تعریف پذیرفته شده بین المللی از خشونت علیه زنان : ۴۴

اشکال خشونت علیه زنان ۴۵

۱ – خشونت های بدنی ( حسی ) ۴۵

۲ – خشونتهای روانی ۴۵

۳ – خشونت جنسی ۴۶

- ۴خشونتهای اقتصادی ( مالی ) ۴۷

قتلهای ناموسی ۴۷

زن آزاری و موارد خشونت علیه زنان در خانواده ۴۸

ضرب و شتم زنان ۴۸

اعمال جنسی خشن زیانبار علیه زنان ۵۱

الف - جنسیت گزینی قبل از زایمان (کودک کشی دختر) ۵۲

ختنه دختران ۵۴

خشونت مربوط به تهیه جهیزیه : ۵۷

ازدواج زود هنگام: ۵۸

زن آزاری در جامعه (همسر آزاری) ۶۰

سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده در پژوهشهای پژوهشگران: ۶۲

آثار و عواقب خشونت علیه زنان ۷۰

عواملی که خشونتهای مبتنی بر جنسیت را دوام می بخشند: ۷۵

علل و انگیزه تزلزل در خانواده : ۷۶

خشونت نسبت به زنان ۷۸

خانواده و انواع آن ۸۱

وضعیت حقوقی زنان در ایران: ۸۶

قوانین مربوط به ضرب و شتم: ۸۸

روابط حقوقی زوجین: ۹۰

روابط حقوق مادر با فرزند: ۹۱

انتخاب حرفه و شغل : ۹۴

تابعیت ۹۵

سهم الارث زوجین از یکدیگر ۹۶

ریاست خانواده: ۹۸

نیروی انتظامی : ۹۹

دادگاهها چگونه علیه زنان رای صادر می کنند ۱۰۱

نظریه های مربوط به خشونت شوهران علیه زنان در خانواده ۱۰۸

نظریه های سطح خرد ۱۰۸

نظریه منابع ۱۰۹

نظریه یادگیری اجتماعی ۱۱۱

نظریه سطح کلان ۱۱۵

نظریه خرده فرهنگ خشونت ۱۱۵

نظریه نظارت اجتماعی ۱۱۹

نظریه ساختار اجتماعی (تنش و تضاد) ۱۲۲

دیدگاه پدرسالاری ۱۲۴

چهارچوب نظری تحقیق ۱۲۷

روش تحقیق ۱۳۵

جامعه آماری : ۱۳۶

نمونه آماری ۱۳۶

شیوه نمونه ۱۳۷

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۳۷

(تعداد فرزندان) ۱۳۷

(درآمد مرد) ۱۳۸

(وابستگی شوهر به مواد مخدر ) ۱۳۸

(رضایت و علاقه همسر هنگام ازدواج) ۱۳۸

(دخالت خویشاوندان) ۱۳۹

(تجربه و مشاهده خشونت در خانواده مرد) ۱۳۹

(بدبینی مرد نسبت به زن) ۱۳۹

پایبندی به اعمال مذهبی ۱۴۰

(خشونت روانی) ۱۴۱

(خشونت اجتماعی) ۱۴۱

(خشونت اقتصادی) ۱۴۱

(خشونت جسمانی) ۱۴۲

جداول توصیفی، جداول تبیینی و نمودارها ۱۴۴

تکنیک گردآوری داده ها ۱۴۴

تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴۵

یافته های آماری تحقیق ۱۴۷

نتایج توصیفی ۱۷۲

نتایج تبیینی ۱۷۵

محدودیتهای تحقیق ۱۷۸

پیشنهادات و راهکارها ۱۷۹

الف (خانوادگی) ۱۷۹

ب (نهادهای دولتی و مدنی) ۱۸۰

منابع : ۱۸۲

مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است و تحقیق در امور اجتماعی و انسانی از همین دیدگاه با تحقیقات فیزیکی و طبیعی تمایز دارد. پدیده های اجتماعی وابسته به گذشته اند و در زنجیره ای از تداوم جای می گیرند هویت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته ای که در آن تکوین وتبلور یافته اند به دست نخواهد آمد.

لذا همان طورکه شناخت درست باید با توجه به تمامی شرایط فعلی پدیده صورت گیرد گذشته تاریخی آن را نیز باید مورد توجه قرار داد بدینسان بدرستی می توان گفت هر تحقیق درست متضمن شناخت تحقیقات پیشین است ( ساروخانی، ۱۳۷۵ : ۱۴۶ ) .

نیومن اهدافی را برای مرور و نقد ادبیات بر می شمارد که عبارتند از :

۱ – نشان دادن آشنایی با مجموعه ای از اطلاعات و اثبات کار .

۲ – نشان دادن جهتهای تحقیقات قبلی و نحوه ارتباط تحقیق فعلی با تحقیقات قبلی .

۳ – منسجم نمودن و خلاصه کردن دانسته های موجود در یک زمینه .

۴ – یادگیری از دیگران و برانگیختن ایده های جدید ( نیومن به نقل از زنگنه، ۱۳۸۰ : ۱۷ – ۱۶ ) .

بنابراین در این پژوهش نیز تحقیقات و مطالعات انجام شده توسط دیگران در زمینه خشونت شوهران علیه زنان در خانواده را در دو بخش مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی مرور خواهیم کرد .

مطالعه و تحقیقات داخلی :

هر چند در زمینه مسائل مختلف خانواده در ایران تحقیقات مختلفی صورت گرفته شده اما در زمینه خشونت خانوادگی به خصوص خشونت شوهران علیه زنان در خانواده تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است ولی متفکران اجتماعی و انسانی بر اساس مشاهدات و تجربیات خود و نتایج پژوهشگران داخلی و خارجی به صورت نظری به توصیف مسئله خشونت شوهران علیه زنان در خانواده و علل و ریشه های آن پرداخته اند لذا مطالعات و تحقیقات داخلی را دو بخش مطالعات نظری و تحقیقات عملی طرح می نماییم .

مطالعات و تحقیقات نظری :

در مقاله ای تحت عنوان ( خشونت خانوادگی بازتاب ساختارجامعه ) معتقد است که ساختار اجتماعی جامعه ایران ویژگیهای پدرسالارانه و منابع کمیاب اجتماعی در اختیار مردان است و به صور مختلف از دسترسی زنان دور نگه داشته می شود و به همین دلیل خشونت خانوادگی در ایران به صورت آشکار هم در اماکن عمومی و هم در خانواده ها اعمال می شود اما در خانواده بیشتر اتفاق می افتد. برخلاف کشورهای غربی که جامعه خشونت نسبت به زنان در اماکن عمومی را مجاز نمی داند، جامعه ما اعمال خشونت مرد نسبت به زنان را تا حدودی متعارف می داند و تحمل می کند ( مگر آن که از اندازه متعارف بیشتر باشد ) و خشونت مرد نسبت به زن را جزئی از رابطه زناشوئی می داند و به همین دلیل زنان و مردان هم آن را امری طبیعی می دانند ( اعزازی ۱۳۷۷ : ۵۰ – ۴۸ ) .

تعریف خشونت [۳]

با وجود آنکه در دهه های اخیر مقاله ها و کتابهای بسیاری در زمینه خشونت چاپ شده و بررسی های بسیار زیادی در این زمینه انجام گرفته شده است هنوز مشکلات زیادی در مورد این پدیده وجود دارد وطبیعتا در طول زمان افراد دخیل در بررسی خشونت سعی داشته اند مشکلات نظری و عملی آن را از بین ببرند اما با این وجود هنوز یکی از مشکلات اصلی آن تعریف خشونت است در اینجا تعاریفی از خشونت که محققان ارائه کرده اند آورده می شود ( اعزازی ۱۳۸۰ : ۲۳ ) .

اولین تعریفی که گلز و اشتروس در مورد خشونت گفته اند :

‹‹خشونت رفتاری با قصد ونیت آشکار یا رفتاری با قصد و نیت پنهان اما قابل درک برای وارد کردن آسیب فیزیکی به فرد دیگر است ››

از ویژگی های مهم این تعریف این است که اولا تاکید بر قصد و نیت فرد جهت وارد کردن آسیب به دیگری است اما شدت جراحات مورد نظر نیست و در ثانی تاکید این تعریف بر خشونتهای فیزیکی است و انواع دیگر را شامل نمی شود .

خشونت خانوادگی و تعریف آن

موسسه ملی بهداشت روان ( ۱۹۹۲ ) خشونت خانوادگی را چنین تعریف می کند :

‹‹ اعمالی که به طور فیزیکی یا هیجانی مضر هستند یا به صورت بالقوه منجر به آسیب بدنی می شود همچنین شامل زورگویی یا تجاوز جنسی تهدید بدنی تهدید به کشتن یا آسیب رساندن محدود نمودن فعالیتهای عادی سلب اختیار و محرومیت از دسترسی به منابع ›› (آمرمان و هر سن به نقل از مهوش مافی ۱۳۸۱ : ۲۶ ) .

تعریف پذیرفته شده بین المللی از خشونت علیه زنان :

قطنامه حذف خشونت علیه زنان که بر گرفته از اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ( ۱۹۹۳ ) بود خشونت علیه زنان را چنین تعریف می نماید :

‹‹ هر رفتار خشن و وابسته به جنسی که موجب آسیب جسمی، روانی و یا رنج زنان شود شامل :

تهدید، اجبار و یا سلب اختیار و آزادی صورت گیرد و یا در جمع و در خفا صورت گیرد ( رفیعی فر، ۱۳۸۰ : ۳۰ ) .

اشکال خشونت علیه زنان

۱ – خشونت های بدنی ( حسی )

خشونتهای جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگونی ممکن است صورت گیرد مانند : کتک زدن شکنجه و قتل این نوع خشونت به هر گونه رفتار غیر اجتماعی که جسم زن را مورد آزار قرار دهد اطلاق می شود .

پیامد خشونت جسمی می تواند شکستگی اعضا ء پارگی زخمها بریدگیها کبودیها جراحات داخلی ضربه مغزی عدم توانایی در وضع حمل سقط جنین بیماری های جنسی و …. باشد .

۲ – خشونتهای روانی

رفتاری خشونت آمیز است که شرافت، آبرو، اعتماد به نفس و شخصیت زن را خدشه دار می کند این رفتار به صورت انتقاد ناروا، بد دهنی، توهین[۶] ، تمسخر، فحاشی، متلک، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن یا ازدواج مجدد کردن اعمال می شود که به سختی قابل بررسی و اندازه گیری است و در بسیاری از موارد تاثیر محرز ترس از خشونت بدنی دارد این نوع خشونت باعث مشکلات زیادی برای خانواده و به خصوص زنان می شود : مانند گریز از مشارکت در امور اجتماعی از کار افتادگی ادراکی انواع افسردگی ها عدم کفایت زن در مدیریت خانواده از بین رفتن اعتماد به نفس بازسازی رفتار خشونت آمیز در بچه ها عدم موفقیت کودکان در تحصیل عدم کار این زن در محیط کار از دست رفتن استعدادهای بالقوه زن از دست دادن اعتبار اجتماعی و خانوادگی و دست زدن به خودکشی .

۳ – خشونت جنسی

به هر گونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می شود از لمس کردن تا تجاوز را در برمی گیرد این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی زناشوئی و خانوادگی اتفاق بیفند و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم به یکدیگر در حلقه زناشوئی و خانوادگی اتفاق بیفتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم به یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد در حیطه زندگی اجتماعی نیز از سوی فرد ناشناس تحقق می یابد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند که بر کل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تاثیر می گذارد. گاهی زنان صدمه دیده در زندگی جنسی دچار سردی و افسردگی شده و نفرت و ترس از جنس مرد را هرگز در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود از یاد نمی برند .

نوع فایل: word

سایز : 153 KB

تعداد صفحه: 187خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: خشونت، خانوادگی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:29

بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی

بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی

خشونت خانگی در ایران تا چند سال پیش به مفهوم پدیده و آسیب اجتماعی اصلاً مدنظر نبود، هر چند برخی موارد حاد خشونت خانگی در مطبوعات انعکاس می یافت، اما به صورت معمول خشونت به مثابه رفتار نابهنجار فردی در نظر گرفته می شد و اگر در مورد آن بحث و گفت وگویی می شد، برای روشن کردن علل فردی رفتار خشن بود، از چند سال قبل به این طرف، سرانجام این پدیده مورد توجه سازمان ها و محافل علمی قرار گرفت و اقدام های چندی در این زمینه صورت گرفت که از جمله آنها می توان برگزاری سمینارها، سخنرانی ها و حتی تشکیل گردهمایی هایی با هدف بررسی و مقابله با خشونت های خانگی اشاره کرد.(درویشی پور،1378)

خشونت در خانه انواع و اقسام متعددی را شامل می شود و به اعتبار نوع و یا شخص قابل تقسیم بندی می باشد، اقسام خشونت خانگی به اعتبار نوع خشونت، شامل خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت بهداشتی، خشونت مالی و... می شود. به اعتبار شخص نیز خشونت خانگی ممکن است در یکی از اشکال همسرآزاری، کودک آزاری، فرزندکشی، ضرب و جرح و یا قتل والدین و خشونت فرزندان درباره ی یکدیگر ظهور و بروز پیدا کند.

از میان مواردی که در فوق به آن اشاره رفت بحث نوشتار حاضر را تشکیل می دهد، انواع کودک آزاری و بررسی علل و عوامل آن در محیط خانه می باشد.(همان،1378)

پرداختن به کودک آزاری و علل و زمینه های بروز آن در قالب یک مشکل و آسیب اجتماعی می تواند در شناخت مشکل و علل و بروز آن و ارایه راهکارهای لازم برای پیشگیری و مقابله با آن بسیار موثر و راهگشا باشد، ضرورت بحث مزبور از آنجا ناشی می شود که، اندیشمندان قرن حاضر را «عصر کودکان» نامیده اند و امروزه کودکان در جایی که باید امن ترین مکان برای آنان باشد، بیش از هر جای دیگر در معرض خطر هستند و در حقیقت احتمال اینکه کودکان توسط اعضای خانواده خود مورد انواع آزارها قرار گیرند بسیار بیشتر به این خطرات قرار دهند و از سوی دیگر در حال حاضر بخشی از منابع مادی و معنوی کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب تری دست یافته اند، صرف توجه به مسایل کودکان و حمایت روانی و جسمی آنان شده است.(همان ،1378)

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات). 1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 2

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع.. 3

1-4-اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف کلی تحقیق عبارت است از:4

1-4- فرضیه های تحقیق:4

1-5- سوالات تحقیق:4

1-6- تعاریف عملیاتی متغیر ها4

فصل دوم. 5

2-1- مقدمه:6

2-2- تعاریف مفهومی متغیر ها7

2-3- تحقیقات انجام شده. 15

منابع 21خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:40

علل خانوادگی و ارتباط با جنس مخاف و فشارها در ا فزایش فرار دختران از خانه

علل خانوادگی و ارتباط با جنس مخاف و فشارها در ا فزایش فرار دختران از خانه


مقدمه

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید.

اگر کودکان و نوجوان که آینده سازان کشور هستند، در مسیر انحراف و بزهکاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می کشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد که بتواند کودکان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

مسئولیت جامعه در مورد کودکان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات که علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌کند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشکلات روانی می باشد.

هرگاه والدین، مربیان و مسئولین امور با عوامل بوجود آورنده مشکل آشنا باشند راحت تر می توانند نسبت به پیشگیری از بروز حوادث اقدام نمایند. داشتن اطلاعات پایه و اساسی پیرامون مشکل برای تصمیم گیری در مورد استفاده از روش های پیشگیری و درمان، بسیار ضروری می باشد و با انجام پژوهش های مختلف پیرامون مشکل فرار دختران از خانه حقایقی روشن می گردد که براساس آن می توان در این رابطه اقدام اساسی بعمل آورد.

فصل اول

مقدمه

1

بیان مساله

3

اهمیت و ضرورت پژوهشی

4

اهداف تحقیق

7

متغیرهای تحقیق

7

فرضیه های پژوهش

8

تعاریف عملیاتی متغیرها

8

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

تعریف فرار

10

عوامل موثر بر فرار

11

اقسام فرار

12

نظریه های مختلف شناخت رفتار

14

فرار از نظر روانکاوی

15

نظریه روانی تربیتی

15

نظر بیولوژیکی

15

فرار از نظر روانشناختی

15

فرار از نظر جرم شناسی

16

وضعیت فرهنگی خانواده

17

روابط عاطفی خانواده

20

چگونگی ارتباط و بهداشت روانی نوجوانان

22

ویژگی های شخصیتی نوجوانان

28

تاثیر مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموز

38

کثرت اولاد

48

سطح تحصیلات والدین

51

مهاجرت

53

روابط دختر و پسر

54

رشد هویت جنسی

61

تحقیقات انجام شده

65

فصل سوم(روش تحقیق)

طرح تحقیق

85

جامعه آماری

86

روش آماری

86

ابزار تحقیق

86

اعتبار و روایی پرسشنامه

87

چگونگی اجرای آزمون

88

فصل چهارم

مقدمه

89

جداول و نمودارها


الف ویژگیهای توصیفی دختران

90

ب) یافته های

125

فصل پنجم

تبیین آماری یافته های

146

بحث و نتیجه گیری

153

مشکلات و محدودیتهای تحقیق

154

پیشنهادات

155

منابع فارسی

157

منابع انگلیسی

161

خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:29

شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی کارکنان بانک ملی و کارکردهای خانوادگی آنها

شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی کارکنان بانک ملی و کارکردهای خانوادگی آنها

با توجه به روند ارتباط تعاملی بین کار و زندگی خانوادگی، جای تعجب نیست اگر کار کانون اصلی زندگی بیشتر افراد باشد، نیاز به نزدیکی، صمیمیت و دیگر نیازهای اجتماعی آنان، احتمال زیاد در محیط کار بیش از هر مکان دیگر بر آورده می شود. کار محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد، به خصوص به دلیل ساعات طولانی کار و تغییرات در هنجارهای اجتماعی انواع تعارضهای کاری و خانوادگی وجود دارد. آنها شامل تنیدگیهای شغلی، بار کاری زیاد (فشارهای روانی ناشی از تلاش برای انجام نقشهای گوناگونی که با انرژی و زمان فرد همسازی ندارد، تعارض و فشار روانی همراه با ناهمسازی و یا تعارض درباره انتظارات نقش) و نیز مشکلات مربوط به مراقبت از کودک، نگهداری از بزرگسالان و مسایل مربوط به تعادل بین شغل، خانواده ها و نیازهای شخصی می باشد. در نهایت، فشارهای روانی دارای کیفیت واگیر است و به جنبه های دیگر فرد نیز سرایت می کند (بولگر[1] و دیگران 1989).

به احتمال زیاد، مسایل خانوادگی بر زندگی کاری و زندگی کاری نیز آشکارا بر زندگی خانوادگی تاثیر می کذارد. تحقیقات ملی در آمریکا نشان می دهد که 72 درصد مردان و 83 درصد زنان تعارض مهمی را بین انتظارات و نقشهای خانوادگی و کاری تحربه می کنند (کوپر[2] 1992)

تعارضهای کاری و خانوادگی هنگامی به وجود می آید که فشارهای مربوط به نقش و انتظارات در کار خانواده با یکدیگر ناهمساز باشند، مانند زمانی که شرکت در یک نقش، مشارکت در نقش دیگر را غیر ممکن می سازد. به سه طبقه بندی کلی از تعارضهای کار و خانواده می توان اشاره کرد:

تعارضهای مبتنی بر زمان، تعارضهای مبتنی بر فشار روانی و تعارضهای مبتنی بر رفتار. (گرین هاوس و دیگران 1987)

تعارضهای مبتنی بر زمان عبارت است از اینکه چگونه زمان اختصاص یافته به یک نقش باعث کاهش توجه به نقش دیگر می شود، مانند زمانی که ملاقاتهای دیر وقت شبانه با جلسات مدرسه کودک در تعارض است تعارضهای مبتنی بر فشار روانی عبارت است از تجاوز نشانه های تنیدگی مانند خستگی و تحریک پذیری از یک نقش به نقش دیگر تعارضهای مبتنی بر رفتار عبارت است از ناهمسازی رفتار در یک نقش با رفتار مورد انتظار در نقش دیگر، مانند زمانی که از کارمندان در محیط کار عینی بودن و غیر عاطفی عمل کردن و در خانواده گرم یا عاطفی بودن در نقش پرورشی مورد انتظار است.

در یک بررسی بون اورتنر[3] به این نتیجه رسیدند که درگیریهای کاری پدر بر رفتار والدین و خانواده اثر می گذارد به ویژه مردانی که ساعات طولانی کار می کنند، به طور طبیعی وقت کمتری صرف فرزندان و فعالیتهای مشترک زناشوئی می کنند اما این امر بستگی به اولویتهای نقش زن و مرد و نیز انتظاراتشان از ادواج دارد. برای مثال، ارزشها، انتظارات و توقعات در مشاغل معینی کاملا آشکار است و بازتاب آن را می توان در قواعد و رفتار خانوادگی مشاهده کرد.

البته شایان ذکر است که امروزه، نشانه هایی که حاکی از یکی شدن نیازها و ارزشهای کارکنان و اتحادیه ها دیده می شود و بین کار و خانواده رابطه تعادلی به وجود آمده است. ارزشهای رشد شخصی و تعادل بین خانواده، فرد و شغل، ضرورت نیاز به انعطاف پذیری در برنامه کاری، مرخصی‌های خانوادگی، حمایتها و پاداشهای مناسب و نیز غنی سازی محیط کار را بیش از پیش محسوس می سازد. اتحادیه ها به تدریج این نیازها و ارزشها را نوسازماندهی می کنند و انطباق می‌دهند اتحادیه ها برخوردارند. این شرکتها به تدریج فرهنگ و ارزشهای صنفی خود را تغییر می‌دهند تا خط مشی های خانوادگی- دوستانه را بخش مهمی از راهبردهای کسب و کار خود سازند، این همکار و یا رابطه تعاملی بین خانواده و کار، اساس استخدام بهترین کارگران و نگهداری آنان و تامین وفاداری و بهره وری لازم برای شرکتها به منظور حفظ موقعیت رقابت آمیز در دنیای جدید اقتصاد محسوب می شود. (نوابی نژاد 1378)

بر این اساس، در پژوهش حاضر رابطه فرسودگی شغلی با کارکردهای خانوادگی کارکنان بانک ملی مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور تعدادی از کارمندان این موسسه با استفاده از روشهای علمی مناسب به عنوان نمونه مطالعه انتخاب گردیده و به وسیله پرسشنامه های دقیق و مناسب در زمینه فرسودگی شغلی و کارکردهای خانواده داده ها جمع آوری شده است.

فهرست مطالب

مقدمه: 1

بیان مساله: 4

اهمیت مساله: 6

هدف کلی: 7

اهداف جزئی: 7

فرضیات: 8

تعاریف نظری و عملی: 8

فرسودگی شغلی: 11

فرسودگی شغلی: 12

تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی: 12

مرحله اولیه یا پیشگام: 13

مرحله تجربی 14

تعاریف مختلف فرسودگی شغلی: 16

نشانه های مرض فرسودگی شغلی: 20

1) تحریک پذیری فزاینده 23

علل و عوامل فرسودگی شغلی 23

الف) عوامل محیطی: 24

1) ویژگیهای شغلی: 24

2) ویژگیهای سازمانی: 25

3- ویژگیهای حرفه ای 25

ب) عوامل فردی 27

1) ویژگیهای جمعیت شناختی 27

2) ویژگیهای شخصیتی 28

3) گرایشات شغلی 29

رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی: 30

رویکرد تبادلی چرنیس 32

رویکرد روانشناختی- اجتماعی 33

مدلهای فرسودگی شغلی: 34

ب) مدل منابع- نیازهای شغلی: 36

کاهش فرسودگی شغلی: 37

راهبردها و تغییرات فردی: 37

راهبردها و تغییرات سازمانی: 38

خانواده 41

خانواده از دیدگاههای جامعه شناسی: 42

خانواده از دیدگاه ههای روانشناسی: 44

انواع و اشکال خانواده: 46

کارکردهای خانواده از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی 49

حفاظت و نگهداری فیزیکی 52

ارزیابی خانواده و کارکردهای آن از دیدگاه روانشناسی: 54

مدل مک مستر از کارکرد خانواده: 55

حل مساله: 56

ارتباط: 58

نقشها: 58

پاسخ دهی عاطفی: 59

آمیختگی عاطفی: 60

کنترل رفتار : 61

پیشینه تحقیق در رابطه با فرسودگی شغلی : 63

پیشینه پژوهش در رابطه با کارکردهای خانواده: 69

مطالعات انجام شده در خارج از کشور: 71

روش تحقیق: 75

جامعه آماری: 75

نمونه آماری: 76

روش و شیوه عملی نمونه‌گیری: 79

ابزارهای اندازه گیری و چگونگی جمع آوری داده ها: 79

ابزار سنجش فرسودگی شغلی: 80

ابزار سنجش خانواده: 82

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها: 85

حل مسأله 91

نتیجه گیری و بحث: 93

نتیجه گیری و بحث: 94

نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش: 97

1-5- محدودیتهای تحقیق: 101

پیشنهادهایی برای پژوهشگرهای دیگر: 102

منابع و ماخذ فارسی: 103

منابع و ماخذ لاتین 109

پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک 111

ابزار سنجـش خانواده 113

پرسشـنامه 115

ابزار سنجش خانواده 118خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:49

بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

در این پژوهش جامعة‌آماری برابر است با کلیه نوجوانان سارق (14 تا 11 ) ساله کانون اصلاح و تربیت مشهد در سال 1384 که تعداد آنان برابر است با نفر . و نمونه ما از این جامعه 200 نفر می‌باشد که مدت محکومیتشان بین 1 تا 12 ماه در سال 84 می‌باشد .

ابزار اندازه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری این پژوهش دو پرسشنامه است که سوالات گروه اول 29 سوال و سوالات مربوط به گروه دوم 15 سوال می‌باشد ، ضمناً این سوالات به صورت بسته می‌باشد .

نتیجه

در تمام سوالات مطرح شده ، رابطة فرض شده بین دو متغیر وجود دارد .

فهرست مطالب :

(چکیده)

فهرست مطالب

فهرست نمودارها

فهرست جداول

1-فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه

1-بیان مسئله

طرح و تعریف مشکل

زمینه مشکل

1-2-سوالها

1-3-اهمیت تحقیق

1-4-هدفهای تحقیق

1-5-تعریف اصلاحات

2-فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

2-مقدمه

2-1- مفهوم جنایتکاری و بزهکاری

2-2-وضع کنونی شناسایی‌ها

2-3-علت‌شناسی بزهکاری

2-4-پیشگیری بزهکاری نوجوانان

2-5-ملاحظات کلی :

2-6-نظریه‌ها و پژوهشهای دیگران درباره دزدی

2-6-1-دزدی و مالکیت

2-7-انواع دزدیها

2-8-جریان عمل دزدی

2-9-شخصیت کودکان و نوجوانان فرد

2-10-برخورد دیگران

2-11-عوامل موثر در سرقت

2-12-خانواده و نوجوانان

2-12-1-تعریف خانواده

2-12-2-خانواده‌های متلاشی شده

2-13-جدایی و طلاق

2-13-1-اثر جرم‌زدایی طلاق

2-13-2-قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق

2-13-3-مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی

2-14-ناپدری و نامادری

2-15-اختلافات خانوادگی

2-16-تحقیقات انجام شده

3-فصل سوم (طرح تحقیق)

3-1-روش تحقیق

3-2-آزمودنیها

3-3-ابزار جمع‌آوری داده

3-4-روش در تجزیه و تحلیل داده

4-فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

4-1-مقدمه

4-2-یافته‌های تحقیق

4-3-تجزیه و تحلیل داده‌ها

5-فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)

5-1-خلاصه تحقیق

5-2-بررسی یافته‌ها

5-3-کاربرد یافته‌ها

5-4-پیشنهادها

5-5-محدودیت‌های تحقیق

الف : فهرست منابع

ب : پیوستهاخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 02:41

دانلود تحقیق بررسی علل خانوادگی اعتیاد جوانان منطقه شهرستان ایذه

              فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:62 فهرست مطالب: چکیده مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق: فرضیات تحقیق:    متغییرهای تحقیق:    اهمیت فرضیه روش مسئله محدودیت های تحقیق:جامعه آماری در تحقیق:    روش یا روشهای نمونه گیری:    روش و تکنیک غالب در پژوهش:    نتایج حاصل از بخش توصیفی داده ها:    پیشینه تحقیق چارچوب نظری تحقیقنتایج حاصل از آزمون فرضیات:    تحقیقات پیشیندیدگاه‏ها و نظریه‏ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامدهای آنریشه های روانی اعتیاد آسیب پذیری جوانان در دوره بلوغنظریه کنترل اجتماعینقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد    اعتیادات غیرمجاز ویژگیهای افراد معتاد اثرات دارویی مواد مخدر ریشه های روانی اعتیا ...ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 13:17

دانلود پایان‌نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق

دانلود پایان‌نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق بهمن ۱۱, ۱۳۹۳/  مطالب این پست : دانلود پایان‌نامه بررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق 100 صفحه    با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)   خانواده یکی از مهمترین و مقدسترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشری بوده و آنچه موجب نگرانی جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری است که بر اثر فروپاشیدن این کانون ایجاد می‌شود . صدماتی که متوجه تمام اعضای خانواده منجمله فرزندان می شود . جدایی والدین برای فرزندان و خود آنها بسیار حایز اهمیت و قابل بررسی است چرا که وضعیت فرزندان پس از طلاق و جدایی والدین از نگران‌کننده‌ترین و بحث‌انگیزترین جنبه طلاق بوده است . و این مسئله در صورت ازدواج مجدد والدین با دیگری ، ابعاد نگران کننده‌ای ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 03:20

بررسی علل و عوامل موثر بر خشونت خانوادگی در شهر تهران (مقاله جدید1394)

این مقاله در 14 صفحه جزو مقالات منتخب مجازی دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی تهران است که در سال 1394 ارائه گردیده است. ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 20:40

بررسی وضعیت فردی و اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی- با فرمت ورد - 130 صفحهادامه مطلب
1 2 >>