X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:30

مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

مدیریت و حسابداری در شهر داری ها

مقدمه: 5

بخش اول : 7

سازمان مالی شهرداری ها 7

1ـ بودجه و اعتبارات.. 8

2ـ درآمد. 8

3 ـ حسابداری. 9

4 ـ خزانه 10

5 ـ تدارکات یا کارپردازی. 11

6 ـ حسابرسی داخلی. 12

7 ـ اموال. 12

8 ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی. 12

بخش دوم : 13

سرفصل حسابهای دفتر کل و دفتر معین. 13

اسناد دریافتی. 15

حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار ) 15

بستانکاران. 16

اسناد پرداختی. 16

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت.. 17

زمین و ساختمان .. 17

ماشین آلات و وسایل نقلیه .. 17

اثاثه .. 17

کار در جریان ساخت .. 17

سرمایه گذاری برای دارایی ثابت .. 17

حسابهای انتظامی دارایی های جاری. 17

موجودی انبار .. 17

سرمایه گذاری برای دارایی جاری .. 17

دفتر معین درآمد. 17

برای هر یک از منابع درآمد که در بودجه مصّوب شهرداری منظور گردیده است باید یک حساب در دفتر معین درآمد منظور گردد .. 17

رعایت تفکیک عناوین منابع درآمد بر اساس فهرست طبقه بندی درآمدها که ضمیمة دستورالعمل بودجة شهرداری میباشد الزامی است .. 17

بنا به پیشنهاد متخصصّان حسابداری و تایید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار در صورتیکه در بعضی از شهرداریها ایجاب کند برای یک منبع درآمد ممکن است چند منبع فرعی در نظر گرفته شده و حسابهای جداگانه برای منابع فرعی مذکور در دفتر معین درآمد منظور شود .. 17

حداقل سر فصل حساب درآمد در دفتر معین طبقات اصلی درآمد طبق فهرست طبقه بندی درآمد ها بشرح زیر است مگر اینکه بعضی از منابع مذکور مطلقاً در یک شهرداری وجود نداشته باشد . 18

سهمیة شهرداری از پرداختهای وزارت کشور .. 18

عوارض توأم با مالیات وصولی در محل .. 18

عوارض بر ساختمانها و اراضی .. 18

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل .. 18

عوارض بر پروانه های کسب و فروش و تفریحات .. 18

درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات .. 18

درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم تخلفات .. 18

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری .. 18

کمکهای بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی دوره قبل .. 18

دفتر معین هزینه 18

برای هر یک از قالبهای بودجه یک حساب انتظامی و برای هر یک از. 18

فصول چهارگانه آنها( هزینه های پرسنلی ـ اداری ـ سرمایه ای ـ انتقالی ) یک حساب جداگانه در دفتر معین هزینه منظور می گردد و جمع اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه در پایان هرماه در دفتر معین هزینه ثبت می شود .. 19

جمع اقلام هزینه های ثبت شده در دفتر معین ماهی یک بار رسیدگی و کنترل شده به دفتر کل منتقل و ثبت می گردد .. 19

بنا به تشخیص متخصصان حسابداری و تأیید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار ممکن است علاوه بر سر فصل حسابهای فوق الذکر سر فصلهای دیگری نیز برای ثبت حساب هزینه ها بر اساس مواد هزینه داخل در هر یک از فصول چهارگانه هزینه برای مجموع هزینه های شهرداری یا مجموع هزینه های هر یک از وظائف یا برنامه ها با فعالیتها و یا قالبهای بودجه ای در دفتر معین هزینه منظور شود . 19

در شهرداریهای بزرگ و متوسط در صورتیکه از کامپیوتر در نگهداری حسابهای شهرداری استفاده شود این حسابها باید با تفکیک مواد هزینه و حتی اجزاء آن و بر اساس فصول چهارگانه هزینه ها در قالبهای بودجه ای هر یک از قالبهای وظایف ـ برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد . 19

تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها که مبنای نگهداری حساب هزینه بر اساس آنها خواهد بود تابع فهرست طبقه بندی ضمیمه دستورالعمل طرح و تنظیم برنامه 5 ساله عملیات نوسازی و عمران اصلاحات شهری در شهرداریها می باشد .. 19

حداقل سرفصل حسابهای هزینه دردفتر معین فصول چهارگانة هزینه ها برای هر یک از قالبها بودجه ای که بر اساس تفکیک وظایف و برنامه ها و فعالیتها و طرحها تنظیم می گردد به شرح زیر خواهد بود : 20

فصل اول ـ هزینه های پرسنلی .. 20

فصل دوم ـ هزینه های اداری .. 20

فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای.. 20

فصل چهارم ـ هزینه های انتقالی .. 20

در اسناد و اوراق فرمها و دفاتر مالی مربوط به هزینه ها ذکر شمارة قراردادی وظیفه و برنامه و فعالیت قبل از شماره قراردادی هزینه الزامی است و با این ترتیب که هزینه ها 7 رقمی خواهد بود که با سه رقم اول سمت چپ نماینده فعالیت و برنامه و وظیفه و چهار رقم سمت راست که با علامت ( ـ ) از سه رقم سمت چپ جدا می شود نشان دهندة فصول چهارگانه مواد هزینه و عنداللزوم مواد هزینه می باشد .. 20

بخش سوم : 21

حسابداری اموال. 21

با توجه به اینکه طبق مادة 45 آئین نامه مالی شهرداریها اموال شهرداری بر دو نوع اموال عمومی و اموال اختصاصی تقسیم گردیده و در مورد اموال عمومی شهر وظیفة شهرداری حفاظت و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز اشخاص نسبت به آنها است عمل حسابداری و ثبت در دفاتر حساب در مورد این دسته از اموال مصداق نخواهد داشت .. 22

وظیفة واحدهای سازمانی تابعه شهرداری درمورد آمار گیری و صورت برداری از اموال عمومی شهر در دستوالعمل اموال شهرداریها مقرر شده است .. 22

ادارة امور اموال شهرداری. 22

در مورد ادارة امر اموال شهرداری ( منقول و غیر منقول ) و تهیة کارت اموال برای هر یک از دو نوع منقول و غیر منقول و صورت برداری و کنترل آنها و طرز عمل در دستوالعمل اموال شهرداری مقرر شده است .. 22

در شهرداریهای کوچک و متوسط که برای اموال شعبة خاصی وجود ندارد وظائف مربوط به عهدة حسابداری می باشد .. 22

ثبت اموال در دفاتر 23

کلیة اموال منقول و غیر منقول شهرداری که در موقع تصویب این دستورالعمل در مالکیت هر شهرداری است باید صورت برداری شده برای هر یک از آنها کارت مشخصات تنظیم و در صورتی که قیمت خرید یا قیمت تمام شدة آنها مشخص نباشد به قیمت روز ارزیابی و در کارتها درج و به ترتیب طبقه بندی ضمیمة دستوالعمل اموال در دفاتر معین اموال غیر منقول و دفتر معین اموال منقول که نمونة آنها ضمیمة دستورالعمل مربوط می باشد به ثبت برسد و خلاصة آن به حساب مربوط در دفتر کل منتقل شود . 23

در مورد اموالی که در آینده خریداری یا به هر ترتیب به مالکیت شهرداری در آید کارت اموال تهیه و به قیمت خرید یا قیمت تمام شده یا قیمت ارزیابی دردفاتر مربوطه ثبت شود . 23

پس از مشخص شدن قیمت کلیة اموال به طرق فوق و جمع کل آنها به حساب دارائی ثابت بدهکار و حساب سرمایه گذاری در دارائی ثابت معادل همان مبلغ بستانکار می شود و به تدریج که اموال جدیدی خریداری و یا به تصرف شهرداری در می آید به طریق فوق عمل می شود .. 23

در صورتیکه در پایان دورة مالی و در موقع بستن حسابها تعدادی از دارائیهای ثابت در دست انجام و یا در شرف تکمیل باشد قیمت تمام شده تا آن تاریخ در حساب بدهکار کارهای دردست انجام و بستانکار حساب سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت ثبت و منظور گردد .. 23

پس از تکمیل کار حساب دارائی مربوط نسبت به قیمت تمام شدة کل بدهکار و حساب کارهای در دست انجام به ماندة خود بستانکار گردیده و این دو قلم در حساب سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت ثبت میشود .. 24

تهیة گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر 24

در پایان هر سال دو گزارش در مورد اموال تنظیم می شود :. 24

الف ـ صورت کامل اموال موجود در پایان سال. 24

ب ـ گزارش تغییرات اموال در طول سال شامل موجودیهای آغاز سال به اضافة اموال اضافه شده یا کسر اموالی که اسقاط یا فروخته و یا خارج شده است .. 24

نتیجة صورتهای مذکور در حسابهای اموال دردفتر کل و دفاتر معین اموال به ثبت می رسد و ضمیمة گزارش سالانه وضع مالی شهرداری همراه با تفریق بودجه و ترازنامه جهت بررسی و تصویب انجمن شهر تسلیم می گردد.. 24

استهلاک اموال. 25

نگهداری و ثبت حساب استهلاک اموال در مورد شهرداریها جز در مورد واحدهای تابعه شهرداری که ممکن است به صورت انتفاعی عمل کنند و قیمت تمام شده برای آنها مورد پیدا کند ضرورت نخواهد داشت . 25

در مواردی که هزینه هائی در بعضی از عملیات ضرورت داشته باشد از حساب استهلاک اموال طبق آئین نامة استهلاک مورد عمل وزارت دارائی تنظیم و محاسبه می شود .. 25

بخش چهارم : 26

سازمان و طرز گردش کار حسابرسی در شهرداریها 26

1ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری : 27

چون طبق مادة 79 اصلاحی قانون شهرداری و مادة 26 آئین نامة مالی شهرداریها مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری ( بر اساس تشکیلات شهرداری مربوط ) در معیت شهردار ذیحساب و مسئول حسن گردش کار مالی شهرداری می باشد شهردار مجاز نخواهد بود نامبرده را بدون جلب نظر و موافقت انجمن منصوب یا تغییر دهد .. 27

2 ـ انتخاب حسابرس داخلی : 27

3ـ تشکیل گروه حسابداران متخصص : 27

4ـ واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور : 28

بخش پنجم. 29

حسابرسی داخلی. 29

برنامة حسابرسی. 31

پرسشنامة حسابرسی : 32

در مورد اموال و ماشین آلات : 32

در مورد وجوه نقدی و حساب جاری : 34

در مورد حسابهای دریافتی ( بدهکاران ) و اسناد دریافتی : 35

در مورد موجودیها : 36

درمورد خریدها : 37

در مورد پیش پرداخت بیمه : 38

در مورد اسناد پرداختی : 40

در مورد حسابهای پرداختی ( بستانکاران ) 40

در مورد درآمد ها : 41

درمورد حقوق و دستمزد : 41

در مورد هزینه ها : 43

بخش ششم : 44

برنامه و فعالیتها 44

وظایف ـ مجموع کوششهای سازمان یافتة شهرداری و واحدهای تابعة آن است که خدمات مشخصی را برای شهر در بر میگیرد . انجام هر وظیفه یک هدف اصلی برای شهرداری محسوب میشود . هر وظیفه شامل چند برنامه و هر برنامه مشتمل بر چند فعالیت می باشد .. 45

طبقه بندی درامد شهرداری ها و شمارة قرارداری آنها : 45

لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها : 46

مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه 47

حقوق. 48

طریقه پرداخت مساعده : 50

اضافه کار : 50

محدودیتهای تراز عملیات.. 51

مراحل کشف اشتباهات : 52

چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر 53

عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین. 53

نحوه پرداخت.. 53

عملیات حسابداری سپرده ها (حسابهای مستقل برای وجوه سپرده) 54

عملیات حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی (حسابهای مستقل برای درآمد و هزینه اختصاصی) 55

عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی. 55

صورت مغایرت بانکی. 56

تعریف صورت مغایرت : 57خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، حسابداری، داری، ها
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:27

کتاب حفظ سلامت در روزه داری

کتاب حفظ سلامت در روزه داری

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، شخص مکلف وظیفه دارد روزه بگیرد، و برای اینکه بتواند سلامتی خود را در این ماه حفظ کند، می‌بایست به نکات این کتاب توجه نماید،

فهرست مطالب

کتاب حاضر عبارتند از؛

آمادگی برای روزه داری

، چگونگی روزه گرفتن در ماه رمضان

، کیفیت تغذیه در سحر،

تغذیه در زمان افطار،

بایدها و نبایدها روزه داری،

مشکلات جسمی ناشی از روزه داری، علل و دمان آن

نکته‌های مفید در روزه داری،

عطش در روزه داری،

روزه ماه رمضان

بیماری‌های قلبی،

بیماریو روزه داری،

رژیم لاغری در ماه رمضان،

تغذیه صحیح برای روزه داران،

اهمیت مصرف خرما برای روزه دار MS … .


نوع فایل:Pdf

سایز: 494 KB

تعداد صفحه:56خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، سلامت، روزه، داری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:24

کتاب 50 نکته ریز خانه داری

کتاب 50 نکته ریز خانه داری

در این کتاب ۵۰ نکته مهم و ریز خانه داری به شرح زیر آموزش داده شده است:

شناخت وزنه‌ها، اندازه‌ها، اصطلاحات آشپزی، تهم مرغ، مرغ و طیور، ماهی‌ها، گوشت قرمز، کله پاچه، سیب زمینی، پیاز، سیر و موسیر، شیر و پنیر، ماست و کره، برنج خشک و پخته، میوه جات، سبزیجات، حبوبات، رب گوجه فرنگی، آرد، نان، ترشی‌ها، مربا، ماکارونی، روغن، ماهی تابه، قابلمه و ظرف غذا، یخ، گل‌های مصنوعی، گل‌های تازه گلدانی، سماور و چای، شیرینی و کیک‌ها، سرکه، لباس‌های بافتنی، از بین بردن لکه، وسایل برقی

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.58 MB

تعداد صفحه:75خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، نکته، خانه، داری
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:37

تحقیق روشها و فنون مربی گری و کلاس داری و تدریس

تحقیق روشها و فنون مربی گری و کلاس داری و تدریس

تعریف فرستنده یا مربی

مربی شخصی است که اطلاعات علمی پراکنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم کرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درک برای کارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.

حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با کتاب را مقایسه و درک نمود. یعنی اینکه کتاب آنچه را که در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینکه کارآموزی که آنرا مطالعه می کند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات کتاب را درک و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به کنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درک و فهم کارآموز به کار می برد.

شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس

1- داشتن علاقه به رشته آموزشی خود

2- داشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعات

3- تسلط کامل به علوم فنی مورد نیاز

4- توانایی ایجاد نظم و انضباط در محیط آموزشی

5- داشتن فن بیان مناسب

6- توانایی ایجاد روابط خود و صمیمی با کارآموزان

در چه شرایطی مربی می تواند اطلاعات علمی خود را به کار آموز موثرتر انتقال دهد؟

1- کارآموز به او اطمینان و اعتبار را در نظر داشته باشد.

2- داشتن نظم و انضباط در کلاس آموزش.

3- داشتن فن باین تن صدای مربی بسیار تاثیر گذار است.

4- توجه کردن مربی به افراد کم توجه و یا بی توجه.

5- توجه به سطح اطلاعاتی کارآموزان و میزان استعداد و توانایی آنها.

6- پرهیز از ایجاد سدهای ارتباطی.

7- از نظر (مادی- معنوی- امنیت شغلی و ایمنی) تامین باشد.

کارآموز در چه شرایطی مفاهیم آموزشی را بهتر درک می نماید؟

1- داشتن علاقه و انگیزه و شناخت و درک علت فراگیری رشته آموزشی.

2- فراهم بودن عوامل رفاهی (نور- گرما- سرما- صدا- زاویه دید کارآموز نسبت به مربی و کلاس به صورتی قرار گیرد که همه شاگردان قادر به دیدن و شنیدن حرفهای او باشند)

3- نیاز بازار کار به حرفه آنها.

4- آمادگی روحی و جسم و داشتن استعداد اولیه

5- برخورد مناسب استاد.

6- توضیح کامل و توجیه در مورد برنامه یا رشته آموزشی

در نظام فنون تدریس به دو عامل مهم آموزش تئوری و هم عملی توجه بیشتری شده است و تاکید همیشه در تلفیق انها بوده است، چرا که باعث می شود خواسته های بیان نشده را در تئوری بتوان در علم بیان نمود و مسائل را با دیدی بازتر و ملموس تر به مشاهده کارآموزان گذارد.

مربی باید تمام نکات درسی را برای کار آموز بیان نماید و اگر چه باید کار آموز را به تحقیق نیز وا دارد اما بگونه ای عمل نکند که سبب اخلال در یاد گیری و ایجاد ابهام در اذهان گردد این خلدون در این باره می وید :

( اختصار بیش از حد مضرو مخل فراگیری دانش است . )

اگر مربی در صدد بیان و روشن کردن حقیقت آنچه مطرح کرده نباشد خیانتی بزرگ را د رحق کار آموز مرتکب شده است و باید با متانت و خونسردی به سئوالات مطرح شده پاسخ گوید و اگر مطلبی بخوبی فهمیده نشده آن را توضیح داده و تا زمانی که آن مطلب برای کار آموز حل نشده از آن نگذرد ( در هنگم پاسخ دادن به سوالات بگونه ای سخن نگوید که به شخصیت افراد لطمه وارد کند و توجه داشته باشد که بی اعتنائی به سوال دانشجو و عدم توجه بدان ضربه بزرگی به رشد عقلی و شخصیت دانشجو وارد می شود که گاه جبران آن غیر ممکن میگردد .)

بسمه تعالی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

مفهوم فنون تدریس و تعاریف آن

شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس

وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی

تعریف مطالعه و روش های آن

فصل دوم: آیین کلاس داری

هدف از بررسی آیین کلاس داری

نقش انگیزه

نقش انضباط و کنترل

بحث انضباط شخصی و تاثیر آن در کلاس داری

فصل سومن: روش های کلی تدریس در نظام آموزشی

روش های فعال و غیر فعال و قوانین اثر و نتیجه

هدف های آموزشی

مهایت های فرایند تدریس

الف) مهارت های پیش از تدریس- تعریف استاندارد- آشنایی با طرح درست و فواید آن و فرم

ب) مهارت های بپمن تدریس: 1- تنظیم صدا و حرکات فیزیکی مربی 2- حفظ شخصیت و احترام مربی 3- فروتنی و ادب 4- بیان کافی مطالب درسی 5- اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- کیفیت بیان مطالب

بررسی فنون عرضه شده به کارآموز و بیان مطالب

ارجاع اطلاعات کافی برای کارآموز

انتظاراتی که کارآموز از مراکز فنی و حرفه ای دارد:

تقاضا و نیازهای عمومی و کلی در پداگوژی و نحوه برخورد با دیگران

طریق شناخت افکار و استعدادهای افراد

مهارت های پس از تدریس

فصل چهارم: کلیات روش های تدریس

1- روش های تدریس غیر فعال- شیوه مکتبی- شیوه توضیحی- شیوه سخنرانی

2- روش های تدریس فعال- شیوه پرسش و پاشخ- شیوه بحث- شیوه اکتشافی

3- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل

4- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل

بحث پایانی

منابع و مأخذ مورد استفادهخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:42

بهداشت و مراقبت های دوران بار داری

بهداشت و مراقبت های دوران بار داری

مراقبت های بارداری

ارزیابی اولیه

مواردی که در اوّلین مراجعه، از خانم باردار پرسیده می شود

معاینه

علائم خطر

گروههای پر خطر

فرکانس ویزیتها

Lab test

ویزیتهای بعدی

نکات مهم

وزن

بهداشت و فعالیت

ورزش

استحمام

لباس

مراقبت از دندانها

Bowel movement

مسافرت

Air travel during pregnancy(مسافرت هوایی در دوران بار داری)

شغل و کار

سیگار و الکل

کافئین( چای قهوه شکلات کولا)

داروهای غیر مجاز و مواد مخدر

واکسیناسیون

پرتوها

بیماریهای عفونی

روابط جنسی(coitus)

شکایات شایع دوران بارداری

ویار

Pica

سوزش سر دل

ضعف و سرگیجه

سردرد

تنگی نفس

تغییرات پوست

ورم

گرفتگی پاها

کمر درد

تکررادرار

یبوست

واریس

بواسیر(Hemorrhoid)

تغذیه در دوران بارداری

نیازهای تغذیه ای در دوران بارداری

نیاز به پروتئین ها

نیاز به کربوئیدرات ها

نیاز به چربی ها

کلسیم

اسید فولیک

سدیم

روی

مصرف غذاهای محرک

مصرف فیبرهای غذایی

مایعات مصرفی

ویتامینهاخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بهداشت، مراقبت، دوران، داری
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 12:44

پروژه مالی سیستم خرید و انبار داری در شرکت تجهیزات ایمنی راه ها

پروژه مالی سیستم خرید و انبار داری در شرکت تجهیزات ایمنی راه ها

منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه ، بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .

جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

1) ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات .

2) تسریع عملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب .

3) انجاد کنترلهای بهتر در کارخانه .

4) کمک به شناسائی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .

5) طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل کـارت انبـار و… ) .

6) طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .

7) نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .

8) سفارش به موقع کالا و به میزان مورد نیاز به آن .

9) افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .

10) ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سوءاستفاده در موجودیهای انبار .

11) کاهش اشکالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم ، بخصوص انباردار .

12) کاهش هزینه ها و کارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.

شناسائی کالاهائی که بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن قسمتی از سرمایه کارخانه میشوند.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه


پیشگفتار

1

فصل اول : کلیات

تاریخچه شرکت

2

انبارها

3

کدینگ

3

نحوه ورود و خروج کالا از انبار

3

فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت تجهیزات ایمنی راهها

4

انبارگردانی

5

فصل دوم : شناسایی انبار

مقدمه

7

هدف و اهمیت انبارداری

8

انبار و انواع آن

10

انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی

13

موجودیهای انبار ( انواع انبار )

15

محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار

19

مشخصات انباردار

20

اهم وظایف انباردار

21

رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار

22

انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده

23

واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام

24

فصل سوم : طبقه بندی کالاها ، کدگذاری و تنظیم کالاها در انبار

طبقه بندی کالاها

25

محاسن طبقه بندی کالاها

25

خصوصیات طبقه بندی صحیح

26

مبانی طبقه بندی کالاها

26

کدگذاری کالاها

27

ضرورت و شرایط کدگذاری

28

خصوصیات یک نظام کدگذاری صحیح

29

علل استفاده از نظام کدگذاری

29

روشهای کدگذاری

32

کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها

33

کد میله ای ( خط نما )

33

استقرار کالاها در انبار

35

چیدن و استقرار کالاها در انبار

35

استفاده از حداکثر فضای انبار

36

وسایل کار در انبار

38

نظامهای خروج کالا از انبار

38

روشهای انبارکردن کالا

40

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار

وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار

44

دفاتر انبار

44

کارت انبار

44

کاردکس حسابداری

47

مهمترین کارتهای انبار

48

طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار

53

نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح اطلاعاتی انبار

54

وظایف اطلاعاتی انباردار

55

طراحی فرمهای انبار

55

نمودار حرکت فرمها

56

تعریف فرم

57

فرمهای مورد نیاز انبار

58

گردش عملیات در سیستم تدارکات

59

دریافت و صدور کالاها

61

روشهای اجرای کار در انبار

62

عملیات حسابداری خرید و انبار

64

روشهای درخواست و دریافت کالا از انبار

64

روشهای صدور و درخواست خرید و ورود کالا به انبار

66

روش برگشت کالا به انبار

67

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی

استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در سازمان

68

هدف و فواید نظارت بر موجودی

68

اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی

69

دسته بندی کالاهای مختلف

70

ارزش یابی کالاها

70

هزینه های مربوط به موجودی

71

نظام موجودی صفر

75

فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی

شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی

77

عوامل مؤثر در تعیین موجودی

80

انبارگردانی

84

فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شرکت تجهیزات ایمنی راهها

مقدمه

86

انبار

86

تقسیم انبار

86

سیستم انبار

88

فرمهای مورد استفاده در انبار

88

نحوه ورود جنس به انبار

90

نحوه خروج جنس از انبار

90

نحوه نگهداری موجودی حساب کالا در انبار

90

کدینگ ( شماره کالاهای انبار )

91

حفاظت فیزیکی از انبار

92

انبارگردانی

92

جمع آوری برگه های شمارش

92

لیستهای مغایرت

92

نحوه انبارگردانی

93خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 20:32

دانلود پروژه انبار داری

مقدمه      در این فصل بیشتر به مسائلی به طور عموم در مورد تمامی انبارها کاربرد دارد ، بحث خواهد شد .همچنین روشها و سیستمهایی که برای انبارداری توسط متخصصین حسابداری ارائه شده است را مورد مطالعه قرار خواهیم داد . در آخر سر با استفاده از بعضی روشها به مطالعه نحوه انبارداری و محاسبه سود و زیان خواهیم پرداخت . در بحث انبارداری اولین مورد قابل توضیح بحث موجودیها می باشد . موجودیهای مواد و کالا شامل موجودهای مواد اولیه ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده است که توسط واحد تجاری برای مدت کوتاهی قبل از اینکه از طریق فروش به پول تبدیل گردند ، نگهداری می شوند . موجودیها یکی از فعالترین عناصر عملیاتی واحد تجاری است که در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ارائه می گردد . موجودیها نه تنها از نظر مدیریت بلکه از نظر صاحبان سهام که نسبت به آگاهی از هر گونه تغییر عمده در وضعیت مالی عل ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: دانلود، پروژه، انبار، داری
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 21:10

دانلود تحقیق آماده رشته معماری با عنوان تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان - word

 عنوان پروژه : تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان قالب بندی : word 2003 شرح مختصر : بی شک وجود موزه  به عنوان یک نهاد فرهنگی در اجتماع بسیار ضروری است فرهنگ هر جامعه یک مفهوم کلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد.  پس فرهنگ. میراث هر قومی است که از پیشینیان بر گرفته شده و در آن تغییراتی داده شده و به نسل‌های بعد انتقال یافته است. فرهنگها و تمدن‌ها مانند انسان سه مرحله تکامل دارند :  زاده می‌شوند، کودکی و نوجوانی دارند. کمال می‌یابند و به پیری می‌رسند و بالاخره از میان می‌روند. خاصیت فرهنگها و تمدن‌های پویا و لازم می‌بیند از فرهنگهای دیگر می‌گیرد و آنچه را زائد می‌داند فرو می‌نهد و دور می‌ریزد. نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و م ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 15:35

پروژه با عنوان نقش منابع سرمایه داری و سرمایه گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی

              پروژه با عنوان نقش منابع سرمایه داری و سرمایه گذاری بر رشد و توسعه اقتصادی در فرمت ورد در 80 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: فصل اول: نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی مقدمه سرمایه و سرمایه‌گذاری نقش سرمایه در رشد و توسعه مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی تئوری رشد آدام اسمیت اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه عوامل مؤثر بر پس‌انداز توزیع درآمد رشد درآمد سرانه تورم نرخ بهره مروری بر تجربه کشورها پیرامون نقش سرمایه‌گذاری بر رشد و توسعه اقتصاد پویایی راهبر و توسعه فصل دوم: نقش و جایگاه نظام مالی در تجهیز سرمایه مقدمه مروری بر ساختار بازار مالی سیستم مالی بازار مالی ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده بازار پول بانک بازار سرم ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 15:18

نمونه سوال اصول نگه داری مواد غذایی

نمونه سوال درس نگه داری مواد غذایی صنایع غذایی دانشگاه پیام نور   همرا با پاسخ   نکته: این فایل دارای 4 سری نمونه سوال است. ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: نمونه، سوال، اصول، داری، مواد، غذایی
1 2 >>