X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:49

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارتهای ارتباطی آموزش دادهشد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاری مجدداً اجرا گردید .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته است سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P>0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی شود ولی در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار است.

کلمات کلیدی : مهارت های ارتباطی ، سازگاری ، سازگاری اجتماعی ، دختران دبیرستانی

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………...………………….…. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………...…………………….…. 3

1-2 بیان مسئله ………………………………………………..........................……5

1-3 ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………........…….8

1-4 تعاریف متغیرها…………………………...……………….........………………10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه………………………………………………………....................….....…13

2-1 مبانی نظری ………………………......…………………………………..……13

2-2-عواملمؤثردربروزاختلالاترفتاریدردوراننوجوانی…………..........………..……24

3- 2- مفهومسازگاری…………………………………………...……..……...……28

2-4 انواع سازگاری…………………………………………...…………...……40

2-5 مهارتهای ارتباطی……………………………………………...………...……51

2-6- پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری………....……………...…56

2-7 فرضیه پژوهش …………………………………………......………………61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه…………………........................…………………………....…………63

3-2 روش پژوهش…………………………………………..................……………63

3-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………...……....……………63

3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………….........…………………......……………64

3-5 ابزار و روش گردآوری اطلاعات………………………………........………………64

3-6 ابزار پژوهش……………………………………………….......………………65

3-7 تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….......……68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………...............………….......…………70

4-1- فرضیه اصلی پژوهش…………………….....…………………......……………70

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………….............………………75

5-2.بحث ونتیجه گیری ………………………………………......…………………75

5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی……………………………….......………………78

5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79

5-2-3.شاخص روابط خانوادگی………………………………......………………….80

5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81

5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81

5-2-6.شاخص روابط اجتماعی ……………………………………………...….……82

5-3.نتیجه گری کلی از تحقیق……………………………………………..………… 83

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………...........……84

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.…………..…………..………………………84

5-6 محدودیت های پژوهش…………………........….…........………………………85

منابع

منابع فارسی ……………...............……………...................................…………87

منابع انگلیسی ……………...............……………...................................…………93

چکیده انگلیسی………...............…….......………...................................…………95

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف29

جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون ابعاد سازگاری اجتماعی71

جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72

3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون72

جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاری اجتماعی73خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:27

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت

چکیده

رشد اجتماعی انسان از همان روز اول در فرد آغاز می‌شود. زیرا از همان روز اول، زندگی در میان افراد دیگر شروع می‌شود و از همان ابتدا با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. همین طور ارتباط تغییراتی در رفتار او بوجود می‌آورد و بدین ترتیب یادگیری اجتماعی آغاز می‌شود، کودک برای رفع نیازهای خود به کمک و توجه دیگران نیاز دارد.

او در ابتدای تولد قادر به نشان دادن تظاهرات اجتماعی نیست و رفتار اجتماعی مشخصی نیز از وی ظاهر نمی‌شود ولی به تدریج نشانه‌های رشد اجتماعی در او پیدا می‌شود که از روابط اجتماعی گسترده‌ای برخوردار است. رشد اجتماعی کودک با سایر جنبه‌های رشد او کاملاً هماهنگ و مربوط است.

از جمله عوامل مؤثر در رشد اجتماعی کودکان، خانواده است. خانه و خانواده نخستین محیطی است که انسان را تحت تأثیر فضا و روابط و مناسبات خود قرار می‌دهد.همه چیز این محیط و بخصوص عوامل انسانی آن بسیار تأثیرگذار است. تأثیرپذیری کودک و روابط عاطفی درون خانواده به آن می‌افزاید.

نفوذ والدین در بچه‌ها تنها محدود به جنبه‌های ارثی نیست بلکه در آشنایی کودک به زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز، خانواده نقش مؤثری را اجرا می‌نماید.

روابط بین کودک و والدین و سایر اعضای خانواده را می‌توان به عنوان مبنای جامعه‌پذیری نظامهای اجتماعی بزرگتری چون، جامعه شهری یا روستایی و جامعه گسترده‌تر در نظر داشت. این نظام‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق روش‌های مختلف تربیت فرزند در کودکان تأثیر می‌گذارند.

باید توجه داشت که درتربیت مجموعه ای از تلاشها وفرصتها دخالت دارند ، نه یک تلاش یا یک اقدام خاص .همچنین گستره آن مانند گستره حیات بسیار وسیع است واز زمان انعقاد نطفه آغاز می شود وتا آخرین لحظه حیات استمرار می یابد تربیت مطلوب باید به رشد همه جانبه ورشد متعادل ومتوازن کودک توجه داشته باشند. هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش ۴۰۰ دانش‌آموز دختر دوره دبیرستان ناحیه دو شهر رشت هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعی ۲۷ سؤالی آلیس واتیزمن، پرسشنامه ۳۰ سؤالی دایانا باوم ریند برای شیوه‌های فرزند پروری و تست ریون برای هوش می‌باشد. به منظور بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و توصیف داده‌ها از روش‌های استنباطی تحلیل رگرسیون همزمان و روش ضریب همبستگی استفاده شده‌است. تحلیل نتایج نشان داد که بین متغیر شیوة تربیتی آزادمنش و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است.

واژه های کلیدی: رشد اجتماعی، فرزند پروری، شیوه‌های تربیتی، هوش

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول ۲

کلیات ۲

مقدمه ۳

بیان مسئله ۵

اهداف تحقیق ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

فرضیه‌های پژوهش ۱۰

فصل دوم ۱۳

ادبیات تحقیق ۱۳

مقدمه ۱۴

قسمت یکم ۱۵

مبانی نظری رشد اجتماع ۱۵

رشد ۱۶

دو نظریه در مورد کیفیت و نحوه رشد و تحول ۱۶

رشد پیوسته : ۱۶

رشد اجتماعی ۱۷

۱- تعریف رشد اجتماعی ۱۷

۲-شاخص های رشد اجتماعی ۲۳

۳- الگوی رشد و تکامل اجتماعی ۲۵

نظریه های مربوط به رشد اجتماعی ۲۹

الف – رشد اجتماعی از نظر اسلام ۳۰

ب – روان تحلیل گری ۳۱

ج – یادگیری اجتماعی ۳۲

د – یادگیری عامل ۳۲

ه – یادگیری مشاهدهای ۳۲

و – کردار شناسی ۳۳

ز – تحول روانی – اجتماعی ۳۳

ح- نظریه شناختی ۳۵

ط- رشد داوری اخلاقی ۳۶

ظ- دیدگاه چارلز هورتن کولی (خود آیینه‌سان) ۳۷

عوامل موثر بر رشد اجتماعی ۳۷

۱- خانواده ۳۸

۲- مدرسه ۳۸

۳- گروه همسالان ۳۹

۴- اجتماع و فرهنگ آن ۴۰

۵- هوش ۴۰

قسمت دوم ۴۲

مبانی نظری شیوه‌های فرزند پروری ۴۲

تربیت و آثار سازنده آن ۴۳

خانواده و اهمیت آن در تربیت کودک ۴۴

انواع خانواده ۵۱

قسمت سوم ۵۸

مبانی نظری هوش ۵۸

هوش ۵۹

هوش چیست؟ ۶۰

تعارف هوش ۶۲

عوامل مؤثر در هوش ۶۴

ماهیت هوشی و رابطه آن با تستهای هوشی ۶۵

قسمت چهارم ۶۷

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۶۷

الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۸

تحقیقات انجام شده خارج از کشور ۷۱

فصل سوم ۷۵

روش تحقیق ۷۵

مقدمه: ۷۶

روش تحقیق: ۷۶

جامعه آماری: ۷۶

نمونه و روش نمونه‌گیری: ۷۶

ابزار پژوهش: ۷۷

روش جمع‌آوری داده‌ها ۸۱

روش آماری و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها ۸۱

فصل چهارم ۸۳

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۳

مقدمه ۸۴

توصیف داده‌های پژوهش ۸۵

تحلیل داده‌های پژوهشی ۸۷

فصل پنجم ۱۰۳

بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۳

بحث ۱۰۴

محدودیت‌های پژوهش ۱۰۷

پیشنهادهای پژوهش ۱۰۸

پیشنهادهای کاربردی ۱۰۹

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و امروز در دنیایی زندگی می‌کند که معروف به عصر اطلاعات و ارتباطات است.

اگر تعامل و ارتباط او با افراد دیگر جامعه و نیز با جوامع دیگر به وجود نیاید قادر به ادامه زندگی نخواهد بود. بنابراین ایجاد این ارتباط برای انسان لازم و ضروری است ولی برای برقراری ارتباط صحیح نیاز به تبعیت از اصول شناخته‌شده و مورد قبول دارد تا رفتارها و اعمال خود را با آنها وفق دهد. (فتحی آذر، ۱۳۷۳)

حال با توجه به اهمیت موضوع می‌توانیم بگوییم که رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی انسانی فرد را تشکیل می‌دهد و مهم‌تر آنکه رشد اجتماعی سبب اعتلای رشد عقلانی هم می‌شود و چنین باید گفت که انسان جز در جریان جامعه، ادامه زندگی برایش بسیار دشوار خواهد بود. فرد از طریق زندگی با افراد دیگر و آشنایی با آداب و رسوم جامعه است که می‌تواند نقش خود را در خانواده و جامعه ایفا نماید. لازمه زندگی جمعی، سازگاری با افراد، توافق داشتن با آنان و تا حدودی تلاش برای انجام انتظارات آنان است. (شریعتمداری، ۱۳۶۹)

و اما منظور از رفتار اجتماعی آن است که فرد در موقعیت‌های مختلف و در برخورد با دیگران چه واکنش‌هایی را از خود نشان می‌دهد. آیا در برخورد با دیگران رفتاری سنجیده و محبت‌آمیز دارد یا اینکه برعکس مردم گریز و جامعه ستیز است؟ رفتار اجتماعی کودکان و نوجوانان ابتدا از رفتار اعضای خانواده و بعد از همسالان و دوستان شکل می‌گیرد. روابط اجتماعی، انعکاسی است از نگرش یا شیوة رفتار فرد نسبت به جامعه. در اینجا اگر رفتار فرد را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که او غالباً بر سود و زیان جامعه قدم بر می‌دارد و از طریق کنش‌های اجتماعیش در می‌یابیم که آیا با ملاکها و آداب و رسوم جامعه خود سازگاری دارد یا برعکس، همواره برای خود و جامعه مسأله آ‌فرین است و در اموری فعالیت دارد که از لحاظ اجتماعی مردود شناخته شده‌اند. (پارسا، ۱۳۶۸)

از مواردی که روی رشد اجتماعی تأثیرگذار است، خانواده و شیوه‌های تربیتی آن است.

بیان مسئله

در میان جنبه‌های مختلف رشد انسان (جنبه‌های بدنی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی) رشد اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فرایند رشد اجتماعی از دوران شیرخوراگی و به طور مستمر تا بزرگسالی ادامه دارد.

منظور از رشد اجتماعی این است که فرد برای مشارکت مؤثر و فعال در اجتماعی که در آن زندگی می‌کند، آماده گردد، به طوری که همگام با مأنوس شدن با ارزش‌های اجتماعی و تقلیل مسئولیت‌های اجتماعی بتواند مورد پذیرش جامعه قرار گیرد. روانشناسان عوامل متعددی را در رشد و تکامل اجتماعی مؤثر می‌دانند که از مهمترین آنها می‌توان به خانواده، مدرسه، معلم همسالان و … اشاره نمود. (اعزازی، شهلا، ۱۳۷۳)

کودک در ابتدای تولد قادر به نشان دادن تظاهرات اجتماعی نیست و رفتار اجتماعی مشخص نیز از وی ظاهر نمی‌شود، ولی به تدریج نشانه‌های رشد اجتماعی در او پیدا می‌شود که از روابط اجتماعی گسترده‌ای برخوردار است.

لازم به ذکر می‌باشد که خانواده به عنوان یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی و نخستین و مهمترین عامل اساسی در رشد اجتماعی فرد است. خانواده حداقل از دو نفر با توانایی‌های گوناگون و با نیازها و علایق مختلف و در یک کلام با شخصیت‌های گوناگون تشکیل شده‌است. تلفیق این توانایی‌ها، شیوه‌های گوناگون فرزند‌پروری را ایجاد می‌کند. (نوابی‌نژاد، ۱۳۷۳)

والدین بر اساس الگوها و آرمان‌های فرهنگی خود کودکان را به شیوه‌های گوناگون پرورش می‌دهند. بین گروه‌های مختلف به تفاوت‌های چشمگیری در زمینه تربیتی فرزندان بر می‌خوریم. والدین برای تربیت فرزندان خود از سبک‌ها و شیوه‌های فرزند‌پروری متفاوتی استفاده می‌کنند(باوم ریند۱، ۱۹۷۱)

این تحقیق در پی آن است که رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری با رشد اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد و اینکه کدام شیوه تربیتی باعث رشد اجتماعی بیشتر در فرد می‌شود؟

علاوه بر آن رشد اجتماعی کودک با سایر جنبه‌های رشد(از جمله رشد هوش) کاملاً هماهنگ و مربوط است. چنانچه از تحقیقات دیگر از جمله تحقیق کولین۱ (۱۹۷۹) نیز بر می‌آید، با پیشرفت رشد هوشی، رشد اجتماعی فرد پیشرفت می‌نماید. بدین صورت که بین مراحل هوشی افراد و رشد اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. در واقع افراد با رسیدن به مرحله هوش صوری، به تکمیل کردن رشد اجتماعی خود مبادرت می‌ورزند. با توجه به آنکه نوجوانی مرحله یافتن هویت مستقل و حضور مستمر در فعالیت‌های اجتماعی می‌باشد و این امر مستلزم رشد تفکر صوری و برقراری روابط مطلوب اجتماعی با دیگران است بنابراین بایستی شرایطی فراهم کرد تا نوجوانان هر چه بیشتر و بهتر با مفاهیم انتزاعی و نحوه عملکرد مطلوب اجتماعی آشنا شوند.

(کولین، به نقل از نیکوکار، ۱۳۷۷).

این تحقیق علاوه بر موضوع قبل در پی بررسی رابطه میان هوش با رشد اجتماعی فرد نیز می باشد . و به طور کلی در پی آن است که رابطه هر یک از شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی را مورد بررسی قرار ‌دهد

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت می‌باشد.

اهداف جزئی

۱- بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزند‌پروری با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت

۲- بررسی رابطه هوش و رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت

۳- بررسی رابطه شیوه تربیتی دموکراتیک و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت

۴- بررسی رابطه شیوه تربیتی سهل‌گیر و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت

۵- بررسی رابطه شیوه تربیتی دیکتاتوری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت

اهمیت و ضرورت تحقیق

انسان دارای ابعاد گوناگونی است. یکی از ابعاد وجودی انسان که نیازمند رشد و شکوفایی می‌باشد، بعد اجتماعی است. بعد اجتماعی رشد فرد پایه و اساس زندگی انسانی را تشکیل می دهد. انسان به معنی دقیق حیوانی فرهنگی است و جنبه عقلانی حیات وی در زمینه اجتماعی رشد می‌کند. ادامة زندگی انسان جز در جامعه جریان پیدا نمی‌کند، مگر فرد با دیگران به سر برد، با آنها سخن بگوید و مقاصد خویش را به ایشان بفهماند و از افکار و نظریات آنها آگاه شود، با آداب و رسوم جامعه آشنا شود و نقش خود را در جامعه و خانواده اجرا نماید و لازمة زندگی جمعی سازگاری با افراد، توافق با ایشان و تا حدی کوشش برای انجام انتظارات آنهاست. (شریعتمداری، ۱۳۶۹)

چنانچه می‌دانیم خانواده‌ها در زمینه اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، دینی، هنری و مانند اینها با هم متفاوتند.

شکل خانواده‌ها، طرز ارتباط اعضاء هر خانواده با یکدیگر و جامعه‌ای که خانواده در آن بسر می‌برد، در تمام موارد یکسان نیست. بنابراین تأثیر خانواده‌ها در رفتار افراد مختلف است. در یک خانواده شکل و طرز ارتباط اعضاء خانواده طوری است که محیط خانواده را برای تأمین احتیاجات اساسی کودکان چه در زمینه بدنی و چه روانی مساعد می‌سازد. رفتار کودکی که در این خانواده پرورش می‌یابد با رفتار کودکی که محیط خانواده وی مانع تأمین احتیاجات اساسی اوست کاملاً متفاوت است. خانواده در تمایلات بچه‌ها، افکار و عقاید آنها و طرز برخورد ایشان با دیگران تأثیرگذار است.

(شریعتمداری، ۱۳۶۳)

هر خانواده‌ای شیوة تربیتی خاص خود را دارد و هر کدام از این شیوه‌ها می‌تواند تأثیر خاصی روی کودک بگذارد. حال باید بررسی کرد که کدام شیوة تربیتی می‌تواند بر افکار و عقاید و طرز برخورد فرد با دیگران تأثیر بیشتری داشته‌باشد و سبب رشد اجتماعی بیشتری در فرد گردد.

علاوه بر آن به نظر می‌آید عوامل دیگر از جمله عامل هوش نیز با رشد اجتماعی در ارتباط باشد. بنا به تحقیقات کولین (۱۹۷۹) نشانگر این واقعیت است که هر چه افراد بزرگتر می‌شوند و از لحاظ هوش رشد بیشتری می‌یابند رشد اجتماعی آنان نیز بیشتر می‌شود. و هر چه که فرد به مرحلة صوری یا انتزاعی رشد هوشی نزدیکتر می‌شود، رشد اجتماعی او بیشتر می‌شود.

(کولین، به نقل از نیکوکار، ۱۳۷۷)

بنابراین برای اینکه فرد رشد هوشی بیشتری پیدا کند، این امر مستلزم رشد تفکر صوری و برقراری روابط مطلوب اجتماعی با دیگران است. و این تحقیق در پی بررسی رابطه هوش با رشد اجتماعی می‌باشد. و به طور کلی به دنبال بررسی رابطة شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی است.

نتایج این تحقیق می‌تواند به والدین این آگاهی را بدهد که کدام شیوه‌های تربیتی را که مناسب‌تر است برگزینند و این نتایج می‌تواند راهنمایی برای اولیا و مربیان باشد تا در انتخاب شیوه تربیتی به خطا نروند و بهترین شیوه را به کار گیرند تا باعث رشد اجتماعی بیشتر در کودکان شود. علاوه بر آن دستاوردهای پژوهش میزان رابطه هوش و رشد اجتماعی را مشخص می‌سازد و اولیا و مربیان به دنبال راه‌هایی برای رشد سریعتر هوش خواهند بود تا منجر به رشد اجتماعی بیشتر در کودک گردد.

فرضیه‌های پژوهش

۱- بین شیوه‌های فرزند‌پروری با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۲- بین هوش و رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۳- بین شیوه تربیتی دموکراتیک و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۴- بین شیوه تربیتی سهل‌گیر و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۵- بین شیوه تربیتی دیکتاتوری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

نوع فایل: word

سایز: 101 KB

تعداد صفحه:102خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:15

پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

پیش بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان تأثیر دارند اما این رابطه به ندرت مورد بررسی علمی قرار گرفته است. بر این اساس، هدف عمده‌ی پژوهش حاضر پیش‌بینی خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شیراز بود که 398 نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش خودکارآمدی، مقیاس خودکارآمدی موریس، ابزار سنجش رضایت از زندگی، مقیاس رضایت از زندگی هیوبنر و همکاران و برای سنجش [سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی] مقیاس‌ها پژوهشگرساخته بود. با استفاده از روش تحلیل عاملی، روایی سازه، و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا کرونباخ، ضریب پایایی کلیه مقیاس‌ها مورد محاسبه قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد کالای فرهنگی می‌تواند خودکارآمدی تحصیلی را به طور مثبت و معناداری پیش‌بینی کند. رفتارهای فرهنگی می تواند خودکارآمدی اجتماعی را به طور مثبت و معناداری پیش‌بینی کند و کالای فرهنگی و رفتارهای فرهنگی به طور مثبت و معنادار و اعتماد اجتماعی منفی و معنادار می‌توانند خودکارآمدی عاطفی را پش‌بینی کنند. علاوه بر این، یافته‌های پژوهش نشان داد مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و کالای فرهنگی رابطه منفی و معناداری با رضایت از زندگی دارند. نتیجه‌گیری اساسی پژوهش حاضر این است که والدین و مدرسه‌ها با افزایش میزان کالای فرهنگی به عنوان بعدی از سرمایه فرهنگی، می‌توانند خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان را افزایش دهند. خانواده‌ها و مدارس با تشویق رفتارهای فرهنگی می‌توانند به خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان کمک کنند و با افزایش دسترسی دانش‌آموزان به کالاهای فرهنگی و تشویق آنان به انجام رفتارهای فرهنگی، می‌توانند خودکارآمدی عاطفی آنان را ارتقاء بخشند. و بالاخره این که سرمایه اقتصادی نمی‌تواند تضمین کننده رضایت از زندگی باشد و خانواده‌ها و مدارس جهت ارتقای رضایت از زندگی دانش‌آموزان لازم است به ابعاد و جهات غیرمادی نیز توجه نمایند.

واژه های کلیدی: سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، خودکارآمدی، رضایت از زندگی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1- 1-کلیات............................................................................................................................................... 2

1-2- بیان مساله....................................................................................................................................... 7

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.......................................................................................................... 11

1-4- اهداف پژوهش............................................................................................................................. 12

1-5- سؤالات پژوهش........................................................................................................................... 13

1-6- تعریف مفهومی متغیرها............................................................................................................. 13

1-6-1- خودکارآمدی...................................................................................................................... 13

1-6-2- رضایت از زندگی.............................................................................................................. 13

1-6-3- سرمایه فرهنگی................................................................................................................ 14

1-6-4- سرمایه اجتماعی.............................................................................................................. 14

1-6-5- سرمایه اقتصادی............................................................................................................... 14

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها........................................................................................................... 14

1-7-1- خودکارآمدی..................................................................................................................... 14

1-7-2- رضایت از زندگی.............................................................................................................. 15

1-7-3- سرمایه فرهنگی................................................................................................................ 15

1-7-4- سرمایه اجتماعی.............................................................................................................. 15

1-7-5- سرمایه اقتصادی............................................................................................................... 16

فصل دوم : مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2-1- مبانی نظری................................................................................................................................... 18

2-1-1- مفهوم خودکارآمدی........................................................................................................ 18

2-1-2- رضایت از زندگی.............................................................................................................. 23

2-1-3- سرمایه فرهنگی................................................................................................................ 26

2-1-4- سرمایه اجتماعی.............................................................................................................. 32

2-2- تحقیقات پیشین.......................................................................................................................... 37

2-2-1- تحقیقات پیشین مربوط به خودکارآمدی و سرمایه‌ها........................................... 37

2-2-2- تحقیقات پیشین مربوط به رضایت از زندگی و سرمایه‌ها.................................... 39

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش................................................................................................................................. 42

3-1-1- جامعه آماری...................................................................................................................... 42

3-1-2- نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................. 42

3-2- ابزارهای پژوهش......................................................................................................................... 43

3-2-1- مقیاس خودکارآمدی....................................................................................................... 43

3-2-2- مقیاس رضایت از زندگی ( BMSLSS).................................................................... 46

3-2-3- مقیاس سرمایه فرهنگی................................................................................................. 47

3-2-4- مقیاس سرمایه اجتماعی................................................................................................ 49

3-2-5- مقیاس سرمایه اقتصادی................................................................................................. 50

3-3- نحوه اجرای آزمون...................................................................................................................... 51

3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................ 51

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1- یافته­های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش........................................................................ 53

4-2- یافته های مربوط به سئوالات پژوهش.................................................................................. 54

4-2-1- رابطه سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با خودکارآمدی

و رضایت از زندگی........................................................................................................................... 54

4-2-2- پیش‌بینی خودکارآمدی بر اساس سرمایه فرهنگی،

اجتماعی و اقتصادی......................................................................................................................... 55

4-2-3- پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس سرمایه فرهنگی،

اجتماعی و اقتصادی......................................................................................................................... 58

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و بررسی یافته­های پژوهش........................................................................................... 60

5-2-کاربردهای نظری و عملی........................................................................................................... 68

5-3- محدودیت های تحقیق.............................................................................................................. 70

5-4- پیشنهادهای تحقیق................................................................................................................... 71

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ....................................................................................................... 72

منابع انگلیسی......................................................................................... 77

پیوست­

پیوست شماره یک: پرسشنامه سرمایه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی........... 84

پیوست شماره دو: پرسشنامه خودکارآمدی............................ 87

پیوست شماره سه: پرسشنامه رضایت از زندگی.............................. 88

فهرست جداول

جدول 3-1- توزیع فراوانی گروه نمونه............................... 43

جدول 3-2- روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی موریس(2001)................................................ 45

جدول 3-3- روایی و پایایی مقیاس رضایت از زندگی........................................................................ 47

جدول 3-4- روایی و پایایی مقیاس سرمایه فرهنگی......................................................................... 48

جدول 3-5- روایی و پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی........................................................................ 50

جدول 4-1- یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش................................................................ 53

جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد پژوهش.......... 54

جدول 4-3- پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس سرمایه‌های فرهنگی،

اجتماعی واقتصادی...................................................................................................................................... 56

جدول 4-4- پیش‌بینی خودکارآمدی اجتماعی بر اساس سرمایه‌های فرهنگی،

اجتماعی و اقتصادی......................................... 56

جدول 4-5- پیش‌بینی خودکارآمدی عاطفی بر اساس سرمایه‌های فرهنگی،

اجتماعی و اقتصادی............. 57

جدول4-6- پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس سرمایه‌های فرهنگی،

اجتماعی و اقتصادی 58خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:49

بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند

بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند

بحث دربارة شیوع کمرویی و درصد فراوانی افراد کمرو کار ساده‌ای نمی‌تواند باشد، می‌توان گفت که پدیدة کمرویی فوق‌العاده فراگیرست. درصد قابل توجهی از کودکان ونوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر جامعه دچار کمرویی و چنین ناتوانها و معلولیتهایی اجتماعی هستند. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که تمامی افراد کمرو در همة موقعیتها و شرایط اجتماعی یکسان واکنش و رفتار مشابهی از خود نشان نمی‌دهند و میزان و درجات احساس کمرویی ایشان کاملاً متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی کمرویی در دبیرستان دخترانه شهرستان شازند می‌باشد که برای این منظور از بین دانش‌آموزان یکی از دبیرستانهای شهرستان شازند 200 دانش‌آموز دختر به تصادف انتخاب کرده و نتایج نشان می‌دهد که 47% خود را فردی کمرو قلمداد کردند . و 52% گفته‌اند که کمرو نیستند در مورد میزان کمرویی 46% درصد به کمرویی متوسط پاسخ مثبت داده‌اند و همچنین در مورد اوقات کمرویی که چند وقت یکبار احساس کمرویی می‌کنند. 5/38% درصد به گزینه به ندرت یکبار در ماه یا کمتر جواب مثبت داده‌اند و در مورد اینکه کمرویی آیا برایشان یک مشکل شخصی ایجاد کرده است یا نه 5/28% به گزینه بله گاه گاهی پاسخ داده‌اند. در مورد تظاهر نکردن به کمرویی گفته‌اند بعضی اوقات می‌توانم بعضی اوقات نمی‌توانم بیشترین درصد 68% به این گزینه جواب داده‌اند.

37% درصد از دانش‌آموزان کمرو در گروههای کوچک اجتماعی مانند مهمانی ها بیشتر احساس کمرویی می‌کنند و بعد از آن 31% درکنش متقابل یک به یک با فردی از جنس مخالف احساس کمرویی می‌کند بیشترین واکنش جسمانی در مورد تپش قلب و سرخ شدن است در مورد پی‌آمدهای منفی کمرویی 47% اشاره کرده اند که مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند ، در مورد پی‌آمد مثبت کمرویی 52% اعتقاد دارند فردی کاملاً متواضع و قابل اتکاء را پدید می‌آورد و در آخر 49% حاضر بودند بر کمرویی خویش غلبه کنند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

موضوع پژوهش 1

بیان مسأله 2

اهداف تحقیق 4

اهمیت مسئله 4

پرسش‌های تحقیقاتی 6

تعریف مفاهیم پژوهش 6

فصل دوم

پیشینه مطالعاتی

کمرویی چیست؟ 8

دیدگاههای مختلف در مورد کمرویی 9

کمر و متولد شدن 10

علل کمرویی 12

شیوع کمرویی 16

ویژگیهای رفتاری افراد کمرو 19

عواقب کمرویی 20

جنبه مثبت کمرویی 23

علایم جسمانی کمرویی 25

خجالتی – اما موفق 26

خجالتی در محیط کار 29

آیا کمرویی همان درون‌گرایی است 30

آیا می‌شود یک آدم خجالتی موفق بود 31

درمان 32

شناخت خود 32

پایه‌ریزی عزت نفس خود 35

پانزده گام در راه مبدل شدن به فردی متکی به نفس 37

پایه‌ریزی اعتماد به نفس 40

رشد مهارتهای اجتماعی خود 41

فصل سوم

روش پژوهش 49

ساخت و چهارچوب پژوهش 49

مشخصات آزمودنیها 49

ابزار اندازه‌گیری 50

روش تحلیل آماری 51

شیوة اجرای پژوهش 51

فصل چهارم

نتایج پژوهش 52

فصل پنجم

بحث در نتایج 75

انتقادات و پیشنهادات 79

منابع 80خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 16:16

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.

حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد که از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.

در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.

1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار می‌باشد.

2- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.

3- بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

4- بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.

فهرست مطالب:

چکیده تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق .......................

مقدمه.................................... 4

بیان مسئله............................... 8..

اهمیت تحقیق............................. 10..

اهداف تحقیق............................. 10..

فرضیه‌های تحقیق.......................... 11..

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها............ 11..

فصل دوم : (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت............................. 14..

ماهیت استعداد خلاق....................... 16..

رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی............. 18..

مردان و زنان خلاق ....................... 19..

روشهای پرورش خلاقیت...................... 20..

عوامل موثر بر خلاقیت‌..................... 22..

تمرکز به عنوان کلید خلاقیت .............. 25..

برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است 25

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق......... 28..

عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند ............ 29..

خلاقیت و هوش ............................ 33..

هوش چیست................................ 38..

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش ................. 38..

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش........... 40..

تحقیقات انجام شده....................... 45..

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق

جامعه آماری............................. 49..

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)......... 49..

روش جمع‌آوری اطلاعات...................... 51..

روش آماری ....................... 52

فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

توصیف داده‌ها............................ 54..

فصل پنجم :

مقدمه .................................. 62..

خلاصة تحقیق.............................. 62..

یافته‌های تحقیق........................... 3..

پیشنهادها............................... 65..

محدودیتها............................... 66..

منابع .................................. 68..

ضمائم

فهرست جداول

جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت .............................. 54

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت ......................... 54

جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت............................... 58

جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت ......................... 59

جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة هوش........................ 59

جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقیت ..................... 60

فهرست نمودارها صفحه

نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش .......................... 55

نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقیت......................... 55

نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة هوش .......................................... 56..

نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة خلاقیت .......................................... 56..

نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة هوش .......................................... 57..

نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة خلاقیت .......................................... 57..خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 02:07

دانلود تحقیق بررسی علل و عوامل جذب دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان ایذه به نماز

            فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:40 فهرست مطالب: مقدمه چکیده :فصل اول     مقدمات و کلیات تحقیق    بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق:اهداف پژوهش فرضیه های تحقیق :محدودیت های تحقیق :تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی :تشویق: ترغیب: نماز: روایت:سؤالات تحقیق: فصل دوم     مرور مطالعاتی ● نقش وراثت ● نقش خانواده ● نقش الگوها ادبیات تحقیق پژوهش مرتبط:    جایگاه نماز در ادیان دیگر:روشهای تربیت دراسلام به شرح زیر است: اصول جذب نوجوان به نماز، اصول جذب کودکان به نماز: روش های جذب نوجوان به نماز:     روشهای جذب کودکان به نماز: بخش دوم: پیشینه تحقیق در ایرانفصل سوم روش تحقیق فن تحقیق  :ابزار گردآوری داده ها جامعه آماری  و نمونه آماری :روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :نتیجه: فصل سوم ...ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 12:44

پروپوزال پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده

                پروپوزال پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده با فرمت word ...ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 04:17

پایان نامه رشته روانشناسی بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسندبر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی نقش رمان های عاشقانه ی عامه پسندبر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 245 مقدمه  رمان های عاشقانه همواره در طول تاریخ مورد علاقه و توجه قشر وسیعی از خوانندگان بوده است. به خصوص زنان و دختران نوجوان همیشه از مخاطبین اصلی  رمان های عاشقانه محسوب شده اند.  اصولاً مقولة‌ عشق برای نوجوانان پدیدة هیجان انگیزی ست و آنان به این موهبت خدادادی در سن بلوغ نگاه ویژه و تازه ای پیدا می کنند. و در این میان رمان های عاشقانه می توانند جوابگوی قسمتی از ذهن پر از سؤال آنها باشند، سؤالاتی که بخش اعظم آن حول موضوع عشق، جنس مخالف، ازدواج و.... می باشد.  نوجوانان در این دوران رویاهای شیرین و خیال پردازی های خاص سن خود را دارند و این رمان ها در راستای همان رویاهای شیرین و تقویت کنندة آن ...ادامه مطلب