X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:26

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

چکیده

در این تحقیق هدف اصلی شناسایی عوامل مهم افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز در سال 81-1380 بوده است. از بین کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز که حداقل یکبار در پایه سوم مردود شده بودند بطور تصادفی 200 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو مقیاس سنجش عوامل افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی یا 95 متغیر استفاده شده است. تحلیل عوامل نشان داد که 6 عامل قابل استخراج است. عوامل استخراج شده روی هم در 8/43 درصد واریانس افت تحصیلی را تبیین می کرد. این عوام به ترتیب واریانس تبیین شده عبارتند از: مسائل ناشی از معلم و تدریس؛، مسائل مربوط به خانواده، مشکلات ناشی از برنامه ریزی درسی، مسائل مربوط به سلامت جسمانی و روانی دانش آموز، مسائل عمومی و مشکلات ناشی از مدیریت آموزشی، همه عوامل استخراج شده از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردار بودند. ضرایب همبستگی عوامل ششگانه با تعداد سالهای مردودی نیز در سطح مورد انتظار معنی دار بودند.

مقدمه

یکی از مشکلات شایع نظام های آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان اعم از کشورهای پیشرفته و عقب مانده یا در حال رشد، پدیده شکست تحصیلی است که به صورت مردودی، تجدیدی، تکرار پایه و ترک تحصیل داوطلبانه یا اجبرای ظاهر می شود. نگرانی و علاقه نسبت به مطالعه این پدیده و کشف علل آن توجه اندیشمندان بسیاری را بخود معطوف نموده است. بخش اعظم این توجه ناشی از زیانهای مالی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است که متوجه دولتها و خانواده ها می شود این مشکل از دیرباز گریبانگیر نظام آموزشی کشور ما نیز بوده است. به طوری که میزان مجموع خسارتهای اقتصادی ناشی از افت تحصیلی در سال 1265 تقریبا معادل 14/1 برابر کل هزینه های جاری آموزش و پرورش بوده است. در سال 1367 این رقم به 26/1 برابر افزایش یافته است (فولادی، 1371 به نقل از پولادی 1375). در برنامه 5 ساله اول در مجموع 517 میلیارد ریال صرف کسانی شده است که پایه تحصیلی را تکرار کرده اند، در حالی که مجموع هزینه های جاری آموزش و پرورش طی برنامه اول 2500 میلیارد ریال بوده اتس.

تعداد مردودین مقطع تکحصیلی در سال 63-1362، 330/421/1 نفر بوده که می بایست حدود 35 الی 47 هزار کلاس مجددا برای انها دایر گردد(هاشمی، 1371 به نقل از پولادی 1375).

با توجه به امار و ارقام ارائه شده، تلاش برای شناسایی و کشف عوام مهم افت تحصیلی و شناخت بیشتر این پدیده، ضروری به نظر می رسد. زیرا که ارائه راهبردهای کاربردی و اقدامات عملی جهت کاش ضایعات ناشی از افت تحصیلی و خسارتهای سنگین اقتصادی و فرهنگی ناشی از آن، مستلزم تحقیق و پژوهش های گسترده ای در این زمینه است.

بطور کلی عوامل متعدد و پیچیده ای سبب افت تحصیلی می شوند. پژوهش هایی که در داخل کشور پیرامون این مسئله صورت گرفته است بیشتر جنبه توصیفی داشته و کمتر به ریشه ها و عوامل موجده آن توجه داشته اند. پژوهش حاضر برای فراهم نمودن پاسخ به این پرسش که «چه عواملی باعث افت تحصیلی دختران در پایه سوم راهنمایی می شود» طراحی و اجرا شده است.

نوع فایل:word

سایز :27.1 KB

تعداد صفحه : 29خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:39

بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر

بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر

سازه اصلی این پژوهش کجروی و انحرافات اجتماعی می باشد و موضوع بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی واقع در منطقه 17 تهران می باشد. جامعه آماری به تعداد 100 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی انتخاب گردیده اند.

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله

مقدمه ۱

تاریخچه در ایران و جهان ۴

چهار چوب نظری تحقیق ۱۳

دیدگاه زیست شناختی ۱۳

تئوری روانشناختی انحراف ۱۶

نظریه جامع شناسان ۲۰

تئوری ساختاری و خرده فرهنگی انحراف ۳۳

نظریه ها ۴۰

تعریف کج روی ۴۳

تعریف انحراف اجتماعی ۴۳

تعریف انحراف اجتماعی با توجه به ملاک اجتماعی ۴۴

تعریف آماری کج روی اجتماعی ۴۵

تعریف بزهکاری ۴۵

انواع انحرافات و کج روی ها ۴۷

کجروی گروهی ۴۹

انحرافات جنسی ۵۱

عوامل موثر و مرتبط با کج روی اجتماعی ۵۲

رابطه جنسیت با انحراف ۵۲

تبیین جرم در گروه های سنی مختلف ۵۳

رابطه سواد با انحراف ۵۴

آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا ۵۵

نقش معلم در گرایش نوجوانان به انحراف ۵۶

نقش روح جمعی حاکم در مدرسه در تمایل انحرافات دانش آموزان ۵۷

روش های نادرست والدین در دوران بلوغ ۵۹

خود خواهی و استبداد والدین در انظباط فرزندان ۶۱

افراط در محبت و عوارض ناشی از آن ۶۲

عوارض روانی افراط در اعمال قدرت ۶۳

گروه همسالان ۶۶

دوستان و تقلید پذیری از آنان ۶۷

اعتیاد به مواد مخدر ۶۷

رابطه بزهکاری فرزندان و الکلیسم والدین ۶۹

فقر و بیکاری ۷۱

عقده حقارت ۷۲

عوامل اجتماعی بروز حقارت ۷۳

طلاق ۷۴

وضع روانی کودکان پس از طلاق والدین ۷۶

تاثیر وجود زن پدر و ناسازگاری کودکان ۷۷

نقش عدم کفایت مسکن در عدم بروز کج روی ۸۰

سستی پایه های مذهبی ۸۱

اختلاف خانوادگی ۸۲

جمع بندی و نتیجه گیری ۸۳

فایده تحقیق ۸۷

اهداف تحقیق ۸۹

فصل دوم : طرح مسئله

بیان مسئله ۹۰

سوالات تحقیق ۹۶

فرضیه های تحقیق ۹۷

دیاگرام روابط متغیر مستقل وابسته ۹۸

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ۹۹

جامعه آماری ۹۹

حجم نمونه و روش نمونه گیری ۹۹

ابزار اندازه گیری ۱۰۰

روش تجزیه و تحلیل آماری ۱۰۱

انواع متغیر های تحقیق ۱۰۲

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها ۱۰۳

فصل چهارم : جداول

جداول یک بعدی و نمودارها ۱۰۸

جداول دو بعدی ۱۲۹

فصل پنجم : نتیج گیری و پپیشنهادات

نتیجه گیری ۱۳۵

نتایج به طور خلاصه ۱۳۷

پیشنهادات ۱۳۹

فصل ششم : محدودیت های پژوهش

تنگناها و محدودیت ها ۱۴۱

پیوست ها

منابع و مآخذ ۱۴۲

مقدمه:

سازه اصلی این پژوهش کجروی و انحرافات اجتماعی می باشد و موضوع بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی واقع در منطقه ۱۷ تهران می باشد. جامعه آماری به تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی انتخاب گردیده اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وشناخت عوامل مرتبط با پدیده کجروی اجتماعی می باشد. عواملی چون: سن، تحصیلت، والدین، درآمد خانواده، وضعیت مسکن، و میزان نظارت و کنترل والدین واستفاده از وسایل ارتباط جمعی و …

البته نمی توان گفت همه این عوامل با پدیده کجروی اجتماعی رابطه مستتقیمی دارند. از آنجا در همه جوامع به گونه ای کجروی وا نحراف از اهداف اصلی جوامع و تخطی از قوانین وجود دارد، لذا آشنایی و آگاهی افراد جامعه با کجروی و انحرافات اجتماعی و همچنین آگاهی از عواقب کجروی اجتماعی امری ضروری می باشد

. تاریخچه در جهان و ایران

برخی از اندیشمندان، نخستین هنجارگذاریها را مربوط به زمان آفرینش انسان و حضرت آدم مربوط می دانند، شیخاوندی هم همین نظر را دارد او پس از طرح بخشهای از کتب مذهبی و بخصوص بابهای از تورات چنین استنتاج می کند… انسان در بدو آفرینش خود آگاه نبوده است و آگاهی در برون وجود او د رمیوه درخت دانش نهفته بود که به زبان مردم شناسان می توان آن را تابو برخاسته از توتم نامید. وی در ادامه اشاره می کند که نخستین نهی و هنجارگذاریها خداوندن، نخوردن از میوه درخت های زندگی جاویدان و دانش مربوط به خود آگاهی است. هنجارگذاری تعیین کننده هنجارشکنی است.

به دنبال نخستین نهی و نخستین نقص نهی، نخستین کیفرها به ترتیب در مورد مرتکبان انسان و حیوان به اجرا درآمد ….

و پس از آن هنجارشکنی وجود داشته است که نمونه آن در پی رشک و حسادت برادر بزرگ قابیل، برادر کوچک خود را می کشد[۱]. (نخستین قتل، هنوز مرگ در خلقت شناخته نشده است).

نوع فایل: word

سایز : 149 KB

تعداد صفحه:140خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:28

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است.

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان و پرسشنامه ی وابستگی به فیس بوک است.

گروه نمونه شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه تهران است .

این تحقیق از نوه همبستگی می باشد و بر اساس فرضیه ها و با استفاده از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده است.

1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

2- پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 4

1-3- اهمیت پژوهش 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-4-1- هدف اصلی 6

1-4-2- اهداف فرعی 7

1-5- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق 7

1-6- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق 7

1-6-1- تعریف مفهومی 7

1-6-2- تعریف عملیاتی 8

فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعریف وابستگی 10

2-2- وابستگی و رسانه 11

2-3- اعتیاد اینترنتی 14

2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی 17

2-4-1-نشانه های روان شناختی 18

2-4-2-نشانه های جسمانی 18

2-4-3-نشانه های رفتاری 18

2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی 18

2-5- فیسبوک چیست؟ 19

2-6- نشانه های فیس بوک بازان 22

2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی 22

2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس بوک 31

2-9- هوش هیجانی چیست 32

2-10- اهمیت هوش هیجانی 38 2-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات 39

2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی 40

... 2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت41

... 2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد 41

2-11- ادراک هیجانات 42

2-12- توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی 44

2-12-1- سواد هیجانی 44

2-12-2- توانش هیجانی 46

2-13- الگوهای نظری هوش هیجانی 48

2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش 48

2-13-2- الگوهای آمیخته 50

2-13-3- الگوهای توانایی 53

2-14- وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی 54

2-15- فرایند تحولی هوش هیجانی 59

2-16- عوامل موثر بر فرایند تحول هوش هیجانی 65

2-16-1- اجتماعی شدن 66

2-16-2- نقش والدین 66

2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان 67

2-16-4- سهم آموزش / پرورش والدین درباره ی هیجان ها 67

2-16-5- سهم همسالان 68

2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران 68

2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درباره هیجان ها 69

2-16-8- تحول شناختی 70

2-17- کارکردهای هوش هیجانی 71

2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی 71

2-17-2 - هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا 75

2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده 77

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- جامعه آماری 81

3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری 81

3-3- طرح تحقیق 81

3-4– روش اجرای پژوهش 82

3-4-1- شرح جلسات82

3-5- ابزار پژوهش 84

3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان 84

3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن 84

3-5-3- نحوۀ نمره گذاری 86

3-5-4- پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن 88

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل توصیفی داده ها 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و نتیجه گیری 96

5-2- محدودیت های پژوهش 98

5-3- پیشنهادات 98

منابع و مآخذ 99

منابع فارسی 100

منابع انگلیسی 102

پیوست ها 107

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول2-1- 55

جدول3-1- 81

جدول3-2- 87

جدول4-1- 90

جدول4-2- 91

جدول4-3- 91

جدول4-4- 92

جدول4-5- 93

جدول4-6- 94خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:19

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران

چکیده

موسیقی واقعیتی سازمان یافته است . رویدادی واقعی که در زمان اتفاق می افتد و توجه به لحظة فرد را طلب می کند . در موسیقی خصوصیات ذاتی معینی وجود دارد که موجب طلب ، اجاره ، تحریک و برانگیختن رفتارهای خاصی می شود . حتی گوش دادن به موسیقی می تواند تمرینی برای مغز در زمینة افزایش تمرکز و قدرت تفکر باشد . نظم و ساختار موجود در موسیقی ، خصوصاً در ریتم آن می تواند در تشکل درک شخصی از جهان کمک کند .

موسیقی نوعی محرک احساسی قوی و تجربه ای چند حسی است . موسیقی شامل اصواتی است که شنیده می شود ( تحریک شنوایی ) و ارتعاشاتی که می تواند احساس شود ( محرک لمسی ) و اجراهای زندة آن تحریک بینایی را به وجود می آورد . ریتم ها و ملودیهای انتخابی می تواند با ایجاد تأثیرات مطبوع به حفظ توجه اشخاص کمک کند و از طریق تجربیات سازمان یافتة موزیکال تقویت آن را سهل تر کند .

بنابراین هدف از این پژوهش این است که آیا موسیقی آرام بخش می تواند در تمرکز دانشجویان تأثیر گذار باشد و با توجه به این که تم های آرام بخش موسیقی است و خیز زیادی ندارد و هیجانی ایجاد نمی کند و ریتمی ملایم و پیوسته دارد ، می توان به تأثیر آن بر روی تمرکز دانشجویان پی برد . از آنجا که آرام بخش بودن یا نبودن موسیقی می تواند تأثیر متفاوتی در تمرکز دانشجویان بگذارد ، با پی بردن به آن می توان به دانشجویان خدمات ویژه ای ارائه داد .

جامعه آماری دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی است که نمونه آماری پژوهش حاضر را ۵۰ نفر دانشجو دختر مقطع کارشناسی دانشگاه تشکیل می دهندکه برای ۲۵ نفر آنها موسیقی اجرا شده و برای ۲۵ نفر اجرا نشده است . روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری در دسترس است . نوع پژوهش حاضر از نوع تحقیق شبه آزمایشی است .ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته ، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است : بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و ………. نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد .

واژه های کلیدی: موسیقی، دقت و تمرکز، هنر درمانی

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول ۲

مقدمه ۳

موسیقی ۴

بیان مسئله ۷

اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۹

هدف تحقیق ۱۹

سؤال پژوهش ۲۰

فرضیه پژوهش ۲۰

تعاریف مفهومی : ۲۰

۱ – موسیقی : ۲۰

۲ – دقت و تمرکز : ۲۰

تعاریف عملیاتی ۲۱

موسیقی : ۲۱

۲ – دقت : ۲۱

فصل دوم ۲۲

پیشینه تحقیق ۲۲

هنر درمانی ۲۳

تعریف هنر ۲۴

مقدمه ۲۴

تعریف کنونی هنر درمانی ۲۵

بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA ) ۲۷

هنر درمانی به عنوان یک تخصص ۲۷

تاریخچه : ۲۹

سرآغازها ۳۱

وضعیت موجود ۳۴

جایگاه تئوری در هنر درمانی ۳۶

روش شناسی در هنر درمانی ۴۱

تعریف موسیقی درمانی : ۴۴

موسیقی درمانی چیست ؟ ۴۷

موسیقی درمانگر کیست ؟ ۴۹

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟ ۵۰

چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟ ۵۱

اهداف موسیقی درمانی ۵۳

فهم موسیقی ۵۵

پژوهشهایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی ۵۶

موسیقی درمانی برای همه ۵۷

اصول موسیقی ۵۷

مقدمه ۶۰

بیان مسئله ۶۲

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶۴

سوالات تحقیق : ۶۶

ابزار تحقیق : ۶۶

مقدمه ۶۷

فالگیری چیست؟ ۶۸

سوابق نظری ۷۱

سوابق تجربی ۷۷

مقدمه ۷۷

انواع فال : ۷۸

دلایل و عواملی که باعث گرایش به فال می شود؟ ۸۰

فالگیر کیست؟ ۸۲

زنان مشتریان اصلی فالگیری : ۸۴

پیامدهای گسترش پدیدۀ فالگیری ۸۶

فصل سوم ۸۸

تعریف تحقیق و انواع روشهای تحقیق ۸۹

روش تحقیق: ۸۹

نمونه گیری و روش نمونه گیری: ۹۰

روش جمع آوری: ۹۰

فصل چهارم ۹۰

مقدمه ۹۱

فصل پنجم ۱۱۶

بحث و نتیجه گیری ۱۱۶

بیان مشکلات تحقیق ۱۲۰

آمادگی ۱۲۷

شنیدن موسیقی ۱۲۸

جمع آوری و جذب انرژی ۱۲۹

تغییر جلسه های شفا بخشی ۱۳۰

ابزار اصلی موسیقی درمانی ۱۳۱

ابزار شماره ۱ موسیقی ۱۳۱

سبکهای موسیقی وریتم ۱۳۱

ابزار شماره ۲ موسیقی ۱۳۲

درمان از طریق تن و آلات موسیقی ۱۳۲

ابزار شماره ۳ موسیقی ۱۳۴

درمانهای صوتی ۱۳۴

زبان عملیات عالی مغز ۱۳۵

تأثیر علمی لالائی ها ۱۳۷

پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت ۱۳۸

هوش تجسمی ۱۴۰

تجدید حیات صوتی ۱۴۱

بالا بردن سرعت یادگیری ۱۴۷

گوش دادن به موسیقی ۱۴۸

الف -شنیدن اصوات ( آناتومی صدا ، شنیدن ، گوش کردن ) ۱۴۹

ب – هیأت صوت ۱۵۰

دیدن صوت ۱۵۱

هنر شنیدن ۱۵۱

گوش راست وگوش چپ ۱۵۲

گوش و حالت بدن ۱۵۳

دو چنگ هماهنگ ۱۵۴

صدا درمانی ۱۵۴

داستانهای شفابخش معجزه آسا ۱۵۵

اختلال کمبود توجه ۱۵۶

بیماری آلزایمر ( فراموشی ) ۱۶۱

تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴

چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴

طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی ۱۶۹

تم های آرام بخش ۱۷۴

موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران ۱۷۷

عوامل تعیین کننده انتخاب محرک ۱۸۲

همبسته های فیزیولوژیایی توجه ۱۸۳

تقسیم بندی دقت ۱۸۴

الف – متمرکز : ۱۸۴

ب – پراکنده : ۱۸۵

شرایط دقت ۱۸۵

اقسام دقت ۱۸۷

عوامل مؤثر بر دقت ۱۹۰

الف – عوامل خارجی : ۱۹۰

ب – عوامل روانی : ۱۹۳

ابزار سنجش دقت ۱۹۴

فصل سوم ۱۹۵

روش اجرای تحقیق ۱۹۵

جامعه ۱۹۶

نمونه و روش نمونه گیری ۱۹۶

روش پژوهش ۱۹۶

ابزار و وسایل اندازه گیری ۱۹۶

روش انجام آزمون ۱۹۷

روش نمره گذاری آزمون ۱۹۸

روشهای آماری ۱۹۸

آمار توصیفی : ۱۹۸

آمار استنباطی : ۱۹۸

مقدمه ۱۹۸

بیان مسئله ۲۰۰

اهداف تحقیق: ۲۰۲

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۰۳

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۰۴

سوالات تحقیق : ۲۰۵

مقدمه ۲۰۶

فالگیری چیست؟ ۲۰۷

فالگیری به مثابه آگاهی کاذب در خلاء آگاهی : ۲۰۹

فصل چهارم ۲۱۱

تجزیه و تحلیل داده ها ۲۱۱

مقدمه ۲۱۲

بیان مسئله ۲۱۷

اهداف تحقیق: ۲۱۸

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۱۹

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۲۰

سوالات تحقیق : ۲۲۱

ابزار تحقیق : ۲۲۱

سوابق تجربی ۲۲۲

تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۲۳

سوالات تحقیق : ۲۲۴

ابزار تحقیق : ۲۲۵

فصل پنجم ۲۴۰

نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها ۲۴۰

موسیقی درمانی ۲۴۱

موسیقی ۲۴۱

جامعه آماری ۲۴۲

ابزارسنجش ۲۴۲

نتایج تحقیق ۲۴۳

نظر پژوهشگر ۲۴۴

محدودیت ها ۲۴۴

پیشنهادات ۲۴۵

منابع ۲۴۶

ضمائم ۲۴۸

مقدمه

برای مواجهه شدن با سوالات بی شمار این جهان درهایی از رنج های بی شمارش راهی جز رشد هوشیارانه ای برای پیمودن نیست . این هوشیاری ، آن نوع هوشیاری است که از خلال رویا شدن حس زیبا شناسی و ادراک آن حاصل می شود و تداوم می یابد .

این هوشیاری روح شناخت زیبائی های این جهان را در زبان موسیقی ، زبان رقص ( ریتم حرکت) و زبان شعر که به بیانی مهربان ترین و شاید عاشقانه ترین پیام های خلقت می باشند ، بازشناسی می کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هویت می کشاند و پیام آنها را به زبان رنگ – شکل – طراحی – نقاشی و نور و ………. تفسیر نموده و با نهادو درون انسان و هستی پیوند می دهد و معنا می کند ( کنگره هنر درمانی ، ۱۳۸۵ )

هنر این چشمه زاینده که آب حیات از آن می جوشد ، دارای ارزش جاودانگی و بخشیدن حیات ابدی است . هر کس بخواهد حیات جاودانه بیابد باید در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در دریای هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازندة خود بجا آورده و نماز می گذارند .

موسیقی

موسیقی نیازی فیزیولوژیک ، ذهنی ، احساسی ، اجتماعی ، فرهنگی در زندگی انسان است و از این طریق نیازهای ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است .

موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد . ریتم ، محرک بیولوژیک و ملودی لذّت خوشی و خیال انگیزی است . به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد .

از آغاز نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم وملودی وجود و مغز به هماهنگی ، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد و موسیقی جلوه و تشابهی از این هماهنگی است .

موسیقی نیازی شناختی است . با توجه به موسیقی دنیایی از زیبائی ها ، رمز و راز صوت ها ، هماهنگی ها و وحدت اجزا و ارضای خیال انگیزی ها گشوده می شود و ذهن از ورود به تصورهای تازه ،الهام و خلق افکار جدید لذّت می برد . اندیشه ها و افکاری که در ذات دانش موسیقی وجود دارد وبا کنجکاوی بشر اندکی از آن کشف شده و دانش گسترده موسیقی امروزی را بوجود آورده است .

از سوی دیگر موسیقی با عناصر ذهنی مانند تخیّل ، حافظه ، تداعی ، الهام و …….. درآمیخته که در نتیجة آن مقوله ای شناختی بوجود آورده است.

امّا موسیقی بیش از هر چیزی نیازی عاطفی و احساسی است . موسیقی سیستم عواطف مغز را به سرعت تحریک می کند و به تحریک احساسی و فرافکنی حالت های درونی و هم حسی منجر می شود و از همه مهم تر احساس ها را وسعت می بخشد .

هم چنین موسیقی نیازی اجتماعی است و همبستگی در ذات مطبوع آن وجود دارد . هر جا موسیقی جاری است گروهی در کنار هم جمع اند زیرا موسیقی به راحتی می تواند احساس ها و بیان مشترکی را در جمع بوجود آورد و نیروی عمومی را بر انگیزد . موسیقی نیروی همدلی است ، از آن می توان در تفاهم اجتماعی و سلیقة ملّی بهره جست .

نوع فایل: word

سایز: 119 KB

تعداد صفحه:147خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:45

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه 2 به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

چکیده

بلوغ اجتماعی مرحله¬ای است که انسان به خودکفایی، استقلال، قدرت تصمیم گیری و هویت می رسد، دیگران را می پذیرد و با آنها تعامل سازگار برقرار می کند.

از آنجا که اکثریت جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل داده اند و با توجه به اینکه بیشتر مشکلات جوانان ریشه در جوانی و رشد اجتماعی آنان دارد و استقلال، هویت و شکل گیری آن که اساس رشد اجتماعی را تشکیل می دهند در نوجوانی آغاز می شوند.

اهمیت بلوغ اجتماعی در نوجوانی را بصورت قابل ملاحظه¬ای مطرح می کند. کودکان همزمان با رشد عاطفی از نظر اجتماعی نیز رشد می کنند و قالب ها ، ارزشها، و رفتارهای مورد نظر فرهنگ و جامعه را می آموزند. (اجتماعی شدن) دختران و پسران نوجوان در جوامع مختلف و در خانواده های متفاوت تحمل یکسانی در پذیرش قوانین اجتماعشان ندارند.

اهمیت نوجوانی از طرفی به علت رشد همه جانبه جسمانی نوجوان و از طرفی دیگر به گسترش استعدادهای روانی او مربوط است.

خانواده مهمترین پایگاه در رشد عواطف و رشد اجتماعی نوجوان محسوب می شوند و وضعیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، میزان تحصیلات والدین، آداب و رسوم، تعداد اعضای خانواده و آرزوهای والدین بر رشد عواطف و رشد اجتماعی نوجوانان اثرگذار هستند.

نوجوانی با پرسش «من کیستم؟» همراه است پاسخ به این سوال هویت نوجوان را شکل می دهد.

انتخاب حرفه، باور اخلاقی، مجموعه¬ای از نقشهای اجتماعی ، نقش جنسی، صمیمت و ازدواج از ثمرات رشد هویت است. در جامعه پذیری و فرهنگ پذیری افراد و الگو برداری از ارزشها و هنجارهای جامعه و فرهنگ می پردازند و برای ایفای نقشهایی که یا جامعه به آنان محول کرده است و یا خودشان انتخاب می کنند آماده می شوند و درحقیقت شخصیتشان شکل میگیرد.

این پژوهش به بررسی عوامل محیطی اثرگذار (اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی) بر بلوغ اجتماعی در حوزه روانشناسی اجتماعی و با استفاده از نظریه یادگیری اجتماعی «بندورا» پرداخته است.

به نظر می رسد بین تحصیلات فرد، تحصیلات پدر و مادر ، سن ، تعداد دوستان، سلامت جسمی، عضویت در گروهها، مطالعه و … و بلوغ اجتماعی رابطه وجود داشته باشد.

پژوهش به طور اسنادی – میدانی انجام شد و جامعه آماری انتخاب شده به تعداد ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی خوشه¬ای از میان دختران دبیرستانی و پیش دانشگاهی مجرد منطقه ۲ آموزش و پرورش انتخاب شده است.ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه، جداول یک بعدی، جداول دو بعدی و خی دو محاسبه شده است.

قسمتی از اطلاعات جمع آوری شده بصورت کتابخانه¬ای و قسمتی دیگر از طریق پخش پرسشنامه در میان جامعه آماری است؛ سپس داده های آماری توسط برنامه spss استخراج شد .ازمیان فرضیات ارائه شده ۵ فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.

بین تحصیلات پدر، شغل پدر، تعداد دوستان صمیمی، ساعات مطالعه وساعات تماشای تلویزیون و بلوغ اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه های کلیدی: بلوغ اجتماعی، خانواده، تحصیلات، درآمد خانواده،

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهداف پژوهش

ضرورت و اهمیت تحقیق

تعاریف و اصطلاحات

محدودۀ مطالعاتی پژوهش

فصل دوم : شرح برخی مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی

مقدمه

۱- اجتماعی شدن

۲- مفهوم و نشانه های رشد اجتماعی

۱-۳- مفهوم نوجوانی

۲-۳- مراحل نوجوانی

۳-۳- خصایص و ویژگیهای نوجوانی

۴-۳- خصایص اجتماعی دورۀ نوجوانی

۵-۳- روابط نوجوان و خانواده

۶-۳- طبقۀ اقتصادی – اجتماعی خانواده و رشد اجتماعی

۴- مروری بر تحقیقات موجود در مورد اجتماعی شدن و رشد اجتماعی

۵- سازگاری

۱-۶- رشد هویت

۲-۶- عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت

۳-۶- نظریۀ اریکسون در مورد رشد اجتماعی

۴-۶- نظریۀ بندورا

۱-۷- جامعه پذیری

۲-۷- موانع جامعه پذیری بهنجار

۱-۸- فرهنگ پذیری

۲-۸- هویت فرهنگی

۳-۸- خصوصیات فرهنگ پذیری

۴-۸- فرهنگ پذیری در عصر حاضر

۱-۹- نقش اجتماعی

۲-۹- انواع نقش ها

۳-۹- نقش و شخصیت اجتماعی

۴-۹- نقش و پایگاه اجتماعی

۵-۹- نقش های انتظاری و نقش های واقعی

۶-۹- تصویب و تأیید اجتماعی نقش ها

۷-۹- نقش کلیدی

۱۰- چارچوب نظری

مدل مطالعاتی ( دیاگرام )

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعۀ آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی )

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات

فصل چهارم : جداول و داده های آماری

مقدمه

جداول یک بعدی

جداول دو بعدی

نمودارهای دایره ای

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

تنگناهای تحقیق

پیشنهادات

خلاصۀ پژوهش

فهرست منابع

ضمائم مآ

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

انسان همانطور که از لحاظ جسمانی کامل می شود از لحاظ روانی و اجتماعی نیز رشد می یابد . افراد در مواجهه با خانواده، جامعه و فرهنگ؛ ارزشها، هنجارها، بایدها و نبایدها را می آموزند و در صورت پذیرش و تکرار آنها را در خود درونی می کند .

این آموخته ها که در ابتدا از خانواده آغاز می شود با رشد کودک افزایش می یابد و به محیط های دیگر بسط داده می شود .

در نوجوانی این الگوبرداری به شکل قابل ملاحظه ای شدّت می یابد و با خطرپذیری از سوی نوجوان همراه است. نوجوانی حالات دوگانه ای را به همراه دارد، غم و شادی، بیم و امید، گاهی نوجوان در کسوت یک عاشق شوریده است و گاهی قهرمانی حماسی و بین آنچه هست و آنچه می خواهد باشد در رفت و آمد است .

خانواده به علت اینکه اولین محیطی است که هر فرد الگوپذیری و هنجارشناسی را در آن می آموزد و نیز از جهت نوع تربیتی که در آن خانواده وجود دارد در مسیر نوجوانی بسیار مهم است؛ همسالان، اجتماع، آموزش و پرورش، آداب و رسوم و … هر یک به نوعی عاملی مهم در نوجوانی محسوب می شود .

رشد اجتماعی در محیطها و فرهنگهای مختلف، در افراد متفاوت است .

استقلال طلبی، خودکفایی و هویت یابی از مسائل مهم نوجوانی است و بلوغ اجتماعی نیز عبارت است از مرحله ای که انسان به استقلال، خودکفایی و هویت رسیده باشد . از آنجا که مسائل اساسی بلوغ اجتماعی در نوجوانی آغاز

می شود می توان به این نتیجه رسید که نوجوانی و بلوغ اجتماعی برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی در نوجوانی حائز اهمیت زیادی است .

در این پژوهش سعی شده است برخی از این عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد .

این تحقیق در ۵ فصل تنظیم شده که مباحث زیر را در بردارد :

فصل اول : کلیات پژوهش، فصل دوم : شرح برخی از مفاهیم مرتبط با بلوغ اجتماعی و نوجوانی، فصل سوم : روش پژوهش، فصل چهارم : جداول و

داده های آماری، فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .

البته مباحث و مقولات مربوط به بلوغ اجتماعی را مسلماً نمی توان محدود به این مختصر دانست و هنوز در این موضوعات بسیار جای سخن باقی است، با این امید که این اندک بی فایده نباشد .

بیان مسئله

نوجوانی دورانی حساس، پرتنش و سرشار از فراز و نشیب است؛ گذرگاهی از کودکی به سوی بزرگسالی، مملو از ترس و امید، خوشحالی و غم و پر از تعارض و تناقض می‌باشد. دوره‌ای است که فرد به الگوپذیری از فرهنگ و جامعه می‌پردازد.

پایه‌ها و ریشه‌های بلوغ اجتماعی در نوجوانی کاشته می‌شود و همراه با رشد انسان تکامل می‌یابد. بلوغ اجتماعی مرحله‌ای است که فرد احساس هویت می‌کند و خود را دارای اعتبار و شخصیت می‌داند، می‌تواند با دیگران تعامل سازگار برقرار کند، به استقلال و خودکفایی برسد، وارد داد و ستدهای مالی و دارای شغل شود، هنجارها و ارزش‌های جامعه در او درونی شده باشد و نقش‌های متناسب با این هنجارها و ارزش‌ها را بپذیرد.

در صورتی که تمام عوامل تأثیرگذار بلوغ اجتماعی نظیر: خانواده، اجتماع، آموزش و پرورش فرهنگ، گروه همسالان و… در نوجوانی به طور متعارف و بی‌هیچ خلل و مشکلی برای فرد مهیّا باشد، می‌توان انتظار داشت متقارن با پایان دوره نوجوانی به طور نسبی فرد دارای بلوغ اجتماعی شده باشد.

فرد بالغ سهم خود را در روش و منش زندگی باور و در رفتارهای خود احساس مسئولیت دارد، مفهوم زندگی اجتماعی و نقش اجتماعی را درمی‌یابد و از خودمحوری و «من‌فردی» گذر کرده و «من جمعی» در او شکل می‌گیرد.

فردی که بلوغ یافته باشد از نظر روانشناختی متعادل و سازگار بوده و برای پذیرش و قبول مسئولیت‌ها در جوانی و نیز داشتن شغل آماده خواهد بود.

اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر منطقه ۲ به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی.

ب) اهداف جزیی

۱ ـ بررسی و شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۲ ـ بررسی و شناخت عوامل فرهنگی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

۳ ـ بررسی و شناخت عوامل روانشناختی مرتبط با بلوغ اجتماعی.

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران کشوری دارای بافت اجتماعی جوان است و اکثریت هرم سنی را جوانان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و با عنایت به این مطلب که مشکلات جوانی اغلب ریشه در خوب طی نشدن مسیر نوجوانی دارد اهمیت بلوغ اجتماعی مطرح می‌شود زیرا شکل‌گیری هویت و انسجام شخصیت فرد که از موضوعات اساسی و مهم بلوغ اجتماعی است در نوجوانی آغاز می‌شود.

انتظار می‌رود یک فرد بالغ بعد از اتمام نوجوانی از نظر اجتماعی تا حدودی به استقلال و خودکفایی رسیده باشد که بتواند امور مربوط به خود را سرپرستی و اداره نماید.

بلوغ اجتماعی یک روند و فرآیند است که اگرچه در طول حیات آدمی وجود دارد و با رشد انسان تکامل می‌یابد دارای فراز و فرودهایی است که در نوجوانی اهمیت بسیاری دارد.

نوع فایل: word

سایز:10.8 MB

تعداد صفحه:150خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:27

مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری

چکیده پژوهش :

سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟

اهداف پژوهشی به ترتیب مبین مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان وسواس در بین دانشجویان پسرو دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد . بررسی مقایسه میزان شکایات جسمانی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری می باشد .

بررسی مقایسه میزان ترس مرضی در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری می باشد .

فرضیه های پژوهش در پی آزمودن آن است که آیا در میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

آیا در میزان وسواس بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد ؟

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه 9

1-2 بیان مسئله 14

1-3 اهداف و ضرورت پژوهش 16

1-4سوالات پژوهش 17

1-5فرضیه های پژوهش 17

1-6 متغیرهای پژوهش 18

متغیرهای مستقل 18

متغیرهای وابسته 18

1-7تعاریف مفهومی 18

1-8تعاریف عملیاتی 19

فصل دوم – پیشینه و ادبیات تحقیق

2-1 دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار 21

2-2 تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب 24

2-3 اختلالات اضطرابی 38

2-3-1 اضطراب تعمیم یافته 39

2-3-2 وسواس فکری – عملی 40

2-3-2-1 ویژگی های اختلالات وسواس 42

2-4 علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف) 43

2-4-1 دیدگاه زیست شناختی 44

2-4-2 دیدگاه روان پویایی 44

2-4-3 دیدگاه رفتار گرایی 47

2-4-4 دیدگاه شناختی 49

2-4-5 دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی 52

2-4-6 دیدگاه اجتماعی 57

2-5 تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی 57

2-6 درمان اختلالات اضطرابی 57

2-6-1 دیدگاه زیست شناختی 57

2-6-2 دیدگاه تحلیل روانی 58

2-6-3 دیدگاه یادگیری 59

2-6-4 دیدگاه شناختی 61

2-7 وسواس – اجباری 64

2-8 ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی 67

2-9 نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی 68

2-9-1 نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD 73

2-9-2 نظریه های رفتاری و شناختی 74

2-9-3 درمان روانکاوی 75

2-9-4 درمان رفتاری هیجانی خردمندانه 76

2-9-5 درمان شناختی 76

2-9-6 درمان بیولوژیکی 77

2-10 ویژگی های بالینی OCD 78

2-11 تشخیص اختراقی OCC 81

2-12 فوبی (ترس مرضی) 82

2-12-1 فوبی های خاص 83

2-13 نظریه ها و درمان فوبی خاص 88

2-14 بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل 95

2-15 اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط 98

2-16 ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن 101

2-17 نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل 102

2-18خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی 107

2-18-1دلایل آغاز بیماری 108

2-18-2 سابقه ی مشکل و شیوع آن 109

2-18-3 سیر بیماری 111

فصل سوم – روش تحقیق

جامعه آماری 116

نمونه و روش نمونه گیری 116

روش اجرا 116

ابزار اندازه گیری 117

نمونه گیری آزمون 117

اعتبار آزمون 118

پایانی آزمون 119

روش جمع آوری اطلاعات 121

روش آماری 121

فصل چهارم

مقدمه 123

مقایسه میاگین ها 124

آزمون فرضیه 124

فصل پنجم

نتیجه گیری 130

محدویت ها و پیشنهادات 132

پیوست 134

مقدمه :

انسان روزانه تحت فشارهای گوناگون قرار می گیرد ، نگرانی در تمام نشدن کار به موقع و سر وقت نرسیدن و انجام ندادن مسئولیت محوله و هزاران مورد دیگر ، حال این که انسان چگونه تحت این گونه فشارها واکنش از خود نشان می دهد . موضوعی است که از دیرباز ذهن روان شناسان را به خود مشغول کرده است . روان شناسان برای تبیین این گونه واکنش ها و واکنش هایی که در روبرو شدن با شکل های دیگر فشار روانی ابراز می شود . مفهوم اضطراب را به میان آورده اند . (پایدار ، 1370)

با شناخت مشکلات جوانان می توان تا حدی اضطراب و تعارض های ناخواسته آنها را کم کرد .

ولی متاسفانه جامعه ی ما نه تنها در پی کشف مشکلات نوجوانان و جوانان نمی باشد ، بلکه باید گفت در جامعه راهی برای راهنمایی و مشاوره نوجوانان و جوانان در خانواده و اجتماع وجود ندارد . مشکلات و تعارضات روانی با اضطراب به پایان نمی رسد . این دوره مراحل خود را طی می کند ، اما مشکلات در زندگی آینده فرد هم نقش بازی می کند . پس با گذشت این دوره مشکلات به پایان نمی رسد . (پاک نیت ، 11381)

بیان مسئله

عصر ما را عصر اضطراب نامگذاری کرده اند . در چنین عصری تظاهرات همراه با اضطراب مانند ترس وسواس ، ترس های مرضی و شکایات جسمانی که ریشه ی آن ها در داشتن اضطراب می باشد بسیار فراوان است .

در گستره ی فعالیت های بالینی هنگامی که تشخیص به منظوری روان درمانگری یا به دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که تنیدگی های زندگی آنها را به وجود آورده اند ، صورت می گیرد . تعیین دقیق هر یک از این تنش ها (اضطراب ، وسواس ، ترس های مرضی ، ، شکایات حسبانی و) به هر صورتی دقیق و قابل اعتقاد از پیش ضرورت پیدا می کند . همچنین در موقعیت های متعددی از روان شناسی اجتماعی و یا آموزشگاهی وجود دارد که در آنها بخش طراز این گونه اختلالات از اهمیت خاصی برخوردار است .

روان شناسان معتقدند که هر موقعیتی که بهزیستی جاندار را به خطر اندازد حالت تنیدگی و اضطراب را به وجود می آورد . تعارض ها و ناکامی ها ، یکی از خاستگاه های این گونه اختلالات از قبیل اضطراب ، وسواس ، ترس مرضی ، شکایت جسمانی هستند . هم چنین خطر آسیب پذیر به خطر افتادن عزت نفس و وارد آمدن فشار برای انجام کارهایی فراتر از توانمندی های آدمی ، باعث ایجاد این دسته از مشکلات در فرد می شوند (هیلگارد ، 1983 ، نرجمه براهنی)

روان شناسان این مسئله را مورد اهمیت قرار می دهند که اگر نیازهای روانی و جسمانی انسان برآورده نشود موجب پیدایش اختلالات و بیماری های مرضی می شوند . (پاک نیت ، 1381)

نوع فایل: word

سایز:107 KB

تعداد صفحه:145خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:20

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است. معمولاً علم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله، باید خط‌مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند؛ چون خط‌مشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدف‌های آموزشی مشخص می‌سازد.

در واقع، به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات، اتخاذ می‌کند روش تدریس می‌گویند.

معلم بدون شناخت روش‌های مختلف تدریس، هرگز به انتخاب صحیح آن نخواهد بود. او هر اندازه که با روش‌های تدریس آشنا باشد در موقعیت‌های مختلف برای رسیدن به مقاصد آموزشی، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.

اهمیت چنین تحقیقاتی کمکی برای تعیین مناسب بودن روشهای تدریس سنتی و جدید بوده .

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه :2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

بیان مسئله :2

فرضیه تحقیق.. 2

سوال تحقیق.. 3

اهداف :3

تعاریف ، اصلاحا‌ت و واژه‌ها :3

فصل دوم. 5

ادبیات و پیشینه تحقیق.. 5

معرفی روش‌های مختلف تدریس:6

روش حفظ و تکرار:6

محاسن و محدودیت‌های روش حفظ و تکرار:6

الف) محاسن:6

ب) محدودیت‌ها:7

روش سخنرانی:7

مراحل اجرای روش سخنرانی:8

مرحله اول ، آمادکی برای سخنرانی.. 8

1- آمادگی از نظر تجهیزات:8

2- آمادگی عاطفی:8

3- آمادگی از نظر زمان:8

نتیجه‌گیری مقایسه. 9

محاسن و محدودیت‌های روش سخنرانی:12

ب) محدودیت‌ها:13

نتیجه. 14

روش پرسش و پاسخ.. 15

هدف از روش پرسش و پاسخ.. 15

محاسن و محدودیت‌های روش پرسش و پاسخ:16

روش گردش علمی.. 16

روش بحث گروهی.. 18

چه دروس و موضوعاتی را می‌توان با روش بحث گروهی تد ریس کرد؟. 18

مرحله دوم، روش اجرای بحث گروهی.. 20

تدرس خصوصی.. 24

آموزش برنامه ای (PI)24

ارزشیابی IPI و CAI و IGE وسایر روشها26

خلاصه. 27

اشکالات و معایب روش تدریس سنتی.. 27

فهرست منابع 30خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:27

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت

بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت

چکیده

رشد اجتماعی انسان از همان روز اول در فرد آغاز می‌شود. زیرا از همان روز اول، زندگی در میان افراد دیگر شروع می‌شود و از همان ابتدا با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. همین طور ارتباط تغییراتی در رفتار او بوجود می‌آورد و بدین ترتیب یادگیری اجتماعی آغاز می‌شود، کودک برای رفع نیازهای خود به کمک و توجه دیگران نیاز دارد.

او در ابتدای تولد قادر به نشان دادن تظاهرات اجتماعی نیست و رفتار اجتماعی مشخصی نیز از وی ظاهر نمی‌شود ولی به تدریج نشانه‌های رشد اجتماعی در او پیدا می‌شود که از روابط اجتماعی گسترده‌ای برخوردار است. رشد اجتماعی کودک با سایر جنبه‌های رشد او کاملاً هماهنگ و مربوط است.

از جمله عوامل مؤثر در رشد اجتماعی کودکان، خانواده است. خانه و خانواده نخستین محیطی است که انسان را تحت تأثیر فضا و روابط و مناسبات خود قرار می‌دهد.همه چیز این محیط و بخصوص عوامل انسانی آن بسیار تأثیرگذار است. تأثیرپذیری کودک و روابط عاطفی درون خانواده به آن می‌افزاید.

نفوذ والدین در بچه‌ها تنها محدود به جنبه‌های ارثی نیست بلکه در آشنایی کودک به زندگی جمعی و فرهنگ جامعه نیز، خانواده نقش مؤثری را اجرا می‌نماید.

روابط بین کودک و والدین و سایر اعضای خانواده را می‌توان به عنوان مبنای جامعه‌پذیری نظامهای اجتماعی بزرگتری چون، جامعه شهری یا روستایی و جامعه گسترده‌تر در نظر داشت. این نظام‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق روش‌های مختلف تربیت فرزند در کودکان تأثیر می‌گذارند.

باید توجه داشت که درتربیت مجموعه ای از تلاشها وفرصتها دخالت دارند ، نه یک تلاش یا یک اقدام خاص .همچنین گستره آن مانند گستره حیات بسیار وسیع است واز زمان انعقاد نطفه آغاز می شود وتا آخرین لحظه حیات استمرار می یابد تربیت مطلوب باید به رشد همه جانبه ورشد متعادل ومتوازن کودک توجه داشته باشند. هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش ۴۰۰ دانش‌آموز دختر دوره دبیرستان ناحیه دو شهر رشت هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعی ۲۷ سؤالی آلیس واتیزمن، پرسشنامه ۳۰ سؤالی دایانا باوم ریند برای شیوه‌های فرزند پروری و تست ریون برای هوش می‌باشد. به منظور بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و توصیف داده‌ها از روش‌های استنباطی تحلیل رگرسیون همزمان و روش ضریب همبستگی استفاده شده‌است. تحلیل نتایج نشان داد که بین متغیر شیوة تربیتی آزادمنش و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است.

واژه های کلیدی: رشد اجتماعی، فرزند پروری، شیوه‌های تربیتی، هوش

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول ۲

کلیات ۲

مقدمه ۳

بیان مسئله ۵

اهداف تحقیق ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

فرضیه‌های پژوهش ۱۰

فصل دوم ۱۳

ادبیات تحقیق ۱۳

مقدمه ۱۴

قسمت یکم ۱۵

مبانی نظری رشد اجتماع ۱۵

رشد ۱۶

دو نظریه در مورد کیفیت و نحوه رشد و تحول ۱۶

رشد پیوسته : ۱۶

رشد اجتماعی ۱۷

۱- تعریف رشد اجتماعی ۱۷

۲-شاخص های رشد اجتماعی ۲۳

۳- الگوی رشد و تکامل اجتماعی ۲۵

نظریه های مربوط به رشد اجتماعی ۲۹

الف – رشد اجتماعی از نظر اسلام ۳۰

ب – روان تحلیل گری ۳۱

ج – یادگیری اجتماعی ۳۲

د – یادگیری عامل ۳۲

ه – یادگیری مشاهدهای ۳۲

و – کردار شناسی ۳۳

ز – تحول روانی – اجتماعی ۳۳

ح- نظریه شناختی ۳۵

ط- رشد داوری اخلاقی ۳۶

ظ- دیدگاه چارلز هورتن کولی (خود آیینه‌سان) ۳۷

عوامل موثر بر رشد اجتماعی ۳۷

۱- خانواده ۳۸

۲- مدرسه ۳۸

۳- گروه همسالان ۳۹

۴- اجتماع و فرهنگ آن ۴۰

۵- هوش ۴۰

قسمت دوم ۴۲

مبانی نظری شیوه‌های فرزند پروری ۴۲

تربیت و آثار سازنده آن ۴۳

خانواده و اهمیت آن در تربیت کودک ۴۴

انواع خانواده ۵۱

قسمت سوم ۵۸

مبانی نظری هوش ۵۸

هوش ۵۹

هوش چیست؟ ۶۰

تعارف هوش ۶۲

عوامل مؤثر در هوش ۶۴

ماهیت هوشی و رابطه آن با تستهای هوشی ۶۵

قسمت چهارم ۶۷

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۶۷

الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۸

تحقیقات انجام شده خارج از کشور ۷۱

فصل سوم ۷۵

روش تحقیق ۷۵

مقدمه: ۷۶

روش تحقیق: ۷۶

جامعه آماری: ۷۶

نمونه و روش نمونه‌گیری: ۷۶

ابزار پژوهش: ۷۷

روش جمع‌آوری داده‌ها ۸۱

روش آماری و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها ۸۱

فصل چهارم ۸۳

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۳

مقدمه ۸۴

توصیف داده‌های پژوهش ۸۵

تحلیل داده‌های پژوهشی ۸۷

فصل پنجم ۱۰۳

بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۳

بحث ۱۰۴

محدودیت‌های پژوهش ۱۰۷

پیشنهادهای پژوهش ۱۰۸

پیشنهادهای کاربردی ۱۰۹

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و امروز در دنیایی زندگی می‌کند که معروف به عصر اطلاعات و ارتباطات است.

اگر تعامل و ارتباط او با افراد دیگر جامعه و نیز با جوامع دیگر به وجود نیاید قادر به ادامه زندگی نخواهد بود. بنابراین ایجاد این ارتباط برای انسان لازم و ضروری است ولی برای برقراری ارتباط صحیح نیاز به تبعیت از اصول شناخته‌شده و مورد قبول دارد تا رفتارها و اعمال خود را با آنها وفق دهد. (فتحی آذر، ۱۳۷۳)

حال با توجه به اهمیت موضوع می‌توانیم بگوییم که رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی انسانی فرد را تشکیل می‌دهد و مهم‌تر آنکه رشد اجتماعی سبب اعتلای رشد عقلانی هم می‌شود و چنین باید گفت که انسان جز در جریان جامعه، ادامه زندگی برایش بسیار دشوار خواهد بود. فرد از طریق زندگی با افراد دیگر و آشنایی با آداب و رسوم جامعه است که می‌تواند نقش خود را در خانواده و جامعه ایفا نماید. لازمه زندگی جمعی، سازگاری با افراد، توافق داشتن با آنان و تا حدودی تلاش برای انجام انتظارات آنان است. (شریعتمداری، ۱۳۶۹)

و اما منظور از رفتار اجتماعی آن است که فرد در موقعیت‌های مختلف و در برخورد با دیگران چه واکنش‌هایی را از خود نشان می‌دهد. آیا در برخورد با دیگران رفتاری سنجیده و محبت‌آمیز دارد یا اینکه برعکس مردم گریز و جامعه ستیز است؟ رفتار اجتماعی کودکان و نوجوانان ابتدا از رفتار اعضای خانواده و بعد از همسالان و دوستان شکل می‌گیرد. روابط اجتماعی، انعکاسی است از نگرش یا شیوة رفتار فرد نسبت به جامعه. در اینجا اگر رفتار فرد را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که او غالباً بر سود و زیان جامعه قدم بر می‌دارد و از طریق کنش‌های اجتماعیش در می‌یابیم که آیا با ملاکها و آداب و رسوم جامعه خود سازگاری دارد یا برعکس، همواره برای خود و جامعه مسأله آ‌فرین است و در اموری فعالیت دارد که از لحاظ اجتماعی مردود شناخته شده‌اند. (پارسا، ۱۳۶۸)

از مواردی که روی رشد اجتماعی تأثیرگذار است، خانواده و شیوه‌های تربیتی آن است.

بیان مسئله

در میان جنبه‌های مختلف رشد انسان (جنبه‌های بدنی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی) رشد اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فرایند رشد اجتماعی از دوران شیرخوراگی و به طور مستمر تا بزرگسالی ادامه دارد.

منظور از رشد اجتماعی این است که فرد برای مشارکت مؤثر و فعال در اجتماعی که در آن زندگی می‌کند، آماده گردد، به طوری که همگام با مأنوس شدن با ارزش‌های اجتماعی و تقلیل مسئولیت‌های اجتماعی بتواند مورد پذیرش جامعه قرار گیرد. روانشناسان عوامل متعددی را در رشد و تکامل اجتماعی مؤثر می‌دانند که از مهمترین آنها می‌توان به خانواده، مدرسه، معلم همسالان و … اشاره نمود. (اعزازی، شهلا، ۱۳۷۳)

کودک در ابتدای تولد قادر به نشان دادن تظاهرات اجتماعی نیست و رفتار اجتماعی مشخص نیز از وی ظاهر نمی‌شود، ولی به تدریج نشانه‌های رشد اجتماعی در او پیدا می‌شود که از روابط اجتماعی گسترده‌ای برخوردار است.

لازم به ذکر می‌باشد که خانواده به عنوان یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی و نخستین و مهمترین عامل اساسی در رشد اجتماعی فرد است. خانواده حداقل از دو نفر با توانایی‌های گوناگون و با نیازها و علایق مختلف و در یک کلام با شخصیت‌های گوناگون تشکیل شده‌است. تلفیق این توانایی‌ها، شیوه‌های گوناگون فرزند‌پروری را ایجاد می‌کند. (نوابی‌نژاد، ۱۳۷۳)

والدین بر اساس الگوها و آرمان‌های فرهنگی خود کودکان را به شیوه‌های گوناگون پرورش می‌دهند. بین گروه‌های مختلف به تفاوت‌های چشمگیری در زمینه تربیتی فرزندان بر می‌خوریم. والدین برای تربیت فرزندان خود از سبک‌ها و شیوه‌های فرزند‌پروری متفاوتی استفاده می‌کنند(باوم ریند۱، ۱۹۷۱)

این تحقیق در پی آن است که رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری با رشد اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد و اینکه کدام شیوه تربیتی باعث رشد اجتماعی بیشتر در فرد می‌شود؟

علاوه بر آن رشد اجتماعی کودک با سایر جنبه‌های رشد(از جمله رشد هوش) کاملاً هماهنگ و مربوط است. چنانچه از تحقیقات دیگر از جمله تحقیق کولین۱ (۱۹۷۹) نیز بر می‌آید، با پیشرفت رشد هوشی، رشد اجتماعی فرد پیشرفت می‌نماید. بدین صورت که بین مراحل هوشی افراد و رشد اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. در واقع افراد با رسیدن به مرحله هوش صوری، به تکمیل کردن رشد اجتماعی خود مبادرت می‌ورزند. با توجه به آنکه نوجوانی مرحله یافتن هویت مستقل و حضور مستمر در فعالیت‌های اجتماعی می‌باشد و این امر مستلزم رشد تفکر صوری و برقراری روابط مطلوب اجتماعی با دیگران است بنابراین بایستی شرایطی فراهم کرد تا نوجوانان هر چه بیشتر و بهتر با مفاهیم انتزاعی و نحوه عملکرد مطلوب اجتماعی آشنا شوند.

(کولین، به نقل از نیکوکار، ۱۳۷۷).

این تحقیق علاوه بر موضوع قبل در پی بررسی رابطه میان هوش با رشد اجتماعی فرد نیز می باشد . و به طور کلی در پی آن است که رابطه هر یک از شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی را مورد بررسی قرار ‌دهد

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت می‌باشد.

اهداف جزئی

۱- بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزند‌پروری با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت

۲- بررسی رابطه هوش و رشد اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهر رشت

۳- بررسی رابطه شیوه تربیتی دموکراتیک و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت

۴- بررسی رابطه شیوه تربیتی سهل‌گیر و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت

۵- بررسی رابطه شیوه تربیتی دیکتاتوری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت

اهمیت و ضرورت تحقیق

انسان دارای ابعاد گوناگونی است. یکی از ابعاد وجودی انسان که نیازمند رشد و شکوفایی می‌باشد، بعد اجتماعی است. بعد اجتماعی رشد فرد پایه و اساس زندگی انسانی را تشکیل می دهد. انسان به معنی دقیق حیوانی فرهنگی است و جنبه عقلانی حیات وی در زمینه اجتماعی رشد می‌کند. ادامة زندگی انسان جز در جامعه جریان پیدا نمی‌کند، مگر فرد با دیگران به سر برد، با آنها سخن بگوید و مقاصد خویش را به ایشان بفهماند و از افکار و نظریات آنها آگاه شود، با آداب و رسوم جامعه آشنا شود و نقش خود را در جامعه و خانواده اجرا نماید و لازمة زندگی جمعی سازگاری با افراد، توافق با ایشان و تا حدی کوشش برای انجام انتظارات آنهاست. (شریعتمداری، ۱۳۶۹)

چنانچه می‌دانیم خانواده‌ها در زمینه اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، دینی، هنری و مانند اینها با هم متفاوتند.

شکل خانواده‌ها، طرز ارتباط اعضاء هر خانواده با یکدیگر و جامعه‌ای که خانواده در آن بسر می‌برد، در تمام موارد یکسان نیست. بنابراین تأثیر خانواده‌ها در رفتار افراد مختلف است. در یک خانواده شکل و طرز ارتباط اعضاء خانواده طوری است که محیط خانواده را برای تأمین احتیاجات اساسی کودکان چه در زمینه بدنی و چه روانی مساعد می‌سازد. رفتار کودکی که در این خانواده پرورش می‌یابد با رفتار کودکی که محیط خانواده وی مانع تأمین احتیاجات اساسی اوست کاملاً متفاوت است. خانواده در تمایلات بچه‌ها، افکار و عقاید آنها و طرز برخورد ایشان با دیگران تأثیرگذار است.

(شریعتمداری، ۱۳۶۳)

هر خانواده‌ای شیوة تربیتی خاص خود را دارد و هر کدام از این شیوه‌ها می‌تواند تأثیر خاصی روی کودک بگذارد. حال باید بررسی کرد که کدام شیوة تربیتی می‌تواند بر افکار و عقاید و طرز برخورد فرد با دیگران تأثیر بیشتری داشته‌باشد و سبب رشد اجتماعی بیشتری در فرد گردد.

علاوه بر آن به نظر می‌آید عوامل دیگر از جمله عامل هوش نیز با رشد اجتماعی در ارتباط باشد. بنا به تحقیقات کولین (۱۹۷۹) نشانگر این واقعیت است که هر چه افراد بزرگتر می‌شوند و از لحاظ هوش رشد بیشتری می‌یابند رشد اجتماعی آنان نیز بیشتر می‌شود. و هر چه که فرد به مرحلة صوری یا انتزاعی رشد هوشی نزدیکتر می‌شود، رشد اجتماعی او بیشتر می‌شود.

(کولین، به نقل از نیکوکار، ۱۳۷۷)

بنابراین برای اینکه فرد رشد هوشی بیشتری پیدا کند، این امر مستلزم رشد تفکر صوری و برقراری روابط مطلوب اجتماعی با دیگران است. و این تحقیق در پی بررسی رابطه هوش با رشد اجتماعی می‌باشد. و به طور کلی به دنبال بررسی رابطة شیوه‌های فرزند‌پروری و هوش با رشد اجتماعی است.

نتایج این تحقیق می‌تواند به والدین این آگاهی را بدهد که کدام شیوه‌های تربیتی را که مناسب‌تر است برگزینند و این نتایج می‌تواند راهنمایی برای اولیا و مربیان باشد تا در انتخاب شیوه تربیتی به خطا نروند و بهترین شیوه را به کار گیرند تا باعث رشد اجتماعی بیشتر در کودکان شود. علاوه بر آن دستاوردهای پژوهش میزان رابطه هوش و رشد اجتماعی را مشخص می‌سازد و اولیا و مربیان به دنبال راه‌هایی برای رشد سریعتر هوش خواهند بود تا منجر به رشد اجتماعی بیشتر در کودک گردد.

فرضیه‌های پژوهش

۱- بین شیوه‌های فرزند‌پروری با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۲- بین هوش و رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۳- بین شیوه تربیتی دموکراتیک و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۴- بین شیوه تربیتی سهل‌گیر و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

۵- بین شیوه تربیتی دیکتاتوری و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

نوع فایل: word

سایز: 101 KB

تعداد صفحه:102خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:18

مقایسه بازیهای کودکان پیش دبستانی مهدکودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهدکودک نرفته دختر و پسرشهر تهران

مقایسه بازیهای کودکان پیش دبستانی مهدکودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهدکودک نرفته دختر و پسرشهر تهران

مقدمه پژوهش

مقدمه:

کمبود امکانات و وجود مشکلات عدیده در ممالک در حال توسعه موجب شده است که موضوع بازی به خصوص در کودکان موجب بی مهری با کم توجهی والدین، مراقبین و کسانی که با بچه ها سروکار دارند قرار گیرد (رضا توکلی و همکاران، 1382).

نقش بسیار باارزش بازی از دیدگاه اصول تعلیم و تربیت در فرهنگ آموزش و پرورش جایگاه بسیار والایی دارد. باید توجه داشت که بازی به عنوان فرایند بسیار مهم در رشد و نمو کودک از بدو تولد تا سنین بالاتر در رشد و تکامل قوای ذهنی و جسمی او کمک بسزایی داشته و او را فردی خودساخته و مفید بار خواهد آورد. (نبوی و زکایی، 1385)

شروع بازی را می توان به گذشته های دور، حتی از بدو پیدایش انسان نسبت داد. در حقیقت بازی جزئی از زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است و در کل تاریخچه بشریت مندرج.

انسان از نظر زیستی نیاز به جنبش و حرکت دارد و بازی جزء مهم این جنبش و حرکت است. انسان برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیاز به تفکر دارد و بازی خمیرمایه تفکر است.

تشکیل اجتماعات اولیه بشری، نحوه و شکل جدیدی از بازی را پدید آورد. بازی های گروهی به صورت بازی های نمایشی از عبارت ارواح و پرستش اشیائ گرفته تا رقص شکار و رقص جنگ، مجموعه ای از راههای برآوردن نیازهای جسمانی و ذهنی افراد را فراهم گرداند.

بازی نیز همسان با سایر پدیده ها ابعاد و جنبه های وسیعی را دربرمی گیرد. گوناگونی این ابعاد باعث شد تا تعریف های زیادی از بازی ارائه گردد. هر یک از تعریف ها برجسته کردن جنبه ای از بازی دیدگاه خاصی ارائه می دهند.

در فرهنگ بزرگ و بستر بازی به صورت های ذیل تعریف شده است.

الف) حرکت ـ جنبش و فعالیت به مثابه حرکت عضلات.

ب) آزادی یا محدوده ای برای حرکت یا جنبش.

ج) فعالیت یا تعریف برای سرگرمی، تفریح یا ورزش. (مهجور، 1383)

میشل و میسون تعریفهای متعددی از بازی گردآورده اند که نسل به نسل بر جای مانده است این تعریفها عبارتند از:

میشل و میسون:

بازی عبارت است از نگرش فکری که می تواند به هر نوع فعالیت انسانی اطلاق شود و به هر کاری تسریع یابد.

شیلر :

صرف بی هدف نیروی بی حد و حصر.

فروبل:

شکوفایی طبیعی جوانه برگهای کودکی.

پیاژه:

بازی اساساً یکی ساختن واقعیت است با خود.

اسپنسر:

رخداد غریزی اعمال زائد به جای اعمال واقعی... فعالیتی برای لذت آنی، بی توجه به بهره ی آجل آن.

لازاروس:

فعالیتی فی نفسه آزاد، بی هدف سرگرم کننده یا تفریحی.

هال:

عادت حرکتی و تداوم روحیات گذشته در زمان حال.

گروس:

تمرینی غریزی و بی هدف از اعمالی که در زندگی آینده نقش اساسی دارند.

ویلیام استرن:

بازی یک غریزه برای رشد و نمو استعدادها بوده و یا تعریف مقدماتی برای اعمال آتی می باشد.

دالس:

شکل غریزی از اظهار وجود و روزنه ای برای گریز هیجان ها. (قائمی، 1363)

کودک از طریق بازی نقاط ضعف و قوت، تمایل به فرمان دادن یا فرمان بردن، تهاجم یا تسلیم و اجتماعی بودن یا منزوی بودن خود را بیان می دارد. کودک در هنگام تعامل با محیط یا افراد از طریق بازی احساسات خصمانه یا دوستانه، افسردگی یا شادی، امیال و ارزوهای درونی و بیرونی خود را بروز می دهد. این حالات نمی توانند به صورتی واحد ابراز کردند، لذا کودک سعی می کند براساس ذوق و علاقه و یا تجربیات خود آنها را به صورتی مناسب و مطلوب ابراز دارد.

انواع گوناگون این فرافکنی ها و درون فکنی ها باعث می شود تا بازی ها به صورتهایی خاص طبقه بندی شوند و از این رو لازم است پیش از قضاوت در مورد هدف کودک از اجرای بازی، به شناخت انواع بازیها اقدام گردد. براساس باورهای نظریه‌پردازان، بازی ها به صورت های متفاوتی تقسیم بندی شده اند، از آن جمله گروس در کتاب بازی انسان، آن را به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم می کند.

1- بازی های جنگی: شامل مسابقات، شکار کردن و رقابت های فکری و جسمانی.

2- بازیهای مهرورزی، عاطفی و احساسی، که از طریق هنر بیان می شوند.

3- بازیهای تقلیدی و نمایشی

4- بازیهای تقلیدی اجتماعی

در تقسیم بندی دیگری گروس بازیهای چهارگانه بالا را به صورت ذیل بیان می دارد:

1- بازیهای حسی و عاطفی

2- بازیهای حرکتی

3- بازی های عقلانی

4- بازی‌های شناختی

5- بازیهای لفظی

هم زمان با افزایش توجه دست اندرکاران آموزش و پرورش به ارزش بازی در شکل گیری همه جانبه قوای ذهنی، جسمی، اجتماعی و شخصیتی کودک انواع زیر به تقسیمات بازی افزوده شده است.

1- بازی های آموزشی ( یادگیری) که خود عبارتند از:

الف ـ بازیهای دستی.

ب ـ بازی بدنی.

ج ـ بازی نمایشی.

د ـ بازیهای سرگرم کننده.

2- بازیهای تخیلی.

3- بازی های نمونه ای.

علت گوناگونی این تقسیم بندی ها براساس باورهای نظریه پردازان و توجه آن ها به برخی از جنبه هایی است که از نظر آنها اهمیت بیشتری دارد. اما در حقیقت بررسی تعریف ها و تقسیم بندی آنها گویای توافقی همگانی در گوناگونی و هدف بازی است.

بازی از ارزش های خاصی برخوردار است و باید مورد توجه والدین و مربیان قرار گیرد. کودک از هنگام تولد تا بزرگسالی رو به رشد و تکامل است. به گفته میلی چامپ بازی به کودک کمک می کند که به یک «انسان» تبدیل شود و برای رسیدن به این مرتبه و کسب ویژگی های شخصیتی مطلوب، باید تعادلی بین بازی و کار کودک برقرار شود. وقتی کودک از بازی کردن خسته شود و می پرسد: حالا چکار کنم؟ هنگام پرداختن به کار فرارسیده است! بازی در حقیقت در رشد و تکامل کودک تأثیر بسزایی دارد و او را هر روز به زندگی شیرین تری نزدیک می کند.

در کتاب روان شناسی بازی احمدوند چنین آمده است که : کودک در خلال بازی به کشف محیط اطراف خود می پردازد و از طریق بازی نخستین گام ها را برای اجتماعی شدن برمی دارد. همکاری و تشریک مساعی با گروه را فرامی گیرد و بر کیفیت تأثیرگذاری بر دیگران و تأثیرپذیری وقوف می یابد.

کودکان از طریق بازی یاد می گیرند که چه طور می توانند مورد پذیرش افراد گروه واقع شوند و به میزان توانایی های لازم برای موفقیت در گروه پی می برند و همچنین بر چگونگی استفاده از توانایی های دیگران برای رفع نیازهای خود آگاه می شوند.

بازی موجب رشد جنبه اجتماعی شخصیت کودک می شود. او در بازی گروهی، ناگزیر به رعایت نکات اجتماعی و قواعد بازی است.

همچنین در پیشرفت رشد فضایل اخلاقی کودکان و نونهالان تأثیر بسزایی دارد، زیرا که کودکان رفتار و ارزشهای اخلاقی را در حین بازی با یکدیگر گرفته و به آن خوی می گیرند. و رفتارهای بد و خوب را در بازی ضمن تجربه از هم تشخیص داده و بدان عمل می کنند.

ارزش های درمانی یکی دیگر از قوانین صحیح تعلیم و تربیت است که می توان به نحو احسن در مواقع مختلف از آن استفاده کرد. مسائل و مشکلات روانی مختلف تربیتی به وسیلة بازی های درمانی کمک بسزایی به کودک می کند تا در آینده بتواند به رفع مشکلات خود از هر جهت موفق شده و به زندگی شیرین و بازی های کودکانة خود ادامه دهد.

احمدوند نیز در کتاب روان شناسی بازی خود در مورد ارزش جسمانی چنین اظهار نظر می کند که: "فعالیت هایی که کودک به عنوان بازی انجام می دهد در پرورش نیروی بدنی و حواس او تأثیر زیادی دارند. کودک می پرد، می دود، از پله ها بالا و پایین می رود، لی‌لی می کند، خم و راست می شود، نشست و برخاست می کند، دوچرخه سواری می کند، اسباب بازی ها را جا به جا می کند، طناب بازی می کند و ... در تمام این فعالیت ها عضلات و اندام های مختلف خود را به کار می گیرد و موجبات تقویت آنها را فراهم می سازد."

از طرف دیگر از نظر حسی و حرکتی می توان گفت که از طریق بازی حس بینایی و شنوایی و لامسه کودک پرورش یافته و چشم و دست او از هماهنگی بیشتر و بهتری برخوردار شده و عضلات انگشتان و دست و پای او ورزیده می شوند. از طریق بازی همچنین، قوه خیال و تصور کودک با سرعت هر چه بیشتر پیشرفت نموده و پرورش می یابد و با توجه به گذشت زمان به اوج خود می رسد. کودک به وسیلة بازی خود را بهتر شناخته و منش او از این طریق پرورش می یابد. کودک در بازی سعی خواهد کرد که قوه خلاقیت و ابتکار خود را به وجود آورد و دنیای شیرین خود را بهتر بشناسد. (نبوی، زکایی، 1385)

ویژگی های خاص بازی و فواید گوناگون آن در ریشه همه جانبه قوی ذهنی، جسمی، شخصیتی و اجتماعی کودک باعث شده تا توجه مقدار زیادی از دست اندرکاران تعلیم و تربیت به چگونگی نقش بازی در امر آموزش کودکان معطوف شود. در این میان می توان از نظریات افلاطون، ارسطو، روسو، خواجه نصرالدین طوسی، امام محمدغزالی و از میان متأخرین از نظریات مونته سوری، فروبل و دکروای یاد کرد.

اما نکته مهم آن که متقدمین اگر چه به ارزش بازی در رشد کودک اشاره کرده اند؛ اما در بسیاری از موارد آن را خارج از زمینه تعلیم و تربیت رسمی کودک محسوب داشته و آن چنان که باید نظریات صریحی در امر استفاده از بازی برای آموزش کودک ارائه نداده اند. متأخرین این قصور را جبران کرده و در نظرات خود با صراحت بیشتری به نقش بازی به عنوان یکی از مطلوب ترین عوامل تعلیم و تربیت اشاره کرده اند. حتی برخی از مربیان استفاده از بازی را به عنوان عمده ترین وسیله آموزش کودک برای یادگیری موضوعات مختلف مورد تأکید قرار داده اند.

بیان مسأله :

محرکی چون بازی بر رشد شناختی،‌عاطفی، اجتماعی و فیزیکی کودک تأثیر بسزایی دارد. کودک هنگام بازی می تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی هایی دارد، دنیا چیست و چگونه خود را باید با محیط هماهنگ کند. به راستی بازی می تواند به کودک اعتماد به نفس دهد، بازی کردن بچه ها راهی است به سوی شکل گیری شخصیتی سالم و مفید برای این که کودک در آینده، زندگی خوب و بالنده ای داشته باشد، فرایند بازی بسیار ضروری است.

یکی از امتیازهای بازی این است که رشد شناختی کودک را گسترش می دهد. برای مثال بازیهای حسی حرکتی درک کودک را از دنیای اطرافش افزایش می دهد. بازیهای جسمی به او کمک می کند تا ناتوانی های خود را بشناسد و آنها را برطرف سازد. بازیهای نمادین، به او اجازه می دهد تا واقعیات را تغییر دهد. ( به حال تعلیق درآورد).

توانایی کودک در بازی نمادین، نشانه نقطه عطفی در رشد شناختی اوست. چرا که به تدریج ذهن او قدرت شکافتن ظاهر واقعیات را نمایان می کند. در تخیلات او خرس عروسکی می تواند ناگهان زنده شود و سخن بگوید.

همانطور که قوه درک کودک قوی تر می شود، بهتر می تواند با استفاده از تخیلاتش به خیالپردازی بپردازد. زمانی می رسد که او قادر است مانند بزرگترها تفکر انتزاعی داشته باشد، در طی بازی، کودک با مفاهیمی چون بزرگ ـ کوچک، بالا ـ پایین، پر یا خالی آشنا می شود و آنها را با وضوح بیشتری درک می کند. بازی تخیلی به کودک کمک می کند تا بفهمد چه چیزی واقعی است و چه چیزی واقعی نیست و چه چیزی با تخیل قابل تغییر و چه چیزی تغییرناپذیر است.

بازی کردن، کودک را قادر می سازد بر بعضی از امور پیرامونش تسلط پیدا کند، و دریابد که نمی تواند کاملاً همه امور را تغییر دهد و همه چیز را دست کاری کند.

هدف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین بازیهای کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهد کودک نرفته دختر و پسر شهر تهران می باشد.

اهمیت موضوع پژوهش:

بازی فعالیتی است که کودک برای پدید آوردن شیء یا رویدادی انجام می دهد تا جایگاه اجتماعی و کاری خود را دریابد. کودک با بازی خود آن چه را که از اعمال بزرگسالان یادگرفته یا در درون خود دارد بیان داشته و سعی می کند تا آن ها را به سطح واقعیت برساند. هر مقدار سطح کوشش او با معیارهای محیط زندگانیش بیشتر هم خوان باشد کودک شادتر و خوشحال تر است و هر مقدار دورتر او ناراحت تر و ناسازگارتر. از این رو هرگاه کودکی چه به طور مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم دریا بر رفتار و کردار او بیشتر به بزرگسالان شبیه است خوشحال تر و شادمان تر خواهد بود و برعکس، به عبارت دیگر می توان گفت، بازی کودکان نشانی است از آرزوی آن ها برای خود بزرگتر شدن.

بازی نه تنها بازدارنده رشد کودک نیست بلکه یکی از مهمترین عوامل هم آهنگی رشد آزاد کودک از لحاظ جسمی، احساسی و ذهنی است. بازی عامل رشد و تکامل، خواست ها و امیال کودک است. بازی کودک را قادر می سازد این خواست ها و امیال را به زندگی روزانه خود وارد ساخته و با شناخت توانایی ها و ویژگی های خود با مسیر آینده زندگی خود آشنا گردد، زیرا هم بستگی زیادی میان بازی و توانایی های کاری یک فرد در آینده موجود است.

از تماشای بازی کودکان می توان دریافت که بازی یک موضوع محرک و تشویق کننده است. بچه ها در اثر بازی به مقدار زیادی از نظر عاطفی ارضا می شوند. هر چند تفاوت های موجود در بازی های کودکان همیشه واضح و روشن نیستند یا به راحتی درک نمی شوند، ولی این احتمال وجود دارد که بتوان کارکردهای متمایزی را که بازی برای کودک دارد تشخیص داد.

فرضیه پژوهش

بین بازیهای کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهد کودک نرفته دختر و پسر شهر تهران تفاوت وجود دارد.

تعریف عملیاتی متغیرها

بازی: بازی عبارت است از حرکت ـ جنبش و فعالیت به مثابه حرکت عضلات، آزادی یا محدوده‌ای برای حرکت یا جنبش، فعالیت یا تمرین برای سرگرمی، تفریح و یا ورزش.

کودک پیش دبستانی مهدکودک رفته: منظور کودکی است که در سن 6 سالگی می باشد و در مدارس عادی مشغول به تحصیل ( آموزش پایه پیش دبستانی) است که از سن 5-2 سالگی به مهد کودک رفته و آموزش دیده است.

کودک پیش دبستانی مهد کودک نرفته: منظور کودکی است که در سن 6 سالگی می باشد و در مدارس عادی مشغول به تحصیل ( آموزش های پایه پیش دبستانی) است و به مهدکودک نرفته است.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه :

بازی کودکان پدیده ای است که، در تمدن و فرهنگ جوامع گوناگون ـ در همة دوران ها ـ اندیشه مردم و متخصصان را به خود معطوف ساخته است. این موضوع اثرات خود را در تاریخ هنر نیز به جای گذاشته است.

در کهن‌ترین تصاویر و نگاره‌های به دست آمده از مصر باستان، ابزارهایی مانند: توپ، عروسک، حیوانات و ارابة کودکان، دیده می شود. در برخی از این تصاویر کودکان نیز حضور دارند. آنها نقاب‌های ویژه‌ای را بر چهرة خود زده اند و به بازی های نمایشی می پردازند این تصاویر بیانگر آن است که، در تمدن های کهن، بازی به عنوان یکی از ضرورت های زندگی کودکان بشمار می آید و بزرگسالان با ساختن اسباب بازی های گوناگون کودکان را به بازی تشویق می کردند.

پیش از پیدایش جوامع صنعتی کودکان در بازی هایی که ویژة بزرگسالان بود شرکت می کردند و زندگی کودکان شباهت بسیاری با زندگی بزرگسالان داشت. اما به هنگام شکل گیری جوامع صنعتی، پیوند کودکان و بزرگسالان دچار خدشه شد هر کدام زندگی متفاوتی را آغاز کردند و این مسئله، زمینه ی پیدایش تحقیقات دامنه داری را، در پیرامون اهمیت بازی کودکان برای پژوهشگران فراهم آورد.

به هنگام بازی با کودک می توان، فعالیت هایی را که کودک دوست دارد، شناخت، زیرا بازی طبیعی ترین روش آموزش کودکان است. کودک در هنگام بازی، آموزش می بیند، دنیای تازه ای را کشف می کند، به خاصیت اشیاء پی می برد، رفتار بزرگسالان را تقلید می کند، جهان اطراف خود را می شناسد و به افکار خود انسجام می بخشد. بازی حس کنجکاوی کودک را تحریک می کند و به او نکات تازه ای را می آموزد. کودکان در هنگام بازی تجارب بسیاری را به دست می آورند و بسیاری از مسائل و پدیده های طبیعی را در می یابند(انگجی و عسگری ، 1385)

نوع فایل: word

سایز : 211 KB

تعداد صفحه:240خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:41

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه


فصل اول

سازمان اصلی گزارش

فصل اول

(الف ) مقدمه

« به نام آنکه هر چه هست و نیست همه در گه قدرت اوست »

دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود ، خدا با بنده هایش مهربانتر بود ، وز آن بیچاره مردم یاد می فرمود ، دلم می خواست خدا از بارگاه خویش ، زنجیر گران می آویخت ، تا بیچاره گان خدای را در پای آن دیوار ، به درد خویش آگاه می ساختند ، مگو این آرزو خام است ، مگو روح بشر همواره سرگردان وناکام است اگر این آسمان درهم نمی ریزد ، و گر این کهکشان از هم نمی پاشد ، بیا تا ما :

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم زشادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم «باباطاهر »

علاقه وافر به کودکان توجه به دنیای زیبا و شگرف آنان ، اهمیت به خواسته ها و آرزوها و هدف هایشان و همچنین موانع و مشکلاتی که سد راه این خواسته ها بوده و باعث می گردد برخی از این فرشته های مهربان خشم آلود وعصیانگر و برخی غمناک ، گوشه گیر و در خود فرو رفته باشند ، افزون بر آن ، عدم آگاهی والدین و مربیان درباره علل این تغییرات رفتاری در کودکان و چگونگی مقابله و برخورد با آنان برای بر طرف نمودن و کاهش اینچنین رفتارهایی ، همه و همه ، محقق را بر آن داشت تا به تحقیق د رزمینه « بررسی تأثیر ناکامی در میزان پر خاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر ( مقطع ابتدایی ) بپردازد . تا شاید به این طریق بتوان گام کوچکی درجهت شناخت برخی از عوامل بر انگیزنده رفتارهای پرخاشگرانه و ارائه راه حل ها و توصیه هایی د راین رابطه به والدین و مربیان ، بر داشت و راه را برای تحقیقات وسیع تر در آینده هموار نمود ».

مسلم است که انجام این تحقیقات راهنمایی اندیشمندان و صاحبنظران و محققین گرامی را می طلبد که با بیان نقطه نظرهای عالمانه خود ، کاستی ها را جبران نموده و معایب را برطرف نمایند . امید است محقق را در پیمودن ره بی انتهای علم راهبر باشید . « انشاءالله»

با تشکر فراوان

(ب)طرح مسئله

موضوع این تحقیق :

« بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »

بنابر این با طرح سؤالات زیر مسئله این تحقیق را مطرح می سازیم :

1- آیا ناکامی در پرخاشگری تأثیر دارد ؟

2- آیا تأثیر ناکامی در پرخاشگری دختران و پسران دانش آموز یکسان است ؟

3- دختران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟

4- پسران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟

5- آیا عکس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز ، در برابر عوامل ناکام کننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟

6- آیا عکس العمل های پرخاشگرانه پسران دانش آ”موز در برابر عوامل ناکام کننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟

(پ) هدف تحقیق

هدف این تحقیق دارای دو جنبه بنیادی و کاربردی می باشد ، بنابراین با توجه به این هدف دو جنبه ، اهداف تحقیق مطرح می شود :

1-) جنبه بنیادی : بررسی دیدگاه روانکاری و بخصوص نظریه زیگموند فروید در مورد ناکامی بعنوان عامل برانگیزنده پرخاشگری است .

« ناکام ماندن تلاشهای فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری شده و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صدمه زدن به فرد به شی موجد ناکامی بر می انگیزد و بروز پرخاشگری باعث کاهش این سائق شده و در پاسخ به ناکامی پرخاشگری یک پاسخ غالب است .» (هلیگارد ، اتکینسون 1985).

2) جنبه کاربردی : بررسی پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ناکامی بعنوان علتی برای آن که بدین منظور ، آزمون مصّور ناکامی روزتر وایگ در کودکان مقطع ابتدایی بکار می رود .

ارائه راهبردها وتوصیه هایی به اولیاء دانش آموزان در زمینه برخی از علل رفتارهای پرخاشگرانه دانش آ”موزان و چگونگی مقابله و برخورد با آنها به منظور اصلاح رفتار آنان در جهت تخفیف رفتارهای پرخاشگرانه .


(ت ) فرضیه تحقیق

با توجه به اینکه : ناکامی به عنوان یکی از عوامل بر انگیزنده پرخاشگری ، موجب عکس العملهای پرخاشگرانه متفاوت در بین دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی می شود . چند فرضیه به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

1) عوامل ناکام کننده در دختران دانش آ‎موز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عکس العملهای پرخاشگرانه درونی می شود .

2) عکس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز مقطع ابتدایی در جهت تسلط و بقای مانع است .

3) عوامل ناکام کننده در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عکس العمل های پرخاشگرانه بیرونی می شود .

4) عکس العمل های پرخاشگرانه در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، در جهت دفاع از خود می باشد .

شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ :

-آزمون دارای پاسخ نامه است ، که شامل بیست و چهار شماره برای ثبت پاسخها در موقعیت های بیست و چهار گانه می باشد . اگر آزمون به صورت انفرادی مورد استفاده قرا ربگیرد ، در ستون مقابل هر پاسخ رفتار آزمایش شونده ثبت می گردد ، سپس کدی را که برای هر آزمون تشخیص داده شده ، را در ستون چپ ثبت می نماید .

- گزارشنامه آزمون : در گزارشنامه آزمون ، نمراتی هست که از ترکیب شدن نمرات عامل ناکامی حاصل می شوند . این نمرات معرف خصیصه های عمومی فرد است . و ما آنهارا به منزله عوامل قطعی و نمایش دهنده رفتار ثابت او می دانیم و مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهیم .

(روزنزوایگ 1974) مواردی که در گزارشنامه وجود دارد عبارت است از :

1- تطابق با گروه ( G.C.R)[1]این مفهوم نشانگر انطباق پاسخهای آزمایش شونده با حد متوسط پاسخهای جمعیتی است . که او را در آن قرار دارد . در آزمون روزنزوایگ مانند سایر آزمونهای برونفکنی نتیجه نشانگر خیلی بالا نیست ، بلکه مهمترین نتیجه از آن کسی است که با نتایج حد متوسط گروه عادی مورد مطالعه منطبق باشد .

نمرات انطباق با گروه ( G.C.R)است برای مشخص کردن ناسازگاری احتمالی فرد یا گروه است ویابه عبارت دیگر به این نمره خوب ویاد بدسازگاری آزمایش شونده را متمایز می کند ، برای این منظور نتایج تحقیقی که درباره عادات اجتماعی و سازگاری کودکان انجام شده نقل می شود :

( روزنزوایگ 1962)

-گروه اول : سازگاری مطلوب دارند ، روابط اجتماعی خوب ، دوستانش آنان را به خوبی می پذیرند ، تمایل پرخاشگرانه به دستور دادن ویا فرمان دادن به دیگران را ندارد .

- گروه دوم : سازگاری مطلوب دارند ، نا پر خاشگرانه اند ، دوستانشان آنها را به خوبی پذیرفته ولی نقش فرمان دادن و تسلط طلبانه دارند .

- گروه سوم : ترسو، خجالتی و جزء کسانی هستند که می خواهند وسیله گروه مورد قبول قرار بگیرند ، ولی به علت عدم اطمینان با دیگران روابطی مطبوع و متغیر دارند .

- گروه چهارم : پرخاشگر و ویران کننده اند . شامل آنهایی است که سازگاری اجتماعی ضعیفی دارند ، خصومت خود را نسبت به دیگران با نیش خند و گاهی با حمله بدنی نشان می دهند

- گروه پنجم : غیر اجتماعی در خود فرو رفته اند ، شامل آنهایی است که علاقه کمی به روابط اجتماعی دارند و ترجیج می دهند که مطالعه و بازی را به تنهایی انجام دهند .

- نتایج با توجه به عوامل تجزیه و تحلیل آزمون برای گروههای پنجگانه به شرح زیر است .

- گروه اول : نمره (O- D),( E-A) پایین است و نمره ( E –D),(I –A)بالا است ونمره( N –P),(M-A) ضعیف است .

- گروه دوم نمره( E-D),(E-A) بالا است و نمره(..),(I,-A) پایین است ونمره ( N-P)(M-A)پایین است .

- گروه سوم نمره( E-D),(E-A)( پایین است نمره( O-D),(I-A) بالا است و نمره (N-P),(M-A)بالااست .

- گروه چهارم نمره ( E-D),(N-P),(I-A)قوی است نمره(I,-A) (..) پایین است و نمره(M-A).. …بالااست .

- گروه پنجم نمره E-A) )پایین است نمره ),(I-A)خیلی بالا است و نمره( N-P)(M- A) خیلی بالا است .

2- انگارها[2] صورتهای تازه ای هستند که به ارقام تابلو نیمرخها داده می شود ، انگارها ، تسلط عوامل « یا نحو پاسخ دادن » را در گزارشنامه آزمایش شونده ، خلاصه می کند ، عواملی که تسلط دارند هم از لحاظ « جهت » و هم ازلحاظ مقوله ای که در آن قرا ردارند متمایز می نماید .

الف ) انگاره یک : نحوه تسلط جهت پاسخ ها است بدون در نظر گرفتن مقوله آن بدین ترتیب که نمرات( M-A),(I-A),(E-A) را برحسب فراوانی تصاعدی ردیف می کند و رابطه مبنی آنها را با علامت ( کوچکتر ) (بزرگتر) و یا (مساوی =) مشخص می کند . ( مخصوص بزرگسالان و نوجوانان )

ب ) انگاره کلی کلاسیک : برای تعین این انگاره سه تا یازده عاملی را که زمینه ساز پاسخ ها هستند با توجه به نمره خا م آنها و با توجه به اینکه بیشترین نمره را آورده باشند انتخاب می کنیم و رابطه نسبی آنها را با علائم یاد شده مشخص می نمایم ، بدین ترتیب پاسخ ها را که بیشتر از همه بروز می کند ، متمایز می نمایم ( کرامر 1970) ( مخصوص کودکان و نوجوانان و بزرگسالان)

ج) انگاره من برتر : برای تعین این انگاره عاملهای(E),(I) را با سایر عوامل نمره گذاری مقایسه کرده برای اینکه نحوه پاسخهای آزمایش شونده را در موقعیتهای که در برابر امتناع « من برتر » قرا ر می گیرد ، نشان می دهد و پاسخهای بدست آمده به ما این امکان را می دهد که درجه مسئولیت پذیری آزمایش شونده را سنجیده این کار را در مقایسه با پاسخهای که در آن اعتراض و انتقاد را می پذیرد و یا آن را متوجه دیگران می کند ، انجام می دهیم . ( روزنزوایگ 1963)

3- گرایشها :[3] گرایش نشان می دهد که عکس العملهای آزمایش شونده چگونه از یک جهت به جهت دیگر به طور معنی دار تغییر می کند .و تغییراتی از این نوع مهم است زیرا رویه آزمایش شونده را در برابر عکس العملهای خود نشان می دهد .
خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 >>