X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:30

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

عنوان : بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380-1377 .

مقدمه :

تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد .

سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱.

از آنجا که کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشکل بیکاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی کنم که آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده کنیم یا تنها با یک دید کوتاه مدت به فکر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم .1 . علی قلی پور ، بررسی سیاست های تقسیم سود بر ….، تحقیقات مالی ، ش 9 و 10 ، زمستان 74 و بهار 75 ، صفحه 85 .

فصل اول : طرح تحقیق

1-1) تشریح و بیان موضوع :

منابع تأمین مالی شرکت به 2 بخش داخلی ( اندوخته ها و سود انباشته ،ذخایر استهلاک ،کاهش دارایی جاری و فروش دارایی ثابت ) و منابع خارجی ( اخذ وام ، صدور سهام ممتاز و عادی جدید ) تقسیم می شود که مدیران مالی بایستی با انجام بررسی و تجزیه و تحلیل لازم منبعی را انتخاب نمایند که اولاً از هزینه کمتری برخوردار باشد و ثانیاً در بکارگیری و استفاده از وجوه تأمین شده منطق اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد۱.

از آنجا که سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تأمین مالی بلند مدت
برای شرکت ها بوده است و در سال های اخیر ،شرکت های بزرگ صنعتی برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند۲و نه از انتشار سهام جدید .

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین افزایش درصد سود انباشته شرکت ها و درصد افزایش بازده عملیاتی شرکت (EBIT) در سال بعد بوده است تا در صورت مثبت بودن این رابطه ،شرکت ها را به افزایش سود انباشته خود ،تشویق کرده و در صورت منفی بودن آن دلیل آن را یافته و راهکارهایی ارائه دهد .

2-1) اهمیت موضوع :
اگرچه تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود ،اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد .دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد انتفاعی استفاده کند لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .مثلاً چنانچه از اعتبار ،

1 . حسین صفرزاده ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسی اثر انتشار مجدد سهام عادی بر بازده ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1379 ، صفحه 3 .

2 . این مورد مربوط به شرکت های ایرانی نیست .

استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطاء کنندگان وام ،اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد .

استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام ممتاز را در آینده ایجاب می کند . تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی نیز مستلزم پرداخت سود سهام به سهامداران سابق و سهامداران جدید در آینده خواهد بود با توجه به مزایای ذکر شده این تحقیق به دنبال این موضوع بوده است که آیا شرکت های ایرانی از این منبع مالی به درستی استفاده کرده اند یا خیر۱.

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع :

روند تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در چند سال اخیر گویای این واقعیت است که این شرکت ها گرایش فراوانی به انتشار سهام عادی به عنوان روشی جهت به دست آوردن سرمایه لازم به منظور اجرای طرح های توسعه و یا حتی جبران کمبود نیازهای مالی کوتاه مدت خود داشته اند ۲. با توجه به مطالب و دلایل ذکر شده در قسمت های قبل و از آنجا که انتشار سهم جدید مشکلات و مسائل مربوط به خود را دارد ،به نظر محقق استفاده از روش سود انباشته اقتصادی تر خواهد بود و در همین راستا این تحقیق به منظور بررسی تأثیر افزایش سود شرکت ها بر درصد افزایشEBIT آن ها در سال بعد انجام شد .

بطور کلی می توان از 4 شیوه برای پرداخت سود استفاده کرد :

الف- خط مشی تقسیم سـود ثابت : در این روش مبلغ ثابـتی سود به هر سهـم در

سال تعلق می گیرد .

ب- خط مشی تقسیم سود متغیر : در این روش سود ثابت است ولی از آنجا که سود از سالی به سال بعد در نوسان است .مبلغ سود هر سهم دچار نوسان خواهد شد .

ج- تقسیم سود ثابت و متغیر : این روش ترکـیبی از دو روش قبل است و مزایای هر دو را نیز دارا می باشد .در این روش درصد ثابتی سود نسبت به ارزش اسمی اعلام می شود ،علاوه بر این در موقع تسهیم سود بر حسب آنکه چه مبلغ از سود تقسیم نشده باقی می ماند ،تصمیم به تسهیم سود اضافه می گیرد .

د- خط مشی تقسیم سود باقیمانده : در این روش اگر هزینه پروژه های جدید از جریانات نقدی ورودی به شرکت کمتر باشد تفاوت به عنوان سود پرداخت خواهد ش1 . همان منبع ، صفحه 92 .

فصل سوم : روش تحقیق

1-3) روش تحقیق :

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و در آن برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شده است ،تا وجود رابطه ،نوع و میزان رابطه بین متغیرهای موجود در تحقیق مشخص شود .

2-3) قلمروی تحقیق :

الف- قلمروی موضوعی تحقیق : در این تحقیق رابطه بین درصد افزایش سود انباشته بر درصد افزایش سود عملیاتی سال آینده شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است .

ب- قلمرو زمانی تحقیق : قلمروی زمانی تحقیق از سال 1377 تا سال 1380 می باشد و علت انتخاب آن ،زیرا جدیدترین اطلاعات مربوط به این سال ها می- باشد .

ج- قلمروی مکانی تحقیق : چارچوب مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .

فهرست مطالب :عنوان صفحه

ü تقدیر و تشکر........................................................................................... 1

ü فهرست مطالب...................................................................................... 2

ü فهرست جداول و نمودارها...................................................................... 4

ü مقدمه..................................................................................................... 5

ü فصل اول : طرح تحقیق........................................................................... 6

1-1) تشریح و بیان موضوع........................................................................... 6

2-1) اهمیت موضوع..................................................................................... 6

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع............................................................... 7

4-1) فرضیات تحقیق..................................................................................... 7

5-1) روش تحقیق.......................................................................................... 8

6-1) قلمرو تحقیق......................................................................................... 8

7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی...................................................... 8

8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق..................................... 9

9-1) مشکلات و موانع تحقیق..................................................................... 9

ü فصل دوم : ادبیات موضوع.................................................................... 10

1-2) بورس اوراق بهادار................................................................................ 10

1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار............................................................. 10

2-1-2) تاریخچه بورس در جهان.................................................................. 10

3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران........................................................... 11

4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار

تهران و مشهد.............................................................................................. 15

2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی...................................................... 15

1-2-2) استقراض....................................................................................... 16

2-2-2) سهام ممتاز................................................................................... 16

3-2-2) سهام عادی.................................................................................... 16
عنوان صفحه

4-2-2) سود انباشته.................................................................................. 17

3-2) هزینه سرمایه........................................................................................ 17

1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه.................................................................... 17

2-3-2) هزینه بدهی ها............................................................................... 18

3-3-2) هزینه سهام ممتاز......................................................................... 18

4-3-2) هزینه سهام عادی.......................................................................... 18

5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته............................................ 19

6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه........................................ 20

4-2) خط مشی تقسیم سود.......................................................................... 20

1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود...................................................... 20

2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود............................................ 20

3-4-2) روش های تقسیم سود.................................................................. 22

ü فصل سوم : روش های تحقیق................................................................ 23

1-3) روش تحقیق.......................................................................................... 23

2-3) قلمرو تحقیق......................................................................................... 23

3-3) جامعه آماری....................................................................................... 23

4-3) نمونه آماری......................................................................................... 23

5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق......................................... 24

1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون........................................................ 24

2-5-3) آزمون معنی دار بودن r .............................................................. 25

6-3) روش های جمع آوری اطلاعات............................................................. 26

ü فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها....................... 27

ü فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها.................................................... 30

ü فهرست منابع......................................................................................... 35

فهرست جداول و نمودارها :
عنوان صفحه

ü جدول 1 : جدول ارزش جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در

بورس های جهان............................................................................................. 13

ü جدول 2 :جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان

در 3 ماهه اول سال 95................................................................................ 14

ü نمودار 1 : نمودار انواع رابطه متغیرهای x و y با یکدیگر.................. 24

ü جدول 3 : جدول رگرسیون صنعت ماشین آلات...................................... 31

ü نمودار 2 : نمودار خط رگرسیون صنعت ماشین آلات............................. 32

ü جدول 4 : جدول رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری......................... 33

ü نمودار 3 : نمودار خط رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری................ 34

ü جدول 5 : جدول پرداخت سود نقدی به سهامداران در

برخی از کشورها............................................................................................. 30خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:17

پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه

پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه

•یکی از مباحث مهم در مدیریت مالی اندازه گیری و کاربرد هزینه سرمایه شرکت می باشد که معمولاً در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و هم چنین راههای مختلف تامین مالی به عنوان اصل مهم تلقی می شود.

•برای محاسبه سرمایه شرکت ابتدا بایستی راههای مختلف کسب مانع مالی را بشناسیم .

تامین مالی به اشکال مختلف صورت می پذیرد :

. استقراض

. صدور سهام

. انباشت کردن سود شرکت

اما به طور کلی 2 نوع است :

کوتاه مدت

- بلند مدت

استقراض از بانک در قالب وام های بانکی

انتشار اوراض قرضه

انتشار سهام ممتاز

انتشار سهام عادی جدید

سود انباشتهخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:20

بانک ایمیل وکلای مشهد به همراه اسامی و 100 درصد فعال

این بانک ایمیل شخصی و کمیاب
تفکیک شده
به همراه اسامی صاحب هر ایمیل
100 درصد فعال
تنها به قیمت 11000 تومان


توجه:این مجموعه از هیچ جا کپی نشده و تماما توسط سایت و تیم ما تهیه شده است.
خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:20

بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو

بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو

به منظور بررسی اثر محلول­پاشی نانوذرات آهن و روی بر عملکردو درصد پروتئین گیاه ماش (Vigna radiate L.)رقمپرتوآزمایشی بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در کرت هایی به ابعاد 4×5 متر یا20 متر مربع درسال 1391در منطقه چرام انجام شدفاکتورهای آزمایش شامل4سطح نانوذرات اکسیدآهن (ppm750،500 ،250،0)ونانوذرات اکسیدروی سه سطح (ppm 0،20،50)بود .محلول پاشی در دو مرحله ساقه دهی وگل دهی صورت گرفت ومراقبت های لازم در طول دوران داشت بعمل آمد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محلول­پاشی آهن بر تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه وعملکرد اقتصادی و میزان پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیکی، تعدادگره در ساقه اصلی در سطح احتمال1 % معنی دارشد وبر ارتفاع بوته درسطح 5 % معنی دار گردید. محلول پاشی با سطوح مختلف روی برعملکرد بیولوژی، تعداد دانه درغلاف، وزن هزاردانه ومیزان پروتئین در سطح 1 % معنی دار و ارتفاع بوته وتعداد غلاف در بوته در سطح 5 % معنی دار گردیدند و برتعداد گره اثر معنی داری مشاهده نگردید. اثر متقابل سطوح مختلف نانو اکسید آهن و روی بر عملکرد بیولوژیکی، تعداد غلاف در بوته وعملکرد اقتصادی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده وبر ارتفاع بوته وتعداد دانه درغلاف در سطح 5 % معنی دار گردیدند و میزان پروتئین، تعدا گره درساقه و وزن هزار دانه تأثیر معنی داری نداشت. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار Fe3 Zn2و کمترین عملکردمربوط به تیمار Fe0 Zn0 داشت. از لحاظ میزان پروتئین تیمار Fe500 Zn50 بیشترین میزان و تیمار Fe0 Zn20کمترین میزان را داشتند.

کلمات کلیدی:محلول پاشی، نانوذرات آهن و روی، عملکرد، درصد پروتئین، ماش

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

1-1- اهمیت و خواص حبوبات

1-1-1-محتویات دانه ماش شامل

1-2- تاریخچه و پیدایش ماش

1-3-فیزیولوژی ماش

1-4 -منشا و پراکندگی جغرافیایی ماش

1 -5- سطح زیرکشت و میزان تولید ماش درجهان

1-6- خصوصیات مورفولوژیکی ماش

1-7- سازگاری ماش

1-8- خصوصیات رشد

1-9- خصوصیات جوانه زنی

1-10- مشخصات اکولوژیکی و زراعی ماش

1-11- رطوبت

1-12- درجه حرارت

1-13- فتوپریود (طول روز)

1-14- عرض جغرافیایی

1-15- نیاز کودی

1-16-تناوب زراعی

1-17- عملکرد

1-18- عملیات زراعی

1-18-1 -تاریخ کاشت

1-18-2-روش کاشت و میزان بذر

1-18-3- تراکم و الگوی کاشت

1-18-4 –داشت

1-18- 5 -آفات و بیماریها

1-18-6- علف های هرز

1-18-7-برداشت

1-19- سطح زیر کشت ماش در ایران

1-20-ارقام ماش در ایران

فصل دوم: بررسی منابع

2- بررسی منابع

مروری بر تحقیقات انجام گرفته

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مشخصات طرح آزمایشی

3-2- فاکتورهای آزمایش

3-3- تیمارهای آزمایش

3-3-1- زمان و محل اجرای آزمایش

3-4- خصوصیات اقلیمی منطقه چرام

3-5- مشخصات خاک محل

3-6- آماده سازی زمین و کاشت

3-7- عملیات داشت

3-8- عملیات برداشت

3-9- اندازه گیری صفات

3-9-1-عملکرد اقتصادی

3-9-2- عملکرد بیولوژی

3-9-3- وزن هزار دانه

3-9-4- تعیین در صد پروتئین

3-9-5- تعیین ارتفاع بوته

3-9-6- تعداد بذر در غلاف

3-9-7- تعداد گره در ساقه اصلی

3-9-8- تعداد غلاف در بوته

3-10- تجزیه های آماری

فصل چهارم: نتیجه گیری و بحث

4-نتایج و بحث

4 -1- اثر تیمارها بر ارتفاع بوته

4– 1 – 1 - اثر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر ارتفاع در بوته

4 – 1 – 2 - اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر ارتفاع بوته

4 – 1 – 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر ارتفاع بوته

4 -2- اثر تیمارها برتعداد غلاف در بوته

4-2-1 اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد غلاف در بوته

4-2-2- اثر سطوح مختلف روی بر تعداد غلاف در بوته

4 – 2– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد غلاف بوته

4 -3- اثر تیمارها برتعداد دانه در غلاف

4-3-1 -اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد دانه در غلاف

4-3-2-اثر سطوح مختلف نانواکسیدروی بر تعداد دانه در غلاف

4 –3– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد دانه در غلاف

4 -4- اثر تیمارها بر عملکرد بیولوژیکی

4-4-1- اثر سطوح مختلف نانواکسید آهن بر عملکرد بیولوژیکی

4-4-2- اثر سطوح مختلف نانواکسید روی بر عملکرد بیولوژیکی

4 –4– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بر بیولوژیکی بوته

4 -5- اثر تیمارها بر بر وزن هزار دانه

4-5-1- اثر سطوح مختلف آهن بر وزن هزار دانه

4-5-2- اثر سطوح مختلف روی بر وزن هزار دانه

4 –5– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی بروزن هزار

4 -6- اثر تیمارها بر تعداد گره در بوته

4-6-1-اثر سطوح مختلف آهن بر تعداد گره در بوته

4-6-2-اثر سطوح مختلف روی بر تعداد گره در بوته

4 –6– 3 - اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برتعداد گره درساقه

4 -7- اثر تیمارها بر عملکرد دانه در متر مربع

4-7-1-اثر سطوح مختلف آهن بر عملکرد دانه در متر مربع

4-7-2-اثر سطوح مختلف روی بر عملکرد اقتصادی

4-7-3- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برعملکرد دانه در متر مربع

4-7-4- اثر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین

4 –7– 5- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید روی برمیزان پروتئین

4-8-6- اثر متقابل سطوح مختلف نانواکسید آهن و روی برمیزان پروتئین

4-8-آنالیز واریانس یک طرفه متغییر در سطوح مختلف نانواکسید آهن وروی

4-9- نتیجه گیری

4-10- پیشنهادات

فصل پنجم : منابع

5- فهرست منابع

فهرست جدول ها

عنوان

جدول 1-1 سطح زیر کشت، میزان تولید وعملکرد ماش سبز در دنیا و نیز چند کشور آسیایی (فائو 2008)

جدول 1- 2-تناوب ماش با سایر نباتات زراعی مختلف در ایران و آمریکا

جدول1-3-سطح زیر کشت و مقدار تولید ماش بر حسب استان( آمارنامه کشاورزی 1386)

جدول3-1 آنالیز مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

جدول4- 1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته، وزن بوته، غلاف در بوته و دانه در غلاف

جدول4-2- مقایسه میانگین دانکن متغیرهای مختلف در سطوح مختلف آهن و روی

جدول4-3-نتایج آنالیز واریانس یکطرفه (Anova) متغیر مختلف در سطوح مختلف آهن وروی

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار 3-1- نقشه اجرای طرح

نمودار 4-1- اثر سطوح تیمار نانواکسیدآهن بر ارتفاع گیاه

نمودار 4-2- اثر سطوح تیمار نانواکسیدروی بر ارتفاع گیاه

نمودار 4-3- مقایسه متقابل سطوح روی و آهن بر میزان ارتفاع

نمودار 4-4- اثر سطوح تیمار نانواکسید آهن بر تعداد غلاف در بوته

تیمار نمودار 4-5- اثر سطوح نانواکسید روی بر تعداد غلاف در بوته

نمودار 4-6- مقایسه اثر سطوح نانواکسید روی و آهن بر تعداد غلاف در بوته

نمودار4-7- تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد دانه در غلاف

نمودار 4-8- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد دانه در غلاف

نمودار 4-9- مقایسه اثرمتقابل سطوح روی و آهن بر تعداد دانه در غلاف

نمودار 4-10-تاثیر سطوح مختلف آهن بر عملکردبیولوژیکی بوته

نمودار 4-11- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکردبیولوزیکی بوته

نمودار 4-12- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن بوته

نمودار 4-13-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر وزن هزار دانه

نمودار 4-14- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر وزن هزار دانه

نمودار 4-15- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر وزن هزار دانه

نمودار4-16-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر تعداد گره در بوته و ساقه اصلی

نمودار 4-17- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر تعداد گره بوته در ساقه اصلی

نمودار 4-18- مقایسه اثر سطوح نانو اکسید روی و آهن بر تعداد گره در بوته

نمودار 4-19-تاثیر سطوح مختلف نانو اکسید آهن بر عملکرد اقتصادی

نمودار 4-20- اثر سطوح مختلف نانو اکسید روی بر عملکرد دانه

نمودار 4-21- مقایسه اثر سطوح روی و آهن بر عملکرد اقتصادی

نمودار 4-22- تاثیر سطوح مختلف آهن بر میزان پروتئین

نمودار 4-23- اثر سطوح مختلف سولفات روی بر میزان پروتئین

نمودار 4-24- مقایسه اثرات متقابل سطوح نانو اکسید آهن و روی بر پروتئینخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:31

رابطه‌ بین شیوه‌ های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

رابطه‌ بین شیوه‌ های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه


چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است.

پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 02:15

محاسبه درصد سود شرکت ها

محاسبه درصد سود شرکت ها


درآمد شرکتهای کوچکتر کمتر احتمال دارد که قابل پیش بینی و قابل انتظار باشند. بنابراین منتشر کردن اطلاعات ارزش مناسبتی بالاتری را به طور قابل مقایسه آماده خواهد کرد. در طول این بررسی ، نتیجه قابل اهمیت طوری که یک شرکت بر ارتباط شمول تمامی درآمدها موثر است وقتی که درآمدهای عملیاتی (مازاد نادرست) طبق چنین رفتاری ارائه داده می شود.
نتایج برگشتی از جدول 5.7 ، دوره کارکردی کوتاه و بلند را با ارتباط بازگشت درآمدها ثابت می کند. در دوره ی کوتاه مدت ، اثر یک توانایی قطعی با یک یا دو سال فاصله به شرط اینکه % 5/2 قدرت متوسط توضیحی برای شرکتهای در سطح پایین و % 17 برای شرکتهای سطح بالا ثابت می شود.
این برابری می کند با نظریه ایکه سرمایه دارای با ریسک بالای (به عنوان نماینده نفوذ مالی) شرکتها پاسخی بر اطلاعات درآمدها تکیه می کنند نسبت به شرکتهایی با ریسک پایین تر، در نتیجه امکان دوره های بی ثبات در چنین شرکتهایی وجود دارد.
نتایجی با روزنه ها و بخشهای زیاد، بر زمان زیاد ارتباط ارزشمند درآمدها برای اینکه توانایی کم و زیاد شرکتها به ترتیب به متوسط % 32 و % 43 بهبود یابد، دلالت می کند.
دلالت بر افزایش میزان توانایی در مدت زمان بالا جزئی موقتی است و تفاوت زمانی باعث شکست در کار است . این پیشنهاد می شود که اطلاعات درآمدی از سیر بلند مدت شرکتهایی با ریسک پایین مهم تر است . در دوره های جریانهای مازاد درآمد بار دیگر شواهد کم برای اثر توانایی و نفوذ با ارتباط شمول تمامی درآمدها پیشنهاد می شود.
تماس و برخورد اندازه بخشهای گزارش رسمی
نتایج برگشت مدلهای 18- 5 و 17- 5 و 16-5 در جدول 8-5 به نمایش گذاشته شده. نتایج برای مدل 16-5 همانند مدل 508 است و یک رابطه ی مثبت بین زمان (به عنوان و سطح برگشتی) و قدرت توضیحی حسابداری درآمد برای گزارش رسمی است. مدلهای برگشتی 17- 5 و 18-5 ، 3 ماه و 6 ماه درخواست عقب افتادن برای تقدم و تاخر قیمتهای گزارش می کنند، و هر دو نسبت ساده ی زودگذر داخلی بین درآمدها و گزارشها که شبیه معادله 16 – 5 می باشد را شرح می دهند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: محاسبه، درصد، شرکت، ها
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 06:33

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه

مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای دو فایل word و پاورپوینت   فایل word : 27 صفحه فایل پاورپوینت : 15 اسلاید   کد محصول : 210 ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 12:38

راهکار عملی و کاربردی 100 درصد تضمینی برای عضویت در بیمه تامین اجتماعی حتی برای بیکاران و دانشجویان

بیمه تامین اجتماعی شامل حال بیکاران موقت که حتی 1 روز هم سابقه بیمه بازنشستگی ندارند آیا در حال حاضر موقتا بیکاری و دنبال راهی میگردی تا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیری ؟ آیا موقتا در جایی مشغول به کار هستی ولی بیمه ای برات رد نمیکنن و مهارت و توانایی هایی داری اما خبر نداری و نمیدونی که چطور میشه با استفاده ازاونها خودتو بیمه کنی ؟ آیا حتی 1 روز هم سابقه بیمه نداری اما میخوای بیمه تامین اجتماعی شامل حالت بشه ؟ آیا ازدواج کردی ومیخوای همسر و فرزندانت رو هم با این روش بیمه کنی ؟ آیا سن تو سال به سال داره بالا میره و حتی 1 روز هم سابقه کار برای بازنشستگی نداری ؟ آیا همسر و فرزندانت ازت انتظار دارن تا تحت حمایت بیمه تامین اجنماعی باشن ؟ آیا از هزینه های سنگین درمانی داندان پزشکی ، چشم پزشکی ، جراحی ، زایمان و ...  خسته شدی و میخوای تمام هزینه های درمانی خودت و خانو ...ادامه مطلب
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 17:34

تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه درآوری

موضوع :  تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه درآوری رشته : علوم دامی  (فایل word قابل ویرایش ) تعداد صفحات :9   مقدمه تخم مرغ های بزرگتر جنین های بزرگتری نسبت به تخم مرغ های کوچک دارند یک گرم تفاوت وزن تخم مرغ منجر به ایجاد 10 گرم اختلاف وزن در 56 روزگی می شود همبستگی بین وزن تخم مرغ و جوجه وجود دارد تخم مرغهای حاصله از مادران گوشتی به دلیل وزن کم تخم مرغ درابتدای تولید جوجه هایی با وزن پایین تولید می کنند همچنین نتایج ازمایشات مختلف نشان می دهد که تخم مرغ های حاصله از گله های مادر مسن تر سنگین تر هستند و لذا دارای در صد بیشتری زرده می باشند مشابه با آن نسبت بیشتری آلبومین و پوسته درمقایسه با تخم مرغ های حاصله از گله های مادر جوان داشتند.   فهرست مطالب - مقدمه -تزریق اسیــد آمیــنه به تخم مــرغ - آزمایش اول - آزمایش دوم - جدول 1 ...ادامه مطلب
شنبه 27 شهریور 1395 ساعت 12:19

ششم دبستان - 90 نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم ریاضی ششم دبستان - نسبت ، تناسب و درصد

                    90 نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم   نسبت ، تناسب و درصد 17 صفحه         ...ادامه مطلب
1 2 >>