X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:39

بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان

بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان

چکیده

سل (tuberculosis) یکی از کهن ترین بیماری های شناخته شده در انسان است که توسط باکتری از خانوادة مایکوباکتریوم توبرکلوز به نام مایکوباکتریوم توبر کلوزیس ایجاد می شود. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یک باکتری میله ایی شکل است فاقد اسپور، باریک، هوازی به اندازة ۳× ۵/۰ میکرومتر و حاوی یک دیوارة لیپیدی است در رنگ آمیزی گرم خنثی است ولی وقتی رنگ بگیرد دیگر نمی توان آن را توسط الکل از بین برد و به همین دلیل تحت نام AFB طبقه بندی می شود. در محیط کشت رشد بسیار آهسته ایی دارد و حدود ۸- ۶ هفته طول می کشد تا در محیط جامد رشد کند و قابل دیدن شود.

راه انتقال سل در اکثر موارد از طریق تنفس است، قطراتی که در اثر سرفه، عطسه، یا د رحین صحبت کردن توسط فرد مبتلا به عفونت سل ریوی در هوا پراکنده می شوند به دیگران انتقال می یابد. دیده شده که در هر بار سرفه حدود ۳۰۰۰ هستة عفونی (infection droplet nuclei) پراکنده می شود این هسته های عفونی بین ۵-۱ میکرون هستند و برای چندین روز می توانند در هوا معلق بمانند و سبب آلوده شدن خیل کثیری از افراد شوند. عواملی که در انتقال سل به یک فرد مؤثر است یا به بیان دیگر فاکتورهای مؤثر در بروز عفونت TB در یک فرد عبارتند از:

۱- احتمال تماس با مبتلایان به سل

۲- میزان قرابت و نزدیکی

۳- محیط این تماس در صورت تماس در یک محیط کوچک و سربسته (close – ended) و یا فقدان کامل تهویه جهت تمیز کردن محیط از قطرات آلوده و یا تماس در اتاقی که تهویة مناسبی ندارد، افرایش میزان تماس بین افراد خطر انتقال TB را بالا می برد.

۴- عدم استفادة فرد بیمار از پوشش مناسب در جلوی دهان و بینی در زمان سرفه کردن، عطسه کردن یا صحبت کردن.

۵- شدت عفونت در فرد مبتلا: مطالعات نشان داده مبتلایانی که خلط آن ها حاوی باسیل اسیدفاست قابل مشاهده توسط میکروسکوپ است بیشترین نقش را در انتقال عفونت ایفا می کنند. اغلب این بیماران به بیماری ریوی حفره دارد یاسل دستگاه تنفسی (سل آندوبرونکیال یا حنجره ایی ) مبتلا هستند و خلط حاوی بیش از ۱۰۵ باسیل اسیدفاست در هر ml دارند. بیمارانی که خلط آن ها اسمیر منفی ولی کشت مثبت دارند عفونت زائی کمتری دارند و آنان که بیماری ریوی با کشت منفی و یا سل خارج ریوی دارند اساساً عفونت زا نمی باشند و در یک کلام خطر انتقال و سرایت عفونت به عوامل خارجی بستگی دارد و در صورت در تشخیص دادن، یک فرد AFB + تا قبل از تشخیص می تواند ۲۰ نفر را آلوده کند برخلاف خطر سرایت بیماری که به عوامل خارجی وابسته است خطر تبدیل عفونت به بیمار ی فعال به عوامل درونی بستگی دارد این عوامل شامل

۱- حساسیت ذاتی فرد به بیماری

۲- وضعیت عملکرد ایمنی سلولی

۳- سن (در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی امکان تبدیل عفونت به بیماری بالاتر است)

۴- ابتلا به ایدز (در این افراد ریسک تبدیل عفونت به بیماری ۱۰%-۸ در هر سال است)

۵- ابتلا به نارسایی مزمن کلیه، دیابت، یا وجود شرایطی مثل سوء تغذیه و کمبود شدید وزن همودیالیز، گاسترکتومی، دورة پس از پیوند، Iv dlug user بودن، استفاده از درمان سرکوب کنندة ایمنی.

در یک فرد با ایمنی طبیعی بدون هیچ ریسک فاکتوری خطر بروز بیماری به دنبال عفونت سل ۱۰۰۰۰/۱ در هر سال است.

از نظر علائم بالینی سل ریوی خود را با علائم: تب، تعریق شبانه، بی اشتهایی، بی حالی عمومی، ضعف، سرفة پایدار به مدت ۳ هفته یا بیشتر که ابتدا سرفه ها خشک است و کم کم به سمت چرکی شدن همراه با رگه های خونی پیشرفت می کند نشان می دهد. و بر اساس بروز این علائم ۲ واژه تعریف می شود.

۱- فرد آلوده یا عفونت یافته که عبارت است از فردی که میکروب سل وارد بدن وی شده ولی بیماری و علائم آن در او ظاهر نگشته است.

۲- فرد بیمار عبارت است از فردی که میکروب سل پس از ورود به بدن وی باعث بروز علائم بیماری شده است. در یک فرد ایمن معمولاً به طور متوسط ۱۰-۲ هفته بعد از بروز عفونت بیماری می تواند خود را نشان بدهد البته در برخی افراد باسیل سل برای چندین سال باقی می ماند و علائم بیماری سل را بروز نمی دهد به نام latent infection tubeclusis

این یک مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است که بر روی ۱۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است. شرکت کنندگان ابتدا پاسخ نامه ایی شامل سؤالات دموگرافیک، سال استخدام، شغل، محل کار، سابقة واکسیناسیون BCG ، تماس با بیمار مبتلا به سل فعال ریوی در خارج از بیمارستان، ابتلا قبلی به عفونت سل، ابتلا به ایدز و بیماری های سرکوب کنندة ایمنی و استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک را کامل کردند و سپس با حذف افرادی که سابقة ابتلا به سل یا تماس یا فرد ملول یا ابتلا به ایدز را داشتند برای سایر شرکت کنندگان با در نظر گرفتن TST پایة همة آن ها که صفر بود یک TST مجدد انجام شد و نتایج ثبت گردید و سپس داده ها با سیستم آماری SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ریسک انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در طی سال ۱۳۸۶ از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گردید.

در نتیجه شیوع عفونت سل در بیمارستان بوعلی در بین پرسنل بهداشتی – درمانی آن بالا است و با توجه به قرارگیری بیمارستان از نظر انتقال سل در گروه Medium لازم است بیمارستان اقداماتی در جهت تشخیص سریعتر بیماران، درمان هر چه سریعتر آن ها و ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و فراهم کردن وسایل لازم جهت جلوگیری از انتقال سل به پرسنل و انجام سالیانه TST برای پرسنل برنامه ریزی نماید.

واژگان کلیدی:شیوع / عفونت سل/ سل/ پرسنل بهداشتی درمانی/ خطر انتقال سل/ TST

فهرست مطالب

فصل اول ۱

چکیده ۲

سابقه و هدف: ۲

روش بررسی: ۲

یافته ها: ۳

نتیجه: ۴

مقدمه و بررسی متون: ۵

تشخیص سل ۹

اپیدمیولوژی سل: ۱۳

بیشینة تحقیق: ۳۳

تعریف واژه ها: ۳۵

فصل دوم: ۴۱

نوع مطالعه: ۴۲

جمعیت هدف: ۴۲

جمعیت مورد مطالعه: ۴۲

روش نمونه گیری: ۴۳

روش گردآوری داده ها: ۴۳

چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها: ۴۳

فصل سوم: ۴۷

یافته ها ۴۷

فصل چهارم ۵۳

پیوست: ۶۳

عنوان ۶۴

اهداف ۶۴

اهداف ویژه: ۶۴

اهداف تحلیلی: ۶۵

اهداف ویژه ۶۶

چکیده

بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان

سابقه و هدف:

سل از جمله بیماری های شایع عفونی است و از جمله افرادی که در ریسک ابتلا به سل هستند پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان ها می باشند. هدف از بررسی حاضر تعیین شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان می باشد.

روش بررسی:

این یک مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است که بر روی ۱۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است. شرکت کنندگان ابتدا پاسخ نامه ایی شامل سؤالات دموگرافیک، سال استخدام، شغل، محل کار، سابقة واکسیناسیون BCG ، تماس با بیمار مبتلا به سل فعال ریوی در خارج از بیمارستان، ابتلا قبلی به عفونت سل، ابتلا به ایدز و بیماری های سرکوب کنندة ایمنی و استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک را کامل کردند و سپس با حذف افرادی که سابقة ابتلا به سل یا تماس یا فرد ملول یا ابتلا به ایدز را داشتند برای سایر شرکت کنندگان با در نظر گرفتن TST پایة همة آن ها که صفر بود یک TST مجدد انجام شد و نتایج ثبت گردید و سپس داده ها با سیستم آماری SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ریسک انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در طی سال ۱۳۸۶ از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گردید.

یافته ها:

۱۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی شامل پرستاران و خدمه، کمک پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند که ۶۹% زن و ۳۱% مرد بودند. میانگین سنی آن ها ۹۶/۴ ۳۱/۳۶ سال (۴۷-۲۳ سال) بود. میانگین مدت زمان استخدام ۹۵/۴ ۹/۸ (محدودة ۲۲-۱سال) بود و ۶۸% سابقة کاری کمتر از ۱۰ سال و ۳۲% سابقة کاری بیشتر از ۱۰ سال داشتند و ۹۹% شرکت کنندگان سابقة واکسیناسیون BCG را داشتند و ۲۱% از ماسک استفاده نمی کردند. ۹۴% بیمار را ملزم به استفاده از ماسک نمی کردند. و ۲۲% TST بالای mm10 داشتند و بیشترین میزان mm10 < ppd="" در="" بین="" پرسنل="" بخش="" داخلی="" زنان="" با="" شیوع="" ۵/۴۵%="" بود.="" در="" این="" مطالعه="" بین="" شیوع="" عفونت="" سل="" با="" سن="" ارتباط="" معنادار="" بود="" (۰۰۰۱/۰="PV)" و="" بین="" مدت="" زمان،="" استخدام="" با="" شیوع="" عفونت="" سل="" ارتباط="" معنادار="" پیدا="" شد="" (۰۰۰۱/۰="PV)" و="" بین="" شیوع="" عفونت="" سل="" با="" استفاده="" از="" ماسک="" توسط="" پرسنل="" هم="" ارتباط="" معنادار="" وجود="" داشت="" (۰۴/۰="P)" ولی="" بین="" شیوع="" عفونت="" سل="" با="" نوع="" شغل="" مکان="" کار="" کردن،="" سابقة="" واکسیناسیون="" bcg="" و="" جنسیّت="" و="" ملزم="" کردن="" بیمار="" به="" استفاده="" از="" ماسک="" ارتباط="" معنادار="" نبود.="" و="" بیمارستان="" از="" نظر="" ارزیابی="" خطر="" انتقال="" سل="" در="" گروه="" medium="" قرار="">

نتیجه:

شیوع عفونت سل در بیمارستان بوعلی در بین پرسنل بهداشتی – درمانی آن بالا است و با توجه به قرارگیری بیمارستان از نظر انتقال سل در گروه Medium لازم است بیمارستان اقداماتی در جهت تشخیص سریعتر بیماران، درمان هر چه سریعتر آن ها و ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و فراهم کردن وسایل لازم جهت جلوگیری از انتقال سل به پرسنل و انجام سالیانه TST برای پرسنل برنامه ریزی نماید.

واژگان کلیدی:

شیوع / عفونت سل/ سل/ پرسنل بهداشتی درمانی/ خطر انتقال سل/ TST

نوع فایل: word

سایز : 65.9 KB

تعداد صفحه:72خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:17

ورزش و حرکت درمانی

ورزش و حرکت درمانی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تعاریف و دیدگاهها
تعاریف و دیدگاهها
تاریخچه مختصری از درمان بیماران، مجروحان و معلولین به وسیله انواع روشهای درمانی
ماساژ
آب درمانی و حمام درمانی
دست درمانی یا درمان دستی
فصل دوم: انواع حرکت درمانی
انواع حرکت درمانی
حرکت درمانی
مشخصات نیرو
نیروهای مورد نیاز در حرکت درمانی
تکیه گاه (سطح اتکاء)
تعادل
انواع تعادل
بی حرکتی
انواع حرکات
اثرات و فوائد حرکت درمانی
علل وعوامل کلی بروز ناهنجاری ها
فصل سوم: دستگاه عصبی انسان و عملکردهای نادرست آن
عصب
دستگاه عصبی
دستگاه عصبی مرکزی
دستگاه اعصاب پیرامونی
ضایعات نخاعی
فلج سخت
فلج شل
عوامل مؤثر در دوره بارداری بر جنین
نشانه و علائم کودکان مبتلا به ناهنجاریهای حرکتی
بیماریهائی که باعث عدم تحرک اندامهای تحتانی می شود
آسیب دیدگی بر اثر ضربه خارجی
بیماریهائی که جابجائی را محدود می کند
فعالیت پیشنهادی
چه نوع حرکت ورزشی برای معلولان مناسب است
نابینایان و ناشنوایان
فصل چهارم: عوامل روانی – اجتماعی و ناهنجاریهای حرکتی
علل ناهنجاریهای حرکتی از نظر روانی و اجتماعی
افسردگی و انواع آن
روشهای ارزیابی و تشخیص
فصل پنجم: روشهای حرکت درمانی
روشهای حرکت درمانی
حرکت نرمشی مفصل آرنج در دامنه حرکتی خودش
انواع حرکات غیر فعال
فصل ششم: شرایط استفاده از حمامهای سونا
آثار فیزیو لوژیکی حمام سونا
آثار روانی حمام سونا
هدف از انجام حمام سونا
فرآیند فیزیولوژیکی حمام سونا
دستورات انجام حمام سونا
وسایل شخصی مورد استفاده در سوناخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ورزش، حرکت، درمانی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:28

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه:

بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی، روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می سازد. پس طبیعی است که علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش میکند. حفظ سلامت جسمانی افراد یک جامعه معنی جلوگیری از شیوع یا ریشه کن ساختن بیماریهایی که باعث از کار افتادن یا نابودی انسان می شوند.

همانطور که بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشکی از اهمیت شایانی برخودار است و حفظ سلامت جسمانی افراد بدان وابسته است، بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندرکاران قرار گرفته است. آنچه امروزه به عنوان بهداشت روانی[1] در جوامع مختلف مطرح است، در حقیقت یک رشته تخصصی در محدوده روان‌پزشکی محسوب می شود. اما آنچه در بدو امر باید بدان اشاره کرد این مسئله مهم است که با توجه به تفاوتهای عمده‌ای که بین بیمارهایی روانی و بیماریهایی جسمانی وجود دارد، بهداشت روانی در عملی ساختن اهداف خود با مشکلات فراوانی روبروست.

علائم رفتاری، هیجانی و شناختی ممکن است در پاسخ به حوادث پراسترس ایجاد شود یک یا چند عامل استرس‌زا می تواند زمینه ساز بیماریها و اختلالات روانپزشکی باشد. تعداد و شدت عامل استرس‌زا همیشه پیش بینی کننده ی شدت علائم و اختلال روانپزشکی نیست. عامل استرس‌زا ممکن است منفرد، متعدد، یا مداوم باشد. بیماری جسمی یکی از عوامل استرس‌زا می باشد که در صورت مزمن شدن می تواند خطری برای بهداشت روانی فرد محسوب شود.

باید بدانیم که خانواده، اجتماع و متخصصین رشته های مختلف طب همانند روانپزشکان در بهداشت روانی بیماران مبتلا به بیماریهای جسمانی نقش بسزایی دارند. برای مثال، خانواده و اجتماع با رعایت مورد پیشگیری کننده از ابتلا به بیماریهای جسمی (در حد امکان) و با حمایت عاطفی و اجتماعی از بیماران بعد از ابتلا به بیماریهای جسمانی و قبول و پذیرش بیماری به جای طرد آنان می توانند در زمینه بالا بردن بهداشت روان فدر یا حداقل متعادل نمودن آن نقش مفیدی ایفا کنند.


موضوع و بیان مسئله

- بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان 85 .

سرطان، یک بیماری است که تغییر تصور زندگی، تهدید به کاهش عملکرد فرد و تهدید به تغییرات ظاهری را موجب می شود.

تشخیص سرطان باعث ایجاد بخران در زندگی فرد می شود. بیمار بایستی سعی کند سطح ناراحتی هیجانی خود را ضمن تصمیم گیریهای حیاتی برای درمان کنترل کند. نگرانیهای اصلی بیمار عبارتند از ترسهای ناشی از مرگ، وابستگی، بدشکل شدن ، ناتوانی، طرد و قطع روابط، مسائل مالی. واکنشهای بیمار به وسیله عوامل روان شناختی و بین فردی تعدیل می شوند. عوامل مدیکال عبارتند از: محل تومور، علائم، سیر بیماری. عوامل روان شناختی شامل منش،[2] توانایی تطابق[3]، قدرت ایگو[4] و مرحله تکاملی[5] زندگی و اثرات و معنای سرطان در آن مرحله هستند. عوامل بین فردی مربوط به خانواده و حمایتهای اجتماعی هستند.

بیماران ممکن است، اضطراب، غمگینی، ترس و خشم را تجربه کنند یا ممکن است بی حسی و کرخت شوند. گناه و مکانیزمهای مشترک در آن، نقش اصلی را بازی می کنند. از نظر شناختی بیماران ممکن است با حالت تهاجمی در جستجوی اطلاعات باشند، یا گیج و فلج یا ناتوان برای تمرکز حواس شوند.ممکن است شکایات بدنی زیاد شود و فعالیت روزانه، اشتها و خواب آشفته گردد. واکنشهای استرس حاد ممکن است شدید باشد ولی معمولاً متغیر و گذرا هستند. وقتی اختلال بیش از 14- 10 روز طول بکشد باسیتی بیمار را از نظر وضعیت روانپزشکی ارزیابی کرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

یک سوم از ما دچار سرطان می شویم. در حال حاضر تقریباً دو میلیون نفر از مردم بریتانیا تحت درمان سرطان هستند که این رقم بیش از یک بیست و پنجم جمعیت این کشور را تشکیل میدهد. اکثر این افراد دارای عمری طولانی هستند. امروزه طرز تفکر افراد نسبت به سرطان عوض شده است و سرطان یک موضوع ممنوع شده نیست. افراد در مورد تشخیص سرطان خود همانند تشخیص سایر بیماری ها به راحتی می توانند صحبت کنند.

علاوه بر آن پیشرفت در علوم پزشکی تأثیر زیادی بر آینده افراد مبتلا به سرطان داشته است. با وجودی که خبر ها همیشه امیدوار کننده نیست، اما وقتی وارد عصر جدید می شویم مشاده می‌کنیم که بیماران سرطانی نسبت به سایر افراد (که بیماری آنها ترسناک تر از سرطان به نظر نمی‌رسد)، امیداوارانه تر زنگی خود را دنبال می کنند. امروزه کاملاً مشخص شده است که چه اتفاقی در سلول رخ میدهد که باعث سرطانی شدن آن می گردد و کشف این موارد مطمئناً منجر به ابداع روش های درمانی جدید و قاعدتاً پیشگیری از مشکلات رفتاری بعد از آن در آینده نزدیک خواهد شد.

از سوی دیگر باید بدانیم که عوامل روانی نه تنها در ظهور سرطان مؤثرند بلکه ممکن است در درمان این اختلال نیز تأثیر داشته باشند. در حال حاضر محققان زیادی در حال بررسی این احتمال هستند که آیا ممکن است روان درمانگری راه مؤثری برای درمان سرطان باشد. این موضوع توسط سیمونتون[6] و کارل[7] مطالعه و توسعه داده شده است. آنان بیماران سرطانی را تشویق می کنند تا مانع دفاعی درون بدن خود را در حال حمله و بلعیدن سلولهای سرطانی تصور کنند. آنان معتقدند که از این طریق بیماران احساس کنترل خود بر بیماری را بهبود بخشیده و در نتیجه به یک تغییر روان‌شناختی که ممکن است منتهی به کنترل ایمن سازی شناختی واقعی علیه سرطان گردد نایل‌آیند.

حال که می دانیم، افراد نقش عمده ای در سلامت جامعه آنها دارد و افراد باید قادر باشند توانائیهای جسمی و روانی خود را به حداکثر رسانده تا زندگی اجتماعی، اقتصادی مفید و هماهنگی با محیط داشته باشند، اهمیت این موضوع آشکار می شود که می توان با بالا بردن سطح بهداشت روان افراد مبتلا به بیماریهای جسمانی (چون سرطان) شانس زنده ماندن آنها را برای مدت زمان بیشتری افزود. تا در نتیجه افراد بتوانند میزان تطابق خود را با خانواده و اجتماع بالا برده و افراد سالمی از لحاظ جسمانی و روانی داشته باشیم.

- زندگی پس از درمان سرطان:

بررسی کیفیت زندگی پس از درمان موفقیت‌آمیز سرطان را شانس زنده ماندن فرد می‌گویند. میزان بهبود بعد از درمان به عواملی چون سن، ژنتیک، نحوه زندگی فرد بستگی دارد. بهبود کامل هنگامی صورت می‌گیرد که تمام علائم از میان رفته‌باشد و هیچ مدرکی دال بر وجود سلولهای سرطانی در بدن وجود نداشته‌باشد. اگر سرطان پس از 5 سال عود مجدد نداشته باشد، درمان بیماری بالاست.

درمان سرطان اغلب باعث تغییراتی در بدن می‌شود که ممکن است موجب مشکلات روحی گردد. به عنوان مثال برداشتن پستان به دنبال درمان سرطان می‌تواند زنان را از لحاظ برخوردهای اجتماعی منزوی کرده و بهداشت روانی آنان را پائین آورد.

- تأثیر دین و نظام ارزش‌ها در بهداشت‌روانی:

در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت‌روانی از گذشته با کنون بحثهای بسیاری صورت گرفته است. از طرفی روانپزشکی چون فروید اعتقادات دینی را یک اختلال نوروتیک تلقی کرد و دین باوری را نه تنها مؤثر بر سلامت‌روانی افراد ندانسته بلکه برعکس، مخاطره‌آمیز برای بهداشت‌روانی دانسته است.(شهیدی، شهریار- 1381)

علیرغم وجود نظرات متضاد در این زمینه، از مجموعه پژوهشهای ارائه شده در زمینه بهداشت‌روانی به نظر می‌رسد که احتمالاً اعتقاد الهی به عنوان یک عامل در سلامت‌روانی و گاه در سیستمهای اعتقادی خاص در عدم سلامت‌‌روانی مطرح شده‌است.

در این زمینه میدان پژوهش باز است و شایسته است که تحقیقات میدانی و کنترل شده انجام گیرد. ذیلاً به چند پژوهش انجام شده در کشورمان به طور خلاصه اشاره می‌شود:

1- سازگاری‌روانی و مذهبی بودن: رابطه میان مذهبی بودن و سازگاری‌روانی کراراً مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. در بیشتر این تحقیقات بین مذهبی بودن و سازگاری‌روانی فرد ارتباط و همبستگی مثبت و در پاره‌ای از آنها رابطه ابعاد منفی به دست آمده‌است.

2- استفاده از روان‌درمانی مذهبی برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی و اضطراب: پژوهشهای انجام‌شده روی افرادی که بیماری‌های سخت جسمانی داشته‌اند و در کنار آن اعتقادات مذهبی راسخ داشتند، نشان داده‌است که این دسته از افراد در مواجهه با انواع مشکلات، درجات کمتری از اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهند. از سوی دیگر این پژوهش‌ها نشان داده‌است که وقتی روان‌درمانی مذهبی برای بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب همراه دارودرمانی اعمال می‌‌گردد این افراد بهبود سریع‌تر پیدا می‌کنند (آلوارد و همکاران 1955، اظهرو وارمه 1955، وارومه‌ارپ 1994). این یافته‌ها لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره‌برداری از اعتقادات مذهبی آنان را به عنوان یک پتانسیل مثبت‌درمانی مطرح می‌نماید. از این رو توجه به انجام تحقیقات بیشتر در زمینه نقش اعتقادات مذهبی در اپیدمیولوژی بیماریهای روانی و درمان آنها می‌بایست در فعالیتهای آکادمیک بیشتر مطرح گردد (کاکس، 1994) با توجه به مطالب ارائه شده به نظر می‌رسد تحقیقات میدانی گسترده‌تر در مورد ارتباط میان اعتقادات مذهبی و سلامت‌روانی ضروری است و شایسته است که مراکز علمی در این زمینه توجه بیشتر بنمایند.

فصل سوم روش اجرایی پژوهش:

فصل 3 . روش اجرایی پژوهش:

جامعه آماری:

مجموعه بیماران سرطانی بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران در تابستان 85 در این پژوهش به عنوان جامعه‌آماری در نظر گرفته شد.

نمونه:

از تعداد کل بیماران سرطانی بیمارستان فقط آن دسته که در حال شیمی‌درمانی بودند به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه، انتخاب شدند. در هر دو جنس مورد بررسی قرار‌گرفته و شرایط سنی آن‌ها افراد بین 50 – 20 سال و تحصیلات آنها سیکل به بالا در نظر گرفته شد. ملیت و مذهب هم در آن دخیل نبود.

تعداد نمونه: 20 نفر 10زن 10مرد

ابزار سنجش: تست MMPI

« MMPI» فرم کوتاه:

MMPI[8] در سال 1967 توسط کانن به 71 سؤال تقلیل یافت. وی ادعا نمود که این ماده‌ها می‌توانند همان قدرت تشخیص آزمون اصلی (فرم بلند) را داشته‌باشند. در سال 1354 اخوت، براهنی، شاملو، نوعپرست، این آزمون را بر روی دانشجویان و دانش‌آموزان دختر و پسر فرم نمودند. این آزمون 11 ماده می‌باشد(3 مقیاس روایی و 8 مقیاس بالینی)

الف) مقیاسهای روایی

- (L) دروغ سنجی: سادگی تحجر فکری یا دروغگویی آزمودنی را نشان‌ می‌دهد.

- (F) نابسامدی: بیشتر نمودار آشفتگی‌فکری و خودکم انگاری است.

- (K) مقاومت دفاعی: جنبه های دفاعی آزمودنی را نشان میدهد.خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:43

بررسی ورزش و حرکت درمانی

بررسی ورزش و حرکت درمانی


فصل اول

تعاریف و دیدگاهها

تصاویر و مدارکی در چین پیدا شده که نشان می دهد سه هزار سال قبل از میلاد مسیح انواعی از ورزش درمانی وجود داشته است.

در قرون اخیر پرهنریک لینگ، سیستمی طبی برای ورزشهای سبک بوجود آورد که در سال 1884 در ایالات متحده آمریکا معرفی و با استقبال بسیاری روبرو شد.

سیستم پرهنریک لینگ شامل یک سری حرکات موزون، هماهنگ و دقیق بود.

در یونان اولین فردی که موضوع ژیمناستیک و تأثیر آن را مورد توجه قرار داد هرودوت بود.

او در حدود 480 سال قبل از میلاد مسیح مطالب ارزشمندی نوشت و به عنوان یک معلم مجموعه ای از تمرینهایی که مبتنی بر اصول و قواعد هندسه بود به منظور از بین بردن ضعف بدنی شاگردان تدوین کرد.

سقراط در یکی از نوشته های خود به نام ” گفتار استادانه “ که پروفسور لیخت آن را مورد بررسی قرار داده است، مفاهیم مربوط به عضله ها و حرکتهای آنها را بدین نحو بیان می کند:

بیشترین خطر از بین رفتن بخشهایی از عضله ها هنگامی صورت می گیرد که بیماران از عضله ها استفاده نکرده باشند و آنها را تقریباً به حالت غیرفعال نگه داشته باشند.

سقراط راه رفتن را موجب کاهش چاقی و جلوگیری از اضافه وزن می شود توصیه می کند.او تأکید می کند که تمرینهای سخت پس از یک دوره استراحت طولانی باید با احتیاط صورت بگیرد تا سلامتی فرد را تأمین نماید.

ابن خلدون و جرجانی از اندیشمندان اسلامی هستند که عقیده داشتند تحرکات و فعالیتهای بدنی برای موجود زنده از ضروریات می باشد.

در دوران قرون وسطی رهبران کلیسا بر این عقیده بودند که باید زندگی و خواسته های مادی را تقبیح کرد و با دوری جستن از آن به تزکیه روح پرداخت و بدین سبب به پرورش جسم توجهی نداشتند.

بدین سان دور نگاه داشتن جسم از بیماریها به کمک تمرینهای ورزشی به دست فراموشی سپرده شد.

از قرن ششم تا یازدهم میلادی این طرز تفکر که انسان بیشتر برای رنج کشیدن زاده شده حاکم بر جامعه بود حتی دارو برای بیماران به میزان کم تجویز می شد.

با شروع قرن چهاردهم و همزمان با دوره رنساس علاقه توجه به فرهنگ وتمدن یونان و روم نمایان شد و مسائل جدیدی که متناسب با آن دو.ره بود رایج شد که بخشی از آنها از تمدن مشرق زمین گرفته شده بود.

در طول دو قرن بعد از درک اهمیت تمرین های درمانی، رشد و گسترش چشمگیری در چگونگی انواع مختلف تمرینها و درمانها پدیدار شد.

در قرن هفدهم فردریک هافمن بیشترین تأثیر را بر کار درمانی گذاشت.

اومعتقد بود که حرکتهای روزمره زندگی از جمله بریدن درخت، دوختن لباس و غیره خود نوعی تمرین به حساب می آیند و تا اندازه ای باعث افزایش قدرت و حفظ سلامتی می شوند.

در ادامه فعالیتهای هافمن، نیکولاس آندره تمرین هایی برای اصلاح آسیبها و انحرافات ستون مهره ها که باعث غیر طبیعی شدن آن قسمت از بدن می شوند پیشنهاد کرد که مورد بررسی قرار گرفت.

در سال 1879 دادلی سارجنت در دانشگاه هاروارد بخشی به نام تربیت بدنی اصلاحی تأسیس کرد. هدف این بخش اصلاح پاره ای از آسیب دیدگی ها بود.

اندشه استفاده از تربیت بدنی به صورت تمرینهای اصلاحی برای از بین بردن طرز غلط قرار گرفتن بدن و نیز رشد کلی سلامتی تا زمان جنگ جهانی اول ادامه داشت.

سپس بدنبال پیشرفت موفقیت آمیز تکنیکهای فیزوتراپی برای بهبود افراد فلج و سربازان جان به در برده از صدمات جنگ، استفاده از تمرینهای اصلاحی برای دانش آموزان مبتلا به معلولیتهای جسمی مطرح شد.

تاریخچه مختصری از درمان بیماران، مجروحان و معلولین به وسیله انواع روشهای درمانی

ماساژ

یکی از روشهای درمان بیماران که قرنهاست مورد استفاده قرار دارد و برخی از متخصصان به آن، همچون اولین شکلهای درمانی می نگرند، مالیدن یا نوازش کردن بــــخش آسیب دیده یا دردناک است که اصطلاحاً ماساژ (Massage) نامیده می شود.

واژه ماساژ از واژه لاتین ماسین (Massein) مشتق شده است که تقریباً معنی «مشت و مال» را می دهد.

زمانی که حرکت مفصل آرنج تا نیمه انجام می گردد و برای ادامه نیاز به کمک دارد.

حرکات کمکی مقاومتی

حرکاتی که شخص تا یک قسمت از دامنه حرکتی با مقاومت انجام می دهد و در قسمتی دیگر احتیاج به کمک دارد.

زمانی که حرکت مفصل آرنج تا نیمه با وزنه انجام می گردد و برای ادامه حرکت نیاز به کمک دارد.

انواع حرکات آزاد

حرکات موضعی : این حرکات به ناحیه ای کوچک و یا مفاصل محدودی از بدن مربوط می شوند. مانند چرخش کتف

حرکات عمومی : شامل موارد زیاد یا کل بدن می شوند. مانند راه رفتن

حرکات فاعلی یا شخصی : در این حرکات فکر شخص تماماً متوجه نحوه انجام حرکت است و سعی می کند که الگوی حرکتی صحیح باشد. مانند اغلب حرکات نرمشی

حرکات مفعولی : در این حرکات هدف فرد دستیابی به هر محرکی است که در کنار او و مرتبط با او است. مانند به دنبال توپ رفتن

روشهای عمومی اِعمال حرکات فعال

• وضعیت شروع حرکات باید بهترین و کامل ترین وضعیت را داشته باشد.

• جلب علاقه و مساعدت بیمار توسط فرد درمان کننده باید انجام گیرد.

• حرکات را ابتدا آهسته آغاز و متناسب با هدف درمان سرعت حرکات را تنظیم می کنیم.

• مدت زمان انجام حرکات در هر جلسه بستگی به ظرفیت کاری هر فرد دارد.

آثار اِعمال حرکات فعال

• ریلکس و راحت آرام شدن عضله اصلی درگیر حرکت

• تحریک مفاصل و در نتیجه ترشح مایع سینوویال و روغن کاری مفاصل

• هماهنگی بین اعصاب و عضلات

• افزایش قدرت عضلانی

• کسب اطمینان و اعتماد به نفس جهت توسعه حرکات و تواناییهای بیمار

• تقویت و هماهنگی دستگاه تنفس و گردش خون بیمار

نتایج حرکات فعال

• حفظ و حتی افزایش دامنه حرکتی

• افزایش جریان خون موضع

• حفظ و حتی جلوگیری از کوتاهی طول عضله

• جلوگیری از تغییر شکل در مفصل

• ریلکس شدن عضلات موضع

• زنده نگه داشتن خاطره حرکتی در حافظه فرد

• کاهش تورم در موضع

عوامل مؤثر در کارائی عضله

• قدرت عضله

• استقامت عضله

• حجم عضله

• سرعت انقباض عضله

• هماهنگی عضله

استفاده موثر از سونای مرطوب

برای اســــتفاده موثر از ســـونای مرطـوب مـــی توان اندام تحتانی را پس از استفاده از بخار داغ ماساژ داد تا گردش خون سطحی شود و اندام فوقانی را آب سرد شستشو دهید و بالعکس.

اینکار را با سمت راست و چپ بدن می توان انجام داد.

پس از خارج شدن از سونای مرطوب بلافاصله بدن را سرد کنید و این مسئله زمانی کاملاً ارزش دارد که بدن قبلاً سرد باشد.

اعمال پس از سونای مرطوب

• گرفتن دوش ولرم پس از خروج از سونا به مدت یک دقیقه

• پریدن به یکباره در درون حوضچه آب سرد

• بیرون آمدن از حوضچه و پریدن مجدد(3-2 مرتبه)

• قرار گرفتن در درون حوضچه به مدت 1-5/0 دقیقه

• رفتن به جکوزیخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ورزش، حرکت، درمانی
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:29

طراحی سایت مرکز درمانی

طراحی سایت مرکز درمانی

با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات در چند سال اخیر، نظام پزشکی کشور نیزدرصدد فراگیر کردن اطلاع رسانی اینترنتی اقدام فرموده است،که سایت مرکز درمانی شهیدشوریده جزءاولین سایت های مراکز درمانی کشور می باشد.دراین سایت تلاش شده تا با انجام مشاوره های پزشکی و اطلاع رسانی جمعی به جمعیت فناوری اطلاعات کشوری بپیوندد. هر یک از بازدیدکنندگان از این سایت می توانند با مراجعه به صفحه سوالات متداول سوالات معمولی که از طرف اکثریت بازدیدکنندگان پرسیده شده است، دیدن فرمایندودرصورتیکه سوال دیگری از متخصصین مرکز درمانی دارند،می توانند با عضویت از طریق صفحه عضو جدید وپرکردن فرم عضویت وهمچنین گرفتن کد ورمز عبور به عضو یت سایت درآیند وسوال خود را وارد نمایند .این سوال از طریق مدیریت سایت به متخصص مخصوص داده می شود وایشان بعد از پاسخ گویی ،جواب را بر روی سایت می فرستند وفرد مورد نظر می تواند پاسخ را با وارد کردن کد ورمز عبور مشاهده نماید.درصورتیکه افراد کد ورمز عبور خود را فراموش کنند می توانند با ورود به صفحه تغییر رمز عبور ،رمز عبورخود را تغییرداده ووارد سایت شوند. همچنین بازدیدکنندگانی که دارای مقالات علمی هستند می توانند مقالات خود راباورودبه صفحه ارسال مقالات به این مرکز ارسال نمایند.برای اطلاع بیشتر بازدیدکنندگان از سایت ونحوه عملکرد سایت می توانند به صفحه راهنمای سایت مراجعه نمایند.برای دیدن تعداد صفحات ونام آنها می توانند به صفحه نقشه سایت مراجعه کنند وازآنجا به صفحه دلخواه خود بروند.برای کارایی هرچه بهتر سایت بازدیدکنندگان می توانند با مراجعه به صفحه تماس باما پیشنهادات وانتقادات خودرابرای ما ارسال نمایند.با گسترده شدن اینگونه سایت ها ومشاوره های از راه دور با پزشکان متخصص ، میتوانیم درآینده نزدیک جامعه ای سالم وسلامت داشته باشیم ومراجعات بیماران فقط برای بیماریهای پیشرفته صورت بگیرد.

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل 1:3

مقدمه. 3

فصل 2. 7

نرم افزارهای مورد نیاز در طراحی سایت.. 7

بخش اول : ASP.NET.. 7

ASP.NET چیست؟. 8

کارایی ذخیره سازی نهان Asp.Net11

امنیت Asp.Net ومکانیزم ورود. 12

Asp.Net با کدام فناوریها متناسب است؟. 15

بخش دوم:بانک های اطلاعاتی.. 18

معرفی بانک های اطلاعاتی.. 18

ServerSQL و اجزاء آن.. 20

بخش سوم:نرم افزار VWDصفحه ی Master در محیط VWD.. 28

معرفی سیستم های الکترونیکی E-Learning35

سیستم های آموزش(E-learning) همزمان.. 39

E-Commerce چیست؟. 42

فصل 3:46

کارانجام شده. 46

طراحی قالب سایت :50

صفحه سوالات متداول :51

صفحه عضویت درسایت :52

صفحه تغییر رمز عبور :53

صفحه ارسال مقالات :55

صفحه تماس با ما :55

صفحه نقشه سایت :56

فصل 4:57

نتیجه گیری.. 57

منابع مورد استفاده:59خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: طراحی، سایت، مرکز، درمانی
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:33

لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)

تاریخچه و معرفی :

لیزر مخفف عبارت: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationمی‌‌باشد. و به معنای تقویت نور توسط تشعشع تحریک شده است. اولین لیزر جهان توسط « تئودور مایمن » اختراع گردید که در آن از یاقوت استفاده شده بود. در سال ۱۹۶۲ پروفسور علی جوان, اولین لیزر گازی را به جهانیان معرفی نمود و بعدها نوع سوم و چهارم لیزرها که لیزرهای مایع و نیمه رسانا بودند اختراع شدند. در سال ۱۹۶۷ فرانسویان توسط اشعه ی لیزرِ ایستگاههایِ زمینیشان, دو ماهواره ی خود را در فضا تعقیب کردند, بدین ترتیب لیزر بسیار کار بردی به نظر آمد. نوری که توسط لیزر در یک سو گسیل می‌‌گردد بسیار پر انرژی و درخشنده است و قدرت نفوذ بالایی نیز دارد به طوری که در الماس فرو می‌‌رود.

امروزه استفاده از لیزر در صنعت به عنوان جوش آورنده ی فلزات و چاقوی جراحی بدون درد در پزشکی بسیار متداول است.

لیزر آخرین و پیشرفته ترین منبع نوری ماست . به عبارت بهتر لیزر تشعشع تولید شده توسط تقویت کننده های نوری میباشد که در طیف های مختلف از مادون قرمز تا فوق بنفش آن در پزشکی کاربرد دارد. نور لیزر مادون قرمز و فوق بنفش را با چشم نمیتوان دید. لیزر منبع نوری است که نور بینهایت خالص تولید میکند . درنور خالص بجای طیفی از طول موجها ، فقط یک طول موج داریم . اگر منشوری را جلوی یک منبع نور معمولی نگه داریم شما میتوانید طیفی از رنگها (قرمز-نارنجی-زرد-سبز-آبی-نیلی-بنفش) را که از طرف دیگر منشور خارج میشود مشاهده نمایید

فهرست مطالب:

:تاریخچه .........................................................................................................................................1

: تفاوت پرتو لیزر با نور معمولی........................................................................................................3

: تقسیم بندی لیزر ها.........................................................................................................................5

:معرفی چند نوع لیزر ............................................................................... ............ ...........................5

:لیزر اتمی - یونی................................................................................................. ...........................5

: لیزر هلیوم-نئون.................................................................................................. ...........................6

: لیزر آرگون................................................................................................ ...................................8

لیزر بخار مس..................................................................................................... ...........................10

کاربرد های لیزر ............................................................................. ............ .................................12

لیزر پزشکی و کاربرد های آن ......................................................................... .............................13

اصول درمان لیزر های کم توان................................................................... ............ ......................14

سوالات رایج در مورد لیزر درمانی................................................................... ............ ................18

لیزر درمانی.................................................................. ............ ............ ............ ..........................20

انواع جراحی های اصلاحی لیزیک.................................................................................................21

Lasic-rrk................................................................. ............ ............ ............ ..........................22

prk.................................................................... ............ ............ ............ ............ ......................25

آینده نگری و حفاظت ............................................ ............ ............ ............................................26

موارد عمل لیزیک.......................................... ............ ............ ............ ........................................27

موارد منع لیزیک.................................................... ............ ............ ............ ................................28

اشکالات عمل لیزیک.................................................. ............ ............ .......................................32

عارضه خشکی چشم بعد از عمل.......................................................... ............ ............................39خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: لیزر، درمانی، (کاربرد، پزشکی)
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:28

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی


امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................................ 1

فصل اول کلیات ............................................................................... 7

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

گفتار اول- دوران باستان.......................................................................... 9

گفتار دوم- دوران اسلامی........................................................................ 13

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران....... 17

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی ....................................................................................................... 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی................................... 21

الف) مفهوم جرایم بهداشتی............................................................... 21

ب) مفهوم جرایم درمانی .................................................................. 23

ج) مفهوم جرایم دارویی.................................................................... 25

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی............... 26

الف) عنصر قانونی ............................................................................ 27

ب) عنصر مادی ................................................................................ 29

ج) عنصر معنوی ............................................................................... 31

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی .... 34

الف) تعریف تخلفات انتظامی ............................................................ 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی....................................................... 35

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی .................................... 38

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم 41

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی .......................................................................... 41

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.............. 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی...... 49

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی............................................................ 50

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط............................................... 51

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی........................................................ 51

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ......................................... 55

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی................................................ 59

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.............................................................. 62

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی.......................... 63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ............... 72

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی.............................................................. 78

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ...... 79

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ................ 89

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی.................. 96

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ...... 106

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی 113

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ..................... 114

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.............................. 117

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات............ 121

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ............ 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم................................................ 135

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............................. 136

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران....................... 136

الف) مفهوم مجازات............................................................................ 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران............................................... 138

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.................... 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی...................................................................... 147

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی ....................................................... 153

الف) تخفیف مجازات...................................................................... 153

ب) تشدید مجازات......................................................................... 154

ج) تبدیل مجازات............................................................................. 156

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................... 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.............................................................. 159

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی................. 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت............................................................................................ 161

نتیجه گیری 176

منابع و مآخذ 179خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:27

بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در کنترل بیماری اسکیزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با این افراد در جامعه

بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در کنترل بیماری اسکیزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با این افراد در جامعه


چکیده:

بیماران اسکیزوفرنی، بیماران حاد روانی هستند که مهم ترین اختلال آن‌ها اختلال در تفکر است. بیماری اسکیزوفرنی یک بیماری مغزی حاد است که در این تحقیق این بیماری را هم از لحاظ زیستی- شیمیایی مورد بررسی قرار داده ایم و هم از لحاظ عوامل محیطی و بیرونی. هدف ما از این بررسی ارائه راهکارهایی برای کنترل بهتر و بیشتر این بیماری است. چون این بیماری درمان قطعی ندارد خواستار این شدیم که روش های مناسب رژیم درمانی را در کنار انواع درمان های دیگر (دارو درمانی، گروه درمانی، خانواده درمانی، …) اجرا کنیم. برای این کار با تهیه‌ی پرسش نامه ای این بیماران را روان سنجی کردیم و میزان متغیرهای مختلف را در آنها بررسی کردیم. (که تعدادی از بیماران اسکیزوفرنی بیمارستان روانی سعادت آباد مورد بررسی قرار گرفته اند).

با قرار دادن این افراد در گروه های تغذیه ای خاص خود (با توجه به نوع اسکیزوفرنی آن‌ها) می‎توان در همان مراحل اولیه‌ی بیماری تأثیر چشم گیری را مشاهده کرد به طوریکه در بعضی از بیماران که اسکیزوفرنی آن‌ها حاد نبوده است توانسته اند به طور کلی دارو درمانی را کنار گذاشته و با رژیم درمانی به بهبودی و سلامتی کامل برسند.

تحقیقات نشان می دهند که به مسئلة تغذیه‌ی این افراد توجه خاصی نمی‎شود و با مسئله‌ی تغذیه‌ی این بیماران مانند سایر افراد عادی برخورد می‎شود. با توجه به مسئله‌ی کم اشتهایی این افراد، پزشک باید بتواند با ایجاد یک رابطه‌ی کاملاً صمیمانه بین خود و بیمار، با این مسئله مبارزه کند و با ارائه‌ی رژیم درمانی در کوتاه مدت تاثیرهای شگرف آن را ببیند و بتواند دنیای واقعی را در ذهن آن‌ها تداعی کند و زندگی واقعی را به آنها نشان دهد. تا این بیماران بتوانند مانند سایر افراد سالم دیگر زندگی کنند (در دنیای واقعی که وجود دارد نه دنیای خیالی خود).

به امید آن روز که به بیماران روانی توجه بیشتری شود زیرا که روح آدمی با ارزش‌‌ترین چیز موجود در این دنیاست.

واژه های کلیدی: سندرم کاپ گرا، رانده شدن به پایین، فرضیه‌ی سببیت اجتماعی، خانواده‌های دوسویه، خانواده‌های مورب، توهمات سن استیک، پتانسیل فراخوانده

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه................................................................................................................ 1

فصل اول

اسکیزوفرنی....................................................................................................... 3

تاریخچه‌ی اسکیزوفرنی...................................................................................... 4

همه گیری شناسی.............................................................................................. 6

سن و جنس....................................................................................................... 6

فصلی بودن تولد................................................................................................. 7

توزیع جغرافیایی................................................................................................. 7

میزان تولید مثل.................................................................................................. 7

بیماری جسمی................................................................................................... 8

خودکشی در بیماران اسکیزوفرنی......................................................................... 8

مصرف و سوء مصرف توأم مواد.......................................................................... 8

تراکم جمعیت................................................................................................... 9

ملاحظات فرهنگی اجتماعی- اقتصادی................................................................. 9

بی خانمانی در این بیماران................................................................................... 10

سبب شناسی...................................................................................................... 10

مدل استرس- دیاترز........................................................................................... 11

فصل دوم

عوامل زیست شناختی......................................................................................... 13

صرع پارسیل مرکب Epilepsy (Complex Partial)............................................... 21

پتانسیل های فراخوانده (Evoked Potentiaks)...................................................... 21

اختلال حرکت چشم.......................................................................................... 22

توارث.............................................................................................................. 23

عوامل روانی اجتماعی......................................................................................... 24

وابستگی مضاعف (duble bind).......................................................................... 27

گسستگی (schism) و خانواده های مورب (skewed)............................................. 27

خانواده های دوسویه کاذب- شبه خصمانه............................................................ 27

فصل سوم

انواع اسکیزوفرنی............................................................................................... 29

اسکیزوفرنی ساده............................................................................................... 29

هبه فرنی........................................................................................................... 30

اسکیزوفرنی کاتاتونی......................................................................................... 30

اسکیزوفرنی پارانوئید.......................................................................................... 30

اسکیزوفرنی شبه نوروزی (پسودونوروتیک)........................................................... 31

کاتاتونی دوره ای .............................................................................................. 31

پارافرنی دیررس................................................................................................. 32

تشخیص............................................................................................................ 32

انواع در DSM-IV............................................................................................. 32

ویژگی های بالینی ............................................................................................. 42

علائم و نشانه های پیش از بیماری........................................................................ 42

معاینه وضعیت روانی........................................................................................... 43

یافته های عصبی................................................................................................. 47

آزمون های روانشناختی....................................................................................... 48

فصل چهارم

تشخیص افتراقی................................................................................................. 51

اختلالات ثانوی و ناشی از مواد............................................................................ 51

تمارض و اختلالات ساختگی.............................................................................. 51

اختلالات خلقی................................................................................................. 52

اختلالات شخصیتی............................................................................................ 52

اختلالات اسکیزوافکتیو....................................................................................... 52

ارتباط بین افسردگی و اسکیزوفرنی....................................................................... 53

سیر و پیش آگهی.............................................................................................. 53

کناره گیری....................................................................................................... 54

اختلال جریان فکر.............................................................................................. 55

تغییرات عاطفی.................................................................................................. 56

آشفتگیهای رفتاری و اعمال حرکتی..................................................................... 57

تشکیل هذیان و وضعیت پارانوئیدی...................................................................... 58

اختلالهای ادراکی ............................................................................................. 59

درمان............................................................................................................... 60

فصل پنجم

سندرم کاپ گرا................................................................................................ 71

سبب شناسی اسکیزوفرنی.................................................................................... 71

تأثیر عوامل ارثی و محیطی در اسکیزوفرنی............................................................ 71

ساختمان بدنی................................................................................................... 73

عوامل مربوط به غده های مترشح داخلی و سوخت و ساز........................................ 73

مکانیسم دوپامینرژیک در اسکیزوفرنی.................................................................. 74

رابطة کودک- مادر یا کودک- والدین در سالهای اول........................................... 75

طبقة اجتماعی.................................................................................................... 76

عوامل خارجی................................................................................................... 76

عوامل اجتماعی و محیطی.................................................................................... 76

استرس های مقارن و تاثیرهای خانواده.................................................................. 77

همگونی و ناهمگونی در اسکیزوفرنی................................................................... 78

تشخیص............................................................................................................ 79

تشخیص افتراقی حالتهای پارانوئید........................................................................ 80

پیش آگهی....................................................................................................... 81

فصل ششم

درمان اسکیزوفرنی............................................................................................. 84

اقدامات عمومی.................................................................................................. 84

روشهای درمانی فیزیکی...................................................................................... 84

اختلالات ......................................................................................................... 87

اسکیزوفرنی 1.................................................................................................... 88

علائم................................................................................................................ 89

علائم منفی........................................................................................................ 89

علائم مثبت........................................................................................................ 90

علت بیماری جنون جوانی (اسکیزوفرنی)............................................................... 90

جنون جوانی...................................................................................................... 90

چه وقت به دنبال پزشک برویم؟.......................................................................... 90

تشخیص............................................................................................................ 91

درمان............................................................................................................... 91

داروهای ضدجنون (ننورولپتیک).......................................................................... 91

مهارت های سازگاری........................................................................................ 92

گروه های حمایتی............................................................................................. 92

ماهیت اسکیزوفرنی و انواع آن............................................................................. 92

فرضیه ها (تئوری ها)........................................................................................... 93

اهداف رژیم درمانی در بیماران اسکیزوفرنی.......................................................... 94

گروه های High Histamine............................................................................... 95

گروه Low Histamine...................................................................................... 95

گروه Pyrroluria............................................................................................... 95

پرسشنامه........................................................................................................... 110

نتیجه................................................................................................................ 113

منابع................................................................................................................. 114خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:24

بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها

موضوع پایان نامه در رابطه با تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانهاست در واقع یک پژوهشی کتابخانه ای می باشد و به برر سی توصیفی تأثیر موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها پرداخته است . و هدف از این پژوهش در واقع اینست که در آخر ما به این پاسخ برسیم که واقعاً موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ، در درمان بیماریها تأثیر دارد . و اینکه آیا از این هنر می توان برای مهارتهای ارتباطی وگفتاری ، روانی ، ذهنی ... استفاده کرد . آیا می توان از موسیقی به عنوان روشی برای کار درمانی وکمک به سایر پروژه های توان بخشی استفاده کرد و اینکه موسیقی می تواند مضر هم باشد یا صرفاً مفید است و به طور کلی اطلاعاتی را در این زمینه ها می تواند به شما بدهد .

پژوهش حاضر توانسته به یکسری موضوعهای مربوط به موسیقی ، موسیقی ایرانی ، موسیقی مذهبی ، موسیقی و کارکردهای آن و .... بپردازد و به شکل تخصصی به حیطة خاصی هم نپرداخته است . بلکه اطلاعات به شکل اطلاعات کلی آمده است .

منابع مورد استفاده در انجام این پژوهش منابع دست اول کتابها ، منابع دست دوم پایان نامه ها و سایت ها می باشند و در واقع بیشتر از آثار مکتوب استفاده شده است نه از مشاهدات شخصی . براساس اطلاعات آمده در این پژوهش می توان گفت که :

امروزه موسیقی به صورت نظام مندی در بیمارستان ها و مراکز توانبخشی و حتی مراکز آموزشی و پزشکی کشور به کار می رود . آموزش کودکان دبستانی با موسیقی بهتر می شود ، موسیقی سبب افزایش سلولهای ایمن . و همچنین متعادل کرد آنها می شود . موسیقی بر بافتهای هیجانی فرد مانند شادی ، غم ، علاقه ، نفرت ... مؤثر است . کاربرد موسیقی درمانی برای کسانی است که دچار اختلال درمانی هستند اما باید بدانیم که گونه های از موسیقی مانند راک ، قال و ... مضر است و تأثیرات سوء دارند .

چکیده. ۱

«فصل اول». ۳

بیان مسئله. ۴

موضوع تحقیق :. ۵

ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵

هدف تحقیق :. ۶

تعریف متغیرهای تحقیق.. ۶

«فصل دوم». ۸

مقدمه ای کلی راجع به موسیقی و موسیقی درمانی.. ۹

ـ ادبیات تحقیق.. ۱۲

تاریخچه موسیقی :. ۱۲

تاریخچة پیدایش موسیقی درمانی.. ۱۳

انسان و موسیقی.. ۱۴

موسیقی و درمان.. ۱۵

مقدمه ای بر موسیقی درمانی.. ۱۶

چهار رکن موسیقی.. ۱۸

تعریف موسیقی.. ۲۰

موسیقی درمانی.. ۲۱

روشهای موسیقی درمانی.. ۲۱

موسیقی درمانگ را کیست ؟. ۲۲

شروع به کار انجمن موسیقی درمانی درایران.. ۲۳

استانداردهای موسیقی درمانی.. ۲۴

موسیقی درمانی دستور تجویز شده ای است :. ۲۴

ابزار درمان :. ۳۱

نوع برنامه ها :. ۳۲

طول درمان :. ۳۳

برنامه ها وَ محورهای موسیقی درمانی :. ۳۴

خواندن :. ۳۵

گروههای کر :. ۳۸

نواختن :. ۴۰

ساختن آهنگ :. ۴۵

بحث وگفتگو پیرامون موسیقی :. ۴۷

گوش دادن به موسیقی :. ۴۹

حرکات موزیکال :. ۵۱

گسترش درک فضایی :. ۵۴

کنترل وَ تعادل :. ۵۵

تقویت روحیة اجتماعی :. ۵۶

نمایش موزیکال :. ۵۷

موسیقی توأم با سبک سازی در هیپنوتیزم :. ۵۸

موسیقی بیمارستانی :. ۶۰

موسیقی درمانی کودکان :. ۶۱

موسیقی و نیاز بشری.. ۶۲

تاریخ موسیقی درمانی ، فرهنگهای کهن واولیه :. ۶۵

فرهنگ روم ویونان :. ۶۹

قرون وسطی :. ۷۱

رنسانس :. ۷۳

قرن هفدهم تا نیمة قرن هجدهم :. ۷۴

نیمة قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم :. ۷۵

قرن بیستم :. ۷۶

روانشناسی تمهای موسیقی :. ۷۸

تمهای پنجگانه :. ۷۸

تمهای شیدایی :. ۷۹

تمهای حزین :. ۷۹

تم های هیجانی (هیستریکال) :. ۸۱

تم های شاد و فرحبخش :. ۸۲

تم های آرام بخش :. ۸۳

اختراع آلات موسیقی :. ۸۴

موسیقی داروی شفابخش :. ۸۶

زیبا شناختی موسیقی ایرانی و گونه های موسیقی ایران :. ۸۹

موسیقی ایرانی وَ حالت هیستریک… ۹۲

نقش موسیقی در جوامع ایل عشایری ایران :. ۹۴

انقلاب اسلامی و موسیقی ایرانی.. ۹۸

ادبیات ایران وامدار موسیقی عرفانی است.. ۱۰۱

اسلام و موسیقی.. ۱۰۳

بیست و دومین گناه کبیره. ۱۰۷

نگاهی به موسیقی مذهبی امروز. ۱۰۷

موسیقی الکترونیک… ۱۱۲

موسیقی متال.. ۱۱۵

کارکرد موسیقی در پزشکی.. ۱۱۹

کاربرد موسیقی در فیزیوتراپی.. ۱۲۲

کاربرد موسیقی در درمان عقب ماندگان ذهنی :. ۱۲۴

کاربرد موسیقی در درمان ناتوانائیهای یادگیری :. ۱۲۸

کاربرد موسیقی در درمان ناشنوایان :. ۱۳۴

کاربرد موسیقی در درمان نابینایان :. ۱۴۱

کاربرد موسیقی در درمان اختلالات ارتباطی :. ۱۴۵

تأثیر موسیقی بر کودکان روان نژند و دچار اختلالات رفتاری :. ۱۵۰

«پیشینة تحقیق در داخل و خارج کشور». ۱۵۸

تأثیر موسیقی بر مغز انسان.. ۱۵۸

تأثیر موسیقی بر گیاهان .. ۱۵۹

تأثیر موسیقی در هنگام ورزش کردن کودکانمان.. ۱۶۱

موسیقی درمانی قرآنی.. ۱۶۲

تأثیر آموزش موسیقی بر تواناییهای هوشی خردسالان.. ۱۶۳

بررسی تأثیر موسیقی در روحیه نوجوانان از نظر دانش آموزان مدرسه نمونه. ۱۶۵

تأثیر موسیقی موتزارت بر سلامت انسان.. ۱۶۶

تأثیر موسیقی بر روح و روان از دیدگاه استاد نور علی الهی :. ۱۶۹

جایگاه موسیقی در درمان :. ۱۷۹

«فصل سوم». ۱۸۰

مقدمه و توضیح.. ۱۸۰

ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۱۸۱

شیوه جمع آوری اطلاعات :. ۱۸۲

«فصل چهارم». ۱۸۳

الف : بخش نظری.. ۱۸۳

ب ) نتیجه گیری.. ۱۸۶

محدودیتها. ۱۹۰

پیشنهادها. ۱۹۱

منابع و مآخذ.. ۱۹۳خرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 18:21

شناخت رفتار درمانی

شناخت رفتار درمانی

در شیوه های رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید می شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه می شد.

در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختی را ترجیح می دادند. آنها هر ملاحظه ای در مورد اعتقادات و نگرشها را به عنوان بازگشتی به گونه ای از درونگری غیر علمی می دانستند. اما در پاسخ به شواهدی که نشان می داد عوامل شناختی (یعنی افکار شخص، انتظارات و تفسیر وی از رویدادها) اهمیت تعیین کننده در رفتار شخص دارد، بسیاری از رفتار درمانگران تأکید بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا 1986).

رفتار درمان شناختی اصلاح کلی است برای روشهای درمانی که در آنها از فنون تغییر رفتار استفاده می شود و علاوه بر آن راهکارهای طراحی شده برای تغییر عقاید ناسازگار نیز به آن فنون الحاق شده است. درمانگر به فرد کمک می کند که واکنشهای هیجانی ناراحتی کننده نظیر اضطراب و افسردگی را با یادگرفتن شیوه های موثر تری برای تفسیر و تفکر درباره تجاربش کنترل کند. مثلاً در نظریه شناختی بک در مورد افسردگی، افراد افسرده تمایل دارند رویدادها را از دیدگاهی منفی و خود منتقدانه ارزیابی کنند. آنها شکست را به جای موفقیت انتظار می کشند و در ارزیابی عملکردشان تمایل به بزرگ کردن شکستها و کوچک کردن موفقیتهادارند. رفتار درمانگران شناختی در درمان افسردگی، به مراجعان کمک می کنند که تحریف را در تفکرشان تشخیص دهند و آنها را به واقعیت نزدیک کنند.

برنامه رفتاری – شناختی برای کمک به کسی که می خواهد به بازار هراسی خود غلبه کند، می تواند شامل آموزش مثبت اندیشی همراه با مواجهه زنده باشد. درمانگر به مراجع یاد می دهد که گفت و گوهای خودشکنانه درونی را با دستورات مثبت به خود جایگزین کند. رفتار درمانگران شناختی اتفاق نظر دارند که تغییر عقاید فرد برای ایجاد تغییری با ثبات در رفتار مهم است. اغلب اعتقاد دارند که شیوه های رفتاری قدرتمند از شیوه های کلامی در تأثیر گذاری بر فرایندهای شناختی اند. برای مثال، برای غلبه بر اضطراب صحبت کردن در کلاس، تفکر مثبت مفید است : «من درس را خوب می دانم و مطمئن هستم که می توانم ایده هایم را به طور موثر بیان کنم »؛ «موضوع جذاب است و بقیه بچه ها از آنچه من می گویم لذت می برند». اما ارائه موفق سخنرانی به یک همکلاسی و دوباره برای گروهی از دوستان نیز احتمالاً از شدت اضطراب کم خواهد کرد. عملکرد موفق احساس مهارت و تسلط ما را افزایش می دهد . در واقع گفته شده است که همه فرایندهای درمانی موثر به فرد احساس تسلط یا خودکارایی می دهند.

با مشاهده افراد موفق و مسلط، متقاعد شدن به این که می توانیم مشکل را حل کنیم و قضاوت از روی نشانه های درونی که، آرام و مسلط هستیم، در ایجاد احساس خود کارایی دخیل است. اما بیشترین احساس کارایی و عملکرد واقعی و احساس تسلط شخص ناشی می شود. خلاصه اینکه هیچ چیز مثل موفقیت فرد را موفق نمی کند (بندور، 1995).

فهرست مطالب:

چکیده .............................................................................................................. 1

فصل اول : کلیات ............................................................................................ 4

مقدمه............................................................................................................... 5

بیان مسئله ...................................................................................................... 8

فصل دوم : مباحث نظری............................................................................... 11

تاریخچه ......................................................................................................... 12

شکل گیری و رشد رفتاری درمانی .............................................................. 20

کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی ................................................. 32

کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری............................................... 40

تکنیکهای رفتار درمانی ................................................................................. 48

خاستگاه رویکرد رفتاری .............................................................................. 55

فنون سنتی رفتار درمانی .............................................................................. 60

ارزیابی رفتار درمانی .................................................................................... 80

پیدایی شناخت درمانی ................................................................................... 95

رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت ...................................................... 103

مفروضات کلی شناخت درمانی .................................................................... 106

تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری ............................................................... 120

ویژگی ها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری ............................... 125

درمان شناختی – رفتاری ............................................................................ 134

تکنیکهای رفتار درمان شناختی .................................................................... 143

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی ............................................... 144

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی .............................. 147

بنیاد علمی درمان رفتاری - شناختی ........................................................... 149

اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری .................................. 151

ارزشیابی شناختی – رفتاری ....................................................................... 152

سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری ......................................... 154

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری .................................................................. 155

پیش بینی روندها .......................................................................................... 156

برایند بحث .................................................................................................... 157

اصطلاحات مهم ............................................................................................ 158

فهرست منابع

منابع فارسی ................................................................................................. 165

منابع انگلیسی ............................................................................................... 167خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: شناخت، رفتار، درمانی
1 2 3 4 5 >>