X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:43

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم 400 نفر از مدیران 9 دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه 32 سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه 50 نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار 774/0 را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه 32 سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با 772/0و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج 5 عامل شد که بر روی هم 4/36 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: 1) نظم‌دهی و عمل به موقع، 2) رعایت تعادل و توازن، 3) توجه بر ساعت و زمان، 4) کنترل و نظارت و 5) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه 2

1-1 بیان مسأله پژوهش 4

1-2 اهمیت پژوهش 5

1-3 اهداف پژوهش 7

1-4 پرسش‌های پژوهش 7

1-5تعریف و مفاهیم و اصطلاحات 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه 13

2-1 ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان 14

2-2 تئوری‌های متداول مدیریت زمان 18

2-3چهار حوزه مهم از دیدگاه مکنزی 22

2-4 فرایند هدفگذاری 22

2-5 چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید 24

2-6 دیدگاه‌های مدیریت زمان 24

2-7 نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از کار مدیران و کارکنان 28

2-8 عومل مؤثر بر مدیریت زمان 28

2-9 برخی از اصول مدیریت زمان 30

2-10 دیدگاه دراکر 30

2-11دیدگاه سنگه 31

2-12پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدیریت زمان 32

2-13 استانداردسازی آزمون‌های روانی - تربیتی 41

2-14 مسأله رواسازی ابزار پژوهش 43

2-15 منطق اساسی روش‌های تحلیل عاملی 45

2-16روش‌های مختلف تحلیل عاملی 46

2-17 چرخش عامل‌ها 49

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه 53

3-2 ابزار پژوهش 54

3-3طرح پژوهشی و شیوه‌های بررسی آماری پژوهش 54

3-4 روش گردآوری اطلاعات 55

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 توصیف داده‌ها 58

4-2 مشخصه‌های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان 60

4-3 تحلیل عاملی مواد پرسشنامه 62

4-4 عامل‌های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی 65

4-5 راه حل پایانی (چرخش یافته‌) 68

4-6 مشخصه‌های نمره‌های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 خلاصه 82

5-2 بحث و نتیجه‌گیری 84

5-3 محدودیت‌های پژوهش 86

5-4 پیشنهادهای پژوهش 87

منابع

منابع فارسی 90

منابع انگلیسی 93

پیوست 96

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 1-4: فراوانی تعداد آزمودنی‌ها به تفکیک سن 58

جدول 2-4: فراوانی و درصد سطوح تحصیلی 60

جدول 3-4: مشخصه‌های آماری ضریب همبستگی هر سوال با نمره کل و ضریب آلفا در صورت حذف هر سوال در مجموعه 32 سوالی پرسشنامه مدیریت زمان (386=N) 61

جدول 4-4: مشخصه‌های آماری اولیه در اجرای تحلیل مولفه‌های اصلی (با روش pc) 63

جدول 5-4: ماتریس عاملی عامل‌های استخراج شده با روش pc 66

جدول 6-4: ارزش ویژه درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عامل‌های TMQ 67

جدول 7-4: میزان اشتراک مواد پرسشنامه 32 سوالی TMQ 67

جدول 8-4: ماتریس عاملی چرخش یافته مجموعه 32 سوالی با روش pc 69

جدول 9-4: جدول توزیع فراوانی نمره‌های مجموعه 32 سوالی با روش pc 71

جدول 10-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان 73

جدول 11-4: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل یکم 74

جدول 12-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل یکم (نظم دهی و عمل به موقع) 75

جدول 13-4: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل دوم 75

جدول 14-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل دوم (رعایت توازان و تعادل) 76

جدول 15-4: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل سوم 77

جدول 16-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل سوم (توجه بر ساعت و زمان) 78

جدول 17-4: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل چهارم 78

جدول 18-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل چهارم (کنترل و نظارت) 79

جدول 19-4: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل پنجم 79

جدول 20-4: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل پنجم (ساماندهی) 80

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار فرنر در تقسیم‌بندی فرآیند زندگی 32

نمودار فرایند مدیریت زمان 35

نمودار توزیع سن 60

نمودار scree مواد مقیاس 32 سوالی TMQ در گروه نمونه مورد مطالعه 65

نمودار توزیع فراوانی و مشخصه‌های آماری نمره‌های مجموعه 32 سوالی مدیریت زمان 72

نمودار توزیع فراوانی عامل یکم 75

نمودار توزیع فراوانی عامل دوم 76

نمودار توزیع فراوانی عامل سوم 77

نمودار توزیع فراوانی عامل چهارم 79

نمودار توزیع فراوانی عامل پنجم 80

نوع فایل: word

سایز: 983 KB

تعداد صفحه:113خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:14

غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

این محصول در قالب فایل word و در 166 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

غزل شکل نهایی و تکامل یافته ی شعر ماست و شاید بتوان گفت قدیمی ترین قالبی است که در شعر فارسی توانسته است حیات خود را به هزاره ی جدید بکشاند و این کار کوچکی نیست . یکی از شاعران برجسته ی معاصر ایران که خلاقیّت و آفرینندگی را با پژوهش و تتبّع جمع آوری کرده است و هم محافل ادبی و هم جامعه ی دانشگاهی او را در زمان حیاتش جدّی گرفت ، مرحوم قیصر امین پور و سید حسن حسینی است . قالب غزل در همه پنج مجموعه ی شعری قیصر امین پور دیده می شود. سید حسن حسینی نیز در قالب غزل اشعار قابل توجهی دارد .موضوع این پژوهش بررسی غزل های روایی و سایر انواع آن در غزل های سید حسن حسینی و قیصر امین پور می باشد . غزل روایی غزلی است که در محور عمودی خود ، به نقل رویدادی بپردازد ، رویدادی که شرح آن ، درون غزل باشد و کل ساختار غزل را در برگیرد . هر غزل روایی ، از سه بخش مقدمه ، تنه و پایان تشکیل شده است.عناصر داستانی در غزل روایی وجوددارند که عبارتند از : شخصیت ، صحنه ، پیرنگ ، زاویه دید ، عمل داستانی ، حادثه ، گفتگو ، مضمون ، اوج ، گره گشایی و نتیجه گیری.

در سایر انواع غزل نیز با داستان مواجه هستیم اما داستان ها و روایاتی که در بیرون از غزل رخ داده است و فهم آن به درک و اطلاعات مخاطب یا خواننده بستگی دارد. سایر انواع آن شامل غزل های ارجاعی، غزل هایی که حکایت دارند ، غزل های دارای مقدمه برای گفتگو ، غزل هایی که تلمیح دارند، می باشد.

فهرست:

فصل اول مقدمه و روش تحقیق.. 1

1-1-کلیات... 2

1-2- فرضیه ها 2

1-3- روش کار. 2

1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-5-روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 3

1-6-جامعه ی آماری.. 3

1-7-شعر و آفرینش... 3

1-8-شعر و فرهنگ شاعر. 5

1-2-ساختار ( structure ) یا ساخت ..................................................................................................6

1-3-زمینه ی تاریخی ساختارگرایی..........................................................................................................7

1-4-اصول ساختار گرایی.........................................................................................................................8

1-4-1-دید همزمانی و درزمانی...............................................................................................................7

1-4-2-زبان وگفتار..................................................................................................................................7

1-4-3-دال و مدلول.................................................................................................................................8

1-4-4-روابط هم نشینی و جانشینی........................................................................................................8

1-5-اهداف ساختارگرایی.........................................................................................................................8

1-5-1-ساختار شعر کلاسیک فارسی .....................................................................................................9

1-5-2-ساختار شعر نو فارسی ................................................................................................................9

1-6-شعر روایتی ...................................................................................................................................10

1-6-1-شعر روایی در ادبیات فارسی.....................................................................................................10

1-6-2-انواع اشعار روایی......................................................................................................................10

1-6-2-1-اشعار غنایی ( lyric poetry )...........................................................................................12

1-6-2-2-اشعار عرفانی – تعلیمی (mystic- didactic poetry ).................................................13

1-6-3-شعر روایی در ادبیات معاصر فارسی.........................................................................................14

1-6-4-شعر روایی در ادبیات غربی.......................................................................................................14

فصل دوم.................................................................................................................................................18

2-1-قیصر امین پور................................................................................................................................19

2-2-حوزه های هنری شاعر...................................................................................................................20

2-3-کاربرد واژگان امروزی...................................................................................................................24

2-4-آثار پور قیصر امین........................................................................................................................24

2-5-قالب های شعری...........................................................................................................................25

2-6-سید حسن حسینی.........................................................................................................................27

2-7-معرفی شعر سید حسن حسینی......................................................................................................28

2-8-اسطوره در شعر حسینی.................................................................................................................29

2-9-آثار سید حسن حسینی...................................................................................................................30

فصل سوم................................................................................................................................................31

3-1-غزل در پویه ی تاریخ....................................................................................................................32

3-1-1-معنای لغوی واصطلاحی غزل....................................................................................................33

3-1-2-مضامین و زبان مشخص و محدود غزل....................................................................................34

3-1-3-غزل در عربی.............................................................................................................................35

3-1-4-غزل در غرب.............................................................................................................................35

3-2-سیر تحول تاریخی غزل.................................................................................................................35

3- 2-1-اشعار غنایی در ایران پیش از اسلام..........................................................................................35

3-2-2-غزل در ایران پس از اسلام........................................................................................................36

3-2-3-تغزل چیست ؟..........................................................................................................................36

3-2-4-فرق غزل و تغزل.......................................................................................................................38

3-2-5-دوره رواج غزل ( آغاز قرن ششم تا پایان قرن نهم ).................................................................40

3-2-6-شاعران موثر در تحول غزل.......................................................................................................42

3-2-7-غزل عارفانه یا سیر تحول غزل از نظر معنی.............................................................................43

3-2-8-غزل در نیمه اول قرن نهم تا اواسط قرن دوازدهم.....................................................................45

3-2-9-غزل در دوره ی بازگشت ( از اواسط قرن دوازدهم تا دوران مشروطیت )...............................46

3-2-10-غزل دوران معاصر ( از دوران مشروطیت تا عهد حاضر )......................................................46

3-3-انواع ساختار غزل .........................................................................................................................47

3-3-1-انواع ساختارهای اصلی یا پایه...................................................................................................47

3-3-1-1-ساختار خطاب .....................................................................................................................49

3-3-1-1-1-انواع مخاطب ..................................................................................................................51

3-3-1-2-ساختار غیبت .......................................................................................................................53

3-3-1-3-ساختار حدیث نفس ............................................................................................................55

3-3-1-3-1-تک گویی درونی ...........................................................................................................55

3-3-1-3-2-تک گویی نمایشی .........................................................................................................55

3-3-1-3-3-حدیث نفس یا خود گویی ..............................................................................................56

3-3-1-3-ساختار گفتگو ......................................................................................................................57

فصل چهارم.................................................................................................................................58

4-1-یک داستان کوتاه ...........................................................................................................................59

4-2-غزل هایی که حاوی داستانند؛ اما دارای ساختار روایی نیستند .....................................................60

4-2-1-غزل هایی که دارای تلمیح هستند....................................................................................60

4-2-2-غزل هایی که حاوی یک حکایت هستند..................................................................................60

4-2-3-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو .........................................................................................61

4-2-4-غزل های ارجاعی.....................................................................................................................62

4-2-4-1-رخدادهای شخصی...............................................................................................................62

4-2-4-2 رخدادهای تاریخی.................................................................................................................63

4-2-4-3-رخدادهای مذهبی – اساطیری..............................................................................................64

4-3- تعریف غزل روایی........................................................................................................................64

4-4- بخش های اصلی یک غزل روایی ...............................................................................................65

4-4-1- مقدمه ......................................................................................................................................65

4-4-2- تنه ...........................................................................................................................................66

4-4-3 –پایان.........................................................................................................................................66

4-5- داستان و عناصر آن.......................................................................................................................68

4-5-1- داستان......................................................................................................................................68

4-5-2-قصه ........................................................................................................................................69

4-6- کیفیت عناصر داستانی در غزل روایی..........................................................................................70

4-6-1- شخصیت (character) ..............................................................................................70

4-6-1-1- شخصیت ها بر اساس میزان نقش آنها در داستان................................................................70

4-6-1-1-1- شخصیت مخالف..................................................................................................70

4-6-1-1-2-شخصیت مقابل................................................................................................................70

4-6-1-1-3-شخصیت همراز................................................................................................................70

4-6-1-2-انواع شخصیت ها براساس تمایزات فردی............................................................................71

4-6-1-3- انواع شخصیت ها بر اساس تحول آنها در داستان ..............................................................71

4-6-1-4- شخصیت ها در غزل روایی ................................................................................................71

4-6-1-4-1 -شخصیت های اصلی.......................................................................................................71

4-6-1-4-2- شخصیت های فرعی که خود به سه دسته تقسیم می شوند............................................71

4-6-2- صحنه .....................................................................................................................................72

4-6-2-1-صحنه ی فراخ منظر و صحنه نمایشی.................................................................................73

4-6-2-2- صحنه فراخ منظر و نمایشی در غزل روایی ........................................................................73

4-6-2-1- صحنه در غزل روایی ..........................................................................................................74

4-6-2-1-1-زمان..................................................................................................................................74

4-6-2-1-2 مکان .................................................................................................................................74

4-6-3- پیرنگ.......................................................................................................................................75

4-6-3-1-تفاوت داستان با پیرنگ ........................................................................................................75

4-6-3-2- انواع پیرنگ ........................................................................................................................75

4-6-3-3 پیرنگ در غزل روایی.............................................................................................................76

4-6-3-3-1- انواع غزل روایی از نظر وجود پیرنگ ............................................................................76

4-6-3-3-2- انواع غزل روایی از نظر نوع پیرنگ ...............................................................................78

4-6-4- زاویه ی دید ...........................................................................................................................79

4-6-4-1 -زاویه ی دید درونی ...........................................................................................................79

4-6-4-1-1- راوی – قهرمان ..............................................................................................................80

4-6-4-1-2- راوی – ناظر ..................................................................................................................80

4-6-4-2- زاویه ی دید بیرونی ...........................................................................................................80

4-6-4-4- زاویه ی دید در غزل روایی ...............................................................................................80

4-6-5- عمل داستانی ...........................................................................................................................81

4-6-6 حادثه ........................................................................................................................................82

4-6-6-1- حادثه ی استقلال یافته .......................................................................................................82

4-6-6-2 -حوادث اصلی و فرعی .......................................................................................................82

4-6-6-3- حادثه در غزل روایی ..........................................................................................................83

4-6-7-گفتگو.......................................................................................................................................83

4-6-7 -1-گفتگو در غزل روایی .........................................................................................................84

4-6-8- مضمون یا درون مایه...............................................................................................................84

4-6-8-1- انواع درون مایه ..................................................................................................................84

4-6-8-2- درون مایه در غزل روایی ...................................................................................................85

4-6-9- کشمکش..................................................................................................................................85

4-6-9-1- انواع کشمکش....................................................................................................................86

4-6-9-1-1- کشمکش جسمانی..........................................................................................................86

4-6-9-1-2- کشمکش ذهنی ..............................................................................................................86

4-6-9-1-3- کشمکش اخلاقی............................................................................................................86

4-6-9-2- کشمکش در غزل روایی .....................................................................................................86

4-6-10- اوج........................................................................................................................................86

4-6-10-1- اوج در غزل روایی ...........................................................................................................87

4-6-11- گره گشایی و نتیجه گیری ....................................................................................................87

4-6-11-1- گره گشایی و نتیجه گیری در غزل روایی .......................................................................87

فصل پنجم .............................................................................................................................................89

5-1-درآمدی بر شعر و شعرای مورد بحث...........................................................................................90

5-2- غزل­های روایی............................................................................................................................91

5-2-1- بررسی داستان های روایی و عناصر آن ..................................................................................92

5-3- غزل­های غیر روایی عبارتند از...................................................................................................98

5-3-1- غزل­های ارجاعی....................................................................................................................98

5-3-1-1- رخدادهای تاریخی – مذهبی ...........................................................................................99

5-3-1-2-رخدادهای شخصی ..........................................................................................................114

5-3-1-3- رخداد مذهبی اساطیری...........................................................................................124

5-3-2-غزل هایی که دارای تلمیح هستند...........................................................................................132

5-3-3-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو ..............................................................................146

نتیجه گیری...........................................................................................................................................148

فهرست منابع و مآخذ...........................................................................................................................150خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 14:16

مجموعه مطالعات پایایی و روایی

این مجموعه دربرگیرنده 9 فایل از مطالعات و مقالات موضوع پایایی و روایی می باشد که با داشتن آن، موضوعاتی چون: مفهوم پایایی در تحقیقات، پایایی منظر و .. به صورت کاملا حرفه ای مورد شناخت شما قرار خواهد گرفت.         فهرست1- Reliability Coefficients and Generalizability Theory2- از پویایی تا پایایی میدان عتیق اصفحان3- پایایی منظر با بهبود کیفیت محیط شهری و روستایی4- تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی5- جستاری بر دگردیسی پایایی و حضور مرمت شهری در درگرگونی سیمای شهرها6- راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیات کیفی7- روایی و پایایی ابزارها و روش های مختلف اندازه گیری آنها در پژوهش های کاربردی در سلامت8- طراحی پرسشنامه شکست های شناختی شغلی تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار9- مفهوم پایایی و روایی در تحقیق کیفی ...ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 17:53

دانلود تحقیق غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

چکیده غزل شکل نهایی و تکامل یافته ی شعر ماست و شاید بتوان گفت قدیمی ترین قالبی است که در شعر فارسی توانسته است حیات خود را به هزاره ی جدید بکشاند و این کار کوچکی نیست . یکی از شاعران برجسته ی معاصر ایران که خلاقیّت و آفرینندگی را با پژوهش و تتبّع جمع آوری کرده است و هم محافل ادبی و هم جامعه ی دانشگاهی او را در زمان حیاتش جدّی گرفت ، مرحوم قیصر امین پور و سید حسن حسینی است . قالب غزل در همه پنج مجموعه ی شعری قیصر امین پور دیده می شود. سید حسن حسینی نیز در قالب غزل اشعار قابل توجهی دارد .موضوع این پژوهش بررسی غزل های روایی و سایر انواع آن در غزل های سید حسن حسینی و قیصر امین پور می باشد . غزل روایی غزلی است که در محور عمودی خود ، به نقل رویدادی بپردازد ، رویدادی که شرح آن ، درون غزل باشد و کل ساختار غزل را در برگیرد . هر غزل روایی ، از سه بخش مقدمه ، تنه و پایان تشکیل شده است.عناصر داستانی ...ادامه مطلب