X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:23

مونو گرافی روستای گرمه

مونو گرافی روستای گرمه

روستای گرمه پس ازگذشت چند هزار سال از زمان امپراطوری هخامنشی وساسانی هنوز فرهنگ ایران باستان را درخود جای داده است که بارز ترین آن زبان آن دوران می باشد که هنوزمردم روستای گرمه به آنصحبت می کننداما مساله اینجاست که رشدشهرنشینی وآغازمهاجرت روستاییان به شهر ودرکنارآنگسترش راههای مواصلاتی وگسترش وسایل ارتباط جمعی به خصوص تلویزیون قالب کهن ودیرین روستا گرمه راشکسته است وهرچند مردم روستازبان نیاکان خودرا فراموش نکرده اندولی بسیاری از آداب ورسوم دچار تحول شده است وحتی بسیاری ازآنهابه دست فراموشی سپرده شده اند.

فهرست مطالب

گرمه ۱

۱-مقدمه: ۲

۲-بیان مساله: ۴

۳-اهداف تحقیق: ۵

۴-روش تحقیق: ۶

فصل اول:ویژگیهای طبیعی وجغرافیایی: ۷

۱-۱موقعیت جغرافیایی: ۷

۳-۱میزان بارش : ۸

۴-۱ باد: ۸

۵-۱ منابع خاک: ۸

۶-۱ منابع آب روستا: ۹

۷-۱ گونه های گیاهی و جانوری: ۱۲

۸-۱ وضع زمین: ۱۵

۹-۱ کشاورزی: ۱۵

۱۰-۱ انواع مختلف خرما : ۱۸

۱۱-۱-ابزار وسایل تولید: ۱۹

۱۲-۱ شکارگاه: ۲۰

فصل دوم:دور نمای تاریخی ۲۱

فصل دوم: دور نمایی تاریخی ۲۲

۱-۲ پیشینه تاریخی: ۲۲

۲-۲ اوضاع سیاسی منطقه از گذشته تا امروز: ۲۳

۳-۲ آثار و ابنیه تاریخی: ۲۶

فصل سوم: ویژگیهای انسانی ۳۳

۱-۳: جمعیت روستا و حرکات جمعیت: ۳۴

۲-۳ ساخت سنی و جنسی: ۳۶

۳-۳ وضع زناشویی: ۳۶

مذهب اهالی روستا: ۳۷

۵-۳ سواد: ۳۸

۶-۳ گروههای عمده فعالیت: ۳۹

۷-۳ صنعت خانگی: ۴۱

۸-۳ مهاجرت ۴۲

۹-۳ زبان اهالی روستا: ۴۳

۱۰-۳ کارکرد اقتصادی زنان و مردان: ۴۵

۱۱-۳ مرفولوژی (ریخت شناسی روستا) ۴۶

۱۲-۳ امکانات روستا: ۴۹

۱۲-۳-۱هتل: ۴۹

۲-۱۲-۳ مرکز مخابرات و تلفن: ۵۰

۳-۱۲-۳ آب، برق و گاز: ۵۱

۴-۱۲-۳ مراکز تحصیلی: ۵۲

۵-۱۲-۳ مساجد: ۵۲

۶-۱۲-۳ درمانگاه: ۵۳

۷-۱۲-۳ سایر امکانات روستا: ۵۴

۱۳-۳ انسان شناسی جسمانی اهالی روستا: ۵۸

۱۴-۳ روابط خویشاندوی و خصوصیات آن : ۵۹

۱۵-۳ ساخت روابط اجتماعی روستا: ۶۱

۱۶-۳ ساختار خانواده: ۶۳

فصل چهارم :صنایع دستی ۶۵

فصل ۵: آداب و رسوم و اعتقادات ۶۸

بخش اول :مراسم ازدواج ۶۹

۱-۲-۵ طریقه همسر گزینی: ۶۹

۲-۲-۵ خواستگاری ۶۹

۳-۱-۵ مراسم شیرینی خوران: ۷۰

۴-۱-۵ مراسم عقد: ۷۱

۵-۱-۵ سفره عقد: ۷۲

۶-۱-۵ مراسم ازواج: ۷۳

۷-۱-۵ بررسی نمادین سفره عقد: ۷۵

بخش دوم: زایمان و تولد نوزاد ۷۵

۱-۲-۵ زایمان: ۷۵

۲-۲-۵ نامگذاری نوزاد: ۷۷

۳-۲-۵ ده روز پس از زایمان : ۷۸

۴-۲-۵ ختنه سوران: ۷۸

۵-۲-۵ دندان درآوردن نوزاد: ۷۸

بخش سوم : مراسم عزاداری ۷۹

۱-۳-۵ عزاداری برای متوفی: ۷۹

۲-۳-۵ مراسم مذهبی ۸۰

۳-۳-۵ مراسم محرم: ۸۱

۴-۳-۵ مراسم و باورهای خاص: ۸۵

بخش چهارم :جشنها و اعیاد ۸۹

۱-۴-۵ عید فطر : ۸۹

۲-۴-۵ عید غدیر: ۹۰

۳-۴-۵ مراسم نوروز: ۹۰

فصل پنجم: بازیهای ایام عید و تابستان ۹۴

بخش پنجم :بازیهای ایام عید و تابستان ۹۵

بخش ششم: باورهای و اعتقادات ۹۷

۱-۶-۶- باورهای مذهبی: ۹۷

سفره حضرت خضر: ۹۸

آجیل مشکل گشا: ۹۸

۲-۶-۶ باورهای مرتبط به موجودات فوق طبیعی: ۹۹

روح: ۹۹

آل: ۹۹

جن: ۹۹

لولو: ۱۰۰

۳-۶-۶ باورهای عامیانه: ۱۰۰

فرهنگ خوراکی ها: ۱۰۲

۴-۶-۶ باورهای مرتبط با آب و هوا: ۱۰۳

۵-۶-۶ باورهای مرتبط با پزشکی: ۱۰۳

غذاهای رایج: ۱۰۴

۷-۶-۶ ضرب المثل های رایج: ۱۰۷

فصل ششم: نتیجه گیری ۱۰۸

فصل ۶:نتیجه گیری ۱۰۹

۱-۶ مقدمه: ۱۰۹

۲-۶ پدیده مهاجرت: ۱۱۱

۳-۶ پدیده مهاجرت و تغییرات اجتماعی: ۱۱۸

۴-۶ مهاجرت و علل فرهنگی: ۱۲۱

۵-۶ مهاجرت و علل اقتصادی: ۱۲۳

۶-۶ تغییر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی: ۱۲۵

۷-۶ پتانسیل گردشگری: ۱۲۸

کتابنامه: ۱۳۲

کتابنامه:

محسنی، منوچهر، مقدمات جامعه شناسی، تهران ،نشر دوران ،۱۳۷۶

فاستر،جرج،جوامع سنتی و تغییرات فنی، ترجمه سید مهدی ثریا،نشر کتاب فرا، ۱۳۷۸

نیک خلق ،علی اکبر ،جامعه شناسی روستا،، نشر کلمه،۱۳۷۹

عسگری خانقاه، اصغر، مردم شناسی، ، نشر شب تاب ۱۳۷۳

احمد سلطانی، منیره، ژرف ساخت فرهنگ عامه ایرانی ،تهران نشر روزگار ،۱۳۸۴

عناصری ،جابر ،اساطیر و فرهنگ عامه ایران ،نشر قمری مرند، ۱۳۷۴

دروویل ،گاسپار،سفر در ایران، ، نشر شباویز، ۱۳۶۷

بختیاری ،سعید ،اطلس کامل گیتا شناسی ،انتشارات سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، تهران ۱۳۷۵

گی رو شده ،تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، نشر نی، ۱۳۸۳

. حکمت یغمایی ،عبدالکریم، بر ساحل کویر نمک، ، تهران ،انتشارات توس

. مجموعه اشعار میرزا یغما گرمه ای .

۱-۱موقعیت جغرافیایی:

روستای گرمه واقع درشمال شرقی استان اصفهان ودر حاشیه شمالی کویر نمک قرار دارد .این روستا جزءبخش خور بیابانک از شهرنائین می باشد و دراطراف روستاهای مهرجان ،عروسان،آب گرم،اردیب میباشد ودرفاصله ۷۵۵کیلومتری از شهرتهران واقع شده است.

برای رفتن به این روستا باید از مسیر قم ،کاشان،نائین،انارک،خور گذر کرد.موقعیت جغرافیایی روستا در طول وعرض جغرافیایی ۰۵-۵۳میباشد و دارای ۱۵۴۵متر ارتفاع ازسطح دریا میباشد.

۲-۱

روستای گرمه دردامنه کوه جنوبی کوه گرمه واقع گردیده است واز نظرجغرافیایی در منطق حاشیه کویر واقع شده است ودارای آب وهوای خشک وبیابانی است بدین شکل که در روزبدلیل تابش مستقیم خورشید،درجه حرارت هوا بسیاربالاست وحتی تا۴۸ درجه سانتیگراد در تابستان میرسد و در شب هوا بسیار سرد میشود وبادهای کویری بر سردی وخشکی هوا می افزاید وکلا آب وهوای کویری بر این روستا حاکم است.

درزمستان شاهد هوای سرد وخشک هستیم وبسیار کم برف میبارد

۳-۱میزان بارش :

از نظر میزانبارش سالیانه باید گفت این روستا جزءمناطق کم بارش در ایران است به میزان متوسط بارش سالیانه کمتر ز ۳۰ میلیمتر می باشد.

۴-۱ باد:

در طول سال کمتر شاهد وزش بادهای مدیترانه ای از سمت غرب کشور هستیم که از این مناطق عبور کند،غیر از آن بدلیل واقع شدن روستا در منطقه کویری شب ها وزش بادهای کویری را که بر سردی و خشکی هوا می افزاید داریم که از ویژگیهای خاص مناطق کویری می باشد.[۱]

۵-۱ منابع خاک:

از خصوصیات خاک کویری داشتن نمک فراوان می باشد که کاشتن هر گیاهی در این خاک منجر به خشک شدن گیاه می گردد زیرا از یکسو نمک سبب از بین رفتن ریشه و کم آبی و نور مستقیم و شدید خورشید باعث از بین رفتن بسیاری از گیاهان می شود.[۲]

از این رو می توان گفت خاک کویر ،خاکی فقیر در کشت گونه های مختلف گیاهی است و تنها گیاهانی رشد می یابند که دارای ریشه های عمیق در خاک برای جستجوی آب و مقاوم در برابر سرما و گرمای شدید ناشی از اختلاف درجه حرارت در شب و روز کویر باشند.

روستای گرمه نیز به طبع مناطق کویری فاقد زمین مناسب جهت کشاورزی است و تنها زمین قابل کشت در دامنه کوه گرمه است که بدلیل نزدیکی به آب چشمه و سعی و کوشش اهالی در غنی کردن خاک سبب شده است که نخلستان بوجود آید که تنها محدود به این ناحیه دامنه کوه می باشد.

پس می توان نتیجه گرفت که منابع خاک روستا جهت کشاورزی و باغداری بسیار محدود است و اراضی لم یزرع بسیار فراوان می باشد.

۶-۱ منابع آب روستا:

روستای گرمه بدلیل واقع شدن در حاشیه کویر و موقعیت خاص اقلیمی جزء مناطق کم آب و کم بارش ایران و جهان می باشد و مطابق نواحی داخله ایران از رودخانه خبری نیست.[۳]

آنچه سبب پیدایش و شکل گیری روستا گردیده عامل آب و وجود چشمه ای است که از دل کوه جوشیده و به پایین می رود که به «چشمه گرمه» نزد اهالی معروف است.[۴]

تا سالهای قبل و عدم وجود راههای ارتباطی مناسب و آسفالته،مردم روستا ملزم به خوردن آب چشمه گرمه بودند، اما امروز به یاری تکنولوژی راه سازی و تقویت ارتباطات جاده ای مردم از آب بهتری نسبت به آب چشمه سود می برند.

مردم روستا معتقد هستند که آب «چشمه گرمه» شور است و آب آن را جهت آبیاری درختان نخل استفاده می کنند و کمتر از ان جهت شرب استفاده می کنند.

چند سالی است که آب چشمه بازیاب که در چند کیلومتری روستای گرمه قرار دارد بوسیله تانکر به روستا منتقل شده و روستائیان که دارای منبع آب ۲۰۰۰ لیتری در حیاط و یا پشت بام هستند آن را پر می کنند و مورد استفاده قرار می دهند.

به نقل از روستائیان آب «چشمه بازیاب» طبق اظهار سازمان زمین شناسی از رودخانه زاینده رود سرچشمه گرفته و دارای کیفیت مناسبی جهت شرب است.

روستائیان بابت پر شدن هر منبع ۲۰۰۰ لیتری آب موجود در خانه مبلغ ۱۲۰۰ تومان پرداخت می کنند اما از آبی سالم و گوارا استفاده می کنند.

7-1 گونه های گیاهی و جانوری:

روستای گرمه بدلیل مجاورت با کویر دارای گونه های گیاهی خاص کویر ایران است که از میان می توان به گونه های تاغ ،بوته قیچ، گیاه تن گز، خار شتر، بوته ریش، ترخ، آویشن،گل گاو زبان ،بادام کوهی ،خارو، هلندر،ترشو، تره صحرائی، علف مار اشاره داشت.

پوشش گیاهی منطقه از نوع «اگزوفیت »،« تامارلیبک» و «هالوفیت» است که بصورت سوزنی برگ و خاردار هستند.در زمانی که هنوز مردم از سوخت های فسیلی استفاده نمی کردند از گیاهانی چون تاق، ریس جهت تولید گرما و تهیه غذا استفاده می کردند.

خار شتر جهت تغذیه شتر و گیاه «تن گز» بدلیل داشتن خار فراوان برای حصار کشی در باغ ها در گذشته مورد استفاده قرار می گرفت.

البته شایان ذکر است که در گذشته سوخت اصلی مردم، از سوزاندن ساقه و برگ درخت خرما حاصل می شد.

از این میان برخی گیاهان در طب سنتی جایگاه ویژه دارند مانند آویشن (Avishan) گل گاو زبان و ترخ که برای دردهای مفصلی و عضلانی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین گیاه بسیار بدبویی به نام هنگ که از آن آشی تهیه می کنند که برای شستشوی دستگاه گوارش و بیماری های مرتبط به آن بسیار موثر است. از سایر گیاهان دارویی می توان به چز (chaz) ،انگورتور (towrah) ،مدکی (madki) ،پونه ،کانسی ،شیرو ،ترشو اشاره داشت.[۵]

تمامی گیاهان فوق بصورت خودرو در بیابان می باشند و جزء پوشش گیاهی منطقه محسوب می شوند و نکته جالب آنکه چند سالی است مردم و جهاد کشاورزی اقدام به کاشت گیاه تاق در بیابان برای جلوگیری از حرکت شن های روان نموده اند که این امر سبب تثبیت خاک نخلستان می گردد.

الف: حیوانات اهلی: بز،گوسفند، شتر ،گاو ،الاغ ،مرغ و خروس.

ب) پرندگان: گنجشک که در گوش محلی به آن دیزی (Dizi) گویند.

از سایر پرندگان کبک ،تیهو، سار، دم جنبانک، مرغ انجیر خوار، کلاه بسر( هدهد) کلاغ سیاه، شاهین ،کبوتر، مرغ حق، چهرو(نوعی بلبل) ،پرستو ،جغد، خفاش و شب پره.

ج)درندگان: شغال،پلنگ،یوز، کفتار، روباه، گرگ، سیاه گوش.

د)خزندگان: انواع مارهای سمی شامل تیرمار ،سگ مار ،سبح مار و مار سیاه.

هـ)سایر حیوانات: بزکوهی، قوچ، آهو، خرگوش ،موش خرما،خار پشت و لاک پشت.

ی) انواع حشرات: سوسک، عقرب زرد و سیاه و دورگه، انواع پروانه، انواع مورچه زرد و سیاه، انواع ملخ ،سفار و (کفشدوزک) ،انواع زنبور، انواع کنه ،انواع عنکبوت، انواع مگس و انواع پشه[۶]

۸-۱ وضع زمین:

بدلیل عدم مرغوبیت جنس خاک، نمی توان گونه های متنوعی از گیاهان و درختان را در منطقه به بار آورد و کشت خرما در چنین منطقه ای که دارای خاک رملی و ماسه ای است کار بسیار دشواری است و یافتن چند متر زمین مناسب کشت کار بسیار دشواری است.

۱۰-۱ انواع مختلف خرما :

در روستای گرمه چند گونه از درخت خرما کاشت شده است که شامل:

خرمای کرمانی، خرمای خارک، خرمای خدشکن، خرمای خوش کر، خرمای روکیشه، خرمای تخم بم می باشد.

خرمای کرمانی سیاه، درشت و پر شهد می باشد و خرمای به رنگ قهوه ای روشن و خشک است.

خرمای خوش کر در زبان مردم روستا به معنای خوشمزه است و خرمای رو کیشه زرد و درشت است و تعداد درخت آن اندک است.

خرمای زارش به دلیل ریز بودن غذای گوسفندان و سایر چارپایان است و همچنین با جوشاندن آن از آن شیره خرما تهیه می کنند.

خرما تخم بم به رنگ سیاه و قرمز است و هم درشت دارد و هم ریز.

خرمای خد شکن خرمایی زرد رنگ است و ریزتر از خرمای کرمانی است و زیاد شیره و شهد ندارد در کل می توان گفت که از میان گونه های مختلف موجود در روستا ،خرمای قصب و کرمانی بسیار پر شهد یا شیره است.[۱۱]

۱۱-۱-ابزار وسایل تولید:

بدین شکل سنتی تولید در روستا که بیشتر منحصر به تولید خرما در نخلستان می گردد ابزار مورد استفاده محدود است که از آن میان می توان به اره دستی با دندانه های درشت اشاره داشت که برای بریدن شاخه های اضافی درخت نخل مورد استفاده قرار می گیرد، بیل، داس، کلوخ کوب، شن کش، و پارو نام برد .[۱۲]همچنین می توان به طناب قطور و محکمی که افراد هنگام برداشت خرما به دور کمر می بندند و به بالای درخت می روند اشاره داشت .

از جمله ابزارهای مهم دیگر زنبیل هایی بزرگ و کوچک هستند که به آنها«آشار» و «دولنده» گفته می شود که به منظور جمع آوری خرما مورد استفاده قرار گرفته که از جنس لیف خرما هستند.[۱۳]

۱۲-۱ شکارگاه:

روستای گرمه بدلیل مجاورت با دشت های کویری محل مناسبی برای شکار و شکارگری می باشد زیرا دشت های کویری بدلیل وسعت فراوان و فقر پوشش گیاهی چشم انداز گسترده ای را به شکارچی برای دیدن شکار می دهند از این رو در روزهای تعطیل و بیکاری بسیاری از افراد و بخصوص جوانان و افراد مهاجری که به روستا برای تفریح باز می گردند به شکار می روند و به وسیله تفنگ ساچمه ای و دولول به شکار کبک و خرگوش که در دشت فراوان دیده می شود می پردازند.

باید گفت که انگیزه شکار برای شکارچیان بیشتر خوشگذرانی و گذران وقت است و نه تهیه گوشت شکار.

فصل دوم: دور نمایی تاریخی

۱-۲ پیشینه تاریخی:

در گذشته دور(قبل از ورود اسلام به ایران) جاده ای از ورامین به سمنان می رفت و از آنجا به محلی به نام خندق که بر سر راه جاده ابریشم بود و یک توقفگاه برای کاروانهای عبوری بود که از منطقه جندق تا سمنان حدود ۲۰۰ کیلومتر راه بود.

از منطقه خندق به منطقه جرمق (گرمه کنونی) جاده ای بطول ۶۰ کیلومتر راه بود .روستای جرمق پس از ورود اسلام به ایران در زبان عربی تبدیل به گرمه شد که معرب همان «جرمق» است و جرمق واژه ای در زبان پهلوی است.

می توان استنباط کرد بدلیل آب و هوای گرم روستا و وجود اصطلاح «گرمای خرما پزون» در فرهنگ عامه روستا، نام روستا (یعنی گرمه) از اقلیم منطقه نشأت گرفته است.

بنابر گفته پیران روستا و مستندات باستانی این روستا دارای قدمت چند هزار ساله دارد و نام پهلوی روستا (جرمق) دلیلی بر این مدعا است.[۱۴]

در دوره قاجاریه جندق و بیابانک را قرای سبعه می گفتند و بنا به نوشته اعتماد السلطنه در مرآت البلدان این قراء عبارت بودند از :جندق، فرخی، خور، بیاذه،اردیب، مهرجان و گرمه که کار مردمان آن شتر داری ،دامپروری و زراعت است.[۱۵]

ژنرال مک مرگور در سال ۱۸۷۵ میلادی از خور به سمت طبس پیش رفت و در مورد خور می نویسد: بیابانک از بخش های سمنان است و مرکز آن خور است که ده روستا دارد: خور، جندق، فرخی ،گرمه ،بیاذه، اردیب، ایراح و مهرجان.

در سال ۱۸۸۱ ستوان استوارت به خور امد و از راه کویر چاه مجی به خراسان رفت و آلفونس گابریل می نویسد وی از روستای «گرمه» بازدید کرد.

نوع فایل: word

سایز: 2.62 MB

تعداد صفحه:140خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: مونو، گرافی، روستای، گرمه
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:41

پاورپوینت معماری پایدار در یک روستای نمونه

پاورپوینت معماری پایدار در یک روستای نمونه
همانطور که می دانیم بقای پایدار انسان و محیط انسانی وابسته به حفظ تعادل و تداوم جهان زیستی است که این خود پذیرش نقش و مسئولیت اخلاقی سرپرستی انسان بر منابع بوم شناختی و عملکردی آگاهانه و هوشمند را در تنظیم رابطه وی با محیط طبیعی می طلبد.
رویکرد معماری پایدار در پاسخ به این عملکرد آگاهانه و ملاحظات رو به گسترش نسبت به پیامدهای فعالیت های انسانی بر محیط؛ به عنوان نگرشی بازبینی شده به معماری مطرح شده است.
بنابراین مفهوم معماری پایدار- چه به عنوان عملی در راستای خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه انسان و محیط فیزیکی و چه به عنوان محصول این فرآیند- همواره با محیط پایدار در آمیخته و در یک چهارچوب کلی می توان آن را به معنی "خلق محیط پایدار انسان ساخت" تعبیر نمود.از این رو قبل از تعریف معماری پایدار به مفهوم محیط پایدار پرداخته می شود .
Òمحیط پایدار
شرط اساسی در نیل به پایداری محیطی برقراری تعادل پویا میان نظامهای مختلف محیط است. این شرط از دیدگاه عملی دستیابی همزمان به پایداری نظام بوم شناختی؛ نظام اجتماعی؛ فرهنگی و نظام اقتصادی را ایجاب می کند و از منظر اخلاقی به برقراری و تداوم رابطه همزیستی میان تمام عناصر و ارگان محیط (انسان و غیر انسان) تفسیر می شود.

الف- از منظر بوم شناختی:
کارکرد سامانه های زیستی اصلی محیط و نیز سلامت آنها در محیط پایدار تداوم و ارتقاء می یابد. این کارکردهای اصلی برای فعالیت های انسانی عبارتند از: تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن؛ جذب پسماندها و آلودگی ها؛ تنظیم شرایط محیطی (درجه طول و اندازه رطوبت و ...) تولید منابع طبیعی تجدید پذیر: مواد غذایی و مواد خام اولیه محصولات فرآورده های تولیدی؛ تأمین آسایش و سلامت روان شناختی و فیزیکی
ب- از منظر اجتماعی- فرهنگی:
در محیط پایدار؛ همزیستی متعادل میان جامعه انسانی و محیط زیست طبیعی در راستای بهره مندی توأمان اجتماعی و اقتصادی برقرار گردیده است. در چنین محیطی به منظور نیل به پیشینه منفعت جمعی؛ فعالیت ها و مسیرهای توسعه ای دنبال می شود که در آنها از قابلیت های بوم شناختی- فرهنگی مکان توسعه بهره گرفته شده است.
Òالف- از منظر بوم شناختی:
کارکرد سامانه های زیستی اصلی محیط و نیز سلامت آنها در محیط پایدار تداوم و ارتقاء می یابد. این کارکردهای اصلی برای فعالیت های انسانی عبارتند از: تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن؛ جذب پسماندها و آلودگی ها؛ تنظیم شرایط محیطی (درجه طول و اندازه رطوبت و ...) تولید منابع طبیعی تجدید پذیر: مواد غذایی و مواد خام اولیه محصولات فرآورده های تولیدی؛ تأمین آسایش و سلامت روان شناختی و فیزیکی
ب- از منظر اجتماعی- فرهنگی:
در محیط پایدار؛ همزیستی متعادل میان جامعه انسانی و محیط زیست طبیعی در راستای بهره مندی توأمان اجتماعی و اقتصادی برقرار گردیده است. در چنین محیطی به منظور نیل به پیشینه منفعت جمعی؛ فعالیت ها و مسیرهای توسعه ای دنبال می شود که در آنها از قابلیت های بوم شناختی- فرهنگی مکان توسعه بهره گرفته شده است.
Òبراین اساس ون درین و کلتروپ محیط پایدار انسان ساخت را این گونه جمع بندی می کنند.
"یک محیط کالبدی پایدار انسانی در طول زمان کمترین مشکلات روان شناختی و فیزیکی را وارد می کند به طور مثال عدم تناسب فضاها با نیازها؛ خواست و یا الگوهای رفتاری کاربران؛ نیاز به تعمیر؛ تعویض و نگهداری پر هزینه؛ عدم تأمین شرایط مطلوب محیطی و ... کمترین میزان منابع زمین؛ آب؛ و خاک و سوخت (انرژی تجدید ناپذیر) را از محیط فراگیر خود طلب می کند و در نتیجه کمترین ضرر را به محیط خود وارد می آورد.


خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:25

پاورپوینت روستای دستجردعلیا

پاورپوینت روستای دستجردعلیا

موقعیت جغرافیای وسیاسی

استان قزوین از استان‌های شمال غربی ایران است این استان از شمال با استان های مازندران و گیلان، از غرب با زنجان، از جنوب با همدان و مرکزی و از شرق با تهران همسایه است. استان قزوین بر پایه آخرین تقسیمات کشوری، دارای ۵ شهرستان قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و الوند است.

فهرست مطالب

1-فصل اول : بررسی موقعیت وتاریخچه روستا1

1-1- موقعیت روستا در تقسیمات کشوری...............................

1-2- طول و عرض جغرافیایی روستا.............................................

1-3- نقشه شبکه دسترسی روستاهای هم جوار .................

1-3-1 نزدکترین شهرمنطقه با تعیین فواصل ........................

1-4- نحوه ارتباط روستا با روستاهای مجاور ........................

1-4-1 خدمات (آموزشی، بهداشتی، تجاری و ...)..................

1-5- وجه تسمیه روستا.......................................................................

1-6- علت وجودی و قدمت روستا ..............................................

1-6-1وجود منابع آبی،.........................................................................

1-6-2 وجود منابع کشاورزی عمده،........................................

1-6-3 وجود منابع منبعی، ............................................................

1-6-4وجود مکانهای مذهبی.........................................................

1-6-5راه ارتباطی..................................................................................

2- فصل دوم : مطالعات جغرافیایی

2-1- شناخت مسائل اقلیمی....................................................

2-2- بادهای مفید و مضر.......................................................

2-3- پوشش گیاهی..................................................................

2-4- تاثیر عوامل اقلیمی بر بافت و واحد مسکونی...........

2-5- سوانح طبیعی..................................................................

2-6- نحوه تامین روستا...........................................................

- فصل سوم :مطالعات فرهنگی

3-1- آداب و رسوم روستا..............................................................

3-2- میزان مقاطع آموزشی و سواد در روستا ...............

3-3- میزان بهداشت در روستا ..................................................

3-4- نحوه جمع آوری زباله در روستا...................................

3-5- تاثیر عوامل فرهنگی بر بافت .........................................

4- فصل چهارم : مطالعات اجتماعی-سیاسی

4-1- نظام مدیریت روستا..........................................................

4-2- محله بندی و قشربندی روستا..................................

4-3تدابیر امنیتی در بافت و واحد مسکونی ..................

4-4- میزان جمعیت.....................................................................

4-4-1 تعداد خانوار،......................................................................

4-4-2بعد خانوار...........................................................................

4-5- هرم سنی و جمعیت روستا ......................................

4-6- نحوه مالکیت مسکن و مزارع.......................................

5- فصل پنجم : مطالعات اقتصادی

5-1- بررسی فعالیت درروستا ..........................................

5-1-1دربخش کشاورزی ...................................................................

5-1-2دربخش خدمات .......................................................................

5-1-3دربخش صنایع ...........................................................................

5-2- بررسی بازارهفتگی ....................................................................

5-3- بررسی محل فروش محصولات ........................................

5-3-1- بررسی محل خرید مایحتاج در مقیاس روزانه

هفتگی، ماهیانه و سالیانه..................................................................

6- فصل ششم : شناخت بافت روستا

6-1- نقشه شبکه دسترسی روستا و درجه بندی معابر................................

6-2- بررسی کیمیت گذرها ................................................................................

6-2-1نحوه دفع آبهای سطحی (مقاطع گذرها)............................................

6-3- نقشه کاربری اراضی ...................................................................................

6-3-1فضاهای پر و خالی.................................................................................

6-3-2 شیب و توپوگرافی...............................................................................

6-3-3مقاطع طولی و عرضی روستا...............................................................

6-4- تعیین هسته اولیه روستا و مراحل گسترش روستا...............

6-5- عرض محدود محلات روستا.................................................................

6-6- معرفی گره ها ...............................................................................................

6-6-1نشانه در بافت ...........................................................................................

6-7- معرفی میدان ها و عملکرد آنها.................................................................

6-8- بررسی نحوه دفع فاضلاب .........................................................................

7- فصل هفتم : مسکن روستایی

7-1- 1جدول اطلاعات پرسشنامه مسکن.......................................................

7-1-2 جدول اطلاعات خانوار ................................................................................

7-2- پلان، نما، مقاطع، پلان مبله.........................................................................

7-2-1 تعیین جهت گیری ساختمان ها.........................................................

7-3- سایت پلان ........................................................................................................

7-4- عکس از کلیه فضاها.....................................................................................خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:20

پاورپوینت روستای انجیلاق واقع در قزوین به همراه 130 عکس از روستا و طرح هادی روستا

پاورپوینت روستای انجیلاق واقع در قزوین به همراه 130 عکس از روستا و طرح هادی روستا


فهرست صفحات

موقعیت جغرافیایی استان قزوین

1- برسی موقعیت و تاریخچه روستا

2- مطالعات جغرافیایی

3-مطالعات فرهنگی

4-مطالعات اجتماعی – سیاسی

5- مطالعات اقتصادی

6-شناخت بافت روستا

7-رولوه مسکن روستا

فهرست دقیق

فهرست صفحات

مقدمه

کروکی مکان روستا

موقعیت جغرافیایی استان قزوین

موقعیت سیاسی استان قزوین

راههای ارتباطی و مراکز صنعتی

مخاطرات و گسل ها

پوشش گیاهی

اقلیم (آب و هوا)

عناصر آب و هوایی

انواع باد

باد مه (قازان،کهک)

باد راز (شره)

جمعیت استان قزوین

نقشه تراکم نسبی جمعیت روستایی استان

روند افزایش جمعیت استان

فصل اول - برسی موقعیت و تاریخچه روستا

شناسایی روستا

موقعیت روستا در تقسیمات کشوری

آثار دیدنی و زیبا انجیلاق

موقعیت روستا به لحاظ جغرافیایی

نقشه دسترسی های روستا و همجواری ها

نحوه ارتباط روستا با روستاهای مجاور و نوع استفاده از خدمات

وجه تسمیه روستا

آب روستای انجیلاق به دو طریق قابل تامیین است

علت وجودی و قدمت روستا

کشاورزی-زراعت و باغداری

آب روستای انجیلاق از دو طریق به شرح ذیل تامیین میشود

سهم بخش کشاورزی در اشتغال روستای

مراکز صنعتی

مراکز مذهبی

آماردر سال 90

فصل دوم - مطالعات جغرافیایی

مجموع ماهیانه بارندگی دوره ای

میانگین دمای روزانه دوره ای

میانگین رطوبت روزانه دوره ای

درجه حرارت

میزان بارندگی

تابش خورشید

پوشش گیاهی

بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر بافت و واحدهای مسکونی

سوانح طبیعی سیل و زلزله و نحوه این سازی در مقابل آن

آب روستای انجیلاق از دو طریق به شرح ذیل تامیین میشود

فصل سوم - مطالعات فرهنگی

آداب و رسوم

جشن نوروز

ازدواج
بازی ها

غذاها و خوراک مرسوم

پوشش و لباس سنتی

صنایع دستی

بافندگی

میزان اموزش و سواد در روستا

خدمات بهداشتی

دفن زباله

بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر بافت و واحدهای مسکونی:

فصل چهارم: مطالعات اجتماعی-سیاسی

نظام مدیریت روستا

نظام محله بندی و قسمت بندی روستا

روش مقابله با دشمن(تدابیر امنیتی در بافت و واحد مسکونی)

میزان جمعیت و بعد خانوار

هرم بندی جمعیت روستا به تفکیک زن و مرد

نحوه مالکیت مسکن و مزارع

مالکیت خصوصی

مالکیت دولتی

مالکیت وقفی

فصل پنجم - مطالعات اقتصادی

نحوه معیشت روستاییان

کشاورزی

صنعت و معادن

خدمات

نرخ فعالیت

بار تکفل

بررسی بازارهای هفتگی

نانوایی سنتی

فصل ششم - شناخت بافت روستا

تهیه نقشه شبکه دسترسی روستا و درجه بندی معابر

نقشه ی شیب معابر

بررسی کیفیت گذرگاه ها و نحوه دفع آب های سطحی(مقاطع گذرها)

تهیه نقشه کاربری اراضی ـ فضاهاثی پر و خالی ـ توپوگرافی ـمقاطع طولی و عرضی

نقشه ی توپوگرافی

نشه ی موانع توسعه

نقشه ی گسترش روستا

تعیین هسته اولیه روستا و مراحل گسترش بافت

شناخت و بررسی علل پیدایش روستا

معرفی محدوده محلات روستا

نقشه ی محله بندی

معرفی میدان ها و عملکرد آن ها

نقشه های مرکز محله

فصل هفتم - رولوه مسکن

پلان مسکونی

تصاویر روستاخرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:16

جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی

جفرافیا و آداب و رسوم مردم روستای وفس در استان مرکزی

مقدمه

وفس نام منطقه و نیز روستایی در استان مرکزی ایران است.

نام این منطقه را به صورتهای گوناگون تلفظ کرده­اند: وفس Vafs، ویس Vabs، وَوس Waus، وُوس Waus.

منطقه وفس تا سال 1382 به بخش وسیعی از شمال استان اطلاق می شد که در برگیرنده 71 روستا با جمعیتی در حدود 77000 نفر بود. اما در آخرین تقسیمات «منطقه وفس» فقط به یک روستا که همان «روستای وفس» می باشد محدود گردید و آن منطقه با نام شهرستان کمیجان در تقسیمات جغرافیایی و کشوری مشخص گردید «کمیجان» تا قبل از آن به عنوان یک مرکز بخش شناخته می شد.

جمعیت فعلی این روستا، طبق آخرین سرشماری در حدود 2000 نفر می باشد که در فصول بهار، تابستان و پاییز، این جمعیت به دو تا چند برابر این رقم نیز می رسد و خصوصاً در ماه محرم جمعیت بسیار زیادی در روستا جمع می شود. وسعت این منطقه در حدود 230 کیلومتر مربع می باشد

فهرست مطالب:

مقدمه

تخت کشی (گیوه کشی)

مشاهیر وفس

تحولات جمعیتی وفس

روستای کوهستانی وفس: (سیمای ده)

آب و هوای وفس:

گونه­های گیاهی وفس: (پوشش گیاهی)

حیوانات اهلی و غیراهلی وفس

دامدارری در وفس:

باغداری و کشاورزی در وفس:

موقعیت جغرافیایی

ناهمواری

کشتار وفس

گویش وفسی

امکانات و سازمانهای این روستا:

صنایع دستی

تخت کشی (گیوه کشی)

مشاهیر وفس

تحولات جمعیتی وفس

روستای کوهستانی وفس: (سیمای ده)

آب و هوای وفس:

گونه­های گیاهی وفس: (پوشش گیاهی)

اجرای طرح اصلاحات ارضی

آداب ازدواج در وفس

آداب ازدواج در روستای «وفس» :

تعیین مهریه و شیربها:

باورهای مردم وفس

روشهای ریختن (از بین بردن) ترس کودکان

دفع چشم زخم:

ترغیب به تسریع در امور

آیین چهارشنبه سوری در وفس

عید غدیر در وفس

شب چله در وفس:

بازیها در وفس

نحوه برگزاری مراسم­های عزاداری امام حسین (ع) در وفس:

عزاداری امام حسین:

عید نوروز:

موسیقی وفس­ها:

اماکن عمومی و فس:

برج تاریخی وفس:

مساجد وفس:

امام زاده وفس:

حیوانات اهلی و غیراهلی وفس

زندگی جانوری و حیات وحش در وفس

ایده ها و عقیده های مردم وفس

صفای بهار وفس

باورهای مردم وفس نسبت به حیوانات

قناتهای وفس

کوههای وفس

قدمت تعزیه در وفس

تعزیه محله خیور

باورهای مردم وفس

روش‌های ریختن(از بین بردن) ترس کودکان

دفع چشم‌زخم

جغد بر بام خانه

ترغیب به تسریع در امور

روز اول عید و «طوطی قاقا»

طوطی قاقا، عیدی ویژه

29 اسفندماه؛ روز اَلَفَ

روز 28 صفر، روز امامزاده شاهزاده حسین(ع)

مراسم سنتی «علم بندان» محرم در روستاهای خمین

عید غدیر در وفس

نام های فامیلی سادات وفس

عید قربان در وفس

اعتقادات شب عید قربان

آیین شب چله (شب یلدا) در وفس

شب چله، شب زایش خورشید و آغاز سال نو میترایی

وجه تسمیه «چله»

شیرینی های شب چله وفس

مراحل تهیه ی شیرینی باستق

تارخانَ

عِیدانَ

چِلّی یانَ

آداب و رسوم وفس: ختنه‏کردن کودکان

آداب و رسوم وفس: زاده شدن کودک و نذورات برای نوزاد پسر

اشعار زمان ولادت کودک

آداب و رسوم ازدواج در وفس (قسمت اول)

ازدواج

تعیین مهریه و شیر بها

نشان کردن

آداب و رسوم ازدواج در وفس (قسمت دوم)

حنابندان(به زبان وفسی، حِنَّ بِنْدانْ)

مادر زن سلام [1]

بازی ها در وفس

بازی « کُلا نَگِنَه[2]

باورهای مردم وفس: آمدن مسافر و مهمان

شعر

عید نوروز

چهارشنبه سوری در وفس

نتیجه گیری:

منابع


[1] -(به زبان وفسی، پابوس)

[2] -»، در واقع مسابقه ی پرش از روی یکدیگر است به توافق و یا شیر- خط کردن.خرید فایلادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:34

تحقیق در مورد روستای دوز عنبه

تحقیق در مورد روستای دوز عنبه


موقعیت جغرافیایی
روستای دوز عنبه روی سراشیبی تپه ای که شیب آن از شمال به جنوب است واقع شده . در قسمت شمال این روستا روستایی به نام اسکول دره قرار دارد و در قسمت جنوب روستایی به نام آجین دوجین قرار دارد و در قسمت شرق روستایی به نام ولیان و در قسمت غرب تپه ای به نام قراول (نگهبان) قرار دارد ، دارای آب و هوای کوهستانی و سرد است و در گذشته تنها وسیله حمل و نقل قاطر و الاغ بود . و روستاییان در گذشته محصولات خود را به دیگر نقاط می بردند و لوازم مورد نیاز خود را از دیگر روستاها تهیه می کردند .
در بهار به کشت و کار و کشاورزی مشغول بودند و با فرا رسیدن زمستان به پذیرایی از گاوها و گوسفندان می پرداختند و در فصل پاییر اهالی ده برای غذای زمستانه حیوانات خود انبار می کردند و در زمستان از آنها استفاده می کردند .
شغل مردم کشاورزی ، دامداری و در کنار نگه داری گاو و گوسفند مرغ نیز پرورش می دادند و در گذشته که گاز وجود نداشت زنها مجبور بودند برای گرم کردن خانه و درست کردن غذا از آتش استفاده کنند به این اجاق ها که روی آنها غذا درست می کردند اصطلاحاً «کله» می گفتند «به فنحه کاو کسره ی» و ساعتها مجبور بودند که در سرما و یا گرما در کنار آتش غذا درست کنند ، برق هم نبود و از چراغ استفاده می کردند لوله کشی آب در خانه ها موجود نبود و برای تهیه آب باید به چشمه ها و آب انبارها می رفتند که بعداً به شرح آن می پردازیم .
بعد از تقیه امام جعفر صادق نوادگان و فرزندان آنها به خاطر فشار دشمنان هر کدام به طرفی مهاجرت کردند که از جمله آنان یحیی فرزند امام موسی کاظم به همراه مادر و خواهرش بودند که اینها به خاطر فشار دشمنان به سمت روستای دوزعنبر کشیده شدند . در آن زمان روستای دوزعنبه خالی از سکنه بود ولی روستای مجاور به نام ولیان که در آن اربابزادگان و زمین داران زندگی می کردند .
بین دو روستای دوزعنبه و ولیان کوهی قرار داشت که اربازادگان ولیان به خاطر تسلط داشتن بر نواحی فرد یا افرادی را به عنوان نگهبان به آنجا فرستاده بودند و نام آن کوه را به خاطر همان نگهبانان «قراول» می گویند .
در مسیر آمدن این بزرگواران را که در آنجا مادر حضرت یحیی فرزند خود را سقط می کند و در همانجا برسر و صورت خود می زند و می گوید «حکم والی» یعنی بچه ام که مانند گل است از بین رفت این راه برا روستاییان دارای ارزش خاصی است .
از طرف دیگر گوهرتاج در مشهد به خاطر ارادت به امامان در هر روستا یاهر مکانی که می دید امازاده ای گمنام هستند برای آنها مقبره ای می ساخت تا یاد و خاطره آنان از بین نرود و برای امازاده روستای دوزعنبه نیز مقبره ساختند . روستای ولیان سیدنی را به همراه همسرش برای خدمت این امامزاده (مثلاً روشن کردن چراغ و تمیز نگهداشتن امامزاده متعهد کرده بود) و این سید به آباد نمودن این امامزاده مشغول بود . پنج پسر این سید برجای مانده به نامهای میرقاسم ، میرهاشم ، میرعمو ، میراکبر ، میر مظفر .
خان ها و اربا های ولیان برای جبران زحمات این سید زمینی واقع در روستای شنده به نام مزرعه دادن د این زمین نسل اندر نسل متعلق به سید ها و فرزندان و نوادگان آنها می باشد .
از طرفی دیگر افرادی به نام قنبر و ملی به این روستا آمدند و ازدواج کردند اینها نیز دارای فرزندانی شدند و در این روستا سکنی گزیدند و به این ترتیب روستا سه طایفه خانوادگی به نامهای حسینی قنبریها و قلی زاده به وجود آمدند .

نام گذاری روستا :
عده ای معتقدند که چون یک مرد در مابین دو زن (یعنی امامزاده یحیی و مادرش بی بی شهربانو و خواهرش بی بی سکینه) قرار دارد و نام آن را «دو زندر بهر » نامیدند و بعدها به خاطر تلفظ راحت تر آن را به طور مخفف «دوزعنبه » نامیدند .
و عده دیگر معتقدند که چون یک «دیزنی و انبر» از این روستا پیدا شده آن را دنیزی و انبر نامدند و بعدها این هم به طور مخفف دوزعنبه نامیدند.

فعالیت اقتصادی ساکنان روستا :
ساکنان روستا در گذشته درآمد خود را از راه دامداری و به خصوص کشاورزی تأمین می کردند و وسایل مورد نیاز خود را مانند غذا ، لباس ، تهیه منزل و لبنیات و ... را از طریق پولی که از همین فعالیتها بدست می آوردند تهیه می کردند .
و برای تداوم زندگی به ناچار به تغییر شکل محیط طبیعی و تولید پرداختند و چون امروزه یک فرد نمی توانست به تنهایی همة نیازهای خود را تأمین کند ناگزیر از افراد دیگر روستا کمک گرفتند و هر یک از افراد غیر از کشاورزی به فعالیتهای دیگری مشغول شدند و نیز در زمینة کشاورزی از ابزارآلات جدید استفاده کردند و از طرف دیگر نیز با افزایش جمعیت و کمبود زمینهای کشاورزی دیگر کشاورزی نمی توانست قادر به تأمین نیازها نبود در نتیجه بیشتر ساکنان در دوره های حاضر از فعالیتهای تولیدی به فعالیتهای غیر تولیدی مانند ( خدمات و بازرگانی ) گردیده اند و بیشتر به کارهایی که منجر به تولید نمی شود می پردازند و در کارخانه هایی که در اطراف روستا مستقر شده اند به کار مشغول هستند و بقیه نیز که
نمی توانند نیازهای خود را در روستا تأمین کنند به شهرهای می روند و در بخش های دیگر کار می کنند .خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، روستای، عنبه
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:33

تحقیق در مورد روستای برسیان

تحقیق در مورد روستای برسیان


توانمندیهای طبیعی و انسانی روستای برسیان
توانمندیهای هر منطقه تحت کنترل عوامل مختلفی است، توانمندیهای طبیعی را نوع آب وهوا و خاک کنترل می کند و توانمندیهای انسانی را کثرت و میزان سواد و تخصص جمعیت آن منطقه تحت کنترل دارد.
قرارگرفتن روستای برسیان در منطقه حاشیه کویر و تأثیر آب وهوای کویری بر آن و عدم وجود رودخانه ای دائمی( بجز سهمیه کمی از رودخانه زاینده رود) در این مناطق از توانائیهای طبیعی آن کاسته است. ولی با این حال استعداد و توانائی های روستای برسیان را درزمینه کشاورزی و تنها در شاخه زراعت می توان مورد بررسی قرار داد. زیرا بنابر دلایلی چون عدم وجود امکانات فنی و تخصصی و عدم سرمایه گذاری در شاخه های دیگر. کشاورزی در این منطقه تنها در زمینه زراعت و آن هم بصورت سنتی انجام می گیرد.
میزان اراضی قابل کشت در این روستا حدود 1500 هکتار می باشد که تنها سالانه 50 هکتار آن زیر کشت مجدد می رود. و آن هم در صورت وجود آب کافی شیوه کشت اراضی این روستا به علت کمبود نزولات آسمانی قاعدتاً بصورت آبی می باشد. و همه این موارد حکایت از ضعف توانمندیهای این روستا در تنها زمینه مهم فعالیت اقتصادی مردم این روستا یعنی زراعت دارد.
محصولات کشاورزی روستا شامل گندم، جو، ذرت، و به میزان کمی سیفی جات می باشد. باتوجه به نیاز مردم کشور به این محصولات و نیز وجود زمینهای قابل کشت دراین روستا واضح است که می توان با جذب سرمایه های داخلی و ایجاد امکانات تخصصی و تخصیص بودجه های دولتی به میزان کشت این محصولات افزوده و بر توانائیهای کشاورزی این روستا رونق دوچندان داد.
البته در سالهای اخیر طرح های توسعه کشاورزی از جمله اصلاح اساسی شبکه آبرسانی( کانال کشی) فعالیتهای اساسی ترویجی و آموزشی و طرح مشارکت مردمی در این فعالیتها صورت گرفته است.
روستای برسیان از نظر دامداری بر دو نوع تقسیم می شود:
الف) دامداری سنتی: که هر خانه روستایی چند رأس اعم از گوسفند، بز، گاو، گوساله و نیز تعدادی که جنبه اقتصادی مهمی ندارند و تنها جهت رفع مایحتاج ساده و اولیه هر خانوار در روستا از آنها استفاده می شود.
ب) دامداری متمرکز یا صنعتی: که در اطراف روستای برسیان وجود دارد و تعداد آن حدود 10 واحد می باشد. و شامل 2 واحد مرغداری، 2 واحد گاوداری و 6 واحد آن مربوط به پرورش گوسفند است. باید متذکر شد که این دامداریها مربوط به اهالی روستا نبوده و توسط افراد دیگر اداره می شوند. این روستا در سال 1365 دارای 4200 رأس گوسفند و بز و حدود 300 رأس گاو و گوساله بوده که درسال 1375 این تعداد به ترتیب به 4600 و 320 رأس افزایش یافته است. با احتساب موارد فوق در سال 1380 این روستا به دو صورت دارای دام می باشد. اول بصورت انفرادی و سنتی و دوم بصورت صنعتی که مربوط به افراد غیرروستایی است.
سطح کل باغات روستا 140 مترمربع است که بصورت باغچه ای و اطراف جاده اصلی واقع شده است .
توانمندیهای انسانی روستا:
روستای برسیان شامل 485 خانوار می باشد که غالباً به فعالیت در زمینه کشاورزی مشغولیند و در سایر موارد 5 خانوار از کارهای دولتی 100 خانوار از کارگری و حدود 30 خانوار از کار آزاد و خرید و فروش ارتزاق می کنند. جمعیت روستا طبق آخرین سرشماری 1557 نفر می باشد و حدود 25% اهالی هم اکنون بیکار و در جستجوی شغل می باشند.
زنان و دختران غالباً خانه دارند و بخشی از آنها در زمینه هنرهای دستی از جمله قالیبافی فعالیت می کنند.
همانطور که در مقدمه این بخش ذکر شد توامندیهای انسانی هر منطقه متأثر از جمعیت و میزان تخصص وسواد آنان می باشد.
از لحاظ کثرت نیروی جوان روستای برسیان در موقعیت خوبی قرار دارد. ولی بنابر دلایلی چون عدم بروز امکانات آموزشی و تخصصی کافی این نیروی بالقوه به نیروهای فعال و بالفعل و مؤثر در اقتصاد و رونق روستا تبدیل نشده است. جمعیت بی سواد روستا خیلی کم است ولی افراد باسواد نیز تنها در حد دیپلم به تحصیل پرداخته اند.
نسبت جنسی در روستا در سال 1375 از مجموع 795 نفر مرد و 752 نفرزن حدود 9/100 بوده و در سال 1380 از مجموع 787 نفر مرد و 770 نفر زن در حدود 2/102 بوده است.
در مورد سایر توانمندیها در روستای برسیان می توان به موارد زیر اشاره نمود:
صنایع: در روستای برسیان دو نوع صنعت موجود است:
الف: ساختمان سازی و کارگری ساختمان: که در این روستا تعداد حدود 35 نفر را بخود مشغول داشته است و در ساخت وساز ساختمانهای نوساز روستا و نیز روستاهای اطراف مشغول به فعالیت می باشند.
ب: صنعت قالیبافی: که اکثریت زنان روستایی( اعم از خانه دار، محصل، پیر و جوان) را به خود مشغول نموده و تعداد انها در حدود 344 نفر می باشد و برروی 317 دار قالی فعالیت دارند. دارهای قالی اکثراً بصورت منفک و جداگانه در خانه های روستایی موجود است و روستا به صورت متمرکز دارای کارگاه مشخصی نمی باشد اما آنچه مورد توجه است تأثیر بسزایی است که این صنعت در وضعیت اقتصادی هر خانوار بازی می کند زیرا تمامی خانه ها و اهالی خانه ترجیح می دهند در کنار امور کشاورزی و یا خدماتی به امر قالیبافی نیز بپردازند و از آن بعنوان یک منبع اقتصادی بهره مند گردند.
عمده قالیهای بافته شده در این روستا در ابعاد هشت تایی و 12 متری با کچک ترنج و نقشه نائینی است که درآمد بسزایی را عاید هر خانوار می کند اکثریت قالیهای را افراد غیرحرفه ای و قالیهای 12 متری را قالیبافان مجرب می بافند.خرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، روستای، برسیان
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 00:32

تحقیق در مورد روستای هرانده

تحقیق در مورد روستای هرانده


خصوصیات کالبدی روستا
1-علل و عوامل پیدایش روستا
پیدایش روستای هرانده تحت تاثیر عوامل طبیعی و اقتصادی می باشد، این عوامل شرایط مناسبی را برای زیست و اسکان ساکنین فراهم نموده و بصورت مجموعه پیوسته ای در پیدایش زمانی و مکانی روستا تاثیر داشته که شامل موارد زیر می باشند:
- وجود اراضی کشاورزی مناسب در مجاورت روستا
- نزدیکی به مراتع وسیع در منطقه
- امکان بهره گیری از رودخانه شهرآباد
- بهره مندی از آب و هوای کوهستانی
- نزدیکی به راههای ارتباطی
2-بستر طبیعی وعوامل موثر در شکل‌گیری و مراحل توسعه کالبدی روستا
در ایجاد و توسعه کالبدی روستای هرانده، وضعیت پستی و بلندی زمین نقش قابل ملاحظه ای داشته است بطوریکه استقرار این روستا در مکانی دره ای شکل موجب گردیده شبکه معابر روستا تنگ و باریک گردد و مساحت واحدهای مسکونی کاهش یابد بنابراین روستای هرانده با بافتی فشرده توسعه یافته است.


مراحل توسعه کالبدی روستا:
روستای هرانده با قدمت بیش از 300 سال در ابتدا بصورت تعداد محدودی از واحدهای مسکونی ایجاد شده که در آن تعداد 4 الی 5 خانوار ساکن بوده اند این واحدها با نامهای «حاجی سره»، «نظر سره»، «محمود سره»، «بالا سره» و «وسط سره» شناخته می شوند و در بخشهای مرکزی روستا ایجاد شده اند. در مرحله دوم توسعه روستا در بخش شمالی و غربی اتفاق افتاده است و کوچه ها و معابر بصورت ارگانیک شکل گرفته است و در مراحل بعد توسعه روستا در قسمتهای جنوبی به صورت نسبتا منظم ادامه یافته است
3-مالکیت اراضی
اراضی روستا بر حسب نوع مالکیت به خصوصی ، عمومی، دولتی و وقفی تقسیم می گردند در این روستا مالکیتها ی دولتی شامل اراضی خدمات خانه بهداشت، مخابرات، مدارس کتابخانه و شرکت تعاونی می گردد، اراضی عمومی به حمام عمومی و اراضی وقفی به مسجد، امام زاده و گورستان اختصاص دارد و سایر اراضی واقع در محدوه روستا دارای مالکیت خصوصی میباشد .


4- کاربریهای وضع موجود روستا
شناخت کاربریهای یک سکونتگاه زیستی شامل سطح، سرانه، درصد، موقعیت و غیره میشود بر این اساس، هریک کاربریها ی روستای هرانده ارزیابی شده است

کاربری مسکونی
در روستای هرانده، سطح اختصاص یافته به ساخت مسکن در حدود 26416 متر مربع میباشد، سرانه کاربری مسکونی روستا 5/43 متر مربع بوده و 5/32 در صد از بافت کالبدی را به خود اختصاص داده است. در این ارتباط بافت فشرده روستا و سطح پاین قطعات مسکونی بر میزان سرانه مسکونی تاثیر داشته است

کاربری تجاری
در روستای هرانده 11 واحد تجاری خرده فروشی وجود دارد مسا حت این واحدها در حدود 312 متر مربع میباشد و سرانه کاربری تجاری در روستا برابر5% متر مربع است. در این خصوص. نزدیکی به شهر فیروزکوه بر تامین برخی از نیازهای روزانه- هفتگی ساکنین روستا تاثیر داشته است و این امر میزان نیاز به ایجاد واحدهای تجاری کاهش میدهدخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، روستای، هرانده
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:42

پاورپوینت معماری روستای ماسوله

پاورپوینت معماری روستای ماسوله

در کنار معماری پلکانی ماسوله، این پله‌ها با پوششی از گل و فرشی از سبزی، نمادی از ایستادگی و آرامش این منطقه گردشگر‌پذیر ایران است. u

uگنبد سبز مسجد ماسوله تو را به یاد همخوانی راز و رمز طبیعت بکر این دیار با سرّ دل خداجویانی می‌اندازد که در این بهشت زمینی به عبادت و گفت‌وگو با خالق هستی مشغولند. u

مشکلات زیست محیطی در ماسوله

uسطح وسیعی از مراتع بالا دستی ماسوله از بین رفته اند و همین نکته به تنهایی عامل بروز سیل های ویرانگر در منطقه می شود. زیبایی و بکر بودن را از آن می گیرد و به تدریج، ماسوله نیز مانند بسیاری از جاذبه های طبیعی در کشور، فرم و محتوای اصلی و اصیل خود را از دست می دهد.
مشکل همه گیر دیگری که در منطقه به چشم می خورد دفع غیر بهداشتی زباله است. هرچند در خود ماسوله سطل های بزرگ زباله گذاشته اند، اما باز هم در بسیاری نقاط شاهد انواع زباله ها هستیم. در مسیر رودخانه، هر جا که بنشینی، اطرافت آکنده از زباله، خصوصاً زباله های تجدید ناپذیر یا دیر تجدید پذیر هستیم. مردم ما به غلط اینگونه می اندیشند که وظیفه ی دولت و شهرداری هاست که حتی زباله های کنار رودخانه را جمع آوری کند.


uماسوله دارای 4 محله به نام های «ریحانه بر»، «خانه بر»، «مسجدبر»، «کشه سر» و «اسد محله» و بازاری در چهار طبقه است که هر چهار محله بطور مستقل به بافت بازار شهر ارتباط بی واسطه دارند. در حال حاضر در ماسوله بیش از 350 واحد مسکونی وجود دارد. u


آب وهوای ماسوله در چهار فصل سال

فروردین :

uبه طورکلی وضعیت آب و هوا دراین ماه به صورت معتدل سرد و بسیار مرطوب همراه با بارش باران و کمی هم برف و آسمانی ابری و مه آلوداست. طول خورشیدی روز دراین ماه بین 12 تا 13 ساعت است و نیمه أول ماه عموماً همراه با باد می باشد.

...

تیرماه:

uمتوسط ماهانه دما در این ماه 5/18+ درجه سانتی گراد می بــــــــاشد. حال آن که متوسط ماهانه حداکثر دما در ماه 0/22+ درجه سانتی گراد ومتوسط ماهانه حداقل دما 9/4+ درجه سانتی گراد است. این بدان معناست که در این ماه هم روزهایی با هوای معتدل گرم و هم روزهایی با هوای معتــــدل سپری می شود. در نتیجه در این دما هم می توان شاهد ساعاتی نسبتاً گرم و هم معتدل سرد بود.

و...

پیش نمایشی از فایل:خرید فایلادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 22:24

دانلود پروژه بررسی و سنجش میزان اجرایی شدن طرح هادی روستای داغیان

یکی از مهمترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشور تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت فیزیکی روستا، روند توسعه و گسترش آن را در افق ده ساله مشخص می نماید. طراحی کالبدی و ارائه طرح هادی روستایی ، با انجام بررسی‌ها و مطالعات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی صورت می گیرد. این قسمت از کار که مرحله تهیه طرح هادی است دارای ابعاد فنی و علمی است که توسط مشاور طرح انجام می‌گیرد. اما بخش دیگر طرح که بسیار با اهمیت است نحوه اجرای طرح می باشد. با توجه به اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها که توسط هیات دولت ابلاغ شده است. دهیاری‌ها به عنوان یک نهاد غیر دولتی و عمومی متولی رسیدگی به امور روستا در چارچوب وظایف محوله می باشند. از جمله وظایف مهم دهیاری‌ها ، همکاری و ایفای نقش در کلیه مراحل فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است. از این رو یادگیری و اشراف بر طرح هادی روستایی و احاطه بر ابعاد علمی و فنی آن از ضرورت های آشکار برای دهیاران است. در این متن تلاش گردیده است که فرآیند تهیه طرح هادی روستایی به اجمال ارائ ...ادامه مطلب
1 2 3 4 >>