X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:47

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد آموزی منابع

بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد آموزی منابع


بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد آموزی منابع انسانی


مقدمه :

در دنیای نوین که مرزهای فیزیک رنگ و باز بسیاری از فعالیت‌ها جهانی می‌یابند پیشرفت و تعالی سازمانها نه تنها نیازمند پذیرش تغییرات سریع روز افزون بلکه مستلزم پیش بینی زیر کانه به موقع است از این رو حرکت در این رود خروشان جزء با اتکا به کارکنان دانا میسر نمی‌نماید و به همین علت است که پیتر دراکی دانش را فراتر از مرزهای جغرافیایی و نیروی پیش برنده تولید می‌خواند و عوامل سنتی تولید را به عنوان عامل حتی باز دارنده می‌انگارد در دنیای پیش رو توسعه پایدار منابع انسانی در گرو دستیابی به کلیه آموزش است اهمیت این موضوع نیز آنگاه رخ می‌نماید که بخواهیم طرحی نو چون مالیات پر ارزش افزوده را اجرای نمائیم این نوع از مالیات بعنوان منبع گسترده‌ای از درآمد با سرعت چشم گیری از نظام مالیه کشور جهانی رسوخ کرده است البته توصیه سازمان تجارت جهانی (wto) و حمایت ضرورت بین الملل پول Imf نیز تأثیر فرایندی در گسترش این نوع مالیات داشته است.

آنچنان که از مالیات بر ارزش افزوده بعنوان ماتاهاری (نام جاسوسه هلندی در جنگ دوم در خدمت ارزش آلمان) دنیای مالیات نام برده از مجموع این عوامل نیروی جاذبه‌ای را ایجاد کرده که آش کشورها را در جهت خود سوق داده است.خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:33

بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی بوده‌است. روش مورد استفاده در این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی سال تحصیلی 93-94 در دانشگاه فنی-حرفه‌ای بودند. به منظور انجام پژوهش، تعداد 30 نفر از دانشجویان دختر برای شرکت در این برنامه در نظرگرفته شدند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15=n) و کنترل (15=n) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس افسردگی بک ویراست دوم (1968) و مقیاس محقق ساخته درد معنوی بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی به طور معناداری (001/0p<) بر="" کاهش="" افسردگی="" و="" درد="" معنوی="" در="" دانشجویان="">

کلیدواژه‌ها: آموزش‌های هستی‌شناسی اسلامی، افسردگی، دانشجویان، درد معنوی، گروه‌درمانی

فهرست مطالب

فصل اوّل: مقدمه

1-1کلیات 2

1-2 بیان مسأله. 8

1-3ضرورت و اهمیت تحقیق.. 12

1-4اهداف پژوهش... 16

1-5تعریف مفهومی متغیرها16

1-5-1 افسردگی.. 16

1-5-2 درد معنوی.. 17

1-6تعریف عملیاتی متغیرها17

1-6-1 افسردگی.. 17

1-6-2 درد معنوی.. 17

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 افسردگی.. 19

2-1-2 الگوها و درمان‌های اختلال افسردگی.. 22

2-1-2-1 الگوی زیستی افسردگی.. 22

2-1-2-2 الگوی روان‌پویشی افسردگی.. 28

2-1-2-3 الگوهای شناختی افسردگی.. 30

2-1-2-4 الگوی وجودگرایی.. 33

2-1-2-5 افسردگی از دیدگاه معنوی‌گرایی.. 37

2-1-2-6 رویکرد اسلامی در تبیین افسردگی.. 42

2-2 درد معنوی.. 84

2-3 سابقه تحقیق.. 89

2-3-1 درمان با رویکرد اسلامی و افسردگی.. 89

2-3-2 درد معنوی و رویکرد هستی‌شناسی اسلامی.. 92

فصل سوّم: روش پژوهش

3-1 طرح تحقیق.. 96

3-2 جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 96

3-2-1 جامعه آماری.. 96

3-2-2 روش نمونه‌گیری.. 97

3-2-3 ملاک‌های ورود به پژوهش... 97

3-2-4 حجم نمونه. 97

3-3ابزارهای پژوهش... 98

3-3-1 ویرایش دوم مقیاس افسردگی بک (BDI-II)98

3-3-2 مقیاس درد معنوی.. 100

3-3-2-1 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مقیاس درد معنوی.. 100

3-3-2-2 روایی.. 101

3-3-2-2-1 همبستگی با نمره کل مقیاس... 105

3-3-2-2-2 روایی همزمان. 107

3-3-2-3 پایایی.. 108

3-4 روش اجرا109

3-5- مداخله. 109

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها112

فصل چهارم: یافته‌ها

4-1 یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش... 114

4-2 تحلیل استنباطی.. 115

4-2-1 فرضیه اول: گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی ، تأثیر

معناداری بر میزان افسردگی در دانشجویان افسرده دارد.115

4-2-2 فرضیه دوم: گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی، تأثیر

معناداری بر میزان درد معنوی در دانشجویان افسرده دارد.117

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 بحث یافته اول. 120

5-2 بحث یافته دوم. 122

5-3 نتیجه‌گیری.. 125

5-4 محدودیت‌ها126

5-5 پیشنهادات.. 126

منابع

منابع فارسی.. 127

منابع انگلیسی.. 138

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 3-1 میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت‌کنندگان به تفکیک گروه‌ها98

جدول 3-2 فراوانی شرکت‌کنندگان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی.. 101

جدول 3-3: ماتریس عامل‎‌های چرخش یافته به شیوه واریماکس... 103

جدول3-4: ماتریس همبستگی مؤلفه‌های مقیاس و نمره کل آزمون. 106

جدول3-5: ماتریس همبستگی مقیاس درد معنوی و سلامت معنوی و ابعاد آنها107

جدول3-6: مقادیر پایایی مقیاس درد معنوی و ابعاد آن. 108

جدول 3-7: پلن گروه‌درمانی هستی شناسی اسلامی.. 111

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایشی و

کنترل. 115

جدول 4-2 نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات پس‌آزمون

افسردگیبا کووریت پیش‌آزمون. 116

جدول 4-3 میانگن تعدیل شده متغیر وابسته افسردگی.. 116

جدول 4-4 نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات پس‌آزمون درد

معنوی باکووریت پیش‌آزمون. 117

جدول 4-5 میانگن تعدیل شده متغیر وابسته درد معنوی.. 118

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1، میانگین نمرات افسردگی قبل و بعد از درمان. 117

نمودار 4-2، میانگین نمرات درد معنوی قبل و بعد از درمان. 118خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:41

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

چکیده

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.

کلید واژه

تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

فهرست مطالب

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 2

1-3- ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- سوالات تحقیق 4

1-6- روش تحقیق 4

1-7- قلمرو تحقیق 6

1-7-1- قلمرو موضوعی 6

1-7-2- قلمرو زمانی 6

1-7-3- قلمرو مکانی 6

1-8- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی ) 6

2-1- مقدمه 10

2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن 10

2-2-1- تامین منابع 11

2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه 12

2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه 12

2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه 12

2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 13

2-2-6- نظریه های ساختار سرمایه 15

2-2-6-1- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی 15

2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16

2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه 19

2-2-6-4- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه 22

2-2-7- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی 23

2-2-7-2- نظریه هزینه های نمایندگی 24

2-2-7-3- هزینه سرمایه در بانک ها 25

2-2-8- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه درآمد 26

2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی 27

2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان 27

2-2- 11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 29

2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی 29

2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل 30

2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 30

2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان 30

2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،1385) 32

2-2-16-1- مزایا 32

2-2-16-2- مشکلات 32

2-2-17- روش های تامین مالی 33

2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت 33

2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران 34

2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها 38

2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) 40

2-2-19-2- بانک های تجاری 40

2-2-19-3- وام های کوتاه مدت 41

2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت 41

2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی 41

2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) 42

2-2-19-7- اعتبار تجاری 42

2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات 42

2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری 43

2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43

2-2-19-11- کارگزاری ها 43

2-2-19-12- شرکت های بیمه 43

2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری 44

2-2-19-14- اوراق قرضه 44

2-2-19-15- عرضه های خصوصی 45

2-2-19-16- کمک های دولتی 45

2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی 47

2-2-21- تکنیک های تأمین مالی اسلامی 48

2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی 48

2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی 49

2-2-24- حسابداری بهای تمام شده تامین مالی 50

2-3- پیشینه تحقیق 51

2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی 51

2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی 54

3-1- مقدمه 57

3-2- روش پژوهش 57

3-3- الگوریتم اجرای تحقیق 57

3-4- مدل اجرایی پژوهش 60

3-5- جامعه آماری 61

3-6- روش و حجم نمونه گیری 61

3-7- ابزار گردآوری داده ها 61

3-8- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات 62

3-9- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها 62

4-1- مقدمه 64

4-2- آمار توصیفی 64

4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری 64

4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 65

4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری 66

4-3- دلفی فازی 67

4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی 79

4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی 79

4-4-2- تعیین وزن معیارها 79

4-5- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با استفاده از تکنیک TOPSIS 80

4-5-1- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم 80

4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم 81

4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده 82

4-5-4- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل 83

4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84

4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل 85

4-5-7- شاخص شباهت 86

5-1- مقدمه 90

5-2- تحلیل نتایج بخش توصیفی 90

5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی 91

5-4- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی 91

5-4-1- نتایج تعیین وزن معیارها 91

5-4-2- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس 91

5-5- محدودیت های تحقیق 92

5-6- پیشنهادات 92

5-6-1- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 92

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 93

منابع 94

پیوست پرسشنامه 98

پیوست نرم افزاری 106

فهرست جداول

(جدول2-1) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی 49

(جدول 4-1) توصیف جنسیت 64

(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات 65

(جدول 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه تحقیق 66

(جدول 4-4) اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی 68

(جدول 4-5) فراوانی پاسخ خبرگان 69

(جدول 4-6) محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست 71

(جدول 4-7) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 73

(جدول 4-8) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 74

(جدول 4-9) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 75

(جدول 4-10) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 77

(جدول 4-11) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 77

(جدول 4-12) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 78

(جدول 4-13) ماتریس نظرات افراد در مورد معیار های مورد بررسی 79

(جدول 4-14) شماره ماتریس تصمیم 81

(جدول 4-15) ماتریس بی مقیاس شده 81

(جدول 4-16) ضرب احتمال(وزن‌ها) در ماتریس تصمیم 83

(جدول 4-17) راه حل ایده ال وضد ایده آل 84

(جدول 4-18) اندازه فاصله ها از ایده آل 85

(جدول 4-19) اندازه فاصله ها از ضد ایده آل 86

(جدول 4-20) شاخص شباهت 87

فهرست نمودارها

(نمودار 3-1) الگوریتم اجرای تحقیق 59

(نمودار 3-2) نرخ سازگاری پرسشنامه 62

(نمودار4-1) توصیف جنسیت 65

(نمودار4-2) وضیعت تحصیلات 66

(نمودار4-3) بررسی وضیعت سن در نمونه تحقیق 67

(نمودار 4-4) تعریف متغیر های زبانی 68

(نمودار 4-5) وزن معیارها 80

فهرست اشکال

(شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق 5

(شکل 2-1) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی 16

(شکل 2-2) ساختار سرمایه بهینه با توجه به نظریه نمایندگی 20

(شکل 3-1) مدل سلسله مراتبی 60

عنوان :اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

فرمت : DOC

تعداد صفحات :119خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:23

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

فهرست مطالب

چکیده

- مقدمه

امنیت شغلی در آینده

تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار

روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار

قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای

قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار

مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار

عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار

فرهنگ

سیستم ها

سخت افزار

اجزای برنامه ایمنی

ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت

موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت

چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه

انواع برنامه‌های ایمنی

برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار

برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق

نظرات جاری در ایمنی و سلامت

استرس

استرس شغلی

سندروم سازگاری عمومی

ایجاد کننده‌های استرس

منابع استرس

علل کاری استرس

بار زیاد کاری

فشار کاری کم

نوبت کاری

روابط بین شخصی

تغییر

جو سازمانی

محیط فیزیکی

ابهام نقش

عوامل شخصی

عوامل خارجی

شرایط اقتصادی

مقررات و قوانین دولتی

مسافرت

ارزش‌های جامعه

جرم و جنایت

موضوعات خانوادگی و شخصی

استرس و عملکرد کاری

رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری

تصمیم گیری و استرس

علائم استرس

مدیریت استرس

استراحت

ورزش

رژیم غذایی

صحبت کردن

برنامه ریزی و مدیریت زمان

تفویض

ده راه که مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس کار کنان را در حین کار کاهش دهد

نتیجه گیری

مراجعخرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:23

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک


این پایانامه دارای 186 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.

مقدمه:

زندگی افراد در جوامع کنونی با خدمات سیستم بانکی گره خورده است و در اکثر مواقع شروع زندگی افراد با انواع تسهیلات بانکی آغاز می‌گردد و چرخ اقتصاد و صنعت و دیگر حوزه‌ها حتی کشاورزی بدون تسهیلات بانکی به گردش درنمی‌آید و از دیگر سوی منابع بانک هم از پول اندک مردم تا پول‌های کلان شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تشکیل شده است که بانک فقط آنها را ساماندهی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به گردش درمی‌آورد. علاوه بر آن بانک باید به عنوان امین در حفظ منابع اندک و کلان مردم تمام سعی و تلاش خود را بنماید و هیچ قصور و تقصیری که باعث شود سرمایه مردم در بانک تلف شود از سیستم بانکی قابل پذیرش نیست. لذا با توجه موارد ذکر شده بالا بانک باید تدابیری بیندیشد که منابع آن که متعلق به مردم است دچار کمترین آسیب نگردد.

1- بیان مسئله

با عنایت به اینکه در عنوان پایان نامه رویکرد اصلی تحقیق دقیقاً مشخص گردیده است (ارزیابی[1] انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک) بنابراین در بررسی و تحقیق های به عمل آمده باید کاملاً به این نکته توجه شود که اصلی ترین شاخصه وثیقه باید حفظ منابع بانک باشدتا در نوسانات و فراز و نشیب های اقتصادی که یکی از ویژگی های کشور های در حال توسعه است دچار مشکل و تزلزل نشود. دومین شاخصه آن سهل الوصول بودن مطالبات بانک است. زیرا با هر وثیقه ای ممکن است روزی بتوان مطالبات بانک را وصول کرد ولی آنچه اهمیت دارد این است که بتوان با کوتاه ترین زمان و کمترین اسیب اجتماعی مطالبات بانک را وصول کرد و اصل بدهی و سود مورد انتظار بانک را پوشش داد.

2- سوال اصلی

بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای حصول اطمینان از وصول مطالبات خود باید به شیوه هایی روی آورند که برای مشتریان کم دردسر و مناسب باشد و برای بانک از کمترین ریسک سوخت منابع برخوردار باشد تا هم حلاوت گرفتن تسهیلات در ذائقه مشتری تلخ نشود و هم بانک بتواند در زمان مقرر به مطالبات خود که همان سرمایه های مردم است برسد.لذا با توجه به مطالب فوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بهترین تضمین را جهت این منظور، گرفتن نوعی وثیقه می‌دانند. حال سؤالی که مطرح است این است بانک از بین انواع وثایق موجود و رایج (چک، سفته، سند مالکیت، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه و سپرده‌های پس‌انداز) کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کند که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهترین و مناسب ‌ترین باشد. از این جهت نگاهی اجمالی به ماهیت هر یک از وثایق و بررسی مزایا و معایب هر یک نسبت به دیگری در انواع تسهیلات بانکی به ما کمک می کند که بتوانیم در این راستا بهترین گزینه را انتخاب کنیم که اینجانب در این تحقیق به آن می‌پردازم.

3- پیشینه تحقیق

در گذشته در بعد اقتصادی و بانکی در زمینه ماهیت هر یک از وثایق به طور جداگانه تحقیقاتی انجام گرفته و مقالاتی نوشته شده است ولی در زمینه بررسی تطبیقی مزایا و معایب هر یک از وثایق نسبت به دیگری و آسیب شناسی وثایق در شرایط خاص و گوناگون مقاله یا پایان نامه ای یافت نشده است که همین امر دلیل تحقیق اینجانب قرار گرفته و مرا بر آن داشت تا به بررسی، ارزیابی و تحلیل هر یک از وثایق بانکی بپردازم و نقاط مثبت و منفی آنها را بیابم.

4- فرضیه تحقیق

فرضیه هایی که در این تحقیق مطرح می باشد اول این است که جایگاه هر یک از وثایق در انواع تسهیلات بانکی با مبالغ مختلف متفاوت می باشد.به طور مثال مشتری که مبلغ کمی جهت تعمیرات منزل یا خرید قسمتی از جهیزیه و از این قبیل تسهیلات را می خواهد با مشتری که برای سرمایه گذاری یک طرح عظیم تقاضای تسهیلات می نماید بسیار متفاوت است چون هر اندازه پروژه اقتصادی بزرگ وعظیم تر باشد وابستگی آن به تکنولژی و ارز خارجی بیشتر است و به همان اندازه بیشتر دچار نوسانات اقتصادی می شود که ممکن است سرمایه بانک را به خطر بیندازد. لذا بانک باید با حساسیت بیشتر و اعتبار سنجی دقیقتری وارد مسئله شود. دوم اینکه در صورت فوت، حجر یا ورشکستگی مدیون، ترهین اسناد مالکیت نسبت به اسناد تجاری به عنوان وثیقه دارای اعتبار و اطمینان بیشتری جهت وصول مطالبات بانکی است. چون اگر حوادثی پیش آید که شخص دچار مشکلات مالی گردد و منجر به ورشکستگی او شود داشتن سند مالکیت رهنی می تواند بانک را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به دیگر طلبکاران قرار دهد. آخر اینکه سرنوشت و اعتبار هر یک از وثایق در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیون یکسان نیست وممکن است بعضی از وثایق در وصول مطالبات بانک دچار چالش گردند.

5- اهداف تحقیق

هدف تحقیق از بعد علمی مقایسه بین انواع وثایق بانکی و بررسی محاسن، معایب و آسیب شناسی هر کدام از وثایق در سیستم مالی، اعتباری و بانکی کشور می باشد. و از جهت کاربردی هدف تحقیق پیشنهاد و به کارگیری هر کدام از وثایق در جایگاه خود در انواع تسهیلات با شرایط گوناگون، که این قسمت از تصمیم گیری از وظایف حساس واحد اعتبار سنجی بانک ها می باشد که در صورت دقت کافی می تواند در آینده از اتلاف وقت ، نیرو و منابع بانک (هر سه مورد ذکر شده سرمایه اصلی بانک را تشکیل می دهد) جلو گیری کند.

6- ضرورت تحقیق

ضرورت خاص انجام این تحقیق راه گشایی و ارائه طریق برای سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری کشور جهت ارائه راهکار های علمی وعملی به منظور کاهش ریسک پرداخت تسهیلات و وصول به موقع و بابرنامه ریزی منابع بانک که زمینه ساز خدمات رسانی بیشتر و روانتر به بخشهای مختلف جامعه میباشدو شرکتهای لیزینگ و دانشجویان رشته حقوق و بانکداری.

7- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در دو بخش برنامه ریزی و به رشته تحریر در آمد. در بخش نخست به کلیات وثایق و مفاهیم هر کدام از آنها پرداخته شد که شامل دو فصل گردید و در فصل اول به وثایقی پرداختم که از طریق اجرای ثبت و یااجرای احکام قضائی برای بانک قابل وصول می باشد و در قالب سه مبحث مطرح گردید. در فصل دوم به وثایقی پرداخته شد که با توجه به ویژگیهائی که دارند بانک ها می توانند برای وصول آن راساً و بدون نیاز به اجرای احکام دادگستری و یا اجرای ثبت اقدام کنندو به هر کدام از وثایق در یک مبحث پرداخته شد. در بخش دوم تحقیق احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول آن مراحل اجرای هر کدام از وثایق در یک مبحث مورد بررسی و تحریر قرار گرفت و در فصل دوم تضمینات بانکی و مشکلات و مرجحات حقوقی آن به صورت سه مبحث مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت که در پایان منجر به نتیجه گیری گردید.

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

چکیده: 1

مقدمه: 2

1- بیان مسئله 2

2- سوال اصلی 3

3- پیشینه تحقیق 3

4- فرضیه تحقیق 4

5- اهداف تحقیق 4

6- ضرورت تحقیق 5

7- ساماندهی تحقیق 5

بخش اول: کلیات 6

فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی 10

مبحث اول: چک 10

گفتاراول: ماهیت حقوقی چک... 11

گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری.. 14

مبحث دوم: سفته 18

گفتاراول: ماهیت سفته. 20

گفتاردوم: ویژگیهای سفته. 25

بند1- اجرای مقررات برات در مورد سفته: 25

بند2- سفته معتبراز نگاه بانک : 26

بند3- سررسید سفته و عندالمطالبه 26

بند4- واخواست سفته: 27

مبحث سوم: سند مالکیت 29

گفتاراول: سند مالکیت وانواع آن. 29

بند1- سند مالکیت مشاع: 34

بند2- سند مالکیت شش دانگ: 35

گفتاردوم: مالکیت معارض.... 35

بند1- وظیفه اداره ثبت درمورداسناد معارض : 36

بند2- تکلیف دارنده سند معارض : 38

فصل دوم: وثایق قابل وصول مستقیم توسط بانک 40

مبحث اول: اوراق مشارکت 40

گفتاراول: ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت.. 43

بند1- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت باعقد قرض: 43

بند2- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد مضاربه 45

بند3- مقایسه رابطه موضوع ورقه مشارکت با عقد شرکت: 46

گفتاردوم: چگونگی مالکیت ناشر و صاحب ورقه نسبت به اموال طرح. 48

مبحث دوم: ضمانت نامه بانکی 55

گفتاراول: ماهیت و نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی.. 57

بند1- ضمانت‌نامه حسن انجام کار: 58

بند2- ضمانت‌نامه استرداد پیش‌ پرداخت: 58

بند3- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده: 59

گفتاردوم: ویژگیهای قرارداد پایه. 59

بند1- غیرقابل استناد بودن ایرادات 60

بند2- دربردارنده تعهدی مستقل: 61

مبحث سوم: سپرده های بانکی 64

گفتاراول: حساب سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز. 64

گفتاردوم: حساب سپرده‌ قرض‌الحسنه جاری.. 69

بخش دوم: احکام و آثار وثایق و تضمینات بانکی 78

فصل اول: مراحل اجرا ی هر کدام از وثایق بانکی 78

مبحث اول: شیوه و مراحل اجرای چک 78

گفتاراول: پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی.. 79

بند1- مبنای کیفر صادر کننده چک بی محل: 79

بند2- موارد تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی: 80

بند3- موانع پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی: 82

بند4- مجازات صدور چک بی محل: 82

گفتاردوم: پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی.. 83

بند1- پیگیری از طریق دادگاه حقوقی: 83

بند2- پیگیری از طریق دوایر اجرای ثبت: 85

مبحث دوم: شیوه و مراحل اجرای سفته 88

گفتاراول: شرایط استفاده از مزایای قانونی سفته. 88

بند1- اقامه دعوی تجاری از طریق تقدیم دادخواست تجاری: 90

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی 91

گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام اسناد تجاری.. 91

بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه 93

بند2- اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: 93

بند3- صدور قرار تامین خواسته: 93

بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات 94

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت 95

گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 96

گفتاردوم: مراحل صدور اجرائیه اسناد رهنی.. 99

مبحث چهارم: شیوه و مراحل پرداخت ضمانت نامه‌های بانک 102

گفتاراول: شیوه‌های متداول پرداخت.. 103

بند1- پرداخت به صرف درخواست: 103

بند2- پرداخت با اولین درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرار داد پایه: 105

بند3- پرداخت با اولین درخواست منضم به گواهی شخص ثالث: 106

بند4- پرداخت با اولین درخواست منضم به رای دادگاه یا داور: 107

گفتاردوم: ماهیت اسنادی شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی.. 109

مبحث پنجم: شیوه ومراحل پرداخت اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری 111

فصل دوم: تضمینات بانکی، مشکلات ومرجحات حقوقی آن 117

مبحث اول: اموال و اسناد 117

گفتاراول: اموال. 117

بند1- اموال منقول 119

بند2- اموال غیرمنقول 120

گفتاردوم: اسناد. 120

بند1- انواع اسناد لازم‌الاجراء 121

بند2- امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسنادعادی 123

بند3- اسناد تجاری 124

بند4- مزایای اسناد تجاری 125

مبحث دوم: مشکلات حقوقی و ثیقه گذاری اسناد تجاری 126

گفتار اول: تفاوت ماهوی اسناد تجاری بارهن. 128

بند1- مفهوم عقد رهن و اوصاف آن: 129

بند2- لزوم عین بودن مورد رهن: 130

بند3- تاثیر قبض در عقد رهن: 130

گفتاردوم: رهن دین و نظریات فقهاوحقوقدانان. 132

بند1- رهن دین و موضع فقها در آن: 132

بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: 134

گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری.. 138

بند1- معامله با حق استرداد: 138

بند2- ضمانت در پرداخت: 138

بند3- وکالت در تملک: 139

بند4- انتقال صوری: 139

بند5- وثیقه قراردادی: 140

مبحث سوم: محاسن و معایب هر یک از وثایق 142

گفتاراول: چک... 142

گفتاردوم: سفته. 144

گفتارسوم: سند مالکیت.. 145

گفتارچهارم: ضمانت نامه بانکی.. 146

گفتارپنجم: اوراق مشارکت یاگواهی سپرده مشتریان نزد بانکها 147

مبحث چهارم: تحلیل ارزیابی 148

نتیجه گیری: 153

فهرست منابع: 156

Abstract 159

عنوان: ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

فرمت:word

تعداد صفحات:186 صفحهخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:11

بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای بهبود فرایند اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمهایی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد وبه تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از مدل سازی فرایندهای اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدل سازی فرایندها اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات مدل سازی فرایندها اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد جهت بهره برداری می باشد.روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق یافتن اهداف سازمانی اثربخش است ازنظر مدیران سازمان،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان می تواند واقع گرایانه باشدوبا منابع موجود قابل پیاده سازی بوده و موثر است همچنین ازنظر مدیران سازمان، مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و برای تحقق مقررات و خط مشی های مقرر کمک می کند و شواهدی بررد فرضیهای سه گانه مذکور وجودنداشت.

کلید واژه ها : فرایندهای سازمانی، مدل سازی هدف گرا، تقسیم و غلبه، آموزش و پرورش

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول_

کلیات تحقیق_ 3

1 – 1- پیشگفتار 4

1-2- بیان مسأله 5

1--3 اهمیت و ضرورت تحقیق_ 6

1--4 اهداف تحقیق_ 7

1-4--1 هدف اصلی_ 7

1-4--2 اهداف فرعی_ 7

1--5 سؤالات تحقیق_ 8

1-5--1 سؤال اصلی_ 8

1-5--2 سؤالات فرعی_ 8

1-6 -تبیین فرضیه های تحقیق_ 8

1-7- تعریف اصطلاحات و متغیرها 9

1-7-1-مدیریت فرایند_ 9

1-7-2- شبیه سازی با زبان مدل سازی نمادین یا UML_ 9

1-8 - تقسیم و غلبه 10

فصل دوم_

مطالعات نظری_ 11

2-1- پیشگفتار 12

2-2-فرآیند_ 13

2-3- اهمیت نگرش فرآیندی در سازمان_ 14

2-4- مدیریت بر مبنای فرایند_ 15

2-5- فعالیتهای مورد نیاز جهت فرایند گرایی_ 18

2-6- مفهوم مسئولیت در سازمانهای فرایند محور 19

2-7- تحول نقش مدیریت در سازمانهای فرایند محور 20

2-7-1-طراحی_ 22

2-7-2- مربیگری_ 22

2-7-3- تامین منابع و همراستایی_ 23

2-8- ساختار سازمانی در سازمانهای فرآیند محور 24

2-9- چالشهای فراروی سازمانهای جدیدفرایند محور 25

2-10- عوامل موفقیت مدیریت فرآیند محور 27

2-11- مهمترین روشهای مدیریت فرایند محور در سازمان_ 28

2-12-رویکرد 8 گانه در مدیریت فرایندمحور 29

2-12-1- تعاملات یک فرایند با فرآیندهای دیگر_ 30

2-12-2 تنظیم فرآیند_ 31

2-12-3 مطابقت فرآیند با خواسته های مشتری_ 31

2-12-4 مطابقت فرآیند با برنامه های استراتژیک سازمان_ 32

2-12-5 بهره وری فرآیند_ 32

2-12-6 کنترل شکستهای ممکن در فرآیندها 33

2-12-7 ممیزی فرآیند_ 33

2-12-8 مهندسی مجدد فرآیندها 34

2-13 مدل سازی_ 34

2-14 UML_ 36

2-15انواع تکنیک های مدل سازی_ 38

2-15-1 مدل سازی اهداف_ 38

2-15-2 مدل سازی منابع_ 41

2-15-3 مدل سازی قواعد_ 43

2-15-4 مدل سازی نقش ها 43

2-15-5 مدل سازی فرایند_ 45

2-16روش BPMN_ 46

2-17مزیت های BPMN_ 66

2-18پیشینه پژوهش__ 66

فصل سوم_

روششناسی تحقیق_ 72

3--1 پیشگفتار 73

3--2 روش تحقیق_ 73

3-2-1- در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : 74

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق_ 74

3-4- بر آورد حجم نمونه 75

3-5- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات_ 75

3-5-1-مصاحبه 75

3-5-2- پرسشنامه 75

3-5-2-1- معرفی پرسشنامه 75

3-5-2-2- چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه 76

3-6-روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) 78

3-6-1- روایی / اعتبار 78

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات_ 78

3-8- خلاصه فصل_ 79

فصل چهارم_

مدلسازی و تحلیل آماری_ 80

4-1- پیشگفتار 81

4-2-مدلسازی سازمان آموزش و پرورش__ 81

4-3- تحلیل آماری_ 100

4-3-1-آزمون سوال اول پژوهش__ 100

4-3-2-آزمون سوال دوم پژوهش__ 101

4-3-3-آزمون سوال سوم پژوهش__ 102

فصل پنجم_

نتیجه گیری و پیشنهادات آتی_ 103

5-1- پیشگفتار 104

5-2- نتیجه گیری_ 104

5-2-1-نتایج تحلیل آماری داده ها 105

5-3- پیشنهادات آتی_ 105

منابع_ 107

منابع فارسی_ 107

منابع خارجی_ 109

Abstract_ 112

Title_ 113
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:44

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.

کلید واژه

تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

فهرست مطالب

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 2

1-3- ضرورت تحقیق 3

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- سوالات تحقیق 4

1-6- روش تحقیق 4

1-7- قلمرو تحقیق 6

1-7-1- قلمرو موضوعی 6

1-7-2- قلمرو زمانی 6

1-7-3- قلمرو مکانی 6

1-8- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی ) 6

2-1- مقدمه 10

2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن 10

2-2-1- تامین منابع 11

2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه 12

2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه 12

2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه 12

2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 13

2-2-6- نظریه های ساختار سرمایه 15

2-2-6-1- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی 15

2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16

2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه 19

2-2-6-4- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه 22

2-2-7- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی 23

2-2-7-2- نظریه هزینه های نمایندگی 24

2-2-7-3- هزینه سرمایه در بانک ها 25

2-2-8- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه درآمد 26

2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی 27

2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان 27

2-2- 11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 29

2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی 29

2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل 30

2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 30

2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان 30

2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،1385) 32

2-2-16-1- مزایا 32

2-2-16-2- مشکلات 32

2-2-17- روش های تامین مالی 33

2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت 33

2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران 34

2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها 38

2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) 40

2-2-19-2- بانک های تجاری 40

2-2-19-3- وام های کوتاه مدت 41

2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت 41

2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی 41

2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) 42

2-2-19-7- اعتبار تجاری 42

2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات 42

2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری 43

2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43

2-2-19-11- کارگزاری ها 43

2-2-19-12- شرکت های بیمه 43

2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری 44

2-2-19-14- اوراق قرضه 44

2-2-19-15- عرضه های خصوصی 45

2-2-19-16- کمک های دولتی 45

2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی 47

2-2-21- تکنیک های تأمین مالی اسلامی 48

2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی 48

2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی 49

2-2-24- حسابداری بهای تمام شده تامین مالی 50

2-3- پیشینه تحقیق 51

2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی 51

2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی 54

3-1- مقدمه 57

3-2- روش پژوهش 57

3-3- الگوریتم اجرای تحقیق 57

3-4- مدل اجرایی پژوهش 60

3-5- جامعه آماری 61

3-6- روش و حجم نمونه گیری 61

3-7- ابزار گردآوری داده ها 61

3-8- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات 62

3-9- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها 62

4-1- مقدمه 64

4-2- آمار توصیفی 64

4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری 64

4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 65

4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری 66

4-3- دلفی فازی 67

4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی 79

4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی 79

4-4-2- تعیین وزن معیارها 79

4-5- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با استفاده از تکنیک TOPSIS 80

4-5-1- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم 80

4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم 81

4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده 82

4-5-4- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل 83

4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84

4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل 85

4-5-7- شاخص شباهت 86

5-1- مقدمه 90

5-2- تحلیل نتایج بخش توصیفی 90

5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی 91

5-4- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی 91

5-4-1- نتایج تعیین وزن معیارها 91

5-4-2- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس 91

5-5- محدودیت های تحقیق 92

5-6- پیشنهادات 92

5-6-1- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 92

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 93

منابع 94

پیوست پرسشنامه 98

پیوست نرم افزاری 106

فهرست جداول

(جدول2-1) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی 49

(جدول 4-1) توصیف جنسیت 64

(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات 65

(جدول 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه تحقیق 66

(جدول 4-4) اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی 68

(جدول 4-5) فراوانی پاسخ خبرگان 69

(جدول 4-6) محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست 71

(جدول 4-7) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 73

(جدول 4-8) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 74

(جدول 4-9) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 75

(جدول 4-10) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 77

(جدول 4-11) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 77

(جدول 4-12) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 78

(جدول 4-13) ماتریس نظرات افراد در مورد معیار های مورد بررسی 79

(جدول 4-14) شماره ماتریس تصمیم 81

(جدول 4-15) ماتریس بی مقیاس شده 81

(جدول 4-16) ضرب احتمال(وزن‌ها) در ماتریس تصمیم 83

(جدول 4-17) راه حل ایده ال وضد ایده آل 84

(جدول 4-18) اندازه فاصله ها از ایده آل 85

(جدول 4-19) اندازه فاصله ها از ضد ایده آل 86

(جدول 4-20) شاخص شباهت 87

فهرست نمودارها

(نمودار 3-1) الگوریتم اجرای تحقیق 59

(نمودار 3-2) نرخ سازگاری پرسشنامه 62

(نمودار4-1) توصیف جنسیت 65

(نمودار4-2) وضیعت تحصیلات 66

(نمودار4-3) بررسی وضیعت سن در نمونه تحقیق 67

(نمودار 4-4) تعریف متغیر های زبانی 68

(نمودار 4-5) وزن معیارها 80

فهرست اشکال

(شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق 5

(شکل 2-1) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی 16

(شکل 2-2) ساختار سرمایه بهینه با توجه به نظریه نمایندگی 20

(شکل 3-1) مدل سلسله مراتبی 60خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:26

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

فهرست مطالب

چکیده. ۱

۱- مقدمه. ۲

۲- امنیت شغلی۱ در آینده. ۴

۳- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار. ۵

۴- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار. ۶

۵- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای.. ۷

۶- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران.. ۸

۷- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار. ۱۰

۸- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار. ۱۲

۹- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار. ۱۵

۹- ۱- فرهنگ… ۱۵

۹-۲- سیستم ها ۱۵

۹-۳- سخت افزار. ۱۶

۱۰- اجزای برنامه ایمنی.. ۱۶

۱۱- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. ۱۷

۱۱-۱- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. ۱۸

۱۲- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه. ۲۰

۱۳- انواع برنامه‌های ایمنی.. ۲۱

۱۳-۱- برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار. ۲۱

۱۳-۲- برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق.. ۲۳

۱۴- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. ۲۴

۱۵- استرس۱۳. ۲۵

۱۵-۱- استرس شغلی.. ۲۷

۱۵-۲- سندروم سازگاری عمومی۱۴. ۲۷

۱۵-۳- ایجاد کننده‌های استرس۱۵. ۲۹

۱۵-۴- منابع استرس… ۲۹

۱۵-۵- علل کاری استرس… ۳۰

۱۵-۵-۱- بار زیاد کاری.. ۳۲

۱۵-۵-۲- فشار کاری کم. ۳۲

۱۵-۵-۳- نوبت کاری.. ۳۳

۱۵-۵-۴- روابط بین شخصی.. ۳۴

۱۵-۵-۵- تغییر. ۳۴

۱۵-۵-۶- جو سازمانی.. ۳۵

۱۵-۵-۷- محیط فیزیکی.. ۳۶

۱۵-۵-۸- ابهام نقش… ۳۶

۱۵-۵-۹- عوامل شخصی.. ۳۷

۱۵-۵-۱۰- عوامل خارجی.. ۳۷

۱۵-۵-۱۱- شرایط اقتصادی.. ۳۸

۱۵-۵-۱۲- مقررات و قوانین دولتی.. ۳۸

۱۵-۵-۱۳- مسافرت.. ۳۹

۱۵-۵-۱۴- ارزش‌های جامعه. ۴۰

۱۵-۵-۱۵- جرم و جنایت.. ۴۰

۱۵-۵-۱۶- موضوعات خانوادگی و شخصی.. ۴۱

۱۶- استرس و عملکرد کاری.. ۴۲

۱۷- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری.. ۴۳

۱۸- تصمیم گیری و استرس… ۴۴

۱۹- علائم استرس… ۴۵

۲۰- مدیریت استرس… ۴۶

۲۰-۱- استراحت.. ۴۷

۲۰-۲- ورزش… ۴۷

۲۰-۳- رژیم غذایی.. ۴۸

۲۰-۴- صحبت کردن.. ۴۸

۲۰-۵- برنامه ریزی و مدیریت زمان.. ۴۹

۲۰-۶- تفویض… ۴۹

۲۱- ده راه که مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس کار کنان را در حین کار کاهش دهد. ۵۰

منابع.. ۵۶خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:12

رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .

کلید واژه ها : بریتانیا ، اتحادیه اروپا ، سیاست خارجی و امنیتی مشترک

فهرست مطالب

چکیـده

مقــدمه

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :

الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی

ب ـ از پایان جنگ سرد تا سند قانون اساس اروپا

حوزه های مورد مخالف بریتانیا در فرایند وحدت اروپا

بریتانیا و سیاست خارجی و امنیتی مشترک

شکست پروژه قانون اساسی اروپای واحد

مواضع احزاب و گروههای سیاسی بریتانیایی در مورد اتحادیه اروپا

نتیجه گیری

منابعخرید فایلادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:48

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

چکیده:

یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیکی، مهارتخلف یک اصل اساسی درقوانین عبورومرورمحسوب می شود. درمیان همه عوامل مؤثردرکاهش تخلفات ترافیکی، قوانین محکم وبازدارنده به همراه آموزش ترافیک به استفاده کنندگان راه نقش بسیارمثبت ومؤثری در ایمنی راه دارد.

در حال حاضر کشورهای پیشرفته بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی در سیاست ایمنی راه تجدید نظر کرده و برای علوم رفتاری حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسیله‌نقلیه اهمیت قائل شده‌اند. این امر باعث گردیده که آموزش و اجرای قوانین در رأس سیاست جدید ایمنی راه‌ها قرارگیرد. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که آموزش ایمنی تنها مختص گروه خاص نظیر رانندگان یا کودکان نمی‌باشد بلکه هر فرد یا افرادی، بخش یا ارگانی که به نوعی با ایمنی جاده‌ها در ارتباط است را شامل می‌شود. متدولوژی ارایه شده در این پژوهش آموزش ایمنی راه را در دو سطح استفاده‌کنندگان از راه و مسؤلین و متخصصین در نظر گرفته است که در هر سطح روشهای و محتوای آموزش متفاوت می‌باشد.

فهرست:

فصل اول: مقدمه و معرفی................................................................................................... 2

1-1-تعریف مساله و اهمیت آن.................................................................................................. 6

1-2- نتایج مهم پژوهش............................................................................................................ 9

1-3- فصل‌های پایان‌نامه............................................................................................................ 9

فصل دوم: اصول و پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها............................................ 12

2-1- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران.......................................................... 12

2-2- رابطه بین ایمنی و تحرک.................................................................................................. 13

2-3- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای......................................................................................... 16

2-3-1- عامل انسانی................................................................................................................. 16

2-3-2- عامل راه..................................................................................................................... 19

2-3-3- عامل وسیله نقلیه........................................................................................................... 24

2-3-4- عوامل محیطی.............................................................................................................. 25

فصل سوم: مروری بر مطالعات پیشین................................................................................... 28

3-1- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری............................................................................. 29

3-2- آموزش ایمنی راه در مدارس............................................................................................. 35

3-3- اعمال مقررات بر کاهش تصادفات جاده‌ای در برخی کشورهای اروپایی................................ 43

3-4- نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت‌رانان با هدف افزایش ایمنی......................... 49

فصل چهارم: بررسی روشهای آموزش قوانین و رانندگی.................................................. 56

4-1- بررسی اصول وروشهای آموزش ترافیک و قوانین درکشورآلمان............................................ 57

4-1-1- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری..................................................................... 59

4-1-2- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان.............................. 64

4-1-3- تمرینات وامتحان رانندگی یک متقاضی دریافت گواهینامه................................................ 64

4-1-3- آشنایی وآموزش ضوابط ومقررات وقوانین عمومی........................................................... 65

4-2- روشهای آموزش رانندگی درکشورآمریکا.......................................................................... 68

4-2-1- انواع گواهینامه رانندگی................................................................................................ 68

4-4- روشهای آموزش رانندگی در ژاپن..................................................................................... 75

4-4-1- عناوین برنامه های آموزشی........................................................................................... 75

4-3-2- تدابیر ایمنی ترافیک در سطح کشور ژاپن........................................................................ 77

4-3-3- آموزش ایمنی رانندگی درمؤسسه آموزش مرکزی ژاپن..................................................... 78

4-3-4- صدورگواهینامه در ژاپن................................................................................................ 83

4-4- روشهای آموزش رانندگی وکسب گواهینامه رانندگی درایران................................................ 87

4-4-1- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاههای کشور........................................................... 88

4-4-2- آزمایشات رانندگی...................................................................................................... 88

4-4-3- منابع آموزشی.............................................................................................................. 89

4-4-4- صدورگواهینامه رانندگی............................................................................................... 90

فصل پنجم: بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه.............................................................. 97

5-1- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی........................................................................................ 97

5-1-1- مفهوم آموزش ایمنی راه................................................................................................ 99

5-1-2- آموزش مستمراصول ایمنی راه....................................................................................... 101

5-2- اعمال قوانین و مقررات................................................................................................... 143

5-2-1-تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین ومقررات.................................... 144

5-2-2- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها................................................. 146

نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور 150

دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت................................................................ 163

مقدمه...................................................................................................................................... 164

بخش اول: وضعیت عمومی محیط ترافیکی کشور.............................................................. 165

1-1: وسیله نقلیه........................................................................................................................ 165

1-2: انسان............................................................................................................................... 165

1-3: راه.................................................................................................................................. 166

1-4 مدیریت ترافیک................................................................................................................ 166

1-5 خسارات عمومی ناشی از ترافیک در کشور........................................................................... 166

1-6 چالشهای عمومی محیط ترافیکی کشور................................................................................. 167

بخش دوم

2-1 وضعیت تصادفات کشور از نگاه آمار (83-87)...................................................................... 168

2-2-1 شاخص شدت تصادفات................................................................................................. 169

2-2-2 شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین............................................ 170

2-2-3 شاخص ریسک ترافیک.................................................................................................. 172

بخش سوم : مقایسه با سایر کشور.......................................................................................... 175

مقایسه شدت تصادفات.............................................................................................................. 176

بخش چهارم: مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای.............. 178

4-1 پیامدهای اقتصادی.............................................................................................................. 178

4-2 پیامدهای تلفات انسانی....................................................................................................... 180

4-3 پیامدهای اجتماعی و روانی.................................................................................................. 181

بخش پنجم: راههای برون رفت........................................................................................... 182

5-1 : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود........................................ 182

5-2 :رویکردها و راهبردها........................................................................................................ 185

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات..................................................................................... 192

6-1- خلاصه و نتیجه‌گیری........................................................................................................ 192

6-2- پیشنهادات برای ادامه تحقیق.............................................................................................. 200

منابع و مآخذ......................................................................................................................... 208

فهرست منابع فارسی.................................................................................................................. 208

فهرست منابع لاتین.................................................................................................................... 209

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

شکل 1-1: نمودار تصادفات در آسیا، آفریقا و کشورهای توسعه یافته را در مقابل تعداد مرگ و میرها 3

شکل(1-2): مدل رگرسیون تعداد کشته‌ها در طی سال................................................................... 5

شکل (3-1): موقعیت خط عبور................................................................................................... 51

شکل(5-1) : تعریف آموزش ایمنی راه........................................................................................ 100

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(1-1): آمار تصادفات، تلفات، مجروحین، شاخص شدت تصادفات و درصد تغییر هر یک طی سالهای 78 تا 83 4

جدول (3-1) : نسبت فایده به هزینه راهبردهای مختلف افزایش ایمنی در نروژ................................... 49

جدول (1-4): نمره بندی نحلفات رانندگی................................................................................... 74

جدول (5-1): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی برون ‌شهری....................... 105

جدول (5-2): دروس مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل واحدهای صدور گواهینامه.................... 106

جدول (5-3): دروس مورد نیاز جهت دوره آموزشی سیستم‌های پردازش اطلاعات تصادفات جاده‌ای 107

جدول (5-4): مفاد آموزشی دوره ایمنی در ترافیک جهت آموزش معاونین راهنمایی و رانندگی مناطق 108

جدول (3-5): مفاد آموزشی مورد نیاز برای مربیان تعلیم رانندگی.................................................... 109

جدول (3-6): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت بازآموزی مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل بار 113

جدول (5-7): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل بارهای ویژه 114

جدول (5-8): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت مسئولین فنی شرکت‌های حمل و نقل مسافر.................... 115

جدول (3-9): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی پرسنل تیم‌های امدادرسانی پزشکی شبکه راه‌ها 116

جدول (5-10): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی تیمهای امدادرسانی فنی راه‌ها 117

جدول (5-11): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی معلمین مدارس................................... 120

جدول (5-12): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی کارشناسان مراکز معاینه فنی خودروها 121

جدول (5-13): مفاد آموزشی مورد نیاز جهت داوطلبین شرکت در آزمون اخذ گواهینامه پایه 2 125

جدول (5-14): روش‌های تکمیلی آموزش رانندگان...................................................................... 126

جدول (5-15): مفاد آموزشی لازم جهت دوره تعلیم رانندگی رانندگان حرفه‌ای................................ 127

جدول (5-16): روش‌های تکمیلی آموزش رانندگان حرفه‌ای.......................................................... 128

جدول (5-17): مفاد آموزشی مورد نیاز رانندگان حمل محمولات ویژه............................................ 129

جدول (5-18): حداقل مفاد آموزشی و بروشورها و نوارهای کاست جهت ارائه به مراجعین دوائر راهنمایی و رانندگی 130

جدول(5-19): مفاد آموزشی و بروشورها و نوارهای کاست آموزشی جهت ارائه به مراجعین مراکز معاینه فنی خودروها 131

جدول (5-20): حداقل مفاد آموزشی مورد نیاز جهت دوره بازآموزی متخلفین ترافیکی...................... 132

جدول (5-21): حداقل مفاد آموزشی بروشورها و نوارهای کاست آموزشی جهت رانندگان ترانزیت 133

جدول (5-22): روش‌های آموزش کودکان قبل از سنین مدرسه و دانش‌آموزان................................. 136

جدول (3-23): حداقل مفاد آموزشی بروشورها و گاهنامه‌ها و نشریات مربوط به مسافرین................... 138خرید فایلادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>