X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:16

بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی

بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی

بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود کردن از نیروی کار توان استعداد و مهارت نیروی انسانی زمین ماشین پول تجهیزات زمان و مکان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی به گونه ای که با افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی بهتر همواره مدنظر می باشد.

شاید به طور رسمی وجه نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی(Quesny) در سال1766 میلادی ظاهر شد. در سال1950 سازمان همکاری اقتصادی ارویا(GEEC) تعریف کامل از بهره وری به شرح زیر ارائه داد.

فهرست مطالب

مقدمه ۶
بهره وری چیست؟ ۱۰
بهره وری در سازمان ۱۱
مفهوم فنی بهره وری چیست؟ ۱۱
مفهوم اقتصادی بهره وری چیست؟ ۱۲
مفهوم مدیریت بهره وری چیست؟ ۱۳
بهره وری چیست/ مفهوم تکمیل کننده ۱۳
قوانین بهره وری ۱۴
بهره وری و مدیریت ۱۶
بهره وری در مدیریت نیروی انسانی ۱۷
بهره وری در مدیریت تولید ۱۹
سنجش بهره وری ۲۳
بهبود بهره وری ۲۴
نتیجه ۲۶
بهره وری سبز در صنعت نساجی ۲۶
مدیریت و رابطه آن با بهره وری ۳۱
سلامت و بهره وری ۳۳
مدیریت تولید و بهره وری ۳۴
تعریف بهره وری سبز ۴۲
مدت بهره وری سبز ۴۳
اندازه گیری بهره وری سبز ۴۴
ارزیابی هزینه های بهره وری سبز و دوره عمر ۴۸
استفاده قابل ارائه داری از منابع طبیعی ۴۹
توصیف بهره وری سبز ۵۰
منابع ۶۹
بهره وری سبز در صنعت نساجی (سالن تکمیل شرکت یزدباف) ۷۱
تاریخچه یزدباف ۷۲
چک لیست تولید و مصرف در سالن ۱۰۱
جلوگیری از مصرف بی رویه آب و بهره وری سبز ۱۰۳
نتیجه گیری ۱۱۱


خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:40

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)

ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) می‌باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته و اچیو بود که حاصل مبانی نظری پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، کارشناسان و سرپرستان سالن رنگ شرکت پارس خودرو تشکیل می¬دهد، که تعداد آنها 437 نفر می باشد و از فرمول کوکران 205 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوایی توسط 10 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاه استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب .9 آلفای کرونباخ برای کل گویه های پرسشنامه نشان داد که ابزار جمع آوری داده ها از پایایی بالایی لازم برخوردار می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و lisrel استفاده گردیده است. در نهایت با توجه به ضرایب مسیر() و آماره ی t در سطح اطمینان .99 تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفه است.و در نهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای عملکرد آموزش حین کار (ojt) و کیفیت خودروی سواری ارائه گردیده است.

کلید واژه:عملکرد، آموزش حین کار، کیفیت، پارس خودرو

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسأله پژوهش 3

1-3 ضرورت انجام پژوهش 6

1-4 اهداف پژوهش 7

1-4-1 هدف اصلی 7

1-4-2 اهداف فرعی 8

1-5 فرضیه های پژوهش 8

1-5-1 فرضیه اصلی 9

1-5-2 فرضیه های فرعی 9

1-6 تعاریف نظری (مفهومی) و عملیاتی واژگان 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه 14

2-2 بخش اول: ادبیات نظری پژوهش 14

2-2-1 مفهوم آموزش 14

2-2-2 تعریف آموزش 15

2-2-3 مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش 15

2-2-3-1 مدل های ساده و خطی 15

2-2-3-2 مدل (training and development lead body) T.D.L.B 16

2-2-3-3 مدل رویکرد سیستمی به آموزش 17

2-2-4 آموزش حین کار 18

2-2-4-1 تعاریف آموزش حین کار در ایران 18

2-2-5 تفاوت آموزش حین کار و ضمن خدمت 22

2-2-6 آموزش ضمن خدمت 22

2-2-6-1 مفهوم آموزش ضمن خدمت 22

2-2-6-2 تعاریف آموزش ضمن خدمت 23

2-2-6-3 تاریخچه آموزش ضمن خدمت 24

2-2-6-4 ماهیت آموزش ضمن خدمت 25

2-2-6-5 اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان 26

2-2-6-6 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت 27

2-2-6- 7 ویژگی ها و اصول اساسی آموزش ضمن خدمت در سازمان 28

2-2-6-8 مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان 31

2-2-6-9 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 33

2-2-7 عملکرد سازمانی 34

2-2-7-1 تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی 34

2-2-8 عوامل مؤثر بر عملکرد فردی 35

2-2-9 معیارهای ارزشیابی عملکرد 35

2-2-9 نظریه های ارزشیابی عملکرد 36

2-2-9-1 نظریه اول 36

2-2-9-2 نظریه دوم 37

2-3 بخش دوم: تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار 39

2-3-1 تجارب ایران در برگزاری دوره های آموزش حین کار 39

2-3-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار در ایران 39

2-3-1-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار غیر خاص (عام) 39

2-3-1-1-2 دلایل برگزاری آموزش های حین کار خاص (تخصصی و موردی) 40

2-3-1-2 نتایج اولیه پیرامون چگونگی برگزاری آموزش حین کار (توسط وزارت صنایع و معادن) 41

2-3-2 تجارب کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار 43

2-3-2-1آموزش حین کار در مالزی 43

2-3-2-2آموزش حین کار در سنگاپور 44

2-3-2-3 آموزش حین کار در هنگ کنگ 46

2-3-2-4آموزش حین کار در ژاپن 46

2-3-3 انجمن آموزش شغلی (VTC) 47

2-3-4پیش بینی نیازهای آینده نیروی انسانی 47

2-3-5 نقش دولت در آموزش های شغلی 48

2-3-6 مدل اچیو 48

2-3-6-1 مراحل تدوین مدل اچیو 48

2-3-7 مدل های بیانگر عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی 55

2-3-7-1 مدل هرسی و گلد اسمیت 55

2-3-7-2 مدل اینسورث و اسمیت 56

2-4 بخش سوم: معرفی شرکت پارس خودرو 56

2-4-1تولیدات شرکت پارس خودرو از بدو تأسیس 57

2-4-2 اهداف استراتژیک شرکت پارس خودرو 57

2-4-3 تولیدات و تحولات شرکت در سال‌های مختلف 58

2-4-4 محصولات فعلی شرکت 60

2-4-5 مشخصات سالن رنگ متمرکز 61

2-5 جمع بندی مبانی نظری 61

2-6 بخش چهارم: پژوهشها و بررسی های پیشین 62

2-6-1 پیشینه پژوهش در ایران 62

2-6-2 پیشینه پژوهش در خارج 67

2-6-3 جمع بندی پیشینه پژوهش 75

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 77

3-2روش پژوهش 78

3-3 مدل پژوهش 81

3-4 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه 82

3-5 ابزار گردآوری داده ها و چگونگی تهیه آن 84

3-6 روایی ابزار سنجش 88

3-7 پایایی ابزار سنجش 91

3-8 تحلیل عاملی تأییدی 94

3-8-1 نرم افزار لیزرل 96

3-8-2 تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی 98

3-8-3 نیکویی برازش مدل 98

3-9 مدل معادلات ساختاری 100

3-9-1 شاخص بنتلر- بونت 100

3-9-2 شاخص تاکر- لویز 101

3-9-3 شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب(RMSEA): 101

3-9-4 شاخص نیکویی برازش(GFI) 101

3-9-5 شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده(RMR): 101

3-9-6 روش کمترین مربعات جزئی 101

3-9-7 آزمون همبستگی 102

3-9-8 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 103

3-9-9 آزمون فرض ضریب همبستگی 103

3-10 ملاحظات اخلاقی 104

فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه 106

4-2 روش های توصیفی و تحلیل آن 106

4-2-1 جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 106

4-3 تحلیل پرسش های مربوط به پاسخ دهندگان 109

4-4 داده های توصیفی پرسشنامه 109

4-5 تحلیل آماری داده های جمع آوری شده 112

4-5-1 آزمون فرض تصادفی بودن نمونه های انتخاب شده 112

4-6 تأیید ساختار مدل پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی 113

4-6-1تحلیل استنباطی یافته‌ها 113

4-6-2 مدل معادلات ساختاری 114

4-7 آزمون نرمال بودن مؤلفه های الگو 115

4-8 تحلیل عاملی تأییدی 116

4-8-1 مدل اندازه گیری متغیر ارزیابی عملکرد 116

4-8-1-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ارزیابی عملکرد 116

4-8-1-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ارزیابی عملکرد 120

4-8-2 مدل اندازه گیری متغیر کیفیت 123

4-8-2-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر کیفیت 123

4-8-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر کیفیت 126

4-8-3 مدل اندازه گیری متغیر آموزش حین کار 128

4-9 مدل سازی معادلات ساختاری 130

4-9-1 آزمون فرضیه های پژوهش 132

4-9-1-1 آزمون فرضیه های اصلی پژوهش 132

4-9-1-2 آزمون فرضیه های فرعی پژوهش 133

4-10رتبه بندی مؤلفه های پژوهش 139

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

5-1 مقدمه 141

5-2 خلاصه پژوهش 141

5-3 یافته های پژوهش 141

5-4 تفسیر فرضیات پژوهش 143

5-5 محدودیت های پژوهش 153

5-5-1 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر 153

5-5-2 محدودیت های در اختیار پژوهشگر 153

5-6 پیشنهادهای کاربردی 153

5-7 پیشنهادها برای پژوهش های آتی 155

پیوست ها (پرسشنامه و خروجی های نرم افزار لیزرل) 156

فهرست منابع فارسی و لاتین 183

چکیده انگلیسی 188

فهرست اشکال

شکل (2-1) مدل اچیو 48

شکل (3-1) فرایند انجام پژوهش 78

شکل (3-2)مدل مفهومی پژوهش 81

شکل 4-1 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد 117

شکل 4-2 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت معناداری 119

شکل 4-3 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد 121

شکل 4-4 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت معناداری 122

شکل 4-5 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت استاندارد 123

شکل 4-6 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت معناداری 125

شکل 4-7 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت استاندارد 126

شکل 4-8 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت معناداری 127

شکل 4-9 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت استاندارد 128

شکل 4-10 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت معناداری 129

شکل 4-11 مدل در حالت استاندارد 130

شکل 4-12 مدل اعداد معناداری 131

فهرست جداول

جدول 2-1 تمایز آموزش کارکنان از آموزش و پرورش عمومی 30

جدول 2-2 نتایج حاصله از پژوهش هاپکینز 69

جدول 2-3 خلاصه نتایج حاصله از پژوهش در حوزه آموزش حین کار 72

جدول 3-1 ترکیب سؤالات پرسشنامه 86

جدول 3-2 طیف لیکرت 88

جدول 3-3 متغیرها، تعداد سؤال ها و ضریب پایانی 92

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن 106

جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی 107

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه خدمت 108

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک نوع استخدام 108

جدول 4-5 داده های توصیفی پرسشنامه 110

جدول 4-6 خروجی1 آزمون ران 112

جدول 4-7 خروجی2 آزمون ران 112

جدول 4-8 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش 115

جدول 4-9 میزان برازش مدل 132

جدول 4-10 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: میزان کیفیت) 132

جدول 4-11 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو) 133

جدول 4-12 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو (AVES)) 134

جدول 4-13 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش دوباره کاری) 134

جدول 4-14 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: توانایی آنان (در انجام وظایف محوله) 135

جدول 4-15 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: توانایی آنان (وضوح نقش برای آنان) 135

جدول 4-16 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حمایت سازمانی پرسنل) 136

جدول 4-17 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: انگیزه آنان (در انجام وظایف محوله) 137

جدول 4-18 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: میزان بازخور آنان (از خود)) 137

جدول 4-19 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: بازخورد اعتبار در مورد آنان) 138

جدول 4-20 ضرایب مسیر، آماره‌ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: تناسب محیطی) 138

جدول4-21 رتبه بندی مؤلفه های پژوهش 139

عنوان : ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)

فرمت : DOC

تعداد صفحات : 205خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:47

انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

مقدمه:

امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد.

با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت ( زمان از دست رفته ) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود. بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تر کردن و به روز کردن فعالیت های انبارداری خود تلاش می کنند بنابراین اگر شرکت های صنعتی به امر انبارداری توجه کافی مبذول ندارند باعث ایجاد نقص در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد، اما این امر میسر نخواهد شد مگر با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در این امر. یعنی اگر سازمانی سیستم های تولید پیشرفته و یا اتوماسیون سازی وسائل خود را انجام دهد چنانچه از نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص بهره مند نباشد اجرای مناسب طرح های مدیریت امکان پذیر نخواهد بود لذا بایستی سازمان ها با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص در زمینه نرم افزار های مختلف انبارداری اقدام به نصب و راه اندازی این نوع از سیستم انبارداری نمایند که وجود هر یک از این عوامل بدون دیگری اثر بخش و مفید نخواهد بود.خرید فایلادامه مطلب
جمعه 2 مهر 1395 ساعت 13:00

گزارش کارآموزی در انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

گزارش کارآموزی در انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است : مقدمه: امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد. با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائ ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 08:19

نقشه های کامل (معماری-سازه-برق-مکانیک)اتوکد + فایلهای کامپیوتری محاسباتی سالن آمفی تئاتر

نقشه های کامل (معماری-سازه-برق-مکانیک)اتوکد + فایلهای کامپیوتری محاسباتی سالن آمفی تئاتر شامل ... 1- نقشه کامل اتوکد معماری - 29صفحه  A1        - پلان چیدمان - پلان اندازه گذاری - پلان کفسازی - پلان  تیپ بندی درب و پنجره- پلان سقف و دیوار کاذب- نماها و برشها- جزئیات دربها و پنجره ها- جزئیات کفسازی - جزئیات دیوارها و  حجم سازه 2-نقشه کامل  اتوکد سازه بتنی  - 35 صفحه  A1  3- نقشه های اتوکد سقف Space Frame  به اضافه لیست مشخصات المانها و گویهای بکار رفته در آن در یک فایل pdf - چهار صفحه A1   3-نقشه های مکانیکال - 22 صفحه  A1  4- نقشه های الکتریکال -- 16 صفحه  A1  5-دفترچه محاسبات سازه شامل فایل کامپیوتری ETABS-SAFE  6-دفترچه محاسبات سقف SPACE Frame بهمراه فایل کاکپیوتری SA ...ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 06:37

دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت با عنوان انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید - word

گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM   موضوع: انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید   مقدمه: امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد. با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است ...ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 12:35

دانلود گزارش کارآموزی شرکت کارا تلفن - سالن دیجیتال – سوییچ

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرری رشته مهندسی برق – مخابرات   گزارش کارآموزی سالن دیجیتال – سوییچ   در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است   در این پایان نامه کارآموزی به مشخصات فنی سیستم KTDSS که ساختار شرکت کارا تلفن است پرداخته شده است در ابتدا به بررسی مفاهیم و اجزای کلی پرداخته شده است سپس به بررسی تک تک اجزاء و قابلیتها و کارایی آن پرداخته شده و در آخر مشخصات الکتریکی و مخابراتی این سیستم تشریح شده است. فهرست مطالب عنوان........................................ صفحه فصل اول: مقدمه فصل دوم بخش اول: کلیات سیستم KTDSS ...................... کاربردهای سیستم ........................................ تکنولوژی ساخت.......................................... ظرفیت سیستم....................... ...ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 19:42

کارت ویزیت سالن آرایش بانوانادامه مطلب
برچسب‌ها: کارت، ویزیت، سالن، آرایش، بانوان
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 13:37

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبیاء ، با فرمت ورد 22 صفحه فهرست مطالب : مقدمه .....4 طرح بندی مرکز ..............5 اطاق MDF ............. 5 سالن PCM .... 5 سالن تغذیه .......... 5 اطاق کابل ..................... 5 سالن سوئیچ ...................6 کلیات سیستم سوئیچ ........................ 6 سالن تجهیزات ................ 6 سیستم BAM .............8 پردازش مکالمه .........8 تجهیزات سالن .............8 جایگاه کاری .....................9 اطلاعات ....................9 مشترکین معمولی .............9 مشترکین تلفن همگانی .............10 سرویس ویژه .................10 خط ........ ترانک.................. 10 انواع ترانک .........10 کاربرد ترانک .......10 سیگنالینگ ......11 کارهای روزانه ثابت ........................11 تعویض پکیج ..........11 تغییر log سیستم .. ...ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 03:05

کارت ویزیت سالن زیبایی

در این پست کارت ویزیت زیبا و خلاقانه سالن زیبایی را قرار داده ایم که مخصوص سالن های آرایشی زنانه ، سالن های کاشت ناخن ، سالن های اپیلاسیون و …. می باشد. این کارت ویزیت لایه باز و psd بوده و در نرم افزار فتعوشاپ قابل ویرایش می باشد و هر تغییری که شما کاربران عزیز برای خود یا مشتری خواستار هستید مغدور می باشد. دارای دو قسمت پشت و رو می باشد . ...ادامه مطلب
برچسب‌ها: کارت، ویزیت، سالن، زیبایی
1 2 >>