X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:44

بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

زنان در آستانه قرن 21 متوجه شده اند که به منظور نشان دادن دانش و توان کاری خود، لزومی ندارد بیش از حد کار کنند و از اینکه مانند مردان نیستند، خود را مقصر بدانند. زنان امروز درک کرده اند که هم می توانند حرفه خود را داشته باشند و هم ویژگی های خود را حفظ کنند و نه تنها خود را با دنیای مردان وفق ندهند، بلکه شیوه های خاص خود را به جامعه بشناسانند. زنان ایران تلاش را آغاز کرده اند تا خود را تعریف کنند و ساختارهایی برای زندگی کاری که مناسب آن ها باشد؛ بیابند. زنان موقعیت مساوی را جستجو می کنند، نه موقعیت مشابه با مردان را

فهرست مطالب

فصل اول: ۱

طرح مسأله ۱

۱- مقدمه : ۲

۲- بیان مسئله ۴

۳- سوالات پژوهش: ۷

۴- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷

۵- ضرورت تحقیق: ۱۲

۶- اهداف تحقیق: ۱۵

فصل دوم: ۱۶

مرور بر ادبیات تحقیق ۱۶

۱- مقدمه: ۱۷

۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان ۱۸

۳- تعریف توسعه ۱۹

۴- بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه ۲۳

۵- نظریه های توسعه برای زنان ۲۵

۵-۱- نظریه رفاه ۲۵

۵-۲- نظریه برابری ۲۶

۵-۳- نظریه فقر زدایی ۲۷

۵-۴- نظریه کارآیی: ۲۸

۵-۵- نظریه توانا سازی ۳۰

۶- شاخص های اساسی توسعه ۳۲

۶-۱- شاخص توسعه انسانی: ۳۲

۶-۲- شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI) ۳۴

۶-۳- شاخص توانمندی جنسیتی (GEM) ۳۵

۷- اشتغال و زنان ۳۷

۸- نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ۳۹

۹- مشکلات زنان در اشتغال ۴۳

۱۰- نگاهی به وضعیت زنان در ایران ۴۹

۱۱- مروری بر ادبیات نظری پژوهش ۵۷

۱۲- چارچوب نظری تحقیق ۶۶

۱۲-۱- «نظریه میل به تبعیض» (Taste of Discrimination) ۶۶

۱۲-۲- نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با کار زنان ۶۹

۱۲-۳- دیدگاههای مربوط به اشتغال زنان ۷۰

۱۲-۴- نگرش‌های مربوط به پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ۷۲

۱۲-۵- نظریه سقف شیشه‌ای ۷۴

۱۳- مدل تحقیق ۸۳

۱۴- مروری بر پژوهش های انجام شده ۸۴

۱۴-۱- جدول توسعه جنسیتی در ایران: ۹۰

۱۴-۲- جدول مقایسه کشورها: ۹۰

۱۴-۳- جدول توانمندی جنسیتی در ایران: ۹۱

فصل سوم: ۱۱۲

روششناسی تحقیق ۱۱۲

۱- مقدمه ۱۱۳

۲- روش تحقیق ۱۱۳

۳- جامعه آماری ۱۱۴

۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ۱۱۴

۵- فرضیه های تحقیق ۱۱۵

۵-۱- فرضیه های اصلی پژوهش: ۱۱۶

۵-۲- فرضیه های فرعی پژوهش: ۱۱۶

۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق ۱۱۷

۶-۱- تعاریف نظری: ۱۱۷

۶-۲-تعاریف عملیاتی : ۱۱۹

۷- ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ۱۲۸

۸- قابلیت اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه گیری ۱۲۸

۹- فنون تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۱۳۱

فصل چهارم: ۱۳۲

یافته های تحقیق ۱۳۲

۱- مقدمه ۱۳۳

۲- یافته های توصیفی ۱۳۳

۲-۱- نتایج مربوط به بافت نمونه آماری ۱۳۴

۲-۱-۱- جنسیت ۱۳۴

۲-۱-۲- سن ۱۳۴

۲-۱-۳- وضعیت تاهل ۱۳۶

۲-۱-۴- سابقه خدمت ۱۳۷

۲-۱-۵- میزان تحصیلات در زمان استخدام ۱۳۹

۲-۱-۶- رشته تحصیلی در زمان استخدام ۱۴۰

۲-۱-۷- میزان تحصیلات در حال حاضر ۱۴۱

۲-۱-۸- رشته تحصیلی در حال حاضر ۱۴۲

۲-۲- نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان ۱۴۲

۲-۲-۱- موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی ۱۴۲

۲-۲-۱-۱- موانع اجتماعی: ۱۴۲

۲-۲-۱-۱-۱- موانع تاریخی ۱۴۳

۲-۲-۱-۱-۲- موانع مذهبی ۱۴۵

۲-۲-۱-۲- موانع سازمانی ۱۴۸

۲-۲-۱-۲-۱- موانع ساختاری ۱۴۹

۲-۲-۱-۲-۲- موانع فرهنگی ۱۵۳

۲-۲-۱-۳- موانع فردی ۱۵۷

۲-۲-۱-۳-۱- موانع خانوادگی ۱۵۸

۲-۲-۱-۳-۲- موانع شخصیتی – رفتاری ۱۶۱

۲-۳- نمودارها ۱۶۵

۳- یافته های تحلیلی و استنباطی ۱۶۹

۳-۱-آزمون فرضیه های تحقیق ۱۷۰

۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق ۱۷۰

۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق ۱۷۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۸۷

۱- نتیجه گیری ۱۸۸

۲- پیشنهادها ۱۸۹

۲-۱-پیشنهادهای رفع موانع ساختاری ۱۸۹

۲-۲- پیشنهادهای رفع موانع اجتماعی ۱۹۱

۲-۳- پیشنهادهای رفع موانع فردی ۱۹۲

پیوست ۱۹۴

منابع ۲۰۱

1- مقدمه:

در دنیای امروز که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکی از مهمترین روشهای حفظ و بقای دولت ها و ملت ها محسوب می شود، شناخت ظرفیت ها و توان بالقوه هر جامعه اولین و مهمترین قدم در جهت تدوین یک برنامه روشن و کامل برای دستیابی به اهداف توسعه یافتگی خواهد بود. در این جاست که نقش منابع و امکانات و برداشت صحیح و به موقع از آن در تضمین حیات جامعه معلوم می شود. امروزه ثابت شده است، منابع انسانی نقش اصلی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، حتی مهم تر از منابع فیزیکی و سرمایه های طبیعی. زیرا این نیروی انسانی ماهر و متخصص است که می تواند به صورت بهینه و با بهره وری بیش از پیش، از هر گونه فرصت، اعم از منابع فیزیکی یا سرمایه های طبیعی و یا هر پتانسیل دیگر در جهت رشد و پیشرفت استفاده کند. دانش و ظرفیت علمی نیروی کار در هر جامعه، مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساساً توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است و از هدر رفتن سایر سرمایه ها از جمله زمان، جلوگیری می کند. بدیهی است که نیمی از همین نیروی انسانی زنان هستند که نادیده انگاشتن وجود آنها و یا حتی بکار نگرفتن توانایی های آنها در موقعیت های بجا و مناسب در روند رسیدن به رشد و توسعه خللی حتی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد، چنان که تجربه کشورهای توسعه یافته این را عملاً نشان می دهد، توسعه یافتگی یک جامعه مرهون تحول در وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. با این دیدگاه حضور فعال و مؤثر زنان که در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه نقش بسیار مهمی دارد بیش از پیش مشخص می شود.

۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان

در جوامع ابتدایی زنان آغازگر کشت و کار بودند، فعالیتی که نظم و قاعده خاصی را می طلبید و مردان در اندیشه شکار، فعالیتی که هیچ نظم و قاعده ای نداشت، یعنی تقسیم کار به صورت جنسیتی از ابتدای شکل گیری جامعه بشری بصورتی بود که مردان را تابع هیچ مقررات خاصی نمی کرد، حتی بازده فعالیت آنان یک امر طبیعی و تصادفی بود. اما زنان مشغول کار منظم و برنامه ریزی شده ای بودند که باید در زمان خاص خودش به شکل های مربوط انجام می شد و هر گونه تأخیر در انجام فعالیت تأثیر مستقیم درنتیجه زحمات آنان داشت. در این دوران وظیفه ی زنان در امر معاش خانواده حیاتی تر بود پس حق آنان نیز بیشتر بود به همین دلیل و به دلیل توانایی زنان در امر تولیدمثل جوامع بدوی جوامعی زن سالار بودند. در دوران های بعد با افزایش جمعیت جوامع و شکل گیری کارخانجات عظیم و تولید بالا، الگوی کار تغییر کرد، امر تولید از مصرف جدا شد و مردان تولید کنندگان شدند، باید خارج از خانه به دنبال کار می رفتند و زنان مصرف کنندگان ظاهری ولی در واقع تولید کنندگانی بدون دستمزد و در داخل خانه. در خلال جنگهای اول و دوم جهانی با شرکت مردان در جنگ و آسیب پذیری این عده در مقابل حملات جنگ، تعداد زنان خانه دار افزایش یافت. کارخانجات خالی از کارگر، از زنان برای اشتغال دعوت کردند تا جای مردان را در امر تولید پر کنند این عاملی بود که زنان از خانه خارج شده و در کارخانه مشغول به کار با دستمزد شوند. البته این امر زمان زیادی دوام نیافت پس از جنگ مردان دوباره به کارخانجات برگشتند و مشاغل زنان را باز پس گرفتند و آن عده ای که در شغل خود باقی ماندند، در رده های پایین و بیشتر خدماتی جای گرفتند. از همین جا اشتغال زنان به عنوان یک شغل خدماتی به صورت فرهنگ اجتماع درآمد و امروزه هنوز شغل زنان در همین حد تمرکز یافته و زنانی که در رده های بالاتر و حتی مدیریت قرار می گیرند افرادی خارق العاده نگریسته می شوند که باید وظایف و امور زنان دیگر را هم انجام دهند و وظیفه مدیریتی خود را هم، حتی بیشتر و بهتر از مردان انجام دهند تا مورد اتهام بی صلاحیتی قرار نگیرند (سفیری، ۱۳۷۶).

در ابتدای این بحث، باید هدف اصلاحات اجتماعی، که همان دستیابی به توسعه متوازن و پایدار می باشد به خوبی تبیین شود تا مشخص شود بهترین و کوتاه ترین مسیری که رسیدن به این مطلوب را تضمین می کند کدام است؟

۳- تعریف توسعه

با توجه به توقعات جوامع مختلف از یک جامعه توسعه یافته مفاهیم مختلفی هم برای آن وجود دارد اما آنچه در همه آنها مشترک است این است که، توسعه یک آرمان جامعه امروز در هر فرهنگی است به همین دلیل راهکارهای متفاوتی برای رسیدن به آن وجود دارد. به این منظور به بررسی مفهوم توسعه می پردازیم:

” تغییر تدریجی بلند مدت، تکاملی، کمی و کیفی، همه جانبه و در همه زمینه های جامعه از یک حالت ساده به یک حالت پیچیده متکامل و پیشرفته تر توسعه نامیده می شود” (میر کمالی، ۱۳۸۳).

نوع فایل: word

سایز : 408 KB

تعداد صفحه:214خرید فایلادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:49

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری به همراه مقاله استخراج شده از آن

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری به همراه مقاله استخراج شده از آن

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد.

داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی که بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه کنند.

کلیدواژه ها: آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق

1-1) مقدمه .......................................................................................................................................2

1-2) بیان مسأله..................................................................................................................................4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................7

1-4) اهداف تحقیق............................................................................................................................9

1-4-1) هدف کلی.............................................................................................................................9

1-4-2) اهداف اختصاصی.................................................................................................................9

1-5) فرضیه های تحقیق..................................................................................................................10

1-6) پیش فرض های تحقیق...........................................................................................................12

1-7) محدودیت های تحقیق............................................................................................................12

1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی.....................................................................................................13

1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی..........................................................................................13

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه......................................................................................................................................17

2-2) مبانی نظری تحقیق..................................................................................................................18

2-2-1) کنترل پوسچرال..................................................................................................................18

2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر..................................................................................................21

2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا...............................................................................................23

2-2-4) راست قرار گرفتن بدن.......................................................................................................24

2-2-5) تون عضلانی.......................................................................................................................25

2-2-6) تون پوسچرال.....................................................................................................................25

2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن..........................................................................................27

2-2-8) راهبردهای فعال..................................................................................................................28

2-2-9) تعادل قدامی- خلفی...........................................................................................................29

2-2-10) راهبرد لگن.......................................................................................................................31

2-2-11) راهبرد گام برداشتن..........................................................................................................32

2-2-12) تعادل داخلی- خارجی.....................................................................................................34

2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی..................................................................................................34

2-2-14) بیومکانیک های تعادل......................................................................................................36

2-2-15) فیزیولوژی تعادل..............................................................................................................37

2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل............................................................................................39

2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل...................................................................................................41

2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل.............................................................................................44

2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل.................................................................................45

2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل..................................................................50

2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن.................................................................................51

2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف...............................................................................................52

2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی........................................................................................53

2-5) ارزیابی ترکیب بدنی................................................................................................................57

2-5-1) شاخص توده بدن...............................................................................................................58

2-5-2) درصد چربی.......................................................................................................................58

2-6) تیپ بدنی................................................................................................................................59

2-6-1) فربه پیکری.........................................................................................................................59

2-6-2) عضلانی پیکری..................................................................................................................59

2-6-3) لاغر پیکری........................................................................................................................60

2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل.................................................................61

2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران...................................63

2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................................................................65

2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور....................................................................................65

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه......................................................................................................................................71

3-2) نوع تحقیق..............................................................................................................................72

3-3) جامعه آماری...........................................................................................................................72

3-4) نمونه آماری............................................................................................................................72

3-5) متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................72

3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی....................................................................73

3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا............................................................................77

3-8) دستکاری دشواری تکلیف......................................................................................................83

3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق......................................................................84

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق..................................................................................84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1) مقدمه.......................................................................................................................................86

4-2) بررسی توصیفی داده ها...........................................................................................................87

4-3) آزمون فرضیه های پژوهش.....................................................................................................90

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه....................................................................................................................................119

5-2) خلاصه تحقیق........................................................................................................................119

5-3) تفسیر نتایج...........................................................................................................................120

5-4) نتیجه گیری..........................................................................................................................126

5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.............................................................................................126

5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین...............................................................................................127

فهرست منابع...................................................................................................................................128

پیوست..................................................................................................................................................

فهرست شکل ها

صفحه

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده............................................................26

شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال.......................................................26

شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل....................................................................31

شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل..................................................................................32

شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی............................................................42

شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی.................................................46

شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها....................................................49

شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی............................................................................50

شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل............................................62

شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه.............................................75

شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه.....................................................................76

شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه....................................................................76

شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج...................................................................78

شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه.........................................79

شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی..................................................81

شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا................................82

شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا............................................82

شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت.................................................87

شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف................89

شکل (4-3-1): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................91

شکل (4-3-2): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................92

شکل (4-3-3): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................93

شکل (4-3-4): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................94

شکل (4-3-5): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................95

شکل (4-3-6): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................96

شکل (4-3-7): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................97

شکل (4-3-8): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................98

شکل (4-3-9): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا....................................................................................................................................................99

شکل (4-3-10): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................100

شکل (4-3-11): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................101

شکل (4-3-12): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................102

شکل (4-3-13): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................103

شکل (4-3-14): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................104

شکل (4-3-15): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................105

شکل (4-3-16): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................106

شکل (4-3-17): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................107

شکل (4-3-18): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................108

شکل (4-3-19): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................109

شکل (4-3-20): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................110

شکل (4-3-21): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................111

شکل (4-3-22): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................112

شکل (4-3-23): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................113

شکل (4-3-24): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................114

شکل (4-3-25): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................115

شکل (4-3-26): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................116

شکل (4-3-27): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................117

فهرست جداول

صفحه

جدول (4-2-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت................................................87

جدول (4-2-2): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان......................................................88

جدول (4-2-3): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان در شرایط مختلف.........................89

جدول (4-3-1): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................91

جدول (4-3-2): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................92

جدول (4-3-3): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................93

جدول (4-3-4): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................94

جدول (4-3-5): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا........................................................................................................................................................95

جدول (4-3-6): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................96

جدول (4-3-7): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................97

جدول (4-3-8): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا...................................................................................................................................................98

جدول (4-3-9): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا..........................................................................................................................................99

جدول (4-3-10): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................100

جدول (4-3-11): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................101

جدول (4-3-12): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................102

جدول (4-3-13): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا................................................................................................................................................103

جدول (4-3-14): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................104

جدول (4-3-15): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا....................................................................................................................................105

جدول (4-3-16): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا....................................................................................................................................106

جدول (4-3-17): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا.........................................................................................................................................107

جدول (4-3-18): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا....................................................................................................................................108

جدول (4-3-19): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................109

جدول (4-3-20): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................110

جدول (4-3-21): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................111

جدول (4-3-22): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................112

جدول (4-3-23): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................113

جدول (4-3-24): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................114

جدول (4-3-25): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................115

جدول (4-3-26): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا.................................................................................................................116

جدول (4-3-27): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا......................................................................................................................................................117خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:21

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه دشتروم

به منظور تعین اثر سطوح مختلف کود اوره و کلرید سدیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال 1388 در منطقه دشتروم واقع در شهرستان بویراحمد انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. عامل­های آزمایش شامل کود اوره در چهار سطح (0N0 =، 100N1 = ، 200N 2 =،400 N3 =کیلوگرم در هکتار) و کلرید سدیم در سه سطح (0,S0= S2 =200 ,S1 =100کیلوگرم در هکتار) با 12 تیمار مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع)، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، ارتفاع بوته،عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر کلرید سدیم بر تمامی صفات به جزء شاخص برداشت معنی­دار بود و همچنین اثر اوره بر تمامی صفات
معنی­دار بود. بر همکنش اوره و کلرید سدیم فقط بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) و تعداد دانه در سنبله معنی­دار بود.

واژه های کلیدی:عملکرد، گندم آبی الوند، کود اوره، کلرید سدیم

فهرست مطالب

چکیده:1

فصل اول: مقدمه 2

1-1-کلیات 2

1-2- اهداف پژوهش 3

1-3- فرضیات پژوهش 3

فصل دوم: سابقه پژوهش 4

2-1- آثار شوری بر زندگی بشر4

2-2- آثار فیزیولوژیک تنش شوری بر جنبه‌های مختلف رشد 5

2-3- تغییر در تعادل عناصر غذایی 5

2-4- ساز و کارهای مقاومت به شوری 5

2-5- تنظیم مقدار نمک در گیاهان 6

2-5-1- انتخاب یونی 6

2-5-2- تحمل نمک از طریق تجمع مواد آلی 9

2-5-3- قندهای محلول 9

2-5-4- پرولین 10

2-6- تاثیر شوری بر جوانه‌زنی گیاهان 11

2-7- تأثیر شوری بر رشد گیاهان 12

2-7-1- اثر شوری بر رشد رویشی گیاهان 12

2-7-2- اثرات شوری بر مرحله زایشی گیاه17

2-8- تأثیر شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد19

2-9- نیتروژن در گیاه20

2-10- اثرات کود نیتروژن بر خصوصیات مختلف گیاه20

2-11- نیتروژن و خصوصیات رشدی 21

2-11-1- سطح برگ 21

2-11-2- ارتفاع بوته 21

2-12- تعداد پنجه بارور در گیاه22

2-13- نیتروژن و مراحل نمو گیاه22

2-16- نیتروژن، عملکرد و اجزاء عملکرد23

2-16-1- تعداد سنبله در واحد سطح 23

2- 16- 2- تعداد دانه در سنبله 24

2-16-4- عملکرد دانه 24

2-16-5- عملکرد بیولوژیک 25

2-16-6- شاخص برداشت 25

فصل سوم: مواد و روشها27

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش 27

3-1-1- تغییرات درجه حرارت شبانه­روزی یاسوج در طول دوره­ی رشد گندم 27

3-2- مشخصات هواشناسی منطقه 28

3-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 28

3-4- مشخصات طرح آزمایشی 29

3-5- روش تهیه محلولهای شوری 29

3-6- روش‌های نمونه‌برداری و اندازه‌گیری‌ 29

3-6-1- تعداد پنجه در هر بوته 29

3-6-2- اندازه‌گیری ارتفاع ساقه 29

3-6-3- تعداد ساقه گل دهنده در هربوته 30

3-6-4- تعداد دانه در هر بوته 30

3-6-5- تعداد دانه در هر خوشه 30

3-6-6- طول خوشه 30

3-6-7- عملکرد نهایی دانه در هر بوته 30

3-6-8- عملکرد نهایی دانه در هر هکتار30

3-6-9- شاخص برداشت 30

3-6- 10- وزن خشک کل بوته 30

3-6-11- وزن هزار دانه 31

3-6-12- تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک 31

3-6-13- محاسبات آماری 31

فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات 32

4-1- تعداد سنبله در متر مربع 32

4-2- تعداد دانه در سنبله 35

4-3- وزن هزار دانه 37

4-4- طول سنبله 39

4-5- ارتفاع بوته 41

4-6- عملکرد بیولوژیک 43

4-7- عملکرد دانه 45

4-8- شاخص برداشت 47

4-14- نتیجه‌گیری 50

4-15- پیشنهادات 50

فهرست منابع 51

فهرست جداول

جدول 3-1- نتایج تجزیه خاک محل اجرای آزمایش 28

جدول 4-1- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد33

فهرست شکل­ها

شکل 2-1: نمایش شماتیک روش‌های مختلف مقاومت گیاهان در برابر شوری 6

شکل 3-1- روند تغییرات حداقل، حداکثر و میانگین دما در فصل رشد گندم (89-1388)28

شکل 4-1- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای تعداد سنبله در متر مربع 33

شکل 4-2- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد سنبله در متر مربع 34

شکل 4-3- مقایسه میانگین برهمکنش کلرید سدیم و اوره برای تعداد سنبله در متر مربع 34

شکل 4-4- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای تعداد دانه در سنبله 36

شکل 4-5- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد دانه در سنبله 36

شکل 4-6- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای تعداد دانه در سنبله 37

شکل 4-7- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای وزن هزار دانه 38

شکل 4-8- مقایسه میانگین اثر اوره برای تعداد وزن هزار دانه 38

شکل 4-9- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای تعداد وزن هزار دانه 39

شکل 4-10- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای طول سنبله 40

شکل 4-11- مقایسه میانگین اثر اوره برای طول سنبله 40

شکل 4-12- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای طول سنبله 41

شکل 4-13- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای ارتفاع بوته 42

شکل 4-14- مقایسه میانگین اثر اوره برای ارتفاع بوته 42

شکل 4-15- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای ارتفاع بوته 43

شکل 4-16- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای عملکرد بیولوژیک 44

شکل 4-17- مقایسه میانگین اثر اوره برای عملکرد بیولوژیک 44

شکل 4-18- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای عملکرد بیولوژیک 45

شکل 4-19- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای عملکرد دانه 46

شکل 4-20- مقایسه میانگین اثر اوره برای عملکرد دانه 46

شکل 4-21- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای عملکرد دانه 47

شکل 4-22- مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم برای شاخص برداشت 48

شکل 4-23- مقایسه میانگین اثر اوره برای شاخص برداشت 48

شکل 4-24- مقایسه میانگین برهمکنش اثر کلرید سدیم و اوره برای شاخص برداشت 49خرید فایلادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:17

بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم

بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن به صورت محلول پاشی برعملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط دیم

به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی سطوح مختلف کلات های آهن و روی در مراحل ابتدای ساقه دهی و خوشه دهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم چمران در شرایط دیم، یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در شهرستان کازرون بخش کمارج به شرح زیر اجرا شد. تیمارها ترکیبی از 4 سطح کلات آهن (صفر، 2، 10 و 18 گرم بروکسیل آهن) و 4 سطح کلات روی (صفر، 2، 10 و 14 گرم لیبریل روی) مشتمل بر 16 تیمار در سه تکرار اجرا شد. پارامترهای مورد بررسی شامل عملکرد دانه، تعداد پنجه موثر در بوته، تعداد دانه در خوشه، ارتفاع بوته، طول خوشه و وزن هزار دانه و میزان پروتئین دانه گندم بود.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که محلول پاشی با کلات های آهن و روی هر یک به تنهایی یا به صورت ترکیبی اثرات متفاوتی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دارند. اثر سطوح کلات آهن، سطوح کلات روی و تأثیر متقابل آن ها بر عملکرد دانه معنی دار شد به طوری که مقدار عملکرد دانه در سطح 2 گرم کلات آهن و 2 گرم کلات روی به 3500 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با شاهد (1783 کیلوگرم در هکتار) بود و افزایش عملکردی برابر 1700 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. تأثیر متقابل کاربرد سطوح 18 گرم کلات آهن همراه با 2 گرم کلات روی موجب افزایش تعداد پنجه موثر در بوته به 033/6 در مقایسه با تیمار شاهد (9/2) گردید. حداکثر تعداد دانه در خوشه با کاربرد 2 گرم کلات آهن و 14 گرم کلات روی به میزان 77/35 دانه در خوشه در مقایسه با شاهد (26 دانه در خوشه) گردید. حداکثر وزن هزار دانه با کاربرد 2 گرم کلات آهن همراه با صفر گرم کلات روی به میزان 83/24 گرم به دست آمد در حالی که با عدم کاربرد این کلات ها، وزن هزار دانه برابر 20 گرم بود.حداکثر میزان پروتئین دانه به میزان 46/10 درصد در اثر تیمار 18 گرم کلات آهن ×10گرم کلات روی در مقایسه با شاهد(26/7 درصد) حاصل شد. با توجه به نتایج این تحقیق، کاربرد میزان 2 گرم کلات آهن همراه با 2 گرم کلات روی و 2 گرم کلات اهن همراه با 10 گرم کلات روی موجب حداکثر عملکرد گندم دیم شده است.

واژه های کلیدی: گندم، محلول پاشی، بروکسیل آهن، لیبریل روی، عملکرد و اجزاء عملکرد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: مقدمه وکلیات 2

1- مقدمه 2

1-1- اهداف تحقیق 3

1-2-فرضیه ها 3

1-3- مبداء گندم 4

1-4- گیاه شناسی گندم

4 1-5- رده بندی گندم

4 1-6- سطح زیر کشت گندم 5

1-7- تاثیر آهن در تغذیه گندم 6

1-7-1- نقش آهن در گیاه 6

1-7-2- مقدار آهن در خاک و گیاه 6 1

-7-3- کلاتهای آهن 8

1-7-3-1- عوامل کلات کننده عناصر غذایی 9

1-7-3-2- مزایای کلاتها نسبت به کودها ی شیمیایی عناصر کم مصرف 10

1-8- عنصر روی در تغذیه گندم 11 1

-8-1- نقش روی در گیاهان 11 1

-8-2- مقدار روی در خاک و گیاه 12

1-8-3- جذب و انتقال روی در خاک و گیاه 13 1

-8-4- کمبود عنصر روی 14

فصل دوم: بررسی منابع 16

2-1- مروری بر منابع16

فصل سوم: مواد و روش ها 19

3-1- مشخصات محل اجرای تحقیق 19

3-2- تعیین خصوصیات خاک محل اجرای تحقیق

19 3-3- شرایط اقلیمی محل اجرای تحقیق 19

3-4- روش آماری اجرای آزمایش 21

3-5- اندازه گیری ها 21

3-6- آنالیز آماری 22

3-7- تیمارهای آزمایش 23

فصل چهارم: نتایج و بحث 24

4-1- عملکرد دانه گندم 24

4-2- تعداد پنجه و پنجه های موثر در بوته گندم 28

4-3- ارتفاع بوته گندم 32

4-4- طول خوشه گندم 34

4-5- تعداد دانه در خوشه 35

4-6- وزن هزار دانه

39 4-7- مقدار پروتئین دانه

41 4-8- نتیجه گیری و بحث 44

4-9- پیشنهادات و توصیه ها 45

فهرست منابع 46 چکیده انگلیسی 53

فهرست جداول

3-1- نتایج فیزیکو شیمیایی خاک محل آزمایش منطقه کمارج

20 3-2- میانگین میزان بارندگی ماهانه در ایستگاه باران سنجی بناف 20

3-3- شرح مختصر تیمارهای آزمایش 23

4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر صفات اندازه گیری شده 24

فهرست نمودارها

4-1- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر عملکرد گندم دیم رقم چمران 26

4-2- اثر سطوح مختلف کلات روی بر عملکرد گندم دیم رقم چمران 26

4-3- برهم کنش کلات آهن و روی بر عملکرد گندم دیم رقم چمران

4-4-اثر سطوح مختلف کلات آهن بر تعداد پنجه مثمر در گندم دیم رقم چمران

4-5- اثر سطوح مختلف کلات روی بر تعداد پنجه مثمر در گندم دیم رقم چمران 30

4-6- برهم کنش آهن و روی بر تعداد پنجه مثمر در بوته گندم دیم رقم چمران 31

4-7-اثر سطوح مختلف کلات روی بر ارتفاع بوته گندم دیم رقم چمران 33

-8- برهم کنش کلات آهن و روی بر ارتفاع بوته گندم دیم رقم چمران 33

4-9- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر طول خوشه گندم دیم رقم چمران

4-10- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 37

4-11-اثر سطوح مختلف کلات روی بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 3

74-12- برهم کنش کلات آهن و روی بر تعداد دانه در خوشه گندم دیم رقم چمران 384

-13-اثر سطوح مختلف کلات آهن بر وزن هزار دانه گندم دیم رقم چمران 40

4-14- برهم کنش کلات آهن و روی بر وزن هزار دانه گندم دیم رقم چمران 4

04-15- اثر سطوح مختلف کلات آهن بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران

2 4-16- اثر سطوح مختلف کلات روی بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران 42

4-17- برهم کنش کلات آهن و روی بر میزان پروتئین دانه گندم دیم رقم چمران 43خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 23:17

اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp)

اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخصهای رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp)

این مطالعه برای تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین E و C روی شاخص­های رشد و پارامترهای خونی در ماهیان فلاورهورن (Cichlosoma sp) انجام شد. 9 جیره غذایی حاوی ترکیبی از مقادیر 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین E و 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین C در سه تکرار و به مدت 8 هفته در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان 6/3 ±15 گرم بود. ماهیان هر دو هفته یکبار بیومتری ­شدند و در پایان آزمایش شاخص­های رشد ) افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن،‌ ضریب رشد ویژه(SGR)،‌ فاکتور وضعیت، کارایی غذا و ضریب تبدیل غذایی( و تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژیکی (گلوکز، پروتئین کل، هماتوکریت، هموگلوبین، لکوسیت کل، گلبول قرمز، لنفوسیت، مونوسیت، هتروفیل و ائوزینوفیل) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ها توسط آنالیز واریانس یکطرفه با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که افزودن دوزهای مختلف ویتامین E و C در جیره­های غذایی ماهیان تغییر معنی­داری را در فاکتورهای رشد به جز فاکتور وضعیت تیمارها ایجاد نمود (05/0< p).="" بهترین="" نتایج="" از="" نظر="" مقایسه="" وزن="" نهایی="" و="" طول="" نهایی،="" افزایش="" وزن،="" ضریب="" تبدیل="" غذایی،="" ضریب="" رشد="" ویژه="" و="" ضریب="" کارایی="" غذا="" متعلق="" به="" تیمار="" 1="" (جیره="" حاوی="" 1000میلی­گرم="" ویتامین="" e="" و1000="" میلی­گرم="" ویتامین="" c)="" بود.="" نتایج="" پارامترهای="" خونی="" نشان="" داد="" که="" سطح="" ویتامین="" e="" و="" c="" جیره="" غذایی="" اثر="" معنی­داری="" روی="" میزان="" شاخص­های="" خونی="" داشته="" است(05/0=""><>

واژه‌های کلیدی: ماهی فلاورهورن، ویتامین E ، ویتامین C ، شاخص­های رشد، فاکتور­های خونی

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

1-1- کلیات

1-1-1- ماهیان زینتی

1-1-2- فلاورهورن

1-2- ویتامین­ها

1-2 -1- ویتامین E

1-2-2- ویتامین C

1-3- فرضیه‌ها

1-4- اهداف

فصل دوم

مروری بر مطالعات انجام شده

2- مروری بر مطالعات انجام شده

فصل سوم

مواد و روش‌ها

3- مواد و روش‌ها

3-1- مواد

جدول 3-1-مواد مصرفی مورد استفاده در تغذیه ماهیان

جدول 3-2- مواد مصرفی مورد استفاده در بررسی پارامترهای خونی

جدول 3-3- مواد غیر مصرفی مورد استفاده در تحقیق

3-2- روش‌ها

3-2-1- زمان و محل اجرای طرح

3-2-2- تامین ماهی و اجرای عملیات پرورش

3-2-3- تغذیه ماهیان

جدول 3-4 تجزیه اجزای جیره غذایی و تنظیم جیره­های آزمایشی

3-5 میزان مکمل­های ویتامینی در تیمارها

3-2-4- زیست‌سنجی

3-2-5- اندازه‌گیری شاخص‌های رشد ماهی

3-2-5-1- افزایش وزن بدن

3-2-6- کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب

3-2-7- نحوه خون­گیری و انجام آزمایشات خونی

3-2-7-1- نحوه خون­گیری و نگهداری خون

3-2-7-2- اندازه‌گیری گلوکز ( طول موج 546 نانومتر)

جدول3-6 روش آماده کردن نمونه (استاندارد) و بلانک جهت اندازه‌گیری گلوکز خون ماهی فلاورهورن

3-2-7-3- اندازه‌گیری پروتئین کل (طول موج 546 نانومتر)

جدول3-7 روش آماده کردن نمونه، شاهد و استاندارد جهت اندازه‌گیری پروتئین کل خون ماهی فلاورهورن

3-2-7-4- اندازه ­گیری میزان هماتوکریت خون

3-2-7-5- اندازه­گیری میزان هموگلوبین خون

3-2-8-6- شمارش گلوبول­های قرمز و سفید خون

3-2-9- آنالیز آماری

فصل چهارم

نتایج

4- نتایج

4-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب

4-2- شاخص‌های رشد

4-2-1- درصد افزایش وزن

نمودار4-1: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) درصد افزایش وزن ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.حروف انگلیسی غیر یکسان بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 05/0 می­باشد

4-2-2- ضریب رشد ویژه

نمودار4-2: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) نرخ رشد ویژه ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-2-3- ضریب تبدیل غذایی

نمودار4-3: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) ضریب تبدیل غذایی ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-2-4- فاکتور وضعیت

نمودار4-4: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) فاکتور وضعیت ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-2-5- کارایی غذا

نمودار4-5: داده­های (میانگین ± انحراف معیار) کارایی غذا ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3- پارامترهای خونی

4-3-1 میزان گلوکز خون

نمودار4-6 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان گلوکز خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی

4-3-2- میزان پروتئین کل خون

نمودار4-7 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان توتال پروتئین خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی

4-3-3 میزان گلبول­های قرمز خون

نمودار4-8 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان گلبول­های قرمز خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3-4- میزان کل گلبول­های سفید خون

نمودار4-9 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان کل گلبول­های سفید خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی

4-3-5- میزان هموگلوبین خون

نمودار4-10 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان هموگلوبین خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی

4-3-6 میزان هماتوکریت خون

نمودار4-11 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان هماتوکریت خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3-7- میزان لنفوسیت­ خون

نمودار4-12 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان لنفوسیت­ خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3-8- میزان هتروفیل­ خون

نمودار4-13 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان هتروفیل خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

4-3-9- میزان ائوزینوفیل خون

نمودار4-14 داده­های (میانگین ± انحراف معیار) میزان ائوزینوفیل خون ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

5- بحث و نتیجه‌‌گیری

5-1- شاخص­های رشد

5-2- پارامترهای خونی

5-3- نتیجه‌گیری کلی

1- پیشنهادات اجرایی

2- پیشنهادات پژوهشی

منابعخرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:32

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات، کورتیزول و VO2max دانشجویان پسر غیر ورزشکار

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات، کورتیزول و VO2max دانشجویان پسر غیر ورزشکار

یکی از موانع مهم اجرای مطلوب و موفقیت آمیز فعالیت های ورزشی، بروز خستگی است که از پیامدهای اجتناب ناپذیر فعالیت های شدید است. دلایل متفاوتی برای بروز خستگی گزارش شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات، کورتیزول، VO2max دانشجویان پسر غیر ورزشکار بود.

مواد و روشها: تعداد 37 نفر دانشجوی پسر غیر ورزشکار (سن: 54/2 ± 13/23 سال و شاخص توده بدنی: 77/2 ± 11/22) در 3 گروه تجربی و یک گروه شاهد شرکت کردند. آنها به مدت ٨ هفته (3 جلسه در هفته) به تمرین هوازی با شدت 60-75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه پرداختند. دو گروه اسطوخودوس مصرف کردند که یکی از این گروه ها همراه با مصرف اسطوخودوس تمرین ورزشی نیز انجام دادند.

یافته ها : یافته ها نشان دهنده کاهش معنادار سطوح لاکتات پلاسما و کورتیزول سرم و افزایش معنادار VO2max در گروه های تجربی پس از هشت هفته تمرین هوازی به همراه وبدون اسطوخودوس بود. لیکن این تغییرات به اندازه ای نبود که بتواند تغییرات بین گروهی را معنادار کند. هم چنین تفاوت معناداری در سطوح لاکتات پلاسما کورتیزول سرم و VO2max بین گروه های تجربی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس با کاهش سطوح لاکتات، کورتیزول و افزایش VO2max دانشجویان پسر غیر ورزشکار موجب به تعویق افتادن خستگی و بهبود عملکرد ورزشی می شود.

کلید واژه: 1. تمرین هوازی 2. اسطوخودوس 3. لاکتات 4. کورتیزول

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

1

بیان مسئله

3

ضرورت و اهمیت تحقیق

6

اهداف تحقیق

8

فرضیه های تحقیق

10

تعریف واژه ها

11

فصل دوم ادبیات تحقیق

مبانی نظری

14

تمرین هوازی

14

شدت تمرین

14

مدت تکرار تمرین

15

انواع تمرینات ورزشی هوازی

15

عوامل تاثیر گذار

17

سطح آمادگی و اکسیژن مصرفی بیشینه

17

وراثت

17

جنسیت

18

سازگاریهای تمرینات هوازی

18

سازگازیهای عضلانی

18

سازگاریهای قلبی – عروقی

19

سازگاریهای تنفسی

20

سازگاریهای متابولیکی

21

نسبت تبادل تنفسی

21

اکسیژن مصرفی

21

حداکثر اکسیژن مصرفی

21

لاکتات

22

علل تولید لاکتات

24

آستانه لاکتات

25

لاکتات و خستگی

25

کورتیزول

26

آثار سوخت و سازی اصلی کورتیزول

27

سایر اثرات کورتیزول

29

پیامدهای استفاده کبد از پروتئین و اسیدهای آمینه پلاسما

29

هیپوفیز و ترشحات قشر فوق کلیه در ورزش

30

آثار کاتابولیکی کورتیزول

31

ترشح کورتیزول و غلظت لاکتات خون

31

تغییرات ترشح کورتیزول در ارتباط با VO2max

33

اسطوخودوس

33

بخشهای مورد استفاده گیاه

33

ترکیبات

34

اثرات

35

عوارض جانبی

36

موارد منع مصرف

36

اسطوخودوس و ترشح کورتیزول

36

مبانی تجربی

38

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

38

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور

40

جمع بندی کلی از نتایج تحقیقات

42

فصل سوم روش تحقیق

روش انجام تحقیق

43

جامعه و نمونه آماری

43

نحوه نمونه گیری

43

معیارهای ورود

44

متغییر های تحقیق

44

ابزار های جمع آوری داده ها

45

روش جمع آوری داده ها

45

روش اجرا

48

روش نمونه گیری خونی

49

حجم پلاسما

50

روش اجرای تمرینات

50

روش تعیین شدت تمرین

51

برنامه تمرین

52

روش تحلیل داده ها

52

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

54

توصیف آماری داده ها

54

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها

57

آزمون نرمال بودن توزیع داده ها

57

آزمون همگن بودن گروه ها

58

آزمون فرضیه ها

61

فصل پنجم: بحت و نتیجه گیری

مقدمه

85

چکیده تحقیق

85

بحث و نتیجه گیری

86

تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به سطوح پلاسمایی لاکتات

86

تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به سطوح سرمی کورتیزول

88

تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)

90

نتیجه گیری

92

پیشنهادات تحقیق

92

پیشنهادات برخاسته از تحقیق

92

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

93

فهرست منابع

94

پیوست ها

فهرست تصاویر

تصویر شماره 1: چرخه گلوکز – آلانین

31

تصویر شماره 2: ارتباط بین هیپوفیز و قشر فوق کلیه

32

تصویر شماره 3: نحوه ترشح و تاثیر گذاری کورتیزول

34

تصویر شماره 4: بوته گیاه اسطوخودوس

35

تصویر شماره 5: آزمون هوازی بیشینه (بروس)

48

تصویر شماره 6: نمونه گیری خون جهت برداشت لاکتات و کورتیزول

49

فهرست جداول

جدول 4-1: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی آزمودنی ها پیش از اعمال متغییر مستقل

55

جدول 4-2: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی آزمودنی ها پیش از اعمال متغییر مستقل

56

جدول 4-3 : نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغییرهای سن و اندازه های تن سنجی آزمودنی ها قبل از اعمال متغییر مستقل

57

جدول 4-4: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغییرهای لاکتات، کورتیزول و VO2max در مرحله پیش و پس آزمون

58

جدول 4-5 : نتایج آزمون همگن بودن گروه ها برای متغییرهای سن و اندازه های تن سنجی آزمودنی ها قبل از اعمال متغییر مستقل

59

جدول 4-6: نتایج آزمون همگن بودن گروه ها برای متغییرهای لاکتات، کورتیزول و VO2max قبل از اعمال متغییر مستقل

60

جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار سطوح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی و شاهد

61

جدول 4-8: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی و شاهد

61

جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه تمرین هوازی و شاهد

63

جدول 4-10: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه تمرین هوازی (10نفر) و شاهد (7نفر)

63

جدول 4-11: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی و شاهد

65

جدول 4-12: تغییرات مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی و شاهد

65

جدول 4-13: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات گروه مکمل و شاهد

67

جدول 4-14: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه مکمل و شاهد

67

جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل و شاهد

69

جدول 4-16: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل و شاهد

69

جدول 4-17: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه مکمل و شاهد

71

جدول 4-18: تغییرات مقادیر VO2max گروه مکمل و شاهد

71

جدول 4-19: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل و گروه شاهد

73

جدول 4-20: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی - مصرف مکمل و گروه شاهد

73

جدول 4-21: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل - تمرین هوازی و گروه شاهد

75

جدول 4-22: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل - تمرین هوازی و گروه شاهد

75

جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی - مکمل و شاهد

77

جدول 4-24: تغییرات مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی-مکمل و شاهد

77

جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات سه گروه تجربی

79

جدول 4-26: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات بین سه گروه تجربی

79

جدول4-27: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول سه گروه تجربی

81

جدول 4-28: تغییرات سطح سرمی کورتیزول بین سه گروه تجربی

81

جدول 4-29: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max سه گروه تجربی

83

جدول 4-30: تغییرات مقادیر VO2max بین سه گروه تجربی

83

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون

62

نمودار 4-2: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون

64

نمودار 4-3: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون وپس آزمون

66

نمودار 4-4: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون وپس آزمون

68

نمودار 4-5: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون

70

نمودار 4-6: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون

72

نمودار 4-7: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های تمرین هوازی - مصرف مکمل اسطوخودوس و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون

74

نمودار 4-8: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل - تمرین هوازی و گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون

76

نمودار 4-9: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه مکمل - تمرین هوازی و گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون

78

نمودار 4-10: میانگین های سطح پلاسمایی لاکتات سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی - مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون

80

نمودار 4-11: میانگین های سطح سرمی کورتیزول سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی - مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون

82

نمودار 4-12: میانگین های مقادیر VO2max سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی - مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون

84خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:49

تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان

تأثیر سطوح مختلف ازت و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم بزرک در شرایط آب و هوایی کرمان

هدف از این تحقیق ارزیابی ژنوتیپ های مختلف بزرک برای کشت در منطقه کرمان و ارائه توصیه کودی مناسب برای افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح می باشد. در این پژوهش لاین های مختلف با ترکییب کامل دو رنگ بذر قهوه ای و زرد وسه سطح عنصر ازت و دو سطح عنصر روی در چارچوب آزمایش فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1387 ارزیابی گردیدند.تجزیه و تحلیل آماری داد­ه ها و مقایسه میانگین رقم ها نیز نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر صفات طول بوته ، تعداد انشعاب ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه اختلاف معنی داری دارند.ارقام بومی که دارای بذور قهوه ای بودند زودتر شروع به سبز شدن نموده وسرعت این فرآیند دراین ژنوتیپ ها بیشتر بود همچنین شمار گیاهچه در مترمربع در این ژنوتیپ ها بطور چشم گیری بیشتر بود.نتایج این بررسی تاییدی بر موثر بودن خواص ژنتیکی ارقام درعملکرد واجزای آن درسایر بررسی­ها می­باشد.اثر سطوح کودی ازت و روی برای صفات طول بوته ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و عملکرد دانه معنی دار گردید ولی اثر متقابل کودها معنی­دارنشد.با توجه به شرایط آب و هوای کرمان و بر اساس پژوهش انجام شده توده خراسان جنوبی با مصرف کود ازت 80 کیلو گرم در هکتار و محلول پاشی روی

میزان 3 در هزار برای کشت در این منطقه توصیه می­گردد

کلمات کلیدی: بزرک – رقم- ازت- روی- عملکرد

فهرست مطالب

عنوان...............................................................................................................................صفحه

فصل اول:مقدمه و کلیات......................................................................................................1

1-1- مقدمه.........................................................................................................................2

1-2- خصوصیات گیاهی.....................................................................................................4

1-3- مراحل نمو...................................................................................................................7

1-3-1- سبز شدن..................................................................................................................7

1-3-2-شروع رشد طولی ساقه................................................................................................7

1-3-3- گلدهی......................................................................................................................8

1-3-4- دوران کپسول دهی....................................................................................................9

1-3-5- مراحل رسیدگی کامل بزرک...................................................................................9

1-4- سازگاری....................................................................................................................10

1-4-1- مقاومت به ورس .......................................................................................................11

1-4-2- شوری خاک.............................................................................................................11

1-5- مراقبت های زراعی .......................................................................................................11

1-5-1-خاک و تهیه بستر بذر.................................................................................................11

1-5-2- تاریخ کاشت.............................................................................................................12

1-5-3-روش کاشت..............................................................................................................12

1-6- آبیاری بزرک......................................................................................................... .....13

1-7-کودهای شیمیایی مورد نیاز بزرک.................................................................................14.

1-7-1- ازت..........................................................................................................................14

1-7-2- فسفر و پتاس.............................................................................................................15

1-7-3- روی.........................................................................................................................16

1-7-3-1-نقش روی در بدن انسان.........................................................................................16

1-7-3-2- نقش روی درگیاهان ...........................................................................................17

1-7-3-3- علل کمبود روی در خاکهای کشاورزی ایران.......................................................18

1-7-3-4-علائم کمبودروی در گیاه......................................................................................18

1-8-ارقام...........................................................................................................................19

فصل دوم:مروری بر پژوهش­های پیشین....................................................................................20

فصل سوم: مواد و روش ها......................................................................................................29

3-1-مشخصات محل و زمان اجرای آزمایش...........................................................................30

3-2-خصوصیات اقلیمی محل اجرای آزمایش.........................................................................30

3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش............................................................................31

32

...........................................................

3- 4 ویژگی های طرح مورد آزمایش.............

32

..........................................................

................................ 3-4-1- طرح آزمایشی

32

..........................................................

3-4-2-مشخصات کرت ها............................

33

..........................................................

3-5-مراحل اجرای آزمایش............................

33

..........................................................

3-5-1- عملیات تهیه زمین وکاشت.................

34

..........................................................

3-5-2-عملیات داشت....................................

34

..........................................................

3-6-روش نمونه برداری و اندازه گیری صفات

35

..........................................................

3-6-1-اندازه گیری ارتفاع بوته.......................

35

..........................................................

3-6-2- اندازه گیری عملکرد دانه...................

35

..........................................................

3-6-3- اندازه گیری اجزا عملکرد دانه............

36

..........................................................

3-6-4- اندازه گیری عملکردبیولوژیک..........

36

..........................................................

3-7- محاسبات آماری.....................................

37

..........................................................

فصل چهارم :نتایج و بحث ............................

38

..........................................................

4-1- فاکتورهای بررسی شده........................

38

..........................................................

4-1-1-طول بوته ..........................................

41

..........................................................

4-1-2-تعداد ساقه های فرعی.........................

43

..........................................................

4-1-3-تعداد کپسول.....................................

46

..........................................................

4-1-4-تعداد دانه در کپسول...........................

49

..........................................................

4-1-5-عملکرد دانه ......................................

53

..........................................................

4-1-6- عملکرد بیولوژیک ............................

56

..........................................................

4-2-نتیجه گیری کلی ..................................

56

..........................................................

4-3-پیشنهادات ............................................

57

..........................................................

منابع...........................................................

فهرست اشکال

39

.........

شکل 1-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر طول ساقه..................................................

40

.........

شکل2-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازته برطول ساقه......................

42

.........

شکل3-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر تعداد ساقه فرعی..........................................

42

.........

شکل4-4.مقایسه میانگین اثرسطوح مختلف ازت بر تعداد ساقه فرعی..................

44

.........

شکل 5-4.مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد کپسول............................................

44

.........

شکل6-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود ازته بر تعداد کپسول.............

45

........

شکل7-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود روی بر تعداد کپسول............

47

........

شکل8-4.مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد دانه در کپسول................................

47

.........

شکل 9-4.مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف کود ازته بر تعداد دانه در کپسول.

48

........

شکل10-4.اثر متقابل ارقام وسطوح مختلف کود ازت بر تعداد دانه در کپسول....

51

........

شکل 11-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر عملکرد دانه.............................................

51

.........

شکل12-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازت برعملکرد دانه...............

52

.........

شکل13-4. مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود روی برعملکرد دانه..............

52

.........

شکل 14-4.اثر متقابل رقم وسطوح کود ازت بر عملکرد دانه..............................

54

........

شکل 15-4.مقایسه میانگین اثر رقم بر عملکرد بیولوژیک...................................

54

.........

شکل16-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود ازت بر عملکرد بیولوژیک....

55

........

شکل17-4.مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود روی بر عملکرد بیولوژیک....

55

........

شکل 18-4.اثر متقابل سطوح کود ازت و رقم بر عملکرد بیولوژیک...................

فهرست جداول

57

جدول1-4: تجزیه واریانس صفات مورد بررسی .................................................................

58

جدول 2-4.مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی ..............................................خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:43

بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می‌باشد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ACE وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن بود. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 14 زن دارای اضافه وزن (50- 20 ساله) بود. سطوح پلاسمایی، شاخص‌های پیکرسنجی، اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پیش و پس از دوره‌ی تمرینی ارزیابی شد. برنامه‌ی تمرین هوازی در هفته اول با شدت 45-40 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود و به تدریج در هفته هشتم به 80-70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره رسید. پس از 8 هفته تمرین هوازی سطوح پلاسمایی ACE به طور معناداری در آزمودنی‌ها افزایش یافت. تمرین هوازی همچنین منجر به کاهش معنادار درصد چربی و دور کمر و عدم تغییر گلوکز، انسولین، مقاومت انسولینی، وزن، BMI، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، Vo2max و همچنین ارتباط معنادار منفی بین وزن و ACE شد. در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی منجر به افزایش سطوح پلاسمایی ACE در زنان دارای اضافه وزن، بدون تغییرات معنادار در ترکیب بدنی و فشار خون آن‌ها شد. مطالعات بیشتر با تعداد آزمودنی‌های زیادتر به منظور تائید این نتیجه ضرورت دارد.

واژگان کلیدی: آنزیم مبدل آنژیوتانسین، تمرین هوازی، فشار خون، درصد چربی، ترکیب بدن

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و طرح پژوهش 1

1-1- مقدمه.............................................................................................................................. 2

1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................... 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش................................................................................................ 6

1-4- اهداف پژوهش................................................................................................................... 7

1-4-1- هدف کلی..................................................................................................................... 7

1-4-2- اهداف جزیی.................................................................................................................. 7

1-5- فرضیه­های پژوهش............................................................................................................... 7

1-6- محدودیت­های پژوهش.......................................................................................................... 8

1-7- تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش........................................................................................... 9

فصل دوم- پیشینه نظری پژوهش 10

2-1- مقدمه ............................................................................................................................. 11

2-2- مبانی نظری پژوهش.............................................................................................................. 11

2-2-1- اضافه وزن.................................................................................................................... 11

2-2-2- سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون.................................................................................. 12

2-2-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین....................................................................................................... 15

2-2-3-1- ساختار آنزیم مبدل آنژیوتانسین.......................................................................................... 16

2-2-3-2- پلی مورفیزم آنزیم مبدل آنژیوتانسین................................................................................... 17

2-2-3-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد استقامتی........................................................................... 18

2-2-3-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد قدرتی............................................................................. 19

2-2-3-5- مطالعاتی که ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد جسمانی را نشان نمی‌دهند................................ 20

2-2-3-6- بیان آنزیم مبدل آنژیوتانسین در بافت‌ها................................................................................. 20

2-2-3-7- تنظیم آنزیم مبدل آنژیوتانسین............................................................................................ 21

2-2-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری‌ها......................................................................................... 22

2-2-4-1- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیابت......................................................................................... 22

2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری‌های قلبی....................................................................................................... 23

2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فشار خون................................................................................................................ 24

2-3- ادبیات پیشینه............................................................................................................................................................. 24

2-3-4-2- اثرتمرینات ورزشی بر آنزیم مبدل آنژیوتانسین.................................................................................................. 24

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی................................................................................................................................... 25

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش 27

3-1- مقدمه.............................................................................................................................. 28

3-2- طرح پژوهش...................................................................................................................... 28

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش................................................................................................... 28

3-4- متغیرهای پژوهش...................................................................................................................................................... 29

3-4-1- متغیر مستقل.................................................................................................................... 29

3-4-2- متغیرهای وابسته............................................................................................................... 29

3-4-3- متغیرهای کنترل............................................................................................................... 29

3-5- برنامه تمرینی آزمودنی‌ها........................................................................................................ 29

3-6- ابزارهای جمع آوری داده‌ها..................................................................................................... 30

3-7- روش گردآوری اطلاعات...................................................................................................... 31

3-8- روش‌های آزمایشگاهی و اندازه‌گیری آنالیت‌ها.............................................................................. 33

3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها............................................................................................ 34

فصل چهارم- یافته­های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده­ها 35

4-1- مقدمه.............................................................................................................................. 36

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها.................................................................................................. 36

4-2-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی...... 36

4-2-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی........................................... 37

4-2-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی................................... 38

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها................................................................................................. 38

4-3-1- فرضیه اول..................................................................................................................... 38

4-3-2- فرضیه دوم..................................................................................................................... 39

4-3-3- فرضیه سوم.................................................................................................................... 39

فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری 42

5-1- مقدمه.............................................................................................................................. 43

5-2- خلاصه پژوهش................................................................................................................... 43

5-3- بحث در خصوص نتایج پژوهش................................................................................................ 44

5-3-1- تغییرات سطوح پلاسمایی ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین در پاسخ به تمرینات هوازی................................. 44

5-3-2- تغییرات مقاومت انسولین در پاسخ به تمرینات هوازی..................................................................... 47

5-4- نتیجه‌گیری........................................................................................................................ 50

5-5- پیشنهادات......................................................................................................................... 50

پیوست 1- رضایت آگاهانه............................................................................................................. 51

پیوست 2- پرسش‌نامه‌ی پیشینه‌ی تندرستی............................................................................................ 56

منابع و مآخذ ............................................................................................................................. 60

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل2-1- طرح کلی از سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون................................................................ 14

شکل2-2- وظایف کلی ACE و ACE2.......................................................................................... 16

شکل 2-3- طرحی کلی از ژنوتیپ ACE........................................................................................... 19

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول 3-1- مراحل اجرای طرح پژوهش............................................................................................. 30

جدول 4-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی.............. 37

جدول 4-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی.................................... 38

جدول 4-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی............................. 38

جدول 4-5- تغییرات آنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین............................................ 39

جدول 4-6- تغییرات شاخص HOMA آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین................................................. 39

جدول 4-7- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات مقاومت انسولینی................................... 39

جدول 4-8- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات فشار خون........................................... 40

جدول 4-9- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات آنتروپومتریکی و توان هوازی..................... 40
خرید فایلادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:48

بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانیمدیریتیکارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی

بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی

بعد از گذشت یکسال از آغاز طرح دور کاری کشور ، این روزها شواهد موجود از موج تازه اشتیاق کارمندان برای دور شدن ، در مقابل بی رغبتی مدیران برای وارد شدن به این طرح حکایت دارد. اجرای دور کاری در کشور به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی سابق در دستور کار قرار گرفت بلافاصله و پس از تصویب طرح توسط دولت در مهرماه سال گذشته، دستگاههای مختلف دولت موظف به اجرای این طرح شدند ، در این راستا بعضی از دستگاهها بدون توجه به زیر ساختها، اقدام به دورکاری برای کارمندان نمودند واین عمل باعث پیامد های منفی ودر نتیجه افت عملکرد سازمان را به همراه داشت.

چالش های که اخیرا ساز مان مالیاتی با آن مواجه است در سه دسته کلی می توان تقسیم نمود :

1- چالش های فردی ناشی از اجرای دور کاری

چالش های فردی اشاره به مسایل، مشکلات و تهدیدهای است که متوجه کارمندان دورکار است و به عبارتی جنبه شخصی داشته و کارمندان دورکار باید با کمک سازمان و یا بدون بهره گیری از کمک آن نسبت به حل آن اقدام نمایند. موارد زیر عمده ترین چالش های مرتبط با افراد دور کار می باشند:

- عدم وجود امکانات مناسب ( امکانات سخت افزاری – نرم افزاری مناسب – اینترنت پرسرعت – تجهیزات جانبی – فضای کاری مناسب ..)

- کاهش ارتباطات اجتماعی

- انزوای اجتماعی ( روابط غیر رسمی و حالت کوشه گیری ..)

2- چالشهای سازمانی

- امنیت اطلاعات ( عدم وجود امنیت و وجود ضعف در شبکه های ارتباطی، امکان به مخاطه افتادن اطلاعات و به مخاطه افتادن حیات سازمان )

- مدیریت کارمندان دور کار از طریق مدیران، نبود شیوه مناسب برای مدیریت کارکنان دور کار یک معضل سازمان است چون مدیرا ن در این حالت باید کار محور و نیجه محوری را جایگزین وقت محوری نمایند که این تغییر نگرشی زمان بر و باز حمت خواهد بود برخی از مدیران به دنبال چنین مطلبی نیستند.

- مشکل شناسایی نیروهای مناسب برای دورکاری

- هزینه های مربوط به بستر سازی و پیاده سازی سیستم دور کاری ( مانند رایانه، سیستم شبکه ای، بسته های نرم افزاری و ...)

- عدم امکان بعضی از کارها و وظایف به شکل دور کاری

- عدم وجود حمایت از سوی مدیریت عالی سازمان

- عدم وجو اعتماد به کارمندان دور کار در انجام وظایف شان

- عدم وجود ارتباطات موثر و مشتمر با مدیر ، ارباب رجوع یا مشتری

3- چالش های اجتماعی

- جنسیت

- سبک زندگی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه :.................................................................................................................. 2

1- 1- عنوان پژوهش ........................................ ...............................................4

1-2- بیان مساله پژوهش ................................................................................ 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ..................................................................... 6

1-4- اهداف پژوهش ................................................................. ....................7

1-5- قلمرو پژوهش .......................................................................................7

1-6- پرسش ها و فرضیه های پژوهش ............................................................ 8

1-7- متغیر های پژوهش ................................................................................ 9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات ............................................................... 10

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه :. ................................................................................................................. 13

2-1- بخش اول : بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش...............14

2-2- بخش دوم : مبانی نظری تحقیق...................................................................... 15

2- 2 1- فلسفه دورکاری.....................................................................................16

2-2-2- واژه دورکاری...........................................................................................16

2-2- 3- تعریف دورکاری.....................................................................................18

2- 2-4- اهمیت آموزش در دورکاری ...................................................................19

2- 2- 5- شیوه های دورکاری..............................................................................20

2-2- 6- مزایای دورکاری.................................................................................. 24

2-2-7- موانع دورکاری ......................................................................................35

2-2-8- عوامل تاثیر گذار در توسعه روش کار از راه دور.......................................38

2-2-9- روش عوامل حیاتی موفقیت سیستم دورکاری.......................................... 40

2-2-10- تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت سازمان .......................................41

2-2-10-1- حمایت .................................................................................. 42

2-2-10-2- ارتباطات................................................................................. 44

2-2-10-3- اعتماد .................................................................................... 46

2-2-11- عملکرد سازمانی ............................................................................... 47

2-2-11-1- تعریف هدف سازمانی ..................................................................... 47

2-2-11-2- کارایی و اثربخشی ........................................................................... 48

2-2-12- معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی ...................................................... 51

2- 3- بخش سوم : مدل تحقیق..................................................................................56

2-3-1- بررسی مدل های اثربخشی سازمانی ................................................................. 58

2-3-1-1- مدل هدف ............................................................................................. 59

2-3-1-2- مدل سیستمی ....................................................................................... 60

2-3-1-3- مدل ذینفعان استراتژیک ....................................................................... 60

2-3-1-4- مدل ارزش های رقابتی ........................................................................ 62

2-3-1-5- مدل عدم اثربخشی ............................................................................. 62

2-3-1-6- مدل اثربخشی سازمانی استیرز .............................................................. 64

2-3-1-7- مدل مارک گراهام برون ....................................................................... 65

2-3-2- ادغام معیارهی اثربخشی ................................................................................. 66

2- 4- بخش چهارم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی کشور.............................................. 66

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه ............................................................................................................................ 87

3-1 جامعه آماری...................................................................................................... 87

3-2- روش نمونه گیری................................................................................................. 87

3-3- حجم نمونه و روش تعیین آن................................................................................88

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................89

3-5- تنظیم و اجرای پرسشنامه.................................................................................90

3 5- 1- اجزا اصلی پرسشنامه.............................................................................. 90

3 - 5 2- طرح پرسشنامه.........................................................................................91

3-6- مقیاس بندی...................................................................................................... 92

3-6-1مقیاس لیکرت................................................................................................... 92

3-6-2- شماره گذاری............................................................................................... 92

3-7- قابلیت اعتماد پرسشنامه( Reliablity) ........................................................... 93

3- 8- روایی پرسشنامه( Validity).......................................................................... 96

3-9- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده......................................................... 96

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه................................................................................................................ 105

4-2- بخش اول : آمار توصیفی.................................................................................. 105

4-3- بخش دوم : آمار استنباطی............................................................................ 110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ...........................................................................................................................116

5-2- نتیجه پایایی و روایی ....................................................................................................116

5-3- بررسی فرضیه ها ....................................................................................................... 118

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده ........................................................................ 123

5-5- محدودیت‌های پژوهش ............................................................................................ 124

منابع

1- منابع فارسی ............................................................................................................ 126

2- منابع انگلیسی........................................................................................................... 129

پیوست ها

پیوست شماره 1 : پرسشنامه......................................................................................................130

پیوست شماره 2 : همبستگی و آزمون فزض معنی دار بودن....................................................135

فهرست جداول

1-1- متغیرهای مستقل و وابسته......................................................................................... 9

2-1- شمای کلی عوامل حیاتی موفقیت دورکاری ........................................................... 56

2-2- مدل های اثربخشی .....................................................................................................63

2-3- مدل سازمانی اثربخشی استیرز ................................................................................ 64

3-1- طرح پرسشنامه .................................................................................................... 91

3-2- ارزش عددی مقاس ها ..........................................................................................93

3-3- مقدار r .............................................................................................................. 99

4-1- بررسی توزیع جنسیت .................................................................................. 105

4-2- بررسی توزیع متاهل..............................................................................................106

4-3- بررسی توزیع تحصیلات................................................................................... 107

4-4- بررسی توزیع نوع استخدام.............................................................................. 108

4-5- بررسی توزیع سنوات کاری.......................................................................... 109

4-6- فرضیه اول ..........................................................................................................111

4-7- رگرسیون فرضیه اول................................................................................... 111

4-8- فرضیه دوم............................................................................................... 112

4-9- گرسیون فرضیه دوم............................................................................... 113

4-10- فرضیه سوم................................................................................. 114

4-11- رگرسیون فرضیه سوم........................................................................ 114

فهرست نمودار ها

2-1- ساختار سازمانی سازمان مالیاتی کشور....................................................................... 85

4-1- بررسی توزیع جنسیت ....................................................................................... 106

4-2- بررسی توزیع تاهل ..............................................................................................106

4-3- بررسی توزیع تحصیلات ........................................................................ 107

4-4- بررسی توزیع نوع استخدام............................................................................... 108

4-5- بررسی توزیع سنوات کاری ............................................................................ 110خرید فایلادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:34

ادقام سطوح در معماری

ادقام سطوح در معماری

خطوط و سطوح در معماری

خط

” در معماری ، خطوط به عنوان حدود سطوح مطرح می شوند . این خطوط محدود کننده گاه کمتر وگاه بیشتر از (( گویا)) یی برخوردار هستند .در معماری یونان خط به روشنی قابل دیدن است .در سبک باروک خط چنین اهمیتی ندارد .حتی گاهی اوقات نمی توان متوجه آن شد .

هرسبک معماری از نظر فرم فضائی گویای یک محتوای ذهنی است .در طرح معماری بر حسب نوع آن چه که ساختمان بایستی بیان کننده آن باشد کمتر یا بیشتر از خطوط افقی و عمودی استفاده شده است.” (گروتر،۱۳۸۳ )

پیت موندریان ارتباط بین خط راست و خط منحنی را چنین بیان می کند: ” خط راست به معنی نمونه متکامل خط منحنی است اگر چه که دوم تطابق بیشتری با طبیعت دارد .”

” در بین خطوط منحنی می توان دو نوع انحناء را از یکد یگر تشخیص داد : خط منحنی با قاعده یا هندسی مثل سهمی یا قسمتی از یک دایره و منحنی بی قاعده .

خط و سطح مکمل یکدیگرند،تأکید بریکی از اهمیت دیگری می کاهد وبه عکس . پاول کله (klee ) صحبت از خط فعال می کند که سطح را غیر فعال می سازد ونیز خط غیر فعال که سطح را فعال می کند .

فهرست

خطوط و سطوح در معماری

خط

سطح صاف

سطح خمیده

دایره

بیضی

کره:

مربع:

مستطیل

مثلث

هرم

شش ضلعی

اتخیلات یک بیننده را تخمین بزنیم

آنچه باید آموخت

تجدید طرح یک ترکیب بندی

رشد ترکیب بندی

تکامل ترکیب بندی مرحله به مرحله

مشاهده و احساس

پروراندن طرح

اهمیت تجربهخرید فایلادامه مطلب
برچسب‌ها: ادقام، سطوح، معماری
1 2 >>